~ e !#$%$#&!!...! v o ] Ì Î ] } Ì } l } ] v î ì í ï x ! 4!!!!...

of 15 /15
~e "#$%$#& !"#$%"&% ()*+%&,%- )%./#, 0)#1./#2% 1 %&%"1.% āæ ā "#$%&"'" "#$%&' (& '&()*+ , -&'.#%,$/ 0')&%1., 2')$, .3&1%#' (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( #)*+,-. /+0123)4 56789

Author: others

Post on 30-Dec-2019

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • !"#$%$#&!!!"#$%"&%'()*+%&,%-')%./#,'0)#1./#2%'''1'%&%"1.%' '

  !!

  "#$%&"'"!!!

  "#$%&'!(&!'&()*+!,!-&'.#%,$/!0')&%1.,!2')$,!.3&1%#'!((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((!

  #)*+,-.!/+0123)4!56789!

 •     4  

       

  Ovaj  materijal  daje  uvid  u  industrijske  trendove  proizvodnje  prozora  i  prezentira  dijelove  provedenih  

  globalna   ,  posebno  za  Rusiju  i  

  osnovne  parametre  glavnih  te  analizira  podatke  o  prodaji  i  

  ostvaruju  napredak  u  izvoznim  poslovima.    Europski  sektor  prozora  je  u  dubokoj  krizi    U  studiji  se  daj e  prikaz  pojedinih  tvrtki-‐se  informacije  o  njihovim  profilima generalnih  informacija  o  trendovima  u  proizvodnji  prozora  i   razvoja  proizvoda.   trenutno  

  refleks    gospodarskih  prilika  u  Europi.  U  prodaji  prozora  vidljivo  da  je  Sjever  stabilan,  dok  na  Jugu  vladaju  nepovoljne  gospodarske  prilike  izazvane    prisutnom  krizom  u  sektoru  graditeljstva.      

  Kina   kontrolira  svjetsku  proizvodnju    prozora  U  SAD-‐

  Azije.   .  globalna  potr  na    impresivnih  223  mlrd.  USD.   te  godine  proizvoditi  36  posto  

  svjetske  proizvodnje -‐a  i  dalje  biti  dominantan,  renda  u  posljednjih  15-‐20  godina.  

   

  UVOD  

 • ! ! C!

  =+2!!

  O+2P2:,!;!

  !!

  !/+0M0+)!1;!*P0-)P3,!

  ?Q,3 !!2!9!

  4')#$,!5'*(*',!6!78496! !,!2*:'*!1#!5*

  !

  =+2!)!G8!/01=0!

  !!

  !9!6/3#2!2')#$,;!5'*(*'&!6!*2$*16!$&!%'&+$*1%!-*2#'$,+,;!

  !

  !

  '''

 • ! ! F!

  !

  !!!!

  !!!!

  !!"#$%#$ $ $

  &$'()*)(&$!

  !;!!/)!

  2P2!OIHR!4,+=2J2:)=2

 • ! ! !

  !S:0P2:0!1,! ! )!

  .!/0=+,-30!!

  3, ! !

  !

  !

  !

  .!

  ! !!

  !

  ' $

  !!

  (!! !(!! >!F!/01=0!(!! !(!! !(!! !!

  I$#'/#%1.,! !

  E*),!5'*(*',!,-&+6!2)&!2*!%',!56%&!-&$+#!%*53,$1.#!/6:,%.#!*2!1%&',;9!!

  !

  !

  I$#'/#%1.&!#J,.&1$*1%!6!(/'&2&'1%)6!

  (!!

  !

  .&'&.%#',1%,.&-&!(/'&2&!+&1$*!*:)#(6+#!$&!!

  !!

  !

 • ! ! B!

  !!

  B#;$*3*/,+&!,('&2#!5&-#%$,;!5'*(*'&!!;!<

  ,! .! ,! 1;!/0M3)=

  ,! !

  !!

  ?!

  /01=)P0! !!

  (

  /+0M0+1:2N!! !

  5'*(*'&!

  !!

  ;-+M0!

  !

 • ! ! G!

  HEA?8"HFI!K! !.!

  )=2!2!

  !!!

  !>'*(*',!K!1*3&'$,!5&$#3,!!

  !I3T0P!%T!

 •     10  

  PROZORI  I  NANOTEHNOLOGIJE  

  nano-‐   u  ava  

  takvih  prozirnih  filmova.    Nano-‐polimeri,  uz  potpunu  prozirnost  i  

   

  -‐filmova  koji  ih  u  .  Izrada  tih  nano-‐filmova  inspirirana  

  je  svemirskim  programom  NASA-‐e  u  kojem  je  astronautska  kaciga  

  film  debljine  jednog  atoma  zlata  (Eagle  Shield  Technology)  sa  svim  

     

  Fi    Znanstvenici  iz  ove  Skandinavske  zemlje  su  prije  nekoliko  godina  prijav  

  -‐filmom  prozor  je  tako  dobio  

  tramvaja  donio  je  novu  konkurentnu  prednost  javnim  vozilima  ili  ostakljenim  poslovnim  zgradama.    

  Nano  tehnologije   u  srednjovjekovnim  crkvama  

   vitraji    

  utim,  

  -‐ Takvi  vitrajzrakama  pokazuju  neposredno  svojstvo  fotokatalizatora,  odnosno  

   australskog  sveu  

   emikalija  

  tako  zrak  u  prostoriji.    

   

  pametnih  tehnolonanotehnologija  kompenzacija  ljudskog  nemara  i  nedovoljne  brige  za  energetsku  

   tako  

  uvjetima  svjetla  i  topline.  Prozori  su  kroz  svoj  povijesni  razvoj  slijedili  i  razvoj  novih  tehnologija,  ali  i  novih  

  .    

  MINISTARSTVO  ENERGETIKE    

  zastarjelo  te    

 • ! ! 77!

  ( !!>?"!$&+5*563&'$,+,!6!C61,+,!S! .!V !2! ! !1;!2M3012P2>!

  /01=0!M)! /01=0!M)!*'%6/&3!,!D5&$+*31.&!K!$#1%&:,3&$!F6/!I6'*5#!

  /+,:0!75!/01=09!!56779!=,!75!/01=0!

  56759!!!

  !!

  !9! '&!!

  !

  ! /+0M0+)!;!!

  !

  !

  !!

  ! !

  !

  !

 • ! ! 8G!

  !

  1=)-2P30

  !

  !$

  !

  5'*,()*2$+#!5'*(*'&!! ;!

  /+0M0 ! /01=09! & 9! *P0-)P3)!! !

  !

  !/

  /+0M0+)9!!!

  E*)*/'&2$+#!2*-,$,'&+6!!

  3)!;+-)30

  30

  !

  /+0M0+).!:23,1:0

  "#$%'&3$&!,!1+#)#'$&!'#/,+&!:,%!!

  !

  4,3=+)P3)((

  !!

  !0

  $$

  ! !,$261%',+&3,(&

 • ! ! W8!

  !

  !!

  2.!!

  ! 6! G&3+#)6! :,3,! 16! 6!

  '#/

  /*2,$#! 5*.&(&/'&$*-!

  2$*1$*! 2&! :,! 1#!

  !!

  !$

  !!

  !

  !

  !

  .! +)1=! !

  +)1=M)!

  ! 2!.!010-2=0!

  M)! 30*02

 • ! ! !

  !

  (;!M)!1) !

  M!

  !!

  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((!

  0M

  (0

  !

  !$

  !!!

  =,$&!,!6!*)*-!1#.%*'6!2,.%,'&!%'#$2*)#!! !;!

  ! ! !;!! ! 9! ! 1=)!9!$

  !

  !!!!!!!

  ! ! ! !!

 • ! ! "#!

  !!"#$%&'()*#+','%-'%#-*'"!%.*$-$*'%

  !% ./01&)(',2%"*/$1&)(',% % ./0% % &)(',% % "*/$%

  %

  $%&'()*)(%!+,-!.%'!/0$1)2!3()/04%*2)!5%10()/%46!!%

  %%

  % .*$#-/$"3+'% % #-/$-% % !/$-% % %%

  %%

  7!8&'/0!3'*)9)/0!:!)*&'*:;!

  !)*&'*)1);!

  8:!

  %!

  4567896:%;%);8)2:;! !?:C)1.:! !:!/0>2'5!>)/04:!:*('.'&%2'?!:83'2'5!+,-D%7!501%4!'81%1)! 3('*'(%!)!&(%1%7!%!:!EFGD:!)!H

  !5%10()/%4%!.'/%!80!&(4'!)2102*)&2'!'>&)/%!2%!8&)5!.'21)2021)5%7!)3%.!8:!80!:!3'84/0>2/0!&()/050!3'/%&)4)!!20.)!

  !>(&02)I!3('*'(%;!3(0>2'81)!>(&02'?!

  3('*'(%!:!:83'(0>C)!8!34%81).0 !2:>0!

  $'4)/'5!&)2)4%!)4)!)*&'>0!'C4%?%2/0!%4:5)2)/05!&%2/8.'?!>)/04%!

  ;!F4:5)2)/8.%!'C4'?%!80!>)*%/2)(%!&(4'!$:2.9)'2%42'! :!'>!&(05028.)I!:1/09%/%!)!85%2/)4%!*%I1/0&0!*%!

  .%'!)!

  >(&02)!3('*'()7!'>2'82'!2/)I'&0!)*&0>02)90!>(&'D%4:5)2)/!)4)!>(&'D&)2)47!)

  !+,-!)!%4:5)2)/8.)5!'.&)()5%;!J'53'*)12)!3('*'()!

  !!

 •     50  

   

  ektorima  -‐      

   

  Cijene  prozora  su  relativno  stabilne,  s  blagim  rastom  metalnih  i  kompozitnih  materijala  poput  kombinacije  drvo-aluminij.  Sve  se  

  IFT-a    

  Orijentacija  na  kvalitetu  i    

  potrebno  je  na  osnovu  analize  izraditi  specijalizirane  strategije,  karakteristikama  hrvatskih  

  proizvodnje  smanjuju  otpad  i  smanjuju  ukupno  vrijeme  ntnosti.  U  svojoj  baznoj  

  osnovi   e  izolacijske  

  uvjeta  te  tako  pridonijetelehrvatskih  tvrtki    najnovijim  

  -‐opinion  makera  koji  redovito  daju  prognoze  kretanja  .  

       

   je  nekoliko  

   konkurentnost  hrvatskih  prozora  na  novim  

   1  )  uspostaviti  programe  obuke  i  obrazovanja  za  loka  

   o  

  instalacije,    3  )  prevesti  dokumentaciju  o  proizvodima  i  sve  potrebne  informacije  o  ugradnji  prozora    na  engleski  i  lokalni  jezik,  4)    

  e  zamjene  rezervnih  dijelova  i    

   

   1)  

   te  pozicioniranju  arhitekture  na  brzo

   2)  Svjetski  investitori  pod  pritiskom  

  graditeljske  proizvode  u  radijusu  od  500  milja  

   3)  konkurenciju  koja  inovira  materijale  i  procese  

     

     odnosi  se  na  potrebu   certificiranja,   ozna avanja   i  specificiranja   prozora  

  pokazivati   veliko   zanimanje   za     opis  karakteristika   i   svojstava   prozora.            

 • !

  !

  )4!56789 C7!

  !!!!!

  !

  !

  ! ! !!!

  !!'!!!!!'

  '''

  '