16-06-2011 nakshatra

Download 16-06-2011 Nakshatra

Post on 07-Mar-2016

230 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

**** 16 sqLkh011 rðMík]ík fðh Mxkuhe ðkt[ku ÃkkLkk Lkt. 2Ãkh 16 sqLk h011 {wnqíkkuoLke MkV¤íkk ríkrÚkyku yLku fkÞorðþu»k {wnqíkoLkwt {n¥ð rðrðÄ Lkûkºkku{kt fhðk ÞkuøÞ fkÞkuo {wnqíkkuoLke ÃkMktËøke{kt ríkrÚkykuLkku Mkrðþu»k Vk¤ku Au. MkqÞo yLku [tÿÚke yûkktþkuLkk ytíkh ÃkhÚke ríkrÚkykuLkwt rLkÄkohý ÚkkÞ Au. ßÞkhu MkqÞo yLku [tÿ Mk{kLk ytþku Ãkh nkuÞ íÞkhu y{kMk nkuÞ Au yLku 180 rzøkúe Ãkh nkuÞ Au íÞkhu ÃkqŠý{k nkuÞ Au. [tÿ yLku MkqÞoLke çkkh ytþLke Ëqhe ÃkhÚke yuf ríkrÚk çkLku

TRANSCRIPT

 • uLzLkk rLMk [kMkoLkku sL{ 14LkuBkh, 1948Lkk hkus tzLk{kt kku

  nkku. ku{Lkk sL{ Mk{u ffo LkLkku W kkuAu yLku ku {wskLkk knku {ktzeyu kku LkMkkLk{ktMknLkku rLk Au. khk{ MkkLku w fLkLkku Au.[kukk MkkLk{kt Mkqo-kw- fukw Au. kkt[{k MkkLk{kt{tk Mkne Au. Ak MkkLk{kt kwhw Lk hkr{ktAu. rLMk [kMkoLke sL{[t hkr {uk Au yLkuMk{k MkkLk{kt [t-hknw {uk hkr{kt rkhks{kLkAu. ffo Lk Mkk{kL heku w {Lkk Au yLku{kuxk kkLkk {nkLkwkkuLkkusL{ ffo Lk{kt uk {uAu. ffo Lk{kt sL{ukfku hkskhe {o kyL kuku {w MkkLkkukkk nku Au. Mkw-i, Mkkk, Lk, kiMkku ykkuAu, khtkw ffo LkktkSLk {kxu yw-krkk Au ! ykkykuLkwt u{SLk-LkSLk Mkwe kLkkkwtLkke. kLkeMkw kw{kwt kzu k ku kLke kk.

  {tk hkskukfkhf kE rkfku MkkLku Au.suke W[ MkkLku Au. Mkqo 10{u W[ hkrLku swyuAu suke hkskhe k kLk Au. Mk{u {ukLkkuhknw hkskuk h[u Au. W[ MkkLk ykkLkkh Au.Mk{u ku kkk kfkhf kwhwLke r wnkuE hkskuk kLku Au. Mkqo-wLkku krhkoLk kukw Au. kLke MkkLkLkku Mk{e rLk {khf MkkLkunkukke kLkeLkwt {]w kwt nkwt.

  uze zkuLkkLkku sL{ 1 swkE, 1961Lkk hkuskku nkku yLku Lk LkLke fwtze{kt 7{u Mkqo-kw Au su{kt kw Mkne Au. su Lk Mkqo Mk{kLkkrk (hk Mk{kLk) Mkkku fhkkt.

  [t-kwhw wrk ksfuMkhe kuk kk kukeW[ fw{kt Lk kkt yLku {kLkkkLk, {kuku{ukt nkkt. k MkkLku hknw-{tk nkk sukef{LkMkekewO SLk hkwt. Mkw kukk Lk{wt.

  w 6u skke u{ yLku Mkw kuke kt

  Lkn. {khf MkkLku rLkLkk fkhu SLk xqtfwtkukk {wt.

  rLMk [kMko yLku zkuLkkLke fwtze{ktsL{Lk kzkf nkwt kkk sL{ hkr Mk-[kwko{kt nkukke {Lk{u Lk Bku yLkuLkSLk rzkuMko{kt krhBwt. yk fku{ ufu1984{kt s ku{Lkk Lk kk ku{Lkk rzkuMkoLkeykkkne fhe nke. rLMk [kMkoLkk zkuLkkkekuk kwk rrBMkLkkt Lk 29 yur,2011Lkk hkus kfokh, uMkLke wke fuxr{zxLk Mkkku kkt. rLMk rrBMkLkkt yku{Lk Au yLku rrBMk kkuku r{rxhe{ktkkkux Au. Lk LkLke fwtze{kt sL{LkLkkuMk{e kwhw Au su k-fek MkkLku Au. kuke ekrk {e Au.

  ku Mkqo kh kfkhf kwhwLke rke{nkkkuk kku. 10{u rLk-{tkLkk fkhu

  rLMk nkuk Akkt r{rxhe{ktyhVkuMko{kt kkkux khefu fk{ fhuAu.

  rkfkuu Mkqo-{tk wrkhkskukfkhf Au.

  fuLkrkrk kw-wLke wrkk hkskukfkko Au. Mkqo Lke[Lkku Aukhu Mkk{u w Mkne Au ku

  k yuf ykLkku kuk {Lkk Au. Mkkk{u MkqoLke[Lkku {tk kkk hknw Mkkku nkukke ykktrkfkhe fwxwtk hwr[ rhwLkkt Lk Au yLku kuLkwtkr zk{kzku Mkq[u Au. 7{u rLkLke r Au.yk{ r [kksLkf Au.

  rLMk rrBMkLkkt kLke fux r{zxLkLkefwtze{kt {uk Lk Au. w Mk{k MkkLku Au sukeW[ MkkLk {wt yLku Lk kkt. Mkqo k{ktAu kuke hk Mk{kLk krk {ku.

  Mk{u w-kw wrkLkk fkhu -fek yLkuMkkik, Mkw-Mkkkke, i kk kkt Mkkk{ukwhwLkk fkhu {LkkMkt krk kk kku. 3su [t-hknw w {Lkk Au. kuke Lk, {e, Wk{Mktktku yLku ykkku Mkw-iLke kr Mkq[uAu. Mkk{kL wke{ktke rLMkuMk kkLkwt Mkw {wt.

  Au rLk-{tk Au kuke hkuk-ke{kheke [kkyLku w: Mkq[u Au. fux r{zxLkLkku kwhw w nkuEMkTfko fhe Lkk{Lkk {uu. ykkW zkuLkkLkesu{ rkku Qk fhu Lkn ku{ fne fk. ykLk wkLkwt r yrLkrkkkwO uk {ukuk kukku Au.

  { SLk fku Lkke RAkwt? hufLkuMkwe yLku MkV kwt Au. khtkw fuxktf

  kufkuLkk SLk{kt w fu {w~fueyku u h fhe Au. MkM, Lk, fk{Lke yMkVkk kuhusue yLkuf {w~fueyku keAku Akuzke Lkke. ykkk{ktke Aqxfkhku {uk {kxuLkk fuxktfMkh Wkkku Wk Au su yk {ku Au.

  MMk heh {kxu: yuf YrkkLkku rMkku ELkukuLku hkku ykurfkLke Lke[u {wfeLku MkqE swt.kk:fku kuLku M{kLkLke Mke{{kt VUfe ykku.

  yk kuk fhkke heh nt{uk MMk hnuu.MkkMkhe{kt Mkwe kk: Mkkk ykk nhLke

  kktX, rkkLkku yuf xwfzku, kkuzku kku. ykMkk{keLku fLk kkukkLkk nkk zu MkkMkhe kkkhV VUfe u kku ku MkkMkhe kk{kt Mkwhkek yLkuMkwkqof fhu Au.

  Mkwe LkSLk {kxu: khu rkn ke kknku yLku fLkLke rk kE hnenku ku Mk{u yuf f{ktktkks, kkuze e nh, yufkeku rMkku LkkeLku fLkLkk {kkkkhke Mkkk k keLku Zkueuwt. yk{ fhkke LkSLkMkw{ kLku Au.

  {w~fueyku qh fhe fkorMkr{uk: rLkkhLkk rMkukk:fku kkukkLkk fk{ kh skktknukt yuf kw uwt. kuLkk kuxwfzkt fhk. yuf xwfzku

  ykkLke khV VUfku yLku keu xwfzku kkALkekhV VUfku. yk kuk [fu yuxu fu [kh hMkusELku fhkLkku Au. yk kuk hr{kLk {wrk rk khV nkuwt uEyu. kwLku VUfeLku khkyke swt ykk kku Mkewt fk{ kh [kk swt.yk kuk fhkke rMk hLkeykLkkhe {w~fueyku qh ku.

  fk{fks fu kkk{kt skeku: fkuELku fkuE fk{fks {kxuykk kkk kh ske ku yufeV uwt yLku kuLku nkk{kt ELkuyrkkh k e nLkw{ku Lk{: kkueLku s{eLkkh uhe Lkkwt. kuLkk sLku kkukkLkk heh khAktxwt yLku fkukhwt fkZeLku MkkeYku nU[e uwtkkk kkuku k kwt. yk kukke kMk nukwkefhk{kt ykuwt fk{fks fu kkk MkV hnuu.

  fk{Lke MkVkk {kxukuk-1 : u fkuE ruk fk{ {kxu

  ykfM{f knkh skLkwt kk kku Lkek htkLkkkuhk ELku h{ktke knkh Lkefwt. h{ktkeknkh Lkefk kAe su keu kktku ykkkunku kuLkk kh kkukkLkwt ruk fk{ kkueLku k{khekkMku hnuku Lkek htkLkku kuhku kktkLku kkteuku. yk kukke fk{Lke MkVkkLke kkykue su.

  kuk-2: nhLke Mkkk yke kktXku,kkuLkkt Mkkk zkkt, yufYrkkLkku rMkku kuhu kekfkzk{kt kkte huu kELkLkekkh VUfe uwt. VUfke ku fk{yk kkuwt. yk{ fhkkeyMkV kkkwt fk{ k MkV

  kE su.Lk {uk: yuf nktze{kt Mkk rfku

  ek htkLkk ykk {kLke k fu ykk {kuk, ku{kt Mkk rfku ykk {eXkLkk kktkkhe uk. yk ktLku nktzeyku h{kt hke.yk kuk kwkhLkk rMku fhku uEyu.kuLkk kkku h{kt Lk ykkLke YykkkE su.

  CM

  YK

  CM

  YK

  8 www.sandesh.com

  * * * *

  kwhwkh16 sqLk h011

  {nkLkwkkuLkwt r{nu hk

  LkwMkk

  kwhwkh16 sqLk h011

  rMk]k fh Mxkuhe kt[ku kkLkk Lkt. 2 kh

  r. [kMko, zkuLkk, rrBMk yLkufux {uzxLkLkk knkukku fuk Au?

  Mkw{ SLkLke krkLkk Wkkku

  Rt

  Mkw

  [t kwhw

  hknw

  w{tk

  rLk

  fukw

  kwMkqo 12

  3

  45

  6

  78

  9

  1011

  12

  rLMkuMk zkuLkk

  [t

  kwhw

  hknw

  w

  {tk

  rLk

  kwMkqo

  1

  23

  4

  56

  7

  89

  10

  1112

  r. [kMko

  [t

  kwhw

  hknww

  {tkrLk

  fukw

  kw

  Mkqo 12

  3

  45

  6

  78

  9

  1011

  12

  r. rrBMk

  [t

  kwhw

  hknww

  {tkrLkfukw

  kwMkqo

  1

  23

  4

  56

  7

  89

  10

  1112

  fux r{zxLk

 • rkk{kt {wnqkoLkk k[eLk ktkku{kt {wnqko[kk{r yLku fkrkMk e{ kurkk

  h{T {w Au. {wnqkoekf, {wnqko {kkoz, {wnqkoMktkn, hLk{kk kuhu ktkku k kt Mkkhk Au.ukku{kt k {wnqkoLke WkkurkkkLkku Wu {eyku Au. {wnqko kurkkLkwt MkkLk Mktrnkk Mft{ktouwt Au. {wnqkkuoLkku {w Wu~ fkoLkerLkLkkkkqof MkVkkLku {kxu wk{T fkLkwtrLkkoh fhkLkwt Au.

  sL{krkfk yu sL{Lkk Mk{u LkkkkuLkeMkrkLkwt yLk fhu Au. kuLkwt kuk kLkkkqosL{Lkkt Mktr[k f{kuo Mkwe s Mker{k nku Au,khtkw {wnqko kuLkkke k w {nkqo Au, fkhfu ku kLku knw{q {kkooLk ykkk{ktMkk{ Au, suLkk kfe ku sL{krkfk{kt ykkktrLk ytkhkku yLku hkk kkuLku qh fhk{kt{Yk kLke fu Au. {wnqkoke w yLku kuMk{Lkku k WXke fk Au yLku ywzeykuke k[e fk Au.

  {wnqkoLkwt {nJ {wnqkoLke {ke kqo f{kuoLkk kLku xkze fu

  qh fhe fk Au.J {wnqko MksoLkk{f, hkk{f yLku tMkk{f

  kykuLku kkuku Au yLku ku{Lke Mkk{u ZkLke{kVf { fhu Au.

  J QoLke Mk{Mk kykuLkku kuuk Mkqo Au, kuke knyLku LkkkkuLkk [ Mkt[kLkke w yLku ywzeykuLkku Mktfuk {wnqko khk s {e hnu Au.

  J {wnqko fkuE yuf kMkt fhuku Mk{ fu ze Ausu{kt ku w ftkLk ykk krkke fhe fu Au,suLke Qoke Mkkt rLk-ytkhkkuLkwtrLkkh fhwt kLku Au.

  {wnqkkuoLke MkVkkJ Mkw ykk kkLkk {tkkhu ykke kes,

  ykX{ ykk kuhMku fkLkqLke kku fhk{ktyku kku MkVkk rLkrk {kLke.

  J Mkw kkLke kqLk{ rkrk yu Mt kMktkLLk Au.J y{kMku Mkqo yLku [t yu ktLkuLkku k ku

  {kkk{kt nku Au, kuke y{kMkLke rkrk fkuE kw fkoLkk ykht {kxu w kkke Lkke,khtkw r[rfMkkLku {kxu y{kMkLke rkrkMkkuok{ {LkkE Au, fkh fu y{kMku heh{ktkuLkku kn qk ykuAku nku Au.

  J kq{k r[rfMkkLku {kxu Wk{ ukELkke, fkh fu ku rMku hehLkkt kuLke krkqk s kus kE Au.

  J Mkqo yLku [tLke Mkrk yu {LkwLkekLkkyku, ku{Lkk nkh yLku yk[hLkuk krk fhu Au. fkuE kkf hkukLkkEks {kxu kkLke [ki yku {LkkEAu, fu{ fu ku rMku Mkqo yLku [tLke wrkLkkuykht kE y{kMku kqo kk Au. y{kMk yuMkMLku {kxu khkkh Lkke.

  J kkkLke ryu- Mkku{kh yLku rLkkhu kqork, {tkkh yLku kwkhu Wkh rk,kwhwkhu rk kkk w yLku hrkhu kr{rkLke kkk sk Au. kkLke ykX{,

  Lkku{, [ki yLku y{kMku kkkLkku ykhtfhku uEyu Lkn. y{kMk knuktLke [kikkkLku {kxu w {LkkE Lkke.

  J Mkqo Lke hkr{kt u fhkku nku kue kkheku14 Lwykhe yLku 14 Vukwykhe Au fu su{ktMkk{kLku h {kMkLke Mktktrk k Lkk fkoLkkykhtLku {kxu ku ukE Lkke. Lkk fkoLkkuykht fhkkt knukt yk rMkku xkk uEyu.ykk, yk kkheku {tkrMkr, kktrkf rMkryLku MkkLkk {kxu WkkukeukE Au.

  J Mkku{kh, kwkh, kwhwkhyLku wkhu Lkk fkoLkeYykk w {LkkE Au.

  J r[rfMkk {kxu {tkkhMkkuok{ Au.

  J sL{ Lkkkkku rMk{wnqkoLke kMktke {kxu kukk Lkn, khtkw f]rk-qr{Lkk u[k yLkuLkk kkn kkk yLLkLkLku {kxu yk rMkw {Lkkku Au. khu r[rfMkk, kkk rknyLku Mktkuk {kxu yk rMk yw ukku Au.kuLkkke Qxwt {rnkyku {kxu sL{ LkkkkkurMk rkn {kxu fkfkhe rMk kk Au.{nkykuLkk {tk {wsk rknLke Mk{kMktke w {wnqkoLke kMktke sL{krkfkLkkk{khk kukkuLkwt rLkkh fhe u Au.

  rkrkyku yLku fkoruk{wnqkkuoLke kMktke{kt rkrkykuLkku Mkruk Vkku

  Au. Mkqo yLku [tkeykktkuLkk ytkh khkerkrkykuLkwt rLkkoh kkAu. khu Mkqo yLku [tMk{kLk ytku kh nkukhu y{kMk nku Au yLku180 rzke kh nku Aukhu kq{k nku Au. [tyLku MkqoLke kkh ytLkeqhe khke yuf rkrk kLku

  Au.J rkkk (yuf{) rkrkyu rkn, kkk,

  kkt ([kw k kt fhwt), rkck,[qzkf{o, kMkwf{o, k]nu kuhu fko fhktuEyu Lkn.

  J kesu hks Mktkte fko, kkt, rkck,rkn, kkk f{kuo w nku Au.

  J kesu kkk Mktkte fko, rk, [qzkf{o,yLLkkLk yLku k]nu w nku Au.

  J [kuk, Lkku{ yLku [ki rhkkrkrkyku fnuk Au ku{ktyLkf{o, rLk{ko fko,{eLkhe kLkkkLkwt fko kuhufkkuo fhe fk Au, khtkw{ktkrf fkkuo fhe fkkkt Lkke.J kkt[{ Mk{Mk w fkkuo{kxu Wk{ ukE Au, khtkw ykrMku fkuELku ykkwt

  uEyu Lkn.J A rkrkyu kkk, rkk]f{o, {tkfko, rk

  kLkkwt, kMkw kuhu {kxu w yLku Wk{ Au.J kes, kes kkk kkt[{Lku {kxu Wuku

  Mkkt fkkuo Mkkk{Lku rMku w Au.J ykX{ rkrk kMkwrk kLkkk, uLk,

  hLk, ykqk kuhu Mkkku Mktktrk fkkuow Au.

  J {, kes, kes, kkt[{ yLku Mkkk rkrkyufhk{kt ykkkt fkkuo {Lke rkrkyufhkke w V {u Au.

  J yrkkhMk rkrkyu k, WkkMk, k{ffko, ykkLk kkk fkk fhe uEyu.

  J kkhMk rkrkyu kkk kuhuLku Akuze Mkktkwrfkhf k{f w fkkuo fhkke Wk{VLke kr kk Au.

  J kuhMk, kes, kes, kkt[{, Mkkk{, Mk{ufhkkkt rr fko kuhMku fhe fk Au.

  J kq{k (kqLk{) rkrkyu rkn, rkkLkkkLkwt