022 qadiani dharm

of 232 /232
http://www.tangali.net Publicatie 022 Faqih-e-Islam Hazrat Allama Mufti-e-Holland Abdul Wajid Qadri Amienisharie’at Bihar (India) Amienisharie’at Bihar (India) Alhaaj Mohamed Juzoef Tangali Qadri

Author: prof-mohamed-juzoef-tangali-phd

Post on 21-Jul-2016

262 views

Category:

Documents


18 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mirza Ghulam Qadiani dajjaal

TRANSCRIPT

Page 1: 022 qadiani dharm

http://www.tangali.net

Publicatie 022

Faqih-e-Islam HazratAllama Mufti-e-Holland

Abdul Wajid QadriAmienisharie’at Bihar (India)Amienisharie’at Bihar (India)

Alhaaj Mohamed Juzoef Tangali Qadri

Page 2: 022 qadiani dharm

Originele script is in Urdu verschenen

1e druk Nederlandse versie 2000 Uitgegeven door Stichting Al-Qur’aan

Copyright © M.J. TangaliAmsterdam, 7 januari 2000

2e druk Nederlandse versie 20081e druk Engelse versie 2012Uitgever: Stichting Noorani Islamic Research Institute

E-mail: [email protected]: www.tangali.net

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijzedan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uit-gever.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permissionfrom the publisher.

Page 3: 022 qadiani dharm

Inhoud

Introductie.....................................................5

Kalimaati Noorani.......................................8

Voorwoord....................................................9

Voorwoord....................................................9

Eerste bijeenkomst....................................11

Eerste bijeenkomst....................................11

Tweede bijeenkomst.................................16

Derde bijeenkomst....................................22

Vierde bijeenkomst...................................28

Vijfde bijeenkomst...................................37

Zesde bijeenkomst....................................44

Zevende bijeenkomst...............................55

Tiende bijeenkomst..................................88

Nawoord van de vertaler..........................93

Index.............................................................94

Page 4: 022 qadiani dharm

Voorwoord van de vertaler

Nadat ik het boek “Tamheed-e-Iman” (aangaande het Wa-habiïsme en Deobandisme materie) van de auteur Imam-e-Ahle Sunnat Mujaddid-e-Azam Sheikh Shah Ahmad RazaKhan rahmatullaah alai had vertaald, vroeg Hazrat AllamaMoefti Abdul Wajid Qadri mij om zijn boek “QadianieDharm” te vertalen, wat ik met plezier in twee weken tijdin de maand Ramadaan Sharief heb gedaan. Het vertalenheeft onder zijn begeleiding plaatsgevonden en is vlot ge-weest. Hierdoor zijn in de eerste druk veel grammaticalefouten ingeslopen.

Met name na het vertalen van het boek was ik doorgedron-gen van de Qadianiesme is. Naar mijn mening weten velenvan mijn landgenoten niet wat de intentie en achterliggen-de gedachte van Mirza Ghoelaam Qadianie, zijn zonen enQadianie Moulvi’s waren. Door dit boek te lezen kunnen zijenige kennis vergaren van de Qadianiesme.

Ik hoop dat dit boek een eyeopener is voor de lezers, maarin het bijzonder voor de Ahle Sunnat.

Wassalaam,Mohamed Juzoef Tangali Qadri

Page 5: 022 qadiani dharm

Introductie door Allama Qamaruzzaman Azmi

Door Mufakkieri Islam Hazrat Allama MohammedQamruzzaman Saheb Azmi, Khatieb-e-Azam Europe, Ge-neraal-secretaris World Islamic Mission.

Allah’s naam zij het begin

In 1857 hebben Oelema een Fatwa uitgesproken voor eenJihad tegen de Engelsen in India en hebben de moesliemsvoorbereid de onderdrukkers en misdadigers uit het landverjagen en de heerschappij over te nemen. De Jihad wastoen om politieke redenen niet gelukt. De Engelsen werdenook Soefet Samradj. Deze Engelsen dachten, als demoesliemgemeenschap zich achter de Oelema gaat opstel-len zij zeer zeker zouden slagen in het verjagen van hen endaardoor de heerschappij konden overnemen. Daarom be-gonnen zij binnen de moesliemgemeenschap een concen-tratie te vormen, die hun programma zouden uitvoeren. Denieuwe groep (Firqa) die hierdoor was ontstaan moest hunopdrachten uitvoeren.

Page 6: 022 qadiani dharm

Binnen de verschillende Firqa‘s is de bedrieglijkste deQadianie Firqa. De stichter (Mirza Ghoelaam AhmadQadianie) van deze Firqa had afstand genomen van demoesliemgemeenschap, die een unanimiteit vormden, datde Heilige Profeet Mohammed sallallaaho alaihi wa sallam deLaatste Profeet is der Profeten (Gatmi Naboead). Niet al-leen dat hij de mogelijkheid van een nieuwe Profeetschaphad verkondigd, maar hij had zichzelf als Profeet geïntro-duceerd. Hij had over de vorige Profeten (voor de komstvan onze Profeet Mohammed sallallaaho alaihi wa sallam)afschuwelijke woorden gesproken, en in het bijzonder overHazrat Isa alaihi salaam en zijn moeder. Zelfs zover dat hijhet Profeetschap van Hazrat Isa heeft ontkend en zichzelfals de verwachtte Hazrat Isa (als Ummah van onze Profeet)verkondigde. Deze zichzelf aangekondigde valse Profeetheeft alle Heilige Qur’aan verzen verworpen waarop alruim 1400 jaar alle Oelema een eenstemmigheid vormt.

Bovendien heeft hij naast de Dāwaa-e-Naboewad ook deJihad, overeenkomstig de Heilige Qur’aan instructies, ver-worpen. Hij heeft de heerschappij van de Engelsen als een

Page 7: 022 qadiani dharm

schaduw van Allah gezien, met andere woorden een gunstvan Allah. Ook heeft hij met hen samen de islamitischeJihad een ongeoorloofde oorlog verklaard. Hij heeft zich-zelf bijzonder hooggewaardeerd gevoeld door een vertrou-weling van de Engelsen te worden. Daarom hebben allevolkeren van Europa, voornamelijk van Engeland, hemgeholpen om zijn misdaden te begaan. Om zijn uitgezettezaad een groot draagvlak te geven heeft hij allerlei hulp vananderen aanvaard.

Voor de onafhankelijkheid van India had de regering demensen die Qadianie waren geworden hoge ambten gege-ven, daarnaast hadden zij in Pakistan eveneens hoge posi-ties gekregen zoals minister van Buitenlandse Zaken. Dereden hiervan was om op deze wijze over de wijde wereldde Qadianie Dharm te verspreiden. Zelfs werd eenQadianie benoemd tot rechter van het Internationaal Ge-rechtshof, zodat hij op basis van zijn macht de QadianieDharm kon helpen verspreiden.

Oelema-e-Islam, waaronder in het bijzonder Mujaddid-e-Islam Hazrat Shah Ahmad Raza Khan Bareilly heeft in zijn

Page 8: 022 qadiani dharm

boek deze ongelovige activiteiten beschreven en eveneenshet uit de islam treden van hen. Ala Hazrat had toen eenteam samengesteld, dat de ongelovige Firqa’s met wortelen al moest uitroeien en in het bijzonder de Qadianie Firqa.

Allah zij dank! Daar waar de Oelema-e-Ahle Sunnat haarintrede heeft gedaan, daar heeft de Qadianie Firqa hunsporen niet kunnen inwortelen. In afgelegen gebieden vanIndia, Pakistan, Afrika en Zuid-Amerika hebben zij op eenmisdadige wijze de mensen in hun valse Qadianie Dharmingewijd. Op deze wijze heeft deze Firqa geprobeerd zichte doen voorkomen alsof zij in de wijde wereld zijn ver-spreid.

Tijdens het leven van Mirza Ghoelaam Ahmad Qadianieheeft Hazrat Shah Mohammed Abdul Aleem Siddiquirahmatullaahi alai en zijn studenten, maar ook Hazrat PirSyed Mehar Ali rahmatullaahi alai en Hazrat Pir SyedDjamaat Ali Shah rahmatullaahi alai bewezen dat MirzaGhoelaam Qadianie een leugenaar is. De Moesailme vanQadian (eerste persoon die zich als nieuwe Profeet heeftaangekondigd) heeft namelijk Mirza Ghoelaam Qadianie

Page 9: 022 qadiani dharm

uitgedaagd voor een debat, maar hij heeft niet gedurfd teverschijnen. Uiteindelijk is Mirza getroffen door een vrese-lijke dood. Moge Allah’s vloek op hem rusten. Amien!

In het Assemblee van Pakistan zijn in 1972 door de Oelemawaaronder Qaid-e-Ahle Sunnat Maulana Shah AhmadNoorani Siddiqui, Hazrat Mujaahied-e-Millat MaulanaAbdus Satar Khan Niazie, Hazrat Allama Mustafa Azhari(zoon van Hazrat Sadroe Shari’ah) en Professor Shah Farid-ul-Haq de Qadianies als ongelovigen verklaart. Maar hetbesluit van de Assemblee is jammer genoeg niet in dewereld verspreid. In 1975 had World Islamic Mission voor-bereidingen getroffen om dit besluit te verspreiden in dewereld. Qaid-e-Ahle Sunnat Maulana Shah AhmadNoorani Siddiqui, Hazrat Mujaahied-e-Millat MaulanaAbdus Satar Khan Niazie, Hazrat Allama Arshadul Qadrien Professor Shah Farid-ul-Haq hadden een missie reisgemaakt door Europa, Afrika, Noord- en Zuid Amerika enaldaar aan de moesliemgemeenschap de leugenaar (MirzaGhoelaam Qadianie) onthuld.

Page 10: 022 qadiani dharm

Getroffen door de wet van 1972 zijn de Qadianies vanPakistan onder de paraplu van de Europeanen naar hetWesten gekomen. Zij hebben zich gevestigd in onder ande-re Duitsland, Frankrijk, België, Nederland en Engeland metals hoofdkwartier Londen. AMTV heeft voor de versprei-ding van de Qadianie Dharm gebruik gemaakt van detelevisie om 24 uur per etmaal Qadianie programma’s uit tezenden. Hun activiteiten zijn voor de moesliemgemeen-schap van het Westen zeer gevaarlijk, omdat de QadianieFitna niet alleen lokaal actief is, maar ook via de satelliettelevisiebeelden, wereldwijd, in de huiskamer brengt.

Hazrat Allama Maulana Moefti Abdul Wajid Qadri ZidMadjdahoe heeft de uitbreiding van de Qadianies via dezemedia tijdig opgemerkt. Hij heeft gedacht, indien de ver-spreiding van de Qadianie Dharm via televisie niet wordtstop gezet, zal de jongere generatie van moesliemgemeen-schap, die niet in voldoende mate bekend is met de Gatm-e-Naboewad kunnen worden misleid.

Oelema-e-Islam, bespreken de Qadianie problemen in mos-keeën, maar hun boodschap bereikt jammer genoeg niet

Page 11: 022 qadiani dharm

alle moesliems. Daarom is het noodzakelijk dat ook vialiteratuur alle moesliems op de hoogte worden gebrachtvan de grote leugenaar en valse Mirza Ghoelaam AhmadQadianie. Dit boek “Qadianie Dharm” is juist daarom ge-schreven. Hazrat Moefti Saheb Qibla heeft in dit boek degedachte, de valse overtuiging en wantrouwen van dezemensen beschreven. Zijn schrijfstijl en het gebruikte taal-niveau (van de Urdu versie) zijn zodanig, dat een ieder hetgeschrevene kan begrijpen en zijn voordeel mee doen.

Het is noodzakelijk dat dit boek naast Urdu en het Neder-lands ook in het Engels en andere Europese talen wordtvertaald, zodat alle moesliems deze boodschap kunnenontvangen.

Moge Allah Hazrat Maulana Moefti Saheb in zijn strevenbelonen en zijn boodschap de moesliems doen bereiken.Amien!

Mohammed Qamruzzaman Azmi

Page 12: 022 qadiani dharm

Kalimaati Noorani

Inleiding door Qaid-e-Ahle Sunnat Hazrat Allama Shah AhmadNoorani Siddiqui, President van World Islamic Mission.

Alle lof aan Allah en Naath van de Profeet

De islamitische missie van Hazrati Mohtaram Fazili JalilMaulana Allama Moefti Abdul Wajid Saheb Qadri ZideMajdahoem is niet onbekend bij de moesliems. De boekenvan Hazrat Moefti Saheb onder de moesliems genietengrote bekendheid. Moge Allah hem daarvoor bijzonderbelonen.

Zijn nieuwe boek, Qadianie Dharm, waarin MirzaGhoelaam Kazzaab (leugenaar die onzin verkondigd enzelf een godsdienst heeft bedacht) staan de activiteitengedetailleerd beschreven in de vorm van vraag en ant-woord. Dit boek met bewijsvoering is heel goed te lezen ente begrijpen.

Page 13: 022 qadiani dharm

Hazrat Moefti Saheb is het waard om geprezen te worden,omdat hij de ontwikkelingen van de actuele tijd heeft bestu-deerd en zich daarop heeft gericht om een halt toe te roepenaan de Qadianie Dharm verspreiding.

De aanhangers van Mirza Qadianie Kazzaab vertonen zichop een aantal plaatsen en proberen bescheiden moesliemste misleiden. Hazrat Moefti Saheb heeft hun voorstellingpubliekelijk beschreven. Wat op dit moment noodzakelijkwas heeft hij gedaan. Moge Allah hem daarvoor bijzonderbelonen en ons allen zegenen om het voordeel te trekken uitdit boek. Amien!

Faqier Shah Ahmad Noorani as Siddiqui Gofirelahoe

Page 14: 022 qadiani dharm

Voorwoord Mufti Abdul Wajid

Bi-iesmihie ta’ala

Tegen het eind van de 13e Hijri en het begin van de 14e Hijrizijn veel Firqa’s in Hindoestaan onder de naam islam ont-staan zoals Wahabiïsme, Tjakralwisme (Ahle HeiligeQur’aan), Deobandisme en Qadianiesme. Achter al dezegroepen waren de vijanden van de islam als beschermhe-ren. Dit feit is bij de meeste ontwikkelde moesliems bekend.

Door het ontstaan van deze groepen zijn van Bare Saghier(India, Pakistan, Bangladesh) Oelema-e-Qaraam, Moefti-jaane islam, Mashaikh-e- islam en andere vooraanstaandegeleerden begonnen op grond van hun kennis in woord engeschrift deze mensen te bestrijden. Hierdoor hebben dezegeleerden de valse (moesliem) masker van die groepenonthuld en hun ware gezicht getoond aan de moesliemge-meenschap. (Moge Allah deze geleerden namens demoesliems goed belonen).

Page 15: 022 qadiani dharm

Toen zij in hun ware verschijningsvorm niet meer waardigwaren om voor de moesliems te verschijnen, hadden zij hetHanafi, Shafi’i, Hanbali, Qadri en Naghsbandi gewaad op-gezet. Echter, Allama Fazle Rasoel Badayoenie, AllamaFazle Haq Gairabaadi, Moefti Sadruddin Azoerdaa Delhvi,Allama Shah Magsoessoella Mohadish Delhvi, MaulanaMoenawwaroeddin Delhvi, Maulana Shah Ahmad SaitMujaddedie Delhvi en Maulana Gairoeddin Delhvi (vadervan Aboel Qalaam Azaad) en andere geleerden, en op hetlaatst Mujaddid-e-Azam Imam Shah Ahmad Raza KhanFazil-e-Bareilly, Allama Syed Shah Mehar Ali, Allama SyedShah Djamaat Ali en Maulana Syed Naimuddin Moerada-baadi en andere hadden al die ongelovigen in het openbaaronthult, waardoor die sekteleden zich genoodzaakt voel-den van gewaad te veranderen.

Ik zeg niet, dat al die ongelovige groepen niet meer bestaanen dat moesliems door hun kwaadwillige voorstelling alsmoesliem zijn beschermd. Neen, absoluut niet! Edoch, totop heden bestaan zij en proberen om moesliems in hunvalse overtuiging te strikken. Uit die groepen is de meestsluwe en kwaadwillige groep, de Qadianie Firqa. Omdat zij

Page 16: 022 qadiani dharm

de hulp van de vijanden van de islam krijgen en wordenondersteund. Daarom is deze groep uit Bare Saghier enNepal vertrokken naar Europa, Afrika en Amerika om daarhun valse overtuiging en kwaadwillige activiteiten te ont-plooien en te verspreiden.

Enkele moesliems uit Turkije, Suriname, Marokko enIndonesië die geëmigreerd waren naar Europa en Amerikazijn in deze moderne samenleving beïnvloedt en een aantalmoesliems hebben meningsverschillen onderling. In die tijdwaren ook duizenden Qadianies geëmigreerd en hadden zijonder de naam Ahmadia hun Firqa gevormd. VeleQadianies zijn op eigen wijze begonnen de door MirzaQadianie bedachte godsdienst te verkondigen. De vloek dieop de Qadianies in Bare Saghier heerste is met hen meege-komen naar Europa, Afrika en Amerika. De ware islamiti-sche geloofsbelijdenis zijn zij begonnen te veranderen. Dejonge moesliemgeneratie begon zich af te vragen wat juistis en wat vals. Voor hen is het herkennen van het verschiltussen islam en Qadianie een groot probleem geworden.Daarnaast hebben andere ongelovigen in Europa, Afrika enAmerika boeken van de Qadianies gelezen en hebben zij

Page 17: 022 qadiani dharm

afstand genomen van de islam. Met andere woorden zijbegonnen de moesliems (Ahle Sunnat) fundamentalisten tenoemen. Daarom is het noodzakelijk dat de Oelema-e-islam en andere islamitische geleerden in Europa, Afrika enAmerika proberen de negatieve gedachte over demoesliems bij de ongelovige autochtonen weg te nemen.

Allah zij dank, dat ook in deze landen vele organisaties vanmoesliems deze taak op zich hebben genomen. Zij publice-ren posters, boekjes, nieuwsbrieven en andere literatuur enverkondigen de juiste islam via radio en televisie, waaruitonze jonge generatie lering trekken en afstand nemen vanQadianies. Desondanks, denken de andere ongelovigen datde moesliems de Qadianies lastig vallen. Uit medelijdenbieden zij daarom hulp aan de Qadianies. Dus is het nood-zakelijk, dat ook zij worden geïnformeerd over het ongeloofen valse overtuiging van de Qadianies. Ook moet hen ver-teld worden dat de Qadianies geen recht hebben op hulp,omdat zij de grootste vijanden zijn van Hazrat Moesa(Mozes) en Hazrat Isa (Jezus). Dat is de reden waarom deOelema van de islam hen als ongelovigen hebben

Page 18: 022 qadiani dharm

verklaard. Zij zijn geen moesliems noch verspreiden zijislamitische literatuur.

Dit boek “Qadianie Dharm” dat voor u ligt heb ik gepro-beerd in eenvoudige taal in vraag en antwoord vorm vooru te schrijven, zodat u en de jongere generatie kunnenweten, dat Qadianiesme een bedrieglijke en valse Firqa isdie de islamitische overtuiging beschadigt. Ook brengen zijde islam bij de andere ongelovigen te schande.

Dua (smeekbede) is dat Allah dit eenvoudige streven vanmij accepteert, ons beschermd tegen de Qadianies en datAllah dit boek voor de lezers een middel maakt om hetverschil tussen Haq (waarheid) en Bātiel (valsheid) te her-kennen. Amien! Amien! Ya Rabbiel Aalemien! Wa sallal-laaho ta’ala a’la gatemien nabie-jien SayyedinaMohammedien wa a’la alihie wa ashaabihie ajma’ien.

Abdul Wajid Qadri Gofirelahoe29 Ramadan 1420 HijriAziemabad Patna, 7 januari 2000Edara-e-Shari’ah Bihar

Page 19: 022 qadiani dharm

Eerste bijeenkomst

Assalaam-o-alaikum wa rahmatullaah

Wa alaikumus salaam

1.Wat leert de islam ons over Allah?

De islam leert ons dat Allah de Eenheid zelf is. Dat wilzeggen ondeelbaar. Allah heeft geen verwanten nochdeelgenoten. Allah is altijd alleen geweest en zal altijdalleen blijven. Hij bezit alle eigenschappen en is vrij vanalle zonden. Allah heeft alles geschapen en Hij is deHeerser over alles. Niemand is naast Allah het waardaanbeden te worden.

2. Wat zegt de islam over engelen?

Allah heeft Engelen uit licht geschapen. Zij zijn nochman noch vrouw. Zij hebben geen behoefte aan eten en

Page 20: 022 qadiani dharm

drinken, zijn vroom (geen zonden) en zijn niet in staatom enige zonde te begaan. Zij zijn eeuwig bezig datge-ne te doen waar zij voor geschapen zijn. Allah’s op-drachten weigeren zij nooit. Er zijn vier bekendeengelen, Hazrat Jibraïl, Hazrat Mikaïel, Hazrat Israfielen Hazrat Izraïel (alaihimoessalatoes wa salaam).

Deze vier engelen zijn de leiders en Profeten van deoverige engelen. Engelen zijn ontelbaar, waarvan hetaantal niet bekend is.

3. Wat vertelt de islam ons over de Geschriften?

De Geschriften die Allah via Hazrat Jibraïl, aan deprominente Profeten (Rasoels) heeft geopenbaard wor-den Qutb-i-Asmaanie genoemd. Geschriften die Allahaan de overige Profeten (Nabies) heeft geopenbaardworden Sahiefi Asmaanie genoemd. Alle Geschriftendie Allah op Zijn Nabies en Rasoels heeft geopenbaardzijn allen de Waarheid. Asmaanie Sahief zijn ontelbaar,waarvan het aantal niet bekend is. Edoch, er zijn vier(grote) Geschriften die aan de vier bekende Profeten

Page 21: 022 qadiani dharm

zijn geopenbaard. Deze Geschriften zijn Torah aan Ha-zrat Moesa, Zaboer aan Hazrat Dawoed, Injiel aanHazrat Isa en de Heilige Qur’aan aan de laatste Profeetder Profeten Hazrat Mohammed doerrasoellallaah (sal-lallaaho alai wa alaihiem ajma’ien).

4. Bestaan alle Goddelijke Geschriften tot op heden nog inhun authentieke vorm?

Tegenwoordig zijn de Geschriften Torah, Zaboer enInjiel niet meer in hun zuivere vorm, met andere woor-den in de taal waarin zij zijn nedergezonden. Wel zijnenkele vertalingen van die Geschriften in minimalevorm te verkrijgen waarin de mensen min of meer zelfwijzigingen hebben aangebracht. De Geboden van diedrie originele Geschriften zijn in overeenkomstigevorm terug te vinden in de Heilige Qur’aan en die zijnfoutloos, omdat in Allah’s Geschriften geen verschilkan voorkomen.

Page 22: 022 qadiani dharm

5. Zijn in de Heilige Qur’aan ook wijzigingen aange-bracht?

Neen, de Geboden van de Heilige Qur’aan zijn noch inletter noch in woord gewijzigd en zullen tot de Dag desOordeels niet wijzigen. Allah heeft zelf het toezicht opZich genomen. Wel hebben de Firqa’s Qadianie, Baháien andere ongelovigen geprobeerd om de HeiligeQur’aan verzen anders te interpreteren. De Schriftge-leerden van de Heilige Qur’aan hebben methodiekenontwikkeld om de Heilige Qur’aan te vertalen en teinterpreteren, waardoor nu van de verzen absoluutgeen andere uitleg meer gegeven kan worden.

6. Welke waardigheid van de andere Profeten leert deislam aan de moesliems?

De Profeten zijn gestuurd om de mensen op het RechtePad te leiden en hen te helpen. Daarom moeten demoesliems alle Profeten met hart en ziel erkennen(Iman); zij zijn vromer dan alle mensen. Alles wat dezeProfeten van Allah voor de mens hebben meegebracht,

Page 23: 022 qadiani dharm

daarop moeten de moesliemgeloofsovertuiging betui-gen. Ook moeten de mensen hun bevelen opvolgen.

7. Is er enige verschil tussen de Profeten?

Neen. Binnen de kaders van het Profeetschap zijn alleProfeten gelijkwaardig. In de Heilige Qur’aan staat: “degelovigen zeggen, dat zij met hart en ziel geloven inAllah, de Engelen, de Geschriften en de Profeten engetuigen, dat zij geen verschil zullen maken tussen deProfeten.” Surah Baqara, vers 285. Op grond van dit versis bewezen, dat het maken van verschil tussen de Pro-feten indruist tegen het principe van het geloof (Iman).

Daarom zal geen enkele gelovige enige verschil uitma-ken tussen de Profeten en hun Profeetschap. AlleenMirza Ghoelaam Ahmad Qadianie zegt, dat van be-paalde Profeten het Profeetschap waar is en dat opbepaalde Profeten de schaduw (Ziellie) van het Profeet-schap rust en dat van bepaalde Profeten de ziel na hetoverlijden zich in het lichaam van een ander verplaatst(Barozie).

Page 24: 022 qadiani dharm

8. Zijn de Profeten in gradatie en aanzien gelijkwaardig?

Neen. In gradatie en aanzien zijn de Profeten niet ge-lijkwaardig, maar op grond van bepaalde eigenschap-pen en bijzondere hoedanigheden hebben zij enigeverschil onderling. Dit kleine verschil heeft Allah zelftoegekend. Daarom staat in de Heilige Qur’aan eenvers met de vertaling: “Dit is de groep van Profeten,waarbij Wij de Profeten onderling in positie hebbeningedeeld. Met enkele onder hen heeft Allah gespro-ken, en onder hen zijn een aantal die Wij behoorlijkverheven hebben”. Surah Baqara, vers 253

Met dit vers is duidelijk geworden, dat zij allen Profe-ten zijn. Allah heeft hen op grond van hun eigenschap-pen onderling in positie verheven. De gelovigenhebben daarom de overtuiging, dat de Profeten onder-ling in hun Profeetschap op grond van hun eigenschap-pen onderling in aanzien zijn ingedeeld, anderzijds iser geen verschil in het zijn van een Nabie of Rasoel.

Page 25: 022 qadiani dharm

9. Hoeveel Profeten zijn op de wereld geweest?

Het gissen van het aantal van de Profeten (alaihimoes-salatus wa salaam) is niet toegestaan, omdat het aantalverschillend is gerapporteerd in de Ahadith. Indien wijhet aantal Profeten schatten of bepalen, bestaat de mo-gelijkheid dat wij een Profeet vergeten of het totaalaantal Profeten vermeerderen. Dit is in het Licht van deislam Kufr (ongelovig). Daarom moeten wij om onsgeloof (Iman) te beschermen geloven in alle Profeten.Het doet er niet toe of hun namen in de Heilige Qur’aanof Ahadith is gememoreerd. Van degenen wiens na-men (Profeetschap) niet in de Heilige Qur’aan of in deSahih Hadith voorkomen, moeten niet op grond vanhun goede eigenschappen in de groep van Profetenworden opgenomen. Dit is Kufr (ongeloof) binnen deislam. Zoals de Qadianies Ram, Krishen, Bodh, Naneken anderen in de groep der Profeten hebben samenge-voegd. Dit is ongeloof, omdat noch in de HeiligeQur’aan noch in de Ahadith deze namen zijn gememo-reerd.

Page 26: 022 qadiani dharm

10. Kunnen mensen op basis van hun goede daden hetProfeetschap verkrijgen?

Neen. Het Profeetschap is niet afhankelijk van iemandsgoede daden, maar is een aanstelling die Allah aan zijngeliefden heeft toegekend, omdat het ProfeetschapWahbie is. Dat wil zeggen zonder enige gebeden toege-kend. Allah wist precies wie met het Profeetschap be-last kon worden en wie daarvoor geschikt was. Endegene die daarvoor geschikt was heeft van Allah hetProfeetschap gekregen. In de Heilige Qur’aan staat:“Allah weet precies aan wie Hij het Profeetschap op-draagt.” Surah A’naam, vers 125

11. Wat is het gemeenschappelijke kenmerk van de Profe-ten, waardoor zij van de andere mensen verschilt?

Zij zijn de meest gehoorzame mensen die van Allah alleopdrachten zonder meer accepteren en uitvoeren. Zijbrengen de boodschap van Allah over op de mensen.Zij zijn op grond van hun aangeboren gewoonten enhun bijzondere bewustzijn onder de mensen het meest

Page 27: 022 qadiani dharm

verheven. Alle vrome gradatie van de gewone mensenrust onder hun voeten en zij zijn op zo’n verhevenplaats gepositioneerd, waar absoluut geen kwaadmogelijk is. Het vrome gewaad van Allah hangt bovenhun hoofd. Daarom is het onmogelijk dat de Open-baring van de godsdienst op punten onjuist is. DeProfeten zijn vanwege van hun hoge Profeetschap inaanzien hoger dan alle Jinns, Engelen en mensen.

12. Is het voldoende om de Profeten met woorden alleen teaccepteren of moeten wij hen ook met hart en ziel er-kennen?

Alleen accepteren met woorden is niet voldoende,maar in hen geloven en erkennen met hart en ziel is dejuiste overtuiging. In de Heilige Qur’aan staat het vol-gende: “O, mensen! Geloof in Allah en Zijn Profeten enrespecteer de Profeten, en verkondig dag en nacht Al-lah’s Lof.” Surah Al Fath, vers 9. Door dit vers is duide-lijk geworden, dat het respecteren van deze Profetenvooraf gaat aan de vijf zuilen van de islam. Dit vormthet fundament van de gebeden, omdat Allah in dit vers

Page 28: 022 qadiani dharm

het Gebod heeft geopenbaard voor de overtuiging,daarna erkennen en vervolgens het bidden. Het is hierkristalhelder vermeld, dat het respecteren van de Pro-feten voorwaarde is, anders heeft het opbrengen van deovertuiging en de goede daden geen betekenis. Het isons verboden om over de Profeten slecht te praten ofzelfs een schrijn van slechte gedachte op na te houden,anders zal niet alleen onze overtuiging en goede dadente niet worden gedaan, maar wij zullen in zo’n Kufr(ongelovige) omstandigheid terechtkomen, dat hetmoeilijk zal zijn om daaruit te stappen. (Al-’ayaazobillaah = moge Allah ons beschermen!)

13. Noem op wat de islam aan de moesliems vertelt overde Dag des Oordeels, het Lotsbestemming (Takdier) enwederopstanding?

Het geloven in deze drie dingen is ook islam. Metandere woorden het overtuigd zijn, dat de Dag desOordeels zal komen, de dag waarop alles zal ophoudente bestaan en uitsluitend Allah overblijft. Surah Ar-Rahman. In Sahih Hadith zijn een aantal dingen

Page 29: 022 qadiani dharm

gememoreerd. Hiervan zijn een paar reeds zichtbaargeworden en enkele zullen in de toekomst zeker zicht-baar worden.

Overtuigt zijn van het Lotsbestemming heeft ook eenverbintenis met de islam. Hiermee wordt bedoeld datalle goede en kwade dingen door Allah zijn geschapen,maar Allah wordt blij met de goede gebeurtenissen enboos met de kwade gebeurtenissen. Het Lotsbestem-ming van de verschillende schepselen (die Allah, deAlwetende met het eeuwige Kennis heeft geschapen)moest ook zo gebeuren zoals Allah het had voorbe-stemd. Na de opstanding zullen wij alles wat wij in hetaardse leven hebben gedaan moeten verantwoordenaan Allah. Na de verantwoording zullen alle Mokallaf(op wie de Shari’ah verplicht van toepassing is) afhan-kelijk van hun aardse verdiensten worden beloond ofgestraft. Geen enkele Mokallaf zal keer op keer hetleven krijgen om zich te verbeteren, maar de opstan-ding zal slechts een keer plaatsvinden en een ieder zalde toekomende beloning of straf krijgen. Tanaasoeg(hindoe’s geloven dat na de dood het ziel in een ander

Page 30: 022 qadiani dharm

lichaam, mens of dier kruipt) is binnen de islam een slech-te geloofsovertuiging. Mirza Qadianie heeft dezeslechte daad overgenomen en zijn Dāwaa gepresen-teerd, die voor de islam en moesliem absoluut geenenkele betekenis heeft.

14. Veel dank is verschuldigd aan Allah, dat vandaag in deeerste bijeenkomst de geloofszaken van Iman-e-Muffa-zal zijn besproken. Echter, u hebt enkele facetten vanQadianies aangehaald. Zijn deze Qadianies tegen degrondbeginselen van de islam?

Jawel, Qadianie Dharm is een nieuw geloof van de 20ste

eeuw n. Chr. en 14e eeuw Hijri, die de islamitischegrondbeginselen wil veranderen en de Profeten wilvernederen. Het grondbeginsel van hun geloof ver-schilt enorm van het grondbeginsel van de islam. Qadi-anie Dharm (ongeloof) is een zeer bedrieglijke enkwaadwillige beweging, dat het islamitische standpuntvan de moesliems heeft beschadigd, en binnen demoesliemgemeenschap een giftig zaad heeft gezaaid.

Page 31: 022 qadiani dharm

Daarbij heeft de Qadianie Dharm zowel de christenenals de joden tegen de moesliems opgehitst.

Page 32: 022 qadiani dharm

Tweede bijeenkomst

Assalaam-o-alaikum

Walikummoessalaam wa rahmatullaah

1. Kan iemand die de Kalma opzegt, de islamitischegrondbeginselen (proberen) te veranderen?

In werkelijkheid kan niemand die de Kalma opzegt,zo’n stap zetten. Echter, na het bestuderen van deislamitische geschiedenis is gebleken, dat vanaf hetbegin tot op heden zowel groepen als individuele men-sen die de Kalma opzeggen, geprobeerd hebben zondersucces de principes van de islam te veranderen en deProfeten in hun aanzien te vernederen. Hierdoor is nietalleen de liefde van de moesliems voor de islam aange-tast, maar andere volgelingen van de vorige Profeten

Page 33: 022 qadiani dharm

zijn de moesliems gaan haten, omdat zij ook eenProfeet erkennen en zich tot hun Ummah beschouwen.

2. Waarom haten gelovigen zoals christenen en joden demoesliems, terwijl zij juist die mensen moeten haten diede Profeten hebben beledigd?

Zij haten de moesliems, omdat degenen die hunProfeten hebben beledigd zich als moesliems voordoenen de Kalma opzeggen. De christenen en joden wetenniet dat deze huichelaars geen moesliems zijn en buitende islam zijn gezet. De echte moesliembroederschapmet die mensen is verbroken. De zuivere islamitischeShari’ah heeft zulke mensen veroordeeld als degenendie de dood verdienen (Murtad). De totale moesliemgemeenschap is gewaarschuwd dat het onderhoudenvan relaties met deze mensen Harām (niet toegestaan)is en binnen de kaders van de Shari’ah valt. De strafvan die valse mensen is uitsluitend het onthoofden vanhen.

Page 34: 022 qadiani dharm

3. Is binnen de islamitische Shari’ah en moesliemgemeen-schap geen mogelijkheid om deze mensen een kans tegeven?

Neen. Een ieder die de Profeten beledigt, heeft overeen-komstig de Shari’ah geen schijn van kans vergeven teworden. Zij zijn Murtad, voor hen zijn binnen deislamitische Shari’ah slechts twee keuze mogelijkhe-den. Ten eerste, dat zij met eer en geweten vergiffenisvragen en nogmaals tot de islam bekeren en alle ‘Amaal(Nikāh, Hadj, etc.) opnieuw doen of ten tweede, dat deHākim-e- islam hen ter dood veroordeeld.

Zo’n een zware straf is naast de Murtad (Qadianies)voor geen enkele andere wezen toegestaan of het eenmoesliem, dier of iets anders is. De reden van dezezware straf is om te voorkomen, dat iemand weer grap-pen maakt met de islam en een Profeet te beledigt.

Page 35: 022 qadiani dharm

4. Volgen de moesliems deze islamitische Shari’ah gebodop?

Jawel, de moesliem die zelfs een bescheiden geloof(Iman) heeft ziet het respect van de Profeet als zijnfundament en als een middel om goede daden teverrichten. Daarom is geen enkele moesliem bereid ietsakeligs over een Profeet te horen. Dus hebbenmoesliems die groepen en mensen die zich moesliemnoemen, maar toch de Profeten beledigen of de islamschade aanbrengen als een vlieg uit een glas melkgedumpt. Zij hebben niet alleen alle godsdienstige rela-ties met die mensen verbroken, maar hebben alle vor-men van handel en wandel met hen beëindigt.Ongetwijfeld is dit de herkenningszegel van de echtemoesliem en zijn eer. In de Heilige Qur’aan staat: “Falaatak’oed badezzikra ma’al kaumizzalimien”. Dit betekent“zit niet samen met deze misdadigers, nadat u er achterbent gekomen”.

Vanaf het tijdperk van Moesailma Kazzaab tot Qadia-nie Masiehi Kazzaab hebben moesliems hen tot hun

Page 36: 022 qadiani dharm

eigen eindoordeel gebracht en alle vormen van contactmet hen verbreken.

5. Waarom groeit de Qadianiesme in niet islamitischelanden?

De politici van die landen, die tegen de islam zijn,hebben de Qadianies onderdak aangeboden en henondersteund om te groeien, zodat de Qadianie demoesliems hartzeer kunnen bezorgen. Deze politiciweten, dat de Qadianies niet alleen de moesliems pijndoen, maar ook dat de Qadianies de Profeten beledi-gen. De reden, van hun ontkenning, is dat de Qadianieskunnen groeien en de moesliems een doorn in het oogworden. Deze politici moeten weten, dat de Qadianiesde moesliems niets kunnen maken, maar dat zij ener-zijds Profeten beledigen en toch anderzijds dezelfdeProfeten erkennen.

De vraag waarom Qadianies in de niet islamitischelanden groeien, doet er niet toe, want er zijn vele vanzulke landen waar moesliems leven en de Qadianies

Page 37: 022 qadiani dharm

niet komen. Christenen en joden verkopen hun geest-verwanten, maar de Qadianies verkopen hun gods-dienst, de Qadianie Dharm. Vanaf het begin hebbendeze mensen nauwe en intensieve relaties met elkaaronderhouden. Daarom zijn de Qadianies, die inHindoestaan en Pakistan hun godsdienst dood zagengaan, naar die landen geëmigreerd waar zij van diepolitici enige macht hebben gekregen. Nadat de Qadia-nies macht hadden gekregen hebben zij, door onwe-tendheid van de moesliems, hun Dharm verspreid.

6. Waarom protesteren de joden en christenen niet tegende Qadianies?

Bij de christenen en joden is de godsdienstige driftverzwakt. Hun kerken worden verkocht en velen vanhen zijn atheïst geworden. Hun burgers zijn onwetendover de politieke verwevenheid met de Qadianies. Nietdat alleen. Een groep christenen en joden gekwetstdoor de handelingen van hun leiders en politici, zijn opzoek naar de Waarheid en ontmoeten niemand andersdan de Qadianies met het islamitische etiket opgezet.

Page 38: 022 qadiani dharm

Pas nadat deze christenen en joden er achter komen datde Qadianies leugenaars zijn, verlaten zij hen en inplaats dat zij zich keren tegen de Qadianies worden zijhaatdragend tegenover de islam en beschuldigenmoesliems van alles en nog wat. Edoch, ik heb geencommentaar op de groepen christenen en joden, omdatzij zich hadden opgesteld om de Waarheid te zoeken enzich daarin wilden verdiepen; zij hebben daar nietsanders aangetroffen dan vernederingen aan het adresvan de Profeten.

7. Hoe kunnen wij ons beschermen tegen de slechtedaden en gedachten van de Qadianies?

Een deel van de moesliems, maar ook veel christenenen joden , van Europa en Amerika zijn onbekend metde Qadianiesme, omdat zij voor de aanvang van deQadianie Dharm uit Bare Saghier waren vertrokken. Zijwisten dus niet beter, dat een leugenaar een eigenDharm had gesticht in de stad Qadian van Punjab, enwiens gedachten en overtuiging buiten de sporen vande islam was.

Page 39: 022 qadiani dharm

Ook de moesliems die uit andere landen waren uitge-nodigd om als gastarbeiders te komen werken, wistenniet dat de Qadianies ongelovigen waren. Het is helderdat de christenen en joden niet bekend waren met deQadianie leugenaar en zijn verraad.

De moesliems hebben kritiek op de christelijke en jood-se politici, omdat zij de Qadianies in het Westen onder-dak hebben aangeboden waardoor zij een verdeeldheiden meningsverschil hebben teweeggebracht onder demoesliems. Als zij wisten, dat de Qadianies op zoekwaren naar roem en zucht en daarom een nieuweDharm hebben gesticht waardoor binnen de moesliem-gemeenschap verdeeldheid is ontstaan. Ook hebben zijde Profeten en Awliyah beledigd. Zij hebben haat ennijd tussen de moesliems, christenen en joden gesticht.Die politici moeten weten en erover nadenken, datondanks het opzeggen van de Kalma en zich alsmoesliem vertonen, de Qadianies verraad hebben ge-pleegd. Waarom zouden zij dan hun zijde kiezen? DeQadianies die verraad hebben gepleegd door de Iman,datgene van onschatbare waarde, te verspelen om

Page 40: 022 qadiani dharm

wereldse macht en zucht te verkrijgen, waartoe zullenzij dan niet nog meer in staat zijn?

Op de Oelema van zowel Nederland als zij die opmissiereis naar Nederland komen rust de plicht om hetware gezicht van de Qadianies en andere Firqa’s teonthullen, waardoor onze kinderen en volwassenenkunnen weten wie die ongelovigen zijn. De islamitischeorganisaties moeten de ware godsdienst verspreidenvia toespraken, media en dergelijke.

8. Zijn naast de Qadianie ook andere Firqa’s die hier hunvleugels willen uitslaan?

Jawel, tegenwoordig zijn in Europa en Amerika men-sen die zich voordoen als moesliems en hun eigensekten willen verspreiden. Bovendien veroorzaken zijmeningsverschillen tussen de moesliems. Naast de vol-gelingen van de Qadianie Dharm zijn er ook anderesekten in Nederland die met hun misdaad tegen deislam actief zijn. Hierover zal ik te zijner tijd schrijven.Op dit moment moet eerst het ware gezicht van de

Page 41: 022 qadiani dharm

Qadianies worden belicht en moeten de moesliem jon-geren worden gewaarschuwd voor de bedrieglijke mis-sie van de Qadianie. Ook moeten de intensievegeheimen van de Qadianies worden onthuld, die eropgericht zijn de islam te beschadigen. Deze onreine ge-dachten van de Qadianies zijn reeds eerder in Hindoe-staan en Pakistan verspreid, waardoor veel bloed isvergoten onder de moesliems. Dit willen de Qadianiesook in het Westen veroorzaken.

9. Waren de moesliems van Bare Saghier niet gewaar-schuwd voor de misdaden van de Qadianies?

Alhamdoliellah! Reeds bij het ontstaan van de QadianieDharm, vanaf het einde van de 19e eeuw (1890), warende islamitische geleerden zoals Moefti-jaane islam enMoshaikh-e-Izaam begonnen om Mirza GhoelaamAhmad Qadianie en zijn nieuwe Dharm te vervolgen.Hem is op alle manieren geprobeerd te overtuigen enop het Rechte Pad te brengen, maar alle pogingen zijnvoor niets geweest. Vervolgens is er Mobahise, Mona-ziri en Mobahili (discussiëren met bewijsvoering,

Page 42: 022 qadiani dharm

redeneren en beide groepen bidden tot Allah dat dege-ne die een leugenaar is Allah’s vloek hem zal raken)georganiseerd, maar ondanks al deze pogingen heefthet niet gebaat. Hij bleef koppig op zijn ongeloof. Ten-slotte heeft in 1906 tijdens Hadj, toen in Mekka enMedina Moshaikh, Moefti, Oelema en andere geleer-den bij elkaar kwamen, Imam-e-Ahle Sunnat Mujad-did-e-Azam Imam Shah Ahmad Raza Khan Bareillyover de ongelovige gedachten van Mirza GhoelaamAhmad Qadianie en leiders van andere Firqa’s gedis-cussieerd en heeft hij alle discussies in een boekvormsamengebracht.

Dit boek heet Mo’atamadoel Moestanad. Ook heeft hijop de verkondigers van Kufr (ongeloof) het vonnis vande Shari’ah uitgesproken. Dit hield in dat MirzaGhoelaam Ahmad Qadianie Murtad buiten de islam isgezet en in de hel zal terechtkomen. Bovendien, zij dietwijfelen in zijn (Mirza Qadianie) Kufr zijn ook ongelo-vigen. Daarna hebben allen voor Hadj gekomen Oele-ma het vonnis bekrachtigd. Vandaag de dag is dieFatwa bekend onder de naam Hoesaamul Haramayn

Page 43: 022 qadiani dharm

en te verkrijgen, omdat in zowel Hindoestaan als Paki-stan vele exemplaren daarvan zijn gepubliceerd.

Het bleef niet alleen bij dit vonnis steken, maar vanPeshawar tot Bengaal hebben 268 beroemde Oelema,Moefti’s en Moshaikh op het Murtad zijn van MirzaGhoelaam Ahmad Qadianie een Fatwa uitgesproken.Het huwelijk met een Qadianie, lief en leed, eten endrinken en dergelijke zijn allenHarām verklaard. DezeFatwa bekend onder de naam Assawari-Mul-Hin-diyya is gepubliceerd en eveneens verkrijgbaar.

Daarna is door Maulana Shah Abdul Hamid Pani Patien Maulana Shah Abdul Rashied Banarsi een bijzonderboek samengesteld onder de naam Fatãwa Oelema-i-Doenia. Dat boek werd ondertekend door de groteMoefti’s, Oelema en Moshaikh van de hele wereld.Hierin staat geschreven dat het boycotten van Qadia-nies verplicht is en het onderhouden van islamitischerelaties met hen Harām.

Page 44: 022 qadiani dharm

Het gevolg hiervan was dat de moesliems van BareSaghier van Peshawar en Masrekie Bengaal tot AzamMirza Ghoelaam Qadianie en zijn volgelingen op isla-mitische grondslag begonnen te boycotten. Zelfs dePakistans regering heeft bij wet in 1972 degenen alsongelovigen verklaart die de Qadianies accepteren. Dithebben alle islamitische landen bekrachtigd. In hetverlengde hiervan denken de getemperde moesliems,dat het gaat om het rantsoen van Moulvi’s. Hierdoorwordt ten onrechte medelijden gevoeld met de Qadia-nies. In werkelijk hebben deze mensen geen recht opmedelijden, omdat zij begonnen zijn met het probleemen binnen de moesliemgemeenschap een nieuwe maslaahebben doen ontstaan.

10. Waarom hebben de politici de leiders van de Qadianieomhelsd, ondanks dat het duidelijk was geworden datde Qadianies slechte opvattingen hadden?

Mirza Ghoelaam Qadianie is geboren in 1840, op hetmoment dat de moesliems van Bare Saghier onderdruk van de Engelsen waren. De 1000 jaar lang-

Page 45: 022 qadiani dharm

durende opperbestuur van de moesliems ging tenonder en de duisternis van de Engelse heersers (metjoodse gedachten) verspreidde zich. Op dat momentwerden een aantal machtige moesliems in Hindoe-staan omgekocht. Een van deze mensen was de va-der van Mirza Ghoelaam Qadianie. Zijn naam wasGhoelaam Murtazaa. Hij heeft verraad gepleegd metde moesliems en Hindoestanen en werd een instru-ment van de Engelsen. Mirza Ghoelaam Qadianiehad in zijn jeugd ook de kant gekozen van de Engel-sen. Als beloning benoemden de Engelsen MirzaGhoelaam Qadianie tot klerk van de Sialkot recht-bank. Sindsdien begon hij mensen voor de Engelsenom te kopen. Deze activiteit van Mirza GhoelaamQadianie hadden de Engelse officieren gerappor-teerd aan de koningin van Engeland. Als gevolgdaarvan begon ook de koningin Mirza GhoelaamQadianie te ondersteunen in zijn activiteiten enbevorderde hem achtereenvolgens van Moulvi,schrijver, Mohadish tot Mujaddid en vervolgensbenoemde hij zichzelf van Mehdie-ji-mauoed(mauoed betekent waarover de Profeten blijde tijding had-

Page 46: 022 qadiani dharm

den verteld), Masiehi-mauoed en Adam tot de wortelvan alle Profeten, Ziellie (Ziell betekent schaduw vaniemand) Mohammed en Autaar-e-Mohammed (sall-allaaho alaihi wa sallam). Tenslotte heeft hij zelfverklaard een vrouw te zijn om deelgenoot te wor-den van Allah (Moge Allah ons beschermen vandeze godslasterlijke uitspraken).

Toen Mirza Ghoelaam Qadianie door deze duivelsedaden succesvol werd en de Engelsen in Bare Saghierde kans kregen stevig voet aan wal te zetten, hebbenEngelse officieren de verantwoordelijkheid op zich ge-nomen om de Qadianie Dharm te helpen verspreidenen hem alle hulp te bieden, zodat de onderlinge onenig-heid van de moesliems nooit zou ophouden, en zij inBare Saghier konden blijven regeren.

De Engelsen hebben de Qadianie Dharm niet alleenhelpen verspreiden in Bare Saghier, maar hebben deQadianie Dharm als een gevaarlijk gif gebruikt tegende moesliems en geprobeerd het overal te verkondigen.Zo hebben de Qadianies hun hoofdkwartier gevestigd

Page 47: 022 qadiani dharm

in Haifa en Londen en van daaruit hun misdadigemissie verspreid.

11. Indien de Qadianies tussen de christenen en joden hunkwaadaardige missie verspreiden, welk nadeel levertdit dan op voor de moesliems?

Het nadeel is, dat de getemperde christenen en jodende Qadianie Dharm als een islamitische leer beschou-wen en daardoor toenadering bij hen zoeken. Zodra zijerachter komen dat de Qadianies slechteriken zijn, be-ginnen zij zich te keren tegen de moesliems in plaatsvan tegen de Qadianies. Hoewel de Afrikaanse, Euro-pese en Amerikaanse steden grotendeels christelijk enjoods zijn hebben de Qadianies zich gericht op demoesliems die van andere landen zijn gekomen. Hier-door wordt de jonge moesliem generatie aangetast enmisleid.

Page 48: 022 qadiani dharm

Derde bijeenkomst

Assalaam-o-alaikum

Walikummoessalaam wa rahmatullaah wa barakatuhu

1. Wat is de juiste naam van het Qadianie geloof?

Omdat van deze nieuwe godsdienst Mirza GhoelaamAhmad Qadianie de stichter is en zijn naam uit vierwoorden bestaat, wordt zijn godsdienst met deze vierwoorden omschreven. Sommige mensen noemen dezeDharm, Mirzai andere noemen het GhoelaamiyyaFirqa, Ahmadia djamaat, maar de meeste noemen hetQadianie. Mirza Ghoelaam Ahmad Qadianie heeft zijndjamaat Ahmadia genoemd om de moesliems te mislei-den, omdat Ahmad en Mohammed (sallallaaho alaihiwa sallam) de namen zijn van de laatste Profeet en zijnnaam Ghoelaam-e-Ahmad is; met andere woorden de

Page 49: 022 qadiani dharm

dienaar van Ahmad. Dus zijn naam moet eigenlijk zijnGhoelaamiyya, Ahmadia kan absoluut niet. MirzaGhoelaam heeft zijn naam aan zijn plaats Qadian ver-bonden en heeft altijd zich Qadianie genoemd. Recht-vaardig is dus dat zijn geloof Qadianie Dharm heet.

2. Wat zijn de onderwerpen van Qadianie waarmee demoesliems zich niet kunnen verenigen?

Mirza Ghoelaam Qadianie, zijn afgezanten en naastevertrouwelingen die hun wortels op Qadianie bouw-stenen hebben gelegd, zijn allen kreupel. Met anderealle bouwstenen van de Qadianie Dharm zijn krom endruisen tegen alle geloven in. Daarom is de vraag over-bodig te stellen waarmee de moesliems het niet eenszijn. De moesliems zijn tegen alle aspecten van deQadianie Dharm. Hun geloof druist in tegen alle gelo-ven. In het bijzonder druist het in tegen de grondbegin-selen van de islam, zoals het beledigen van de Profeten(alaihi salatussalaam), Namaaz, Hadj, Ramadan, en dewetgeving van de islam, het toekennen van verschil

Page 50: 022 qadiani dharm

tussen de Profeten, sobere moesliems ongelovigen noe-men en alle verkondigingen van Mirza.

3. Heeft de Qadianies enige Profeten beledigd?

Prent allereerst in je hoofd dat het respecteren en gelo-ven in alle Profeten een voorwaarde van de islam is endit is een sterke Aqieda (geloof) van de moesliemswaartegen geen enkele islamitische Firqa bezwaarheeft. Echter, de Qadianies hebben de Profeten bele-digd en uitgescholden. Hij heeft niet slechts een enkeleProfeet beledigd, maar alle Profeten van Adam tot onzeProfeet Mohammed sallallaaho alaihi wa sallam.

4. Bewijs welke belediging Qadianie aan het adres vanAdam heeft gemaakt?

De stichter van de Qadianie Dharm, Mirza Qadianie,heeft in zijn boek (Goetba-e-Ielhaamja) over Adam ge-schreven:

Page 51: 022 qadiani dharm

“Allah heeft door Adam te schapen de Sardaar ge-maakt van alle mensen en Djinns, zoals het vers vande Heilige Qur’aan -Oesdjodoe li-ademaa - dat be-wijst. Vervolgens heeft de satan Adam misleid en uithet paradijs laten verwijderen en Allah heeft de machtvan Adam aan die slang teruggeven. In de strijdtussen satan en Adam heeft Adam vernedering on-dergaan. Strijd wordt soms door de ene soms door deandere opgestreken. En bij Rahmaan wordt voor vro-men een goede beloning beloofd. Daarom heeft AllahMasiehi-mauoed (Mirza Ghoelaam) geschapen, zodathij in de laatste dagen het van de satan kan winnen.”

Mirza Ghoelaam Qadianie heeft in zijn boek geschre-ven dat hij geschapen is, omdat Adam de strijd tegende satan had verloren en hij (Mirza) het nu moestwinnen van de satan. In zijn boek bedoeld hij met deslang, satan, en met Masiehi-mauoed zichzelf. Doordeze uitspraak van Mirza Ghoelaam Qadianie is hethart van de moesliems gekwetst, die Adam als Galiefa-toellah en Barhaq kennen en omarmen.

Page 52: 022 qadiani dharm

5. Hoe denken de moesliems over Hazrat Adam?

Alle moesliems accepteren Hazrat Adam als de vader(Abu Basr) van alle mensen en van alle generaties vanzowel aarde als het leven hierna rechtgeleid. Hij isAllah’s afgezant en een ware Profeet. Hij is de eersteProfeet van alle Profeten die naar de aarde is gezonden.Hij is vromer en heiliger dan alle engelen, omdat deengelen voor hem hadden geknield. Allah heeft hemvoor alle lichamelijke en geestelijke schepselen eenvoorbeeld gemaakt. Hij heeft van Allah over alles watgeschapen zou worden breedvoerige kennis gekregen.

6. Het is gruwelijk dat Mirza Ghoelaam over zo’n geres-pecteerde Profeet beledigende woorden heeft gebruikt.Waarom?

Indien u over alles een getailleerd antwoord wilt heb-ben, zult u wegens de duur van deze bijeenkomst nietde innerlijke bedoelingen van de Qadianies te wetenkunnen komen. Stel daarom alleen de noodzakelijkevragen. Het antwoord op uw vraag is: “Qoello ina’ien

Page 53: 022 qadiani dharm

jetarassaho bimaa-fiehi”. Met andere woorden datgenewat in je bord is zal ook gegeten worden. In de vijan-dige gedachte van Mirza Qadianie is Adam, Affie-joellah en Galiefatoellah, een zwakke tegenstander inde strijd met de satan, omdat hij krachteloos is.

7. Deze slechte gedachte over Adam is het denkbeeld vanMirza. Wat is dan de schuld van de Qadianie Dharmvolgelingen?

Ongetwijfeld, indien Mirza Qadianie deze gedachtealleen voor zich had gehouden, dan zou hij alleen doorAllah gestraft worden. Hij heeft echter deze slechtegedachte ook aan de pers verteld en daarop zelf eenetiket van Ielhaamie-Goetba geplakt, die zijn afgezan-ten en volgelingen breed verspreid hebben. Daaromzijn alle volgelingen van Qadianie Dharm of zij dezegedachte delen of niet overeenkomstig de Shari’ahschuldig en zullen zij door Allah gestraft worden, om-dat zij Mirza Qadianie erkennen als een moesliem en deQadianie Dharm als een nieuw geloof belijden.

Page 54: 022 qadiani dharm

Mirza’s slechte gedachten is de Qadianie Dharm. Aan-genomen dat Mirza’s gedachten niet indruisten tegende islam in, waarom was het dan nodig om zijn eigengroep en nieuwe naam (Ahmadia) te geven.

8. Wat beveelt de Shari’ah gelet op de gedachten vanMirza?

Als u begrepen heeft dat het accepteren van alle Profe-ten en het respecteren van hen een voorwaarde is vande islam, dan is degene die ontkent een ongelovige enzal die persoon in de hel terechtkomen. MirzaGhoelaam Qadianie heeft niet alleen het Profeetschapvan Hazrat Adam ontkend, maar heeft hem ook be-schuldigd van het misleid zijn door de satan, uit hetparadijs afgezet te zijn, het ontnomen zijn van zijnleiderschap en de verliezen in de strijd met de satan. Aldeze dingen toewijzen aan een Profeet, is atheïsme.Mirza Ghoelaam Qadianie is in het aanzien van Adam,door hem te beledigen, conform de Shari’ah eenMurtad en zal ongetwijfeld voor altijd in de hel terecht-komen. Degenen die hieraan twijfelen zijn ook ongelo-

Page 55: 022 qadiani dharm

vigen geworden en zullen ook voor altijd in de helworden opgesloten.

Ahmadia’s moeten goed nadenken, wat zij zelf zijngeworden door Mirza voor een moesliem aan te zien.

9. Welke waardigheid heeft Mirza bij de andere gelovigendie Adam ook accepteren?

Ongetwijfeld, alle volkeren erkennen en kennen Adamom een of andere reden. Joden en christenen accepte-ren en respecteren hem als een Profeet. Mirza heeft metzijn pen de harten van al die mensen gebroken, in hetbijzonder van degene die geloven in Adam, zijnProfeetschap en hem respecteren. Mirza heeft al diemensen hun innerlijke (Iman) uitgedaagd. Mirza heeftin de Zamiema (toevoeging, het boek dat hij in de toevoe-ging bedoeld is Malfarko fie-adama wal masiehiel mauoed)van zijn boek Goetba-e-Ielhaamja de volgende Dāwaaopgenomen:

Page 56: 022 qadiani dharm

“Adam is om onenigheid en vijandigheid te versprei-den op de aarde gekomen en ik (Mirza) ben om deonenigheid en de vijandigheid te doorbreken”.

Als deze onnozele Dāwaa van Mirza aan de joden enchristenen wordt verteld zeggen zij, dat Mirza toch eenmoesliem is en de Kalma opzegt. Wat weten deze men-sen dat Mirza zich voordoet als moesliem en de mensenmisleiden. Die mensen weten ook niet welke rol Qadia-nie Dharm heeft voor de islam.

10. Vertel ook eens welke invloed de uitspraken van Mirzain zijn boek en Zamiema op de Qadianies heeft gehad?

U hebt een goede vraag gesteld. Indien de Qadianies inwerkelijkheid deze onnozele uitspraken van Mirza alseen onzin hadden aangenomen, dan was het wat an-ders. Echter, de Qadianies hebben na de dood vanMirza zijn twee gedachten ook als hun geloof gemaakt.

Er zijn tientallen commentaren gegeven door de Qadi-anies op de twee gedachten van Mirza. Ik zal een com-

Page 57: 022 qadiani dharm

mentaar van iemand verwoorden die alle Qadianiesaccepteren, omdat de commentator (Mirza Mahmoed,de zoon van Mirza) de oogappel van Mirza is en con-form hun geloof is Allah in de gedaante van MirzaMahmoed op aarde gekomen. Houdt u zich dus stevigvast aan uw geloof en luister naar wat Mirza Mahmoedheeft geschreven:

“Mijn eigen geloof is, dat Hazrati Masiehi-mauoed [hierbedoeld hij zijn vader Mirza Ghoelaam Qadianie mee]alaihi salatus wa salaam de laatste Gatiem (Profeet) is vandit tijdperk en hij is ook de Adam van het volgende leven,omdat het tijdperk van 7.000 jaren met de komst vanMirza is geëindigd; en het nieuwe tijdperk met hem be-gonnen is. Daarom heeft Allah over Mirza gezegd Mad-jarrallaho fie-holaliel Ambia. Dit betekent dat Mirza in hetgewaad van de toekomstige Profeten is gekomen, zoals deeerste begonnen was met de komst van Hazrat Adam. Netzo is Hazrat Masiehi-mauoed alaihi salaam, de Adam isvan dit nieuwe tijdperk”.

Page 58: 022 qadiani dharm

Er verscheen een tijdschrift Al-Fadl in Qadian op14 februari 1928, volume 15.

Het aangehaalde citaat Mirza Mahmoed is verschenenin bovengenoemd tijdschrift en Mirza Mahmoed is deafgezant en zoon van Mirza Qadianie, die door alleQadianies als hun Adam wordt geaccepteerd.

11. Dit is niet alleen een uitspraak van Mirza Mahmoed,maar ook een openbaring van zijn geloof. Hiermee iskristalhelder gezegd, dat Mirza Ghoelaam Qadianie delaatste mens is van de afgelopen 7.000 jaar en ook deeerste Adam van de nieuwe mensen en uit wiens nage-slacht ontelbare Profeten zullen worden geboren. MogeAllah ons beschermen. Dit nieuwe geloof heb ik van-daag pas gehoord. Naar mijn mening is dit van geenenkele volk op de wereld het geloof. Waarom hebbende Qadianies van tegenwoordig dit onnozele geloofgeaccepteerd?

Luister aandachtig naar wat ik nu zal vertellen. Tot nutoe is duidelijk geworden van Galiefa-e-Zanie (tweede

Page 59: 022 qadiani dharm

afgezant) door de uitspraak, dat Mirza GhoelaamQadianie de eerste Adam is van de Qadianies en ook detweede Adam van hen. En ook is Mirza Qadianie deeerste Profeet van alle uit zijn nageslacht voortkomen-de Profeten. Het is ongetwijfeld, dat tot de Dag desOordeels nog velen Kazzaab en Dadjaal zullen komendie zich zullen openbaren als een Profeet. En zij zullenhet nageslacht van Qadianie zijn, wiens onreine ge-waad als eerste aan Mirza Ghoelaam Qadianie is gege-ven en die hem als hun baba Adam heeft gemaakt.

Door Mirza Mahmoed zijn misdadige geloof is hethelder geworden, dat het mensdom op aarde is opge-houden te bestaan, omdat Hazrat Adam zijn nageslachtis opgehouden te bestaan door de komst van MirzaQadianie en zijn nageslacht. Nu is op de aarde overeen-komstig de Qadianie Dharm alleen de Qadianiesmeovergebleven, wiens baba Adam en eerste ProfeetMirza Ghoelaam Qadianie is.

Of alle Ahmadia’s deze twee gedachten hebben geac-cepteerd of niet, is voor mij niet meer noodzakelijk om

Page 60: 022 qadiani dharm

te beantwoorden. Omdat de stichter van die groep enzijn afgezanten deze twee gedachten breed hebbenverspreid. Daarom is het overbodig te vragen of deQadianies de twee Qadianie gedachten wel accepterenof niet. Het kan wel voorkomen, dat bepaalde Qadia-nies vanwege schijnheiligheid zeggen deze twee ge-dachten niet te delen en daardoor moesliemsbedriegen. moesliems moeten hierop alert zijn!

12. Hebben andere Qadianie leiders hetzelfde geschrevenwat Mirza heeft geschreven (de twee gedachten)?

Mirza Ghoelaam Ahmad Qadianie heeft een compleetboekwerk geschreven om deze Aqieda uit te leggen.Dit boek heet Mal-farko-fie Adama wal Mashihil-mauoed.Naast de eerste afgezant Hākim Nooruddin Qadianieen een andere afgezant Mirza Mahmoed Ahmad Qadi-anie hebben vele Qadianie Moefti’s en Imams het boekbreedvoerig becommentarieerd en gepubliceerd in Al-Badr en Al-Fadl. Nog een daad van Mirza Mahmoed:

Page 61: 022 qadiani dharm

“Faka-oelahoe Sadjidien betekent dat Allah’s opdrachtaan de engelen was om gehoorzaam en dienstbaar aanAdam-awwal te worden. Als in het geval van Adam-e-awwal Allah dit aan de engelen had bevolen, waarom danniet in het geval van de nieuwe Adam Masiehi-mauoed(Mirza Qadianie) die in aanzien hoger staat aangeschre-ven; dat de engelen en Djinns zijn slavinnen mogen zijn,erger nog slavinnen van zijn slavinnen”. (dit Staat ge-schreven in Mala-ikatoellah, pagina 65)

Mirza Mahmoed Ahmad Qadianie heeft deze uit-spraak niet alleen geschreven, maar ook in toespra-ken verkondigd. Ook heeft hij datgene wat hij op z’nhart had over zijn vader verkondigd. Uit zijn toe-spraken is ook duidelijk geworden, dat in zijn uiter-lijk de duivel een hoger aanzien heeft dan debijzondere engelen. Let op de Urdu taalvaardigheidvan Mirza Mahmoed Qadianie. Hij heeft twee keerhet woord slavin gebruikt, omdat zijn vader ookdeze woorden had gebruikt in zijn toespraken. Dereden hiervan is dat Mirza Ahmad Qadianie in deogen van de Qadianies Mazhari Goda (degene die

Page 62: 022 qadiani dharm

Allah’s evenbeeld wil laten zien) is en dus altijd dewaarheid spreekt. Echter, Mirza Mahmoed heeft ookjuist met nadruk de woorden slavinnen gebruikt,omdat hij zijn vader in Alami-Kashf (paranormaal)had gezien deze woorden te gebruiken. Uit de eigenverklaring van Mirza Ghoelaam Qadianie blijkt dathij ook menstrueerde en dat hij soms de vrouw vanAllah was. (Al-ajaazo billaahi ta’ala = moge Allah onsvan beschermen, deze geheimen heeft Mirza GhoelaamQadianie keer op keer in zijn boek Ielhaamie Kitaab geme-moreerd).

13. Het is buitensporig, dat door toespraken van MirzaQadianie en zijn leiders deze nieuwe dingen te horenworden gekregen, waardoor vooral moesliems, maarook anderen worden gekrenkt. Luister even naar devolgende, op welke wijze Mirza vernederende woor-den heeft gebruikt tegen Adam, en zichzelf heeft opge-hemeld in zijn Khoetba.

“In dit tijdperk, dat de laatste is, heeft Allah ta’alaiemand geschapen die in de voetsporen van Adam is

Page 63: 022 qadiani dharm

geboren. Deze persoon ben ik. En Allah heeft mijnnaam ook Adam genoemd. Allah heeft mij (Mirza)zelf als geestelijke vader geschapen. Allah heeft mij opdie wijze geschapen, omdat ik zowel mannelijk alsvrouwelijk ben, zoals Allah de eerste Adam had ge-schapen. Allah heeft mij, de laatste Adam, als twee-ling geschapen”. (boek Tierjakoel Qoeloeb, pagina156. Auteur Mirza Ghoelaam Ahmad Qadianie)

Hiermee is duidelijk geworden dat Allah Adam heeftgeschapen uit vier dingen (aarde, vuur, wind en water),maar Allah heeft Mirza Ghoelaam Qadianie als geeste-lijke vader het leven geschonken. En zoals Allah, Adamen Eva als paar heeft geschapen evenzo heeft AllahQadianie en Jannat als paar het leven geschonken. Des-ondanks, Adam en Eva’s nakomelingen zijn gegroeid.Qadianie ‘s nakomelingen zijn niet gegroeid, omdat hetals kind al was gestorven. Mirza Qadianie heeft in dezeuitspraak over zichzelf willen bewijzen, dat hij Miesli-Adam, Zielli-Adam en Barozie-Adam is. Ma’azallahita’ala.

Page 64: 022 qadiani dharm

Vierde bijeenkomst

Assalaam-o-alaikum

Wa alaikumus salaam

1. Heeft Qadianie net als Adam ook andere Profetenbeledigt?

De stichter van Qadianie heeft niet alleen een paarProfeten beledigd, maar eveneens heel veel anderebekende Profeten en hen verachtelijker gezien danMirza Ghoelaam Qadianie. Indien u wilt kan ik al dieoneerbare waarheden van Mirza vertellen, waardoor uberoerd kunt worden.

Page 65: 022 qadiani dharm

2. Heeft hij ook Hazrat Noeh (Noach) Adami Zaniebeledigd?

Jawel, eerst moet u in gedachten houden dat moesliemsHazrat Noeh niet op die wijze als Adami Zanie zien,zoals de Qadianies Mirza als Adami Zanie erkennen.moesliems noemen Hazrat Noeh Adami Zanie, omdatin de overstroming van zijn tijd alle mensen warenverdronken behalve zijn zonen Haam, Saam, Jaafas enenkele vrome volgelingen. Hij werd de tweede oor-sprong voor de mensen op aarde. Daarom wordt NoehAdami Zanie genoemd. In het uiterlijk van de Qadia-nies wordt Mirza Qadianie gezien als Adami Zanie opgrond van zijn geboorte, aanzien en levenswijze. Dit isbinnen de Shari’ah als op basis van het verstandelijkevermogen onzin. Dit moet u ook onthouden dat HazratNoeh eerst Profeet is, die als nakomeling van Adammet een nieuwe godsdienst was gezonden naar deKafirs en Mushrieks. Hij had 950 jaar lang geprobeerdom de Kafirs en Mushrieks op het Rechte Pad te bren-gen. Die mensen zijn vanwege hun ongelovige praktij-ken niet gehoorzaam geweest aan Noeh. In die periode

Page 66: 022 qadiani dharm

had Noeh vele wonderen getoond aan de mensen,maar het heeft niet mogen baten. Uiteindelijk heeftNoeh gebeden tot Allah om de mensen te straffen.

“O, Allah! Laat geen enkele Kafir op aarde in leven”(Surah an-Noeh). Omdat ik op alle manieren gepro-beerd heb om de mensen op het Rechte Pad te brengen,maar zij zijn koppig en ik heb geen vertrouwen meer inhen. Allah had de smeekbede van zijn Boodschapperaangehoord en heeft voor de Kafirs en Mushrieks vandie periode gestraft met een overstroming, waarin zijzijn verdronken.

De islam heeft aan de moesliems het geloof gegeven,dat alle Profeten heilig zijn. Het eerbiedigen van hen isde eerste verplichting. Allah heeft de moesliems geentoestemming gegeven om het verschil tussen deProfeten te verkondigen. Maar Mirza Qadianie en zijnvolgelingen hebben hun Qadianie Profeten en afgezan-ten zo hoog geprezen, dat vooraanstaande Profetendaardoor werden beledigd. Dit is binnen de kaders vande islamitische Shari’ah een grote Kufr.

Page 67: 022 qadiani dharm

Qadianies hebben geen enkele belang met de islam, zijwillen alleen dat de moesliems onderling strijden enelkaar haten.

Luister nu naar de woorden van Mirza Qadianie die hijgebruikt heeft om Hazrat Noeh te beschuldigen.

“Allah heeft voor mij (Mirza) zulke tekenen getoond,dat indien Allah dat in de tijd van Noeh zou hebbengedaan niemand zou verdrinken”. (dit staat geschre-ven in het boek Tatiemma Haqieqatoel wahie, pagina137. Auteur Mirza Ghoelaam Ahmad Qadianie)

Mirza heeft met deze bewering zichzelf geprezen enHazrat Noeh vernederd. Hij wil eigenlijk zeggen, datde mensen door toedoen van Hazrat Noeh niet op hetRechte Pad zijn gekomen en daardoor verdronken zijn.Zo’n onzin vertellen over een Profeet is ongetwijfeldKufr.

Page 68: 022 qadiani dharm

3. Wat zijn de wonderen van Mirza Qadianie, die veelomvattender waren dan die van Hazrat Noeh?

Dat is een vraag die eigenlijk gesteld moet worden aande Qadianies. Mirza zelf zegt dat hij 300.000 wonderenheeft verricht. Deze zijn in werkelijkheid allen leugensen onnozel. Enkele voorbeelden. Mirza had voor 1908voorspelt, dat zijn vijand (Moulvi Sanaoellah Amratsari,een Wahabi) de ziekte haiza (cholera) zou krijgen, waar-aan hij zou overlijden en in de hel zou terechtkomen.En indien hij die ziekte niet krijgt, mag je mij een groteleugenaar noemen. Echter, zijn voorspelling kwam nietuit zoals hij had aangekondigd en in 1908 kreeg hij zelfde ziekte haiza, waardoor poep uit zijn mond en anusstroomde. Uiteindelijk is hij zelf in de hel terechtgeko-men. Hiermee is duidelijk geworden, dat hij zichzelfeen grote leugenaar heeft verklaard. Een ander voor-beeld. Mirza heeft ook voorspelt dat MohammedieBegum ongetwijfeld met hem zou trouwen en dat heteen besluit van Allah was. Mirza heeft zijn hele levengeprobeerd met Mohammedie Begum te trouwen, hijheeft haar ouders bedreigd, brieven geschreven en

Page 69: 022 qadiani dharm

geprobeerd haar ouders te bedriegen. Uiteindelijk heb-ben de bewakers van Mohammedie Begum haar latentrouwen met Mirza Sultan Mohammed. Dit hadden zijbesloten, omdat zij nog minderjarig was. Zelfs na haarhuwelijk heeft Mirza Qadianie geprobeerd haar teoverhalen om met hem te trouwen, maar tot zijn doodis het hem niet gelukt. Zo zijn er meer wonderen vanMirza die alleen op hem werken, waarvan het resultaatvoor iedereen zichtbaar is.

4. Erkent de Qadianies Mirza Qadianie als een hogeremacht dan Noeh?

Mirza Qadianie heeft zichzelf een hogere plaats toegeprezen, zoals al eerder verteld. De Qadianies hebbende Mirza missie als hun Iman geaccepteerd en hunQadianiesme daarop gebaseerd. Zijn volgelingen heb-ben luidkeels geopenbaard dat Noeh in vergelijkingmet Mirza Qadianie een zeer afvallige en nederig mensis. Mirza Mahmoed heeft deze uitspraak in het tijd-schrift Al-Fadl met vette letters gepubliceerd.

Page 70: 022 qadiani dharm

“Hazrati Masiehi-mauoed alaihi salaatu wa salaamzijn naam is Noeh (Lanatoellaahi alai = moge Allah’svloek op hem rusten). Hij zal bij Allah beter behan-deld worden dan Noeh. Kortom, Allah heeft aan deene kant Mirza de naam Hazrati Masiehi-mauoedNoeh gegeven en aan de ander kant zijn zoon latenafdwalen, zodat hierdoor helder wordt, dat hij lijkt opde zoon van Hazrat Noeh alaihi salaam. Daarna heeftAllah de zoon van Mirza naar het Rechte Pad geleid.Hiermee is bewezen dat de zoon van de eerste Noehvoor altijd op het slechte pad was gekomen en dat dezoon van de tweede Noeh (Mirza) na enige tijd op hetslechte pad te zijn terechtgekomen, later weer op hetRechte Pad kwam. Hiermee wordt duidelijk dat deverhouding die Allah had met de eerste Noeh minderwaard is dan met de tweede Noeh (Mirza)”. (Tijd-schrift al-Fadl, jaargang 19, nummer 5 d.d. 11 juli1931)

De Qadianie volgelingen hebben Allah beschuldigd,dat Allah met de naam Qadianie Dadjaal, Noeh be-doeld. Ook beweren zij dat Allah door Mirza’s zoon te

Page 71: 022 qadiani dharm

doen afdwalen, beide zonen van beide Noeh uit het-zelfde hout heeft gesneden. Ook hebben zij beweerd,dat Allah na enige poos de zoon van Noeh (Mirza) ophet Rechte Pad heeft doen komen en daardoor hetaanzien van Mirza van Noeh heeft doen toenemen.

Dit zijn Qadianie Kufr praktijken, waardoor mensenzich diep schamen. Iedere moesliem heeft de Aqiedadat alle “Nabies” een hogere plaats dan welk mens,engel en zelfs de Profeten van de engelen en dus eenongeëvenaarde positie hebben. Geen enkele Awliyah ofhet een Ghaus of Qutub kan ooit gelijkwaardig zijn aaneen Profeet. Degene met een Iman, indien hij een banalepersoon gelijkwaardig ziet of een hogere status toekentis buiten de islam getreden en een ongelovige gewor-den. Mirza Mahmoed durft het bovengenoemde citaatin een Khoetba van Jumu'ah te verkondigen en verteltdaarbij in welke tijdschrift het staat geschreven, zodatde goede Iman van de moesliems worden aangetast.

Page 72: 022 qadiani dharm

5. In werkelijkheid heeft Mirza Qadianie en zijn groteaanhangers de Profeten beledigd en niet alleen hen,maar ook Allah beschuldigt. Volgens mij zal zelfs eenatheïst niet zo moedig zijn, zoals Mirza Qadianie en zijngrote leiders. Als Qadianies Hazrat Adam en Noehhebben beledigd, hebben zij waarschijnlijk ook andereProfeten beledigd. Hebben de Qadianies naast dezetwee Profeten ook ander Profeten met naam en toe-naam beledigd?

Zoals ik al eerder heb verteld en u hebt begrepen,hebben Profeten en andere vromen binnen de Qadianiegodsdienst geen betekenis. Zij hebben ontelbare Profe-ten met naam en toenaam erg beledigd. De reden hier-van is, dat moesliems elkaar moeten afmaken en met deandere gelovigen die een Profeet hebben gehad en zichhun volgeling noemen, in conflict raken. Die ongelovi-gen denken dat de Qadianie een stroming is binnen demoesliemgemeenschap. Deze ongelovigen denkenvoorts dat de openbaringen van de Qadianies hetzelfdezijn als wat de moesliems verkondigen en dus jegenshun Profeten onzin schrijven.

Page 73: 022 qadiani dharm

De Qadianies worden op deze wijze de oorzaak van hetconflict tussen de moesliems en de ongelovigen die totde Ahle Kitāb gerekend kunnen worden. Bijvoorbeeld,Hazrat Sayyedina Juzoef alaihi salaam zijn Profeet-schap wordt erkend door zowel de moesliems als deandere Ahle Kitāb joden en christenen erkennen hemals Siddiq (getrouwe), Nabie ibn Nabie en respecterenhem. moesliems zijn zeer overtuigd over hem, omdathij geprezen wordt in de Heilige Qur’aan en zijn karak-ter is als de beste betiteld. De laatste Profeet der Profeet,Huzoer-i-Poernoer sallallaaho ta’ala alaihi wa sallamheeft hem Agi-Jusoeffo genoemd (dit betekent dat onzeProfeet Mohammed sallallaaho alaihi wa sallam hem zijnbroer heeft genoemd). Mirza Qadianie schrijft in zijn be-kende boek Brahieni Ahmadia het volgende:

“De Juzoef van mijn (Mirza) Ummah is groter dande Juzoef van de Izraiel, omdat ik ondanks een smeek-bede voor gevangenschap niet ben gevangen genomenen Juzoef bij Jakoep wel gevangen is genomen. Allahgetuigt zelf al ruim 25 jaar over de waarheid van deJuzoef van mij en laat onze wonderen zien. Maar

Page 74: 022 qadiani dharm

Juzoef bin Jakoep heeft voor zijn verlossing de getui-genis van mensen nodig gehad”. (boek BrahieniAhmadia, volume 5, pagina 76)

Let op wat Mirza schrijft. Als hij over jn Kufr schrijft,dan schrijft hij met geur en wanneer hij schrijft overHazrat Juzoef dan schrijft hij met walm. De hierbovenaangehaalde citaat is verkort, maar als u zelf zijn boekleest dan zult u merken hoe erg hij Hazrat Juzoef alaihisalaam heeft vernederd en uitgescholden.

6. O Allah! Vergeef ons en bescherm ons. Ik had nietverwacht dat er ooit iemand zou zijn die zulke vernede-rende woorden zou gebruiken tegenover een Profeet,dat ik mij diep moet schamen. Maar Mirza Qadianieheeft zo’n fout gemaakt, dat hij Hazrat Juzoef alaihisalaam heeft vergeleken met zichzelf door zich hoger teprijzen. Gelijk aan Mirza’s woorden had Hazrat Juzoefmensen nodig voor getuigenis betreffende een vrouwSulaigha, maar voor hem zelf en Mohammedie Begumwas Allah zelf in het gerecht geweest om te getuigen,dat Mirza gelijk heeft. Uit de uitspraken van Mirza

Page 75: 022 qadiani dharm

Qadianie is ook gebleken, dat Hazrat Juzoef in gevan-genschap genomen en vernederd was. Echter, ondanksde smeekbede van Mirza Qadianie is hij zelf niet gevan-gen genomen.

Volgens mij zijn deze uitspraken van Mirza voor deislam onnozel, omdat Allah over deze Profeten uitge-breid in de Heilige Qur’aan heeft verteld?

Jawel, u hebt gelijk. Maar wat kunnen wij doen, als devolgelingen van Mirza Qadianie met hun Iman Mirzaeen hogere status geven dan de Profeten.

Mirza zegt, dat Hazrat Juzoef in gevangenschap wasgenomen vanwege een grote zonde die hij had begaan.Misschien dat hij het daarom als een vernedering ziet.Des temeer de Qadianies op het verstand van MirzaQadianie treuren, des te minder het is. Om reden dateen korte toesprak van Mirza hem al zelf in zo’n diepeput heeft laten vallen waaruit hij niet meer kan komen.Hij heeft om zijn schijnheilige geduvel te beschermen,telkens tot Allah gesmeekt om in gevangenschap te

Page 76: 022 qadiani dharm

worden genomen, maar de muren van de gevangenishebben geweigerd hem binnen de muren op te sluiten.Mohammedie Begum had hem met zijn bedrieglijkewonderen in het openbaar geplaatst, zodat iedereenzijn liefde en schaamteloosheid konden zien en hij metzijn ogen kon waarnemen wat het betekent een echteProfeet te beledigen.

Mirza Qadianie is een Imam van mensen die ongepastetaal gebruiken en Murtads zijn, die een zeer grote be-schuldiging op Hazrat Juzoef alaihi salaam hebbengezet. Mirza beweert dat Hazrat Juzoef vreemd isgegaan met Sulaigha, de echtgenote van een ministervan Egypte gedurende de farao periode. Allah heeftzelf over Hazrat Juzoef alaihis salaam verteld, hemSiddiq genoemd en op de troon van het Profeetschapgeplaatst en koning gemaakt.

Maar Mirza Qadianie en zijn volgelingen hechten geenwaarde aan de woorden van Allah. De Qadianies zienin alles Mirza. Hoewel Mirza Qadianie in zijn uitspraakHazrat Juzoef vernederd, heeft hij (denkt hij) de macht

Page 77: 022 qadiani dharm

om Allah aan zich te binden en Hem als getuige op teroepen. Zodra zich problemen voordoen roept hij Allahop die Zich op hem stort. Mirza heeft wanneer hij datwilde Allah in de rechtbank opgeroepen voor een ge-tuigenverklaring. Met andere woorden Allah staat al-tijd klaar voor de rechtbank en wacht tot Mirza Hemnodig heeft voor verklaring.

O moesliems! Moge Allah de Heerser ons beschermen.

7. Heeft Mirza Qadianie naast Hazrat Adam, HazratNoeh en Hazrat Juzoef alaihi moessalatussalaam ookandere Profeten met naam en toenaam vernedert?

Ik heb vaak verteld, dat Mirza alle Profeten voortdu-rend in hun aanzien heeft vernederd en ook de groteQadianie leiders hebben de Profeten beledigd en huneigen Mirza hoger geprezen. Mirza schrijft in Farsi(Perzisch):

“Ambia ghartje boeda and basi; Manba-ierfan nakamtaram si ka si.

Page 78: 022 qadiani dharm

An-tje daadest har Nabie ra djaam; daad an djaam ramora be tamam. Kam ne-jam zan hamaa ba-roe-i jakien; har ki ghojat darogh hast la’ien”. (boekDoerri Sameen, pagina 287-288. Auteur MirzaGhoelaam Qadianie)

Vertaling:

Er zijn vele Nabies op de wereld gekomen, maar ik benin het zien van Allah niet minder dan de Profeten.

Alle bijzonderheden die de Profeten afzonderlijk had-den gekregen, heb ik alleen meegekregen. Daarom benik ongetwijfeld niet minder dan die Profeten en zij diedit niet accepteren zijn Mardoed (vervloekten).

Dit is de Aqieda en Iman van Mirza Qadianie, die hijaan zijn volgelingen heeft geleerd. De Qadianie leidershebben ook deze lering heel breed verkondigd. Bijvoor-beeld. Mirza Bashier Ahmad Qadianie, de zoon vanMirza Ghoelaam Qadianie, schrijft hierover een uitleg:

Page 79: 022 qadiani dharm

“Het is duidelijk, dat het voor de Profeten van devorige tijdperken niet noodzakelijk was alle bijzonde-re gaven te bezitten, die de Nabie-i-Qariem Sal’am(hier wordt onze Profeet Hazrat Mohammed sallal-laaho alaihi wa sallam bedoeld) heeft gekregen, maariedere Profeet heeft voor hun werk bepaalde gavengekregen. Sommigen meer dan anderen, maar Masie-hi-mauoed (Mirza Qadianie) heeft pas het Profeet-schap gekregen, nadat hij alle wonderen van deProfeet Mohammed had bemachtigd en het waard wasgeworden dat hij Ziellie Nabie kon worden genoemd.Begrijp hiermee niet, dat Ziellie Profeetschap MirzaGhoelaam minder geacht had gemaakt, maar ZiellieProfeetschap heeft hem zelfs zo verheven, dat hij naastde Profeten is komen te staan”.

Mirza Bashier Ahmad schrijft verder in zijn boek:

“Het Profeetschap van Masiehi-mauoed is geen on-waardige Profeetschap, maar met Allah’s naam; dezeProfeetschap heeft de volgelingen van Mirza Ghoe-laam zo verheven, dat zij de positie hebben gekregen

Page 80: 022 qadiani dharm

die zelfs de Profeten van Banie Izraiel niet hebbenbereikt. Gefeliciteerd en heilig zijn zij, die dit geheimbegrijpen”. (boek Kalimatoel Fazl. Auteur Mirza Ba-shier Ahmad Qadianie)

De vader van Mirza Bashier heeft zich hoger verhevendan de Profeten, maar kijk hoe Mirza Bashier zelf zijnvader al die eigenschappen toekent, toen zijn vaderMirza Ghoelaam Qadianie zichzelf nog geen Profeethad genoemd. Daarna, als gevolg van hun Aqieda, toenMirza Ghoelaam Qadianie zich Profeet noemde en allewonderen van de Profeet Mohammed had geëigend,heeft Mirza Bashier zijn vader gelijk gesteld met onzeheilige Profeet Mohammed sallallaaho alaihi wa sal-lam. Moge Allah ons beschermen van al deze ordinaireuitspraken!

Dit is een grote belediging voor de Profeten, wat MirzaBashier heeft geschreven. Want zo’n valse Profeet diezijn eigen volgelingen de zeden en gewoonten van deislam niet heeft kunnen leren, heeft hen niet alleennaast alle Profeten geplaatst, maar ook gelijk gesteld

Page 81: 022 qadiani dharm

met de Profeet der Profeten Hazrat Mohammed sallal-laaho alaihi wa sallam geplaatst.

Zijn deze uitspraken niet voldoende om die mensenongelovigen en zondaren te noemen? En indien u metnaam en toenaam wilt horen hoe Mirza Qadianie deProfeten heeft beledigd, luister dan verder naar wat hijzegt:

“De wonderen die de Profeten afzonderlijk bezaten,konden integraal teruggevonden worden in de ProfeetMohammed. En nu zijn al die wonderen op basisvan Ziellie aan mij overgedragen, daarom ismijn naam Adam, Ibraahiem, Moesa, Noeh, Da-woed, Juzoef, Sulaimaan, Yahyah en Isa.” (boekMalfoe zaati Ahmadia, volume 4, pagina 142. Samen-steller Manzoor Ilahie Qadianie)

Hier heeft deze afgezaagde man (Mirza) gezegd allewonderen van de Profeten via de Profeet Mohammedte hebben verkregen. Deze vulgaire man heeft alle ge-noemde namen van Profeten op zich van toepassing

Page 82: 022 qadiani dharm

verklaard. Hij heeft zich in andere boeken ook beweerdte zijn Siesh, Isaac, Ismail, Jakoep, Mohammed en Ah-mad (alaihi moessalato wassalaam).

8. Wat betekent Ziellie, Mieslie en Barozie?

Waarom hebt u de richting van vraagstelling gewij-zigd, ik moet u nog datgene vertellen, waaruit blijkt datMirza Qadianie en zijn afgezanten met en naam entoenaam de Profeten hebben beledigd en uitgescholden.

9. Tot nu toe heb ik over Mirza Qadianie en zijn afgezan-ten Ziellie Profeetschap en Ziellie wonderen gehoord,en ik ben niet bekend met deze wetenschap. Daaromdacht ik om eerst dat te willen begrijpen?

Prima! Feitelijk is deze wetenschap alleen verbondenaan de Qadianie Dharm. Zij zijn ermee begonnen. Zijhebben het noodzakelijk gevonden, omdat MirzaGhoelaam Qadianie niet dadelijk heeft gezegd dat hijProfeet is, maar op een zeer slimme en sluwe manierzichzelf tot het niveau van het Profeetschap heeft

Page 83: 022 qadiani dharm

geplaatst. Daarna heeft hij van daaruit geprobeerd Al-lah’s macht te evenaren. Dit blijkt uit zijn boeken. Metandere woorden hij heeft zich allereerst Mohadish ge-noemd, daarna Mujaddid, Imaam-us-Zamaan, MiesliMasieh, Masiehi-mauoed, Mahdi, Moelham, HamieliWahhie, Gati-moel Awliyah, Gati-moel Goelefaa, Ja-soeka iltjie, Masieh ibn Marjam, Miesli Ambia, ZiellieMohammed wal Ahmad, Gati-moel Ambia, Noetfai-Goda, Mazhari Goda, zoon van Allah, vader van Allah,en nog veel meer. Het zal lang duren om u nu allebenoemingen die Mirza Qadianie zichzelf heeft toebe-deeld uit te leggen, maar ik zal Miesl, Ziel en Barozuitleggen.

Ziel wil zeggen schaduw, waarin het gezicht een per-soon niet duidelijk herkenbaar is en dus twijfelachtig is.Indien de onduidelijkheid verdwijnt en er is enige her-kenbaarheid in de schaduw te bespeuren, dan wordtdat Miesl genoemd. Indien Ziel een duidelijk beeldwordt en de herkenbaarheid daarin te zien is danwordt het Baroz genoemd. U kunt het ook zo begrijpen,indien een ziel in een ander lichaam gaat, dan wordt

Page 84: 022 qadiani dharm

dat ook Barozie genoemd. In Hindi wordt het AawaaGhawan en Autaar en in het Arabisch Tanaasoeg ge-noemd. In ieder geval gebeurt dat niet bij demoesliems. Indien u meer wilt weten van deze verkorteuitleg, lees dan de Qadianie boeken. Uit de boeken vande Qadianie kun je te weten komen wat zij als waarheidwillen verkondigen.Zo is een tijdschrift van hen, Al-Fadl d.d. 20 oktober193, waarin over deze drie dingen wordt gediscussi-eerd en geschreven.

Daarna zegt hij (Mirza) verder:

“Zodra in de spiegel van Ziel het gezicht van Mo-hammed en zijn Profeetschap zichtbaar wordt, danwordt dat Barozie genoemd”.

Vervolgens schrijft hij verder:

“Maziel (Miesl) en Barozie hebben ook een verschil. Baro-zie betekent dat de schaduw en spiegelbeeld (die herken-baar is) dezelfde naam krijgen, maar in Miesl is het niet

Page 85: 022 qadiani dharm

nodig dat beide een zelfde naam hebben. Bijvoorbeeld.Onze Profeet Mohammed was de Miesl van Profeet Moe-sa, maar het was niet Barozie, omdat Allah hem (Moham-med) niet Moesa had genoemd. Hazrat Masiehi-mauoedalaihissalato wa salaam (Mirza Qadianie) heeft alle namenvan de Profeten gekregen en hij is door Baroz te wordentot hun niveau verschenen. Baroz is wat anders danMaziel. Baroz en Autaar hebben dezelfde betekenis.”(Tijdschrift Al-Fadl Qadian, jaargang 19, uitgave 48 d.d.20 oktober 1931)

Page 86: 022 qadiani dharm

Vijfde bijeenkomst

Assalaam-o-alaikum wa rahmatullaah

Wa alaikumus salaam wa rahmatullaah wa barakatuhu

1. In de afgelopen bijeenkomsten heeft u verteld, waar-door ik zeer gekwetst was geraakt, over de uitsprakenvan Mirza Qadianie en zijn leiders betreffende de ver-nedering van de Profeten. En in wedijver met de Profe-ten heeft Mirza Qadianie zijn bedachte geloofverspreid. Ook heb ik in de afgelopen bijeenkomstenvan u begrepen dat Mirza Qadianie de Ziellie, Mieslieen Barozie uitleg voor zijn eigen kring heeft bedacht,die openlijk de Aqieda is van Mushrieks. Autaar isnamelijk nergens voorgekomen, niet in de jodendom,christendom en islam. Hoe kunnen die mensen zichdan als moesliems beschouwen? Dat is onbegrijpelijk?Moge Allah alle moesliems beschermen van het virus

Page 87: 022 qadiani dharm

van de Qadianie, zoals hun Aqieda, zeden en gewoon-ten enzovoorts. Naast de moesliems zijn ook twee an-dere grote volken aanwezig, die wij joden en christenen noemen. Deze beide volken accepteren en volgen derichtlijnen van Hazrat Moesa en Hazrat Isa en noemenzich hun Ummah. Ik heb gehoord dat Mirza Qadianiealle Profeten heeft beledigd, maar ik wil weten opwelke wijze hij Hazrat Moesa en Hazrat Isa heeft bele-digd?

Als u al heeft begrepen dat de Qadianiesme een verdor-ven Firqa is en zeer openlijk iedereen en overwegendde Profeten heeft beledigd, waarom wilt u dan toch nogmeer horen? Onthoudt goed dat de manier waarop deQadianies de Nabies, Awliyahah en andere vromenhebben beledigd, de geest van ons angstig maakt.

Qadianie Dharm volgelingen hebben Hazrat Moesa enHazrat Isa alaihimoessalatus wa salaam hun eerbieddie zij van Allah hadden gekregen, niet alleen bescha-digd maar ook in stukken gehakt. Wij weten allen datalle gedachten en uitspraken van Mirza Qadianie Kufr

Page 88: 022 qadiani dharm

is, maar om mijn waarde moesliem broeders en zustersuit te leggen en inzicht te verschaffen in deze materieciteer ik de Qadianie uitspraken met dien verstaande,dat Allah ons mogen vergeven. Anders is de werkelijk-heid dat door zelfs eraan te denken, onze harten scheu-ren en de pen transpireert.

Bij Allah! Ik heb geen welbehagen meer om u iets tevertellen over de Qadianies. Moge Allah ons bescher-men van het gif van dit virus. Zelfs heb ik geen krachtmeer om nog dieper in te gaan op deze leugenaarsideeën. Edoch, ik wil die getemperde moesliems hetlaten weten, die door de sluwheid van de Qadianiesmedelijden met hen hebben. Was het waar, dat de ogenvan onze moesliems open gingen en zij begrepen hoeerg deze leugenaars de Profeten hebben beledigd en inhet bijzonder Hazrat Moesa en Hazrat Isa en de manierwaarop zij deze zeer gemeen hebben uitgescholden.

Page 89: 022 qadiani dharm

2. Vertelt u eens iets meer over de Qadianie, misschiendat daardoor iemand inziet hoe verdorven de Qadia-nies zijn, en onze moesliems het Rechte Pad kiezen?

Moge Allah ons namens die vrome mensen op wieAllah’s zegen rust beschermen en op het Rechte Padleiden. Allah zij dank, dat uw hart vrede heeft. Met deintentie om onze waarde moesliem broeders en zusterste laten weten wat de Qadianies verder gemeen heb-ben, zal ik u iets meer daarover vertellen. Houdt u zichstevig vast!Mirza Ahmad Ghoelaam Qadianie heeft in vele vanzijn boeken zichzelf zo verheven in zijn Khoetba, datdaardoor de beledigingen tegenover de Profeten dui-delijk wordt. Dit heeft hij niet alleen via zijn Khoetba enpen geuit, maar ook zijn volgelingen en leiders hebbendeze onnozele verhalen rond gebazuind. Bijvoorbeeld.Een bekende Qadianie Moulvi Mohammed AhzanAmrohavie heeft over Mirza Qadianie geschreven:

“Voorheen is hebben geen enkele Profeten die eenGeschrift hebben ontvangen, de status en eerbied

Page 90: 022 qadiani dharm

zoals Mirza Qadianie. In Hadith staat dat indienMoesa en Isa in leven zouden zijn zij de opdrachtenvan de Profeet Mohammed niet zouden kunnen nege-ren. Doch ik zeg, dat indien in de tijd van Masiehi-mauoed (Mirza Qadianie) Moesa en Isa zouden levenzij zeer zeker Masiehi-mauoed moesten gehoorza-men.” (Tijdschrift Al-Fadl Qadian, volume 3, uitga-ve 98, d.d. 18 maart 1916)

Door deze kleine afvallige uitleg heeft de QadianieMoulvi alle Profeten in hun eer aangetast, slechte din-gen over hen gezegd, en in tegenstelling tot de Profetenheeft deze afgezaagde Moulvi, Mirza Qadianie, dieboodschappen van de duivel ontvangt, verheven. Dit isbinnen de kaders van de islamitische Shari’ah een grotezonde en maakt tot degene die hieraan meedoen eenbewoner van de hel.

Daarnaast heeft de Qadianie Moulvi het verheven Pro-feetschap van Mohammed sallallaaho alaihi wa sallamop Mirza Qadianie, de kikker van de sloot, van toepas-sing verklaart. De heilige Profeet Mohammed sallal-

Page 91: 022 qadiani dharm

laaho alaihi wa sallam heeft namelijk gezegd, datindien Moesa en Isa in leven zouden zijn, ook onzeProfeet hun Profeet zou zijn. Met andere woorden deProfeet Mohammed sallallaaho alaihi wa sallam is nietalleen de Profeet van alle Profeten, maar ook de Profeetvan het heelal. Door de bewering van de QadianieMoulvi zijn de Profeet Mohammed sallallaaho alaihiwa sallam en zijn heilige Ahadith vernederd. Boven-dien zegt de Qadianie Moulvi, dat de Profeten Moesaen Isa in alle opzichten in aanzien minder zijn danMirza Qadianie. Bijvoorbeeld. Mirza is koning en detwee Profeten zijn hofdienaren. Dit is Kufr binnen deislamitische Shari’ah.

Mirza Qadianie en zijn leiders zijn dag en nacht bezigom de Profeten te beledigen, maar vooral Hazrat Moe-sa, Hazrat Isa en zijn moeder Marjam hebben zij methun zwaard (pen) doelwit gemaakt. Hiermee is duide-lijk geworden, dat geen bloedcel in de Qadianies tevinden is, waarmee aanknopingspunten met de islamgevonden kunnen worden. Luister naar nog een paar

Page 92: 022 qadiani dharm

andere onnozele verhalen die Mirza Qadianie overHazrat Isa verteld:

“Allah heeft als Ummah van de Profeet Mohammedsallallaaho alaihi wa sallam Masiehi-mauoed (MirzaQadianie) gestuurd, die een hogere status heeft danHazrat Isa van 2000 jaar geleden. Mirza Qadianiezweert op Allah en zegt dat indien de zoon vanMarjam in zijn tijd zou leven, dan zou Isa absoluutnooit datgene kunnen doen wat ik zelf kan. En dewonderen die ik kan laten zien zou hij nooit kunnenlaten zien. (boek Haqiqatoel Wahie, pagina 48. Au-teur Mirza Ghoelaam Ahmad Qadianie)

Zoals in de regentijd bacteriën en wormen ontstaan,zo is Hazrat Adam en Hazrat Isa zonder oudersgeboren. Zij zijn te vergelijken met de bacteriën enwormen. Echter, geboren worden zonder de zaadcelvan een vader maakt het lichaam zwak. (boek Tjasme-i-Masiehie, pagina 18. Auteur Mirza Ghoelaam Ah-mad Qadianie)

Hazrat Masieh ibn Marjam heeft met zijn vaderJuzoef 22 jaar gewerkt in de houthandel. (boek Izaale-

Page 93: 022 qadiani dharm

i-Auhaam, pagina 303. Auteur Mirza Ghoelaam Ah-mad Qadianie)

Zowel het begin van het tijdperk als het eind vanHazrat Isa is een vloek. Indien met aandacht gezochtwordt, zult je nergens in de wereld iemand vindenmet zoveel vloek op zich. Joden vervloekten hem al,maar zelfs zijn metgezellen (Hawaarie) waren nietachter met het vervloeken van hem. Enkele van zijnmetgezellen hebben hem zelfs meer dan drie keervervloekt. (opgetekende uitspraken Malfoezaati Ah-madia, volume 7, pagina 461. Verzamelaar van dezeuitspraken is Manzoor Ilahie Qadianie Lahori)

Christenen hebben vele wonderen van Isa opgetekend,maar in werkelijkheid heeft hij geen enkele wonderverricht. Sinds Isa hen die in wonderen geloven bas-taarden heeft genoemd hebben die mensen afstandvan hem genomen. (deze toevoeging heet ZamiemaAndjaam Athem, pagina 6. Auteur Mirza GhoelaamAhmad Qadianie)

Page 94: 022 qadiani dharm

Isa was geraffineerd in het uitschelden van mensen,op kleine misstappen werd hij erg kwaad en zijn egokon hij niet in bedwang houden. Voor mij zijn dezedingen geen verbazing, omdat hij met woorden uit-schold en de joden het met hun handen vereffenden.Dit moet u ook in gedachten houden, dat hij ook konliegen. (staat geschreven in Haassia Zamiema And-jaam Athem, pagina 5. Auteur Mirza Ghoelaam Ah-mad Qadianie)

Denk je dat de familie van Isa rein en fatsoenlijkzijn. Tot drie generaties zijn drie grootmoeders enoma’s vreemd gegaan uit wiens bloed Isa is geboren.De reden waarom Isa omgang had met de hoeren is,omdat misschien zijn grootmoeders ook uit hetzelfdehout gesneden waren. Anders kan geen enkel jonge-man een hoer de kans geven om met hun hoerengeldgekochte olie en met hun eigen hoerenhanden in zijnharen te smeren. En dat hij met zijn haren hun(hoeren) voeten veegt. O verstandige mensen, uitwelke tijd kan zo iemand zijn. (staat geschreven in

Page 95: 022 qadiani dharm

Zamiema Andjaam Athem, pagina 5. Auteur MirzaGhoelaam Ahmad Qadianie)

Ibn Marjam ke zikr ko choro oes se bahtar GhoelaamAhmad hain [Het is beter te vertellen over GhoelaamAhmad Qadianie, dan te vertellen over Isa]. (staatgeschreven in Izaletoel Auhaam. Auteur MirzaGhoelaam Ahmad Qadianie)

Ienak manam ke hasbi basaaraat aamdam; Isa kod-jaast tabe nihad paabe miembaram (ik ben degenewaarover de Profeten als een blijde tijding haddenvertelt, Isa is niet in staat om mijn hoge positie teverkrijgen). (staat geschreven in Izaletoel Auhaam,pagina 69. Auteur Mirza Ghoelaam Ahmad Qadia-nie)

Allah heeft Ghoelaam Qadianie de naam Isa gegeven,zodat u kunt weten dat Allah de vorige Isa had ge-kruisigd, maar hij (Mirza Qadianie) zal de jodenSiefet (hier wordt bedoeld de moesliems) aan de galgophangen.” (boek Takdeer-i-Ilahie, pagina 39. Auteur

Page 96: 022 qadiani dharm

Mirza Mahmood Ahmad Qadianie, zoon van MirzaGhoelaam Ahmad Qadianie)

Van alle uitspraken van Mirza Ghoelaam Qadianie enzijn leiders heb ik slechts tien opgenomen. Omoesliems! Ervaar zelf welke afvallige Aqieda de Qadi-anies over Hazrat Isa hebben. Indien op deze tien uit-spraken een nadere commentaar wordt gegeven zullenduizenden Kufr na voren komen. Deze Kufr gedachtenhebben de Qadianies als halsketting omgedaan en inhun hart opgesloten. Deze afvallige gedachten hebbenertoe geleid dat zij buiten de kaders van de islam zijngetreden en net als een vlieg uit een glas melk gesmeten.

Helaas zien de volgelingen van Hazrat Isa, Mirza Qadi-anie en zijn volgelingen als moesliems en hebben zijhun vulgaire toespraken begrepen als moesliem uit-spraken. Daarom wordt de moesliem beschuldigd alsterrorist, egoïst, fundamentalist en militant. De Qadia-nie die dit heeft veroorzaakt wordt door hen in huneigen land beschermd en onderdak geboden.

Page 97: 022 qadiani dharm

Indien vandaag de christenen konden inzien dat deQadianies geen moesliems zijn, maar relschoppers. Inwerkelijkheid zijn de Qadianies erop uit om tussen dediverse monotheïsten ruzie te veroorzaken, menings-verschillen en sektevorming binnen de moesliemge-meenschap te vormen.

Ik vraag u, is Mirza Qadianie in eerbied en status hogerdan Isa? Is Isa zo zwak en dat hij Mirza Qadianie ‘swerk niet zou kunnen tegenspreken? Konden de won-deren die Mirza heeft laten zien, niet door Isa verrichtworden? Is Isa net als de bacteriën en wormen gewor-den? Is Isa wegens zijn geboorte wijze lichaam nietcompleet? Was Isa zo afvallig, dat zelfs zijn metgezel-len hem gingen vervloeken? Was Isa vervloekt? Zijndoor Isa geen wonderen verricht? Was Isa iemand dieongepaste taal gebruikte en uitschold? Was hij ookiemand die vaak loog? Had hij ook grootmoeders? Zoja, waren zijn grootmoeders en oma’s hoeren? Was Isaeen voorbeeld van hoerenbloed? Was zijn omgang metdegenen die hoeren waren? Was Isa zelfs niet iemanddie als fatsoenlijk mens kon worden gezien? Werd Isa

Page 98: 022 qadiani dharm

ingesmeerd met olie en parfum die gekocht waren methet verdiende geld van hoeren? Ging Isa met zijn heili-ge haren ook de voeten van hoeren vegen? Was Isaabsoluut niet uit staan? Is het vertellen over Isa, onheilen zonde? Is Mirza Ghoelaam Qadianie zijn plaats zohoog, dat Isa zelfs de eerste tree niet kan bereiken?

O christenen ! Gij die de Kalma van Isa opzegt. Als Isazo was zoals Mirza Qadianie en zijn volgelingen zeg-gen, dan moeten jullie ook opgaan in de Qadianiesme.En indien het niet zo was; en weliswaar was hij niet zo,hij was een gezonden heilige dienaar, geliefde en Pro-feet van Allah. In de Heilige Qur’aan staat uitvoerigover hem geschreven. Hij werd genoemd Roehoellaah,Qalamattoellah en Mo-aijat roehoelqoeds (Hazrat Ji-braïl hielp hem onverkort). Hij is net zo geboren alsAdam (zonder vader) en Allah heeft de moesliemsopgedragen hem als rein en vroom te beschouwen.Waarom hebben jullie dan nauwe relaties met de Qadi-anies en beschermen jullie hen? Het is nog niet te laat,zie in wie de Qadianies in werkelijkheid zijn, anderszullen jullie nakomelingen jullie nooit vergeven.

Page 99: 022 qadiani dharm

Ahle islam weet dondersgoed dat de christenen deQadianies hebben aangegrepen om de islam ten onderte brengen. Hiermee ontstaat niet alleen schade aan deislam, maar wordt ook de christelijke doelstelling afge-brokkeld, en de gematigde christenen lijden daar ookonder. De grootste schade die zichtbaar is geworden, isdat de jonge generaties van de christenen in hun landmet andere gelovigen vechten. Hierdoor verdwijnt derust en vrede in die landen.

3. Graag willen wij dat u naast de spiegel waarin MirzaQadianies gedachten over Isa weerspiegeld wordennader uitgelegd met de bedoeling, dat het helder wordtde door Allah aan Isa gegeven status en Mirza Qadia-nie zijn duivelse praktijken?

Mirza Qadianie heeft in de spiegel zichzelf gezien endat op de heilige Profeten afgebeeld. Met andere woor-den datgene wat in de spiegel wordt gezien wordt ookverteld. U moet in gedachten houden, dat Mirza Qadi-anie de baas van de duivels was. Zo was Isa niet. Alle

Page 100: 022 qadiani dharm

duivelse wonderen die Mirza Qadianie heeft laten zien,dat kon Isa in geen geval. Voorspellingen die doorMirza Qadianie met Dawaa was gedaan zijn niet uitge-komen, zoals dat wel het geval was bij Isa. Hazrat Isa isop dezelfde manier geboren als Adam, met anderewoorden zonder vader. Isa is een wonder van Allah,die de mens niet kunnen begrijpen.

Mirza Ghoelaam was conform zijn eigen uitsprakeneen slachtoffer geworden van dwaasheid en ook washij een vrouw met de overgangsziekte. Hazrat Isa isniet geboren met de zaadcel van Hazrat Juzoef nochmet van een ander. Kortom, hij heeft geen vader zoalsHazrat Adam ook geen vader heeft. (in de HeiligeQur’aan staat Masalo Isa kamsali adam)

Mirza Qadianie heeft gemend bloed. Dit wil zeggen datzijn familie uit verschillende volken voortkomen zoalstijdens de regentijd allerlei bacteriën en wormen ont-staan.

Page 101: 022 qadiani dharm

Op Hazrat Isa is geen vloek uitgesproken, omdat alleProfeten vroom zijn. Echter, op Mirza Qadianie rust devloek van alle mensen, Djinns, engelen en andereschepselen en ook van Allah. Deze vloek zal voortdu-ren tot de Dag des Oordeels.

Hazrat Isa heeft ontelbare wonderen verricht, dit wordtbewezen in de Heilige Qur’aan, maar Mirza Qadianie‘s omgekeerde wonderen zijn tijdens zijn leven al voor-gekomen. Dit wordt door de Qadianie Djamaat nogsteeds verteld.

Alle Profeten zijn absoluut vroom. Hazrat Isa was ookeen bijzondere Profeet, daarom kan het absoluut nietdat hij met hoeren en andere op hem gelegde beschul-digen enige relatie heeft. Wel is helder geworden, datMirza Qadianie al die slechte eigenschappen in zichhad.

Hazrat Isa had geen enkele relaties met enige muzikalevrouw. Wel had Mirza Qadianie om MohammedieBegum te veroveren zichzelf vernederd. Daarnaast had

Page 102: 022 qadiani dharm

hij verzonnen dromen en verzonnen Wahie’s van Allahaan de mensen verteld. Toen hij niet in slaagde omMohammedie Begum voor zich te veroveren heeft hijalcohol gedronken en drugs gerookt.

Als Isa geen grootmoeders had, dan kan er geen sprakezijn van ontucht. Mirza Qadianie heeft zijn eigen groot-moeders en oma’s uitgescholden, omdat hij zichzelf debeloofde Masiehi Isa noemt. Met andere woorden hijheeft hierdoor zijn grootouders bestempeld als hoeren.

Datgene wat Mirza Ghoelaam Qadianie is zoals dwaasen vervloekt, heeft hij ook opgeschreven. Indien u wiltkan ik de reeds besproken Qadianie uitspraken naderverhelderen, zodat de Qadianie leiders worden ont-maskerd.

4. Tot zover is het afdoende. Voor een verstandige mensis een signaal al voldoende. U hebt zoveel gehoord overdeze materie, dat u de Qadianies kunt herkennen. Ja,inderdaad indien iemand koppig is dan is dat watanders. In enkele bijeenkomsten hebben wij Mirza

Page 103: 022 qadiani dharm

Qadianie zijn gedachten over de heilige Profeten be-sproken en gehoord hoe hij hen vernedert, uitscheld enbeschuldigd. Moge Allah de Almachtige allemoesliems in naam van de heilige Profeet Mohammedsallallaaho alaihi wa sallam beschermen en behoeden,zelfs voor de schaduw van de Qadianies. Amien! Ik gaeen speciale vraag in de volgende bijeenkomst stellen.Tot ziens.Alhamdoliellah! U bent iets te weten gekomen over deduivelse gedachten. De Qadianie Dharm is zo’n gods-dienst met een heel andere Adam. Als ik u de werke-lijkheid van de Qadianie Dharm voorspiegel dan zullenu en de mensen die in hun spinnenweb zijn verstriktgeraakt bescherming zoeken en verkondigen dat zijafstand willen nemen van hen (Qadianies).

Moge Allah deze kleine moeite van mij accepteren enhet tot “Licht” maken voor de gedwaalde en de AhleIman helpen op het Rechte Pad te blijven. Amien!

Page 104: 022 qadiani dharm

Moge Allah het u gemakkelijker maken om mij meervragen te stellen over de Qadianies en mij helpen omde goede antwoorden te geven.

Page 105: 022 qadiani dharm

Zesde bijeenkomst

Assalaam-o-alaikum wa rahmatullaah

Wa alaikumus salaam wa rahmatullaahi wa barakatuhu

Vandaag wil vertellen over de Profeet die de Profeet isder Profeten, de meest vrome is van alle schepselen, demeest geliefde van Allah, namelijk Hazrat Poer NoerAhmad Mutjtabaah Seyeddoelkaunain Rasoeloessaqa-lain Rah-matulliel Aalemien Mohammed sallallaahoalaihi wa sallam.

Betekenis:Mahboob-i-Rabbi Qaienaat:De geliefde van Allah de Heerser derWerelden

Page 106: 022 qadiani dharm

Wadjhi Taglieqi Sashdjihaat:De oorsprong voor het ontstaan van Oost,West, Noord, Zuid, hemel en aarde.Kortom, van het Heelal. Hij die van alleSchepselen het meest Verheven is.

Rasoeloessakalain:De Profeet van ook de Jinns en engelen.

Geen mens, Djinn of engel is gelijkwaardig aan deheilige Profeet. Indien iemand onder de mens, Jinn ofengel zich vergelijkt met de Profeet Mohammed of zichboven hem verheven acht, is hij een afgedwaalde eniemand die laat afdwalen van het Rechte Pad. Dit is deIman van mij en alle moesliems.

1. Ik wil weten of de Qadianies ook onze Heilige ProfeetMohammed sallallaaho alaihi wa sallam hebben ver-nederd en beschuldigd?

Moge Allah uw liefde voor onze Profeet laten voortbe-staan en net als u ook de andere moesliems de liefde

Page 107: 022 qadiani dharm

voor de Profeet als zoete wijn (hier wordt geen alcoholmee bedoeld) laten drinken. Ongetwijfeld is onze Pro-feet sallallaaho alaihi wa sallam met zijn eigenschap-pen en de persoonlijke bekwaamheden na Allah demeest Verhevene en fantastische. Binnen geen enkeleWerelden is iemand en niets dat vergeleken kan wor-den met onze Profeet en er zal ook nooit iemand of ietszijn. Wat wij niet kunnen begrijpen is, dat Mirza Ghoe-laam Ahmad Qadianie zich Ahmad noemt naar deProfeet en toch met veel pracht en praal zichzelf heeftwillen vergelijken met de Profeet Mohammed. Nietalleen heeft hij dat getracht, maar zichzelf ook uitgeroe-pen tot de ware Profeet Mohammed. De Qadianie gelo-vigen hebben zijn onnozele woorden voor waarheidaangenomen en daardoor hun Iman verspeelt.

In zijn vele boeken heeft Mirza Qadianie zichzelf be-kend gemaakt als de Paighamberi Baroz (Autaar) enZiel (schaduw), en schaduw is niet apart van de per-soon zelf. Met andere woorden hij zegt verder “ik benMohammed”. En alle bijzondere eigenschappen van deProfeet Mohammed zijn van mij afkomstig. Daarom,

Page 108: 022 qadiani dharm

degene die verschil uitmaakt tussen mij en Mohammedis niet mijn volgeling en dus geen moesliem. Luistereens naar de volgende uitspraken van Mirza Qadianie:

“Mij heeft Barozie tot Profeet gemaakt en daaromheeft Allah telkens mijn naam Nabie-oellaah en Ra-soelloellaah geschreven, maar tussen mij en mijnschaduw staat Mohammed en niet mijn gedaante.Daarom heet ik Mohammed en Ahmad. Hiermee isbevestigd dat het Profeetschap niet aan een andere isgegeven, maar aan Mohammed.” (dun boekje Ik gale-tie ka Isala. Auteur Mirza Ghoelaam Ahmad Qadia-nie)

Mirza schrijft in dit zelfde boekje verder:

“Na het Profeetschap van Mohammed die in feite delaatste Profeet der Profeten is, is het niet erg omiemand daarna nog Nabie of Rasoel te noemen. Endoor het noemen van iemand Profeet wordt de Zegelder Profeten (einde der Profeetschap) niet verbroken.Ik heb steeds keer op keer verteld dat overeenkomstig

Page 109: 022 qadiani dharm

een vers van de Heilige Qur’aan (wa ageriena mien-hoem lammaa yalhaqoe bihiem) ik op basis van Baro-zie de laatste Profeet ben. Allah heeft 20 jaar geledenin Zijn boek Brahieni Ahmadia mijn naam Moham-med en Ahmad geschreven en Allah heeft mij gezegddat ik Mohammed zijn gedaante ben. Hiermee isduidelijk geworden dat tussen mij als Profeet en heteinde der Profeetschap van Mohammed geen verschilis. Schaduw is nooit apart van de gedaante.” (dunboekje Ik galetie ka Isala. Auteur Mirza GhoelaamQadianie)

Lees deze uitspraken van Mirza Qadianie keer op keeren stel zelf in alle rechtvaardigheid vast hoe afvallig hijis. Hij heeft zich telkens op grond van Autaar uitgeroe-pen tot Profeet. Daarna heeft hij Barozie die waardenamens Allah toegekend, dat een ieder op basis vanBarozie tot Profeet kan worden benoemd. Daarna heefthij Allah tot klerk van zijn huis gemaakt en Allah be-schuldigt hem tot Profeet te hebben gemaakt. Vervol-gens heeft Mirza Qadianie zijn duivelse gedaantegetoond. Hij zegt dat de gedaante die in zijn Autaar is

Page 110: 022 qadiani dharm

verschenen, niemand anders is dan de laatste ProfeetMohammed doerrasoelloellaah. Hij zegt ook dat dege-ne (geest) die tussen hem en zijn schaduw in staat zichals Profeet uitroept en niet hij zelf. Hij zegt: “Ja, omdatAllah mij Mohammed en Ahmad heeft genoemd ben ik Pro-feet”. Dit was over de eerste uitspraak van hem.

In de tweede uitspraak van hem heeft hij, ommoesliems te laten afdwalen van het Rechte Pad, zich-zelf als de laatste Profeet verkondigt. Om zijn valseProfeetschap te beschermen heeft hij ook geschreven,dat daardoor de Zegel der Profeten niet breekt. De versvan de Heilige Qur’aan waarnaar hij verwijst is zelf hetbewijs, dat hij een Kazieb (leugenaar) is. In dit vers vanSurah Juma heeft Allah gezegd, dat de Faiz (zegen) vande Profeet Mohammed van de Taba’ien tot de Dag desOordeels op alle moesliems zal rusten.

Waarom is het dan essentieel voor Mirza Qadianie,degene die lijkt op de bacteriën en wormen, om zich alsProfeet uit te roepen en een scheur te doen ontstaan

Page 111: 022 qadiani dharm

tussen oprechte moesliems met het juiste Iman en Aqie-da.

In zijn tweede vulgaire uitspraak heeft Mirza QadianieKazzaab, Allah de Schone en Majestueuze, beschuldigdhem 20 jaar geleden al Mohammed en Ahmad te heb-ben genoemd. Moge Allah’s vloek rusten op de leuge-naars! Mirza Qadianie heeft door zijn gedaante,ontstaan met onrein bloed, te vergelijken met het reinelichaam van de heilige Profeet Mohammed sallallaahoalaihi wa sallam zo’n grote en afkeurende zonde be-gaan, waardoor voor eens en altijd aan deze hond degloeiende ketting van de hel en vloek is omgedaan. Zozijn veel Bātiel Firqa’s ontstaan, maar nog geen enkeleFirqa heeft de geachte van Tanaasoeg aan hun liefheb-bers opgedragen; alleen Mirza Qadianie heeft het aanzijn volgelingen opgedragen. Op basis van dezeTanaasoeg gedachte heeft Mirza zich voorgedaan alsRam en Krishen, Gopal en Nanak, Adam en Noeh,Moesa en Isa en de laatste Profeet der Profeten.

Page 112: 022 qadiani dharm

Laten wij nu bekijken, wat de Qadianie volgelingenmet deze grondslag (Tanaasoeg) hebben bereikt. MirzaQadianie zijn zoon, leider Mirza Bashier Ahmad Qadi-anie, schrijft in zijn boek Qalimaatoel Fadl geïnspireerddoor Tanaasoeg het volgende:

“De belofte van Allah was dat hij nog een keer delaatste Profeet der Profeten op aarde zal sturen zoalsdat met de vers - wa ageriena mienhoem- van deHeilige Qur’aan is bewezen. Mirza Qadianie is zelfMohammed doerrasoelloelaah. Hij is voor het wel enwee van de islam weer op aarde gekomen”.

In dit zelfde boek schrijft hij elders het volgende:

“Is er enige twijfel over ontstaan dat Allah nog-maals in Qadian Mohammed heeft gestuurd omZijn belofte na te komen.” (dit citaat komt voor inde review van publicaties, van tijdschrift al-Fadl,pagina 105)

Page 113: 022 qadiani dharm

Uit de uitspraken van Mirza Qadianie en zijn zoonblijken dat hun gedachten bij Qadianie een stevigegrondslag (Tanaasoeg) vormen en algemeen aanvaardis. Deze waarmaking Staat geschreven in vele boeken,tijdschriften en kranten van hen waaronder Al-Fadl,Faroeq en Al-Badr. In deze boeken heeft de schrijvermet nadruk erop gewezen dat op basis van Tanaasoeg,Mirza Ghoelaam Ahmad Qadianie de Autaar is vanMohammed sallallaaho alaihi wa sallam.

2. De gedachte van Tanaasoeg kan het volgende zijn, datAllah niet voldoende zielen kan creëren zoals Hij wellichamen (mensen, dieren) kan creëren. Daarom gaande zielen na de dood van het ene lichaam in het anderemet als gevolg dat zij hun beloning of straf voor hundaden ook op de wereld krijgen. Op basis van dezeTanaasoeg gedachte worden onder andere de Dag vande Vereffening, het Paradijs en de Hel tenietgedaanvoor de moesliems.

Hiermee wordt ook gezegd dat de moesliems de isla-mitische Aqieda hebben verworpen. Door de

Page 114: 022 qadiani dharm

Tanaasoeg Aqieda te accepteren moeten de Qadianievolgelingen uitzoeken in welk dierlijk lichaam hun zielis terechtgekomen. Zo lijkt deze Aqieda van de Qadia-nies zeer gewild onder hen, daarom wil ik nog een paaronderwerpen horen over hun Aqieda?

De Aqieda van de Qadianies is geen geheime Aqieda.Ik heb al eerder verteld dat er tientallen boeken overhun Aqieda aanwezig zijn. Het is mogelijk, dat er eenaantal mensen zijn die zich Qadianies noemen, maarniets weten over deze Aqieda. Als nu bekend is gewor-den aan de hand van eigen boeken over de TanaasoegAqieda van Mirza Qadianie, dan moeten zij zich beke-ren tot de islam en vergiffenis vragen aan Allah, en debitterheid vervloeken. Zij moeten ook met die mensen,die deze Hindoe Aqieda op na houden, alle relatiesverbreken. Zo heb ik vele referenties in de voetnotengepresenteerd, maar ik zal nog twee referenties bespre-ken en dit onderwerp beëindigen.

De rechter van de Qadianie Dharm ZahoeruddinAqmal (Aqmal is zijn schuilnaam) heeft deze Aqieda

Page 115: 022 qadiani dharm

niet alleen opgeschreven, maar heeft het ook met veelpracht en praal verspreidt. Ook heeft hij op basis vandeze Hindoe Aqieda zijn Profeet Mirza Qadianie luid-keels toegejuicht en in dichtvorm bekend gemaakt.Deze gedichten hebben Qadianie uitgeverijen gepubli-ceerd.

“Mohammed phier oeter aye hain hum main;aur aghe si hain bhar kar apnie sha’a mi.Mohammed dikhni hoon djies ni aqmal; GhoelaamAhmad ko dikhi qadian main.”

Vertaling:

De Profeet Mohammed is opnieuw naar ons teruggekeerd;en is beter dan voorheen. En, O Aqmal zij die Mohammedwillen zien; zij kunnen naar Qadian gaan om GhoelaamAhmad te zien.

Qadianie ‘s meest bekende tijdschrift Al-Fadl heeft metveel uitgebreidheid Tanaasoeg Aqieda op deze wijzebeschreven:

Page 116: 022 qadiani dharm

“Hazrat Masiehi-mauoed, de Djamaat van MirzaQadianie, is in werkelijkheid een groep van de Sahāba(metgezellen) van Mohammed. En zoals de zegen vande Profeet Mohammed op zijn metgezellen rusten, zorusten onvoorwaardelijk ook zijn zegen op de groepvan Masiehi-mauoed. Hierdoor wordt kristalhelderdat de groep van Masiehi-mauoed een groep is uit deSahaabaa’s. En de zegen van de Profeet Mohammedblijft net zo onverkort neerstrijken op de mijn groepzoals dat op de Sahaabaa’s neerstrijkt. Dit is eenbewijs dat Masiehi-mauoed zeer zeker en ongetwij-feld Mohammed is. En geen activiteit van Masiehi-mauoed verschilt met dat van Mohammed.” (Tijd-schrift al-Fadl d.d. 20 oktober 1931, jaargang 19,uitgave 48)

Dit is de poëzie van de rechter van de Qadianie Dharm.Hierin heeft hij gezegd dat degene die de ware Moham-med wil zien, naar Qadian moet komen om MirzaQadianie te zien. Omdat hij in al zijn werken volmaakt

Page 117: 022 qadiani dharm

is en de Mohammed die in Arabië was gekomen onvol-maakt is.

In zijn tweede uitspraak heeft deze vulgaire rechter deQadianie groep een speciale groep van de Sahaabaa’sgenoemd en zelfs heeft Mirza Qadianie een lijst latenopstellen bestaande uit 313 namen van zijn volgelin-gen. Deze volgelingen heeft hij gelijkgesteld met deSahaabaa’s van de Slag bij Badr. Deze afvallige Qadia-nie leider heeft Mirza Qadianie als de ware Moham-med gepresenteerd. Daarna heeft hij het werk, naam,positie en dergelijke van Mirza Qadianie zodanig ver-heven, dat het aanzien van de Profeet Mohammedwerd aangetast. Het resultaat van Tanaasoeg bereikthem en zal hem blijven achtervolgen.

Het is mogelijk dat bepaalde Qadianies geen kennishebben van deze uitspraken, dan is het een tekortko-ming van hun zelf. Zij moeten hun godsdienstige boe-ken raadplegen. Mirza Qadianie is de bron van alleslechte en afvallige Aqieda’s. Maar in al die afgekeurdeAqieda’s is Tanaasoeg het meest afkeurenswaardige,

Page 118: 022 qadiani dharm

die de relaties van de Qadianies met de Mushrieks toteen geheel heeft gemaakt. Nu kan geen enkele Qadia-nie moed opbrengen om deze Aqieda’s te ontkennen,omdat Mirza Ghoelaam Qadianie om Dadjaalie gun-sten te bemachtigen deze Tanaasoeg Aqieda als kernheeft gemaakt en de grote Qadianie leiders hebbendeze Aqieda bekrachtigd. Reeds jarengeleden hebbenvooraanstaande Oelema-e-Ahle Sunnat ons op dezefeiten gewezen en heeft degenen die deze Aqieda er-kennen buiten de islam gezet.In de 14e Hijri is in Qadian Mirza Ghoelaam AhmadQadianie geboren om deze Aqieda nogmaals te doenherrijzen. En op basis van deze Tanaasoeg Aqieda we-ten wij niet in welk dier hij terecht is gekomen. Qadia-nies moeten op basis van deze Tanaasoeg Aqiedavertellen, net als hun valse en sluwe Profeet MirzaQadianie, in welke dieren hun zielen zijn gekropen enin welke zij nog zullen kruipen.

Uit bovengenoemde uitspraken van de Qadianieswordt kristalhelder dat alle volgelingen, van A tot Z,van de Qadianie Dharm door hun valse Profeet Mirza

Page 119: 022 qadiani dharm

Ghoelaam Qadianie te vergelijken of hoger te achtendan de Profeet Mohammed een reden is om buiten deislam te worden gezet.

3. Uit de uitspraken van Mirza Qadianie en zijn godsdien-stige leiders is duidelijk geworden dat zij Profeten heb-ben beledigd. En dit is ook helder, dat TanaasoegAqieda bij hen de normaalste zaak van de wereld is.Opvallend is dat zij de Kalma van de profeet Moham-med sallallaaho alaihi wa sallam opzeggen en zich zijnvolgeling noemen. Wat is de waarde van het opzeggenvan zijn Kalma en deze Dawaa?

Broeder, het opzeggen van de Kalma en met woordenzich een volgeling van de Profeet noemen is wat andersdan het nakomen van de voorwaarden van de islam.Indien alleen met woorden zich als moesliem bekend-maken ook het hart bevestigd, dan is het makkelijk devoorwaarden van de Kalma na te komen. En indien ergeen geloof met hart en ziel is, dan heeft het opzeggenvan de Kalma geen waarde. In de Heilige Qur’aan staatheel duidelijk geschreven “als de Moenafieks zich bij u

Page 120: 022 qadiani dharm

vertoeven, getuigen zij dat u ongetwijfeld de Profeetvan Allah bent; en Allah weet degelijk dat u Zijn Pro-feet bent; en Allah getuigt dat ongetwijfeld dezeMoenafieks leugenaars zijn.” (Surah Al-Munafikoen,vers 1. Verder wordt met u bedoeld de Profeet Mohammedsallallaaho alaihi wa sallam)

Indien tegelijk met de erkenning van de Profeetschapen ook het hart getuigt, dan is het accepteren van debijzondere gaven van de Profeet Mohammed en hetopvolgen van zijn bevelen makkelijk. En indien het hartniet getuigt, dan heeft het met woorden alleen erken-nen van de Profeet geen waarde en kan het geen bronvormen voor Iman.

Om het even te zeggen, bij de Qadianies komt het ookvoor dat zij de Kalma opzeggen, zich ook tot de Um-mah van Mohammed rekenen en hem de laatste Pro-feet noemen; net zo noemen zij enkele andereislamitische voorwaarden. Dit zijn alleen maar het zeg-gen (iqraaroem billisaan) en niet het overtuigt (tas-dieqoem biel djinaan) zijn. Indien het hart overtuigd

Page 121: 022 qadiani dharm

zou zijn, dan zou absoluut nooit het Profeetschap kun-nen worden beledigd en na het accepteren van de laat-ste Profeet der Profeten, zou nooit geaccepteerdkunnen worden dat er andere Profeten zullen komen.

Wat kunnen wij doen, de Qadianies zeggen dat deProfeet Mohammed de laatste Profeet is en toch beledi-gen zij hem; zij zeggen ook de islamitische Kalma op enontwortelen de grondbeginselen van de islam. On-danks dat zij zeggen dat de Profeet Mohammed sallal-laaho alaihi wa sallam de meest verhevene is van alleProfeten, beweren zij dat Mirza Qadianie gelijk is aanhem maar zelfs hoger in aanzien. Soms accepteren zijhem als de laatste Profeet en soms zeggen zij dat alsandere Profeten zullen komen er geen verschil zal ont-staan in het accepteren van hem als laatste Profeet.

Dohara makam banaaja hain rahaini ko yaar ne,khera jo iedhar se to oedher se niekal ghia.

Page 122: 022 qadiani dharm

Vertaling:Echter, de Shari’ah is zo standvastig, dat hij niet kanontsnappen.

Luister nu welke waardigheid de Profeet Mohammedsallallaaho alaihi wa sallam in de Qadianie Dharmheeft. Het antwoord op uw vraag is publiekelijk. In deQadianie Dharm heeft Mirza Ghoelaam Qadianie dewaardigheid aan de Profeet Mohammed, in vergelij-king met zichzelf, gegeven dat hij zeer laag in positie isof gelijkwaardig en op z’n hoogst op het niveau vanleraar. (Al-ajaazo billaahi ta’ala). Ik zal u een aantalreferenties, wat betreft deze uitspraak van Mirza Ghoe-laam, geven zodat u zelf in alle rechtvaardigheid kanvast stellen wie hij is.

Mirza Qadianie hemelt zichzelf als volgt op:

“Lahoe gasafal qamaroel moenieri wa annalie; gazafalqamaraniel moesriqaini attankiro.” (boek Idjazi Ah-madie, pagina 71. Auteur Mirza Ahmad GhoelaamQadianie)

Page 123: 022 qadiani dharm

Vertaling:Voor de Profeet van islam is uitsluitend de maanverduisterd, maar voor mij zijn zowel de maan als dezon tegelijk verduisterd. O mensen, weigeren julliemijn Profeetschap nog steeds.

Mirza Mahmoed Qadianie, tweede afgezant, schrijft dewaardigheid van de Profeet als volgt:

“Mijn Iman is dat Masiehi-mauoed (Mirza Ghoe-laam Qadianie) exact de handelingen van de Profeetvan de islam heeft verricht, zodat hij zelf de laatsteProfeet is geworden. Kan het niveau van leraar enleerling hetzelfde zijn? Indien de leerling op basis vanzijn kennis op hetzelfde niveau komt van zijn leraar,zal hij toch met respect voor hem moeten zitten. Dezerelatie is tussen de Profeet Mohammed en Masiehi-mauoed.” (boek Zikr-i-Ielahie, pagina 18. AuteurMirza Mahmoed Qadianie)

Page 124: 022 qadiani dharm

� de Imam van de Qadianie,Hākim Mohammed Hus-sain Lahori, vertelt de waardigheid van de ProfeetMohammed sallallaaho alaihi wa sallam als volgt:

“De Profeet Mohammed is een Mo’aliem (leraar) enMasiehi-mauoed is een leerling. Al zou een leerlingalle kennis van zijn leraar hebben gekregen en inbepaalde zin verder zijn gevorderd, dan nog blijft eenleraar een leraar en een leerling een leerling.” (boekAl-Mahdie, pagina 49. Auteur Hākim MohammedHussain Lahori Qadianie)

� De Qadianies hebben nog een waardigheid van deProfeet Mohammed sallallaaho alaihi wa sallam ver-teld. In Ro’si-azal heeft Allah door alle Profeten enook door Profeet Mohammed de belofte laten afleg-gen dat zij Iman moeten brengen op Mirza Ghoe-laam Qadianie en hem helpen. Hiermee wordtgezegd dat Mirza Ghoelaam hoger in aanzien is.Hierover wordt in Al-Fadl, jaargang 11, uitgave 27het volgende geschreven:

Page 125: 022 qadiani dharm

“Goda ni lia ahad sab Ambia si; ki djab tum ko doe’nmain kitaab aur hieqmat.Phir aaye toemhaaraa moesaddiek pajamber, to imaanlaawo karo oes kie noesrat.Lia tha djo meslaak sab Ambia si; wohie ahad haq nilia Moestafa si.Moebarak wo ummat ka mauoed ayaa; wo miesaakimiellat ka moqsoet aaya.” (Tijdschrift al-Fadl, jaar-gang 11, uitgave 27 d.d. 26 februari 1924)

� de Qadianies hebben de laatste Profeetschap van deProfeet Mohammed sallallaaho alaihi wa sallam alsvolgt verteld:

“Voor de komende Profeten is het einde der Profeet-schap (gatme-nabiejien) van de Profeet Mohammedgeen belemmering. De komende Profeten zullen gebo-ren worden in de Masiehi-mauoed (Mirza GhoelaamQadianie) tijdperk.” (speciale uitgave GatoemoenNabiejien van tijdschrift al-Fadl, pagina 15, d.d. 12juni 1928)

Page 126: 022 qadiani dharm

� Mirza Mahmoed, afgezant van Qadianie, geeft op devolgende wijze bekend aan de laatste Profeetschap:

“Zij hebben begrepen dat de formatie van Profeten bijAllah uitgeput is en het niet begrijpen hiervan komtdoordat zij Allah niet respecteren en herkennen.Waarom alleen een Profeet (Mirza Qadianie). Ik zegdat er duizenden Profeten zullen komen.” (boek An-ware Gielafat, pagina 62. Auteur Mirza MahmoedQadianie)

Deze uitspraken en Aqieda’s van de Qadianies zijnherkenbaar, het niet noodzakelijk daar verder op in tegaan. Ik heb enkele van deze uitspraken verteld, zodatde lezers kunnen weten welke eerbied de Profeet Mo-hammed in de Qadianie Dharm heeft en u te wetenkunt komen hoe de Qadianies de Profeet van de islamaanzien.

Page 127: 022 qadiani dharm

4. Willen jullie iets meer weten over Mirza GhoelaamQadianie?

Voordat deze bijeenkomst wordt afgesloten wil ik uvertellen welke hoedanigheid Mirza Ghoelaam Qadia-nie zelf heeft binnen de Qadianies, zodat de moesliemsiets meer kunnen weten over deze valse Profeet.

Mirza Ghoelaam Qadianie zijn waardigheid is druile-rig en niet alleen een paar waardigheden, maar velen.Bijvoorbeeld. Hij heeft zelf gezegd dat hij MazhariGoda (degene die Allah weerspiegeld) is. Soms zei hijdat hij Gaaliek (Schepper) is, soms zei hij dat hij hetsperma van Allah is, soms zei hij dat hij de zoon is vanAllah en soms zei hij dat hij de vader van Allah is.Vervolgens heeft hij in vergelijking met de afgoden vande Hindoes zichzelf Krishen, Ram, Qalankie Autaar enBarhaman Autaar genoemd. Daarnaast heeft hij zich invergelijking met de mensen de meest afvallige ge-noemd en binnen het dierenrijk zichzelf worm van hettoilet. Met andere woorden heeft Mirza Ghoelaam

Page 128: 022 qadiani dharm

Qadianie zijn waardigheid in de taal van tijgers alsvolgt verteld:

“Kirami gakie hoon mere pyare na’adamzaad Hoon.Hoon. Hoon. Basar kie djaye nafrat aur insaan kieaar”.

Met de intentie waarmee u zijn waardigheid heeft wil-len weten, kunt u aanhoren indien u dat kunt opbren-gen. Mirza zijn waardigheid kan naar mijn meningniemand beter dan hij zelf vertellen, omdat zijn Um-mah leiders en afgezanten zijn uitspraken en gedachtenals waarheid hebben bevestigd en andere Qadianieshebben het van commentaar voorzien. Ook hebbendeze Qadianies bij het uitleggen van de uitsprakenandere zaken aangehaald die niet in de oorspronkelijkeuitspraken of gedachten voorkwamen. Zij hebben aanhet kwetsbare lichaam van de worm vleugels van eenarend vastgemaakt.

Luister nu naar de woorden van Mirza Qadianie overzijn waardigheid:

Page 129: 022 qadiani dharm

“Er is geen Profeet op de aarde geweest, wiens naamik van Allah niet gekregen heb, zoals dat in BrahieniAhmadia staat geschreven. Allah heeft gezegd dat ikde volgende Profeten ben en daarom heeft hij mijgenoemd Adam, Noeh, Ibraahiem, Isaac, Jakoep, Is-mail, Moesa, Dawoed, Isa ibn Marjam en Mohammedsallallaaho alaihi wa sallam. Met andere woorden opgrond van Barozie bezit ik de waardigheid van iedereProfeet. (staat geschreven in de Tatiemmaa (supple-ment) Haqieqatoel Wahie. Auteur Mirza GhoelaamQadianie)

Allah wilde dat van alle Profeten, hun vroomheid enrespect, in een persoon zichtbaar werd gemaakt. Endie persoon ben ik. (boek Brahieni Ahmadia, pagina98. Auteur Mirza Ghoelaam Qadianie)

Ziendaa sjoet har Nabie baha aamdanam; har rasoelini’ha ba pairra hanam (alle Profeten waren dood endoor mijn komst zijn zij levend geworden; alle Profe-ten hebben hun gezicht verborgen tussen mijn

Page 130: 022 qadiani dharm

voeten). Mai kahbie Adam kahbie Moesa kahbie Ja-koep hoon; niez Ibraahiem hoon nasli hain meriebesjamaar (soms ben ik Adam, soms Moesa, somsJakoep en Ibraahiem; mijn nakomelingen zijn ontel-baar). Manam Masiehi zamaan wa manam qaliemigoda; manam Mohammed wa Ahmad ki moetj-tabaabaasat (ik ben de Isa van dit tijdperk, ik ben Moesa enik ben Mohammed en Ahmad en verkoos de meestgeliefde). (boek Kalaami Mirza en is overgenomen uitAl-Fadl van 18 februari 1930)

O dierbaren jullie hebben dat tijdperk gekregen,waarover alle Profeten hebben verteld en jullie hebbendie persoon gezien, naar wie vele Profeten haddenuitgekeken. Daarom moeten jullie je Iman sterk ma-ken en jullie Pad rechtzetten.” (boek Arba-ien, pagina4. Auteur Mirza Ghoelaam Qadianie)

Van de vele uitspraken van Mirza Ghoelaam Qadianieheb ik een vier gepresenteerd, zodat u zelf de waardig-heid van hem kunt waarnemen. Ten slotte, presenteerik een uitspraak van zijn afgezant Mirza Mahmoed

Page 131: 022 qadiani dharm

Qadianie, zodat u ook zijn waardigheid kunt vaststel-len.

“Door toedoen van Mirza Ghoelaam Qadianie is de islamlevend geworden, Heilige Qur’aan levend geworden,Mohammed sallallaaho alaihi wa sallam zijn naam levendgeworden, Allah’s eenheid en alle goede daden levendgeworden, elke Profeet levend geworden, iedere eerlijkemens nogmaals geboren. Hiermee wordt vastgesteld datMasiehi-mauoed geen gewone mens was. Hij heeft delering van Profeten levend gemaakt.” (Tijdschrift al-Fadlvan 6 mei 1924)

De uitspraken van Mirza Ghoelaam Qadianie en zijnzonen kunnen als volgt worden samengevat:

� Mirza Qadianie is het voorbeeld van de namen, wer-ken en waardigheid van de Profeten (ma’aza ta’ala).� Mirza Qadianie is degenen die van alle Profeten en

eerlijke mensen hun werken zichtbaar maakt(ma’aza ta’ala).

Page 132: 022 qadiani dharm

� Door de komst van Mirza Qadianie zijn alle overle-den Profeten weer levend geworden (ma’aza ta’ala).� Iedere Profeet heeft zich verscholen in het gewaad

van Mirza Qadianie (ma’aza ta’ala).� Mirza Qadianie is van vele volkeren een gemende

soort.� Mirza Qadianie is de Masieh van zijn tijdperk,

Qaliem en Mirza Mahmoed Ahmad, Mustafa Moe-tjtabaa (ma’aza ta’ala).� Mirza Qadianie is degene van wie alle Profeten goe-

de tijding had verteld (La’anattoellahi alal qaazi-bien).� Mirza Qadianie is degene die vele Profeten hebben

willen zien (La’anattoellahi alal qaazibien).

Voor de komst van Mirza Qadianie was de eenheid vanAllah, dieni islam, Heilige Qur’aani Qariem, paigham-beri islam ka naam, alle Profeten en eerlijke mensendood gegaan. Door zijn komt zijn zij allen levendgeworden. (Al-ajaazo billahi ta’ala).

Page 133: 022 qadiani dharm

Mirza Qadianie was geen gewone mens, omdat hij delering van de Profeten tot leven heeft gebracht. (MogeAllah alle moesliems beschermen van deze onnozelebeweringen van Mirza Qadianie).

In de boeken van de Qadianie Dharm worden dezebeweringen van Mirza Qadianie gevonden, die geenenkele gelovige kan verdragen. Ja, indien iemands hartdood is of iemand is omgekocht door deze ongelovi-gen, dan is dat wat anders. Daarom wilde ik dezeonnozele beweringen van de Qadianie niet ter sprakebrengen, maar ik was door de vele gestelde vragengenoodzaakt hierop in te gaan. Ik heb de beweringenmet die intentie overgenomen in mijn naqali kufr, kufr nabaasat. Met andere het citeren van Kufr is geen Kufr.Moge Allah mij vergeven. Door het citeren van hunuitspraken en uitleggen kan een voordeel worden be-haald, dat de moesliems die door de bedrieglijke argu-menten van de Qadianies waren overgehaald en zichhadden aangesloten bij de Ahmadia Djamaat terugkunnen keren en Allah om vergiffenis vragen.

Page 134: 022 qadiani dharm

Zevende bijeenkomst

Assalaam-o-alaikum wa rahmatullaah

Wa alaikumus salaam wa rahmatullaahi wa barakatuhu

1. In de afgelopen bijeenkomsten is mijn hoofd duizeliggeworden, door het aanhoren van de valse beweringenen uitspattingen van Mirza Qadianie. Moge Allah allemoesliems beschermen van de gevaarlijke en giftigevirussen van de Qadianies. Amien! Hebben de Qadia-nie Imams en leiders naast Allah en de Profeten ookandere gelovigen beledigd? Zo ja, vertel dan eens overenkelen onder hen die beledigd zijn.

Als de misdadigers gespot hebben met Allah en zijnProfeten waaronder de Profeet van de islam en hunbeledigd en uitgescholden hebben, welke waardigheidzal dan onze vromen en Oelema bij de Qadianies

Page 135: 022 qadiani dharm

hebben. Toch zal ik enige voorbeelden aanhalen op uwverzoek. Een voorbeeld over de belediging van TajdaarGholeraa, een plaats in Pakistan.

� Qutbul Aqtaab Shaikhul Oelema Hazrat Sayyedi-na Pir Maharali Shah Saheb rahmatullah alai.

Deze vrome man had het bloed van de Syed en vromefamilie. Hij was het knooppunt van zowel de Shari’ahUloom als de Rohanie Uloom. Zelfs voor grote misda-digers deinsde hij niet terug en vertelde uit gewoontealtijd de waarheid. Hij was de leermeester en be-schermheer van zowel Soefi’s als Oelema. Hij heeftaltijd de islam gediend zonder enig voordeel te ver-wachten. Mensen die waren afgedwaald heeft hij navele pogingen op het Rechte Pad te brengen de hel ingestuurd. Mirza Ghoelaam Qadianie en zijn volgelin-gen beefden als zij zelfs zijn naam hoorden. Zelfs hetstof van zijn graf leidt de zoekers naar de waarheid.Luister naar de afvallige uitspraken van Mirza Qadia-nie tegenover deze vrome heer:

Page 136: 022 qadiani dharm

“Kazzaab, satan, misdadiger, bijter als een schorpi-oen, O Gholeraa’s grondgebied moge Allah’s vloekop jou rusten en je bent vanwege een vervloekte ookvervloekt.” (staat geschreven in Noezoeloel Masieh,pagina 75)

Belediging aan het adres van Mujaddid HazratSheikh Syed Shah Ahmad Sirhindie Al-FishaanieNaghsbandi.

Welke moesliem kent de grote soefi meester en bekendedienaar van de islam Hazrat Sheikh Al-Fishaanie niet.Hij heeft de godsdienst “Dieni Ilaahie” die AkbarBadsha had gesticht met wortel en elkaar vernietigd ende islam doen triomferen. Hij heeft via zijn boek Ma-qtoeb, en dus Maqtoebaat alle mensen die op zoek wa-ren naar Tariqat gezegend met zijn Faiz. Hij heeft bietallen in Hindoestaan de Orde Naghsbandi verspreid,maar ook tot in het buitenland. Mirza Qadianie heefthem ook een voorbeeld van schuldenaar gemaakt enzelf zijn eigen waardigheid hoger geprezen dan vanHazrat Al-Fishaanie. Kortom, een zekere Jakoebali

Page 137: 022 qadiani dharm

Qadianie heeft in zijn boek over Mirza Qadianie hetvolgende geschreven:

“Hazrat Mujaddid Al-Fishaanie heeft in zijn boekMaktoebaat zelf geschreven, dat degene die na mijzullen komen en op wie Allah’s speciale zegen rust,hij niet beter is dan zij en dat zij niet zijn volgelingenzijn. Dus, deze bekrompen man (Mirza Ghoelaam)verteld de realiteit, alleen om Allah te bedanken, datAllah hem (Mirza) boven de anderen heeft verheven,die beter zijn dan Hazrat Al-Fishaanie. Allah heeftmij (Mirza) veel beter beloond dan de Awliyah en bijde Profeten gevoegd.” (boek Hajaati Ahmadia, volu-me 2, pagina 79, Irsaadi [uitspraak] van Mirza)

Mirza Qadianie heeft door deze valse beweringen deharten van moesliems en in het bijzonder de Naghsban-di leed bezorgt, omdat de vromen zoals Imaami Rabba-ni Hazrat Sayyedina Sheikh Mujaddid Al-FishaanieFaroeqi Naghsbandi in zijn boek Maktoebaat heeft ver-teld, zelfs de gedachtevogels van Mirza Qadianie daarniet konden vliegen. Wat Hazrat Al-Fishaanie bedoelde

Page 138: 022 qadiani dharm

met, dat Allah na hem betere mensen zou sturen, is zijneigen ik bewijzen. Hij was een bescheiden man, en zichzo eenvoudig voelen is een teken van een zeer vromemens. Maar als Mirza Qadianie ogen heeft, dan pas kanhij dat inzien. Mirza Qadianie heeft door zijn hoogmoe-digheid de Maktoebaataat van Hazrat Al-Fishaanie nietbegrepen en zichzelf in de vingers gesneden. Ook be-gon hij zichzelf deugdzamer te zien dan de Aulia’s opwie Allah’s zegen rusten.

Barie aqokolo daniesh babaajat ghriest, met anderewoorden men moet huilen om zulk verstand.

Een voorbeeld van een belediging aan het adres vanHazrat Sheikh Syed Abdul Qadir Jilani radi Allahota’ala anho Ghaus-ul-Azam.

Luister nu naar de bespottelijke woorden van MirzaMahmoed, de afgezant en zoon van Mirza GhoelaamQadianie, die hij op een Juma in de Khoetba heeftverteld. De Qadianie kranten hebben zijn uitsprakenmet veel peper en zout gepubliceerd.

Page 139: 022 qadiani dharm

“Syed Abdul Qadir Jilani heeft soms zijn eigen feite-lijkheden en innerlijke gevoelens verteld, omdat hijgeen Boodschapper was maar een Mujaddid. EenMujaddid is een hervormer. Hij was in de hoedanig-heid van Mujaddid, daarom heeft hij zijn gevoelensbekend gemaakt. Sheikh Abdul Qadir zei dat hij dat-gene wilde vertellen wat hij aanschouwde en wat zichin de samenleving ontwikkelde. Daar hij een Mujad-did was sprak Allah soms op grond van ielhaamie methem. Hij was in zijn tijd een zegen voor zijn mensen.Sheikh Abdul Qadir kon niet ingaan op de materie,dat Allah een Eenheid vormt. Dit was voor HazratiMasiehi-mauoed gereserveerd, die als Boodschapperis gestuurd. Daarom konden de mensen voor dekomst van Mirza Ghoelaam dit soort onderwerpenniet behandelen, anders zouden zij ook de voorschrif-ten van Tauhid verkondigen. Sheikh Abdul Qadir konalleen die waarnemingen vertellen die hij zelf begreep.Het vertellen over de voorwaarden, betekenis en heilvan Tauhied was het werk van Masiehi-mauoed sa-laatus wa salaam. Dit is dus het verschil tussen

Page 140: 022 qadiani dharm

Mirza Ghoelaam Qadianie en de Aulia’s en in hetbijzonder Syed Sheikh Abdul Qadir Jilani over ditonderwerp.” (Tijdschrift al-Fadl d.d. 20 oktober 1925)

De Qadianie afgezand heeft in zijn afvallige Khoetbaslechte woorden gesproken over Sheikh Abdul QadirJilani en hem als een schijnheilige afgeschilderd watbetreft Tauhied. Hij heeft in tegenstelling tot SheikhAbdul Qadir zijn vader Mirza Ghoelaam Qadianie Kaz-zaab als een nieuwe Boodschapper openbaar gemaakt,een Muballigh van de voorschriften van Tauhied en eenheil verkondiger van Tauhied. Dit is rechtstreeks ennadrukkelijk een belediging van Hazrat Syed SheikhAbdul Qadir Jilani.

Daarnaast heeft de Qadianie afgezand zijn vader MirzaGhoelaam Qadianie in aanzien verheven, hoger danniet alleen Sheikh Abdul Qadir, maar zelfs alle Aulia’s.Dit is bijzonder hersenloos (djahielpan) van MirzaMahmoed Ahmad Qadianie. Hij weet absoluut niets afvan onze vromen.

Page 141: 022 qadiani dharm

� Een belediging aan het adres van Imam-i-SjohadaaHazrat Imam Hussain radiallaho ta’ala anho.

De waardigheid van Imam-i-Ali Maqām Sahiedi Qar-balaa Nawaazi Rasoel Djieghar Go’oze batoel HazratSayyedina Imam-i-Hussain radiallaho ta’ala anho isbekrachtigd door de Sahih Ahadith en MotawaatierAhadith. Dit weten ook alle moesliems die zich met degodsdienst bezighouden. Mirza Ghoelaam Qadianieverwerpt al die overleveringen (Ahadith) en schrijftover Imam Hussain het volgende:

“Ja, het is ook waar dat hij een van de godvrezendevan Allah was. Maar er zijn miljarden van zulkemensen geweest, en Allah weet hoe het in de toekomstzal zijn. Zondermeer hem de leider van de Profetenmaken is een belediging van Allah en de Profeten.Evenzo, hebben Allah en Zijn Profeet de namen Na-bie en Rasoel aan Masiehi-mauoed, gegeven. En alleProfeten van Allah hebben hem toegejuicht. Ook isMirza Ghoelaam Qadianie door Allah bekend ge-maakt als degene die alle eigenschappen van Profeten

Page 142: 022 qadiani dharm

in zich heeft. Nu moet gedacht worden welk verbandImam Hussain hiermee heeft? Is het niet waar datvolgens de Heilige Qur’aan, Ahadith en de getuigenisvan alle Profeten, Masiehi-mauoed (Mirza) veel vro-mer is dan Imam Hussain en de bron is van allewonderen? Indien in werkelijkheid ik zelf Masiehi-mauoed ben, welke status moet ik dan in tegenstellingtot Imam Hussain krijgen? En indien ik Masiehi-mauoed niet ben, waarom heeft Allah dan velen won-deren getoond? En waarom is Allah dan altijd eensmet mij?” (boek Noezoeloel Masieh, pagina 49-50.Auteur Mirza Ghoelaam Qadianie)

Mirza Ghoelaam Qadianie heeft in dit boek vanhem op pagina 99 een gedicht geschreven, namelijk:

“Qarbalaa ihst sairi har aanam; sat Hussain ast darghirie baanam.(Ik ben voortdurend in Qarbalaa, waarvele Hussains in mijn gewaad zijn verstopt)”.

Dit gedicht van Mirza Qadianie is ook te vinden zijnandere boek Doerri Zamien, pagina 287. Dit vond Mir-

Page 143: 022 qadiani dharm

za niet afdoend, dus heeft hij in nog een ander boek,van hem zelf, Imam Hussain als volgt beledigd:

“Main Goda ka koestaa hoon aur toemhaaraa Hus-sain doesmano ka koestaa tha. (Ik ben door liefdeverzonken in Allah en Hussain is vermoord door zijnvijanden). Het is heel helder wat het verschil is tussenbeiden.” (boek Idjaazi Ahmadi, pagina 81. AuteurMirza Ghoelaam Qadianie)

De hierboven aangehaalde citaten zijn een grote beledi-ging voor Imam Hussain, omdat hij gelijk gesteld is metvele andere gewone Hussains. Zelf heeft Mirza zichzelf opzo’n hoge troon geplaatst, dat alle respect van Imam Hus-sain in het niets is opgegaan. Daarna heeft Mirza QadianieAllah en zijn Profeten beschuldigd, dat zij hem de namenNabie en Rasoel hebben gegeven en de bezitter hebbengemaakt van alle eigenschappen van de Profeten. Moge devloek van Allah en Zijn vrome aanbidders rusten op zo’nKazzaab, die Allah, de Profeten, Heilige Qur’aan en Aha-dith heeft beschuldigd en zijn eigen aanzien heeft verhe-ven boven de vrome moesliems. De vertaling die ik heb

Page 144: 022 qadiani dharm

gegeven aan het gedicht van Mirza Qadianie over ImamHussain is overtroffen door de vertaling en betekenis vanMirza Mahmoed Qadianie. Luister naar zijn vertaling:

“Mensen hebben begrepen, dat Masiehi-mauoed be-weert dat hij gelijk is aan Imam Hussain. Maar ik zegdat de betekenis daarvan is, een seconde van mij isgelijk aan 100 opgeofferde Husains.” (staat geschre-ven in Agbaaro Rasail Qadianie)

Dit is het resultaat van de leerstelling van de Qadianie.Mirza Qadianie vergelijken met Imam Hussain radial-laho ta’ala anho binnen de Qadianie Dharm is eenbelediging door Mirza Qadianie, omdat iedere secondevan Mirza Qadianie Mardoed gelijk is aan 100 opgeof-ferde Hussains. (Ma’azallah).

·1 Een belediging aan het adres van Hazrat Ali radi-allaho ta’ala anho.

De waardigheid van Sheer-e-Goda Faatihi Gaibar BabulIlm Parwarda-i-Rasoel Hazrat Sayyedina Maula Ali

Page 145: 022 qadiani dharm

Murtazaaa Qaramallaho ta’ala wadjha hoesj sharief isbewezen door de Heilige Qur’aan en Ahadith. In deAhadith boeken is een heel hoofdstuk gewijd aan Haz-rat Ali. Daarnaast is het meer dat bekend, dat Hazrat Alitijdens het vasten door de misdadiger Abdul Rahmaanibn Moeljiem in de Ramadaan, binnen in de Kufa mos-kee, op het moment dat de ochtendglorie scheen, isgemarteld (Sahied). Edoch, in de ogen van Mirza Ghoe-laam Qadianie heeft Hazrat Ali geen aanzien. Mirzaheeft het aanzien van Hazrat Ali met zijn schrijven alsvolgt aangetast:

“Vergeet de oude Kalifaat ruzie, en accepteer de nieu-we Kalifaat. Een levende Ali is binnen jullie kringen,merken jullie dat niet op en zoeken jullie naar de dodeAli.” (boek Malfoozaati Ahmadia, deel 1, pagina 31)

Mirza Qadianie heeft door het kalifaatschap een strijdte noemen en het te laten voor wat het is, zijn heden enHiernamaals verpest. Aangezien deze opdracht van deRasoel alaihi salaam (alaikum bi soennatie wa soenna-tiel golefaa’ier rashiediennal mahdie-jien; dit wil zeg-

Page 146: 022 qadiani dharm

gen, op jou is mijn aanpak en de aanpak van deGolefaa’ier Rashiedien van toepassing), Mirza Ghoe-laam Qadianie heeft genegeerd en geprotesteerd.

Tegelijkertijd heeft Mirza Qadianie door Hazrat Ali eendode te noemen een laster geuit. En dit druist in tegenhet Gebod van de Heilige Qur’aan “bal ahjaa-oe walaatiellaa tash o’roen”, dit wil zeggen “maar zij zijn inleven en u kunt dat niet beseffen”. Echter, Mirza Qadi-anie hecht geen waarde aan de Heilige Qur’aan enAhadith. Hij is voortdurend bezig de Aulia’s te beledi-gen en uit te schelden.

� Een belediging aan het adres van Hazrat Seyede-toen Niesaa Fatima Zahra Gatoeni Jannat.

De oogappel en dochter van de Profeet Mohammedsallallaaho alaihi wa sallam, Hazrat Sayyeda FatimaZahra Gatoeni Jannat radiallaho ta’ala anha, op wiensschone en uiterste vroomheid zelfs de vrouwen van hetParadijs niets voorstellen, degene die de gids is van devrouwen van het Paradijs, degene over wiens leven

Page 147: 022 qadiani dharm

vele Ahadith aanwezig zijn, wiens heilige lichaam eendeel van het lichaam van de Profeet Mohammed is;haar heeft Mirza Qadianie dermate met vulgaire woor-den beledigd, dat ieder fatsoenlijk mens van schaamtebezwijkt. Edoch, wat kunnen wij doen. Mirza Ghoe-laam Qadianie is geboren en opgeroeid met ongepasttaalgebruik, dus bezigt hij die taalgebruik. Hij schrijfthet volgende over de heilige dochter van de Profeet:

“Mirza Qadianie heeft op boven zintuiglijk gezien,dat Hazrat Fatima zijn hoofd op haar dijbeen heeftgezet en mij hierdoor laten weten dat ik daaruit kom.”(staat geschreven in de kantlijn van het boek Ik Gha-latie ka Isala, pagina 11. Auteur Mirza GhoelaamaQadianie)

Een belediging aan het adres van de Pandjatan Pak

Met Pandjatan Pak worden bedoeld de Profeet Moham-med sallallaaho alaihi wa sallam, Hazrat Fatima, HazratAli, Hazrat Hasan en Hazrat Hussain (radiallaho ta’alaanhoem ajma’ien). Zij hebben de boom van de islam

Page 148: 022 qadiani dharm

besproeid en groot gebracht. Daarom kunnen wij henBiena-i- islam (de wortel van de islam) noemen. MaarMirza Qadianie heeft zijn afvallige zonen tot Biena-i-islam en Pandjatan benoemd. Op deze wijze zijn deheiligen van de Pandjatan Pak beledigd. Mirza schrijfthet volgende:

“Merie aulaad sab terie ataa hain; har ik terie bishaa-rat si hoewaa hain. Ji pancho djo ki nasli Sayeda hain;jehie hain pandjatan djien par biena hain.” (boekDoerri Sameen, pagina 45. Auteur Mirza GhoelaamQadianie)

Dit wil zeggen: deze kinderen van mij zijn voor jouaantrekkelijke plezier geboren. Deze vijf zijn het nage-slacht van de Sayeda, deze zijn het vijftal op wie deislam rust.

Page 149: 022 qadiani dharm

� Een belediging aan het adres van Hazrat SayyedinaAbu Bakr wa Sayyedina Umar radiallaho ta’alaanhoma.

Deze twee geliefden van de heilige Profeet Mohammedsallallaaho alaihi wa sallam zijn Kaliefen, AmierielMo’minien. Zijn beiden opvolgend de eerste en tweedekaliefen. De moesliemgemeenschap is mee eens datdeze twee de meest heiligen zijn van de Ummah van deProfeet. In de Heilige Qur’aan staan vele verzen, diedeze twee veel lof toejuichen. Eveneens zijn de Ahadithboeken vele lof betuigingen over hen. In de Ahadithboeken zijn over deze twee afzonderlijke hoofdstukkengeschreven, waarmee hun waardigheid duidelijk is ge-worden. Oelema-e- islam en andere beroemde Imamshebben voor de moesliems vele boeken over hen ge-schreven.

Maar Mirza Ghoelaam Qadianie, over wie de duivelheerst, die naast zichzelf niemand in acht neemt schrijftheel brutaal het volgende over deze kaliefen:

Page 150: 022 qadiani dharm

“Ik die Mahdie waarover aan ibn Sierien gevraagd isof de komende Mahdie van hetzelfde niveau is als AbuBakr. Hij antwoordde dat Mahdie niet alleen hoger inaanzien is dan Abu Bakr, maar zelfs hoger in statusdan sommige Profeten.” (boek Tableeghi Risālat, deel9, pagina 30. Auteur Mirza Ghoelaam Qadianie)

Dit was de uitspraak van Mirza Qadianie, waarin hijde belediging tegen Abu Bakr is ingeworteld. Latenwij kijken naar de gevolgen van deze leerstelling opzijn huis en djamaat. In deze zaak is heeft QadianieHākim oel Ummah Mohammed Hussain Lahori hetvolgende gezegd, die onze Iman van pijn brand:

“Ik had met Masiehi-mauoed Mirza Qadianie alaihisalaam zijn Ahle bait een speciale relatie. Op ditmoment heb ik met de hele Masieh familie dezelfdehartstochtelijke relatie en ik zie mij vereerd om hunschoenen op te tillen. Ik heb door deze familie grotevoordelen behaald. Ik kan hen voor hun gunsten nietin voldoende mate bedanken. Ik heb iemand die heelveel van mij houdt en momenteel een Moulvi Faziel

Page 151: 022 qadiani dharm

is. Hij is een speciale pilaar van Masiehi-mauoed. Opeen dag vertelde hij, dat het waar is dat Mohammedsallallaaho alaihi wa sallam niet zoveel voorspellingenkan doen als Masiehi-mauoed. Daarna heeft hij ookgezegd, wie waren Abu Bakr en Umar. Zij waren hetniet eens waard om de veters van Mirza Qadianiezijn schoenen te worden.” (boek Al Mahdie, pagina57. Auteur Hākim Mohammed Hussain Qadianie)

Dit is de leerstelling van Mirza Ghoelaam Qadianie, datde grootste pilaar van zijn huis zo verheven is, dat demeest vrome moesliems na de Profeet Mohammed,namelijk Hazrat Sayyedina Abu Bakr Siddiqui enSayyedina Umar Faroeqi Azam niet eens het waardwaren de veters te zijn van Mirza Qadianie. (Al-ajaazobillahi ta’ala).

Na deze belediging bleef de hartstochtelijke Aqiedavan Hākim oel Ummah Qadianie nog steeds verbon-den met het huis van Mirza Qadianie en hij vond heteen eer om hun schoenen te poetsen en op te tillen.

Page 152: 022 qadiani dharm

O Qadianies, indien in jullie nog enige schaamte res-teert, denk dan na en stel vast of na zo’n afvalligebelediging enige ongelovige nog durft zoiets te zeggen.En kan iemand na het opzeggen van de islamitischeKalma nog de bovenstaande Aqieda in gedachtenbrengen. Degene wiens Iman is vergaan en is verbrandin het vuur van de hel, voor hen maakt het niet uit wiewat zegt. Bi haaja baasj haartji gahie koen.

Het is nog niet te laat, bekeer je tot de islam en vraagAllah vergiffenis en vervloek Mirza Qadianie en zijnvolgelingen. En wordt een eenheid met de Ahle Sunnatdjamaat, omdat Aaj li oen kie panaa aaj madat mang oen si,kal na manighe qiamat mi agar maan ghia.

Een belediging aan het adres van alle Sahaabaa’s

De Qadianies hebben Hazrat Shah Maharali, HazratImaami Rabbani Mujaddid Al-Fishaanie, Jalallatoel IlmHazrat Mohiuddin ibnoel Arabie, Hazrat SayyedinaGhaus-ul-Azam, Hazrat Sayyedina Imaami Azam,Hazrat Sayyedina Sahied-e-Ali, Hazrat Sayyedina

Page 153: 022 qadiani dharm

Maula Ali, Hazrat Sayyedina Faroeqi Azam en HazratSayyedina Siddiqi Akbar radiallaho ta’ala ajma-ien uit-gescholden en hun in hun eerbied aangetast. Deson-danks hebben de Qadianie honden geen voldoeninggekregen en hebben zij alle metgezellen van de ProfeetMohammed sallallaaho alaihi wa sallam eveneens bele-digd. Luister naar de woorden van Qadianie QalankieAutaar, waarmee hij de metgezellen heeft vernederd:

“Degene die in mijn Qadianie djamaat is getreden, isin werkelijk getreden binnen het rijk van Staat ge-schreven in het boek Gairoel Moerselien zijn metge-zellen.“ (boek Goetbahi Ielhaamjaa, pagina 258.Auteur Mirza Ghoelaam Qadianie)

Alle volgelingen en dierbaren van Mirza Qadianie heb-ben blindelings dit pad van Mirza gevolgd en allerleipublicaties over deze leerstelling van Mirza zijn deQadianie kranten verschenen. Over dit onderwerp isook in een duivels boek A’iene-i- Saddaaqat van de Qadia-nies geschreven en op deze wijze zijn de metgezellenvernederd.

Page 154: 022 qadiani dharm

De heilige groep van de metgezellen is een djamaatwaarover Allah zegt “radiallaho anhoem wa radoeanho” met ander woorden “zij zijn allen met Allah enAllah is met hen”. Ook heeft Allah over deze metgezel-len gezegd “Asietdaah-o alal qoeffaari rohamaa-o bai-nahoem” met andere woorden “zij zijn wreed tegenMoenqariens en onderling zachtmoedig”. Dit is eenHeilige Qur’aan vers die de metgezellen hebben zonderenige voorwaarde. Zo zijn er aan de hand van veleverzen van de Heilige Qur’aan en duizenden Ahadithde status van de metgezellen bewees, maar in deQadianie Dharm is de eerbied van de metgezellen ookvergelijkbaar met het respect van hun bedienden. Ikvertel uit de Qadianie boeken een aantal uittreksels enlet op hoe zij de metgezellen hebben vernederd.

“Een Profeet is ook naar ons (Qadianie) gekomennamens Allah. Als wij zijn boodschappen opvolgenzullen wij dezelfde status verkrijgen die de Shaabaa’shebben. (boek A’iene-i-Sadaqat, pagina 53)

Page 155: 022 qadiani dharm

Zij die een vinger wijzen naar de metgezellen vanMasiehi-mauoed, en zeggen dat zij in vergelijkingmet de metgezellen van de Profeet Mohammed afval-ligen zijn, welke relatie hebben zij dan met hen. Demetgezellen van de Profeet Mohammed hebben leringgehad van hem, maar de metgezellen van Masiehi-mauoed hebben lering gehad van Mirza Qadianie.Dus is er een verschil tussen beide groepen. Door deeerder vertelde uitspraken is duidelijk geworden, datMasiehi-mauoed ook als Mohammed doerrasoelloel-laah is genoemd. Het is een verbod om enig verschiltussen Masiehi-mauoed en Mohammed te maken,omdat alle bijzonderheden die Mohammed had ookvoorkomen bij Masiehi-mauoed. Hiermee is ook hel-der geworden, dat er geen verschil mag worden ge-maakt tussen de metgezellen van Mohammed sal’aamen de metgezellen van Masiehi-mauoed, zoals de eneheilig noemen en de andere afvallig. Deze beide groe-pen zijn in feite geen aparte groepen, maar een het-zelfde. Er is alleen een verschil in tijdperk. Zij zijn demetgezellen van eerste keer dat Mohammed was ge-stuurd, en deze metgezellen zijn van de tweede keer

Page 156: 022 qadiani dharm

dat Mohammed was gekomen. (Tijdschrift al-Fadld.d. 28 mei 1918, jaargang 5, uitgave 92)

De grootste gunst van Allah is dat Hij met iemandpraat en de tweede gunst die hierop volgt is, dat er eenrelatie moet worden onderhouden met hen waarmeeAllah praat. Omdat tussen Allah en Profeten recht-streeks contact is. Ik zie dat Allah met enkele van demensen uit mijn djamaat rechtstreeks praat.” (Ditheeft Mirza Mahmoed Qadianie verteld in een toe-sprak op een Djuma en dit deze toesprak is gepubli-ceerd in Al-Fadl d.d. 18 juli 1915, jaargang 3, uitgave11)

Indien u enige aandacht vestigt op deze uittreksels, dankomen een aantal dingen naar voren. Ik zal bovenge-noemde beweringen memoreren:

A. Het dienen van Mirza Qadianie verleent dezelf-de status aan u die ook de metgezellen van deProfeet Mohammed sallallaaho alaihi wa sallamhebben gehad.

Page 157: 022 qadiani dharm

B. Het eerbiedigen van de metgezellen van deProfeet Mohammed is volgens Mirza Qadianieeen belediging voor zijn eigen metgezellen.

C. Het is verboden enige verschil te maken tussende Profeet Mohammed en Mirza Qadianie.

D. De vooraanstaande metgezellen van ProfeetMohammed als heilig erkennen is niet juist invergelijking met de naasten van Mirza Qadianie.

E. Zonder enige belemmering hebben alleen deProfeten met Allah. Daarom hadden de metge-zellen van de Profeet Mohammed geen recht-streekse contact met Allah. Enkele mensen vande Qadianie djamaat hadden zo’n status datAllah met hen zonder enig voorbehoud contacthad. Al-ajaazo billahi ta’ala.

Dit is de Aqieda en gedachte over de metgezellen vande profeet Mohammed sallallaaho alaihi wa sallam vanMirza Qadianie, zijn naasten en volgelingen. Door bo-venstaande beweringen van Mirza Qadianie wordt opalle mogelijk wijze de Sahaabaa’s beledigd. Moge Allah

Page 158: 022 qadiani dharm

alle moesliems beschermen van zulke Aqieda’s enmensen.

2. Hebben de Qadianies ook de gewone moesliems uitge-scholden en beledigd?

Wat een rare vraag. Als de Qadianies de grote Oelema,Soefi’s, Imams en Sahāba’s hebben beledigd, uitge-scholden en hebben gespot met hun status welkmoesliem blijft dan nog over die bespaart zal wordenvoor hun afvallige taalgebruik en gedachte. De Profeetvan de Qadianie Dharm en zijn naasten hebben allemoesliems van de Sahaabaa’s, het heden tot de Dag desOordeels volmondig uitgescholden. Ook hebben zij allemoesliems vervloekt. Mirza Qadianie schrijft in zijnberuchte boek:

“In de islam zijn duizenden Aulia’s geweest, maar erwas onder hen geen enkele mauoed, maar alleen hijdie met de naam Masieh zou komen is een mauoed.”(boek Tazkieratoes sjahaadatain, pagina 29. AuteurMirza Ghoelaam Qadianie)

Page 159: 022 qadiani dharm

Mirza Qadianie schrijft verder:

“Het is volkomen bewezen zoals Allah met mij heeftgepraat en mij heeft geroepen en zoals Allah mij veelkennis van het onzichtbare heeft gegeven, is niemandin de afgelopen 1300 jaar Hijri met deze kennis ver-rijkt. En indien iemand deze bewering van mij ne-geert, laat hij het dan bewijzen. Uitsluitend ik wasdegene voor wie de ontelbare Wahie’s en kennis overhet onzichtbare van Allah bestemd was. Aan geenenkele Aulia, Abdāl en Qutub die in deze Ummahreeds zijn overleden is enige van deze waardigheidgegeven. Daarom was alleen ik degene die de naamProfeet kon krijgen. Anderen waren het niet waardom deze naam te krijgen.” (boek Haqieqatoel Wahie,pagina 391. Auteur Mirza Ghoelaam Qadianie)

En dit heeft Mirza Qadianie ook geopenbaard:

“Ik ben Gaatiemoel Ambia (laatste Profeet); na mijkomt geen andere Profeet, maar degene kan eenProfeet worden die op mijn pad loopt en mijn volge-

Page 160: 022 qadiani dharm

ling is.” (Boek Goetba-i Ielhaamjaa, pagina 35. Au-teur Mirza Ghoelaam Qadianie)

De zoon van Mirza Ghoelaam Qadianie heeft op basisvan voorgaande beweringen van zijn vader het volgen-de uitgelegd:

“Mijn godsdienst is, dat de afgelopen 1300 jaar tot opheden in de Ummah van Mohammed niemand isgeweest, die zoveel van de Profeet Mohammed hielden zeer gehoorzaam was zoals Masiehi-mauoed.”(Boek Haqieqatoel Naboead, pagina 5. Auteur MirzaMahmoed Qadianie)

Beslis zelf of door de beweringen van de Profeet van deQadianie Dharm en zijn afgezanten, vanaf de tijd vande Profeet Mohammed sallallaaho alaihi wa sallam totop heden geen enkele moesliem, Awliyah of andervrome niet beledigd zijn. Indien u vluchtig de valsebeweringen leest komen de volgende resultaten naarvoren:

Page 161: 022 qadiani dharm

� Geen enkele Profeet heeft voor de geboorte van eenAulia of vrome daarover verteld, maar Mirza Ghoe-laam Qadianie die als Masiehi-mauoed (Kazzaab)zou komen, daarover hadden reeds in een vroegstadium de Profeten en Aulia’s verteld.� Allah had Mirza Qadianie uitgekozen om met hem

te praten, telkens te roepen en aan hem over deonzichtbare dingen te vertellen, maar sinds de tijdvan Sahaabaa’s tot op heden is in de UmmatiMohammadia nooit zo niemand geweest.� Naast Mirza Qadianie ‘s zonen en zijn naaste volge-

lingen kan tot de Dag des Oordeels niemand eenAwliyah worden.� In de afgelopen 1300 jaren is in de Ummati

Mohammedia niemand geweest die meer hield vanen gehoorzamer was aan de Profeet dan Mirza Qadi-anie.

O moesliems! Vertel zelf of bovenstaande beweringenvoor de Ummah van de Profeet Mohammed sallallaahoalaihi wa sallam een belediging is of niet. En of destatus van Mirza Qadianie in vergelijking met de totale

Page 162: 022 qadiani dharm

moesliemgemeenschap een vernedering is of niet. Ikheb in het kort die beweringen van Mirza Qadianiebesproken, waarmee de totale Ummati Mohammediais beledigd. Indien u nog meer beledigingen wilt aan-horen over de valse beweringen van Mirza Qadianieover alle moesliems, luister dan:

“Met uitzondering van de hoeren kinderen, op wieAllah een stempel heeft gezet, hebben alle mensen opmijn Profeetschap hun Iman bekrachtigd. (BoekA’iene-i-Kamaalaati Ahmadia, pagina 547. AuteurMirza Ghoelaam Qadianie)

Mijn vijanden zijn bos varkens geworden en hunvrouwen zijn erger dan hoeren geworden. (BoekNadjmoel Hodaa, pagina 10. Auteur Mirza GhoelaamQadianie)

Zij hebben als dieven, misdadigers en bastaarden eenaanval gestart op de Engelse regering.” (Boek IkGhaltie Ka Isala, pagina 724. Auteur Mirza Ghoe-laam Qadianie)

Page 163: 022 qadiani dharm

Mirza Qadianie heeft in zijn uitspraken alle moesliemsdie zijn Dadjaalie Profeetschap niet hebben erkendhoeren kinderen genoemd. Dezelfde moesliems diegeen Iman hebben gebracht op zijn valse Profeetschapheeft hij bosvarkens genoemd. In zijn laatste uitspraakheeft hij de waarde moesliems die zijn Engelse regeringniet hebben geaccepteerd dieven, misdadigers en bas-taarden genoemd, en een aanval tegen hen begonnen.Beslis zelf of deze uitspraken van een geleerde kunnenzijn, of zijn het uitspraken van een hond en leugenaar.Dit zijn slechts enkele aanhalingen van zijn vulgaireuitspraken. Telkens wanneer hij iets zei over zijn tegen-standers was het in dit ongepaste taalgebruik. Bijvoor-beeld. Toen hij Moulvi Abdul Haq Ghaznawie enMoulvi Sana-oellah Amratsarie wilde tegenspreken,raakte hij zijn verstand kwijt en begon als een gekkehond het volgende te zeggen:

“Moge Allah’s een miljoen vloek op Raiesoed Dadja-lien (de leider van alle Dadjaal) Abdul Haq Ghazna-wie en zijn volledige groep rusten. O vulgaireDadjaal, mijn vijandigheid heeft jou verblind.” (Boek

Page 164: 022 qadiani dharm

Zamiema Anjaam Aatham, pagina 46. Auteur MirzaGhoelaam Qadianie)

Dit is een grote vloek van Mirza Qadianie, waarvan bij geenenkele Ahle Qalam (schrijvers) te vinden is, maar deQadianies moeten blij zijn dat het een uitspraak is van hunProfeet Mirza Qadianie, wiens uitspraken in de QadianieDharm een wet is. Geen enkele Qadianie durft zijn uitspra-ken tegen te spreken. Indien valse Profeten geen vulgairetaalgebruik bezigen, dan kan geen verschil worden ge-maakt tussen slechte en goede mensen. Daarom is het geenwonder dat zulke ongepaste woorden uit de mond vanMirza Qadianie komen. Hij moest zijn familietaal spreken.Het is betreurenswaardig voor degene die zijn woorden destatus van Allah’s Wahie hebben gegeven of hem als eenmoesliem hebben erkent of hem als hun godsdienstigeleider of Mujaddid hebben erkend.

Page 165: 022 qadiani dharm

Achtste bijeenkomst

Assalaam-o-alaikum wa rahmatullah

Walikum salaam wa rahmatullaahi wa barakatuhu.

1. Wat ik tot nu toe over de Qadianies heb gehoord, eerlijkgezegd is de aardbodem onder mijn voeten wegge-vaagd en ben ik verontwaardigd dat iemand die zichals moesliem noemt zulke vulgaire uitspraken kandoen en van zijn leven een hel kan maken. O mensen!Volgens mij zijn er Qadianies die geen kennis hebbenvan deze valse en onnozele Aqieda’s van de QadianieDharm. Naar mijn mening hebben de Qadianies nietsvermoedende mensen in hun valkuil gestrikt door hende pracht en praal van de islam te laten zien. Anderskunnen de analfabeten en zelfs de spoorloze deze vul-gaire Aqieda niet verdragen. Zich aansluiten bij deQadianie djamaat is ver van mijn bed show.

Page 166: 022 qadiani dharm

Ik wil in deze bijeenkomst weten of de Heilige Qur’aanen Ahadith, Baitoellah Sharief en Baital Moeqaddas,Mekka en Medina sharief bij de Qadianies enige waar-dering hebben of niet, omdat deze dingen Allah’s teke-nen zijn en het respecteren van deze dingen de Imanvan de moesliems is?

Jawel, u gedachte is goed. Vele Qadianies zijn onwe-tend over de principes van de Qadianie Dharm. Zij zijnQadianie geworden, omdat hij voorouders ook Qadia-nie waren. Het is van generatie op generatie over ge-gaan. Of een aantal van hun families zijn Qadianies, ofQadianie Muballighs hebben hen het een en andervoorgelogen waardoor zij in hun valkuil zijn verstrikt.Zij ondervinden nu schaamte om zich van de Qadianiedjamaat te onttrekken, denken dat de Ahle Sunnat hunvoorouders als gedwaalde zullen erkennen en hunzullen vervloeken over hun afgelopen jaren in de Qadi-aniesme. Maar broeders, zo denken is absoluut onjuist.Zodra Haq en Bātiel duidelijk zijn geworden moet u opBātiel spugen en bescherming zoeken in Haq. Daarmeezult u zegevieren in deze wereld en het Hiernamaals en

Page 167: 022 qadiani dharm

Allah en de Profeet Mohammed sallallaaho alaihi wasallam zullen met u tevreden zijn. En indien u zich zozult blijven schamen, kunnen uw nakomelingen ookafdwalen. En u zult zich moeten verantwoorden overhen. En met hun afdwaling zullen ook hun vooroudersworden gegrepen.

De in de vraag opgesomde tekenen van Allah is Wajidop de moesliems en een uitdaging van Iman. Degenenonder hen die geen waardering tonen voor die tekenen,maar wel de Kalma opzeggen menen het alleen inwoorden en niet met Iman. Allah zegt in de HeiligeQur’aan “wa mainjo a’ziem sha’a irallahi fa iennahaamien taqwalqoeloeb”. Dit betekent, degenen die Al-lah’s tekenen eerbiedigen maakt hen tot zijn herken-ningssymbool.

Qadianies hebben alle tekenen vernederd. Noch Heili-ge Qur’aan en Ahadith, noch Mekka en Medina, nochbaital moeqaddas wordt door hen gewaardeerd. Zelfshet degraderen van Namaaz, Ramadaan, Hadj, etc. iseen gewoonte van hen. Ik zal een aantal voorbeelden

Page 168: 022 qadiani dharm

presenteren van deze dingen van hen. Lees het en stelzelf vast of hun opzeggen van de Kalma alleen woor-den zijn of dat het hart ook getuigt.

A. Belediging van de Heilige Qur’aan.

Mirza Ghoelaam Qadianie zijn zoon en afgezant MirzaMahmoed maakt in zijn Juma Khoetba bekend:

“Dit is de reden dat er geen enkele Heilige Qur’aanmeer is behalve de Heilige Qur’aan die Masiehi-mauoed heeft gepresenteerd. Eveneens is geen Aha-dith meer, dan de Ahadith die in het licht van Masie-hi-mauoed voorkomt. Er is ook geen enkele Profeetmeer, dan de Profeten die in het licht van Masiehi-mauoed bekend zijn. Net zo is ook de gedaante van deProfeet Mohammed die in zichtbaar is in het licht vanMasiehi-mauoed. Indien iemand buiten Masiehi-mauoed om iets wil zien, zal het hem niet lukken.Evenzo zal buiten de Heilige Qur’aan van Masiehi-mauoed om, de Heilige Qur’aan die de ProfeetMohammed heeft ontvangen geen leidraad zijn, maar

Page 169: 022 qadiani dharm

een Heilige Qur’aan zijn die zal doen afdwalen.”(Tijdschrift al-Fadl Qadian, jaargang 12, uitgave 4)

Dit is het resultaat van Mirza Qadianie om een kalief tewillen zijn, dat in het licht van de Qadianie naastBrahieni Ahmadia geen Heilige Qur’aan is en Malfoe-zaati Ahmadia geen Ahadith is. Daarnaast ziet hij naastRam, Krishen, Nanek en Gopal geen andere Profeten.Indien geen Qadianie bril wordt opgezet, is er geenwaarde aan de Profeet Mohammed sallallaaho alaihiwa sallam zelf. De afgezant van Mirza Qadianie heeftin deze vulgaire toespraak de Heilige Qur’aan van hetheelal bestempeld als de leidraad naar het slechte pad.Hij heeft alleen de Qadianie Heilige Qur’aan, BrahieniAhmadia, als de Waarheid erkent. Dit is de grootstevernedering voor de Heilige Qur’aan. Misschien datiemand kan zeggen, dat door emotie de afgezant vanMirza Qadianie deze dingen heeft gezegd en hij dusniet gevonnist mag worden. Vergeet niet, dat Kufruitspraken altijd Kufr zijn. Het doet er niet toe of hetmet emotie is gezegd. Indien de toespraak van de afge-zant Mirza Mahmoed bij woorden was gebleven, maar

Page 170: 022 qadiani dharm

niet opgeschreven, dan zouden alleen Mirza Mahmoeden de toehoorders ervan worden gestraft. Echter, deQadianies hebben de toespraak gepubliceerd en daar-door de Mirza Mahmoed Qadianie en zijn volgelingenin de hel gestuurd, omdat geen enkele Qadianie zijntoesprak niet heeft tegengesproken. Zij hebben juist opgrond van die toespraak hun Aqieda versterkt.

Nu kunnen geen enkele Qadianies beweren dat zij ookde Heilige Qur’aan accepteren. Ja, zij moeten verduide-lijken dat zij de Qadianie Heilige Qur’aan erkennen,omdat de afgezant de Qadianie Heilige Qur’aan heeftverspreid en alom bekend heeft gemaakt dat er geenandere Heilige Qur’aan is dan de Heilige Qur’aan dieMirza Ghoelaam Qadianie heeft gepresenteerd.

B. Belediging van de Ahadith

De Sunnat van de Profeet is net als de Heilige Qur’aande tweede grondbeginsel, waarover Allah heeft gezegd“Ma aataa qomoer rasoelo fago zoehoe wa maa nahaakoem anho fantahoe”. Dit betekent “neem datgene wat

Page 171: 022 qadiani dharm

de Profeet u geeft, en onthoudt u datgene wat hij ver-biedt”. De heilige Profeet Mohammed sallallaaho alaihiwa sallam zegt: “Alaiqoem bi soennatie”. Dit betekent“mijn soennat is verplicht voor u”. Edoch, de Qadianieshebben ook tegenover de Sunnat van de profeet en deAhadith beledigingen geuit. Bij de Qadianies is hetverificatie methode van de Ahadith heel anders dan bijde Ahle Sunnat. De Qadianies accepteren zondermeerde vaststellingen van Mirza Qadianie. Met anderewoorden bij de Qadianies maakt het niet uit wie derapporteur van de hadith is, maar zij accepteren devaststellingen over de juistheid van de Ahadith vanMirza Qadianie zondermeer. Luister naar de volgendebewoordingen van de Qadianies en stel zelf vast welkewaardering de heilige Ahadith bij hen hebben.

“Als wij de Ahadith lezen, valt op dat zij niet meervoorstellen dan de goocheltrucs. Hazrat Masiehi-mauoed vertelde dat de status van de Ahadith boekennet als de goochelaarstrucs zijn. Zoals de goochelaarhet wilt zo haalt hij ook een goocheltruck uit. Evenzokunt u de Ahadith boeken datgene halen wat u wilt”.

Page 172: 022 qadiani dharm

Mirza Mahmoed vertelt verder:

“Hazrati Masiehi-mauoed vertelt heel openlijk, datMoulvi’s wandelen met Ahadith. Doch de Ahadith isniet geschikt om over mij te beslissen, maar mijn werkis om vast te stellen welke Ahadith juist is en welkeniet.” (Deze djuma Khoetba is overgenomen in tijd-schrift al-Fadl Qadian d.d. 15 juli 1924)

Mirza Mahmoed Qadianie heeft de Ahadith boekenzoals Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, AbuDawoed, Ibn Maja, Nisaï, Mo’atta Imam Maliek,Mo’atta Imam Mohammed, etc. goochelaarsboeken ge-noemd. Van deze gedachte heeft hij ook zijn Imangemaakt. Hij heeft de Ahadith boeken met opzet ver-worpen, omdat hij wist dat uit de boeken zou blijkenwelke Dadjaal hij is. Evenzo heeft hij geen blijk vanwaardering gegeven door de Ahadith boeken te verla-gen tot goochelaarsboeken. Zo omgaan met Ahadith iseen belediging van de Ahadith, die een afdwaling enongeloof is.

Page 173: 022 qadiani dharm

C. Belediging van Baitoellah Sharief

Let goed op! De Qadianie Dharm is opgesplitst in tweeFirqa’s. De ene groep wordt de Lahori groep en deandere de Qadianie groep genoemd. De fundamenteleAqieda van beide groepen is om en bij hetzelfde, omdatbeide groepen Mirza Ghoelaam Qadianie als hun leideren gids erkennen. Tussen de twee groepen is wel enigemeningsverschil over het Profeetschap van MirzaQadianie. De Lahori groep zegt Mirza Qadianie geennieuwe geloof heeft gebracht, maar een Profeet is die devorige godsdienst vervolmaakt. De Qadianie groepzegt dat Mirza wel een nieuw geloof heeft gebrachtnamelijk de Qadianie Dharm. Zo hebben beide groepenook meningsverschillen over andere onderwerpen. DeAhle Sunnat moesliem heeft geen oor voor hun argu-menten, omdat beide uit hetzelfde bord eten.

Moulvi Mohammed Ali Qadianie Lahori, een leidervan de Qadianie Lahori groep, heeft in zijn beruchteboek Niqaatoel Heilige Qur’aan, deel 3 op pagina 267geschreven:

Page 174: 022 qadiani dharm

“In de hele wereld is het alleen de Ka’aba die ietsbijzonders heeft, omdat het een plaats is van rust,zoals het in de Heilige Qur’aan staat man dagala-hoe kaanaa ami’naa”.

De soefi meester en Profeet (Mirza Qadianie) vanMoulvi Mohammed Ali Qadianie Lahori heeft dezebijzondere waardering gegeven aan zijn eigen moskeedie in Qadian is. En dit een belediging voor BaitoellahSharief. Mirza Qadianie schrijft in de kantlijn van zijn(Heilige Qur’aan) Brahieni Ahmadia:

“Met Baitoel Fikr wordt bedoeld het huis van MirzaQadianie, waarin ik woon. Daarin is een kamer Tjau-paaraa waar ik mijn boeken schrijf. Met Baitoez Zikrwordt bedoeld de moskee die naast de Tjaupaaraa isgebouwd. Met de Heilige Qur’aan vers (man dagala-hoe kaanaa ami’naa) is mijn Baitoez Zikr geprezen.”(Boek Braahieni Ahmadia, pagina 558. Auteur MirzaGhoelaam Qadianie)

Page 175: 022 qadiani dharm

Mirza Qadianie heeft de vers van de Heilige Qur’aanwaarmee Baitoellah Sharief wordt geprezen, geplakt opzijn Tjaupaaraa moskee. Het is kristalhelder, dat eenheilig vers dat bestemd is voor Baitoellah Sharief nietbestemd is voor een vulgaire en afvallige mens. Hier-door wordt Baitoellah Sharief vernederd.

D. De belediging van Haram-e-Pak.

Rondom de Ka’aba Sharief is moskeeHarām Sharief enrondom deze moskee tot mijlen ver is het grondgebiedvan Harām Sharief. De wetgeving die geldt op datgrondgebied verschilt van alle wetgevingen. Het is niettoegestaan op dat grondgebied iemand of een dier ietsaan te doen. Het grondgebied wordt ook Haram-e-Ilaahie genoemd.

Net zo is rondom de heilige tombe van de ProfeetMohammed sallallaaho alaihi wa sallam NabawieSharief en rondom de Nabawie Sharief is het grondge-bied dat Haram-e-Nabawie wordt genoemd. Haram-e-Nabawie is na Haram-e-Ilaahie de meest gezegende

Page 176: 022 qadiani dharm

grondgebied in de wereld. In de ogen van de geliefdenvan de Profeet is Haram-e-Nabawie veel meer be-haagd. A’la Hazrat Imaami Ahle Sunnat Hazrat ShahAhmad Raza Khan schrijft het volgende: “Taibah nasahie afzal Mekka hie baraa zahiet. Hum ishq ke bandihain, knioew baat barhaa-ie hain”. Dit betekent: “Ogodvrezende laten wij aannemen dat Ka’aba Shariefveel beter is dan Medina Sharief, maar in onze ogen(Aashiq van de Profeet) is Nabawie Sharief wat an-ders”.

A’la Hazrat zegt ook:

“Sarsabz wazl je hain siaposj hidjr woh; Zahier iendoepatto hie si haalat djieghar kie hain. Met anderewoorden “De Rauza van de Profeet Mohammed sallal-laaho alaihi wa sallam is groen van kleur, omdat hetintens verbonden is met de geliefden en de Ka’aba heefteen zwart kleed, omdat die ver is van zijn geliefden; deharten van beiden wordt verduidelijkt door hun sluiers(groen en zwart)”.

Page 177: 022 qadiani dharm

De Qadianies hebben de geboorteplaats Qadian vanMirza Ghoelaam Qadianie in tegenstelling tot Haram-e-Ilaahie en Haram-e-Nabawie de titel van ArdiHarām(grondgebied van Haram) gegeven. Hierdoor hebbenzij Haramayn vernederd. Op deze wijze hebben deQadianies hun innerlijk vijandschap tegen de islambewezen.

Luister eerst naar hoe Mirza Ghoelaam Qadianie zijnvernederende blik heeft bekrachtigd over HaramaynShariefain (Haram-e-Ilaahie en Haram-e-Nabawie):

“Zamieni Qadian ab mohtaram hain; Hodjoemi galksi ardi haram hain.” (Boek Doerri Samien, pagina 52.Auteur Mirza Ghoelaam Qadianie)

Bovenstaand gedicht van Mirza betekent dat hetgrondgebied van Qadian nu ook gerespecteerd moetworden, omdat door de komst van veel mensen ditgrondgebied Ardi Haram (grond van Haramayn) isgeworden. Mirza Qadianie heeft zijn gedicht zijn Ha-ram verheven tot Ardi Haram. Hij heeft hiermee be-

Page 178: 022 qadiani dharm

doeld Haram-e-Ilaahie, die namelijk beter is deHaram-e-Nabawie. Daarom hebben zijn afgezanten dein Qadian georganiseerde djalsa (bijeenkomsten) de eervan Hadj gegeven. Hierdoor hebben zij beide Haramsin Arabië vernederd en de islam uitgedaagd. Luisternaar een verslag van een van hun Qadianie Djalsa:

“Degenen die om een goede reden niet naar Qadianzijn kunnen komen kunnen vergeven worden, maarzij die Dien beter dan Doenia hebben opgevat en hunbelofte zijn nagekomen en de zegen van Ardi Haramhebben ontvangen. Zij die gekomen zijn om mijnAbba Mohtaram, Mirza Qadianie, te ontmoeten zijnin Darool Amaan op het juiste moment gekomen. Debezoekers die met liefde gekomen zijn om Allah’sgunst te ontvangen zijn prijzenswaardig”.

Vervolgens schrijft Mirza Mahmoed verder:

“Toen de mensen met zo velen waren gekomen voorde Namaaz en de moskee hen niet meer kon bevangen,zijn zelfs in winkels, op straten en stegen vol gewor-

Page 179: 022 qadiani dharm

den met Namaazies. Op deze wijze is in Qadian netals in Ardi Haram (van Mekka) ook vier Moessallaashow jaarlijks te zien.” (Tijdschrift al-Fadl d.d. 26december 1915, jaargang 3, uitgave 24)

Let op! Voor de moesliems zijn Haramayn Shariefainhet huis van rust en vrede (Darool Amaan), maar bij deQadianies is dat niet het geval. Voor hen is QadianDarool Amaan. Waarvoor de Qadianie volgelingeninhalig zijn.

E. Belediging van zowel Mekka Mukarrama alsMedina Tayyabaah

Als de Qadianies het beledigen van Baitoellah Shariefen Haram-e-Sharief hun Iman en doel hebben gemaakt,dan is er bij hen geen sprake van het respecteren vanMekka Mukarrama als Medina Tayyabaah. En als naarhun zeggen de heilige tombe van de Profeet Moham-med sallallaaho alaihi wa sallam vol zit met wormen enstank, welk respect hebben zij dan voor de Profeet enzijn graf.

Page 180: 022 qadiani dharm

Laten wij eens kijken welke duivelse gedachten zij inhun harten hebben over de Mekka Mukarrama alsMedina Tayyabaah. De Qadianies zeggen:

“Op grond van Hazrati Masiehi-mauoed Mirza Qa-dianie zijn Ielhaam (ontvangen bericht) of hij inMekka of Medina gaat overlijden, zeg ik dat beidenamen van de Qadianies zijn. Echter, de Lahori groepzegt, met Medina wordt bedoeld Lahore en met Mek-ka wordt bedoeld Qadian. De Lahori groep zijn stand-vastig op deze gedachte van hen.” (Tijdschrift al-Fadld.d. 5 januari 1933)

Bovenstaande is het verslag van de Qadianie afgezantMirza Mahmoed die hij in een Djalsa had verkondigd,waarin hij met nadruk heeft gezegd dat met Mekka enMedina, Qadian wordt bedoeld. Echter, deze uitspraakvan hem is krankzinnig, omdat Mirza Ghoelaam Qadi-anie niet in zijn plaats is overleden, maar in een toiletvan Lahore. Waarom heeft Mirza Mahmoed dat metMekka en Medina zijn plaats Qadian bedoeld? Hoeweldit indruist tegen de voorspelling Mirza, dat hij in

Page 181: 022 qadiani dharm

Mekka of Medina zal overlijden. Toen Mirza Mahmoedzich herinnerde welke voorspelling zijn vader had ge-maakt, veranderde hij de uitleg ervan en zei dat vol-gens de Lahori groep met Medina wordt bedoeldLahore en met Mekka wordt bedoeld Qadian. Daaromis het overlijden in Lahore hetzelfde als Medina.Ma’azallah. Iemand heeft inderdaad de waarheid ge-zegd in Farsi “darogh gho raa haafiza na baasat” hetverstand van leugenaars functioneert niet goed.

F. Belediging van Moskee Aqsa

Moskee Aqsa is de eerste Qibla van de moesliems enook hiervoor was het de Qibla van vele Profeten en hunvolgelingen. Zelfs nadat de Qibla voor de moesliemswerd veranderd naar Baitoellah Sharief, blijft het res-pecteren van moskee Aqsa een verplichting voor demoesliems. De reden hiervan is dat een Namaaz inmoskee Aqsa gelijk staat aan 50.000 Namaaz. Tochhebben de Qadianies de eer van moskee Aqsa aange-tast en daarmee de moesliems in hun hart geraakt. Hetis de realiteit dat zij die Baitoellah Sharief, Ardi Haram,

Page 182: 022 qadiani dharm

Mekka Sharief en Medina Sharief openlijk hebben bele-digd, welke waardering zullen zij dan hebben voor deeerste Qibla, moskee Aqsa, van de moesliems.

De Qadianies hebben om hun haat te uiten tegenoverde moesliems in hun boek Tableeghi Risālat, deel 9 velepagina’s volgeschreven om te bewijzen dat met moskeeAqsa in Jeruzalem wordt bedoeld de oostelijke moskeevan Qadian. Lees een extract hierover in een Qadianiekrant:

“Met de vers van de Heilige Qur’aan Soebhaanallazieasraa bi’abdihie lailam mienal masjidiel harami illalmasdjidiel Aqsa al lazie baaraknaa haawlahoe wordtbedoeld de moskee van Qadian. Tijdens de Meraajheeft a’n Hazrat sallallaaho alaihi wa sallam gereisdvanHarām tot moskee Aqsa. Die moskee Aqsa is dezemoskee van Qadian die in de richting van het Oostenstaat. Deze moskee is vol van wonderen en andereactiviteiten van Masiehi-mauoed.” (Tijdschrift al-Fadl d.d. 21 augustus 1933, jaargang 20, uitgave 22)

Page 183: 022 qadiani dharm

De Qadianie commentatoren (Muffazirien) van deHeilige Qur’aan hebben bovenvermelde vers zodaniguitgelegd, dat daaruit blijkt dat zij behoorlijk zijn afge-dwaald en de tekenen van Allah hebben verworpen.Sinds de Heilige Qur’aan is nedergezonden tot op he-den, hebben alle Muffazirien van de islam uitgelegddat met moskee Aqsa de moskee van Jeruzalem wordtbedoeld. Dat is de moskee die in het tijdperk van Haz-rat Sulaaiman alaihi salaam is gebouwd. Moskee Aqsais de Qibla van de Profeten. Enkele Muffazirien hebbengezegd dat met moskee Aqsa wordt bedoeld BaitoelMamoer, die midden in de lucht is en de Qibla van deengelen is. Het is betreurenswaardig dat de QadianieMuffazirien beweren dat alle uitleggen van bovenver-meld vers door moesliem Muffazirien verworpen moe-ten worden en alleen de Qadianie tafsir juist is,waarmee begrepen wordt dat met moskee Aqsa wordtbedoelt de Qadian moskee.

Volgens de bewering van de Qadianie Muffazirien kanworden vastgesteld dat zij allen zich verslaafd warenaan drugs en dergelijke, omdat hun verstand niet werk-

Page 184: 022 qadiani dharm

te bij het uitleggen van de vers. Uit de geschiedenisblijkt dat in die tijd in Qadian geen moskee was en ookMirza Qadianie was nog niet eens geboren. Beslis zelf,hoe het kan dat tijdens de Meraaj in de ongelovigenstad Qadian een moskee kon zijn gebouwd.

De Qadianie blijven standvastig, dat met moskee Aqsawordt bedoeld de moskee van Qadian die in opdrachtvan Mirza Qadianie was gebouwd. U kunt hieroververder lezen in de Qadianie boek Tableeghi Risālat,deel 9, pagina 25. Als van de Qadianie leiders en hunmuffazirien dit de omstandigheid is, in welke omstan-digheid verkeren dan de gewone Qadianies.

Ghar hamie ast maktab wa moellah; kaari tieflaa’ntamam gaahad soed. Dit wil zeggen als de leraar en zijnschool zo zijn, dan zullen alle studenten van hen devernietiging ingaan.

Page 185: 022 qadiani dharm

G. De belediging van Hadj

Mirza Ghoelaam Qadianie heeft in Qadian een jaarlijk-se bijeenkomst georganiseerd en heeft daarin aan zijnvolgelingen verteld, dat deze Djalsa in opdracht vanAllah is georganiseerd en in de deelname aan dezeDjalsa grote zegeningen verbonden zijn. Kortom, hijschrijft in zijn beruchte boek A’iene-i-Kamaalaati islam:

“Deze plaats Qadian kent meer zegens dan een NaflHadj en het niet deelnemen hieraan betekent verliesen gevaar, omdat dit een hemelse sielsilaah is en hetin opdracht van Allah is.” (Boek Aaini KaamaaltiIslam, pagina 252. Auteur Mirza Ghoelaam Qadia-nie)

Dit is een belediging van de islamitische Hadj en de isde eerste stap richting een nieuwe Hadj. De Profeet vande Qadianies is dit ingeworteld in zijn stad. Laten wijkijken, hoe zijn volgelingen en leiders de nieuwe Hadjhebben verheven. Mirza Ghoelaam Qadianie ‘s zoon enafgezant Mirza Mahmoed heeft die Djalsa als volgt

Page 186: 022 qadiani dharm

verheven, de islamitische Hadj vernederd en hierovergeschreven:

“Vandaag is de eerste dag van deze Djalsa en onzeDjalsa is ook net als een Hadj. Allah heeft Hadj voorde momiens als vooruitgang opgelegd. Maar vandaagis voor de Ahmadia c.q. Qadianies op grond van degodsdienst een Hadj, maar het echte voordeel vanHadj hebben onze volgelingen niet gehad. Omdat deplaats van Hadj in het bezit is van zulke mensen, diehet ombrengen van Ahmadia’s ook toegestaan ver-staan. Daarom heeft Allah Qadian als Hadj plaatsgekozen.” (Boek Barakaati Gielaafat)

Deze Djalsa toespraak van Mirza Mahmoed Qadianiedateert van 1932, toen Hamarimain Shariefain nog inhanden van de Ahle Sunnat was en in Arabie de Soen-nieten regeerden. Tot die tijd was de Saoedi Najdie nogniet aan het bewind en in de ogen van de HaakiemiMekka waren Najdie en Wahaabie beiden hetzelfde.Op dat moment hadden de Qadianies besloten dat voorhen de plaats voor Hadj niet meer Mekka was, maar

Page 187: 022 qadiani dharm

Qadian. Ook hadden zij vastgesteld dat het de op-dracht van Allah was. Eveneens hadden zij vastgestelddat de zegen van Hadj alleen in Qadian neerstrijkt.Daarnaast hadden zij besloten, dat de Hadj in Mekkarampzalig was geworden. Ma’azallah.

In de bekende krant van Qadian, Paighami Zoella staateen geschreven besluit van een geleerde Qadianie:

“Met uitzondering van Hazrati Mirza is de islam dieoverblijft verschraald. Net zo is naast deze ZiellieHadj, de Hadj van Mekka verschrompelt, omdat daartegenwoordig de intentie van Hadj niet wordt be-haald”.

De regering van Saoedi heeft mede gelet op de protes-ten van de islamitische gemeenschap de grondgebie-den rondom Haramayn Shariefain bij wet verbodenvoor de Qadianie. In sommige landen geven de Saoedi-Arabische ambassades op grond van bedrog visumsaan de Qadianies voor hun zogenaamde Oemrah en

Page 188: 022 qadiani dharm

Hadj. Deze Qadianies gaan dan met hun afvallige ge-zichten naar Mekka en Medina.

Maar als de Qadianies geen zegen en voordeel kunnenkrijgen door Hadj in Arabië en er gevaar is voor hunleven, waarom gaan zij dan niet naar Qadian? Als deislamitische Hadj uitgedroogd is, dan moeten zij naarQadian. Omdat volgens de Qadianie leiders zij de ze-gen van Hadj als verkrijgen op de Djalsa van hun inQadian. Welk voordeel hebben zij dan, door geld teverspillen, bedrog te plegen met soennie moesliems?

Hierdoor blijkt dat ondanks dat Mirza Qadianie deKalma opzegt, vele Qadianies en Ahmadia’s hun hartniet gericht is op de Qadianie Dharm. Zij zouden an-ders geen valse soennie verklaringen afgeven aan deSaoedi-Arabische ambassades voor een visum, en zou-den zij hun Qadianiesme niet verbergen. Ondanks dui-zenden pogingen, kunnen Qadianies niet verwerkendat voor hen Qadian tot de plaats van Hadj is benoemd.

Page 189: 022 qadiani dharm

H. Ontkennen en belediging van de islamitischeJihad

Jihad is een van de verplichtingen van de islam, datwanneer de islamitische fundamenten de moesliemsaanroepen en oorlogsmateriaal binnen handbereik is,dan is Jihad verplicht voor de moesliems, zodat demoesliems via Jihad de islam tegen de vijanden kanbeschermen. Allah’s gebod in de Heilige Qur’aan is“wa djaahidoe fiellaahi haqa jihaadihie” dit wil zeggenvoer Jihad om Allah’s wil op z’n uiterst.

Mirza Ghoelaam Qadianie heeft vanwege zijn Britsedienaarschap en ongelovige verstand de islamitischeJihad verworpen en openlijk beledigd. Dit kan absoluutniet voorkomen bij iemand die de Kalma opzegt.Mirza Ghoelaam Qadianie heeft de militairen van Jihadgenoemd een vijand van de Profeet Mohammed sallal-laaho alaihi wa sallam en een moenkier. Kortom, MirzaQadianie schrijft in zijn beruchte boek Arba’ien:

Page 190: 022 qadiani dharm

“Vanaf vandaag wordt de Jihad die met het zwaardwerd gevoerd in opdracht van Allah verboden. Dege-ne die vanaf nu zijn zwaard op een ongelovig heft enzich Ghaazie noemt ongehoorzaam de Profeet die1300 jaar geleden heeft gezegd, dat nadat Masiehi-mauoed is gekomen alle oorlogen met het zwaardmoet ophouden te bestaan. Daarom is sinds mijnaanwezigheid geen zwaard oorlog meer. Door mij isrust en vrede ontstaan, de witte vlag is opgetrokken.”(Boek Arba-ien, pagina 47. Auteur Mirza GhoelaamQadianie)

Mirza Qadianie heeft zijn Ummah opgedragen de Jihadstop de te zetten. Dit heeft hij in principe gedaan om degunsten van de Britse regering tegenover hem te veref-fenen, omdat de Britse regering om de Qadianiesme enhun gedachten te helpen verspreiden honderdduizen-den ponden had geïnvesteerd Mirza Qadianie heeftook een andere Fatwa uitgevaardigd jegens islamiti-sche Jihad. Laten wij bekijken hoe hij deze Jihad heeftverworpen en Harām heeft verklaart:

Page 191: 022 qadiani dharm

“An chor do Jihad ka ai dosto gajaal; die’n ki liyeHarām hain ab djang aur qitaal.Ab a ghajaa Masieh djo die’n ka Imam hain; die’n katamaam django ka ab igtitaam hain.An asmaa’n noor goda ka nozoel hain; an djang aurJihad ka Fatwa foezoel hain.Doesman hain wo goda ka djo kartaa hain ab Jihad;moenkier Nabie ka hain djo rakta hain i’tiqaat.” (ZieTableeghi Risālat, deel 9, pagina 49. Auteur MirzaGhoelaam Qadianie)

Vertaling:“O mijn vrienden, laat Jihad nu varen; voor hetbeschermen van de godsdienst is JihadHarām (verbo-den).Nu is degene gekomen die Masieh is en Imam; dus inhet geval van de godsdienst beschermen zijn alle Jihadverworpen.Allah’s Licht strijkt neer uit de hemel, daarom is hetislamitische Jihad van geen nut.

Page 192: 022 qadiani dharm

Doch, degene die Jihad voert is een vijand van Allah,en degene die gelooft in Jihad is een Moenkier van deProfeet.”

Bovenstaande poëzie van Mirza is zo duidelijk, dathierop ingaan niet noodzakelijk is. U kunt nu zelf be-slissen of alle bovenstaande beledigingen (punt A t/mH) van iemand afkomstig kan zijn die de Kalma opzegtof een vijand van de islam.

2. Al-ajaazo billahi! Ik ben verontrust door deze Kufruitspraken van de Qadianies. In mijn gedachten was ditzelfs niet opgekomen, dat iemand die de Kalma opzegtde vrome plaatsen, vrome mensen en heilige Hadj vande islam kan beledigen, waardoor iedere Kalma opzeg-ger van schaamte zijn gezicht moet verbergen. MogeAllah, met de zegen van de Profeet, ons allen bescher-men van deze afvallige Qadianies, hun gedachten enuitspraken. Amien! Moge Allah alle moesliems, net alsu, ook beschermen van al deze afvallige gedachten vande Qadianie Dharm en hun godslasterlijke activiteitenen de sluwheid van hen doen inzien, zodat zij niet

Page 193: 022 qadiani dharm

Negende bijeenkomst

Assalaam-o-alaikum wa rahmatullah

Wa alaikumus salaam wa rahmatullaahi wa barakatuhu

1. Alhamdoliellah! U hebt het masker van de Moenafieks(huichelaars) opgelicht. Hun ware gezicht is nu voormij herkenbaar geworden. Kan iemand, nadat hij be-kend is geworden met deze waarheden, nog enigerelatie onderhouden met hen of met iemand die nogeen relatie met de Qadianies onderhoudt? Volgens mij,indien iemand enige imaan en liefde voor de islamheeft, dan zal hij geen enige relatie onderhouden methen noch op godsdienstige noch op wereldse basis.Omdat die mensen zichzelf afzijdig hebben gemaaktvan de islam en het vernietigen van de noodzaak vande islam en imaan als doel hebben gemaakt. MogeAllah met de zegen van de Profeet alle moesliems be-schermen van de besmettelijke microscopisch kleine

Page 194: 022 qadiani dharm

virussen van de Qadianies. Amien! Ik weet intussen aluit de zevende bijeenkomst, dat de leiders van de Qadi-anie Dharm de moesliems met vreselijke woorden heb-ben uitgescholden. In de bijeenkomst van vandaag wilik weten welke hoedanigheid de moesliems volgens deQadianie Dharm, met andere woorden of in hun ziens-wijze de moesliem wel of niet in het Paradijs zal gaan?

Allah zij dank, dat u in enkele dagen de waarheid vande Qadianie hebt ingezien en begrepen. U hebt daar-over uw hart opgelucht. Moge Allah u en de moesliemsvoor eeuwig het Rechte Pad laten bewandelen en aldegenen die op zoek zijn naar de Waarheid de relatiemet afgedwaalde doen verbreken en met de rechtgelei-den doen groeien.

Jawel, het uitschelden van de moesliems is een ge-woonte van de Qadianies die van generatie op genera-tie overgaat. De moesliems moeten zich hierdoor nietmoedeloos laten maken, omdat het uitschelden en bele-digen hun gewoonte is en geduld en verdraagzaam-heid opbrengen een gewoonte van de moesliems.

Page 195: 022 qadiani dharm

De echte waardigheid van de moesliems in de ogen vande Qadianies is, dat de moesliems ondanks dat zij Imanhebben en goede daden verrichten toch ongelovigenzijn en in de hel zullen worden gezet, omdat zij diegeen volgeling van Mirza Ghoelaam Qadianie zijn ingeen geval een moesliem zijn. Deze uitspraak heeftMirza Qadianie via een affiche bekend gemaakt en zijnleiders hebben dat in een boek opgetekend. MirzaGhoelaam Qadianie heeft zijn uitspraak op de afficheeen openbaring van Allah genoemd en daarmee dekoptekst van de affiche betitelt met Mi’jaaroel agjaar. Hijheeft op verschillende plaatsen op de affiche het vol-gende geschreven:

“Degene die jou niet gehoorzaamd en niet op jouwhand ba’it doen en tegen jou zijn, zijn ongehoorzaamtegenover Allah en de Profeet en dus verdoemd tot dehel”.

Mirza Ghoelaam Qadianie heeft niet alleen moesliemsverklaart tot ongelovigen, maar ook degenen ongelovi-

Page 196: 022 qadiani dharm

gen genoemd die niet zijn moerieds (geestelijke leerlin-gen) zijn geworden. Hierdoor is helder geworden dathet zich bekeren tot de Qadianie Dharm een voorwaar-de heeft namelijk de eerste voorwaarde een moeriedworden van hem. Kortom, de Qadianies hebben metveel betoog in hun Aqaidi Ahmadia geschreven:

“Mirza heeft degenen die in hem geloven, maar voorde eigen geruststelling bedenktijd willen voordat zijbeslissen om moeried van hem te worden ook ongelo-vigen verklaart. Daarnaast heeft Mirza ook degenendie hem met het hart en tong hem als Profeet erkennendoch enige bedenktijd willen om zijn moeried te wor-den.” (Boek Aqaidi Ahmadia, pagina 108. AuteurMier Moedazzier Qadianie)

Alle Qadianies moeten nu gelet op bovengenoemdeAqieda van Mirza Ghoelaam Qadianie erkennen, datzij door geen moeried te zijn van hem ongelovigen zijnen naar de hel zullen gaan. De huidige Qadianies heb-ben Mirza Qadianie nooit gezien noch zijn zij zijn moe-ried geworden en conform de Qadianie Dharm zijn

Page 197: 022 qadiani dharm

degenen die enige bedenktijd hebben gevraagd omMirza’s moeried te worden ook ongelovigen. Kortom,alle Qadianies van vandaag de dag zijn door hun eigenAqieda een Kafir (ongelovige) geworden.

Laten wij nu bekijken hoe de Mirza Qadianie heeftgeprobeerd de moesliems tot ongelovigen te verklarenen hen tot voorbestemden van de hel heeft gemaakt:

“Er zij twee soorten van Kufr (ongelovigheid). EenKufr is dat iemand de islam verwerpt en de ProfeetMohammed sallallaaho alaihi wa sallam niet als eenProfeet erkent. De tweede soort Kufr is dat zij bijvoor-beeld Masiehi-mauoed niet erkennen en ondanks hetbewijs dat hij een Profeet is verwerpen. WaaroverAllah en de Profeet hem als de waren hebben geopen-baard. Ook kunnen wij in de Heilige Geschriften vaneerdere Profeten deze openbaring terugvinden. Dushij ongehoorzaamt Allah en de Profeten hun woordenen is een ongelovige.” (Boek Haqieqatoel Wahie, pagi-na 179. Auteur Mirza Ghoelaam Qadianie)

Page 198: 022 qadiani dharm

In de open van de valse Profeet Mirza Ghoelaam Qadi-anie zijn er twee soorten Kufr. Ten eerste dat de laatsteProfeet Mohammed sallallaaho alaihi wa sallam zijnProfeetschap wordt verworpen, door onder andere jo-den, christenen, vuur aanbidders, atheïsten aanbiddersvan afgodsbeelden, aanbidders van GHULAM, dezezijn ongelovigen geworden. De tweede soort van Kufrvolgens de Qadianie Dharm is het niet erkennen vanMirza Qadianie Kazzaab, door bijvoorbeeld allemoesliems en al degenen die de Kalma opzeggen enwel Masiehi Qadianie verwerpen. Uiteindelijk heeftMirza beide soorten Kufr samengevoegd tot een soort.Met andere woorden de moesliems die Mirza Qadianieniet accepteren als een Profeet, gelijk zijn aan de joden,christenen, vuur aanbidders, atheïsten aanbidders vanafgodsbeelden, aanbidders van GHULAM.

Mirza Qadianie heeft met zijn schrijven in een keer allemoesliems tot voorbestemden van de hel verklaart.Daarnaast heeft hij Allah en alle Profeten beschuldigd,dat deze openbaring van hen afkomt. Ma’azallahi ta’ala.

Page 199: 022 qadiani dharm

2. Dit wil zeggen dat Qadianie zijn tegenstanders metdezelfde zweep raakt of het een moesliem is of non-moesliem. Vertelt u ten slotte of Qadianie ook eenFatwa in alle openheid over de joden en christenenheeft uitgesproken?

Qadianie is zelf een gezaaid zaad van de joden en chris-tenen, maar om de moesliems te belazeren en hun ge-zichten verborgen te houden hebben de Qadianies ookeen aanval gepleegd op de joden en christenen. Hieroverheeft Mirza Qadianie zelf in verschillende boeken ge-schreven. In principe zijn de moesliems het doel van deQadianie kogels, maar ook de mensen van de AhleKitaab zijn onwetend het doel geworden, omdat zij ookeen Profeet erkennen. Luister naar een Fatwa van MirzaBashier Qadianie, de zoon van Mirza Ghoelaam Qadia-nie:

“Ieder mens die Moesa erkennen, maar Isa niet erken-nen of Isa erkennen en Mohammed niet erkennen ofMohammed erkennen maar Masieh niet erkennenzijn met z’n allen niet alleen ongelovigen, maar zeer

Page 200: 022 qadiani dharm

ongelovigen. Bovendien zijn zij buiten de kaders vande islam. Deze Fatwa is niet van mij, maar namensdie God die in Zijn openbaring voor deze mensenheeft gezegd Olaa-ika homoel qafiroena haqka (zij zijnongelovigen).” (Boek Qalimatoel Fazl. Auteur MirzaBashier Qadianie)

In deze Fatwa heeft Mirza Bashier Qadianie de volge-lingen van Moesa, de volgelingen van Isa en de volge-lingen van Mohammed zeer ongelovigen envoorbestemden van de hel verklaart. Zelf heeft hij debeschuldiging van deze Fatwa geadresseerd aan Allah.Oftewel deze Fatwa heeft grotendeels betrekking opMirza Bashier Qadianie zelf, vanwege Allah’s onfeil-loosheid, de Profeetschap van Mohammed en de slui-ting der Profeten en hij zelf deze overtredingen maakt.Dit geen onschuldige fout, die de moesliems kunnenlaten varen. Over dit onderwerp weten de Qadianiesook dat de strijd tegen de moesliems geen kleinigheidis, maar een grondbeginselprobleem. Het is een ver-plichting van een ieder de grondbeginselen te eerbiedi-gen en te erkennen. Zo iemand wordt een rechtgeleide

Page 201: 022 qadiani dharm

of afgedwaalde genoemd. Kortom, in het boek van deQadianies “Nahjoel Moezallie” schrijft een QadianieMoefti een Fatwa:

“Het is onjuist dat tussen ons en de moesliems enigekleine misverstanden zijn; het ontkennen van Ma-moerroem Minallaah (datgene wat door Allah is ge-schapen) wordt Kufr. Onze tegenstanders, demoesliems, accepteren Hazrati Mirza Ghoelaam Qa-dianie niet als Mamoerroem. Vertel eens, hoe kan ditmeningsverschil miezerig klein worden geacht. In deHeilige Qur’aan staat: “Laa nofarriqo baina ahadiemmierrosolihie” (geen enkele gelovige ontkent de Pro-feetschap van een Profeet), maar door het ontkennenHazrati Masiehi-mauoed ontstaat een verschil.”(Boek Madjoe’a-i-Fatãwa Ahmadia (Nahdjoel Moess-allie), pagina 274)

Page 202: 022 qadiani dharm

In het voorwoord van bovenstaande Fatwa schrijft Al-Fadl:

“Aan de zoon en afgezant Mirza Mahmoed Qadianieheeft een student Abdul Qadir van Djamia MielliejaaDelhi een vraag gesteld: is het juist dat jullie demoesliems als ongelovigen zien. Mirza Mahmoedantwoordde: ja, dat klopt! Vervolgens heeft AbdulQadir aan hem gevraagd op grond waarvan hij demoesliems ongelovigen noemt. Mirza Mahmoed ant-woordde: ongetwijfeld zeggen zij de Kalma op, maarhet misverstand tussen hen en ons is een principekwestie. Voor moesliems is het noodzakelijk hun ge-loof te betuigen op de Eenheid van Allah, de Engelen,de Heilige Boeken en de Profeten. Degene die eenmoenkier van welk ook wordt is onherroepelijk eenKafir. Zoals de christenen alle Profeten tot en metHazrat Isa erkennen, maar door het niet accepterenvan de Profeet Mohammed zijn zij Kafir geworden.Net zo zijn conform de Heilige Qur’aan de moesliemsdoor het ontkennen van de Profeetschap van MirzaGhoelaam Qadianie Kafirs. Namens Allah is een

Page 203: 022 qadiani dharm

Mamoer gekomen die wij geaccepteerd hebben, maarde moesliems niet.” (Tijdschrift al-Fadl Qadian d.d.21 juni 1933, jaargang 10, uitgave 99)

De mensen van nu moeten met hun volle verstanddenken, die zeggen dat de strijd tussen de Zia, Wahabi,Qadianie aan de ene kant en de soennies aan de anderekant een reden is als bron van inkomsten voor de Moul-vi’s. Enkele Moulvi’s hebben deze meningsverschillenversterkt.

Lees in naam van Allah bovenstaande telkens, en be-denk hoe de Firqa’s de soennies zonder pardon hebbenaangevallen met het zwaard van het ongeloof. Zij heb-ben zelfs de joden en christenen niet ontzien en ook hengrote ongelovigen verklaart. De moesliems hebben inde ogen van de Qadianies een grote fout begaan dooreen grote leugenaar en valse Profeet niet te erkennen engeen moeried te worden van hem. Dit onderwerp is inde ogen van de Qadianies de reden, waarom zijmoesliems niet alleen ongelovigen noemt maar ookzeer ongelovig noemen. Zelfs noemen zij de moesliems

Page 204: 022 qadiani dharm

bos varkens, joden en christenen, maar in de ogen vande verstandige mensen hebben deze woorden en uitin-gen van de Qadianies geen waarde.

Ik zeg niet dat Iman en islam geen respect genieten bijde verstandige mensen, maar misschien zij niet bekentmet de Qadianie Aqieda, hun gedachte en uitspraken.Door deze onwetendheid kan in hun hart voor deQadianies medelijden zijn ontstaan.

Nu het duidelijk is geworden hoe de Qadianies denkenover de moesliems en hun vromen, moeten deze ver-standige mensen zich gaan bezinnen. Ook moeten zijdankbaar zijn aan de Oelema die het masker van decadans en andere Firqa’s hebben onthuld. Bovendienmoeten deze bezonnen mensen de Waarheid rondver-tellen, zodat alle moesliems de relaties met die ongelo-vigen verbreken en hun Iman beschermen.

Indien u met uw volle verstand toch niet de waarheidwilt inzien en accepteren, dan moet u een moeriedworden van Mirza Ghoelaam Qadianie (Al-ajaazo bil-

Page 205: 022 qadiani dharm

laah), want dit is volgens de cadans de enige weg omvan de hel bevrijd te worden en niet af te dwalen. Ookzeggen de Qadianies dat degenen die Mirza GhoelaamQadianie niet hebben gezien of gehoord zijn moeriedmoeten worden. Dit moeten ook de joden en christenendoen, zodat zij als gevolg van de uitspraken van Qadi-anie ook bevrijd worden van de hel. Zoals QadianieImam Mirza Mahmoed schrijft:

“Een moesliem, jood of christen die niet een moeriedvan Mirza Ghoelaam Qadianie is geworden, of hij/zijHazrati Masiehi-mauoed naam ooit gehoord heeft ofniet, is een Kafir en is buiten de islam getreden.”(Boek Aaini Sadaqat. Auteur Mirza Mahmoed Qadi-anie)

Is het opgevallen, dat Mirza met dezelfde tong die hijmoesliem noemt ook Kafir betitelt. De reden hiervan isdat die moesliem geen moeried van Mirza GhoelaamQadianie is. Deze Fatwa is niet alleen van de afgezantvan Qadianie, maar ook van de stichter van de

Page 206: 022 qadiani dharm

Qadianie Dharm. Kortom, hij schrijft in verschillendevan zijn boeken:

“Alle moesliems hebben mij geaccepteerd en mijnboodschap erkent, maar hoeren, pooiers en hun kinde-ren hebben mij niet geaccepteerd. (Boek in AainiQamaalaat, pagina 547)

Zij die mijn succes niet accepteren kunnen om eenbastaard te worden. (Boek Anwaroel Islam, pagina 30)

Mijn tegenstanders zijn christenen, joden, aanbid-ders van afgodsbeelden en afgedwaalde.” (Boek inNoezoeloel Masieh, pagina 4)

Indien, volgens de verstandige mensen, het verwerpenvan de Qadianies en Qadianie Dharm door de Moulvi’seen rantsoenenzaak is, moeten de Qadianie uitsprakenaandachtig lezen. Zij moeten daarna aan zichzelf devraag stellen of de Qadianies het waard zijn om verge-ven te worden of medelijden mee te hebben. De micros-copisch kleine virussen van de Qadianies uitspraken is

Page 207: 022 qadiani dharm

niet alleen gericht op de huizen van de Oelema-e-AhleSunnat, maar ook op andere moesliems zoals soefi’s.Indien iemand Mirza Ghoelaam Qadianie niet erkentals Profeet en geen moeried van hem wordt is diepersoon in de ogen van de Qadianies een hoer, pooier,bastaard, moesriek en voorbestemd voor de hel.

3. Verrichten de Qadianies Namaaz achter de soennieImams?

Allereerst accepteren de Qadianies de moesliems nietals moesliem. Wat heeft het beantwoorden van dezevraag dan voor zin. En indien een Qadianie achter eensoennie Imam een aantal handelingen (opstaan, zitten)verricht, dan is het zijn schijnheiligheid, bedrog enmoenafieqat. De Qadianies zien de soennies als Kafirs,hoe kunnen zij dan de voorganger accepteren.

De stichter van Qadianie Dharm en zijn leiders hebbende Qadianie volgelingen met nadruk opgelegd, dat zijgeen soennie Imam moeten accepteren of hij een groteImam of Aulia is. Kortom, Mirza Ghoelaam Qadianie

Page 208: 022 qadiani dharm

heeft deze opdracht in zijn diverse boeken op verschil-lende wijzen geschreven. Hij heeft bijvoorbeeld ge-schreven in Arba’ien:

“O Ahmadie onthoudt goed, dat zoals Allah mij heeftgemeld dat op u het verrichten Namaaz achter eenmoenkier, mokazzieb, motaraddied Harām en bijzon-der Harām is.” (Boek Arba-ien,deel 3, pagina 34.Auteur Mirza Ghoelaam Qadianie)

Hij schrijft verder:

“Hebt geduld en verricht achter een vreemde van uwgroep geen Namaaz, lof en weldaad is dat en hierinzult u succesvol worden.” (Dit is een Irsaad-i-MirzaQadianie en Staat geschreven in een Qadianie krantAl-Hiqam d.d. 10 augustus 1901)

Mirza Qadianie Dozag Makaanie heeft heel dui-delijk geschreven dat niemand achter iemandNamaaz mag verrichten die zijn Profeetschapverwerpt of hem voor valse profeet uitmaakt of

Page 209: 022 qadiani dharm

twijfelt aan zijn Profeetschap, want het isHarāmen bijzonder Harām. Ten slotte heeft hij die dui-velse Hākim dezelfde goddelijke waarde toege-kend, zodat niemand meer daarover kan praten.Beslis zelf welke moesliem zal het zijn die MirzaQadianie geen leugenaar, Dadjaal en de doorhem ontvangen duivelse berichten zal geloven.Ongetwijfeld iedere moesliem die een zelfs eenbeetje Iman heeft en de islam lief heeft zal MirzaQadianie en zijn leiders uitmaken voor ongelo-vige, Murtad, Dadjaal, leugenaar, vervloekte envoorbestemd van de hel. En dit is ons Iman,omdat de geleerden van de islam dat beslotenhebben “man sjakki fie koefrihie a’zaabihie faqatkafere” (degene die twijfelt aan de straf van henen hun kufr is zelf een ongelovige).

Welke moesliem wil dan hierover twijfelen? Mirza Qa-dianie heeft een Fatwa uitgesproken, dat achtermoesliems geen Namaaz verricht mag worden. En kijknaar zijn volgelingen, hoe zij die Fatwa hebben ver-

Page 210: 022 qadiani dharm

spreid. Mirza Mahmoed Qadianie vertelt de Fatwa vanzijn vader als volgt:

“Hazrat Masiehi-mauoed alaihi salaam heeft metharde woorden gezegd, dat geen enkele Ahmadie ach-ter een non-Ahmadie Namaaz mag verrichten. Men-sen van buiten de stad stellen deze vraag keer op keer.Ik zeg u net zoveel keren dezelfde vraag stellen als uwilt, maar mijn antwoord is dat achter een non-Ah-madie geen Namaaz verricht mag worden, verrichtmag worden, verricht mag worden. (Boek AnwareGielaafat, pagina 89. Auteur Mirza Mahmoed Qadi-anie)

Ons plicht is om non-Ahmadie niet te erkennen alsmoesliem en achter hen geen Namaaz te verrichten,omdat zij voor ons een profeet van Allah ta’ala nieterkennen. Dit is een godsdienstige kwestie en nie-mand is in staat om daar iets aan te doen.” (BoekAnware Gielaafat, pagina 90. Auteur Mirza Mah-moed Qadianie)

Page 211: 022 qadiani dharm

Dit is de Qadianie Dharm die geen verplichting kentvoor Namaaz en ramadan, maar het verklaren vannon-Ahmadie (moesliems) als ongelovigen als een ver-plichting hebben. En het verrichten van Namaaz achtermoesliems Harām is en een grote zonde. Desondankszien de gewone moesliems de waarheid niet in en blij-ven zij goede banden met hen onderhouden en zeggendat de Ahmadia’s ook de Kalma opzeggen, Namaazverrichten, vasten, etc. Misschien zijn zij onwetend, dattot op vandaag alle sekten die zijn ontstaan de zich totde islam rekenen, van hen de aller gevaarlijkste deQadianie is. La’natoellah alaihiem ajma’ien (mogeAllah’s vloek op hen rusten, Amien).

De Qadianies moeten bij hun Iman te rade gaan of zijooit een moesliem als moesliem hebben beschouwd enof zij ooit achter een moesliem Imam lichamelijke be-wegingen hebben verricht, want dan hebben zij eenfout begaan. Dit is in de Qadianie Dharm namelijkverboden en daardoor zijn zij al hun verdiensten(zegens) kwijtgeraakt. Mirza Ghoelaam Qadianieschrijft in zijn boek:

Page 212: 022 qadiani dharm

“Al is het een Imam uit onze groep, voor hem is inSahih Bukhari een overlevering Imaamokoemmienkoem (zodra de beloofde Masieh komt, zult uafstand moeten nemen van alle sekten die zich tot deislam rekenen) en jullie Imam zal uit jullie komen.Dus doe zoals ik zeg. Weten jullie dat de beschuldi-ging van Allah boven jullie hoofden hangt en jullieverdiende zegens teniet zullen worden gedaan, terwijljullie niets weten.” (Boek Arba’ien, deel 3, pagina 34)

4. Mag een Qadianie ook deelnemen aan de Namaazdjanaaza van een overleden moesliem?

Neen. De stichter van de Qadianie Dharm en hunImams hebben gezegd, dat het deelnemen van enQadianie aan de Namaaz djanaaza van een overle-den moesliem verboden. Als zij toch deelnemenhebben zij volgens de Qadianie Dharm een zondebegaan, maar er is ook geen djanaaza voor de Qadi-anie die toch deelneemt aan de djanaaza van eenmoesliem. Hierover heeft Mirza Mahmoed Qadianieeen Fatwa uitgesproken:

Page 213: 022 qadiani dharm

“Mijn Aqieda is, dat degenen die achter een non-Ahmadie Namaaz verrichten na hun dood geen rechtop Namaaz djanaaza hebben, omdat zij geen Ahmadiazijn. Net zo, degene die zijn dochter uithuwelijkt aaneen non-Ahmadie is een zondaar en indien hij voorhet overlijden geen tauba (vergiffenis) heeft gevraagdheeft hij geen recht op Namaaz djanaaza. Binnen deLahori Qadianie groep zijn er ook mensen die bewe-ren, dat Hazrati Masiehi-mauoed alaihi salaato wasalaam geen Profeetschap heeft gekregen en zij Masie-hi-mauoed’s woorden op een verkeerde manier uitleg-gen. Zulke mensen zijn ook geen Ahmadia’s en hunNamaaz djanaaza is evenmin toegestaan.” (Deze briefis gepubliceerd in het tijdschrift al-Fadl Qadian, 13april 1926. Auteur afgezant Mirza Mahmoed Qadia-nie)

De Namaaz djanaaza van moesliems is bij hen niettoegestaan, maar zelf hebben zij ook gezegd dat deNamaaz djanaaza van een Qadianie die ooit achter eensoennie moesliem Namaaz handelingen heeft verricht;

Page 214: 022 qadiani dharm

of de Profeetschap van Mirza Ghoelaam Qadianie ver-werpt (al accepteren zij hem als Mujaddid) of een doch-ter aan een non-Qadianie heeft uitgehuwelijkt. Voordeze drie groepen is er volgens de Qadianie Dharmgeen djanaaza. In het bijzonder moeten de Qadianiesvan Europa en Afrika nadenken over hun bedrieglijkontmoetingen in de moskeeën van moesliems, zonderuitnodiging deelnemen aan Namaaz djanaaza vanmoesliems en ondanks de oproep aan hen geen deel tenemen aan de Namaaz djanaaza zij het toch doen. Ofhun dochters met muziek en al uithuwelijken aan demoesliems. Welk respect hebben zij dan nog in deQadianie Dharm? Indien zij enige eerbied hebben voorhun Qadianie Dharm, dan moeten zij wegblijven vande moskeeën van moesliems en hun lief en leed, enmoeten zij ophouden hun dochters uit te huwelijkenaan moesliems. Iemand vroeg aan Mirza Mahmoed, hetis verboden voor Qadianies om deel te nemen aan deNamaaz djanaaza van non-Ahmadie, maar indien eenklein non-Ahmadie kind overlijdt, kunnen wij dandeelnemen aan de Namaaz djanaaza van dat kind?Mirza Mahmoed Qadianie gaf het volgende antwoord:

Page 215: 022 qadiani dharm

“Zoals geen Namaaz djanaaza van een christelijkkind verricht kan worden of het nou zondeloos is,evenzo kan geen Namaaz djanaaza van een non-Ah-madie kind verricht worden. (Tijdschrift al-Fadl 23oktober 1922)

Mirza Ghoelaam Qadianie heeft zelfs niet deelgeno-men aan de Namaaz djanaaza van zijn zoon FazalAhmad, omdat hij een non-Ahmadie was.” (Tijdschriftal-Fadl, 15 december 1931) Of het de vijf Namaaz peretmaal is, Namaaz djanaaza of Namaaz Eid in geenenkele Namaaz van een moesliem mag een Qadianiedeelnemen. Echter, indien een Qadianie toch deelneemtaan welk Namaaz ook, dan zal hij op grond van deQadianie Dharm geen Namaaz djanaaza verricht mo-gen worden. Evenzo, kan voor een Qadianie die eenAhle Sunnat tot schoonzoon heeft gemaakt geen Na-maaz djanaaza worden verricht.

In geval van huwelijk zijn de Qadianies strenger, maarmoesliems zijn onwetend, omdat het huwelijken meteen non-moesliems of dier binnen de islam verboden.

Page 216: 022 qadiani dharm

Echter, in onwetende moesliems trouwen in Europamet Qadianies die zowel binnen de islam en QadianieDharm verboden is en uiteindelijk uitloopt in hetkwaad. Moesliems moeten hun ogen openen en zichbeschermen van deze zonden. Mirza Mahmoed, heeftbetreffende trouwen in zijn boek geschreven:

“Het is een strenge opdracht van Masiehi-mauoed,dat een Ahmadie zijn dochter niet mag uithuwelijkenaan een non-Ahmadie. En het nakomen van HazratiMasieh is een verplichting.” (Boek Barkaati Gielaafat,pagina 75. Auteur Mirza Mahmoed Qadianie)

Hazrati Masiehi-mauoed heeft op de Ahmadie boos-heid gefeild, die zijn dochter aan een non-Ahmadieafstaat. Hij vertelde

“Iemand vroeg aan Hazrati Masieh vele malen ge-vraagd en verschillende onmacht getoond voor hetuithuwelijken van zijn dochter. Hazrati Masieh heeftgeantwoord dat hij zijn dochter thuis moet houden,maar nooit aan een non-Ahmadie moet uithuwelijken.

Page 217: 022 qadiani dharm

Na de dood van Hazrati Masieh heeft die man zijndochter toch uitgehuwelijkt aan een non-Ahmadie.Toen heeft de eerste afgezant, Hākim Nooruddin, dieman ontheven van zijn Imam functie en verstoten uitde Qadianie Dharm. Ondanks dat die man telkens omvergiffenis vroeg, heeft de eerste afgezant tijdens zijnzes jarige bewind, tot zijn dood, hem niet vergeven.”(Boek Anware Gielaafat, pagina 93. Auteur MirzaMahmoed Qadianie)

De Europese Qadianies moeten nogmaals overdenken, datmoesliems hun dochter niet uithuwelijken aan hen, maarhun jongeren proberen de moesliem meisjes in hun val telokken. Zij moeten niet vergeten dat in de Qadianie Dharmzulke Qadianies geen vergiffenis krijgen en dat hun Na-maaz djanaaza ook niet is toegestaan. Daarom wijs ik henerop, dat zij moesliem jongens niet tot schoonzoon moetenmaken.

Page 218: 022 qadiani dharm

Tiende bijeenkomst

Assalaam-o-alaikum wa rahmatullah

Wa alaikumus salaam wa rahmatullaahi wa barakatuhu

1. Alhamdoliellah! soemma Alhamdoliellah! Na het na-der onderzoeken van de waarheid van de Qadianie ishun ware als de zon verheldert. Hierdoor is duidelijkgeworden dat hun zogenaamde Kalma opzeggen eenvijandschap tegen de islam is. Op de moesliem is hetverplicht en noodzakelijk dat zij iedere relatie met zul-ke mensen verbreekt en hun godsdienst en Iman be-schermt. De vraag die opkomt, is of de stichter van deQadianie Dharm zijn volgelingen toestemming heeftgegeven om met de moesliems relaties te onderhoudenof afstand van hen te houden?

Page 219: 022 qadiani dharm

Indien zij toestemming hebben gehad om relaties teonderhouden dan is dit een Qadianie bedrog en val. Enindien afstand te nemen van de moesliem, waaromhouden de volgelingen van Mirza Ghoelaam Qadianiezich dan niet aan de regels van de Qadianie Dharm?Alhamdoliellahie wal miennatoliellaahie (alle lof aanAllah en Zijn gunst is het) dat de wij enkele slechtegedachten van de Qadianie Dharm te weten zijn geko-men en dat u daar over aan de moesliems goede advie-zen heeft gegeven djaza qallaah. Qadianie Dharmleiders hebben aan hun volgelingen nergens en nooittoestemming gegeven om relaties te onderhouden metmoesliems. Ja, maar om de moesliems te bedriegenspreken zij in hun djalsa wel over het onderhouden vanrelatie smet moesliems En zij proberen om hun gelief-den samen met de moesliems op het verkeerde pad terbrengen. Kortom, Mirza Ghoelaam Qadianie heeftschriftelijk iedere handel en wandel met moesliems aanzijn volgelingen gegeven. De Qadianie Imams hebbenzijn opdracht uitgevoerd. Luister naar het volgendeover Mirza Qadianie:

Page 220: 022 qadiani dharm

“Hazrati Masiehi-mauoed heeft heel duidelijk verteld,dat elke relatie, lief of leed, met moesliems verbodenis. (Tijdschrift al-Fadl Qadian d.d. 168 juni 1914)

Deze opdracht om elke relatie met de moesliems teverbreken komt van Allah en is niet van mij. Tentweede hebben de moesliems door op de voetsporenvan hun vaders te lopen buitensporig geworden. Inzulke omstandigheden is het onderhouden van relatiemet die mensen hetzelfde als het mengen van versemelk met zure melk (verrotte melk waarin bacteriënzijn). Daarom kunnen onze volgelingen geen contac-ten met hen onderhouden. En zulke relaties hebbenwij niet.” (Boek Tasjhiezoel A’zhaan, pagina 311,Uitspraken van Mirza Ghoelaam Qadianie)

Mirza Bashier Qadianie, zoon van Mirza GhoelaamQadianie, heeft in heel helder zijn besluit verteld enheeft verboden om met moesliems relaties te onderhou-den. Hij schrijft:

Page 221: 022 qadiani dharm

“Onze Namaaz is van non-Ahmadie afgezonderd. Hetuithuwelijken aan hun van onze dochters is verbodenen Harām. Deelnemen aan de Namaaz djanaaza vanhen is verboden. Wat is overgebleven wat wij met hengezamenlijk kunnen doen? Er zijn twee soorten vanontmoetingen. Ten eerste godsdienstig en ten tweedewerelds. Godsdienstige ontmoeting wil zeggen voorhet gebed bij elkaar komen en werelds wil zeggenhandel en wandel; beide zijn voor ons verboden. In-dien u vraagt of wij met moesliem dochters mogentrouwen, dan zeg ik dat het ook toegestaan is om metchristelijke meisjes te trouwen. En indien u vraagtwaarom non-Ahmadie gegroet worden, dan antwoordik daarop dat volgens de Ahadith soms de ProfeetMohammed ook joden groette. Ja, de Masiehi-mauoedheeft zijn grote tegenstanders nooit gegroet. En hengroeten is ook niet toegestaan. Kortom, Masiehi-mauoed heeft ons van alle non-Ahmadie afgezon-derd.” (Boek Qalimatoel Fazl. Auteur Mirza BashierQadianie)

Page 222: 022 qadiani dharm

Lees bovenstaande uitspraken van Mirza Qadianiegoed en aandachtig en zie hoe de Qadianie stichter zijnaanbidders vijandschap tegen de moesliems heeft aan-geleerd. Soms heeft hij moesliems vergeleken met zuremelk vol met bacteriën, soms jood en christen, soms hetdeelnemen aan hun feesten Harām, soms het deel ne-men aan hun lief en leed een slechte daad genoemd,soms heeft bespottelijke uitingen tegen de moesliemmeisjes gedaan en soms heeft hij het groeten vanmoesliem als Harām en verboden gezegd. Doch,moesliems zijn zo diep in slaap, dat zij niets opmerken.En de moesliems vragen ook niet over deze huiche-laars, maar zijn in het geheim bereid om familiebandente onderhouden met de Qadianies. Zulke zogenaamdemoesliems moeten van schaamte in een glas waterverdrinken. Dat datgene wat de islam als Harām enverboden heeft gemaakt zij in het geheim toch doen. Enzo bedriegen zij de islam niet, maar zichzelf. Net zomoeten ook de Qadianies in een glas water verdrinken,die moesliem meisjes door hun jongeren laten strikkenen met hen laat trouwen. Als de islam Shari’ah en deQadianie Dharm hun eigen volgelingen hebben

Page 223: 022 qadiani dharm

verboden om zowel godsdienstige als wereldse contac-ten te onderhouden, dan is het voor beide groepen niettoegestaan om de principes van hun geloof met de voette trappen. Op de moesliems en Qadianies is het ver-plicht om hun godsdienstige verplichtingen en Imamoproepen na te leven en apart van elkaar te leven. Dit isde bedoeling van hun godsdienstige grondbeginselen.Indien Qadianies hun Profeet en Qadianie Imams (alai-hi moel laa’nat) opdrachten met de voet betrappen enrelaties opbouwen met de moesliems en in de bijeen-komsten van moesliems komen, dan is dat hun huiche-larij en bedrog. Indien zij relaties willen opbouwen metmoesliems dan moeten zij afstand nemen van de Qadi-anie Dharm en met hart en ziel vergiffenis vragen aanAllah en de Ahle Sunnat Pad bewandelen. En zodra demoesliems op hun Soennie zijn kunnen vertrouwen,dan kan gesproken worden over het aangaan van rela-ties en kan de moesliem zijn vroeger afgedwaalde broe-der omhelzen En indien er geen vertrouwen bij demoesliem kan ontstaan, dan is iedere relatie met henHarām.

Page 224: 022 qadiani dharm

1. Eerst heeft Mirza Ghoelaam Qadianie in zijn Dawaagezegd dat hij Masieh, Mahdie Profeetschap en Profeetis. In hoeverre is dit juist?

Ongetwijfeld iedere eis wordt in alle hoedanighedenonderzocht; indien het bewijs sterk is dan is de eisgegrond en indien het bewijs niet ontvankelijk is danwordt de eis ongegrond verklaard. Alle eisen van Mir-za Ghoelaam Qadianie zijn valse en ongegrond, waar-door al zijn eisen zwakker zijn dan een spinnenwebDegenen die Mirza Qadianie als hun geestelijke leider,Mujaddid, Mohadish, Ziellie Nabie, Barozie Rasoel,Ziellul Ambia, of Autaar van de Profeet Mohammedsallallaaho alaihi wa sallam, etc. erkennen zijn ongelo-vigen en hun bewijzen zijn zwakker dan een spinnen-web Indien aan de hand van de verificatiemiddelen vanMirza Ghoelaam Qadianie zijn geloofwaardigheidwordt getoetst dan valt op dat hij een grote leugenaaris. Mirza Qadianie zegt, dat indien aan de hand van zijntoetsstenen (wat hij zegt zal ook uitkomen) kan wordengetoetst of hij gelijk of ongelijk heeft. Indien blijkt datde toets niet overeenkomt dan is hij een leugenaar. Aan

Page 225: 022 qadiani dharm

de hand van deze toetssteen moeten de mensen zelfondervinden welke grote leugenaar is was. Hieroverheeft hij een affiche geschreven en in 1908 heeft hijduizenden verspreid. Dit affiche heeft het grote kran-tenbedrijf Al-Badr met vette letters gepubliceerd. Ditaffiche heeft de bekende Moulvi Hākim MohammedHussain Lahori Qadianie ook in zijn bekende boekAl-Mahdie opgenomen. Tegenwoordig is het terugvin-den van de affiche moeilijk, maar in het boek Al Mah-die is het wel terug te vinden. Zij die willen kunnen hetvandaag de dag in dat boek lezen. Het extract van zijnaffiche is:

“Voor degene voor wie mijn opdracht bestemd is,tussen die menigte in sta ik. Mijn opdracht is om depilaren van de christenen te vernietigen; en in plaatsvan drie goden te verkondigen slechts een god(Tauhied) te verspreiden. Vervolgens het zichtbaarmaken van de wonderen en eerbied van de ProfeetMohammed in de wereld. Deze drie opdrachten zijnmijn grote doelstellingen. Indien miljoenen wonderendoor mij verricht worden en deze drie opdrachten niet

Page 226: 022 qadiani dharm

uitgevoerd worden, dan ben ik een leugenaar.........Wat is dan de vijandschap tegen mij. Waarom kijkende mensen niet het resultaat van mijn opdrachten.Indien ik de islam kan helpen door die opdrachten tevervullen, die door Masiehi-mauoed en Mahdie-mauoed moeten doen, dan ben ik de waarheid. Enindien niets lukt en ik dood ga, dan moeten iedereengetuige zijn dat ik een leugenaar was.

Wa salaam,Ba qalam goed,Mirza Ghoelaam Ahmad” (Boek Al Mahdie, pagina43. Auteur Moulvi Haqiem Mohammed HussainLahori)

Wij moeten in alle oprechtheid de bovenstaande uit-spraken van Mirza Qadianie toetsen en beslissen ofinderdaad de christelijke pilaren (Isa als zoon toeken-nen aan Allah, Marjam als de partner van Allah) heeftvernietigd? Ook moet getoetst worden of deze mensenin plaats van drie goden aanbidden nu daadwerkelijkslecht een god aanbidden? Neen, absoluut niet.

Page 227: 022 qadiani dharm

Tegenwoordig worden in duizenden kerken op de we-reld Hazrat Sayyedina Isa alaihi salaam en zijn moederHazrat Marjam ook aanbeden. Deze twee vromen men-sen worden naast Allah ook erkend als degenen die hetLot bepalen. Waar is Mirza Ghoelaam Qadianie zijndrie opdrachten voltooiing zichtbaar geworden? Ner-gens op de wereld is dat gelukt, maar de christenenaanbidden hen alle drie.

In werkelijkheid is in 1882 Mirza Ghoelaam Qadianiebegonnen zichzelf uit te roepen tot Masiehi-mauoed enMahdie-mauoed. Hij heeft voortdurend geprobeerd viavalse roeping, toespraken en commentaren zijn missiete voltooien. Hij is echter binnen de moesliemgemeen-schap niet succesvol geweest om zijn valse Profeet-schap te verkondigen, omdat de moesliems zijn valseen sluwe activiteiten hadden ingezien. Hij heeft zelfs in1908 zijn valse beweringen via affiches bekendge-maakt. Ook werd hij in 1908 ernstig ziek aan Haiza(cholera) en overleed daaraan. Gekeken moet nu wor-den welke christelijke lering en land het was, waar na1908 de islam en Tauhied haar intrede deed en de

Page 228: 022 qadiani dharm

grootste godsdienst was geworden. In werkelijkheid ishet zo, dat na 1908 in ontwikkelingsgebieden van Afri-ka en Amerika de christelijke godsdienst groeit. In hetbijzonder zelfs daar waar het Qadianie hoofdkwartieris gevestigd, groeien de joodse en christelijke aanbid-ders. De Qadianie Dharm diwaane zelfs gaan op in diechristelijke gemeenschap. De christelijke en joodsegodsdienst zal blijven groeien zo lang de ware Masiehi-mauoed en Mahdie-mauoed niet is gekomen. Iedereenweet dat de grootste kwartieren van de QadianieDharm daar is gevestigd waar de zetel van de christe-nen en joden zijn gevestigd, namelijk in Haifa (ligt 30km verder dan Jeruzalem) en Londen. De Qadianiesvan deze kwartieren vallen in plaats van de christelijkepilaren de islamitische pilaren aan. Ook is het waar datde alle instrumenten van de Qadianies in christelijke enjoodse fabrieken worden gemaakt en zij plakken hetislamitische etiket erop om moesliems te bedriegen.

Ook moeten wij kijken naar de uitspraken van MirzaQadianie tijdens zijn leven en daarna zijn leiders inwelke landen zij de lof van de Profeet Mohammed

Page 229: 022 qadiani dharm

sallallaaho alaihi wa sallam en respect hebben bevor-derd. Mirza Qadianie zijn Dawaa was dat zijn heleleven hij daaraan gewijd had. Indien wij alle boekenvan de Qadianies raadplegen, zien wij dat uitsluitendMirza Qadianie en zijn ziekelijke activiteiten wordengeprezen. Hierdoor is duidelijk geworden hoeveelwaarde en respect Mirza Qadianie en zijn volgelingenhadden voor de Profeet Mohammed sallallaaho alaihiwa sallam.

De biografe en boodschap van Mirza Qadianie zijn in groteaantallen gepubliceerd door zijn volgelingen en op de boe-kenmarkt verkrijgbaar. Hoeveel boeken hebben de Qadia-nies over de biografie en Ahadith van de ProfeetMohammed sallallaaho alaihi wa sallam geschreven gepu-bliceerd?

Mirza Qadianie zijn grootste uitdaging was dat hij om-streeks 1908 zowel de christelijke godsdienst als de christe-nen zou hebben uitgeroeid. Daar in de plaats zou in dewereld van de joden en christenen de islamitische vlaggehesen worden.

Page 230: 022 qadiani dharm

Tot het jaar 2000 (heden) hebben wij geen enkele verande-ring door zijn uitdagingen gezien.

Samenvatting

Samengevat, Mirza Ghoelaam Qadianie is niet succesvolgeweest om zijn valse uitdagingen waar te maken. Hij zoude christelijke godsdienst uitroeien. Eveneens de christe-nen die naast Allah, ook Hazrat Isa en Hazrat Marjamaanbidden. Ten slotte zou hij in de wijde wereld het respectvan de Profeet Mohammed sallallaaho alaihi wa sallamverkondigen. Aangezien deze uitdagingen niet zijn uitge-komen is hij conform zijn handmatig geschreven afficheeen grote leugenaar een en voorbestemd voor de hel.

Alle Qadianies die als getuigen waren namens Mirza Qadi-anie moeten nu conform de affiche van Mirza nu zelf eengetuige worden dat Mirza Qadianie in al zijn uitdagingenhij een leugenaar en Dadjaal was. En indien Allah de Qadi-anies de mogelijkheid biedt moeten zij de Qadianie Dharmen zijn stichter vervloeken en met hart en ziel vergiffenisvragen aan Allah. Ook moeten zij zich bekeren tot de islam

Page 231: 022 qadiani dharm

en samenvoegen in de moesliemgemeenschap. Dit is dewerkelijke Verlossing! En voor succes in zowel de gods-dienst als de wereldse zaken.

Wassallaamo a’la maniettaba’al hodaa.

Walhamdoliellaahi rabiel Alemien, wa sallallaaho ta’alaa’la gairi galqihie wan noeri arsjihie wa zienati farshihiewa mazhari loetfihie wa gaatimi Ambiaa’ihie Sayyedinawa nabie’jina wa habiebinaa wa maulana Mohammediew-wa a’la aalihie wa ashaabihie wa hiezbihie adjma’iena wabaaraka wa sallama.

Page 232: 022 qadiani dharm