ПРИЛОЖЕНИЕ 31.01.2017 -16 · 1956 г. - Алън Милн, английски...

of 24 /24
web:zemia-news.bg НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК 31.01.2017 ВТОРНИК 6 Брой 21 (6635) Год. XXVIII 70 ст. ÈÍÒÅÐÂÞ < 6 От санкциите срещу Русия полза няма, загубите са очевидни ÁÎÉÍÀ ÑËÀÂÀ < 8-17 По обичая на отечеството ни има пазачи, които постоянно бдят на границата ПРИЛОЖЕНИЕ ÀÇ, ÑÒÎÏÀÍÈÍÚÒ 9 -16 с президента Румен Радев ÎÁÀ×Å 8 ÎÁÀ×Å 8 Ñ игурно помните обвиненията на левицата към бившата министърка Теменужка Пет- кова за енергийната бомба? По онова вре- ме министърката криво-ляво облая кон- курентите си, че системата е стабилна въпреки студовете, че язовирите са пъл- Ðåïîðòàæ çà òðèòå õàø ни и даже бълват вода за тока, вероятно премятайки бъдещите литри, които снегът ще достави в чашите на съоръженията. Че недостиг на дърва и въглища нямало и това било спекулация от хората на Корне- лия Нинова. Обаче! Обачереалността постепенно лъсна: дървата и въглищата привършват , продават малко на хората, но затова пък по-скъпо! Вярно, студът е виновен, но за пръв път ли в България е студено посред зима? Главният виновник е неточното планиране и захласването по брътвежите на този или онзи, който не вижда реалността, а я приема като реализация на желаното от него. Стигнахме поради това до режим... не на тока, а на твърдото гориво за отопление. Не точно режим засега, но на лимит - дърва и въглища има, но не за всеки, а по малко на всеки, и то по-скъпо. В момента - с 30 %, гризящи от хляба на хората. Законът за търсенето и предла- гането е нарушен безвъзвратно и брутално. Другите да треперят интензивно, за да се стоплят! Дали само студът е виновен? Очевадно - не. Тук иде мястото да си припомним стихотворението на гениалния Валери Петров "Репортаж за трите хаш", в което трите "хаш" (ННН) не се четат на латиница, а на кирилица и значат "Някой некадърник наш"… Любомир ЦАНКОВ ÑÏÎÐÒ ÑÏÎÐÒ Ãðèøî ùå å ïîä ¹3 â Ñîôèÿ Григор Димитров ще бъде поставен под 3 в основната схема на турнира Sofia Open, който започва в началото на следваща- та седмица. Ако беше достигнал до финал на Откритото първенство в Австралия, българинът щеше да изпревари Давид Гофен и да е втори поставен след Доминик Тийм. Третата му позиция означава, че може да се изправи срещу Тийм или Гофен на полуфинал. Минало- годишният шампион Роберто Баутиста Агут ще е 4 в схемата. Първите четирима почиват в първия кръг и се включват директ- но от втория. ç Êðåìúë íå èçêëþ÷âà ñðåùà ìåæäó Ïóòèí è Òðúìï ïðåäè þëè ÑÂßÒ ÑÂßÒ Прессекретарят на рус- кия президент Дмитрий Песков не изключва Владимир Путин да се срещне с Доналд Тръмп преди форума на върха на Г-20 в Хамбург на 7-8 юли. "Да, по всич- ко личи, че е възможно Путин и Тръмп да се срещнат преди лидер- ския форум", заяви Песков. Той каза, че борбата с тероризма може да се превърне в една от допирните точ- ки между Русия и САЩ. Други такива точки могат да бъдат "въпро- сите на стратегическа- та сигурност, взаимо- действието за урежда- не на регионални кон- фликти и непосредст- вените двустранни от- ношения". Песков зая- ви, че в момента не се обсъждат сделки за отмяна на санкциите срещу Русия. ç т днешна гледна точка 6 формации имат шанс да получат над 4% на избо- рите. Това сочат данни на "Галъп", оповестени вчера. За пръв път левица- та има по-висок рейтинг от ГЕРБ - 28,7% срещу 27,6%. В НС място биха имали Обединените патриоти, ДПС и < 3 9 770861 231004 > 1 2 0 0 0 Президентът Румен Радев пристигна вчера на двудневно работно посещение в Брюксел. Визи- тата в белгийската столица е първото задгра- нично пътуване на държавния глава след встъп- ването му в длъжност. Радев има срещи с пред- седателя на Европейския съвет Доналд Туск, с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и с председателя на Европейския парла- мент Антонио Таяни. Днес държавният глава ще разговаря с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг , а по-късно ще посети офиси- те на българската делегация в централата на алианса и ще се срещне с нейните членове. ç Àêî èçáîðèòå ñà äíåñ ÁÑÏ èçïðåâàðâà ÃÅÐÁ Êîðíåëèÿ Íèíîâà å ñ ïî-âèñîê ðåéòèíã îò åêñïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ, ñî÷àò äàííèòå íà "Ãàëúï" Î Î партията "Воля" на бизнесмена Веселин Марешки, а на ръба е Реформаторският блок. Президентът Радев е безспорен водач в личните рейтинги с доверие (41,7%), а в пакет зад него са Каракача- нов (26,1%), Нинова (24,9%) и Борисов (24,6%). Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ ïðèñòèãíà íà ïîñåùåíèå â Áðþêñåë Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов и пи- сателят и директор на Издателство "Захарий Сто- янов" Иван Гранитски са тазгодишните носите- ли на Наградата за лидерство "Стефан Стамбо- лов" в категории "Държавност" и "Духовност". Това стана по време на Единадесетата годишна конференция по лидерство на тема "Лидерството през ХХІ в. - перспективи и тенденции", орга- низирана от Института по лидерство към Уни- БИТ в партньорство с БАН и Националния во- енноисторически музей. Красимир Каракачанов и Иван Гранитски са носителите на награда Стефан Стамболовза 2016 година < 4 Снимка Пресфото БТА Президентът Румен Радев с предсе- дателя на Европейския съвет Доналд Туск Снимки Валя ЧРЪНКИНА

Author: others

Post on 20-Jul-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • web:zemia-news.bgНАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

  31.01.2017ВТОРНИК6

  Брой 21 (6635) Год. XXVIII 70 ст.

  ÈÍÒÅÐÂÞ < 6

  От санкциите срещу Русия ползаняма, загубите са очевидни

  ÁÎÉÍÀ ÑËÀÂÀ < 8-17

  По обичая на отечеството ни има пазачи,които постоянно бдят на границата

  ПРИЛОЖЕНИЕ

  ÀÇ, ÑÒÎÏÀÍÈÍÚÒ

  9-16

  с президента Румен Радев

  ÎÁÀ×Å8ÎÁÀ×Å8

  Ñигурно помните обвиненията на левицатакъм бившата министърка Теменужка Пет-кова за енергийната бомба? По онова вре-ме министърката криво-ляво облая кон-курентите си, че системата е стабилнавъпреки студовете, че язовирите са пъл-

  Ðåïîðòàæ çàòðèòå õàø

  ни и даже бълват вода за тока, вероятно премятайкибъдещите литри, които снегът ще достави в чашитена съоръженията. Че недостиг на дърва и въглищанямало и това било спекулация от хората на Корне-лия Нинова. Обаче! Обаче… реалността постепеннолъсна: дървата и въглищата привършват, продаватмалко на хората, но затова пък по-скъпо! Вярно,студът е виновен, но за пръв път ли в България естудено посред зима? Главният виновник е неточнотопланиране и захласването по брътвежите на този илионзи, който не вижда реалността, а я приема катореализация на желаното от него. Стигнахме порадитова до режим... не на тока, а на твърдото гориво заотопление. Не точно режим засега, но на лимит -дърва и въглища има, но не за всеки, а по малко навсеки, и то по-скъпо. В момента - с 30 %, гризящиот хляба на хората. Законът за търсенето и предла-гането е нарушен безвъзвратно и брутално. Другитеда треперят интензивно, за да се стоплят! Дали самостудът е виновен? Очевадно - не. Тук иде мястото даси припомним стихотворението на гениалния ВалериПетров "Репортаж за трите хаш", в което трите "хаш"(ННН) не се четат на латиница, а на кирилица изначат "Някой некадърник наш"…

  Любомир ЦАНКОВ

  ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

  Ãðèøî ùå åïîä ¹3 â Ñîôèÿ

  Григор Димитров щебъде поставен под №3в основната схема натурнира Sofia Open,който започва вначалото на следваща-та седмица. Ако бешедостигнал до финал наОткритото първенство вАвстралия, българинътщеше да изпревариДавид Гофен и да евтори поставен следДоминик Тийм. Третатаму позиция означава,че може да се изправисрещу Тийм или Гофенна полуфинал. Минало-годишният шампионРоберто Баутиста Агутще е №4 в схемата.Първите четиримапочиват в първия кръги се включват директ-но от втория. ç

  Êðåìúë íåèçêëþ÷âà ñðåùàìåæäó Ïóòèí èÒðúìï ïðåäè þëè

  ÑÂßÒÑÂßÒ

  Прессекретарят на рус-кия президент ДмитрийПесков не изключваВладимир Путин да сесрещне с Доналд Тръмппреди форума на върхана Г-20 в Хамбург на7-8 юли. "Да, по всич-ко личи, че е възможноПутин и Тръмп да сесрещнат преди лидер-ския форум", заявиПесков. Той каза, чеборбата с тероризмаможе да се превърне ведна от допирните точ-ки между Русия и САЩ.Други такива точкимогат да бъдат "въпро-сите на стратегическа-та сигурност, взаимо-действието за урежда-не на регионални кон-фликти и непосредст-вените двустранни от-ношения". Песков зая-ви, че в момента не сеобсъждат сделки заотмяна на санкциитесрещу Русия. ç

  т днешна гледна точка 6 формацииимат шанс да получат над 4% на избо-рите. Това сочат данни на "Галъп",оповестени вчера. За пръв път левица-та има по-висок рейтинг от ГЕРБ -28,7% срещу 27,6%. В НС място бихаимали Обединените патриоти, ДПС и < 3

  9770861231004

  >1

  20

  00

  Президентът Румен Радев пристигна вчера надвудневно работно посещение в Брюксел. Визи-тата в белгийската столица е първото задгра-нично пътуване на държавния глава след встъп-ването му в длъжност. Радев има срещи с пред-седателя на Европейския съвет Доналд Туск, спредседателя на Европейската комисия Жан-КлодЮнкер и с председателя на Европейския парла-мент Антонио Таяни. Днес държавният главаще разговаря с генералния секретар на НАТОЙенс Столтенберг, а по-късно ще посети офиси-те на българската делегация в централата наалианса и ще се срещне с нейните членове. ç

  Àêî èçáîðèòåñà äíåñ ÁÑÏ èçïðåâàðâà

  ÃÅÐÁÊîðíåëèÿ Íèíîâà å ñ ïî-âèñîê ðåéòèíãîò åêñïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ,ñî÷àò äàííèòå íà "Ãàëúï"

  ÎÎпартията "Воля" на бизнесмена ВеселинМарешки, а на ръба е Реформаторскиятблок. Президентът Радев е безспоренводач в личните рейтинги с доверие(41,7%), а в пакет зад него са Каракача-нов (26,1%), Нинова (24,9%) и Борисов(24,6%).

  Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ ïðèñòèãíàíà ïîñåùåíèå â Áðþêñåë

  Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов и пи-сателят и директор на Издателство "Захарий Сто-янов" Иван Гранитски са тазгодишните носите-ли на Наградата за лидерство "Стефан Стамбо-лов" в категории "Държавност" и "Духовност".Това стана по време на Единадесетата годишнаконференция по лидерство на тема "Лидерствотопрез ХХІ в. - перспективи и тенденции", орга-низирана от Института по лидерство към Уни-БИТ в партньорство с БАН и Националния во-енноисторически музей.

  Красимир Каракачанов и Иван Гранитски са носителитена награда „Стефан Стамболов“ за 2016 година

  < 4

  СнимкаПресфото

  БТА

  ПрезидентътРумен Радев

  с предсе-дателя на

  Европейскиясъвет

  Доналд Туск

  Снимки Валя ЧРЪНКИНА

 • ÁÚËÃÀÐÈß 31.01.2017ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

  2

  25 íà ñòî îò ïðåïîäàâàòåëèòåâ ñòðàíàòà ùå ðàç÷èòàò íàó÷èëèùíàòà êàñà, ñúîáùèõà îò ÌÎÍ

  Äèðåêòîðè âúçñòàíîâÿâàò ïúòíèòåðàçõîäè íà ó÷èòåëèòå „ïî ïðåöåíêà“

  Събитията

  � По време на Руско-турска война (1877-1878)е сключено примирие,което дава началото напрекратяването на вой-ната.� 1915 г. - Първата све-

  товна война: германска-та армия за първи път из-ползва отровен газ, привоенни действия.� 1946 г. - Образувана

  е Социалистическа феде-ративна република Югос-лавия.� 1990 г. - Първият

  McDonald's в Съветскиясъюз отваря в Москва.� 2006 г. - Открити са

  телата на двете сестриБелнейски в местносттаГрамадата, между Пеще-ра и Брацигово, с мно-жество наранявания.

  Родени

  � 1797 г. - Франц Шу-берт, австрийски компо-зитор� 1902 г. - Алва Мюрдал,

  шведска писателка Нобе-лов лауреат през 1982� 1907 г. - Паулина

  Станчева, българска по-етеса� 1911 г. - Ванга, бъл-

  гарска ясновидка

  Учителите, които пъту-ват, за да преподават внаселено място, по-голямоот селището, къдетоживеят, също ще могат даполучават пари за транс-порт, съобщиха вчера отМинистерството на обра-зованието и науката(МОН).

  От ведомството цитира-ха Закона за предучилищ-ното и училищното обра-зование (ЗПУО), койтопредвижда държавата дапокрива разноските запът само на педагозите,които работят в малкинаселени места извънместоживеенето си.

  "В съответствие съсЗПУО на 16 януари Ми-нистерството на образо-ванието и науката приеНаредба за условията и

  Извънред-ният и

  пълномощенпосланик

  на Рускатафедерация

  у насАнатолийМакаров

  участва вчестванетона 185-атагодишнинаот рожде-

  ниетона граф

  Игнатиеввъв Варна.

  СнимкаПресфото

  БТА Íà òîçè äåí

  реда за възстановяванена транспортните разходиили тези за наем напедагогическите специа-листи, която определякато малки населенитеместа с до 5000 жители",посочват от министерст-вото.

  "В този обхват попадат50% от детските градини инад 45% от училищата встраната. В тях работятнад 75% от пътуващитепедагози.

  Разходите на останали-те 25% от учителите, коитоработят извън селището, вкоето живеят, ще бъдатвъзстановявани по пре-ценка на директора, ако вучилищната каса имадостатъчно пари."

  Припомняме, че предиоколо две седмици КТ

  ване на транспортнитеразходи или на разходитеза наем на педагогически-те специалисти в институ-циите в системата напредучилищното и учи-лищното образованиеизразява дискриминаци-онна политика към педаго-гическите специалисти",категорични бяха синдика-тите. ç

  "Подкрепа" и КНСБ изра-зиха несъгласие с текстана наредбата, койтоспоред тях генерирасоциално напрежениепоради налагането наадминистративен подход вличния избор за работа вжелано населено място отучителите.

  "Наредбата за условия-та и реда за възстановя-

  Законът за предучилищното и училищно-то образование (ЗПУО) предвижда държава-та да покрива разноските за път само напедагозите, които работят в малки селищаизвън местоживеенето си. На 16 януари Ми-нистерството на образованието приело На-редба, която определя като малки населе-ните места с до 5000 жители. В този обхватвсъщност попадат 75% от пътуващите педа-гози.

  Очевидно за другите 25% нито е остана-ло място в малкия закон на герберката Ми-лена Дамянова, нито пък в наредбата на МОН.

  Синдикатите поставиха проблема на дне-вен ред и настояха за промяна, но от МОНуспяха само да направят това, което правятнай-добре, а именно да прехвърлят някоя идруга функция.

  И така разходите на онези 25% ще бъдатвъзстановявани:

  "по преценка на директора, ако в учи-лищната каса има достатъчно пари".

  Всичките са пътуващи учители, но едните

  ПриЗЕМЯване Ïúòÿò íà äåëåãèðàíèÿ ó÷èòåë

  В Закона за предучилищното и училищното образование е разписано,че държавата покрива разноските за път само на педагозите, които

  работят в малки населини места извън местоживеенето си.

  са подкрепяни от държавата, а другите отдиректорската касичка, и то по преценка.Т. е. вторите, като делегирано дискримини-рани, подобно на повечето училища, самище си плащат пътуването, тъй като голямачаст от касичките са празни.

  Въобще делегираните бюджети работят напринципа "колкото по-малко, толкова по-мал-ко". Мечо Пух определено би се разочаро-вал.

  Малко деца, малко училища, малко учи-тели, респективно малко светлина.

  Тогава защо всички институции твърдят,че работят за справяне с демографската кри-за? Учителят бил в центъра на системата, адецата ни били бъдещето...

  Така е само на приказки. Реалността едруга.

  И в нея логиката липсва. Липсва и въвфакта, че кметовете вече предлагат за зак-риване училища заради неплатена такса смет.Пример за това е плевенското ОУ "ВасилЛевски", което може да се похвали със 150-годишна история.

  Тези, които пишат законите и наредбите,обаче няма с какво да се похвалят. Те сапразни като закритите 1000 училища за 14години.

  Може би за икономия е най-добре да зак-рият и тези, които са останали отворени.Така децата ни няма да правят боклук, ди-ректорите няма да искат дофинансиране, де-мографията ще стане непозната дума, а учи-телите - защитен вид!

  Цветелина ЦВЕТАНОВА

  Заради демографски пробле-ми област Видин бързо се топи.С 91 хиляди жители областта енай-малката в страната, с най-застаряващо население и все по-малко деца, които се раждат, съ-общава БНТ.

  Само от последното преброя-ване през 2011 година жителитена областта са намалели с пове-че от 8000. Десет от селата въвВидинско са с по няколко жите-ли и скоро от тях ще останат са-мо табелите с имената им и праз-ните къщи. Една трета са с насе-ление под сто души и те също сазастрашени да бъдат заличени.

  Във видинското село Ива-новци някога имало над 900 ду-ши, сега жителите му са по-мал-ко от 70. ç

  Âèäèíñêà îáëàñòáúðçî ñå „òîïè“

  � 1921 г. - Марио Лан-ца, американски актьор� 1923 г. - Норман Мей-

  лър, американски писа-тел� 1924 г. - Тенгиз Абула-

  дзе, съветски грузинскирежисьор� 1936 г. - Юлиан Вуч-

  ков, български театроведи тв водещ

  � 1959 г. - Петър Попан-гелов, български скиор

  Починали

  � 1956 г. - Алън Милн,английски писател, авторна "Мечо Пух"� 1972 г. - Матвей За-

  харов, маршал на Съвет-ския съюз

  Използвани саданни от Уикипедия

 • 31.01.2017ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

  3ÁÚËÃÀÐÈß

  Ïðåìèåðúò äàäå äâå ñåäìèöè çàðåâèçèÿ íà ïðåäèøíîòî óïðàâëåíèå

  Íàé-ìíîãî ñúìíåíèÿ áóäÿò îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè îò ìåñåöèòåñëåä îñòàâêàòà íà êàáèíåòà "Áîðèñîâ", îáÿâè ïðîôåñîð Ãåðäæèêîâ

  В рамките на двуседми-чен срок, не повече, искамда ми представите аналитич-ни доклади за състояниетов министерствата. Това ка-за служебният премиерпроф. Огнян Греджиков повреме на първото заседаниена служебния кабинет, пре-даде "Фокус". В началото назаседанието проф. Герджи-ков поздрави служебнитеминистри. "На добър час идано Бог е с нас. Официал-ните церемонии приключи-ха. Няма да казвам катоЧърчил - кръв, пот и сълзи.Няма съмнение, че ни чакамного сериозна работа", за-яви проф. Герджиков и уточ-ни, че времевият хоризонтпред служебния кабинет емного близък. "Не сме каторедовен кабинет с хоризонт4 години, нашето е бяганена 100 м. Това значи, честартът е изключително ва-жен, всяка десета от секун-дата може да е фатална", до-пълни той.

  "Затова искам да ви при-зова всички да бъдете мак-симално мобилизирани иорганизирани. Разчитам, чеработата ви ще внушава ста-билност и спокойствие в об-ществото. Нека това, коеторедица анализатори и поли-тици подчертаха - експерт-ността и професионализма,да го защитим. Обещахме впредходните дни да разкри-ем лошите практики и злоу-потреби", каза още служеб-ният премиер и уточни, чеочаква и конкретни предло-жения към тях. Най-многосъмнения биха събудили об-ществените поръчки, следкато кабинетът вече беше воставка, допълни Герджиков.По думите му това, на кое-то и президентът Радев енаблегнал изключителномного при срещата със слу-жебния кабинет, е прегледвъв всички министерства за

  корупционни практики и не-ща, които будят съмнение."Едно от нещата, които най-много биха събудили съмне-ние, са обществените поръч-ки в последните седмици,след като кабинетът вече бе-ше в оставка", коментиратой. След като се направипреглед по места, да се док-

  ладва, за да отнесем случа-ите към правоохранителни-те органи, които имат дума-та за това има или не ко-

  Ако изборите бяха днес,в парламента щяха да по-паднат 5+1 формации. Из-равняването на силите наБСП и ГЕРБ се затвържда-ва. Продължава положител-ната тенденция в доверие-то към Радев, Каракачанов,Нинова и Марешки.

  Инерцията от президент-ските избори постепеннопреминава в мобилизацияза парламентарните. Товапоказват данните от неза-висим експресен телефоненсондаж на "Галъп интерне-шънъл", извършен на 27 и29 януари сред 816 души вцялата страна - възложен,финансиран и проведен от"Галъп интернешънъл".

  От днешна гледна точка

  „Ãàëúï“: Çà ïðúâ ïúò ÁÑÏ å ïðåä ÃÅÐÁ, à Íèíîâà ïðåä Áîðèñîâ

  6 формации са над 4%. Дис-танцията между БСП (28,7%сред онези, за които със си-гурност може да се очаквада гласуват) и ГЕРБ (27,6%)е в рамките на няколко де-

  сетки хиляди гласа. Затоваможе да се говори за прак-тическо равенство на сили-те. Трудно е да се определикой би завършил на първомясто в изборите.

  От днешна гледна точкав НС ще бъдат още Обеди-нените патриоти (11,9% средонези, за които със сигур-ност може да се очаква дагласуват), ДПС (8,2%), пар-тията на Веселин Марешки(ВОЛЯ) със 7,7%, а със се-риозни изгледи да е в НС еРеформаторският блок(4,3%) и това зависи многоот кампанията, която Бло-кът ще направи.

  Сред останалите форма-ции личат "Да, България"(2%), АБВ (1,9%) и новатаформация около ДСБ (1,6%).

  По около и под 1%, но среално присъствие оставатформации като "Движение21", "Глас народен", "Зелени-те" и др.

  79% в сондажа казват, чеще гласуват - това се равня-ва на около 4.3 млн. души.

  Продължава възходът наонези, които спечелиха най-много в президентските из-бори: Румен Радев, Краси-мир Каракачанов, КорнелияНинова и Веселин Мареш-ки. Радев е безспорен во-дач в личните рейтинги с до-верие (41,7%), а в пакет заднего за Каракачанов (26,1%),Нинова (24,9%) и Борисов(24,6%). Каракачанов напрактика удвоява доверие-то си спрямо лятото на 2016г. Сериозен е и ръстът приНинова. Загубата в прези-дентските избори очевидноводи до негативна тенден-ция при Бойко Борисов.ç

  На 29,905 млн. лв. възлиза план-сметката запровеждането на изборите. Това каза служебниятфинансов министър Кирил Ананиев след първотозаседание на служебния кабинет. "Съгласно чл. 18от Изборния кодекс организацията и провежданетона изборите се възлага на правителство, а средст-вата са от бюджета. С тези средства се осигурявафункционирането на всички министерства и ведом-ства, които участват в процеса. Те се осигуряват отпреструктуриране на разходите", поясни той. "Пред-видено е към 30 юни всички участници в изборите,които са получили средства по сметката, да напра-вят своя отчет", каза още Ананиев.

  Правителството възложи на вицепремиера повътрешен ред и сигурност и министър на отбранатацялостната координация на дейностите, свързани сорганизационно-техническата подготовка на избо-рите за Народно събрание на 26 март. Това съоб-щиха от правителствената информационна служба.Той организира подготовката и произвеждането на

  рупционни практики. Трябвада се подхожда много ди-ференцирано, за да не ста-не така, че покрай сухото

  да изгори и мокрото", комен-тира служебният премиер.За изборите ще сменим об-ластните управители, коитоимат склонност да се заиг-рават непочтено, каза слу-жебният премиер във връз-ка с амбицията на служеб-ното правителство да сепрекрати практиката с тър-говията на гласове и далище се проверят и изчистятизбирателните списъци отслужба ГРАО. "Ще бъдевпрегнат много мощен екип,който на места да може даследи за всички тези явле-ния - паразитни, вредни", по-ясни проф. Герджиков и до-пълни, че за провежданетона изборите кабинетът щепотърси абсолютното съдей-ствие на областните упра-вители. "Не си правя илю-зията, че няма да има опи-ти и някъде няма да имапробив, но поне няма да ев този мащаб, на който смесвидетели през последнитегодини", добави проф. ОгнянГерджиков.ç

  Èçáîðèòå ùå ñòðóâàò ìàëêî ïîä 30 ìèëèîíà,îòãîâîðíèê ùå å âèöåïðåìèåðúò ßíåâ

  изборите извън страната. В задълженията му вли-зат още и дейностите по съгласуване с Централна-та избирателна комисия (ЦИК) на условията и редаза изработването, доставката и съхранението наизборните книжа и материали, съхранението на тех-ническите устройства за машинното гласуване.

  Министърът на финансите трябва да внесе вМинистерския съвет проект на план-сметка за раз-ходите по организационно-техническата подготов-ка и произвеждането на изборите и националнияреферендум, съгласувана с ЦИК. Той трябва да пред-ложи и проект на тарифа, по която партиите, коа-лициите и инициативните комитети заплащат пре-дизборните предавания по БНТ и БНР и технитерегионални центрове.

  Министърът на вътрешните работи ще органи-зира изпълнението на дейностите от компетентносттана МВР, а министърът на регионалното развитие иблагоустройството ще координира изготвянето ипубликуването на избирателните списъци.

  Снимки Пресцентър на МС

 • ÁÚËÃÀÐÈß 31.01.2017ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

  4

  Ïåðñïåêòèâèòå è òåíäåíöèèòåïðåä ëèäåðñòâîòî ïðåç 21-âè âåêîáñúäèõà ó÷åíè è ïîëèòèöèËèäåðúò íà ÂÌÐÎ Êðàñèìèð Êàðàêà÷àíîâ è ïèñàòåëÿò èìåöåíàò Èâàí Ãðàíèòñêè ñà íîñèòåëèòå íà Ãîäèøíèòåíàãðàäè çà ëè÷åí ïðèíîñ â ëèäåðñòâîòî íà èìåòî íàÑòåôàí Ñòàìáîëîâ çà 2016 ã.

  Красимир Каракачанов иИван Гранитски получихавчера Годишните награди заличен принос за лидерствона името на Стефан Стам-болов за 2016 година. Товасе случи по време наЕдинадесетата научна кон-ференция по лидерство, ко-ято тази година бе посвете-на на тенденциите и перс-пективите пред лидерство-то през 21-ви век. По тра-диция събитието бе органи-зирано от Института за из-следване на лидерството в

  Иван Гранитски (в средата) е роден през 1953 г. в София. Завършважурналистика в Софийския университет (1979). Редактор и зам. главенредактор на в. "Пулс" (1979-1985), зам. главен редактор на в. "Литера-турен фронт" (1985-1991), главен редактор на сп. "Черно и бяло" (1991-1992), директор на ИК "Христо Ботев" (1992-1995), генерален директорна БНТ (1995-1996), създател на издателство "Захарий Стоянов" (1997),главен редактор на списание "Везни". Автор на над 30 книги поезия,критика и публицистика.

  Красимир Каракачанов (вдясно) е роден през 1965 г. в Русе. Завършваистория в СУ "Св. Кл. Охридски" през 1990 г. Доктор на историческитенауки, автор на статии и научни публикации, на книга, посветена наборбите на българите в Македония. Един от основателите на ВМРО, неговпредседател е от 1997 г. Депутат в 38-ото, 40-ото и 43-тото НС, на коетое заместник-председател. В парламентите, в които е избиран, работи вкомисиите по отбрана и сигурност. Като кандидат за президент през 2016г. получава близо 15% от гласовете и се класира трети.

  Снимки Валя ЧРЪНКИНА

  Конференцията предизвика голям научен и медиен интерес

  информационна среда къмУниверситета по библиоте-кознание и информационнитехнологии (УниБИТ), а сим-воличен домакин бе Българ-ската академия на науките.

  Също по традиция кон-ференцията започна с под-насяне на цветя пред памет-ника на Стефан Стамболовв центъра на столицата. Сло-ва произнесоха ректорът наУниБИТ проф. Стоян Денчев,зам.-кметът на София д-р То-дор Чобанов, както и Кра-симир Каракачанов и ИванГранитски. Пред паметникада отдадат почит на голе-мия български държавникбяха дошли предишни носи-тели на наградата за лидер-ство, интелектуалци, учени,преподаватели, студенти играждани.

  След това в Големия са-лон на БАН започна дело-вата работа на конференци-ята. На нея присъствахапредседателят на БАН акад.Юлиан Ревалски, доскорош-ният председател на Акаде-мията акад. Стефан Водени-

  чаров, бившият председателна БАН и на 37-ото НС акад.Благовест Сендов, бившиятвицепремиер акад. Констан-тин Косев, директорът наИнститута по лидерство къмУниБИТ проф. Димитър Ива-нов, проф. Светлана Шарен-кова - научен секретар наИнститута по лидерство ииздател на в. ЗЕМЯ и в. "Ру-сия днес", учени, препода-ватели и студенти. В слово-то си при откриването проф.Стоян Денчев припомни ос-новни моменти от биографи-

  ята на революционера, по-ета, политика и държавни-ка Стефан Стамболов. В на-чалото проф. Денчев напом-ни, че благодарение на изс-ледователската работа наисторика Милен Куманов еточно установено, че рож-дената дата на Стамболове именно 30, а не 31 януари- деня на настоящата кон-ференция. Характеризирай-ки приноса на Стамболов,проф. Денчев каза: "Само 41години живот! Но следите,които оставя в темелите набългарската държавност, сепомнят и днес" и допълни:"За едни Стамболов е герой,за други диктатор и кървавтиранин. Днес ние се нуж-даем от обективна оценка,за да бъде съхранен в пан-теона на България с всичкичерти на своя сложен харак-тер и на своето управление".

  Към участниците в конфе-ренцията се обърна акад.Юлиан Ревалски. Новият ръ-ководител на БАН пожела ус-пех на конференцията, под-черта, че ръководи БАН отс-

  коро, и отбеляза приноса надосегашното ръководство,начело с акад. Стефан Во-деничаров. Като главна за-дача на новия екип, начелона водещата институция набългарската духовност акад.Ревалски отбеляза повиша-ването на имиджа на българ-ската наука, финансовото иорганизационното укрепванена БАН. Академикът получии личната ректорска награ-да на проф. Стоян Денчев -часовник с марка "Ришельо",която стана символично по-

  желание за успех през пред-стоящия мандат.

  След словото проф. Ден-чев обяви, че наградите наКрасимир Каракачанов иИван Гранитски са одобре-ни единодушно от Селекци-онна комисия в състав: съп-редседатели проф. Ст. Ден-чев - ректор на УниБИТ, ипроф. Светлана Шаренкова- научен секретар на Инс-титута (на обществени нача-ла), и членове: акад. СтефанВоденичаров - бивш пред-седател на БАН, Валерия Ве-лева - журналист, проф. Ми-хаил Неделчев - литератор,и проф. Яни Милчаков - ис-торик, славист и дипломат.

  Оповестено бе, че Кра-симир Каракачанов получа-ва почетния знак "СтефанСтамболов" в категорията"за държавност", а в ИванГранитски - "за духовност".

  При представянето нанаградите проф. Шаренковаподчерта, че Красимир Ка-ракачанов е сред хората да-ли личен пример в полити-ката, че единението и прео-

  доляването на различията вимето на общата цел, е пъ-тят към успеха. "Развълну-ван съм от получаването натази награда, защото в по-литическата и в обществе-ната си дейност съм се стре-мял да следвам примера наняколко исторически лич-ности", заяви Красимир Ка-ракачанов. "Стремял съм седа поставям българския на-ционален интерес над всич-ко, защото животът е сло-жен", посочи той и заяви,че никога не е правил ком-

  промиси, свързани с личнаоблага или с власт. Власттаси заслужава тогава, кога-то чрез нея може да се пос-тигне нещо, което е доброза всички, коментира Кара-качанов. Той допълни, ченай-важно днес е да се пре-одолее дълбокото разделе-ние в обществото и незави-симо от политическите ниразличия по най-важнитевъпроси за държавата и об-ществото трябва да бъдемпреди всичко българи.

  Иван Гранитски е създа-тел и директор на издателс-тво "Захарий Стоянов", но еи автор на над 30 книги - споезия, критика и публицис-тика, каза проф. СветланаШаренкова при представяне-то на втория лауреат. По ду-мите й Иван Гранитски е най-големият български издателна съвременна българска ли-тература и на световна кла-сическа литература след 1989г. Писателят и издател под-черта, че благодари на еки-па на Издателство "ЗахарийСтоянов", носещо името на

  един от близките идейни идуховни сподвижници наСтамболов. Той благодари ина българските автори - жи-ви и покойни - издавани отИК "Захарй Стоянов", защо-то без техния принос българ-ската държава на духа би би-ла немислима: "Ако не синаправил всичко за Отечес-твото, не си направил нищоза Отечеството", припомниИван Гранитски.

  След това конференция-та продължи с научни док-лади, посветени на тематаза лидерството.

  Свои теоретични разра-ботки прочетоха проф. Сто-ян Денчев, проф. АнтоанетаХристова от БАН, проф. Ва-сил Проданов от УНСС. На-учни съобщения изнесохапроф. Сергей Игнатов отНБУ, проф. Тодор Танев отСУ "Св. Кл. Охридски", проф.Ваня Добрева от УниБИТ,проф. Максим Мизов, проф.вицеадмирал Емил Люцка-нов от УниБИТ, доц. МюмюнТахиров, доц. Майяна Митев-ска от УНСС, д-р Катя Ми-хайлова от УНСС, както идруги преподаватели и док-торанти.

  Научното събитие полу-чи специално приветствиеот началника на отбранатавицеадмирал Емил Ефтимов,от началника на кабинета напрезидента Румен Радев -Иво Христов, от лидера наБСП Корнелия Нинова идруги държавни и общест-вени дейци.

  Припомняме, че през го-дините носители на Награ-дата "Стефан Стамболов" сапрезидентите на република-та д-р Желю Желев и ГеоргиПърванов, вицепрезиденти-те ген. Ангел Марин и Мар-гарита Попова, патриарситена Българската православнацърква Максим и Неофит, ге-нералният директор наЮНЕСКО Ирина Бокова, ом-будсманът Гиньо Ганев, кме-тът на София Йорданка Фан-дъкова и на Бургас ДимитърНиколов, почетният предсе-дател на ДПС д-р Ахмед До-ган, действащите или бившиминистри Николай Добрев(посмъртно), Ивайло Калфин.Също така академиците ипрофесорите Стефан Воде-ничаров - машинен инженер,Светлин Русев - художник,Антон Дончев - писател, Ге-орги Марков - историк, ИванЮхновски - химик, Алексан-дър Фол - траколог (посмър-тно), Петър Кендеров - ма-тематик, Божидар Димитров- историк, както и митропо-лит Дометиан Видински.

  Екип на ЗЕМЯ

 • ÇÅÌÅÄÅËÈÅ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß5 31.01.2017

  Ôåðìåðñêè ïðîòåñò â ïúðâèÿðàáîòåí äåí íà ìèíèñòúð Áîçóêîâ

  Æèâîòíîâúäè èñêàò ðàâíîïîñòàâåíîñòïðè ðàçïðåäåëåíèåòî íà ñóáñèäèèòå

  Земеделският министърХристо Бозуков е готов дапреразгледа спорната на-редба, която изведе вчераживотновъдите на протест.Това стана ясно при крат-ката му среща с недовол-ните овцевъди, събранипред министерството. Следкато ги упрекна, че не сапоискали разговор и не саго предупредили за протес-та си, проф. Бозуков пока-ни техни представители вминистерството. Пред жур-налисти министърът каза, чеоснования за протеста имаи че той ще работи за про-мяна в правилата, които съз-дават изкуствено напреже-ние в сектора. Фермеритеизлязоха на протест предМинистерството на земеде-лието с искане за равнопос-тавеност при разпределениена субсидиите. Браншовиорганизации на животновъ-ди очакват техни колеги отцялата страна да изкажат

  недоволството си от норма-тивни промени, които задъл-бочават кризата в сектора.

  Спорната Наредба №3изисква от овцевъдите, ко-ито произвеждат мляко, дадокажат с документи, че сапредали определено коли-чество мляко, за да иматправо на субсидия. Товаизискване обаче не се от-нася за фермерите, които

  отглеждат месодайни и ав-тохтонни породи. Над трис-та хиляди овце годишно по-лучават субсидия. 120 хиля-ди са тези, които ще полу-чават подпомагане, без дадоказват нищо. Това, спо-ред Националната асоциа-ция на овцевъдите, е несп-раведливо. И те настояватвсички животновъди да до-казват с документи произ-

  WWF: Ïðåçèäåíòúòäà âúðíå ïëàíîâåòåçà Ïèðèí, Ðèëà èÂèòîøà

  Служебното правител-ство да върне за прера-ботка плановете за управ-ление на Пирин, Витошаи Рила като конкретнастъпка за опазването натези национални и при-родни паркове. За тованастояват в писмо, изп-ратено до новия прези-дент Румен Радев от меж-дународната природоза-щитна организация WWF,съобщават от организаци-ята в понеделник. Споредприродозащитниците отплановете трябва да от-паднат елементите, коитоще доведат до застроява-нето им и до изсичанетона вековни гори в облагана корупционни интереси.

  През последните двегодини се прави нов опитза заграбването на най-добре запазената българ-ска природа чрез новитепланове за управление нанационалните паркове Ри-ла и Пирин и на приро-ден парк Витоша, пишатот WWF. Подготвените дотози момент предложенияза планове целенасоченоотслабват защитата им ина практика представля-ват заплаха за тях.

  Най-сериозен е приме-рът с Национален паркПирин, обект на светов-ното природно наследст-ва на ЮНЕСКО, чийтопроект за план позволя-ва строителство на 12,5пъти по-голяма площ и се-чи в горите на 60% отплощта на парка, предуп-реждават от WWF. Подгот-вените планове за управ-ление правят възможнобързото и окончателно ус-вояване на ресурсите напарковете в интерес наопределени олигархичникръгове, пишат еколози-те.

  През последните двамесеца организацията во-ди международна кампа-ния за опазването на На-ционален парк Пирин.Над 50 хиляди души изп-ратиха послание до бъл-гарския министър-предсе-дател да защити Пирин,да върне за преработкаподготвяния нов план зауправление на парка и дададе възможност на мес-тните хора да развиватпоминъка си, без да уни-щожават природата. Кам-панията им продължава.ç

  водството си, за да нямадискриминация. Друготоискане на протестиращитее да не се ограничават ре-гионите, в които фермери-те имат право сами да про-дават своята продукция. Подосега действащата наред-ба, фермер от Кърджалинапример няма право дапродава мляко и сирене вСофия.

  Виковете "Оставка" повреме на протеста са насо-чени не срещу служебнияземеделски министър, обяс-ниха протестиращите, а сре-щу директорите на животно-въдни дирекции в агрове-домството. Разлято бе имляко на стълбите пред слу-жебния вход на земеделс-кото министерство.А разля-тото мляко е символично,защото фермерите са под-готвили точно 70 литра мля-ко за разливане, толкова,колкото трябва да докажат,за да получат субсидия.ç

  По данни на Национал-ната асоциация на тютю-нопроизводителите в Бъл-гария се очаква изкупени-ят тютюн през 2016 г. да бъ-де с около 30 на сто по-малко от 2015 г., каза пред-седателят на асоциацията ипрезидент на УНИТАБ-Евро-па Цветан Филев, цитиранот БТА. Окончателно товаще стане известно в краяна февруари или средата намарт, когато се очаква тю-тюнът да бъде изкупен на-пълно.Според Филев сенаблюдава забавяне на пла-щането на изкупения тютюннад 60 дни при четири тър-

  Èçêóïåíèÿò òþòþí â Áúëãàðèÿ âåðîÿòíîùå å ñ 30% ïî-ìàëêî îò 2015 ã.

  говски фирми. Пет фирмиса изплатили напълно за-дълженията си.

  Въпросът с навременно-то заплащане на продукци-ята ще бъде поставен в Кон-султативния съвет по тютю-на, който асоциацията презследващата седмица щепредложи на Министерство-то на земеделието и храни-те да бъде свикан.

  Тютюнопроизводителитепредлагат да започне испешно процедура за изп-лащане на преходната на-ционална помощ за тютюнпрез 2017 г. до края на март.31 март е и крайният срок

  за вписване на земеделс-ки производители, които от-глеждат тютюн, в регистъ-

  ра на тютюнопроизводите-лите, припомни Цветан Фи-лев.ç

  Пред сградата на Минис-терството на земеделиетои храните овцевъди икозевъди от цялата странаорганизираха протест.Фермерската стачка езаради промени вНаредба 3 за директнитеплащания, които фрагмен-тират отрасъла и сасрещу интересите набългарското производст-во. Протестиращитеразляха мляко на улицата.

  В последната седмица наянуари цените на повечетозърнени контракти по све-товните борси вървяха на-долу. В Европа на борсатав Будапеща мелничарскатапшеница се понижи с 3.67лева до 256.70 лв./тон, ос-таналите контракти също по-евтиняха с минус 5.41 за фу-ражната пшеница, минус1.91 за царевицата до съот-ветни нива от 243.96 лв./т и265.80 лв./тон. Единственмаслодайният слънчоглед сеповиши леко с 56 стотинкидо 689.99 лв./тон. На борса-та в Чикаго тенденцията от-преди се обърна - пшеница-та е единствената с курс къмповишение с 1.33 долара до156.90 щ.д./тон, царевицатасе понижи с 1.02 долара до

  Îáçîðúò íà Ñîôèéñêàòà ñòîêîâà áîðñà çàëàãà íà ñòàáèëíè öåíè ïðè çúðíîòî

  143.14 щ.д./т, а соята и сое-вият шрот се върнаха надо-лу с 7.64 и 5.80 долара досъответно 385.59 и 342.40щ.д./тон.

  В кръг зърно на Софийс-ка Стокова Борса цените сасъвсем стабилни. Хлебната

  пшеница с доставка от мяс-то е на 280-290 лв./т купуваи 300 лв./т продава, фураж-ната се търси леко нагорена 270-280 лв./т, продавачи-те са на 290 лв./тон. Царе-вицата и фуражният ечемикса на абсолютно еднакви це-

  нови равнища - между 280-290 и 300 лв./тон съответнотърсене и предлагане. Примаслодайния слънчогледпродавачите останаха на 700лв./т от място, а купувачитеса на 680-690 лв./тон. Всич-ки цени са без ДДС.ç

 • ÈÍÒÅÐÂÞ 31.01.2017ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

  6

  - Г-н Президент, ние разговаряме ведин напрегнат за вас момент, когатосъставяте служебното правителство,което според българската конституцияима за основна цел да осигури добриусловия за провеждането на парламен-тарните избори, които насрочихте за26 март. Вече посочихте проф. ОгнянГерджиков за служебен премиер. Виене сте професионален политик. Какизбрахте премиера, по какви критерииизбирате личностите в този кабинет?Бъркат ли ви се от политическитесили?

  - Самият състав на кабинета доказ-ва, че е надпартиен и експертен. Пове-рих поста министър-председател напроф. Герджиков, един от малкотобългарски политици, изпратен с овацииот поста си на председател на Народно-то събрание. Юрист с авторитет, човекс чувство за отговорност. Партиитенаблюдаваха с тревожно очакване далище бъде съставен кабинет без тяхноучастие и ето че той е факт.

  - Първите коментари са, че личнос-тите в служебния кабинет са центрис-ти, експерти, а външният министър,министърът на отбраната са про-европейски и проатлантически профе-сионалисти. Вероятно с тези номина-ции сте искали да опровергаете тези,които ви пришиха етикета "прорускипрезидент"? И каква е вашата позицияпо санкциите на ЕС спрямо Русия?

  - Пришиването на етикети е опрос-тенческа политическа практика. Някоиевропейски медии допускат лековернода бъдат въвличани във вътрешнопо-литически интриги, като ползватетикети. Вече заявих в речта си предпарламента, че изборът на ЕС и НАТОза България е стратегически и нетрябва да бъде поставян под въпрос.Що се отнася до санкциите, не виждамкаква е практическата полза от тях,докато загубите са очевидни. Новатаамериканска администрация ще възста-нови диалога с Москва, а ЕС щеостане заложник на санкционнатавойна.

  - Как бихте характеризирали основ-ните проблеми, пред които е изправе-на България днес? Бедността е оче-виден проблем. Вие сте споменавал, чепреходът на България е разочаровалимнозина. Българите ви избраха судивително голямо мнозинство. Оче-видно много хора търсят промяна.Каква ще бъде тази промяна? Можеби повече справедливост? Може бипо-ефективна съдебна система?

  - Абсолютно прав сте. Несправедли-востта и ниските доходи са основнипроблеми. Демографският срив епроизводен от тях. За целта е необхо-димо да възстановим справедливостта.Съдебната система е негов стожер и сенуждае от реформа. Едно добро право-раздаване създава още по-сигурнасреда за инвестиции и закономернодопринася за решаването на проблемас ниските доходи. Не е тайна, чекорупцията също е наследен проблем.

  РуменРАДЕВ,президентна РепубликаБългария

  Îò ñàíêöèèòå ñðåùó Ðóñèÿïîëçà íÿìà, çàãóáèòå ñà î÷åâèäíè

  Несправед-ливостта ибедносттаса основнитепроблемипредбългарскотообщество

  Препоръките в последния мониторин-гов доклад ще бъдат отчетени от след-ващия български парламент, който,надявам се, ще излъчи стабилно мно-зинство. Обществената непоносимосткъм корупцията и несправедливосттанараства и тя неизбежно ще доведе досъответните промени.

  - Не само в България, но и в другистрани избирателите търсят новилица. Вашето избиране и вашатаинаугурация съвпаднаха с тези наДоналд Тръмп. В Европа са в паникаот новия президент на САЩ, може бизащото редица лидери се изказвахапублично срещу него по време накампанията. Какви отношения ще сеопитате да установите със силните всвета, с Тръмп, с Путин, с Си Дзин-пин?

  - В кампанията много пъти казах,че българската външна политикатрябва да се изработва в България ида се отстоява навън, а не обратното.В последните години това невинагибеше факт. Наличието на няколкогеополитически центъра би трябвало дае още един стимул ЕС да търси дасъхрани единството си, защото самопри това условие той би могъл даиграе наравно с останалите крупниактьори. От своя страна се надявам даустановя прагматични и взаимноизгод-ни връзки с лидерите на САЩ, Русияи Китай.

  - На България предстои председа-телство на Съвета на ЕС през първатаполовина на 2018 г. Със сигурност

  неговата подготовка ще бъде средприоритетите ви. Вашият предшестве-ник предупреди за опасност председа-телството да ни бъде отнето, акоБългария не способства за единствотов ЕС. Не беше ли това доста грубаполитическа атака срещу вас и нехвърли ли тя напълно незаслуженосянка върху България?

  - Категорично отхвърлям внушение-то, че България рискува да загубипредседателството си. Напротив, убеденсъм, че то ще протече ползотворно. Вназначения от мен служебен кабинетима дори вицепремиер по подготовкатана българското председателство на ЕС,което ще позволи ефикасната коорди-нация на дейностите по организация-та. Изградените екипи ще бъдат съхра-нени.

  - Предстои да направите своетопърво посещение в чужбина катодържавен глава. Без изненада, виеизбрахте Брюксел. Какво очаквате оттази визита?

  - Да, с това изпълнявам мой пре-дизборен ангажимент. Очаквам даустановя работен контакт с г-н Юнкер,г-н Туск и новоизбрания председател наЕП г-н Таяни и заедно да обсъдимотношенията на София с Брюксел,както и бъдещето на ЕС, койтопо мое мнение трябва да бъде съхра-нен на всяка цена въпреки трудности-те, защото ерозията му би означаваланепростима загуба на историческовреме. Ще имам среща и сг-н Столтенберг.

  Интервю наГеорги ГОТЕВ,EurActiv -Брюксел

  Снимка Пресфото БТА

 • ÌÍÅÍÈÅ 31.01.2017ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

  7

  гато в една държава делътна 60-годишните надхвър-ли 30% от населението,стават застрашени всичкисоциални системи и те за-почват да се разпадат.

  По данни от доклад наООН след 35 години стра-ната ни ще отбележи сривдо 5,1 милиона, или демог-рафско стопяване с 27,9процента. А към края на то-зи и началото на следва-щия век българите ще се

  От стартовата реч наДоналд Тръмп при встъп-ването му в длъжност ми-на повече от седмица и но-вият президент на САЩ ве-че показа, че гони голяма-та си цел, обявена в реч-та - "Първо Америка".

  Унгарският премиерВиктор Орбан бе първиятчуждестранен лидер, кой-то реагира най-адекватнона посланието от церемо-нията пред Капитолия: "Ун-гария получава правото дазащитава интересите си напърво място", обяви той.Той окачестви фразата"Първо Америка" като клю-чово изречение в речта нацеремонията". Според Ор-бан речта на Тръмп озна-чава, че всички страниимат право на първо мяс-то да поставят собствени-те си интереси.

  Тъжно е, че вече колковреме след речта не се на-мери български политик,чиито "радари" да уловятсъщото послание на аме-риканския президент.

  А България има двойноповече основания от Ор-бан да улови тъкмо товапослание - заради демог-рафската си катастрофа, вкаквато Унгария все пак нее. Именно катастрофа, ане криза, както твърдят ня-кои. За последния четвъртвек сме се стопили приб-лизително с една четвърт- при това без война. Ня-ма друг такъв период в ис-торията ни след освобож-даването от османско иго.Според акад. Георги Мар-ков подобно нещо е има-ло преди около шест века- след падането ни под ос-манския ятаган. На годи-на намаляваме с 60 000 ду-ши, което се равнява наедин град като Благоевг-рад или Велико Търново.Според други пък оценкипо броя на населениетовече се върнахме на рав-нището от 1946-1947 годи-на. В момента официалносе водим 7,2 милиона, носпоред редица демографиреално у нас живеят 6,7милиона души.

  Мрачни са и перспек-тивите. Световната банкапрогнозира в свой докладза България, че до 2050 го-дина населението у наснад 60 години ще надхвър-ли 30% от общия брой. Са-мо че според експерти, ко-

  за ученици в зависимостот успеха им, както и запо-високи стипендии застудентите. Предлага сесъщо намаляване на ДДСза лекарствата, учебнитепомагала и всички стокиза деца и непълнолетни до15-годишна възраст.

  Срещу демографскатакатастрофа са наложител-ни и нови работни места,които да създава саматадържава, дори тези работ-

  Êîãà íàøèòå ïîëèòèöè ùåêàæàò „Ïúðâî Áúëãàðèÿ“?

  мостта и отглеждането надеца, от мерки, свързанис икономиката, образова-нието и здравеопазването.Икономисти предлага при-мерно да се увеличи раз-мерът на платеното май-чинство до почти пълнатазаплата, да се увеличи иотпуската при второ и тре-то. Или пък да се предос-тавя голяма еднократнапомощ от държавата прираждане, която да се уве-

  той (или Орбан) бяха нанаше място, щяха ли да ка-жат "първо Брюксел"?

  Същата логика трябва-ше да бъде валидна и да-но бъде валидна за про-екта АЕЦ "Белене". (Впро-чем това важи и за други-те два големи, но прова-лени обекта - "Южен по-ток" и нефтопроводът Бур-гас-Александруполис) .Създаването на трайни ра-ботни места, които да из-хранват семейства, а за-що не и цели поколения, еедин от механизмите сре-щу демографската катаст-рофа. Страната ни трябвасъс зъби и нокти да дър-жи на всяко работно мяс-то. И в същото време домомента тя пропиля някол-ко хиляди работни места,стопирайки проект в Се-вероизточния регион, кой-то не е от благополучнитев страната.

  Отдавна бе ясно, чевсякаквите приказки за ло-бизъм и корупция околопроекта бяха прах в очи-те, за да се скрие истинс-ката причина за спиране-то му - геополотическатаинтрига на Големите бра-тя (Вашингтон и Брюксел)да настъпят енергийнитеинтереси на Русия. Самоче така настъпиха не са-мо енергийните интересина България, а и шансове-те ни да оцелеем. Настъ-пиха бъдещето на страна-та ни. Защото диверсифи-кацията на енергетикатаняма да създаде толковаработни места, колкото по-тенциално носи една ядре-на централа с цялостнотой обслужване и съпътства-щи дейности. (Или пък кол-кото щяха да носят други-те два проекта.)

  Към проекта "Белене"продължават да проявяватинтерес чужди инвестито-ри, но дали ще се съгла-сят да броят 10 млрд. заизграждането на централа,която щеше да глътнедвойно по-малко с рускиявариант?

  Лакействайки на чуждиинтереси, ГЕРБ засилириска България да бъде из-карана с краката напредот интензивното на исто-рията.

  Сега предстоят нов из-бори. Дали мотото "ПървоБългария" ще бъде приори-тет №1 за бъдещите ни уп-равляващи?

  (Със съкращения,заглавието е на ЗЕМЯ)

  Ëàêåéñòâàéêè íà ÷óæäè èíòåðåñè, ÃÅÐÁ çàñèëè ðèñêà Áúëãàðèÿ äàáúäå èçêàðàíà ñ êðàêàòà íàïðåä îò èíòåíçèâíîòî íà èñòîðèÿòà

  стопим до вече трагичнотониво от 3,4 милиона души.Наши пък демографи са из-числили, че от това насе-ление на страната българи-те ще станем не простомалцинство, а третият етнос- пред нас ще са турците иромите. Нищо чудно деца-та или внуците на сегашно-то поколение 30-40-годишнибългари да бъдат принуде-ни да се интегрират в соб-ствената си държава. Притова от едно мнозинство,което е със съвсем друг гени ценности. Тогава ще ос-тане ли държавата Бълга-рия? След 10 ноември стра-ната ни бере душа в интен-зивното на историята и да-ли оттам няма да бъде из-карана с краката напред?Неволно се питаш да не бипък цивилизационният ходне ни е взел на мушка, да-ли не иска да ни изтрие отисторията?

  Очевидно е, че за да из-лезе България все пак накрака от интензивното наисторията, трябва отсегада се начертае и да сеследва стратегия срещудемографската катастрофа- стратегия от мерки застимулиране на раждае-

  личава при второ и третодете и да достига 10 000лева. Предлага се също дасе увеличат значителнодетските надбавки, да сеускори строителството надетски ясли и градини, та-ка че в средносрочен пе-риод се осигурят места завсички деца във всички на-селени места, да отпаднаттаксите в държавните и об-щинските детски ясли иградини, които да се из-държат от държава.

  Демографският ни спадможе да бъде преодолян,ако държавата поеме оп-ределен дял (до една тре-та) от изплащането на жи-лищата на младо семейст-во в зависимост от брояна децата, ако паричнитепомощи за раждане и отг-леждане на деца се осво-бодят от подоходен данък,като тези помощи да се ин-дексират ежегодно с инф-лацията или ако се въве-дат данъчни облекчения замлади семейства при изп-лащане на лихви по ипо-течни и други жилищни за-еми.

  Има и предложения забезплатно средно и висшеобразование, за стипендии

  ни места да не носят неп-ременно печалба, да не саподчинени на икономичес-ката целесъобразност. Са-мо че те ще работят сре-щу обезлюдяването на це-ли региони, в крайна смет-ка срещу демографскатакатастрофа. Кое е по-важ-но - да оцелеем като на-ция или печалбата.

  Ако обаче се приложаттези и други мерки, същозадължителни срещу наци-оналното ни бедствие, бю-джетният дефицит може даскочи над 3 процента отБВП - "таванът", поставенот ЕС. Брюксел ни набиваканчето, че този таван есветая светих на бюджет-ната дисциплина и наздравата икономика. Икойто го наруши, следватглоби и други санкции.Добре, но ако Българияима шанс да оцелее с ед-ни 5% или 6% над въпрос-ния таван? На нашите пар-тии, управляващи и изоб-що на нашата върхушкакое й е по-мило - страна-та или брюкселските ди-рективи? А ако се колеба-ят, защо не се вслушат вТръмп (и Орбан) - първоБългария. Според тях, ако

  Юри МИХАЛКОВОт сайта "Поглед.инфо"

  ¹1¹1

 • ÁÎÉÍÀ 8 31.01.2017ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

  командни звена.Разпадането на централизира-

  ната държава на отделни владе-ния през развития феодализъм,макар за България това дастава по-късно, води до въвеж-дането на наемния способ закомплектуване на войската.Навсякъде по Европа, в товачисло на Балканите и в средно-вековна България, граничнатаохрана в по-малка или по-голямастепен се осъществява от стра-жеви наемници. Това е валидно исе отнася преди всичко засамостоятелните владетели,обособили се от държавата.

  Това означава, че по времена Втората българска държаваохраната на границата се осъ-ществява по смесен способ. Тясе поверява както на стражи поутвърдената през Ранното сред-новековие традиция, така и нанаемни пазачи, характерни запрактиката на останалите евро-пейски държави. Прилага сесъчетание на двата способа закомплектуване на силите зазащита на държавата.

  Характерни черти при пазене-то на границите ни в онезивремена са зоркостта и суро-востта.

  По повод покръстването(приемането на християнството)българско пратеничество присти-га през 866 г. в Рим с въпросидо римския папа. Същата годинапапска мисия пристига в Бълга-рия с "Отговорите на папаНиколай I по допитванията набългарите". Този документ съдър-жа ценни сведения както засоциалния живот и културата набългарите от езическия период,така и относно пазенето награницата. С един от въпроситеси (въпрос номер XXV) къмримския папа българският князБорис I пита: "По обичая наОтечеството ни има пазачи,които постоянно бдят на грани-цата, за да позволят на никойда избяга. Но ако се случи робили свободен да избяга, то

  На стр. 17

  наречена условно "полово-възрас-това организация" на опазванена границата. Този тип охрана набългарската територия презРанното средновековие с особенасила се отнася до севернатачаст на държавата. Там в бли-зост до пограничните валове,останали от римляни и византий-ци, се намират поселенията напървобългарите.

  Според установената и остана-лата от предците практика сесмята, че в мирно време или внавечерието на война границатаможе да бъде нарушена ототделни лица или малки неприя-телски групи. За тяхното отбива-не или неутрализиране е разто-чителство използването на боес-пособна войска, която се заменяот силите на юношески воененлагер. Възприема се правилотоохраната на границата да сепредоставя на младежи, които савсе още неукрепнали за участиевъв военни действия. Възлагайкиим охраната на граничнитерайони, те преминават специалнообучение и придобиват бойниумения. Този начин на охрана награницата се прилага почти досредата на X век.

  Неженените, но укрепналивече юноши се отделят от ос-новната част на съплеменницитеси в специално създадени военнилагери. Те се организират внепосредствена близост дограничната линия или отбрани-телните съоръжения по нея.Начело на юношеския воененлагер стои барса тарканът(командирът). Тъй като такивалагери се изграждат по цялатаграница, се назначава общначалник - олгу тарканът.

  След достатъчно време напребиваване във военния лагеркато гарнизон за охрана награницата, юношите натрупватопит за водене на бой и сеприбират в поселището катовсички останали мъже от родо-вете на племето. Те стават частот българите, които по традиция

  се свикват във войската привойна, тоест опълчението.

  По-късно, при хомогенизиранена българската народност, еорганизирана специална граничнастража (крепостни гарнизони -хранени хора). Това са войнициот постоянните дружини на кана(княза, царя), които служат заоснова при развръщането навойската, когато надвисне опас-ност от война. Една част оттези постоянни дружини са околостолицата, за осъществяваневластта на държавния глава.Друга, значително по-голяма частот тях, са в комитатите в бли-зост до държавната граница,наричани още "вълци".

  Командването и контролътвърху стражите на комитатите сеосъществяват от боритаркана(комендант на крепост или награнично съоръжение или тарканна вълците). В административноотношение той е подчинен накомита (областния управител), ав командно - на олгу таркана.Следователно с�