การวิเคราะห์ข้อสอบ - ioc ที่น่ารู้...

of 45 /45
การวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ (Test Quality Analysis) การวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ (Test Quality Analysis) ดร.จัตุพร แปวไธสง

Upload: slideshare-

Post on 18-Jul-2015

73 views

Category:

Education


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

การว ิเคราะห์ค ุณภาพแบบทดสอบ(Test Quality Analysis)

การว ิเคราะห์ค ุณภาพแบบทดสอบ(Test Quality Analysis)

ดร.จ ัต ุพร แปวไธสง

Page 2: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

Before & AfterBefore & After ชาย ชาย : : เค ้ารอว ันน ี้มานานแล้วเค ้ารอว ันน ี้มานานแล้ว หญิง หญิง : : แล้วเราจะเล ิกก ันไหมแล้วเราจะเล ิกก ันไหม ชาย ชาย : : ไม่ม ีทางไม ่ม ีทาง หญิง หญิง : : ถ้าเคา้งอนตัวเองจะงอ้ถ ้าเคา้งอนตัวเองจะงอ้

เคา้ม ั้ยล ่ะเคา้ม ั้ยล ่ะ ชาย ชาย : : สำาหร ับต ัวเคา้ท ำาได ้ท ุกส ำาหร ับต ัวเคา้ท ำาได ้ท ุก

อยา่งอยา่ง หญิง หญิง : : ตัวจะไม ่ท ำาให ้เคา้เส ียต ัวจะไม ่ท ำาให ้เคา้เส ีย

ใจใช่ม ั้ยใจใช่ม ั้ย ชาย ชาย : : เค ้ายอมตาย ถ้าท ำา เค ้ายอมตาย ถ้าท ำา

อยา่งน ั้นก ับต ัวเองอยา่งน ั้นก ับต ัวเอง หญิง หญิง : : จุ๊บเคา้หน่อยด ิจุ๊บเคา้หน่อยดิ !!

Page 3: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

3

ขั้นตอนการสร ้างข ้อสอบ

เข ียนข้อสอบ

ทบทวนร่างข ้อสอบการตรวจ

สอบเน ือ้หา/ความ

ลำาเอยีง

ว ิเคราะห์มาตรฐาน

แผนผงัแบบสอบ

Item specification

นำาข ้อสอบทดลองใช้

การว ิเคราะห์ค ุณภาพ

ข้อสอบ/แบบสอบ

นำาข ้อสอบไปใช้

Page 4: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

1. ค ุณลกัษณะของแบบทดสอบทีด่ ี

การว ิเคราะห์ค ุณภาพแบบทดสอบการว ิเคราะห์ค ุณภาพแบบทดสอบ

2. ว ิธ ีการว ิเคราะห์แบบทดสอบ

2.1 ว ิธ ีการว ิเคราะหโ์ดยไมใ่ช ้ว ิธ ีการทางสถิต ิ

1) การว ิเคราะหค์ ุณภาพข้อสอบรายข้อ

2.1 ว ิธ ีการว ิเคราะหโ์ดยใชว้ ิธ ีการทางสถติ ิ

2) การว ิเคราะหค์ ุณภาพข้อสอบทัง้ฉบ ับ

Page 5: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

1. คณุล ักษณะของแบบทดสอบที่ด ี1. คณุล ักษณะของแบบทดสอบที่ด ี

1. ความเท ีย่งตรง (validity)

2. ความเชือ่ม ัน่ (reliabil i ty)

3. ความยากง ่าย (diff iculty)

4. อ ำานาจจ ำาแนก (discrimination )

5. เป ็นปรนยั (objectivity)

Page 6: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

ประเภทของความเท ี่ยงตรงประเภทของความเท ี่ยงตรง

1.1 ความเท ี่ยงตรง (Validity)

1. 1. ความตรงตามเน ือ้หา ความตรงตามเน ือ้หา ((Content Validity)Content Validity)เน ื้อหาของเคร ื่องม ือ หร ือเน ื้อหาของข้อค ำาถามว ัดได ้เน ื้อหาของเคร ื่องม ือ หร ือเน ื้อหาของข้อค ำาถามว ัดได ้ตรงตามประเด ็นของเร ื่องท ี่ต ้องการว ัดหร ือไม ่ตรงตามประเด ็นของเร ื่องท ี่ต ้องการว ัดหร ือไม ่??

2. 2. ความตรงเช ิงโครงสร ้าง ความตรงเช ิงโครงสร ้าง ((Construct Construct Validity)Validity)เคร ื่องม ือน ั้นสามารถว ัดได ้ครอบคลุมขอบเขต ความเคร ื่องม ือน ั้นสามารถว ัดได ้ครอบคลุมขอบเขต ความหมาย หร ือครบตามคุณลักษณะประจ ำาตามทฤษฎีท ี่ใช ้หมาย หร ือครบตามคุณลักษณะประจ ำาตามทฤษฎีท ี่ใช ้สร ้างเคร ื่องม ือหร ือไม ่สร ้างเคร ื่องม ือหร ือไม ่??

ความถูกต ้องแมน่ย ำาของเคร ื่องมอืในการว ัดความถูกต ้องแมน่ย ำาของเคร ื่องมอืในการว ัดส ิง่ท ี่ต ้องการจะว ัดส ิง่ท ี่ต ้องการจะว ัด

Page 7: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

ประเภทของความตรง ประเภทของความตรง (( ต ่อต ่อ ))

1.1 ความเท ี่ยงตรง (Validity)

3. 3. ความตรงตามเกณฑส์ ัมพนัธ ์ ความตรงตามเกณฑส์ ัมพนัธ ์ (( Criterion-related Criterion-related Validity) Validity) เคร ื่องม ือว ัดได ้ตรงตามพฤติกรรมที่ต ้องการว ัด เคร ื่องม ือว ัดได ้ตรงตามพฤติกรรมที่ต ้องการว ัด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ท ี่เก ี่ยวข ้องว ่าเคร ื่องม ือน ั้นจะใช้โดยพิจารณาจากเกณฑ์ท ี่เก ี่ยวข ้องว ่าเคร ื่องม ือน ั้นจะใช้ท ำานายพฤติกรรมของบุคคลในสภาพเฉพาะเจาะจงตามทำานายพฤติกรรมของบุคคลในสภาพเฉพาะเจาะจงตามต้องการหร ือไม ่ต ้องการหร ือไม ่? ? จ ำาแนกได้ จ ำาแนกได้ 2 2 ชนิด ค ือชนิด ค ือ

3.1 3.1 ความตรงร ่วมสมัย หร ือตามสภาพ ความตรงร ่วมสมัย หร ือตามสภาพ ((Concurrent Concurrent Validity) Validity) เกณฑ์ท ี่ใช ้เปร ียบเท ียบ ค ือ สภาพความเกณฑ์ท ี่ใช ้เปร ียบเท ียบ ค ือ สภาพความเป ็นจร ิงในปัจจ ุบ ันเป ็นจร ิงในปัจจ ุบ ัน

3.2 3.2 ความตรงเช ิงท ำานาย ความตรงเช ิงท ำานาย (( Predict ive Validity)Predict ive Validity)เกณฑ์ท ี่ใช ้เปร ียบเท ียบ ค ือ สภาพความเป ็นจร ิง เกณฑ์ท ี่ใช ้เปร ียบเท ียบ ค ือ สภาพความเป ็นจร ิง หร ือสภาพความสำาเร ็จในอนาคตหรือสภาพความสำาเร ็จในอนาคต

Page 8: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

1.2 ความเช ื่อม ั่น (Reliabil i ty)

ความคงที่หร ือความคงเสน้คงวาของผลที่ได ้จากการว ัด

ว ิธ ีการประมาณค่าความเท ี่ยงว ิธ ีการประมาณค่าความเท ี่ยง1. 1. การว ัดความคงที่ การว ัดความคงที่ (( Measure of Stabil i ty)Measure of Stabil i ty)

2. 2. การว ัดความสมมูลก ัน หร ือเท ่าเท ียมก ัน การว ัดความสมมูลก ัน หร ือเท ่าเท ียมก ัน ((Measure of Measure of Equivalence)Equivalence)3. 3. การว ัดความคงที่และความเท ่าเท ียมก ัน การว ัดความคงที่และความเท ่าเท ียมก ัน (( Measure of Stabil i ty Measure of Stabil i ty and Equivalence)and Equivalence)

4. 4. การว ัดความสอดคล้องภายใน การว ัดความสอดคล้องภายใน (( Measure of Internal Measure of Internal Consistency)Consistency)4.1 4.1 ว ิธแีบ ่งคร ึ่งขอ้สอบ ว ิธแีบ ่งคร ึ่งขอ้สอบ (( Split-half)Split-half)

4.2 4.2 ว ิธขีอง ว ิธขีอง Kuder-Richardson (Kr20 , Kr21)Kuder-Richardson (Kr20 , Kr21)4.3 4.3 ว ิธสี ัมประส ิทธ ์แอลฟาของ ว ิธสี ัมประส ิทธ ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s alpha Cronbach (Cronbach’s alpha (( αα )) method) method)

Page 9: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

ความหมายความหมาย ความคงเส ้นคงวาของคะแนนจากการว ัดในช่วงเวลาที่ความคงเส ้นคงวาของคะแนนจากการว ัดในช่วงเวลาที่ต ่างกนัโดยว ิธ ีสอบซ้ำ้าด ้วยแบบสอบฉบับเด ิม ต ่างกนัโดยว ิธ ีสอบซ้ำ้าด ้วยแบบสอบฉบับเด ิม (( test-retest test-retest method)method)ว ิธ ีประมาณค่าว ิธ ีประมาณค่า ค ำานวณค่าส ัมประส ิทธ ิ์สหส ัมพ ันธ ์ระหว ่างคะแนนที่ว ัดค ำานวณค่าส ัมประส ิทธ ิ์สหส ัมพ ันธ ์ระหว ่างคะแนนที่ว ัดได ้จากคนเดยีวกนัด ้วยเคร ื่องม ือเด ียวกนั โดยทำาการว ัดได ้จากคนเดยีวกนัด ้วยเคร ื่องม ือเด ียวกนั โดยทำาการว ัดซ้ำ้าสองคร ั้งในเวลาที่ต ่างก ันซ้ำ้าสองคร ั้งในเวลาที่ต ่างก ัน

Measure of Measure of Stabil i tyStabil i ty

2) 2) การว ัดความการว ัดความเทา่เทยีมกันเทา่เทยีมกัน

3) 3) การว ัดความการว ัดความคงทีแ่ละความคงทีแ่ละความเทา่เทยีมกันเทา่เทยีมกัน

4) 4) การว ัดความการว ัดความสอดคล้องสอดคล้องภายในภายใน

1) 1) การว ัดการว ัดความคงที่ความคงที่

ว ิธ ีประมาณค่าว ิธ ีประมาณค่า

1.2 ความเช ื่อม ั่น (Reliabil i ty)

Page 10: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

ความหมายความหมาย ความสอดคลอ้งกนัของคะแนนจากการว ัดในชว่งเวลาความสอดคลอ้งกนัของคะแนนจากการว ัดในชว่งเวลาเดยีวก ันโดยใช้แบบสอบที่สมม ูลก ันหร ือเท ่าเท ียมก ัน เดยีวก ันโดยใช้แบบสอบที่สมม ูลก ันหร ือเท ่าเท ียมก ัน (( equivalence-form method)equivalence-form method)ว ิธ ีประมาณค่าว ิธ ีประมาณค่า ค ำานวณค่าส ัมประส ิทธ ิ์สหส ัมพ ันธ ์ระหว ่างคะแนนที่ว ัดค ำานวณค่าส ัมประส ิทธ ิ์สหส ัมพ ันธ ์ระหว ่างคะแนนที่ว ัดได ้ในเวลาเด ียวกนัจากคนกลุม่เด ียวกนั โดยใช้เคร ื่องม ือ ได ้ในเวลาเด ียวกนัจากคนกลุม่เด ียวกนั โดยใช้เคร ื่องม ือ 2 2 ฉบ ับท ี่ท ัดเท ียมก ันฉบับท ี่ท ัดเท ียมก ัน

Measure of Measure of EquivalenceEquivalence

2) 2) การว ัดความการว ัดความเท ่าเท ียมกันเท ่าเท ียมกัน

3) 3) การว ัดความการว ัดความคงทีแ่ละความคงทีแ่ละความเทา่เทยีมกันเทา่เทยีมกัน

4) 4) การว ัดความการว ัดความสอดคล้องสอดคล้องภายในภายใน

1) 1) การว ัดความการว ัดความคงที่คงท ี่

ว ิธ ีประมาณค่าว ิธ ีประมาณค่า

1.2 ความเช ื่อม ั่น (Reliabil i ty)

Page 11: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

ความหมายความหมาย ความสอดคลอ้งกนัของคะแนนจากการว ัดในชว่งเวลาความสอดคลอ้งกนัของคะแนนจากการว ัดในชว่งเวลาต ่างกนั โดยว ิธ ีสอบซ้ำ้าด ้วยแบบสอบที่สมม ูลก ันหร ือเท ่าต ่างกนั โดยว ิธ ีสอบซ้ำ้าด ้วยแบบสอบที่สมม ูลก ันหร ือเท ่าเท ียมกนั เท ียมกนั (( test-retest with equivalence method)test-retest with equivalence method)ว ิธ ีประมาณค่าว ิธ ีประมาณค่า ค ำานวณค่าส ัมประส ิทธ ิ์สหส ัมพ ันธ ์ระหว ่างคะแนนที่ว ัดค ำานวณค่าส ัมประส ิทธ ิ์สหส ัมพ ันธ ์ระหว ่างคะแนนที่ว ัดได ้ในช่วงเวลาที่ต ่างกนัจากกล ุ่มคนกลุ่มเด ียวก ัน โดยใช้ได ้ในช่วงเวลาที่ต ่างกนัจากกล ุ่มคนกลุ่มเด ียวก ัน โดยใช้เคร ื่องม ือ เคร ื่องม ือ 2 2 ฉบ ับท ี่ท ัดเท ียมก ันฉบับท ี่ท ัดเท ียมก ัน

Measure of Measure of Stabil i ty and EquivalenceStabil i ty and Equivalence

2) 2) การว ัดความการว ัดความเทา่เทยีมกันเทา่เทยีมกัน

3) 3) การว ัดความการว ัดความคงที่และคงที่และความเท ่าความเท ่าเท ียมกันเท ียมกัน4) 4) การว ัดความการว ัดความสอดคล้องสอดคล้องภายในภายใน

1) 1) การว ัดความการว ัดความคงที่คงท ี่

ว ิธ ีประมาณค่าว ิธ ีประมาณค่า

1.2 ความเช ื่อม ั่น (Reliabil i ty)

Page 12: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

ความหมายความหมาย ความสอดคลอ้งกนัระหว ่างคะแนนรายขอ้ หร ือความความสอดคลอ้งกนัระหว ่างคะแนนรายขอ้ หร ือความเป ็นเอกพันธ ์ของเน ื้อหารายข้ออ ันเป ็นต ัวแทนของเป ็นเอกพันธ ์ของเน ื้อหารายข้ออ ันเป ็นต ัวแทนของค ุณลักษณะเด ่นเด ียวก ันท ี่ต ้องการว ัดค ุณล ักษณะเด ่นเด ียวก ันท ี่ต ้องการว ัดว ิธ ีประมาณค่า ว ิธ ีประมาณค่า ม ีหลายว ิธ ี ได ้แก ่ม ีหลายว ิธ ี ได ้แก ่

Measure of Internal ConsistencyMeasure of Internal Consistency

2) 2) การว ัดความการว ัดความเทา่เทยีมกันเทา่เทยีมกัน

3) 3) การว ัดความการว ัดความคงทีแ่ละความคงทีแ่ละความเทา่เทยีมกันเทา่เทยีมกัน

4) 4) การว ัดความการว ัดความสอดคล้องสอดคล้องภายในภายใน

1) 1) การว ัดความการว ัดความคงที่คงท ี่

ว ิธ ีประมาณค่าว ิธ ีประมาณค่า

1) 1) ว ิธ ีแบ ่งคร ึ่งขอ้สอบ ว ิธ ีแบ ่งคร ึ่งขอ้สอบ (( Split-half)Split-half)

2) 2) ว ิธ ีของ ว ิธ ีของ Kuder-Richardson (KR20, Kuder-Richardson (KR20, KR21)KR21)3) 3) ว ิธ ีส ัมประส ิทธ ์แอลฟาของ ว ิธ ีส ัมประส ิทธ ์แอลฟาของ Cronbach Cronbach (Cronbach’s alpha ( (Cronbach’s alpha ( αα )) method)method)

1.2 ความเช ื่อม ั่น (Reliabil i ty)

Page 13: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc
Page 14: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

1.3 ความยากงา่ย (Diff iculty)

ความยากงา่ยของแบบทดสอบมคีวามความยากงา่ยของแบบทดสอบมคีวามเหมาะสมกับความสามารถของผูส้อบ เหมาะสมกับความสามารถของผูส้อบ ซ ึ่งพ ิจารณาจาก สดัสว่น หร ือซ ึ่งพ ิจารณาจาก สดัสว่น หร ือเปอร ์เซน็ตข์องจ ำานวนคนที่ตอบขอ้สอบเปอร ์เซน็ตข์องจ ำานวนคนที่ตอบขอ้สอบข้อน ั้นถ ูกจากคนที่สอบทั้งหมด ข ้อน ั้นถ ูกจากคนที่สอบทั้งหมด

Page 15: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

1.4 อ ำานาจจ ำาแนก (Discrimination)

ความสามารถของข้อสอบแต่ละความสามารถของข้อสอบแต่ละข ้อในการจ ำาแนกคนที่อย ู่ในกล ุ่มเก ่งข ้อในการจ ำาแนกคนที่อย ู่ในกล ุ่มเก ่งออกจากคนที่อย ูใ่นกล ุ่มออ่นได ้ออกจากคนที่อย ูใ่นกล ุ่มออ่นได ้ ซ ึ่งพ ิจารณาจากผลต่างของซึ่งพ ิจารณาจากผลต่างของสดัส ่วนของกลุ่มเก ่งท ี่ตอบถูกก ับกล ุ่มสดัส ่วนของกลุ่มเก ่งท ี่ตอบถูกก ับกล ุ่มอ ่อนที่ตอบถูกอ ่อนที่ตอบถูก

Page 16: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

ความชัดเจนของแบบทดสอบหรือค ำาถามทีท่กุคนเข ้าใจตรงก ัน รวมทัง้การตรวจใหค้ะแนนมเีกณฑ์ท ี่แนน่อน ความเป ็นปรนยั มอีงค ์ประกอบ 3 ประการ :

1. โจทยห์ร ือข ้อค ำาถาม

2. ว ิธ ีการตรวจใหค้ะแนน

3. การแปลความหมายของคะแนน

การหาความเป ็นปรนัยท ีน่ยิมปฏบิ ัต ิก ัน ค ือ ใหผ้ ู้เช ี่ยวชาญพจิารณาและตรวจสอบ

1.5 ความเปน็ปรนัย (Objectivity)

Page 17: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

2. ว ิธกีารว ิเคราะห์คณุภาพแบบสอบ2. ว ิธกีารว ิเคราะห์คณุภาพแบบสอบ

2.22.2 การว ิเคราะห์แบบสอบโดยใช้ว ิธ ีการทางสถิต ิการว ิเคราะห์แบบสอบโดยใช้ว ิธ ีการทางสถิต ิ

2.2. 1 1 การว ิเคราะหแ์บบสอบโดยไมใ่ชว้ ิธ ีการทางการว ิเคราะหแ์บบสอบโดยไมใ่ชว้ ิธ ีการทางสถิต ิสถ ิต ิ

Page 18: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

2.1 การว ิเคราะห์แบบสอบโดยไม่ใช ้ว ิธ ีการทางสถิต ิ2.1 การว ิเคราะหแ์บบสอบโดยไม่ใช ้ว ิธ ีการทางสถิต ิ

แนวทางการพจิารณาแนวทางการพจิารณา

1) 1) การตรวจสอบความถูกต ้องและครอบคลุมของการตรวจสอบความถูกต ้องและครอบคลุมของเน ือ้หาว ิชาและจ ุดม ุง่หมายเน ือ้หาว ิชาและจ ุดม ุง่หมาย

1) 1) ข ้อค ำาถามครบถ้วนทุกเน ื้อหาที่เร ียนหร ือไม ่ข ้อค ำาถามครบถ้วนทุกเน ื้อหาที่เร ียนหร ือไม ่

2) 2) จ ำานวนข้อค ำาถามของแต่ละเน ื้อหาม ีส ัดส ่วนตามจำานวนข้อค ำาถามของแต่ละเน ื้อหาม ีส ัดส ่วนตามนำ้าหนักท ี่ก ำาหนดไว ้หร ือไม ่น ำ้าหนักท ี่ก ำาหนดไว ้หร ือไม ่

3) 3) ข ้อค ำาถามแต่ละข ้อว ัดได ้ตรงตามพฤติกรรมที่ระบ ุไว ้ข ้อค ำาถามแต่ละข ้อว ัดได ้ตรงตามพฤติกรรมที่ระบ ุไว ้ในจ ุดม ุ่งหมายของการสอนแต่ละเน ื้อหาหร ือไม ่ในจ ุดม ุ่งหมายของการสอนแต่ละเน ื้อหาหร ือไม ่

Page 19: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

ว ิธ ีด ำาเนนิการว ิธ ีด ำาเนนิการ1) 1) ตรวจสอบโดยผู้เช ี่ยวชาญในเนื้อหาว ิชานั้นๆ ตรวจสอบโดยผู้เช ี่ยวชาญในเนื้อหาว ิชานั้นๆ

2) 2) ตรวจสอบโดยการเปร ียบเท ียบตารางก ำาหนดตรวจสอบโดยการเปร ียบเท ียบตารางก ำาหนดจำานวนข้อค ำาถาม จ ำานวนข้อค ำาถาม (( test Blueprint)test Blueprint)

2.1 การว ิเคราะห์แบบสอบโดยไม่ใช ้ว ิธ ีการทางสถิต ิ2.1 การว ิเคราะหแ์บบสอบโดยไม่ใช ้ว ิธ ีการทางสถิต ิ

1) 1) การตรวจสอบความถูกต ้องและครอบคลุมของการตรวจสอบความถูกต ้องและครอบคลุมของเน ือ้หาว ิชาและจ ุดม ุง่หมายเน ือ้หาว ิชาและจ ุดม ุง่หมาย

Page 20: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

แนวทางการพจิารณาแนวทางการพจิารณา

2) 2) การตรวจสอบภาษาและความสอดคล้องกบัเทคนคิการตรวจสอบภาษาและความสอดคล้องกบัเทคนคิการเข ียนคำาถามการเข ียนคำาถาม

1) 1) ข ้อความที่ใช ้เข ียนเป ็นข ้อค ำาถามสามารถสื่อความข้อความที่ใช ้เข ียนเป ็นข ้อค ำาถามสามารถสื่อความหมายได้ด ีเพ ียงไรหมายได้ด ีเพ ียงไร

2) 2) การเข ียนข้อค ำาถามนั้นม ีความถูกต ้องตามเทคนิคในการเข ียนข้อค ำาถามนั้นม ีความถูกต ้องตามเทคนิคในการเข ียนข้อค ำาถามที่ด ีหร ือไม ่การเข ียนข้อค ำาถามที่ด ีหร ือไม ่

2.1 การว ิเคราะห์แบบสอบโดยไม่ใช ้ว ิธ ีการทางสถิต ิ2.1 การว ิเคราะหแ์บบสอบโดยไม่ใช ้ว ิธ ีการทางสถิต ิ

Page 21: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

ว ิธ ีด ำาเนนิการว ิธ ีด ำาเนนิการ1) 1) ตรวจสอบโดยผู้เช ี่ยวชาญทางด้านภาษาตรวจสอบโดยผู้เช ี่ยวชาญทางด้านภาษา

2) 2) ตรวจสอบโดยผู้เช ี่ยวชาญทางด้านว ัดผลการศึกษาตรวจสอบโดยผู้เช ี่ยวชาญทางด้านว ัดผลการศึกษา

(( ถ ้าหากไม่สามารถหาผู้เช ี่ยวชาญเพื่อช ่วยตรวจสอบได้ ถ ้าหากไม่สามารถหาผู้เช ี่ยวชาญเพื่อช ่วยตรวจสอบได้ อย ่างน ้อยควรให้อย ่างน ้อยควรให้เพ ื่อนคร ูเพ ื่อนคร ู หร ือ หร ือ ต ัวคร ูต ัวคร ูเองเป ็นผ ู้ท ำาการเองเป ็นผ ู้ท ำาการตรวจสอบตรวจสอบ ))

2) 2) การตรวจสอบภาษาและความสอดคล้องกบัเทคนคิการตรวจสอบภาษาและความสอดคล้องกบัเทคนคิการเข ียนคำาถามการเข ียนคำาถาม

2.1 การว ิเคราะห์แบบสอบโดยไม่ใช ้ว ิธ ีการทางสถิต ิ2.1 การว ิเคราะหแ์บบสอบโดยไม่ใช ้ว ิธ ีการทางสถิต ิ

Page 22: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

2) 2) การว ิเคราะหข์ ้อสอบทัง้ฉบ ับการว ิเคราะหข์ ้อสอบทัง้ฉบ ับ 2.1) 2.1) ความเท ี่ยงตรง ความเท ี่ยงตรง (( Validity)Validity)

2.2) 2.2) ความเชื่อม ั่น ความเชื่อม ั่น (( Reliabil i ty)Reliabil i ty)

1) 1) การว ิเคราะหข์ ้อสอบเป ็นรายข้อการว ิเคราะหข์ ้อสอบเป ็นรายข้อ 1.1.11 ) ) ด ัชนีความสอดคล้องระหว ่างข ้อสอบกับจ ุดประสงค ์ ด ัชนีความสอดคล้องระหว ่างข ้อสอบกับจ ุดประสงค ์

(( IOC-Index of Item Objective Congruence)IOC-Index of Item Objective Congruence)1.21.2 ) ) ค ่าระด ับความยากง ่าย ค ่าระด ับความยากง ่าย (( Diff iculty Index)Diff iculty Index)1.31.3 ) ) ค ่าอ ำานาจจำาแนก ค ่าอ ำานาจจำาแนก (Discrimination Power)(Discrimination Power)

2.2 การว ิเคราะห์แบบสอบโดยใช้ว ิธ ีการทางสถติ ิ2.2 การว ิเคราะห์แบบสอบโดยใช้ว ิธ ีการทางสถติ ิ

Page 23: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

1.1) ด ัชนีความสอดคล้องระหว ่างข ้อสอบกับจ ุดประสงค ์ ( IOC-Index of I tem Objective Congruence)

ให้ผ ู้เช ี่ยวชาญตั้งแต ่ ให ้ผ ู้เช ี่ยวชาญตั้งแต ่ 3 3 คนขึ้นไป ประเม ินความคนขึ้นไป ประเม ินความสอดคล้องระหว ่างข ้อค ำาถามในเคร ื่องม ือก ับเน ื้อหาที่สอดคล้องระหว ่างข ้อค ำาถามในเคร ื่องม ือก ับเน ื้อหาที่ต ้องการว ัด จากนั้นน ำาผลการประเม ินมาค ำานวณค่า ต ้องการว ัด จากนั้นน ำาผลการประเม ินมาค ำานวณค่า IOC IOC โดยใช้ส ูตรโดยใช้ส ูตร

IOC = IOC = ∑∑ RR

NN

เกณฑ์ต ัดส ินเกณฑ์ต ัดส ิน IOC IOC ควรม ีค ่ามากกว ่า ควรม ีค ่ามากกว ่า 0.50.5

ว ิธ ีด ำาเนนิการว ิธ ีด ำาเนนิการ

เม ื่อ เม ื่อ RR แทน ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช ี่ยวชาญแทน ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช ี่ยวชาญ

1) การว ิเคราะห์ข ้อสอบรายข้อ1) การว ิเคราะห์ข ้อสอบรายข้อ

Page 24: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

ตัวอย ่าง ตารางการหาค่า IOC

ต ัวช ี้ว ัดตามมาตรฐานผลการประเมนิ

ผ ู้เร ียนสามารถบอกถึงหน้าท ี่หร ือความแตกต่างของสว่นประกอบตา่งๆของพืชได้

-1 0 1ข้อสอบ

1. หน้าท ี่ของใบคืออะไร? ก. ย ึดล ำาตน้

ข. ด ูดอาหารค. สงัเคราะห์แสงง. ล ำาเล ียงอาหาร

2. ขอ้ใดเป ็นพืชใบเล ี้ยงค ู่? ก. ขา้ว

ข. ออ้ยค. กล ้วยง. มะเข ือ

1.1) ด ัชนีความสอดคล้องระหว ่างข ้อสอบกับจ ุดประสงค ์ ( IOC-Index of I tem Objective Congruence)

- 1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง 0 หมายถึง ไมแ่น่ใจ 1 หมายถึง สอดคล้อง

Page 25: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

ข้อค ำำถำมข้อค ำำถำม คนที่ คนที่ 11 คนที่ คนที่ 22 คนที่ คนที่ 33 คนที่ คนที่ 44 คนที่ คนที่ 55 IOCIOC

ข้อ ข ้อ 11 11 11 11 00 11 4/5=0.84/5=0.8

ข ้อ ข ้อ 22 11 00 -1-1 00 -1-1 -1/5=-0.2-1/5=-0.2

สร ุปสร ุป ......ข ้อสอบขอ้ ข ้อสอบขอ้ 1 1 ม ีควำมสอดคล้องก ับจ ุดม ุ่งหมำยเชงิพฤติกรรม สำมำรถมีควำมสอดคล้องก ับจ ุดม ุ่งหมำยเชงิพฤติกรรม สำมำรถ

นำำไปใช้สอบได ้น ำำไปใช้สอบได ้ข ้อสอบขอ้ ข ้อสอบขอ้ 2 2 ไม ่สอดคล ้องกบัจ ุดม ุง่หมำยเช ิงพฤติกรรม ไม ่ควรนำำไปไม ่สอดคล ้องกบัจ ุดม ุง่หมำยเช ิงพฤติกรรม ไม ่ควรนำำไป

ใช้ ตอ้งต ัดท ิ้ง หร ือปร ับปร ุงใหม่ใช ้ ตอ้งต ัดท ิ้ง หร ือปร ับปร ุงใหม่

ตัวอย ่ำง กำรค ำำนวณหำค่ำ IOC

1.1) ด ัชนีควำมสอดคล้องระหว ่ำงข ้อสอบกับจ ุดประสงค ์ ( IOC-Index of I tem Objective Congruence)

เกณฑ์กำรพิจำรณำ ข ้อสอบที่ใช ้ได ้ ค ือ ข ้อสอบที่ม ีค ่ำ IOC ต ั้งแต ่ .5 ข ึ้นไป

Page 26: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

1.2) ค ่ำระด ับควำมยำกง ่ำย (Diff iculty Index)

ระด ับควำมยำกง ่ำย หมำยถึง หมำยถึง สัดส ่วน หร ือเปอร ์เซ ็นต ์ของจ ำำนวนสัดส ่วน หร ือเปอร ์เซ ็นต ์ของจ ำำนวนคนที่ คนที่ ตอบข้อสอบข้อน ั้นถกูจำกคนที่สอบทั้งหมด ตอบข้อสอบข้อน ั้นถกูจำกคนที่สอบทั้งหมด ใช ้ส ัญล ักษณ์ ใช ้ส ัญล ักษณ์ ““ p”p”

1) กำรว ิเครำะห์ข ้อสอบรำยข้อ1) กำรว ิเครำะห์ข ้อสอบรำยข้อ

ข ้อสอบแบบปรนัย (คะแนนแบบทวิภำค 0 ก ับ 1)

ข ้อสอบแบบอัตนัย (คะแนนแบบพหุภำค มำกกว ่ำ 2 ค ่ำ)

Page 27: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

1.2) ค ่ำระด ับควำมยำกง ่ำย (Diff iculty Index)

(1) ค ่ำระดบัควำมยำกง ่ำย (Diff iculty Index) ข ้อสอบปรนัย

NR

p= 100NR

p ×=L

NH

NL

RH

R p

+

+= หร ือ หร ือ

R แทน จ ำำนวนคนที่ตอบข้อนั้นถ ูกN แทน จำำนวนคนที่สอบทั้งหมด

RH แทน จำำนวนคนที่ตอบข้อนั้นถ ูกในกลุ่มส ูงRL แทน จำำนวนคนที่ตอบข้อนั้นถ ูกในกลุ่มต ำ่ำ

NH แทน จำำนวนคนในกลุ่มส ูงNL แทน จำำนวนคนในกลุ่มต ำ่ำ

Page 28: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

ข้อกลุ่มส ูง

(RH)

(20 คน)

กลุ่มต ำ่ำ(RL)

(20 คน)

P

1 ก 4 6 (6+4)/40= 0.25

ข* 9 3 (9+3)/40 = 0.3

ค 3 5 (5+3)/40= 0.2

ง 4 6 (6+4)/40= 0.25

รวม 20 20

Page 29: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

2. แบ ่งกล ุ่มส ูง (H) และกล ุ่มต ำ่ำ (L)

3. ค ำำนวณสัดส ่วนของคะแนนรวมรำยข้อท ี่ได ้จ ำำแนกตำมกล ุม่

• p = ————

PH + PL2

1.2) ค ่ำระด ับควำมยำกง ่ำย (Diff iculty Index)

(2) ค ่ำระดบัควำมยำกง ่ำย (Diff iculty Index) ข ้อสอบอัตน ัย

1. ตรวจและเร ียงคะแนนรวมจำกสูงส ุดถ ึงต ำ่ำส ุด

4. ว ิเครำะห ์ค ่ำควำมยำก (p)

PH = —— PL = ——

ΣL ΣT

L

ΣH ΣT

H

ΣH รวมคะแนนกลุ่มส ูง L รวมคะแนนกลุ่มต ำ่ำ TH รวมคะแนนเต ็มกล ุ่มส ูง TL รวมคะแนนเต ็มกล ุ่มต ำ่ำ

Page 30: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

• แบบสอบควำมเร ียงม ี 5 ข้อ แต่ละข้อคะแนนเป ็น10,10,20,30,30 คะแนน ตำมลำำดบั• ใช้สอบนกัเร ียน 8 คน• ตรวจให้คะแนน และเร ียงล ำำดบัคะแนนจำกมำกไป

นอ้ย ( อันดบั 1-8)• แบ่งนกัเร ียนเป ็น 2 กลุ่ม( เทคนคิ 50%) ได้กล ุ่มสงู

และกลุ่มต ำ่ำ กล ุ่มละ 4 คน•กำรว ิเครำะห์ข ้อสอบต้องรวมรำยข้อของผู้สอบทกุ

คนแต่ละกลุ่ม

ข ้ข ้ออ

คะแคะแนนนนเตม็เตม็

กลุ่มสงู (H) (4 คน) กลุ่มต ำ่ำ (L) (4 คน)1 2 3 4 5 6 7 8

11 1010 10 10 9 8 5 8 8 7

22 1010 9 10 8 9 8 7 6 3

33 2020 20 15 15 17 15 9 10 8

44 3030 25 25 24 20 16 17 13 10

55 3030 16 10 10 7 11 7 6 2

รวรวมม

100100 80 70 68 61 60 48 43 30

Page 31: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

ข้อ

คะแนนเตม็

กล ุ่มส ูง(4 คน)

กลุ่มต ำ่ำ(4 คน)

PH PL Pi riเตม็ เต ็ม

1 10 37 40 33 40 .93 .83 .88 .10

2 10 36 40 24 40 .90 .60 .75 .30

3 20 67 80 42 80 .84 .53 .68 .31

4 30 94 120 56 120 .78 .47 .62 .31

5 30 43 120 26 120 .36 .22 .29 .14

∑L∑H

ข้อ ข้อ 1 1 ง ่ำยเก ินไป อ ำำนำจ ง ่ำยเก ินไป อ ำำนำจจ ำำแนกตำ่ำจ ำำแนกตำ่ำ

ข้อ ข้อ 2 2 –– ข้อ ข้อ 4 4 เปน็ข ้อสอบที่ใชไ้ด ้เปน็ข ้อสอบที่ใชไ้ด ้ ข้อ ข้อ 5 5 คอ่นข้ำงยำก อ ำำนำ คอ่นข้ำงยำก อ ำำนำ

จ ำำแนกตำ่ำจ ำำแนกตำ่ำ

Page 32: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

ค่ำ p = 0.00-0.19 หมำยควำมว ่ำ ขอ้สอบขอ้น ั้นยำกเก ินไป

ค ่ำ p = 0.20-0.39 หมำยควำมว ่ำ ขอ้สอบขอ้น ั้นค ่อนข้ำงยำก

ค ่ำ p = 0.40-0.59 หมำยควำมว ่ำ ขอ้สอบขอ้น ั้นยำกง ่ำยปำน

กลำง

ค ่ำ p = 0.60-0.79 หมำยควำมว ่ำ ขอ้สอบขอ้น ั้นค ่อนข้ำงง ่ำย

ค ่ำ p = 0.80-1.00 หมำยควำมว ่ำ ขอ้สอบขอ้น ั้นง ่ำยเกนิไป

เกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำยค่ำควำมยำกเกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำยค่ำควำมยำกง ่ำยง ่ำย

เกณฑ์เกณฑ์: : ขอ้สอบที่ม ีค ่ำควำมยำกง ่ำยพอเหมำะ หร ือม ีค ุณภำพดีขอ้สอบที่ม ีค ่ำควำมยำกง ่ำยพอเหมำะ หร ือม ีค ุณภำพดี

ค ่ำ p ใกล ้เค ียง .50 หร ือ อย ูร่ะหว ่ำง 0.20 – 0.80

1.2) ค ่ำระด ับควำมยำกง ่ำย (Diff iculty Index)

Page 33: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

อำำนำจจำำแนก หมำยถึง ควำมสำมำรถของข้อสอบแต่ละขอ้ในกำรจำำแนกคนอำำนำจจำำแนก หมำยถึง ควำมสำมำรถของข้อสอบแต่ละขอ้ในกำรจำำแนกคนที่อยูใ่นกลุ่มเก่งออกจำกคนที่อยู่ในกลุม่อ่อนได้ ที่อยูใ่นกลุ่มเก่งออกจำกคนที่อยู่ในกลุม่อ่อนได้ ((ข้อสอบที่มีอำำนำจจำำแนกดี คนเกง่จะตอบถูก แต่คนอ่อนจะข้อสอบที่มีอำำนำจจำำแนกดี คนเกง่จะตอบถูก แต่คนอ่อนจะตอบผิดตอบผิด) ) ใช้สัญลักษณ์ ใช้สัญลักษณ์ ““r”r”

1.3) ค ่ำอ ำำนำจจำำแนก (Discrimination power)

1) กำรว ิเครำะห์ข ้อสอบรำยข้อ1) กำรว ิเครำะห์ข ้อสอบรำยข้อ

ข ้อสอบแบบปรนัย (คะแนนแบบทวิภำค 0 ก ับ 1)

ข ้อสอบแบบอัตนัย (คะแนนแบบพหุภำค มำกกว ่ำ 2 ค ่ำ)

Page 34: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

หมำยเหตุ NH = NL

RH แทน จำำนวนคนที่ตอบข้อนั้นถ ูกในกลุ่มส ูงRL แทน จำำนวนคนที่ตอบข้อนั้นถ ูกในกลุ่มต ำ่ำNH แทน จำำนวนคนในกลุ่มส ูงNL แทน จำำนวนคนในกลุ่มต ำ่ำ

HNLRHR

r−

=

ค่ำ r ม ีค ่ำต ั้งแต ่ -1 จนถึง +1 เกณฑ์กำรพิจำรณำ ค ือ r ม ีค ่ำต ั้งแต ่ .2 ข ึ้นไปเป ็นลบ เม ื่อคนกลุ่มอ ่อนตอบถูกมำกกว่ำคนกลุ่มเก ่งเป ็นบวก เม ื่อคนกลุ่มเก ่งตอบถูกมำกกว่ำคนกลุ่มอ ่อน

1.3) ค ่ำอ ำำนำจจำำแนก (Discrimination power)

(1) ค ่ำอ ำำนำจจ ำำแนก ขอ้สอบปรนัย

Page 35: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

1.3) ค ่ำอ ำำนำจจำำแนก (Discrimination power)

(2) ค ่ำอ ำำนำจจ ำำแนก ขอ้สอบอัตน ัย

1. ตรวจและเร ียงคะแนนรวมจำกสูงส ุดถ ึงต ำ่ำส ุด2. แบ ่งกล ุ่มส ูง (H) และกล ุ่มต ำ่ำ (L)

3. ค ำำนวณสัดส ่วนของคะแนนรวมรำยข้อท ี่ได ้จ ำำแนกตำมกล ุม่

4. ว ิเครำะห ์ค ่ำอ ำำนำจจ ำำแนก (r)

PH = —— PL = ——

ΣH รวมคะแนนกลุ่มส ูง L รวมคะแนนกลุ่มต ำ่ำ TH รวมคะแนนเต ็มกล ุ่มส ูง TL รวมคะแนนเต ็มกล ุ่มต ำ่ำ • r = PH – PL

ΣL ΣT

L

ΣH ΣT

H

Page 36: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

ข้อกลุ่มส ูง

(RH)

(20 คน)

กลุ่มต ำ่ำ(RL)

(20 คน)

r

1 ก 4 6 (6 – 4)/20 =0.1

ข* 9 3 (9 - 3)/20 = 0.3

ค 3 5 (5 – 3)/20 =0.1

ง 4 6 (6 – 4)/20 =0.1

รวม 20 20

Page 37: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

ค่า r = 0.00-0.19 หมายความว ่า ขอ้สอบขอ้น ั้นจ ำาแนกไม่ได ้เลย

ค ่า r = 0.20-0.39 หมายความว ่า ขอ้สอบขอ้น ั้นจ ำาแนกได ้เล ็ก

น ้อย

ค ่า r = 0.40-0.59 หมายความว ่า ขอ้สอบขอ้น ั้นจ ำาแนกได ้ปาน

กลาง

ค ่า r = 0.60-0.79 หมายความว ่า ขอ้สอบขอ้น ั้นจ ำาแนกได ้ด ี

ค ่า r = 0.80-1.00 หมายความว ่า ขอ้สอบขอ้น ั้นจ ำาแนกได ้ด ีมาก

เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าอ ำานาจเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าอ ำานาจจ ำาแนกจำาแนก

เกณฑ์เกณฑ์: : ขอ้สอบที่ม ีค ุณภาพดีขอ้สอบที่ม ีค ุณภาพดี

ค ่า r ต ั้งแต ่ +0.20 ข ึน้ไป

1.3) ค ่าอ ำานาจจำาแนก (Discrimination power)

Page 38: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

เกณฑ์ในการสร ุปว ่าข ้อสอบมีค ุณภาพดีเกณฑ์ในการสร ุปว ่าข ้อสอบมีค ุณภาพดี

ข้อสอบข้อนั้นต ้องม ีค ่าความยากง ่าย และค่าอ ำานาจจ ำาแนกเป ็นไปตามเกณฑ์ท ี่ข ้อสอบข้อนั้นต ้องม ีค ่าความยากง ่าย และค่าอ ำานาจจ ำาแนกเป ็นไปตามเกณฑ์ท ี่ก ำาหนดกำาหนดข้อ

ท ี่

ต ัวเล ือก กล ุ่มส ูง

(H=20)

กล ุ่มต ำ่า

(L=20)

p r ความหมาย สร ุป

ก 3 4 7/40 = 0.18 (4-3)/20 = 0.05

(ข) 13 6 19/40 = 0.48 (13-6)/20=0.35 ยากง ่ายปานกลาง ใช้ได ้

1 ค - 3 3/40 = 0.08 (3-0)20 = 0.15

ง 2 4 6/40 = 0.15 (4-2)/20 = 0.10

จ 2 3 5/40 = 0.13 (3-2)/20 = 0.05

เกณฑ์เกณฑ์: : ตวัถ ูกตวัถ ูกp = p = 0.20 – 0.800.20 – 0.80r = +0.20 r = +0.20 ข ึน้ไปขึน้ไป

เกณฑ์เกณฑ์: : ตวัลวงตวัลวงp = p = 0. 05 – 0.500. 05 – 0.50r = r = 0. 05 – 0.500. 05 – 0.50

Page 39: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

การคดัเล ือกข้อสอบที่ม ีคณุภาพการคดัเล ือกข้อสอบที่ม ีคณุภาพ

-1 -.9-.8-.7-.6-.5-.4-.3-.2-.10 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

1ค่าความยากง่าย (p)

ค่าอำานาจจำาแนก (r)

เกณฑ์เกณฑ์: : ข ้อสอบทีม่ ีค ุณภาพข้อสอบทีม่ ีค ุณภาพp = p = 0.20 – 0.800.20 – 0.80r = +0.20 r = +0.20 ข ึ้นไปขึ้นไป

1

2

3

4

5

Page 40: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

2.1) ความเท ี่ยงตรง (Validity)

ให้ผ ู้เช ี่ยวชาญตั้งแต ่ ให ้ผ ู้เช ี่ยวชาญตั้งแต ่ 3 3 คนขึ้นไป ประเม ินความสอดคล้องคนขึ้นไป ประเม ินความสอดคล้องระหว ่างข ้อค ำาถามในเคร ื่องม ือก ับเน ื้อหาที่ต ้องการว ัด จากนั้นระหว ่างข ้อค ำาถามในเคร ื่องม ือก ับเน ื้อหาที่ต ้องการว ัด จากนั้นน ำาผลการประเม ินมาค ำานวณดัชนีความสอดคล้องระหว ่างข ้อน ำาผลการประเม ินมาค ำานวณดัชนีความสอดคล้องระหว ่างข ้อค ำาถามและว ัตถ ุประสงค ์ ค ำาถามและว ัตถ ุประสงค ์ (( I tem-Objective Congruence Item-Objective Congruence Index: IOC)Index: IOC)

ว ิธ ีการตรวจสอบความเท ี่ยงตรงเช ิงเน ือ้หาว ิธ ีการตรวจสอบความเท ี่ยงตรงเช ิงเน ือ้หา

IOC = IOC = ∑∑ RR

NN

เม ื่อ เม ื่อ RR แทน ผลรวมของคะแนนจากผู้เช ี่ยวชาญแทน ผลรวมของคะแนนจากผู้เช ี่ยวชาญ

2) การว ิเคราะห์ข ้อสอบทั้งฉบ ับ2) การว ิเคราะห์ข ้อสอบทั้งฉบ ับ

Page 41: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

2.2) ความเชื่อม ัน่ (Reliabil i ty)

การทดสอบโดยการหาความสอดคล้องภายในการทดสอบโดยการหาความสอดคล้องภายในเป ็นการหาความเชื่อม ัน่โดยการทดสอบว่าแบบ เป ็นการหาความเชื่อม ัน่โดยการทดสอบว่าแบบ ทดสอบหรือแบบสอบถามแต่ละข้อมคีวาม สมัพนัธ ์กบัทดสอบหรือแบบสอบถามแต่ละข้อมคีวาม สมัพนัธ ์กบัข ้ออ ื่น ๆ ในฉบับเด ียวก ันหร ือไม ่ข ้ออ ื่น ๆ ในฉบับเด ียวก ันหร ือไม ่

สตูรในการหาค่าความเชื่อม ัน่ :1. ให ้คะแนนแบบ 0-1 ใช้ส ูตร Kuder-Richardson (KR-20, KR-21)Kuder-Richardson (KR-20, KR-21)

2.2. ให้คะแนนแบบ 0-1 หร ือ มากกว ่า 1 ใช้ส ูตร ส ัมประส ิทธ ิ์แอลฟ่าของครอนบาค ส ัมประส ิทธ ิ์แอลฟ่าของครอนบาค ((Cronbach)Cronbach)

2) การว ิเคราะห์ข ้อสอบทั้งฉบ ับ2) การว ิเคราะห์ข ้อสอบทั้งฉบ ับ

Page 42: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

...ไชโย...ได้กล ับบ ้าน

แล้ว...

Page 43: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

1) 1) การว ัดความคงที่การว ัดความคงที่ (Measure of Stabil i ty)(Measure of Stabil i ty)

ข้อสอบฉบับ Aสมชาย

ข้อสอบฉบับ Aสมชาย

ช่วงเวลา ต ่อมา

Page 44: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

2) 2) การว ัดความเทา่เทยีมกนัการว ัดความเทา่เทยีมกนั (Measure of (Measure of Equivalence)Equivalence)

ข้อสอบฉบับ A

สมชาย

ข้อสอบฉบับ B

คู่ขนานกัน

Page 45: การวิเคราะห์ข้อสอบ - IOC ที่น่ารู้ การบรรยายของวิทยากรที่น่าเอามาทบทวนIoc

3) 3) การว ัดความคงทีแ่ละความเทา่เท ียมก ันการว ัดความคงทีแ่ละความเทา่เท ียมก ัน(Measure of Stabil i ty and Equivalence )(Measure of Stabil i ty and Equivalence )

ข้อสอบฉบับ Aสมชาย

ข้อสอบฉบับ Bสมชาย

ช่วงเวลา ต ่อมาคู่ขนานกัน