14 - hbc tygr poruba - hbc martinov - 13.11.2011

of 1 /1

Author: jaroslav-pikula

Post on 31-Mar-2016

224 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zápis o utkání

TRANSCRIPT

 • -DS

  zitpls o urxnso_utknl 9*t9z l3(!!:i*Der 1,". ll . -'ttl r-sre\ ' 'r,\', \ -T?Zatek utkn l\oU hod' Konec utkni hod

  TrFqtomF . t t.-:;ZaOlSOVal-!

  -- i1

  trl/' ekomoravsk ' svaz hokejbIu

  Ztopkova 1 00/2' potovni schrnka 4016017 Prahao

  e-mail : [email protected]/w. hokejbal.cz VEBZE 2OO9

  I lil lietrn.r :,.Ir"tn" iSt ely na branku Rozhod

  '

  tl Prod ouzefi f"** /g Podp sRozhod

  Podp sVedouc m. domcch Podpls I veoouci m. nostJ lB anky

  E CaS

  ! 4r,i

  asistence

  tt .;

  Tresty host

  o, A2i'# ;E E "!fi zaeatel' l.'''',u! oE !.:q5.L4

  Domc ,'l r}3 i't,(u,]niv,')r lU\

  Host F/J]C t1 nrrlr --c'

  L t etinai,l , /r

  ll. t elinati,l 1l!, t etina , P odlouen.: Konen y sledek

  ,4 , 4'l

  I

  1

  i-:

  :

  -9 stav

  tr+lt qr+u /lr t |tt tl l l { tt lHlavn po adate svym podpisem p ed Utknm stv7aoelpece1lpodTlr-{o". 30/ S N/StbHtavni po adater *$$ ip\rl l=l f 1.i,lcsrooP .IJ31'.\1--------\Pooos '::?ffi-Delegt

  __'''--l_.- "'. '--'!.'"

  Podpts

  Po,^ d,va"' 55

 • PozNMKY RozHoocnPoznmky rozhodch se vypl ujjenom na svrchnm Iistu - or ginlu'Jestlie ne1sou ze dn Strany p ipomnky k utkn' rozhod uvede

  "BEZ POZNN/EK" a zbyly prostor p ekrtne' oba rozhod a vedouc mustevse podepi do p edtitn tabulky' Sv m podpisem sIvrzuj' e byll sezenmenr

  s poznmkami rozhodch a e berou na vdom vechny daje uvedenv zpise o utkn (p edevm u|oen tresty).

  7 rs' A:-*-^*** "^*

  ,L43x

  xx'

  XXX

  tr{r,

  'a:)^: Itt\ t4(I'g

  iTOXnr./-5

  4

  .t,,0

  Rozhod Podp]s Vedouc m' domcch Podo]sRozhodi Podpis Vedouc m- hostl Podpis

  .i,l

  DELKA TRESTUmen trest (d]ka 1 nebo 2 min) -

  men trest Za nesportovn chovn (d|ka 1 nebo 2 min)men trest pro hrskou lavici (dlka ] nebo 2 mjn) -

  vt trest (d]ka 3 nebo 5 min) 'osobntrest (d|ka 6 nebo ] 0 min) -

  osobn trest do konce utkn 'trest ve h e (= vti trest * osobn tresl do konce utkn) _

  trestne srrileni -priznany ool

  POSTbrankrobrnce

  tonkoznaen kapitna muStva za jmnem

  oznaen zstupce kapitna za 1mnem

  TYP VSTELEN enANKYDo ko|onky TYP se zape ns|edujc zkralka:

  branka pad|a p h e, kdy maj ob mUS1Va stejny poei hrL] na hritibranka padla v p esilovce

  (vyuit presi|ov hra' 11' i branka z trestnho str|en)branka padla v oslaben

  branka padla do przdn branky (mustvo odvo|a]o brankre)

  . UPozoRNNJako prvn se do sestavy uvede brank , klery nastoup do branky

  na zatku utkn' Zroven se jeho s|o zape do tabuky''Nstup brank e'' Jestlie dojde ke strdn brank , zaznamense do tabulky "Nstup brank e'' t etina, as' s|o brank e a stav'

  K odstupujcmu brankri se uvede poet stre|' kter m eIi|'

  Jestlie hr dosiane v jednom utkn dvakrt vt nebo osobntrest (6', -l0'), a je tak automaticky vylouen do konce utkn,

  zaznamenvaj se jenom tylo dva lresty vt nebo osobna vy|ouen do konce utkn se nezaznamen|

  Zpis o utkn se podepisuje v ko]onkch' vyznaenych odIinoubarvou podk|adu' Tren i a vedouc mUSteV (podpis pod sestavou

  mustva) zpis podepisu1 po vyp|nn sestav mustev p ed zahjenmutkn a stvrzu1 tak jejich sprvnost. Rozhod, vedouc mustev

  (podpis pod v sledkem utkn) a de|egt (je-|i p tomen)zpispodepisu1 po skonen utkn a stvrzu1 tak sprvnost vech dajr'

  H|avn po adatel podepisuje zpis o utkn p ed zatkem utkn'Uvede s|o svho oP nebo R' Svym podpisem stvrzuje, e peb

  zodpovdnost za vci rozhodch' kter jsou uloeny v atn a zaautomobii(y), kter parkuj na po adate|em oznaenm mst' Jeho

  zodpovdnost kon v momentu odjezdu rozhodich z are|u h it'

  Do zpisu o utkn krom rozhodch a zapisovatele nen nikdo oprvnncoko|i pst mimo vyplnn sestav mustev a jmna hlavnho po adatele!

  UTKNPRoVlNNbodnut koncem holenedovolen brnn

  bodnut pikou ho|edren hole

  dren protihrenafilmovany pd

  hkovnnedovolen hran mku rukou

  nedovo]en dren mku brank emnedovolen hozen mku brankrem

  umys|n uputn mku brankrem za

  oFlclLN zxRRrry PRo VYPLovru zPlSU o

  1" 2',IVPMLor tl

  6', 10'OKTHTSPG

  - BKH- BRN- BH- DRH- DR. FIL_ HK- HMR. HMR- HMR

  Bo

  (a)

  G)

  chrnie nebo za brankovou s - HMRzdvien mku rukou z hrac p|ochy - HMR

  hokejka neodpovdajc pravidl m _ HoKhozen ho|e - HoZ

  rnv pst nebo hrubost - HRUrra t|en v ensr