11-metalna veza _ kristalne tvari

Download 11-Metalna Veza _ Kristalne Tvari

Post on 19-Jan-2016

28 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kristalne tvari

TRANSCRIPT

 • 1METALNA VEZA

  Svojstva metala:

  velika elektrina i toplinska vodljivost

  metalni sjaj

  kovnost

  termika emisija

  fotoelektrini efekt

  Svojstva zahtijevaju prisutnost slobodnih elektrona u kristalnim reetkama metala

  Teorija slobodnog elektrona

  Teorija elektronske vrpce

  13.1 uvod

 • 213.2 Teorija slobodnog elektrona

  1928 Somerfeld - teorija slobodnog elektrona (teorija elektronskog plina)

  Elektroni elektronskog plina rasporeeni su u kvantnim nivoima

  ne mogu se SVI elektroni podignuti na vie energijske nivoe

  Popunjavanje energijskih nivoa dirigira Paulijev princip zabrane.

  Elektroni imaju istu visinu "prepreke" za osloboenje ( en. ionizacije)

  kinetika energija je pozitivna jer se "odupire" (mora savladati) utjecaj jezgre

  13.2 Teorija slobodnog elektrona

  porastom L pada energija svakog novonastalog nivoa

  porastom n raste energija energija kvantnog nivoa

  nastaje vrpca energijskog nivoa

  atom alkalijskog metala 2s1

  V0 energija ionizacije2

  2

  0 mvVEu +=

  EF energija najvieg popunjenog nivoa

  2

  22

  0 8mLhnVEu +=

 • 313.2 Teorija slobodnog elektrona U svakom energijskom nivou - po dva elektrona

  na sobnoj temperaturi su daleko od apsolutne 0 (0 K) stoga metali imaju mali

  toplinski kapacitet

  Fermijev nivo - najvii popunjeni energijski nivo

  Elektroni u blizini Fermijeva nivoa lako se apsorpcijom energije pobude i nazivaju

  se vodljivim elektronima

  Via T - vie sudara s pozitivnim jezgrama - manja vodljivost

  T = 0 K T > 0 K poluvodi

  Kovalentna veza u krutim metalima naziva se metalna veza

  Metalni kristali se mogu razmatrati kao "supermolekule" koje sadre

  mnogo atoma na okupu.

  Oni se dre zajedno delokaliziranim molekulskim orbitalama koje ine

  sve atomske orbitale u kristalu.

  13.3 Teorija elektronske vrpce

 • 4 Iz odreenog broja atomskih orbitala nastaje isti broj molekulskih orbitala

  Svaka od tih molekulskih orbitala moe primiti po dva elektrona suprotnih

  spinova

  elektroni se nalaze u energetskim stanjima koja su via od one na datoj

  temperaturi (zbog velikog broja elektrona), te povienjem temperature

  nemamo efekt izbacivanja elektrona u vie energetske nivoe.

  13.3 Teorija elektronske vrpce

  13.3 Teorija elektronske vrpce: Primjer: Li (1s2 2s1)

 • 513.3 Teorija elektronske vrpce: Primjer: Li (1s2 2s1)

  Polupopunjenu ili nepopunjenu vrpcu molekulnih orbitala zovemo provodljivavrpca

  djelimino popunjena vrpce se naziva valentnom vrpcom

  elektroni iz popunjene vrpce ne sudjeluju u vodljivosti (ne moe ih se pobuditi jer nemaju "energijskog prostora" za podizanje ne vie energetske nivoe)

  Metale karakteriziraju elektronske vrpce koje nisu potpuno popunjene

  Moe doi do preklapanja valentnih i vodljivih elektronskih vrpci - elektroni imaju jo veu slobodu kretanja

  Preklapanjem vrpci dolazi do njihovog irenja.

  Orbitale veeg n jae se preklapaju pa takvi metali bolje provode elektrinustruju.

  13.3 Teorija elektronske vrpce

 • 6preklapanje ovisi o razmaku izmeu jezgri atoma-to je blie to se nivoi vie

  preklapaju (vea gustoa-izraeniji metalni karakter)

  13.3 Teorija elektronske vrpce preklapanje valentnih i vodljivih elektronskih vrpci-elektroni imaju jo veu

  slobodu kretanja

  13.3 Teorija elektronske vrpce alotropske modifikacije tj. naini slaganja i povezivanja (to utjee na udaljenost

  meu atomima) mogu utjecati na metalni karakter tvari.

  Sn (sivi) - gustoa 5.75 g cm-3 je nemetal

  Sn (bijeli) - gustoa 7.28 g cm-3 je metal

  metalni karakter raste odozgo prema dolje u PSE zbog vee mogunostipreklapanja orbitala

 • 713.3 Teorija elektronske vrpce

  1.valentni elektroni iz s i p orbitala (slabe veze)

  imaju malu kohezivnu energiju.

  mekani natrij (na sobnoj temeraturi ima vrstou maslaca). magneziju i aluminiju se

  mehanika vrstoa moe poveati dodatkom drugih kovina (slitine legure).

  2.valentni elektroni iz djelomino popunjenih d orbitala (vrste veze)

  Prijelazne metale karakteriziraju djelimino popunjene d orbitale koje kovalentnim vezama

  vrsto veu metalne ione u kristalnu reetku. Kovine kao to su titanij, eljezo, volfram i drugi

  imaju izuzetnu mehaniku vrstou.

  Ovi elementi imaju el. konfiguraciju 4s23dx4p. Energetska barijera izmeu 3d i 4p je vrlo mali i

  dolazi do preklapanja orbitala kod veeg broja atoma (u metalnoj vezi)

  13.4 Podjela metala

 • 8 razlika u Tt kako se ide s lijeva na desno u PSE

  teorija MO

  razlog je broj elektrona koji su dostupni za popunjavanje veznih i neveznih dijelova vrpci

  do 6 grupe (Cr, Mo, W) se popunjavaju vezni dio valentne vrpce, a tada se poinju popunjavati

  protuvezni dio valentne vrpce

  kada se popunjava protuvezni dio valentne vrpce opada jakost metalne veze, pa i Tt

  broj nesparenih elektrona i Tt

  13.5 Prijelazni metali - metalna veza i Tt

  Podjela na izolatore i poluvodie ovisi o veliini razmaka izmeu energijskih

  razina valentne (popunjene) i provodljive ( prazne ili djelomino popunjene)

  vrpce.

  13.5 Poluvodii i izolatori

 • 9 Si, Ge

  elektrina vodljivost ovisi o temperaturi - niska pri niim temperaturama, a raste pri viim temperaturama

  Porastom temperature raste energija elektrona u valentnoj vrpci rasteprovodljivost uzrokovana toplinski pobuenim elektronima unutranjipoluvodii).

  I fotoni mogu pobuditi elektrone na prijelaz u vodljivu vrpcu fotovodljivostpoluvodia.

  13.6 Poluvodii - unutarnji

  Vanjski poluvodii (poluvodii s neistoama) - njihova vodljivost ovisi o

  maloj koliini atoma stranih elemenata prisutnih u kristalnoj reetki (1 na

  1000000).

  13.6 Poluvodii - vanjski - n-tip

  Si 3s2 3p2

  As 4s2 4p3

  etiri valentna elektrona ukljuena su u veze a peti se

  slobodno giba u kristalnoj reetci silicija. On lako prelazi u

  vodljivu vrpcu silicija.

  Neistoa s vikom elektrona u odnosu na domaina

  stvara usku vrpcu koja donira elektrone u provodljivu vrpcu i

  poveava sposobnost poluvodia da provodi elektrinu

  struju.

  Silicij postaje poluvodi n-vrste (n = negativan naboj

  provoditelja struje).

 • 10

  13.6 Poluvodii - vanjski - n-tip

  Si 3s2 3p2

  In 5s2 5p1

  13.7 Poluvodii - vanjski - p-tip

  Tri valentna elektrona ukljuena su u veze sa Si a etvrtu vezu inie samo elektroni Si.

  Neistoa s manjkom elektrona u odnosu na domaina stvori usku vrpcu koja prima

  elektrone iz valentne vrpce.

  In atom je negativno nabijen, a u valentnoj vrpci Si nastaju pozitivno nabijene upljine.

  Nastale upljine u vrpci su mobilne jer u njih ulaze preostali elektroni, a silicij postaje poluvodi p-

  vrste (p = pozitivan naboj provoditelja elektrine struje).

 • 11

  13.7 Poluvodii - vanjski - p-tip

  Uklanjanjem loptice u cijevi je ostala upljina, upljina je zatim popunjena sljedeom

  lopticom, a upljina se je pomakla desno. Proces se ponavlja do pomaka upljine potpuno na

  desni kraj cijevi

  pokazuje smjer gibanja upljine.

  13.8 Poluvodii - protok struje

 • 12

  molekulske krutine (led)

  metalne krutine (Fe, Al)

  ionske krutine (NaCl)

  krutine s kovalentnom mreom (dijamant)

  13.9 Krute tvari

  kvarc-kristal kvarc-amorfni

  dvodimenzionalini prikaz kvarca (SiO2)

  Si

  O

  grafit dijamant

  13.9 Krute tvari

 • 13

  obino nisu vodljivevrlo tvrdevisokakovalentnamrea

  nevodljive krutine (vodljive otopine)tvrde i krhkevisokaionska

  vodljivirazliite tvrdoe; kovnivarirametalna

  nisu vodljivemekana i krhkaniskamolekulska

  el. vodljivostvrstoa i krhkosttoka talitatip krutine

  13.9 Krute tvari

  amorfne - nered (staklo) kristalne - ureena struktura (od molekula, iona ili atoma) u 3D

  jedinina elija-najmanja jedinica kristala koja ponavljanjem u tri dimenzije ini kristalnu reetku (tj. kristal)

  13.10 Krute tvari - kristalne tvari

 • 14

  7 osnovnih jedininih elija

  13.10 Krute tvari - kristalne tvari

  jednostavna volumno centrirana plono centrirana

  81/8 =1 atom 81/8 + 1= 2 atoma 61/2 + 81/8 = 4 atoma

  13.10 Krute tvari - kristalne tvari