سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم (...

of 105 /105
ي ت ل سك ما ت س سي

Upload: peter-harmon

Post on 17-Dec-2015

284 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

اسكلتي سيستم

Page 2: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

محوري. ) 1 (Axial skeletonاسكلت

Page 3: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

ضمايم. ) 2 (Appendicular skeletonاسكلت

Page 4: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

صورت • و سر بندي استخوانسر ( ) كاسه هاي استخوان كالواريا ( Skullالف يا

(Calvaria ) زوج 1. هاي استخوان

Parietal bone

Page 5: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

(Temporalتمپورال )

Page 6: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

فرد 2. هاي استخوان ( Frontalفرونتال )

Page 7: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

پيتال ) (Occipitalاكسي

Page 8: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

(Sphenoidاسفنوئيد )

Page 9: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

(Ethmoidاتموئيد )

Page 10: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

صورت ( هاي استخوان بزوج 1. هاي استخوان

(Maxillaمگزيال )

Page 11: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

گونه ( Zygomaticزايگوماتيك ) • يا

Page 12: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

يا • Nasalبيني

Page 13: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Lacrimal)الكريمال) •

Page 14: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

(palatine( پاالتين •

Page 15: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Inferior nasal concha

Page 16: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

فرد. 2• هاي استخوان (Mandibleمنديبل )

Page 17: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Vomer

Page 18: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Skullجمجمه

Page 19: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 20: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 21: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 22: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 23: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 24: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

جمجمه ) فوقاني (Norma verticalisنماي

Page 25: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Parietal foramen

Page 26: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

ورتكس داخلي سطح

Page 27: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

پيشاني ) • يا قدامي ( Norma Frontalisنماي

Page 28: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

پيشاني ) 1. (Frontal boneاستخوان

Page 29: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Supercilliary arch

Page 30: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Glabella

Page 31: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

مگزيال ) هاي (Maxillary bonesاستخوان

Page 32: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Infraorbital foramen

Page 33: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Incisive fossa

Page 34: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Canine fossa

Page 35: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Frontal process

Page 36: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Zygomatic process

Page 37: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Alveolar process

Page 38: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

3 .Zygomatic bone

Page 39: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Zigomatico facial

Page 40: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 41: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

4 .Mandible bone

Page 42: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Body of the mandible

Page 43: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 44: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Anterior Skull

frontal bone

supraorbital foramen

zygomatic bone

maxillary bone

alveolar fossa

infraorbital foramen

glabella

mental foramenmandible

mandibular symphysis

Page 45: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 46: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 47: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 48: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 49: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 50: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 51: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 52: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 53: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Orbit

Page 54: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Nasal cavity

Page 55: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Norma Lateralis

Page 56: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Ventral Skull

palatine process

palatine bone

vomer bone

mastoid process

styloid process

external occipitalprotuberance

sphenoid bone

temporal bone

occipital bone

Page 57: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

angle

coronoid process

zygomatic arch

mastoid process

styloid process

sphenoid bone

bodyramus

mandible

Lateral Skull

Condyle process

Page 58: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Norma Basalis

Page 59: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Internal Skull

Frontal bone

Ethmoid bone

Sphenoid bone

Temporal bone

Occipital bone

Page 60: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Hyoid bone

Page 61: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Hyoid bone

temmporalmandibular

joint

Page 62: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 63: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 64: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 65: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 66: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 67: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 68: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 69: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 70: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 71: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 72: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 73: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 74: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 75: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 76: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 77: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

ها مهره مشخصه مقایسهcervical Thoracic Lumbar

body Small Large Largest

foramina One vertebral and 2 transverse

One vertebral One vertebral

Spinous process Slender and bifid (C2_C6)

Long and fairly thick Short and blunt

Transverse process small Fairly large Large and blunt

Articular facets for ribs

Absent Present Absent

Direction of articular facets

Superiorinferior

PosterosuperiorAnterioinferior

PosterolateralAnteromedial

MedialLateral

Size of intervertebral discs

Thick relative to size of vertebral bodies

Thin relative to size of vertebral bodies

Massive

Page 78: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 79: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 80: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Costal Cartilage

Page 81: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 82: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

ضمايم بندي استخوانفوقاني ) 1. هاي اندام بندي Upperاستخوان

Limb )

اي ) شانه كمربند بندي Shoulderاستخوانgirdle )

) بازو ) استخوان بازو بندی استخوان) اولنا ) و رادیوس ساعد بندی استخوان

بند ) و دست کف دست، مچ دست بندی استخوانانگشتان(

Page 83: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 84: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 85: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Anterior view Posterior view

scapula

Page 86: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 87: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 88: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Humerus

Page 89: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 90: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 91: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 92: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 93: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

.1 ( و ساکروم لگن، لگنی کمربند بندی استخوان) ای دنبالچه

.2) کشکک ) و ران استخوان ران بندی استخوان

.3) فیبال ) و تیبیا ساق بندی استخوان

.4) انگشتان ) بند و پا کف پا، مچ پا بندی استخوان

تحتانی اندام بندی استخوان

Page 94: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 95: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 96: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 97: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

Femur bone

Page 98: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

patella

Page 99: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )

TibiaFibula

Page 100: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 101: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 102: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 103: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 104: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )
Page 105: سيستم اسكلتي. 1. اسكلت محوري ( Axial skeleton ) 2. اسكلت ضمايم ( Appendicular skeleton )