панас мирний

of 23 /23
ПАНАС МИРНИЙ ПАНАС МИРНИЙ (1849—1923) (1849—1923)

Upload: rita14051994

Post on 03-Jul-2015

2.931 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: панас мирний

ПАНАС МИРНИЙ ПАНАС МИРНИЙ

(1849—1923)(1849—1923)

Page 2: панас мирний
Page 3: панас мирний

Справжнє ім'я — Панас Якович Рудченко. Справжнє ім'я — Панас Якович Рудченко.            

Панас Мирний народився 13 травня 1849р. в Панас Мирний народився 13 травня 1849р. в родині бухгалтера повітового скарбництва в родині бухгалтера повітового скарбництва в Миргороді на Полтавщині. Миргороді на Полтавщині.

У сім'ї дотримувалися патріархальних У сім'ї дотримувалися патріархальних звичаїв, вели натуральне господарство, звичаїв, вели натуральне господарство, багато працювали, не гордували селянами, багато працювали, не гордували селянами, домашньою челяддю, не відгороджували від домашньою челяддю, не відгороджували від них своїх дітей. них своїх дітей.

Page 4: панас мирний

Навчався майбутній письменникНавчався майбутній письменник у початкових у початкових школах Миргорода та Гадяча, за старанність школах Миргорода та Гадяча, за старанність йй відмінні успіхи щороку нагороджувався відмінні успіхи щороку нагороджувався «похвальними листами». «похвальними листами».            

УУ 1862 р. Панас закінчив Гадяцьке повітове 1862 р. Панас закінчив Гадяцьке повітове училище. училище.

З 1863 р. почав служити в канцеляріях З 1863 р. почав служити в канцеляріях Гадяча, Прилук, Миргорода. У вільний від Гадяча, Прилук, Миргорода. У вільний від служби час захоплювався літературою, усною служби час захоплювався літературою, усною народною творчістю.народною творчістю.

Page 5: панас мирний

У 1869,1879 pp. його брат Іван Білик друкує У 1869,1879 pp. його брат Іван Білик друкує частину зібраних Панасом фольклорних частину зібраних Панасом фольклорних творів у збірниках «Народні південноруські творів у збірниках «Народні південноруські казки». казки».

У 1871р. Панас переселився до Полтави, У 1871р. Панас переселився до Полтави, працював у губернській скарбниці; писав працював у губернській скарбниці; писав вірші, прозові твори, наступного року вірші, прозові твори, наступного року надрукував свій перший вірш «Україна» в надрукував свій перший вірш «Україна» в журналі «Правда» за підписом Панас журналі «Правда» за підписом Панас Мирний; Мирний;

У цьому ж журналі опубліковано його перший У цьому ж журналі опубліковано його перший прозовий твір-оповідання «Лихий попутав». прозовий твір-оповідання «Лихий попутав».

Page 6: панас мирний

Протягом 1870—1880 pp. Панас Мирний Протягом 1870—1880 pp. Панас Мирний створив цикл «образків з життя» під створив цикл «образків з життя» під загальною назвою «Як ведеться, так і загальною назвою «Як ведеться, так і живеться». живеться».

У 1874—1885 pp. надрукував оповідання, У 1874—1885 pp. надрукував оповідання, повісті, романи: «П'яниця», «Лихі люди», повісті, романи: «П'яниця», «Лихі люди», «Повія», «Лови», «Морозенко», драма «Повія», «Лови», «Морозенко», драма «Лимерівна».«Лимерівна».

Page 7: панас мирний

У 1918 р. за його участі в Полтаві було У 1918 р. за його участі в Полтаві було організоване видавниче товариство «Зірка», організоване видавниче товариство «Зірка», яке друкувало книжки для школярів. яке друкувало книжки для школярів.            

Панас Мирний помер 20 січня 1920р., Панас Мирний помер 20 січня 1920р., похований у Полтаві. похований у Полтаві.            

У 1939 р. у Полтаві відрито музей У 1939 р. у Полтаві відрито музей письменника. письменника.

Page 8: панас мирний

Літературно-меморіальний Літературно-меморіальний музей музей Панаса МирногоПанаса Мирного

Page 9: панас мирний
Page 10: панас мирний
Page 11: панас мирний
Page 12: панас мирний
Page 13: панас мирний
Page 14: панас мирний
Page 15: панас мирний
Page 16: панас мирний
Page 17: панас мирний
Page 18: панас мирний

Історія написанняІсторія написанняроману Панаса Мирногороману Панаса Мирного

"Хіба ревуть воли, як ясла "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"повні?"

Page 19: панас мирний

Хіба ревуть воли, як ясла повні? — роман, Хіба ревуть воли, як ясла повні? — роман, написаний братами Панасом Мирним та написаний братами Панасом Мирним та Іваном Біликом у 1875 році.Іваном Біликом у 1875 році.

У Петербурзі розпочали друкувати твір, та У Петербурзі розпочали друкувати твір, та робота припинилась, бо вийшов указ, за яким робота припинилась, бо вийшов указ, за яким заборонялось видання книг українською заборонялось видання книг українською мовою. мовою.

Роман надрукований в Женеві в 1880 р.Роман надрукований в Женеві в 1880 р.

Page 20: панас мирний

Виданню твору сприяв М. Драгоманов — Виданню твору сприяв М. Драгоманов — відомий український критик, громадський і відомий український критик, громадський і культурний діяч.культурний діяч.

У 1903 р. — роман «Хіба ревуть воли, як У 1903 р. — роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» був надрукований в Росії під ясла повні?» був надрукований в Росії під назвою «Пропаща сила» на сторінках назвою «Пропаща сила» на сторінках журналу «Киевская старина». журналу «Киевская старина».

Через два роки твір вийшов окремим Через два роки твір вийшов окремим виданням. виданням.

Page 21: панас мирний

На весну 1872 року припадає задум Панаса На весну 1872 року припадає задум Панаса Мирного написати великий твір про життя Мирного написати великий твір про життя українського селянства до і після скасування українського селянства до і після скасування кріпацтва. Прискоренню написання твору кріпацтва. Прискоренню написання твору сприяли і певні обставини.сприяли і певні обставини.

У 1875р. роман було закінчено під назвою У 1875р. роман було закінчено під назвою «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

Панас Мирний вирішив видавати роман під Панас Мирний вирішив видавати роман під прізвищами обох авторів, адже Іван Білик в прізвищами обох авторів, адже Іван Білик в процесі роботи над книгою виступав не лише процесі роботи над книгою виступав не лише як критик і порадник, а й як співавтор.як критик і порадник, а й як співавтор.

Page 22: панас мирний

Твір «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» — перший в українській літературі соціально-психологічний роман, у якому життя та боротьба українського селянства проти соціального гноблення напередодні та під час реформи 1861 р. подається через розкриття психології Чіпки Варениченка, його думок, прагнень і переживань.

Таким чином, внутрішня масштабність роману, його проникливий психологізм, філософічність дають підстави твердити про появу в українській прозі нового типу епічного полотна, відмінного багатьма жанровими якостями від зразків, створених не тільки раніше, а й одночасно з ним.

Page 23: панас мирний

1.1. Сиваченко М. Корифей української прози.— К., 1967.Сиваченко М. Корифей української прози.— К., 1967.2.2. 2. Черкаський В. Художній світ Панаса Мирного.— 2. Черкаський В. Художній світ Панаса Мирного.—

К., 1989. К., 1989. 3.3. Панас Мирний. Хіба ревуть воли, як ясла повні?: Панас Мирний. Хіба ревуть воли, як ясла повні?:

Посібник для 10 класу / Автори-укладачі Ю. Посібник для 10 класу / Автори-укладачі Ю. Башкірова, Н. Кривка. —X., 2000. Башкірова, Н. Кривка. —X., 2000.

4.4. Гончар О. Перший симфоніст української Гончар О. Перший симфоніст української прози//Письменницькі роздуми.— К., 1980. прози//Письменницькі роздуми.— К., 1980.

5.5. Грицай М. Панас Мирний.— К., 1986.Грицай М. Панас Мирний.— К., 1986.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА: