1 b.ed. telugu syllabus 127 - telangana ... 1 b.ed. telugu syllabus 127 - telangana ... a

Click here to load reader

Post on 03-Feb-2020

9 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ªªuÀ

 • s¡÷bı+~+∫qyês¡T

  1) l düTes¡í $Hêj·Tø̆, ø√Ä]¶H̊≥sY, $∑+, sêh $

 • eTT+∑‹ >∑~˝À ìsêàDeTÚ‘·T+±s¡T #ÓbÕŒs¡T. n+fÒ bÕsƒ¡XÊ\\T |æ\¢*ï C≤‹øÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚

  ùV≤‘·Tã± ‘·j·÷s¡T#̊ùd >∑Ts¡T‘·s¡yÓTÆq u≤∑\>∑&É+, düuÀ®≈£îºyêØ>±, ‘·s¡>∑‹yêØ>± ìsêΔ]+∫q kÕeTsêú´\qT kÕ~Û+#·>∑\>∑&É+ e+{Ï$ HêD´yÓTÆq

  $

 • _. m&é. ` #ÛêÁ‘√bÕ∑T

  4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  e.dü+ n∑ eT÷˝≤´+ø£q+`|üØø£å\ dü+düÿs¡D\T`neT\T

  (Implemention of CCE/ Examination Reforms) 152

  10. uÀ

 • ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5

  _. m&é. ` #ÛêÁ‘√bÕ∑T

  H˚|ü

 • _. m&é. ` #ÛêÁ‘√bÕ∑T

  6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  $ìjÓ÷–+#ê\ì, H˚s¡TÃø√e&ÉeTH˚~ bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø±\πø |ü]$T‘·+ ø±sê

 • ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7

  _. m&é. ` #ÛêÁ‘√bÕ∑T

  2.4 nuÛÑ́ düq+ ø=s¡≈£î eT÷˝≤´+ø£q+ ̀ Ä

 • _. m&é. ` #ÛêÁ‘√bÕ∑T

  8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  • |æ\¢\T H̊s¡TÃø√e&É+˝À ̌ ø£ C≤„Hê‘·àø£ Áø£eT+ (Cognitive sequence in learning) ñ+≥T+~. $

 • ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9

  _. m&é. ` #ÛêÁ‘√bÕ∑T

  sêh ± e÷sê*‡q nedüs¡+ ñ+± Ä˝À∫+#·&É+ (Critical thinking), ãVüQø√D≤˝À¢ Ä˝À∫+#·&É+ (Dialectical thinking), düèCHê‘·àø£+>± Ä˝À∫+#·&É+ (Creative thinking), uÛ≤eÁ|ükÕs¡HÓ’|ü⁄D≤´\T (Communication Skills) e+{Ï$ ô|+bı+~+#ê*.

 • _. m&é. ` #ÛêÁ‘√bÕ∑T

  10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  • kÕúìø£ ø£fī\T, dü+düÿ è‹, ñ‘ꌱ ñ+&Ü*.

  • Äj·÷ düã®≈£îº\≈£î ìsêú]+∫q $± nuÛ≤´kÕ\T ñ+&Ü*.

  • ø£è‘ê´\T, ÁbÕC…≈£îº |üqT\T, nH˚«wüD\T, Á|üjÓ÷>±\T, ãVüQ$± H̊s¡TÃ≈£îH̊˝≤, »≥Tº|üqT˝À¢ bÕ˝§Zì H̊s¡TÃø=H̊˝≤, |üP]Ô‘·s¡>∑‹ |üì˝À bÕ˝§Zì H̊s¡TÃ≈£îH̊˝≤ nuÛ≤´kÕ\T ñ+&Ü* (Individual, group, whole class activities).

  • düVü≤bÕsƒê´+XÊ …̋’q e÷qe‘ê$\Te\T, HÓ’‹ø£‘·, ø£fi¯\T, Äs√>∑́ +, |üì yÓTT∑T n+XÊ\qT ≈£L&Ü |æ\¢\T Á>∑Væ≤+#·&ÜìøÏ M\T>± bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø±\˝Àì bÕsƒê´+XÊ\T eT]j·TT nuÛ≤´kÕ\T ñ+&Ü*.

  • bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø±\T øÏ+~ ‘·s¡>∑‘·T\≈£î #Ó+~q∑‹ Á|üe÷D≤\ kÕ~Û+#·&ÜìøÏ eT]j·TT ô|’ ‘·s¡>∑‘·T\≈£î #Ó+~q Á|üe÷D≤\≈£î nqTdü+±, n+± ñ+&Ü*. HêD´yÓTÆq ù||üs¡T, eTTÁ

 • ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11

  _. m&é. ` #ÛêÁ‘√bÕ∑T

  eT÷˝≤´+ø£q+ ` |üØø£å\T:`

  |æ\¢\ Á|ü‹uÛ≤bÕ≥yê\qT n+#·Hê y˚j·T&ÜìøÏ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î πøe\+ |üØø£å\ ô|’H˚ Ä∑Ts¡j̊T´˝≤

  #̊j·T&ÜìøÏ, ̌ ‹Ô&ç eT]j·TT Ä+± |üØø£å̋ Ò $± bÕs¡∑ eT÷˝≤´+ø£q $∑ eT÷˝≤´+ø£q n+XÊ\≈£î ‘·–q uÛ≤s¡‘ê«ìï πø{≤sTT+#ê*.

  • uÀs¡T¶ |üØø£å\ »yêãT|üÁ‘ê\qT ø√]q|ü&ÉT ‘·*¢

 • _. m&é. ` #ÛêÁ‘√bÕ∑T

  12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  #̊|ü{≤º*.

  • |æ\¢\ ‘·*¢∑kÕ«eTT\qT #˚j·÷*.

  • Á|üD≤[ø£, ìs¡«Vü≤D, e÷ì≥]+>¥, ì∑+ yÓTT∑T nìï n+XÊ\˝À $πø+ÁBø£s¡D $

 • ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13

  _. m&é. ` #ÛêÁ‘√bÕ∑T

  H˚|ü

 • _. m&é. ` #ÛêÁ‘√bÕ∑T

  14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  Bì ı mHé.dæ.Ç.ÄsY.{Ï. C≤rj·T $

 • ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15

  _. m&é. ` #ÛêÁ‘√bÕ∑T

  #·≥º+˝Àì n

 • _. m&é. ` #ÛêÁ‘√bÕ∑T

  16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  dü+K´, bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeq+, >∑

 • ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17

  _. m&é. ` #ÛêÁ‘√bÕ∑T

  ÁbÕ±*. nfÒ¢ ‘Ó*dæq, $qï, #·÷dæq n+XÊ\ >∑T]+∫ kı+‘·e÷≥˝À¢ sêj·T>∑\>±*. Ç$ #˚j·T>∑*Zq |æ\¢\T

  @ ‘·s¡>∑‹˝À #˚]Hê Ä ‘·s¡>∑‹øÏ dü+ã+~Û+∫q uÛ≤cÕ $wüj·÷\qT düT\uÛÑ+>± nuÛÑ́ dæ+#·>∑\TZ‘ês¡T, kÕeTsêú́ \qT

  kÕ~Û+#·>∑\TZ‘ês¡T. ø±ã{Ϻ ÁbÕ± 6, 7 bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø±˝À¢ ≈£L&Ü ÁbÕs¡+uÛÑ bÕsƒê\T |æ\¢\+

 • _. m&é. ` #ÛêÁ‘√bÕ∑T

  18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  sêh+˝À RTE-2009 #·≥º+ neT\T˝ÀøÏ e∫Ãq+± nuÛÑ́ dæ+#·&ÜìøÏ ‘·>∑T #·s¡́ \T #̊|ü{≤ºs¡T. Ç+∑́ $∑́ $

 • ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19

  _. m&é. ` #ÛêÁ‘√bÕ∑T

  Á|üø±s¡+) C≤„qeTH˚~ ˇø=ÿø£ÿ düu…®≈£îº̋ À ˇø√ÿ s¡ø£+>± ñ+≥T+~. uÛ≤wü̋ À C≤„q+ nH̊~ $_Ûqï e´eVü‰s¡ s¡÷bÕ˝À¢

  ñ+≥T+~. nq>± ø£j·T+, Ä‘·àø£± ø£j·÷\T, ø£$‘·\T, bÕ≥\T e+{Ï$ sêj·T&É+,

  ø£s¡|üÁ‘ê\T, b˛düºs¡T¢ ‘·j·÷s¡T#̊j·T&É+ yÓTT∑Tq$ #̊j·T>∑\>±*. Ç+∑*π> düeTs¡ú‘·qT ø£*– ñ+&É&É+ Ò̋∑\>∑&É+. Ç+∑‹ yêØ>±, düu…®≈£îº yêØ>± ìsêΔ]+∫q kÕeTsêú́ \qT kÕ~Û+∫q|ü&ÉT

  |æ\¢\T HêD´yÓTÆq $± uÛ≤$+#ê*. kÕeTsêú́ \H̊ >∑‘·+˝À \øå±´\T ` düŒw”ºø£s¡D\T, Ä•+∫q nuÛÑ́ düq

  |òü*‘ê\T ̋ Ò

 • _. m&é. ` #ÛêÁ‘√bÕ∑T

  20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  n) Ä˝À#·Hê HÓ’|ü⁄D≤´\T (Thinking Skills)

  kÕ± eTq≈£î uÛ≤wü̋ À¢ uÛ≤cÕHÓ’|ü⁄D≤´\T, $C≤„qXÊÁdüÔ+˝À Á|üÁøÏj·÷ HÓ’|ü⁄D≤´\T eØZø£s¡D, b˛\Ã&É+,

  Á|üjÓ÷>±\T, uÛ≤eÁ|ükÕs¡ HÓ’|ü⁄D≤´\T, |ü]ø£\Œq\T, nH̊«wüD\T ìsêΔs¡D yÓTT∑Tyê{Ï >∑T]+∫ ø=+‘·

  ne>±Vü≤q ñ+~. HÓ’|ü⁄D≤´\T nH̊$ e÷qdæø£|üs¡yÓTÆq$. nq>± Ä˝À#·Hê‘·àø£yÓTÆq$. Ä˝À∫+#̊ $∑\>∑&É+, düeT]údü÷Ô e÷{≤¢&É&É+, $uÛÒ~dü÷Ô e÷{≤¢&É&É+— @∑\>∑&É+ nfÒ¢ |ü]$T‘·T\qT ≈£L&Ü #Ó|üŒ>∑\>∑&É+.

  • düè»Hê‘·àø£ Ä˝À#·q (Creative Thinking) : n+fÒ q÷‘·q Á|ü‹bÕ∑\Z&É+ ,ø=‘·Ô$ düèwæº+#·&a