פורמט עברי - מצגת של powerpoint · 2018-08-22 · ³ ¨£¨ – ´£´ ´£ª 0 1 2...

20
1 הצגת דו" ח ביניים הצוות המקצועי לבחינה תקופתית של המלצות ועדת צמח19 יוני2018 18 ביוני2018

Upload: others

Post on 09-Jun-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: פורמט עברי - מצגת של PowerPoint · 2018-08-22 · ³ ¨£¨ – ´£´ ´£ª 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 m ףוצמ אלל ףוצמ םע

1

ח ביניים"הצגת דו

הצוות המקצועי לבחינה תקופתית של המלצות ועדת צמח2018יוני 19

2018ביוני 18

Page 2: פורמט עברי - מצגת של PowerPoint · 2018-08-22 · ³ ¨£¨ – ´£´ ´£ª 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 m ףוצמ אלל ףוצמ םע

10.2011

מינוי ועדת צמח

ח וועדה "דו

8.2012

6.2013

1.2018

5.2018

6.2018

בחינת החלטת 442ממשלה

דיוניםסיכום

ח "הצגת דוהביניים

442החלטת ממשלה

Page 3: פורמט עברי - מצגת של PowerPoint · 2018-08-22 · ³ ¨£¨ – ´£´ ´£ª 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 m ףוצמ אלל ףוצמ םע

שנבחנוהנושאים המקצועיהצוותחברי(442להחלטת ממשלה בהתאם )

עתודות ומשאבי גז•

חובת אספקה •מינימאלית מכל מאגר

למשק המקומי

מאגרים חובת חיבור •למשק המקומי

המטה לביטחון לאומי

Page 4: פורמט עברי - מצגת של PowerPoint · 2018-08-22 · ³ ¨£¨ – ´£´ ´£ª 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 m ףוצמ אלל ףוצמ םע

ניתוחי רקע

2018היצע גז טבעי לשנת

סטאטוס פיתוח מאגרי הגז

פעילות האקספלורציה בישראל בשנים האחרונות

השלכות חובת החיבור של מאגר למשק המקומי

תרחישי ביקוש לגז טבעי במשק

בחינת ביקושים מרביים חזויים ברמה שעתית

Page 5: פורמט עברי - מצגת של PowerPoint · 2018-08-22 · ³ ¨£¨ – ´£´ ´£ª 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 m ףוצמ אלל ףוצמ םע

2012-הישראלי גז טבעי למשק הפקת כניסות מערכות פירוט

מספר מערכות הפקה

BCM/Yכמות למשק הישראלי

15

Page 6: פורמט עברי - מצגת של PowerPoint · 2018-08-22 · ³ ¨£¨ – ´£´ ´£ª 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 m ףוצמ אלל ףוצמ םע

2021-הישראלי גז טבעי למשק הפקת כניסות מערכות פירוט

מערכותמספרהפקה

BCM/Yכמות למשק הישראלי

(לירדן3)+323

Page 7: פורמט עברי - מצגת של PowerPoint · 2018-08-22 · ³ ¨£¨ – ´£´ ´£ª 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 m ףוצמ אלל ףוצמ םע

גורמים המשפיעים על ביקוש הגז הטבעי

פחמיותתחנותסגירת

2022לשנתעדבחדרה1-4יחידותסגירת•

2030לשנתעדבפחםהשימושהפסקת•

ביקוש לחשמל

בשנת17%שלבשיעוראנרגטיתלהתייעלותממשלתייעד•2030

רכב חשמלי

2030ואחרילפניחשמלירכבשילוב•

מתחדשתאנרגיה

שלבשיעורמתחדשתבאנרגיהחשמללייצורממשלתייעד•2030בשנת17%

2030אחרימתחדשתבאנרגיהחשמלייצורשיעור•

Page 8: פורמט עברי - מצגת של PowerPoint · 2018-08-22 · ³ ¨£¨ – ´£´ ´£ª 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 m ףוצמ אלל ףוצמ םע

360BCM

התייעלות אנרגטית פחמיותתחנות מתחדשתאנרגיהרכב חשמלי

17% 17%סגירת יחידות

1-4

500,000(2030)

389BCM17%

סגירת יחידות

1-4

1,500,000(2030)

17%

2042עד לשנת *

Page 9: פורמט עברי - מצגת של PowerPoint · 2018-08-22 · ³ ¨£¨ – ´£´ ´£ª 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 m ףוצמ אלל ףוצמ םע

485BCM

התייעלות אנרגטית פחמיותתחנות מתחדשתאנרגיהרכב חשמלי

17% 10%סגירת כלל

היחידות

447BCM17% 1,500,000

(2030)17%

1,500,000(2030)

סגירת כלל היחידות

2042עד לשנת *

Page 10: פורמט עברי - מצגת של PowerPoint · 2018-08-22 · ³ ¨£¨ – ´£´ ´£ª 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 m ףוצמ אלל ףוצמ םע

תרחישי ביקוש לגז טבעי במשק

פרמטר/ תרחיש

עמידה ביעדי -ממשלה

צמצום ייצור -החשמל ב

( הצנוע)17%(1)

עמידה חלקית ביעדי

ממשלה בייצור חשמל

(2)

עמידה ביעדי

ממשלה ותוספת

רכב +(3)חשמלי

עמידה חלקית ביעדי

ממשלה בייצור חשמל

רכב +חשמלי

(4)

סגירת תחנות

פחמיות ועמידה

חלקית ביעדי ממשלה בייצור חשמל

(האגרסיבי)(5)

סגירת + פחמיות עמידה ביעדי +ממשלה

חשמלי רכב (6 )

סגירת + פחמיות עמידה ביעדי

ממשלה ללא רכב

(7)חשמלי

גידול באנרגיה מתחדשת

-מעבר ל17%

(8)

-הצריכה בתחזיתBCM(2018-2042)

360407389437485447407468

קצב גידול ייצור

שנתי1.7%2.66%1.7%2.66%2.66%1.7%1.7%2.66%

קצב שילוב רכב

חשמלי

וקצב 2030עד 500,000כלול )2042דומה עד

( בקצב הגידול הבסיס

2030עד ,500,0001–( לא כלול בקצב הגידול הבסיסי)2042וקצב דומה עד

חשמל לרכביםשבו אין תוספת7פרט לתרחיש אחוז אנרגיה

17%22%*מתחדשת

מדיניות שימוש

בפחם2030סגירת כלל התחנות הפחמיות בדירוג עד שנת מינימאליתוהמשך הפעלה 1-4סגירת יחידות

Page 11: פורמט עברי - מצגת של PowerPoint · 2018-08-22 · ³ ¨£¨ – ´£´ ´£ª 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 m ףוצמ אלל ףוצמ םע

עתודות ומשאבים-השוואת כמויות גז

אוגוסט 2012

800BCM

מרי , נועה, תמרB,לוויתן, דלית ,

תנין

אוגוסט 2018

878BCM

Bמרי , נועה, תמר, לוויתן, דלית,

, כריש, תניןתמר , שמשון

SW ,ישי

Page 12: פורמט עברי - מצגת של PowerPoint · 2018-08-22 · ³ ¨£¨ – ´£´ ´£ª 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 m ףוצמ אלל ףוצמ םע

קיבולת פנויה במשק ברמה השנתית

-5

0

5

10

15

20

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

BCM

קיבולת פנויה ללא מצוף קיבולת פנויה עם מצוף

Page 13: פורמט עברי - מצגת של PowerPoint · 2018-08-22 · ³ ¨£¨ – ´£´ ´£ª 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 m ףוצמ אלל ףוצמ םע

מימוש תכניות הממשלה –ניתוח קיבולת ברמה שעתית

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040

BCM

ללא מצוף עם מצוף

Page 14: פורמט עברי - מצגת של PowerPoint · 2018-08-22 · ³ ¨£¨ – ´£´ ´£ª 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 m ףוצמ אלל ףוצמ םע

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040

BCM

ללא מצוף עם מצוף

ביקוש מרבי לגז טבעי–ניתוח קיבולת ברמה שעתית

Page 15: פורמט עברי - מצגת של PowerPoint · 2018-08-22 · ³ ¨£¨ – ´£´ ´£ª 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 m ףוצמ אלל ףוצמ םע

עיקרי המלצות

Page 16: פורמט עברי - מצגת של PowerPoint · 2018-08-22 · ³ ¨£¨ – ´£´ ´£ª 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 m ףוצמ אלל ףוצמ םע

גז טבעי המובטחת לטובת המשק המקומיכמות . 1

הכמות שתישמר למשק המקומי היא 500BCM 2042עד

בעת בחינת אישורי יצוא מומלץ להבטיח אספקת ביקוש שעתי

אונייתבחינת המשך התקשרות עם 2021-ב( LNG)הגז הנוזלי

Page 17: פורמט עברי - מצגת של PowerPoint · 2018-08-22 · ³ ¨£¨ – ´£´ ´£ª 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 m ףוצמ אלל ףוצמ םע

למאגרהאספקהחובת.2

למשקמינימאליתאספקהחובתקבעה442ממשלההחלטת:מאגריםסוגי4-לבחלוקההמקומי

אספקהחובתאין:25BCM-מקטן•

25-100BCM:25%בין•

100-200BCM:40%בין•

200BCM:50%-מגדול•

Page 18: פורמט עברי - מצגת של PowerPoint · 2018-08-22 · ³ ¨£¨ – ´£´ ´£ª 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 m ףוצמ אלל ףוצמ םע

חדשותתגליותשללמשקהאספקהחובתכיממליץהצוות,התוספתיהחלקולפי,המאגרשללגודלויחסיבאופןתחושב

:הבאבאופן

למשקחובת האספקה כמות הגז הטבעי בשדה

למשקחיבורמחובתפטור25BCM-פחות

זומכמות100BCM40%ועד25BCM-מ

זומכמות200BCM50%ועד100BCM-מ

זומכמות55%ומעלה200BCM-מ

0

50

100

150

200 אפשרות ייצוא קיימת…אפשרות ייצוא

Page 19: פורמט עברי - מצגת של PowerPoint · 2018-08-22 · ³ ¨£¨ – ´£´ ´£ª 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 m ףוצמ אלל ףוצמ םע

חובת חיבור למשק המקומי לתגליות חדשות. 3

442החלטת ממשלה

חזקה לקבוע על בעלי

לחבר כל שדה גז טבעי

בשטח החזקה למשק

בעיתוי ובהיקף , המקומי

במסגרת שטר , שייקבעו

ובהתאם , החזקה

. שייקבעולתנאים

3בהינתן חיבור של לכל פחות )ההמלצה

(מאגרים לחוף

200מעלחדשמאגרBCM-יחויב

מיידיבחיבור

50-200ביןחדשמאגרBCMיחויב

שיקוללפי31.12.2032ליוםעדבחיבור

.הנפטענייניעלהממונהדעת

50עדחדשמאגרBCMבחיבוריחויבלא

Page 20: פורמט עברי - מצגת של PowerPoint · 2018-08-22 · ³ ¨£¨ – ´£´ ´£ª 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 m ףוצמ אלל ףוצמ םע

תודה