1. tehniČke karakteristike - · pdf filepartija 1 - održavanje sistema za hlađenje,...

of 13 /13
1 JP „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG „Banat“ Pančevo tel/fax: +38113/342-899 / +38113/353-585 ; PIB: 101636567; MAT.BR.: 08762198; EPPDV:132716493 Broj: 01-98/4 Dana: 24.01.2018. godine stranica:http://www.vojvodinasume.rs Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Rešenja o obrazovanju komisije broj 01-98/1 od 20.12.2017. god. u postupku javne nabavke male vrednosti usluga - Servisiranje uređaja sa sistemom za hlađenje 2017. godine, po partijama, br. 33/17, naručioca JP “Vojvodinašume“ Petrovaradin, ŠG ‘’Banat’’ Pančevo, komisija za javnu nabavku, u roku predviđenom za podnošenje ponuda, donosi: ODLUKU O PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE I U Konkursnoj dokumentaciji br. 01-98/3 od 16.01.2018. god, za javnu nabavku usluge - Servisiranje uređaja sa sistemom za hlađenje 2017. godine po partijama, vrše se izmene u u prilogu br 2. - Tehničke karakteristike za partiju 1 Održavanje sistema za hlađenje, hladnjače u ŠRC ‘’Čardak’’ Deliblato tako što se menja deo opisa tehničkih karakteristika za plusnu i minusnu hladnjaču, te da Obrazac Tehničkih karakteristika za partiju br.1, sada glasi: 1. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 2.1. Partija 1 - Održavanje sistema za hlađenje, hladnjače u ŠRC ’’Čardak’’ Deliblato 1.1. Plusna hladnjača, dimenzije d1,33xš1,82xv2,05 m - Servisiranje i zamena dotrajale oplate hladnjače plastificiranim belim limom debljine 0.5mm povrsine 35m2, - Servisiranje vrata hladnjače sa zamenom dotrajalih elemenata, sa ugradnjom nove brave sa ključem, šarki i diht gume. - Nabavka i ugradnja plusne rashladne jedinice za postizanje temperature 0-4 C°, koja zadovoljava dnevni unos hrane do 300 kg pri prosečnoj spoljnoj temperaturi od 25 C°. Rashladna jedinica sačinjena od komponenti: Kompresor L’Unite CAJ 9513 TU ili odg._______________________* Kondezator Favor CD 84, 3,2 kw ili odg._______________________* Presostat Danfoss kp 15 ili odg. ______________________________* Termoekspanzioni ventil Danfoss TES 2 ili odg.__________________* Risiver boca Favor od minimum 2 litre ili odg.___________________*

Author: duonghuong

Post on 31-Jan-2018

230 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  JP VOJVODINAUME PETROVARADIN

  Ogranak preduzea G Banat Panevo

  tel/fax: +38113/342-899 / +38113/353-585 ;

  PIB: 101636567;

  MAT.BR.: 08762198; EPPDV:132716493

  Broj: 01-98/4

  Dana: 24.01.2018. godine

  stranica:http://www.vojvodinasume.rs

  Na osnovu lana 63. Zakona o javnim nabavkama (Slubeni glasnik RSbroj 124/12, 14/15 i 68/15) i

  Reenja o obrazovanju komisije broj 01-98/1 od 20.12.2017. god. u postupku javne nabavke male

  vrednosti usluga - Servisiranje ureaja sa sistemom za hlaenje 2017. godine, po partijama, br.

  33/17, naruioca JP Vojvodinaume Petrovaradin, G Banat Panevo, komisija za javnu

  nabavku, u roku predvienom za podnoenje ponuda, donosi:

  ODLUKU

  O PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

  I U Konkursnoj dokumentaciji br. 01-98/3 od 16.01.2018. god, za javnu nabavku usluge - Servisiranje ureaja sa sistemom za hlaenje 2017. godine po partijama, vre se izmene u u prilogu br

  2. - Tehnike karakteristike za partiju 1 Odravanje sistema za hlaenje, hladnjae u RC

  ardak Deliblato tako to se menja deo opisa tehnikih karakteristika za plusnu i minusnu

  hladnjau, te da Obrazac Tehnikih karakteristika za partiju br.1, sada glasi:

  1. TEHNIKE KARAKTERISTIKE

  2.1. Partija 1 - Odravanje sistema za hlaenje, hladnjae u RC ardak Deliblato

  1.1. Plusna hladnjaa, dimenzije d1,33x1,82xv2,05 m - Servisiranje i zamena dotrajale oplate hladnjae plastificiranim belim limom debljine 0.5mm

  povrsine 35m2,

  - Servisiranje vrata hladnjae sa zamenom dotrajalih elemenata, sa ugradnjom nove brave sa kljuem, arki i diht gume.

  - Nabavka i ugradnja plusne rashladne jedinice za postizanje temperature 0-4 C, koja zadovoljava dnevni unos hrane do 300 kg pri prosenoj spoljnoj temperaturi od 25 C.

  Rashladna jedinica sainjena od komponenti:

  Kompresor LUnite CAJ 9513 TU ili odg._______________________*

  Kondezator Favor CD 84, 3,2 kw ili odg._______________________*

  Presostat Danfoss kp 15 ili odg. ______________________________*

  Termoekspanzioni ventil Danfoss TES 2 ili odg.__________________*

  Risiver boca Favor od minimum 2 litre ili odg.___________________*

 • 2

  Filter Kastel 163 ili odg._____________________________________*

  Vidno staklo Kastel ili odg.__________________________________*

  Elektromagnetni ventil Kastel ili odg.__________________________*

  - Komandni ormar sa odgovarajucim zatitama i procesorom Elivel 974 plus ili odg. _______________*

  - Komponente u komandnom ormaru sklopke Konar ili odg. i osiguraci Eti ili odg. - Punjenje sistema freonom Global F 404 A 10.6kg

  1.2. Minusna hladnjaca (-15 do -18 C) - Defektaa rashladnih komponenti - Ispiranje gasne instalacije freonom R 11 ili R141b (koliina zavisi od zaprljanosti sistema) - Zamena ventilske ploe u kompresoru DORIN K300CS - Zamena sintetikog ulja SL 32 2 litre - Zamena filtera Kastel 164 - Zamena elektromagnetnog filtera Kastel - Zamena termoeksplozivnog ventila Danfoss TES 2 - Zamena risiver boce Favor od minimum 8 litara - Zamena grejaa vrata 350w 7.5m - Izrada komandnog ormara sa odgovarajucim zatitama i procesorom Elivel974 plus ili odg.

  ___________________*

  - Punjenje sistema freonom Global F 404 A 10.6kg * Napomena : Ponua je u obavezi da upie naziv modela/proizvoaa opreme koju nudi. U suprotnom,

  njegova e ponuda biti ocenjena kao neprihvatljiva.

  Po zavretku montae potrebno je proveriti rashladni sistem da li je sve dobro zavareno, napuniti

  freonom, izvriti probu na pritisak i pustiti u rad. Kada se sistem ureimi bie potpisan primopredajni

  zapisnik izmeu ovlaenih predstavnika naruioca i izvoaa.

  Garantni rok: ______ godine (minimum 2 godine)

  Ponua je duan da prilikom isporuke opreme za hladnjau, naruiocu izda garanciju/garantni list

  proizvoaa opreme, koji iznosi minimum 2 godine, u kome je ponua obavezan da u skladu sa

  uslovima proizvoake garancije izvri popravku neispravnog dobra, nabavku i ugradnju rezervnog dela

  i otklanjanje kvara o svom troku, dovoenjem dobra u ispravno stanje.

  ZAHTEVANI KVALITET DOBARA

  Sva ponuena dobra za koja je dato upuivanje na robnu marku moraju ispunjavati zahteve

  Naruioca u pogledu traenih karakteristika. Ponua ima pravo da ponudi ekvivalent traene

  rashladne opreme pod uslovom da dokae da je kvalitet ponuenog dobra odgovarajui ili

  superioran u odnosu na zahtevani.

  Uz ponudu je potrebno priloiti uverenje o kvalitetu, proizvoaku deklaraciju ili dr. uporednu

  dokumentaciju za svu ponuenu rashladnu opremu kao dokaz da je ponueno dobro

  odgovarajueg kvaliteta i karakteristika.

 • 3

  Kvalitet dobara, koja su predmet ove nabavke, mora u potpunosti odgovarati vaeim domaim i

  medjunarodnim standardima za predmetnu robu.

  Za navedena dobra zahteva se standardni nivo kvaliteta, u skladu sa pozitivnim zakonskim i

  podzakonskim propisima, koji vae u delatnostima proizvodnje i prometa na domaem tritu, a koji

  su predmet nabavke.

  Mesto i datum: Ponua:

  Ponua potpisuje ovaj obrazac u okviru poglavlja tehnike karakteristike, ime isti potvruje da je u

  potpunosti upoznat sa zahtevanim Tehnikim karakteristikama (specifikacijama) i da e iste u celosti ispuniti

  ukoliko njemu bude dodeljen ugovor, to potvruje potpisom i peatom ovog obrasca.

 • 4

  II Menja se Obrazac ponude za partiju 1, u delu uslova ponude, koji sada glasi:

  5.1. ODRAVANJE SISTEMA ZA HLAENJE, HLADNJAE U RC ARDAK

  DELIBLATO

  I CENA

  Red.

  br. Opis

  Cena u dinarima

  bez PDV

  Cena u dinarima

  sa PDV

  Plusna hladnjaa

  1

  Servisiranje i zamena dotrajale oplate hladnjae

  plastificiranim belim limom debljine 0.5mm

  povrsine 35m2

  2

  Servisiranje vrata hladnjae sa zamenom dotrajalih

  elemenata, sa ugradnjom nove brave sa kljuem,

  arki i diht gume

  3

  Nabavka i ugradnja plusne rashladne jedinice za

  postizanje temperature 0-4 C, koja zadovoljava

  dnevni unos hrane do 300 kg pri prosenoj spoljnoj

  temperaturi od 25 C.

  Rashladna jedinica sainjena od komponenti:

  Kompresor LUnite CAJ 9513 TU

  ili odg. _________________________*

  Kondezator Favor CD 84, 3,2 kw

  ili odg. __________________________*

  Presostat Danfoss kp 15

  ili odg. __________________________*

  Termoekspanzioni ventil Danfoss TES 2

  ili odg. __________________________*

  Risiver boca Favor od minimum 2 litre

  ili odg. __________________________*

  Filter Kastel 163

  ili odg. __________________________*

  Vidno staklo Kastel

  ili odg. __________________________*

  Elektromagnetni ventil Kastel

  ili odg. __________________________*

  4

  Komandni ormar sa odgovarajucim zatitama i

  procesorom Elivel 974 plus

  ili odg. __________________________*

  5 Komponente u komandnom ormaru sklopke Konar

  ili odg. i osiguraci Eti ili odg

  6 Punjenje sistema freonom Global F 404 A 10.6kg

  Minusna hladnjaca (-15 do -18 C)

  7 Defektaa rashladnih komponenti

  8 Ispiranje gasne instalacije freonom R 11 ili R141b

  9 Zamena ventilske ploe u kompresoru DORIN

  K300CS

 • 5

  10 Zamena sintetikog ulja SL 32 2 litre

  11 Zamena filtera Kastel 164

  12 Zamena elektromagnetnog filtera Kastel

  13 Zamena termoeksplozivnog ventila Danfoss TES 2

  14 Zamena risiver boce Favor od minimum 8 litara

  15 Zamena grejaa vrata 350w 7.5m

  16

  Izrada komandnog ormara sa odgovarajucim

  zatitama i procesorom Elivel974 plus

  ili odg. ___________________*

  17 Punjenje sistema freonom Global F 404 A 10.6kg

  UKUPNA VREDNOST U DINARIMA:

  * Napomena : Ponua je u obavezi da upie naziv modela/proizvoaa opreme koju nudi. U

  suprotnom, njegova e ponuda biti ocenjena kao neprihvatljiva.

  II ROK IZVRENJA USLUGE: _____ radnih dana od dana sklapanja Ugovora i dana pismenog

  poziva Naruioca (maksimalno 30 dana).

  USLOVI PLAANJA: Odloeno plaanje, u roku od _____ dana (najmanje 20 a najvie 45 dana) od

  dana izvrenja usluge i putanja hladnjae u rad.

  GARANTNI ROK: _____ meseci (minimalno 24 meseca na ugraeni materijal i opremu)

  ROK VAENJA PONUDE: _____ dana (minimalno 30 dana) od dana otvaranja ponude.

  Datim i mesto PONUA

  __________________________ M.P. ___________________________

  Napomene: Obrazac ponude ponua mora da popuni, overi peatom i potpie, ime potvruje da su tani podaci koji su

  u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuai podnose zajedniku ponudu, grupa ponuaa moe da se opredeli da

  obrazac ponude potpisuju i peatom overavaju svi ponuai iz grupe ponuaa ili grupa ponuaa moe da odredi jednog

  ponuaa iz grupe koji e popuniti, potpisati i peatom overiti obrazac ponude. Ukoliko se grupa ponuaa odluila da

  odredi nosioca posla, obrazac takve Izjave se daje u narednom poglavlju konkursne dokumentacije.

 • 6

  III Zbog napred navedenih izmena, menja se Obrazac modela ugovora koji sada glasi:

  5. MODEL UGOVORA

  Model ugovora ponua mora da popuni, overi peatom i potpie, ime potvruje da prihvata

  elemente modela ugovora. Ukoliko ponua navede da e delimino izvrenje nabavke poveriti

  podizvoau, duan je da navede naziv podizvoaa i deo usluga koje mu poverava. U sluaju

  zajednike ponude, duan je da navede naziv svakog lana grupe ponuaa, a svaki lan grupe

  ponuaa je u obavezi da popunjeni mod