мій опис досвіду!!!

of 16 /16
Відділ освіти Мирноградської міської ради Донецької області Методичний кабінет Загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів № 10 Мирноградської міської ради Донецької області Опис досвіду На тему: Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках інформатики шляхом використання сучасних інформаційних технологій вчителя інформатики Субботіної Юлії Леонідівни Мирноград - 2016 р.

Author: subbotinayuliya

Post on 08-Jan-2017

73 views

Category:

Education


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: мій опис досвіду!!!

Відділ освіти Мирноградської міської ради Донецької області

Методичний кабінет

Загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів № 10

Мирноградської міської ради Донецької області

Опис досвіду

На тему:

Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках інформатики шляхом

використання сучасних інформаційних технологій

вчителя інформатики

Субботіної Юлії Леонідівни

Мирноград - 2016 р.

Page 2: мій опис досвіду!!!

2

Зміст

Обґрунтування актуальності досвіду, його практична значимість .................... 3

Провідна педагогічна ідея досвіду ........................................................................ 4

Перелік наукових та практичних досліджень, на яких ґрунтується робота ..... 5

Розкриття технологій реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових ... 6

Аналіз результатів професійної діяльності ........................................................ 10

Висновки ................................................................................................................ 14

Список використаних джерел .............................................................................. 15

Page 3: мій опис досвіду!!!

3

Якщо хочеш виховати в дітях сміливість розуму,

інтерес до серйозної інтелектуальної роботи,

самостійність як особистісну рису,

вселити в них радість співтворчості, то

створюй такі умови, щоб іскорки

їх думок утворювали царство думок,

дай їм можливість відчути себе в ньому

володарями.

Ш.А. Амонашвілі

Обґрунтування актуальності досвіду, його практична значимість

Розвиток пізнавальної активності учнів завжди був ключовою

проблемою теорії й практики навчання. Подальший пошук шляхів та засобів

залучення учнів до активної пізнавальної діяльності пов’язаний з

соціальними процесами, що відбуваються в суспільстві, з розвитком науково-

технічного прогресу, а в зв’язку з цим із новим ставленням до пошуку

інформації та здобування нових знань. Перед сучасною школою постають

нові проблеми виховання соціально активної людини, яка може вільно

орієнтуватися в потоках різноманітної інформації, вміє вчасно знайти

потрібні інформацію та знання, тобто людини, в якій пізнавальна активність

є стійкою рисою особистості.

В проекті Національної доктрини розвитку освіти України у XXI

столітті зазначається, що система освіти має забезпечити розвиток у дітей і

молоді творчих здібностей, формування навичок самостійного наукового

пізнання.

Пізнавальна активність є однією з важливих рис учня, оскільки вона є

основою розвитку самостійності, творчої навчально-пізнавальної діяльності,

розкриття нахилів і здібностей учнів.

Розв’язання проблеми формування пізнавальної активності та

інтересів учнів передбачає врахування та впровадження в систему навчання

Page 4: мій опис досвіду!!!

4

спеціальних розвиваючих засобів. Для того, щоб навчання проходило не на

рівні запам'ятовування, а на рівні активної свідомості, вчитель повинен не

тільки як можна ясніше пояснювати матеріал учневі, але і активніше

включати його в розумову діяльність, в процесі якої і буде відбуватися

пізнання, тобто будуть формуватися пізнавальні сили особистості: відчуття,

сприйняття, пам'ять, мислення, уява та увага.

Таким чином, у сучасній школі позначилось протиріччя: між

традиційними методами та прийомами навчання учнів, і необхідністю

впровадження нових інноваційних технологій навчання, реально необхідних

на сучасному етапі розвитку суспільства. Це протиріччя обумовило вибір

теми дослідження «Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках

інформатики шляхом використання сучасних інформаційних технологій».

Отже, актуальність вибору даної теми диктується потребами практики,

оскільки вчителі, повинні цікавитися і намагатися розв’язати проблему

цілеспрямованого, керованого з їхнього боку, розвитку пізнавальних

здібностей учнів. І за допомогою спеціально створених умов в учнів повинен

з'являтися інтерес не тільки до знань, але і способів їх отримання.

Актуальним питанням сьогодення є використання сучасних інформаційних

технологій під час навчання учнів. Адже саме їх вміле застосування

допомагає вчителю виростити конкурентоспроможну людину. У цьому

полягає практична значимість досвіду.

Провідна педагогічна ідея досвіду полягає у створенні умов для

формування стійкої, позитивної мотивації учнів, розвитку інтересу до

предмета через організацію активного навчання, шляхом застосування на

уроках інформатики сучасних освітніх технологій в цілях інтенсифікації

навчально-пізнавальної діяльності учнів. Урок з застосуванням сучасних

педагогічних технологій - це якісно новий тип уроку, на якому вчитель

поєднує методику вивчення матеріалу з методикою застосування сучасних

технологій.

Об’єкт дослідження – процес розвитку пізнавальної активності учнів.

Page 5: мій опис досвіду!!!

5

Предмет дослідження – розвиток пізнавальної активності учнів на

уроках інформатики в умовах використання сучасних інформаційних засобів

навчання.

Мета дослідження – розробка окремих компонентів комп’ютерно-

орієнтованої методичної системи навчання інформатики учнів спрямованої

на розвиток пізнавальної активності учнів, самостійності у навчанні, надання

навчальній діяльності якомога повнішого задоволення пізнавальних потреб

дітей у відповідності до їх, нахилів, запитів, здібностей, розвитку критичного

мислення, формування інформаційної культури.

Гіпотеза дослідження – методично обґрунтоване цілеспрямоване

використання засобів інформаційних технологій у навчальному процесі є

ефективним засобом розвитку пізнавальної активності учнів, сприяє більш

глибокому засвоєнню навчального матеріалу, формуванню інтересу до

пошукової діяльності та вивчення інформатики в цілому, розвитку логічного

мислення, формуванню вмінь та навичок щодо самостійного пошуку методів

розв’язування поставлених задач та оцінювання правильності знайденого

розв’язку на основі раціонального поєднання засобів сучасних

інформаційних технологій та традиційних засобів, що в комплексі сприяє

підвищенню якості знань, вмінь та навичок учнів з інформатики.

Перелік наукових та практичних досліджень, на яких ґрунтується

робота

Проблеми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів

вивчалися і досліджувалися психологами та педагогами у різних напрямах:

теорія поетапного формування розумових дій (П.Я.Гальперін, Н.Ф.Тализіна);

концепція розвитку мислення (В.В.Давидов, В.Ф.Паламарчук); взаємозв’язки

навчання і розвитку особистості дитини (Л.С.Виготський); розвиток

особистості школяра як суб’єкта пізнавальної діяльності (С.Д.Максименко);

формування прийомів розумової діяльності та їх перенесення у нові ситуації

(Н.О.Менчинська, Є.М.Кабанова-Мєллєр); урахування вікових особливостей

розвитку особистості дитини (Г.С.Костюк); активізація пізнавальної

Page 6: мій опис досвіду!!!

6

діяльності (В.М.Осинська). Значним вкладом в педагогічну і психологічну

науку є дослідження В. В. Давидова, П.Я.Гальперіна, Л. В. Занкова, Д. Б.

Ельконіна, що виявили можливості значного підвищення активності

школярів у навчально-пізнавальній діяльності. Психологічні аспекти даної

проблеми висвітлені в працях Б. Г. Ананьєва, Д. Н. Богоявленського, Л. С.

Виготського, П. Я. Гальперіна та інших. У психолого-педагогічній літературі

переконливо показано, що правильно організована самостійна робота учнів

на уроці сприяє значному підвищенню ефективності навчання, активізації

навчально-пізнавальної діяльності (П. Я. Голант, М. А. Данилов, Н. Г. Дайрі,

Б. П. Єсипов, та інші).

На основі аналізу згаданих робіт можна констатувати, що немає

єдиного підходу до структуризації методів активізації розумової діяльності

та прийомів навчальної діяльності, які необхідно опанувати учням у процесі

навчання.

Проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі

навчання інформатики до кінця не розв’язана, а це негативно відбивається на

якості знань і умінь, розумовому розвиткові учнів у процесі навчання.

Розкриття технологій реалізації провідної педагогічної ідеї та її

складових

Учитель - це актор, у якого повинно бути сильне поле притяжіння. Він

повинен бути відданим своїй професії, щоб готувати себе до довгих років

праці, не розраховуючи на швидкі успіхи чи особливі нагороди. Винагорода -

це його справа, це очі і серця його вихованців, для яких він той самий

Єдиний Вчитель, якого запам’ятають на все життя.

Моє педагогічне кредо: навчати всіх дітей, незалежно від рівня їх

інтелектуального розвитку, так, щоб їм цікаво було навчатися, щоб кожен

урок був для них маленьким острівцем радості.

Якщо всі діти справляються з поставленими перед ними завданнями,

якщо працюють з захопленням і задоволенням, допомагаючи один одному,

якщо йдуть додому задоволені проведеним днем і чекають з нетерпінням

Page 7: мій опис досвіду!!!

7

завтрашнього дня, бажання навчатися міцніє і воно збережеться на все

життя.

В своїй роботі керуюсь такими принципами:

1. Будувати свою професійну діяльність так, щоб діти не лише

отримали глибокі і системні знання, а й стали всебічно розвинутими

особистостями, здатними творчо і критично мислити.

2. Вчити дітей вчитися. Уміє вчити той - хто вчить цікаво.

3. Полюбити дитину такою, якою вона є і, водночас, допомогти їй

стати кращою.

Розвиток пізнавальної активності - це дуже важливий аспект не лише у

навчанні, а й у повсякденному житті. Саме тому, моя мета: надати

можливість кожному учневі відчути радість досягнення, усвідомлення своїх

здібностей, віру у власні сили; дати відчути радість від здолання труднощів;

допомогти зрозуміти, що задарма в житті нічого не дається, завжди

необхідно докласти зусиль. І тоді успіх учнів супроводжується відчуттям

радості та задоволення від діяльності, виникає почуття компетентності.

Не секрет, що лише зацікавивши, лише здивувавши кожного учня,

можна розраховувати на позитивний результат навчання. Тому мене завжди

хвилюють питання: чи можна кожного школяра зацікавити знаннями,

розвивати його допитливість, підтримувати у нього інтерес до навчання?

Сучасні інформаційні технології навчання надають потужні й

універсальні засоби отримання, опрацювання, зберігання, передавання,

подання різноманітної інформації, полегшують виконання рутинних,

технічних, нетворчих операцій, пов’язаних із дослідженням різних процесів і

явищ або їх моделей, розкривають широкі можливості щодо істотного

зменшення навантаження під час навчально-пізнавальної діяльності.

На своїх уроках інформаційні технології використовую в наступних

напрямках:

Для висвітлення теми уроку: тема уроку представлена на слайдах, у

яких сформульовані завдання уроку та ключові моменти питання, яке

Page 8: мій опис досвіду!!!

8

вивчається. Етапи уроку, основні тези і весь необхідний ілюстративний

матеріал чітко і наочно виконані на слайдах сприяють концентрації уваги

учнів і активізації їх пізнавальної діяльності. Мотивація навчальної

діяльності зростає в декілька разів. Презентація звільняє учителя від

традиційного використання дошки. Психологами доведено, що найкраще

запам’ятовується незвичайна, яскрава, рухлива та звукова наочність. Це

зацікавить учнів з перших хвилин уроку.

Як супровід пояснення вчителя: можна використовувати створені

спеціально для конкретних уроків мультимедійні конспекти-презентації, що

містять короткий текст, схеми, малюнки, демонстрацію послідовності дій

для виконання практичної частини роботи. Це дає можливість ефектно

подати інформацію, а значить, зацікавити учня, зекономити час на записи на

дошці, подати великий об’єм інформації.

Для контролю знань: використання комп'ютерного тестування

підвищує ефективність навчального процесу, активізує пізнавальну

діяльність школярів. На уроці можна використовувати різноманітні

навчально-тестуючі комплекси в залежності від поставлених задач.

Контрольно-діагностичні системи Тест-W2, My Test дають можливість

перевірити теоретичні знання з вивченої теми. Також можна застосовувати

інтернет-сервіси для створення тесту. Наприклад, сервіс Google Форма надає

можливість швидко створити тест з будь-якої теми. Мною розроблені он-

лайн тести з теми «Інформація. Інформаційні процеси та системи» у 9-му

класі. (Додаток 1).

Тест може містити довільну комбінацію із довільної кількості запитань,

наведених прикладів. Послідовність виведення на екран питань із тесту,

розташування варіантів відповідей на сусідніх комп’ютерах різна. Таким

чином, кожен учень одержує свій, відмінний від сусідів, набір запитань і

варіантів відповідей. Робота з тестуючими програмами є актуальною у

зв’язку з використанням тестів під час державної підсумкової атестації та на

зовнішньому незалежному оцінюванні.

Page 9: мій опис досвіду!!!

9

Для роботи з он-лайн ресурсами на базі сервісу LearningАpps.org.

LearningApps.org – це онлайновий сервіс, який дозволяє створювати

інтерактивні вправи. Їх можна використовувати в роботі з інтерактивною

дошкою, або як індивідуальні вправи для учнів.

На сайті доступна велика база завдань, розроблених учителями з різних країн

для усіх предметів шкільної програми. Кожен із ресурсів можна використати

на своєму уроці, змінити під власні потреби, розробити схожий чи зовсім

інший навчальний модуль.

Виконання вправи полягає в інтерактивній роботі з об’єктами,

розміщеними на екрані. Усі вправи поділено на категорії, які відповідають

виду завдання, яке потрібно буде виконати учням:

• вибір;

• розподіл;

• послідовність;

• заповнення пропусків.

Це дає змогу не лише контролювати та оцінювати учнів, а й розвивати

їх вміння працювати самостійно. (Додаток 2, Додаток 3)

Для підтримання інтересу до навчання інформатики: за допомогою

комп'ютера легко створити на уроці цікаву ігрову ситуацію. Учні 2-6 класів із

захопленням розшифровують хмари із слів, розгадують цікаві інтерактивні

кросворди. Для створення хмар, кросвордів, використовую різні програмні

продукти, наприклад Crossword-Forge (складання кросвордів), Тagxedo

(сервіс веб-2.0 для створення хмар із слів), Microsoft Power Point - для

створення інтерактивних кроссвордів (Додаток 4 ). Мною створена збірка

хмар зі слів за темою «Техніка безпеки в комп’ютерному класі» (Додаток 5).

Для виконання тренувальних вправ типу: «знайди помилку», «встанови

закономірність», «знайди зайвий елемент», вправ для тренування пам’яті та

уваги. До багатьох тем з інформатики розроблено інтерактивні вправи

засобами Microsoft Officе.

Page 10: мій опис досвіду!!!

10

Для активізації пізнавальної діяльності учнів використовую

наступні форми роботи:

проектну діяльність;

індивідуальну роботу;

парну роботу;

групову роботу;

ігри і конкурси;

З метою розвитку особистості дитини поруч з інформаційно-

комунікаційними технологіями навчання на своїх уроках використовую

інтерактивні методи і форми, які дозволяють урізноманітніти та зробити

більш цікавим і захопливим навчально-виховний процес.

Ще В. Сухомлинський говорив, що школа має бути не коморою знань,

а середовищем думки. Тоді предмет, що його викладає вчитель, стає не

кінцевою метою його діяльності, а засобом розвитку дитини. Сутність

інтерактивних методів полягає в тому, що навчальний процес відбувається за

умови постійної активної взаємодії учнів. Це – співнавчання, взаємонавчання

(колективне, групове, навчання в співпраці), де учень і вчитель є

рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. На своїх уроках

намагаюся бути організатором процесу навчання. Організація інтерактивного

навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, спільне розв’язання

проблем. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню

цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії.

Під час проведення уроків можна використовувати такі форми

інтерактивних технологій, як презентація, інтерв'ю, мікрофон, робота

групами, парами, незакінченні речення, мозковий штурм, рольова гра тощо.

Аналіз результатів професійної діяльності

Свій досвід з даної проблеми намагаюсь узагальнювати та методично

обґрунтовувати. Результатом такої роботи є наступні досягнення:

Page 11: мій опис досвіду!!!

11

співавторство з вчителями-предметниками у створенні

методичного посібника «Використання інформаційно-комунікаційних

технологій на уроках математики».

Участь у професійному Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-

2015» - «математика» та здобуття звання лауреата міського етапу

конкурсу в номінації «Продуктивне інформаційно-комунікаційне

навчальне середовище»

Лауреат міського конкурсу «Педагогічний світанок-2015» в номінації

«Педагогічне відкриття»;

Протягом 2014-2015 навчального року була керівником міської творчої

групи вчителів-інформатиків з методичної проблеми «Блог (сайт) – в

роботі вчителя». У даному напрямку отримано такі результати:

Випуск методичного посібника «Блог вчителя – сучасний

інструмент та помічник»;

Ведення та наповнення власного професійного сайту для

вчителів математики та інформатики.

Page 12: мій опис досвіду!!!

12

Page 13: мій опис досвіду!!!

13

Результативність роботи з обдарованими учнями (2013-2016 р.)

Корнієнко Катерина (11 клас) – ЗОШ № 8, переможець (ІІ місце)

міського етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з ІКТ, 2013 рік;

Камозіна Ганна (9 клас) та Нікітіна Ганна (11 клас) – ЗОШ № 10,

переможці (ІІ місце) міського етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з

ІКТ, 2015 рік;

Учні постійні учасники Міжнародного конкурсу з інформатики та

комп’ютерної вправності «Бебрас»:

2013 рік – 13 учасників, добрий результат отримали 6 учнів;

2015 рік – 23 учасника:

відмінний результат – 6 учнів;

добрий результат - 14 учнів.

0

5

10

15

20

25

2013 рік 2015 рік

всього

відмінний результат

добрий результат

учасник

Page 14: мій опис досвіду!!!

14

Висновки

Завдання вчителя навчитися будувати навчально-виховний процес так,

щоб викликати й підтримувати інтерес до навчального матеріалу,

активізувати творчі здібності учнів, давати учням змогу відчути радість від

зроблених «відкриттів», подолання перешкод, виховувати бажання активно,

власними силами здобувати знання.

Завжди потрібно пам'ятати, що важливою умовою активізації

пізнавальної активності є забезпечення мотиваційної сторони навчальної

діяльності, вироблення позитивного ставлення до того, що пізнається, і до

самого процесу пізнання. Дотримання цієї умови сприяє міцності навичок,

що формуються.

Використання сучасних інформаційних технологій навчання дозволяє

зберігати активність учнів протягом уроку. Дану роботу можна

вдосконалювати, використовуючи різні форми подачі нового матеріалу чи

його закріплення, різних прийомів мотивації.

Використання на уроках інформаційних технологій дає можливість не

тільки передати учням якомога більше знань, а й прищепити смак до їх

самостійного здобуття, активізувати їх пізнавальну діяльність, підвищити

інтерес до навчального предмета, забезпечити розвиток здібностей, готувати

їх до розмаїття життєвих ситуацій. Бо жити - це означає розв'язувати задачі.

Page 15: мій опис досвіду!!!

15

Список використаних джерел

1. Вивчення нового матеріалу на інтерактивному уроці (журнал

«Управління школою», №3, 2008).

2. Демиденко В.К. Виховання інтересу в учнів до навчання. – К.:

Знання, 1978. – 183ст.

3. Дудач І. Активізація мислення учнів за допомогою інтерактивних

технологій навчання. // Математика в школах України. – 2007. – № 33.– С. 8–

11.

4. Інтерактивні технології навчання: теорія, досвід: Методичний

посібник «Сучаснимй урок». Пометун О., Пироженко Л.,2004.

5. Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології,

досвід, перспективи / Ред. В.М. Мадзігон та Ю.О.Дорошенко. К.: Наукова

думка, 2003.

6. Інформаційні технології в навчанні. К.: Видавнича група BHV,

2006.

7. Коменський Я.А. Велика дидактика // Вибрані твори. Т.1. К.,

1940.

8. Кроль В.М. Психология и педагогика: Учеб. пособие для техн.

вузов. – М.: Высш. шк., 2001. – 319 с.

9. Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та

українські перспективи / Під ред. О. В. Овчарук. К.: К. І. С., 2004, 112 с.

10. Киричук О.І. Виховання в учнів інтересу до навчання. – К.,1986 –

89ст.

11. Коберник О. М. Активізація навчально-пізнавальної діяльності

школярів// Рідна школа, – № 12. – С. 55–60.

12. Мархель И.И. Компьютерная технология обучения // Педагогика.

1990. - №5.

Page 16: мій опис досвіду!!!

16

13. Освітні технології: Навчально-методичний посібник /

О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; за заг. ред. О.М.Пєхоти. К.:

А.С.К., 2001.

14. Петренко Р. Стимулювання творчої ініціативи учнів на уроках:

опис досвіду. /Р. Петренко // Математика. – 2009. – Січень № 2. – С. 1–6.

15. Салівон Т.Л. Підготовка педагогів до розробки навчальних занять

із мультимедійним супроводом у класі інформаційно-комунікаційних

технологій // Організація діяльності наукових лабораторій інституту:

Науково-методичний посібник / За ред. Н.І.Клокар, О.В.Чубарук. Біла

Церква, 2005.

16. Щукина Г.И. Познавательные интересы в учебной деятельности

школьников. – М.: Знание. – 1972. – 164 С.