προλογο΢ - · pdf...

of 21 /21
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ KAI ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ Ππόηςπα Σεύση για Πεπιθεπειακά Έπγα Οδηγόρ Δπίβλετηρ Μελεηών και Καηαζκεςών Δπίβλετη μελεηών – Κηιπιακά Έπγα Ηλεκηπομησανολογική Μελέηη 1. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν εγρεηξίδην αθνξά θπξίσο ηνλ επηβιέπνληα θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ, ηνλ ππεχζπλν πνηφηεηαο θηι. θαη θαζνδεγεί απηνχο γηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αιιά ηδηαηηέξσο γηα ηελ πξφιεςε εθβάζεσλ πνπ αληηζηξαηεχνληαη ην ζθνπφ ηεο κειέηεο θαη έρνπλ ζπλέπεηεο ζην ζπλνιηθφ πξνγξακκαηηζκφ πινπνίεζεο ελφο έξγνπ. ΜΔΛΔΣΔ Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Παξαηίζεληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο κηα γεληθεπκέλε ζεψξεζε ησλ θπξίσλ ππνινγηζκψλ γηα ηηο βαζηθέο Η/Μ Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ 1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΓΡΔΤΗ 1.1. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Η ζχληαμε ηεο κειέηεο δηθηχσλ χδξεπζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΣΟΣΔΔ 2411/86, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα βνεζήκαηα: α) Οηθηαθέο Δγθαηαζηάζεηο Τγηεηλήο K. Schulz β) Καλνληζκφο Δζσηεξηθψλ Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ γ) Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Γηθηχνπ Τδξεχζεσο ΔΤΓΑΠ δ) Πξφηππα ΔΛΟΣ θαη DIN 1.2. ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ Η επηινγή δηαηνκψλ ζηνπο ζσιήλεο γίλεηαη ζε θάζε ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ζεσξψληαο φηη: α) Οη παξνρέο ζηα ηκήκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζε πδξαπιηθνχο ππνδνρείο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ηχπν ησλ ππνδν- ρέσλ βάζεη ηεο ΣΟΣΔΔ. β) Οη παξνρέο αζξνίδνληαη ζηνπο θφκβνπο (δηαθιαδψζεηο) ηνπ δηθηχνπ. γ) Λφγσ εηεξνρξνληζκνχ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ππνδνρέσλ, ππνινγίδεηαη ε παξνρή αηρκήο, απφ ηελ ζεσξεηηθή πα- ξνρή θαη ηελ θακπχιε εηεξνρξνληζκνχ. δ) Ο ππνινγηζκφο ησλ δηαηνκψλ γηα ην δίθηπν ηνπ θξχνπ θαη ηνπ δεζηνχ λεξνχ γίλεηαη αλεμάξηεηα, ζεσξψληαο ηηο παξνρέο πνπ ππνινγίδνληαη κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν. Οη ζρέζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη ππνινγηζκνί είλαη ε εμίζσζε ζπλέρεηαο ,εμίζσζε Darcy,εμίζσζε Col ebrook ε) Οη ηξηβέο ζηα εμαξηήκαηα (γσλίεο, ηαθ, θξνπλνί θιπ) θάζε ηκήκαηνο ηνπ δηθηχνπ Γηα ηηο ηξηβέο, ιακβάλνληαη ππφςε ε αλαθπθινθνξία ιφγσ βαξχηεηαο, νη απψιεηεο πίεζεο, θαζψο θαη πηζαλή αλ- ηιία (βι. Schulz). ζη) πηεζηηθφ ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη, ππνινγίδεηαη είηε πηεζηηθφ κε πξνπίεζε αέξα (αλαιπηηθά ζχκθσλα κε K.Schulz), είηε απιφ πηεζηηθφ κεκβξάλεο. 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 2.1. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε δηθηχσλ απνρέηεπζεο. Η ζχληαμε ηεο κειέηεο έγηλε ζχκθσλα κε ηελ ΣΟΣΔΔ 2412/86, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα βνεζήκαηα: α) Οηθηαθέο Δγθαηαζηάζεηο Τγηεηλήο K. Schulz β) Καλνληζκφο Δζσηεξηθψλ Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ γ) Πξφηππα ΔΛΟΣ θαη ISO 2.2. ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ

Author: hoangtuyen

Post on 30-Jan-2018

235 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KAI KAI

  ,

  1.

  , . .

  /

  /

  1.

  1.1.

  2411/86, :

  ) K. Schulz

  )

  )

  ) DIN

  1.2.

  :

  ) - .

  ) () .

  ) , , - .

  ) , . , Darcy, Colebrook

  ) (, , )

  , , , - (. Schulz).

  )

  , ( K.Schulz), .

  2.

  2.1.

  . 2412/86, :

  ) K. Schulz

  )

  ) ISO

  2.2.

 • KAI KAI

  ,

  , :

  ) - ( ).

  ) () .

  ) , Qs

  Ws (. Ws = 1, 0.5 .)

  K (. =0.5, =0.7 .)

  ) . :

  Darcy:

  :

  Q= f(J) -.

  , (. Schulz) 70 mm - 150 mm (, ) Ws Qs .

  (Schulz) -

  , , ,

  , , :

  O (. Schulz).

  3.

  3.1.

  DIN - , :

  ) lectrical Installations handbook, Vol 1 & 2, SIEMENS

  )

  )

  ) / , .

  ) FULGOR

  ) , .

  3.2.

  () :

  )

 • KAI KAI

  ,

  )

  ()

  (1) u (V)

  (2) (mm2)

  , , , , , .

  (3)

  :

  ,

  (4)

  4.

  4.1.

  , - :

  ) Lighting DC Pritchard

  ) Philips, Siemens ..

  4.2.

  . - . - . :

  ) n ( Lux)

  ) .

  ) ( ).

  ) - ,

  ) :

  av: (lux)

  Emin: (lux)

 • KAI KAI

  ,

  Emax: (lux)

  Emin/Emax:

  Emin/Eav:

  5.

  5. 1.

  Ashrae, :

  ) ASHRAE Handbook of Fundamentals

  ) ASHRAE Handbook of Systems

  ) ASHRAE Standards for Natural and Mechanical Ventilation

  ) Carrier Handbook of Air Conditioning System Design

  ) Recknagel-Sprenger, Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik,

  ) .

  5.2.

  ) :

  ( ).

  (equal friction) , , ( ) - .

  ) :

  1) :

  2) , P - .

  ) :

  1) :

  2) (, )

  ) d :

  ) (Hubert):

  ) :

  6.

  6.1.

  H 2471/86, -:

  ) nstallation de Gaz, Cahier les charges, DTU 61.1, 1972

  ) DVGW-TRGI, Technische Regeln fur Gas-Installationen 1979

  ) DIN

  6.2.

  2.0 3.0 m/s, 1.3 mbar . , , :

  ) - .

 • KAI KAI

  ,

  ) () .

  )

  ) (, , )

  )

  7.

  7.1.

  2451/86, :

  ) .. (1981)

  ) 71/88

  ) / . . 7755-160/88

  ) , DIN, NFPA

  7.2.

  :

  ) 55 l/min sprinklers 380 l/min .

  ) () .

  ) - . , .

  ) , - "" , - .

  , Darcy Colebrook

  ) (, , ) ) - ( K.Schulz).

  8.

  8.1

  8.1.1.

  DIN 4701 2421/86 ( 1 & 2) 2427/86 , :

  ) rlaeterungen zur DIN 4701/83, mit Beispielen, Werner-Verlag

  ) Recknagel-Sprenger, Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik,

  ) Rietschel, Raiss, Heiz und Klimatechnik, Springer-Verlag

  ) , .

  ) E Garms/Pfeifer ()

  8.1.2.

  DIN 4701, :

  ) Qo, (, , , )

  ) .

  ) QL.

 • KAI KAI

  ,

  8.2.

  8.2.1.

  ( 362/4.7.79), - (19/9/78 .. 26354/476).

  8.2.2.

  ) 1/

  ) 1/k

  ) km :

  ) O km 6 (, ) , F/V ( ).

  ) :

  km(W,F) < 1.6 kcal/m2hoC

  kW = < 0.6 kcal/m2hoC

  ) , , , k 2.6, 1.6 0.6 .

  8.3

  8.3.1.

  DIN 4701 2421/86 ( 1 & 2) 2427/86 , :

  ) rlaeterungen zur DIN 4701/83, mit Beispielen, Werner-Verlag

  ) Recknagel-Sprenger, Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik,

  ) Rietschel, Raiss, Heiz und Klimatechnik, Springer-Verlag

  ) , .

  ) E Garms/Pfeifer ()

  ) DIN

  8.3.2.

  ) , , , - . () , , .

  ) , Darcy Colebrook

  ) .

  H :

  ) , . -, (. ).

  )

  Darcy, Colebrook .

 • KAI KAI

  ,

  8.4.

  8.4.1.

  DIN 4701 2421/86 ( 1 & 2) 2427/86 , :

  ) rlaeterungen zur DIN 4701/83, mit Beispielen, Werner-Verlag

  ) Recknagel-Sprenger, Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik,

  ) Rietschel, Raiss, Heiz und Klimatechnik, Springer-Verlag

  ) , .

  ) Garms/Pfeifer ()

  ) DIN

  8.4.2.

  , :

  ) :

  ) () .

  ) , Darcy - Colebrook

  ) .

  ) (, , )

  8.5. FAN-COIL

  8.5.1.

  fan coil Ashrae :

  ) Recknagel-Sprenger, Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik

  ) VDI Kuehlastregeln, VDI 2078

  ) .

  ) Carrier Handbook of Air Conditioning System Design

  ) ASHRAE Handbook of Systems

  )ASHRAE Handbook of Equipment

  8.5.2.

  H . , :

  ) Fan Coils Fan Coils , -, . (- ).

  ) () .

  ) Darcy Colebrook

  ) (, , )

  FCU, , .

 • KAI KAI

  ,

  9.E

  9.1. CARRIER

  9.1.1. KANONI

  Carrier, 2425/86 - :

  ) Recknagel-Sprenger, Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik

  ) VDI Kuehlastregeln, VDI 2078

  ) Carrier Handbook of Air Conditioning System Design

  ) .

  9.1.2.

  Carrier, ( ) :

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  9.2. SHRAE

  9.2.1. KANONI

  H Ashrae, 2425/86 :

  ) ASHRAE Handbook of Fundamentals

  ) ASHRAE Handbook of Applications

  ) ASHRAE Handbook of Systems

  ) ASHRAE Handbook of Equipment

  ) ASHRAE Standards for Natural and Mechanical Ventilation

  )ASHRAE Cooling and Heating Load Calculation Manual ASHRAE GRP 158

  9.2.1

  Ashrae, ( ) - :

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

 • KAI KAI

  ,

  8.

  9.

  10.

  9.3. Ashrae TFM

  9.3.1. KANONIMOI

  H Ashrae TFM , 2425/86 :

  ) ASHRAE Handbook of Fundamentals

  ) ASHRAE Handbook of Applications

  ) ASHRAE Handbook of Systems

  ) ASHRAE Handbook of Equipment

  ) ASHRAE Standards for Natural and Mechanical Ventilation

  )ASHRAE Cooling and Heating Load Calculation Manual ASHRAE GRP 158

  9.3.2.

  .

  Ashrae TFM, - :

  1. E

  2.

  3.

  4.

  .

  Ashrae TFM, - :

  1.

  2.

  3.

  .

  1.

  2.

  .

  10.

  10.1.

  10.1.1. EI

  81.2, :

  ) 81.2.

  ) -, . , 1990.

  ) KLEEMANN.

 • KAI KAI

  ,

  10.1. 2.

  )

  (F): , -, 1.2 81.2.

  (Q): , :

  ) :

  ) :

  ) :

  ) :

  ) , ,

  , :

  1.

  2.

  3.

  ) , ,

  - - :

  1. .

  2.

  3.

  4.

  )

  :

  1.

  2.

  )

  , "". . ( -) , :

  1.

  10.2.

  10.2.1. EI

  , :

  ) 81 ( 26/06/85).

  ) -, . , 1990.

  ) KLEEMANN.

  10.2.2.

 • KAI KAI

  ,

  )

  (F): , -, 1.2 81.1.

  (Q): ,

  )

  , :

  1. :

  2. :

  3. :

  4. . . , . :

  )

  :

  )

  :

  1. ( ) :

  2.

  )

  )

  :

  1.

  2. ( ) :

  3. .

  )

  :

  1.

  2.

  . :

  2.

  2.1

  .

  (, - ) , , , - .

  .

 • KAI KAI

  ,

  2.2 ( 346/98