lieu ngach cv.pdf

Download lieu ngach CV.pdf

Post on 15-Sep-2019

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  MỤC LỤC

  PHẦN I. KIẾN THỨC CHUNG

  Chuyên đề 1. NHÀ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ ........................................... 13

  1.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ .................................................................... 13

  1.1.1. Quyền lực và quyền lực chính trị .............................................................................. 13

  1.1.2. Hệ thống chính trị và các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị ............................... 15

  1.1.3. Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam ........................................................ 16

  1.2. NHÀ NƯỚC - TRUNG TÂM HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ ................................................ 22

  1.2.1. Sự ra đời và bản chất của nhà nước .......................................................................... 22

  1.2.2. Vai trò của Nhà nước trong hệ thống chính trị ........................................................ 24

  1.3. XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM TRONG

  KHUÔN KHỔ ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ

  THỐNG CHÍNH TRỊ NƯỚC TA ........................................................................................ 25

  1.3.1. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ................................................................... 25

  1.3.2. Sự cần thiết phải xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta

  hiện nay ........................................................................................................................ 27

  1.3.3. Những định hướng cơ bản trong xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay .......................................................................................................... 28

  1.4. CÂU HỎI THẢO LUẬN ...................................................................................................... 29

  1.5. TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................................... 30

  Chuyên đề 2. TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ....................................... 32

  2.1. BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC .................... 32

  2.1.1. Bộ máy nhà nước ........................................................................................................ 32

  2.1.2. Các nguyên tắc chi phối mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành

  bộ máy nhà nước: Lập pháp, hành pháp và tư pháp ................................................ 34

  2.1.3. Bộ máy hành chính nhà nước và những đặc trưng cơ bản của bộ máy hành chính nhà nước .......................................................................................... 36

  2.1.4. Các yếu tố cấu thành tổ chức bộ máy hành chính nhà nước .................................. 39

  2.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG ........................ 41

  2.2.1. Vai trò của hành chính nhà nước ở trung ương ....................................................... 41

  2.2.2. Các mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương ......................... 42

  2.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương ................................... 44

  2.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG.......................... 47

  2.3.1. Vai trò của hành chính nhà nước ở địa phương ....................................................... 47

  2.3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương .................................. 48

  2.3.3. Các mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương ........................ 49

 • 2

  2.4. TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA CHXHCN

  VIỆT NAM ............................................................................................................................ 50

  2.4.1. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương ở Việt Nam ......................... 51

  2.4.2. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương .............................................. 58

  2.5. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC .................................... 60

  2.5.1. Sự cần thiết của cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ............................ 60

  2.5.2. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong Chương trình

  tổng thể cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam ................................................ 61

  2.6. CÂU HỎI THẢO LUẬN ...................................................................................................... 62

  2.7. TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................................... 63

  Chuyên đề 3. CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC.................................................................................... 64

  3.1. CÔNG VỤ .............................................................................................................................. 64

  3.1.1. Những vấn đề chung về công vụ ............................................................................... 64

  3.1.2. Các nguyên tắc hoạt động công vụ ........................................................................... 70

  3.1.3. Các xu hướng cải cách công vụ ................................................................................. 71

  3.2. CÔNG CHỨC ........................................................................................................................ 72

  3.2.1. Những vấn đề chung về công chức ........................................................................... 72

  3.2.2. Nghĩa vụ, quyền và quyền lợi của công chức .......................................................... 78

  3.2.3. Tiền lương và chế độ phúc lợi của công chức ......................................................... 82

  3.2.4. Khen thưởng và kỷ luật công chức ........................................................................... 84

  3.3. CÂU HỎI THẢO LUẬN ...................................................................................................... 86

  3.4. TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................................... 87

  Chuyên đề 4. ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ ........................................................................................... 88

  4.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC ..................................................................... 88

  4.1.1. Quan niệm chung về đạo đức .................................................................................... 88

  4.1.2. Tương quan giữa đạo đức và các hình thái ý thức xã hội khác .............................. 90

  4.1.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cán bộ, công chức ........................................... 92

  4.1.4. Đạo đức nghề nghiệp .................................................................................................. 95

  4.2. CÔNG VỤ VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN THỰC THI CÔNG VỤ ................................ 96

  4.2.1. Quan niệm chung về công vụ .................................................................................... 96

  4.2.2. Nhóm công vụ mà công chức đảm nhận .................................................................. 97

  4.2.3. Những nguyên tắc cơ bản thực thi công vụ .............................................................. 98

  4.3. ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ ......................................................................................................... 99

  4.3.1. Giá trị cốt lõi của công vụ mà công chức đảm nhận ............................................... 99

  4.3.2. Quá trình hình thành đạo đức công vụ .................................................................... 100

  4.3.3. Các yếu tố liên quan đến đạo đức công vụ ............................................................. 102

  4.3.4. Các yếu tố cấu thành đạo đức công vụ ................................................................... 102

  4.3.5. Đạo đức công vụ gắn liền với việc xử lý “mâu thuẫn lợi ích” khi thực thi công việc được Nhà nước giao .................................................................. 104

 • 3

  4.4. PHÁP LUẬT VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG THỰC THI CÔNG VỤ .................................... 105

  4.4.1. Nguyên tắc chung xây dựng pháp luật về đạo đức công chức thực

  thi công vụ ................................................................................................................. 105

  4.4.2. Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam quy định đ