160303 parochie pax christi magazine

of 28 /28
jaargang 4 nummer 2 MAART 2016 Parochiemagazine Heilige Hippolytus Kamerik Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater Heilige Bonaventura Woerden In dit nummer o.a. Passie-uitvoeringen van Bach in Oudewater en Woerden De viering van het Paastriduüm De Club, voor groep 7 en 8 van de basisschool Leven met Verlies Wat een bijzondere dag …

Upload: peter-zijdemans

Post on 26-Jul-2016

236 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nieuwsblad van de parochie Pax Christi van Oudewater, Woerden, Kamerik en Meije-Zegveld

TRANSCRIPT

Page 1: 160303 parochie pax christi magazine

jaargang 4 • nummer 2 • MAART 2016

Parochiemagazine

Heilige Hippolytus Kamerik • Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater • Heilige Bonaventura Woerden

In dit nummer o.a.Passie-uitvoeringen van Bach in Oudewater en Woerden • De viering van het Paastriduüm • De Club,

voor groep 7 en 8 van de basisschool • Leven met Verlies • Wat een bijzondere dag …

Page 2: 160303 parochie pax christi magazine

Van de redactie Diane Bombeld

Inhoudsopgave

Van de redactie 2

Pastoraal gezien 3

Pastoraal nieuws 4-6

Algemeen 7-13

Heilige van de Maand 14

Geloofsgemeenschap Kamerik 15-17

Geloofsgemeenschap Meije-Zegveld 18-19

Geloofsgemeenschap Oudewater 19-23

Geloofsgemeenschap Woerden 23-26

Liturgisch rooster 26-27

Adressen achterzijde

ColofonEen uitgave van de Parochie Pax Christi, Kamerik, Meije-Zegveld, Oudewater en WoerdenVerschijnt 1x per maand - 10x per jaar

Verspreiding:Dit blad wordt binnen de parochiegrenzen gratis thuisbezorgd.

RedactieDiane BombeldMarie-Louise van Schieveen Bep Willers-van OostwaardChrist van Vroonhoven

Redactieadres:Rijnstraat 563441 BV Woerden0348-203.012E-mail: [email protected]

KopijDe redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen niet te plaatsen, aan te passen of in een later nummer te plaatsen. Voor onjuistheden in de kopij kan de redactie (en drukker) geen verantwoording nemen.Overname van artikelen is met bronvermelding toegestaan.

Inleverdatums kopij Kopij voor uitgave april: donderdag 10 maart 2016Kopij voor uitgave mei: donderdag 7 april 2016

DrukEcodrukkers, Nieuwkoop

Ontwerp / opmaakRobert-jan Cornet

Op de voorkant Andrea Mantegna, The Agony in the Garden, 1457-1459, Tours, Musée des Beaux-arts

We zijn op weg naar Pasen, het belangrijkste feest in het liturgische jaar. In dit Paasnummer staan twee artikelen over uitvoeringen van de Passion,

om bij te wonen. De Mattheus-Passion in Oudewater en de Johannes-Passion in Woerden. Beide Passions zijn geschreven door J.S. Bach. Maar wat zijn de verschillen?

In de Johannes-Passion wordt Jezus niet als lijdenspersoon gezien, maar als de Messias. Er wordt niet verwezen naar zijn komende lijdensweg, zoals in het Mattheusevangelie, maar naar zijn koningschap. Daarnaast krijgt Jezus in het evangelie volgens Mattheus hulp bij het dragen van het kruis van Simon van Cyrene. In het Johannes-evangelie draagt Jezus zijn lot geheel alleen. In de Johannes-Passion ligt het accent dus minder op het lijden van Jezus en komt hij meer over als een krachtige persoonlijkheid die een boodschap te vertellen heeft. Aan u de keus om dit jaar één van beide Passions bij te wonen.

Daarnaast een artikel over de geschiedenis van de parochie en kloosters in Woerden. Het eerste klooster was dat van de zusters Franciscanessen Penitenten Recollictinen van Roosendaal. Zij stichtten een pensionaat voor meisjes uit de burgerstand en zetten zich in voor de armenzorg. Het tweede klooster, gesticht in 1899, kwam er op initiatief van de Nederlandse provincie van de orde der Minderbroeders. Dit klooster werd toegewijd aan Sint Franciscus van Assisi. In 1957 werd er nog een Missieprocuur gebouwd in de tuin van het klooster. Wanneer de laatste franciscaan uit Woerden vertrok, kunt u lezen in dit Parochiemagazine.

Verder in dit Paasnummer een dankwoord van Antoon en Janny Janmaat. Na jarenlang het parochiecentrum van de H. Hippolytuskerk aan de Kanis te hebben beheerd, hebben zij begin januari afscheid genomen. Wij wensen Antoon en Janny alle goeds en danken hen voor hun jarenlange inzet.

De redactie wenst u een Zalig Paasfeest toe. ❖

Page 3: 160303 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 3

Pastoraal gezien

… is de veertigdagentijd al ongeveer op de helft. Het Paastriduüm (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake) valt dit jaar vroeg. Van 24 t/m 26 maart, met op 27 maart het Hoogfeest van Pasen. Dit betekent dat ook Hemelvaartsdag en het Hoogfeest van Pinksteren qua datum flink naar voren schuiven..

Veertigdagentijd. Het getal veertig komt vaker voor in de Bijbel en in de kerkelijke liturgische traditie. Veertig jaar sjouwde het Joodse volk door de Sinaï voordat het Beloofde Land werd ingegaan. Onlangs vierden wij in de Bonaventurakerk het feest van de Opdracht in de Tempel op 2 februari (Maria Lichtmis). Dit is veertig dagen na het kerstfeest. En nu dus de veertigdagentijd.

De traditie in de kerk kent op velerlei gebied een ontwikkeling door de tijd heen. Dit geldt voor de theologie, de Bijbelwetenschap, de liturgie en de catechese.

De rijkdom van het christelijk geloof is groot, zeer groot. Stap voor stap ontwikkelde het geloof in Jezus als de Christus, de Zoon van God: God en mens. De kerk had enkele eeuwen nodig om bijvoorbeeld te komen tot de geloofsbelijdenis. Dit geloof heeft een geschiedenis nodig gehad om zich te ontvouwen. Uit puur catechetisch oogpunt is de inhoud en de beleving van het kerkelijk geloof en het kerkelijk jaar ontstaan. Om het geloof te leren kennen, te beleven en te vieren is het niet handig om de geboorte van Jezus op dezelfde dag te gedenken als zijn verrijzenis. Dit is slechts een voorbeeld. De geloofsbeleving met daarbij de Schriftuurlijke (de Bijbel) en de mondelinge traditie van de kerk, de geloofsbelijdenis, de tien geboden, de zeven sacramenten

en de rijkdom van de kerk heeft een ritme, uitleg en opbouw nodig. Zie daar het kerkelijk jaar.

De maand februari is een mooie maand. De maand van Valentijn. Wie weet, kunnen we toch nog schaatsen. De meeste Elfstedentochten werden in deze maand gereden. En we zijn dit kalenderjaar aan het schrikkelen. Over februari bestaan vele uitdrukkingen. Zo is februari een sprokkelmaand. De knotwilgen en sommige houtwallen moeten weer geknot en gesnoeid worden. Al het hout kan worden verzameld om lekker te fikken in de openhaard of kachel.

Veertigdagentijd 2016. Hoe zit het met ons, met u en mij? Om ons kompas weer geheel en al op God en elkaar te richten, worden we uitgenodigd en uitgedaagd. Ja, om onze zonden en falen bij God de Heer neer te leggen. Wij vragen om nieuw leven en katholiek elan, een nieuwe oriëntatie en herontdekking dat God van ons houdt. Oneindig veel. We sprokkelen in deze veertigdagentijd alles bij elkaar dat ons weerhoudt om frank en vrij als christen te leven. Sommige bomen en planten moeten gesnoeid worden om goed verder te groeien, om bladeren en bloemen te krijgen. Zo is het ook met u en mij. ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier’, zegt Jezus in het Johannesevangelie. ‘Als een van mijn ranken geen vrucht draagt, snoeit Hij die weg’ (Joh. 15,1-2). Ons hele leven is liefhebben, vergeving vragen en snoeien. Want we staan bij God en de naaste altijd in het krijt. Hoe dan ook. Moge de weg naar Pasen 2016 een heilzame weg zijn. Voor ons allen in onze mooie geloofsgemeenschap Parochie Pax Christi. ❖

Wanneer u dit leest … diaken Leon Everts

Page 4: 160303 parochie pax christi magazine

4 MAART 2016

Pastoraal Nieuws

Aanvang doopcatechese en doopgesprek: 20:00 uur.

Doopvieringen 2016

Doopdatum Aanvang Locatie Pastoor DoopcatecheseDoopgesprek

datum

13 maart 12.30 uur Woerden H. Spaan 4 februari 23 februari

3 april 12:00 uur Oudewater L. Everts

22 mei 11.30 uur Woerden L. Everts 14 april

12 juni 12:00 uur Oudewater L. Everts

3 juli Woerden 26 mei

4 september 12:00 uur Oudewater

9 oktober Woerden 8 september

13 november 12:00 uur Oudewater

11 december Woerden 3 november

We hebben u reeds geïnformeerd over de bedevaarten naar Beauraing. Bijzondere aandacht hebben we ge-vraagd voor de bedevaart van zaterdag 21 mei tot en met 24 mei omdat dan pastor Huub met ons meegaat. Graag willen we u informeren overeen bijzonderheid van de bedevaart van dit jaar.

Naast de dagelijkse vieringen van eucharistie en rozenkrans-gebed, maar ook de ziekenzegening, de kruiswegoefening en de kaarsenprocessie is er ook de mogelijkheid om de bloedreliek van de H. Paus Johannes Paulus II te vereren. Maar u weet ook dat het dit jaar een Heilig Jaar is, door Paus Franciscus afgekondigd als een Jaar van Barmhartigheid. Nu is er in de Basiliek op het heiligdom als jubileumkerk ook een Heilige deur geopend. Paus Franciscus heeft opgeroepen dat niet alleen een Rome een Heilige deur geopend zou worden, maar op meerdere plaatsen in de wereld, opdat het getuigenis van gelovigen versterkt mogen worden en de genade van God aan vele mensen aangereikt mag worden. Natuurlijk krijg je dat niet door zomaar eens gezellig naar een plek waar de H. Deur is geopend te rijden en even door de deur te wandelen. Paus Franciscus schrijft in zijn brief dat er een aantal dingen moeten gedaan worden om die aflaat te verdienen. Letterlijk schrijft Paus Franciscus: "Het is belangrijk dat dit moment in de eerste plaats wordt verbonden met het Sacrament van Ver-zoening en met de viering van de Heilige Eucharistie, met een overweging over barmhartigheid. Het zal nodig zijn dat deze vieringen de geloofsbelijdenis bevatten en een gebed voor mij en de intenties die ik in mijn hart draag voor het welzijn van de Kerk en de gehele wereld". Het Heiligdom heeft dit jaar gekozen als jaarthema de

uitspraak van Maria op 3 januari 1932: “Ik zal de zondaars bekeren”. Een jaarthema dat bijzonder aansluit bij de oproep van de Paus om het Heilig Jaar te vieren in het teken van Barmhartigheid. Er zijn dus redenen te over om u dit jaar aan te sporen om met ons mee te gaan op bedevaart naar Beauraing.

De folders liggen in alle vier de kerken van onze parochie. Wilt U meer info dan kunt U ook bellen of mailen naar: [email protected]. U kunt ook even bellen als U wilt: 06-5184.4727. Heeft U zin en interesse? Sluit U dan bij pastor Huub aan. Beleef dit kleine bedevaartsoord als een verade-ming van rust en stille devotie en ga dan gesterkt weer naar huis, naar het leven van alle dag. Hopelijk met een iets minder gevuld rugzakje. ❖

Op bedevaart naar Beauraing in het heilig jaarGerard Voorbij

Page 5: 160303 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 5

Pastoraal Nieuws

In het vorige ParochieMagazine lieten we u al weten dat de Pelgrimstocht van pastor Huub dit jaar één dag buiten onze parochiegrenzen wordt gehou-den. De Vastenaktie organiseert ook al een aantal jaren voor het weekend van Palmzondag een Pelgrimsroute van drie dagen. Deze tocht is een tocht van bezinning, gesprek, ontmoeting en inspiratie. Telkens wordt ergens anders in Nederland gewandeld. Voorgaande jaren was het de bedoeling om alle drie de dagen mee te trekken. Dit jaar voor het eerst kan er ook gekozen worden om één van de dagen mee te pelgrimeren. En omdat de route dit jaar deels door de

oude parochie van pastor Huub loopt, is het idee ontstaan om vanuit onze parochie met een groep deel te nemen aan de landelijke Pelgrimstocht van de Vastenaktie. We hopen dat we voldoen-de deelnemers krijgen om met een bus naar Midden-Delfland en het Waterweg-gebied bij Vlaardingen en Maassluis te gaan op vrijdag 18 maart. De tocht van deze dag is uitgezet over ongeveer 20 km en gaat onder andere over zoge-naamde oude kerkenpaden.De deelname kosten zijn € 10,00 voor het busvervoer en € 10,00 voor de Pelgrimstocht. Daarnaast hoopt de Vas-tenaktie op een gezamenlijk sponsorbe-

drag. Hiervoor zetten we het zogenaam-de ‘koffiebusje’ bij de Pelgrimstocht van pastor Huub in. Deze bijdrage gaat naar het Vastenaktieproject voor Oeganda, waar ook onze MOV-groepen aandacht voor vragen. We zijn de hele dag onder-weg en daarom vragen we u om zelf een lunchpakket mee te nemen.Wanneer u inschrijft voor deelname op 18 maart aan de Pelgrimstocht van de Vastenaktie, wilt u dan een e-mail sturen met uw naam, adres en telefoon-nummer naar Marie-Louise van Schie-veen op het Centraal Secretariaat: [email protected]

Het hoogtepunt van de liturgie in de christelijke traditie is de viering ven het Paastriduüm. Het hele leven van Jezus en de boodschap van Liefde en Trouw van de kant van God die hij bracht, worden in die drie dagen tot een eenheid gebracht. Hieraan mogen ook wij nu nog deelnemen.Omdat deze dagen zoveel rijkdom aan inhoud en vormgeving kennen, is het telkens weer de moeite waard om er uitgebreid bij stil te staan. Daarom willen we ons in de voorbereiding op de Goede Week extra verdiepen en ons ook inhoudelijk weer wat meer inleven wat dit alles ons te zeggen heeft.Daarnaast is in de afgelopen tijd een icoon in de Bonaven-turakerk geplaatst die juist het thema van de Goede Week tot onderwerp heeft.

Daarom wil ik in drie avonden stil staan bij de vorm en inhoud van de liturgie op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paasza-terdag. Daar wil ik de icoon uitdrukkelijk bij betrekken.Het gaat om bijeenkomsten van een uur. We beginnen om 19.30 uur en stoppen om 20.30 uur zodat ieder nog aan een andere activiteit op die avond kan deelnemen.Omdat de icoon in de Bonaventurakerk staat, zullen we ons telkens in de kerk rond deze icoon verzamelen.

Wanneer: donderdag 3 maart, donderdag 10 maart, donderdag 17 maartTijd: telkens van 19.30 uur – 20.30 uurPlaats: Bonaventurakerk, Rijnstraat 56 - WoerdenBegeleider: Pastor Tiny Thomassen, cp. ❖

Pelgrimstocht pastoor HuubAd van Schaik en pastor Huub

De viering van het PaastriduümPastor Tiny Thomassen, cp

Uitnodiging peuter/kleuterviering

Op zondag 17 april a.s. tussen 11.30-12.00 uur in de Bonaventurakerk te Woerden.Een half uurtje vieren met peuters en kleuters. Daarna ontmoeten we elkaar, zijn er

kleurplaten en drinken we gezellig limonade.

Doen jullie mee?!

Page 6: 160303 parochie pax christi magazine

6 MAART 2016

Zaterdag 23 januari kwamen twintig parochianen, die zich wijden aan bezoekwerk in de geloofsgemeenschappen, bij elkaar voor een impulsdag. Verpleeghuispastor Marinus van den Berg was uitgenodigd om zijn ervaringen met de bezoek-groepen te delen. Met aansprekende voorbeelden vertelde pastor van den Berg over de vele kanten van het bezoekwerk.

Drempelvrees

De eerste kennismaking met iemand die je gaat bezoeken is heel belangrijk voor de volgende bezoeken. Is er dan ver-trouwen en veiligheid en heb je werkelijke aandacht voor de ander, dan kunnen er mooie gesprekken ontstaan en willen mensen hun zorgen, twijfels en vreugden wel met je delen. Het is de kunst om op dezelfde golflengte te komen en goed te luisteren naar wat er wel, of juist niet, gezegd wordt. Door open vragen te stellen krijgen mensen de kans om te vertellen wat hen bezighoudt. Dat kunnen gewone dagelijkse dingen zijn maar ook hun levensverhaal kan ter sprake komen.

Trouw zijn

De mensen van de bezoekersgroep zijn heel belangrijke contactpersonen. Soms zijn zij een van de weinigen die bij aan huis gebonden mensen op bezoek komen. Het is dan ook van belang om als bezoeker trouw te zijn in je bezoeken, ook al zal dit niet altijd gemakkelijk zijn. Als bezoeker gééf je niet alleen (bijvoorbeeld aandacht en een luisterend oor), je krijgt ook dingen terug, zoals het vertrou-wen dat mensen je geven. Pastor van den Berg gaf de aanwezigen ook nog mee dat het ‘waarderend spreken’ een basishouding van de bezoeker moet zijn.

Ook de vragen van de aanwezigen werden besproken, dit waren leerzame gesprekken voor iedereen.Na afloop bedankte diaken Leon Everts pastor Marinus van den Berg voor zijn interessante en levendige verhaal. Ieder ging na deze mooie ochtend geinspireerd en bemoedigd voor hun bezoekwerk naar huis.

Slotgedachte: Mensenhanden, van Marinus van den BergMensen handen zijn er om andere mensen handen vast te houdenMensen handen zijn erom andere mensen tegen je aan te drukken 1)

Mensen handen zijn erom andere mensen van harte te ontvangenMensenhanden zijn erom met andere mensen royaal te delenMensenhanden zijn erom andere mensen te behoedenMensenhanden zijn erom de onthande mensen niet te laten vallen

1) Dit zijn de eerste zinnen uit het boek ‘De H. Is van Havik’, van Helen Macdonald.

Pastoraal Nieuws

Werk maken van Barmhartigheid Bep Willers-van Oostwaard

Rijkdom kerkelijke en liturgische ontwikkeling: prachtig en zeer interessant

diaken Leon Everts

Voor de laatste keer geeft pastor Tiny Thomassen op 3, 10 en 17 maart zijn boeiende catechese-lessen over het Paas-triduüm (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszater-dag). Lees het artikel daarover op pagina 5.

Kom allen en mis dit niet! Als je geweest bent weet je wat je gemist zou hebben als je niet geweest was. En dat is heel veel. ❖

Page 7: 160303 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 7

U bent het vast nog niet vergeten: 22 maart 2015. De feeste-lijke viering van het 100-jarig bestaan van onze Sint Hippoly-tuskerk.Na maanden van voorbereidingen en de bereidwilligheid van vele, vele mensen, hebben wij die dag met elkaar een plech-tige eucharistieviering mogen beleven en afgesloten met een gezellig samenzijn voor jong en oud.

Om deze dag tot in lengte van dagen in onze herinnering te houden, zijn er veel foto’s gemaakt en is de hele viering op film vastgelegd. En nu komt de verrassing: na heel veel in-spanning en geduld, de uren zijn niet te tellen geweest, heeft Dick Verschoor een prachtige DVD weten samen te stellen met film, foto’s en geluid.

EEN UNIEK EXEMPLAAR!Het comité van het ‘100-jarig bestaan St.Hippolytus’ wil ook u, parochianen en belangstellenden, in de gelegenheid stellen om dit unieke exemplaar te bestellen.

Dit gaan wij niet zomaar doen, wij willen hier een gezellig tintje aan geven.Zondag 20 maart a.s., Palmzondag, wordt met een gezinsviering, het 100-jarig bestaan afgesloten.

Na de viering nodigen wij u allen uit voor een kopje koffie in het Parochiecentrum.Tijdens de koffie zal er een verloting gehouden worden met

als prijzen:- het jubileumbord wat een jaar boven de kerkingang heeft

gehangen;- de eerste DVD ‘100-jarig bestaan St.Hippolytus’;- de paaskaars van 2015.

De lootjes kunt u, voor € 1,-- per stuk, kopen bij de volgende verkooppunten:Tonnie Bouwman, tel. 0348-401.699, Toos Bijsterbosch, tel. 0348-401.985,Bert Rutgers, tel. 0348-402.553,en uiteraard op zondag 20 maart in het Parochiecentrum.

Tevens is er op deze dag gelegenheid om de herinnerings-DVD á € 10,-- te bestellen en af te rekenen.De opbrengsten van het bord, de kaars én de DVD komen uiteraard geheel ten goede aan de inmiddels 101-jarige Sint Hippolytuskerk.Wij nodigen iedereen van harte uit deze afsluitende viering op Palmzondag mee te komen vieren. Komt u ook? ❖

De drie geloofsgemeenschappen H. Hippolytus, H. Bonaven-tura en OLV Geboorte zetten zich samen in voor de Voedsel-bank in Woerden.De actie voor de Voedselbank is een diaconale actie, voor mensen die met schaarse middelen rond moeten zien te komen. Wij zijn solidair met hen. Dat is de reden dat we elke maand deze actie doen, want armoede voelen zij elke dag. Niet een paar keer per kwartaal of jaar.Meedoen met de Voedselbankactie vraagt een bewuste keuze. Het is niet zomaar wat producten kopen of uit je proviandkast pakken voor hen. Nee, de keuze gaat dieper. We zijn met onze armen broer en zus. Dit is conform het Evangelie van Jezus.De actie is op zaterdagavond 5 maart (H. Bonaventura) en zondag 6 maart in alle drie locaties.De Voedselbank Woerden vraagt voor maart specifiek:pannenkoekenmix, kruidenmix voor nasi, bami en mie.Welkom zijn ook andere houdbare producten, zoals koffie, bruine bonen, witte bonen in tomatensaus, havermout, jam, witte rijst, zilvervlies rijst, blikken soep en olijfolie.Let u er op: de producten mogen niet over de datum zijn, de

verpakking moet gesloten en schoon zijn en geen zelfgemaak-te producten, hoe aardig ook. ❖

Algemeen

Sluiting jubileumjaar Sint Hippolytuskerk Comité 100-jarig bestaan St.Hippolytus

Voedselbank van Woerden Jacqueline Arts en diaken Leon Everts

Informatieavond Rome-reis 2016 Pax ChristiWerkgroep Romereis 2016

De eerste informatieavond over de Romereis 2016 is op woensdag 6 april, aanvang 20.00 uur.

U bent vanaf 19.45 uur van harte welkom.Locatie: Parochiezaaltje, naast de Bonaventura kerk te Woerden,Adres: Rijnstraat 56, Woerden ❖

Page 8: 160303 parochie pax christi magazine

8 MAART 2016

Algemeen

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotter-dam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:** Een ééndaagse bedevaart op zaterdag 7 mei 2016;** Een vijfdaagse bedevaart van zaterdag 21 mei t/m woens-

dag 25 mei 2016;** Een tweedaagse bedevaart op zaterdag 4 en zondag 5 juni

2016.

Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team be-staande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken.

Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen of onze web-site bezoeken (www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl).

U kunt de brochure aanvragen bij mw. A.W. Opstal-Ammer-laan, tel. 015-369.31.48, e-mail: [email protected] en bij de heer G.J. de Bruijn, tel. 070-320.58.72, e-mail [email protected]. ❖

De Stille Omgang vindt plaats in de nacht van zaterdag 12 maart op zondag 13 maart 2016. De intentie is: Jezus - Ge-laat van de Goddelijke Barmhartigheid, Genadebrood voor U. De vijftigste verjaardag van de afsluiting van het Tweede Vaticaanse Concilie was voor Paus Franciscus vorig jaar een reden, om op het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, 8 december, een Heilig Jaar van Barmhartigheid af te kondigen.De kerkgemeenschap van vandaag moet, zo stelt de Paus, het werk van het Concilie voortzetten via de weg van Gods Barmhartigheid en Gods Liefde. Een jaar lang extra aandacht voor Barmhartigheid, of noemen we het warmhartigheid? De zeven werken van Barmhartigheid ( Mattheüs 25-35-36 ) sluiten aan bij deze intentie.De Stille Omgang-intentie heeft als ondertitel ‘Genadebrood voor U’. Het Lichaam en Bloed van Christus helpen ons op

onze weg naar Barmhartigheid. Voor leven is meer nodig dan Brood, maar je leeft pas echt op door vrede, liefde, vriend-schap. Een hand om je schouder, een kus op je wang, heb je even hard nodig als dagelijks brood.

U wordt uitgenodigd om in dit jaar van Barmhartigheid sa-men de stille tocht door het (bijna) stille Amsterdam te gaan. Dan voelt het pas echt als verbonden zijn met ons geloof.U kunt zich voor deze tocht aanmelden bij:Joke van Leeuwen, Van Teylingenweg 112B, 3471 GG Kamerik, tel. 0348-401.319.E-mail: [email protected] vertrekken op 12 maart om 23.00 uur met de bus vanaf: Drie Stammenweg, Kockengen. De kosten zijn € 12,-- per persoon. ❖

Stille Omgang 2016Joke van Leeuwen

Banneux-bedevaart

Keurslagerij Van KesterenKruisstraat 3,

3441 BW Woerdentel. (0348) 41 27 40

altijd bereikbaar

0348-568241

aandacht voor afscheid

Corry Roest en Marjolein Lofvers www.andanteuitvaart.nl

andante_adv_zw_zenderstreek_74x60_2014.indd 1 07-04-14 00:39

Page 9: 160303 parochie pax christi magazine

Algemeen MOV

Parochiemagazine Pax Christi 9

Voor een meivakantie en een zomervakantie moeten we er vroeg bij zijn als we zeker van een plaatsje willen zijn, wat we ook kiezen en waarheen we ook gaan. Daar houden wij als di-aconie dan ook gedegen rekening mee. In de maand februari gaan we met aanmelding en reservering van start.Het Caravanproject doen we al enige jaren en er is véél belangstelling voor. Vorig jaar kregen we - naast de steun van alle geledingen van de Comissie Diaconie van de Raad van Kerken - ook financiële steun van de toen jubilerende Rotary Oude Rijn. Ook dit jaar verwachten we dat we op hun financi-ele steun mogen rekenen.

Een weekje er tussen uit is bestemd voor alleenstaanden en gezinnen, die van (niet meer dan) 110% van het minimum-inkomen moeten zien rond te komen en die zelf een vakantie niet kunnen betalen en al enige jaren niet op vakantie zijn geweest. Inschrijfformulieren worden verspreid via de maatschappe-lijke instanties in Woerden. Deze instanties wordt gevraagd

mensen aan te melden, die in de doelgroep vallen. Ook zullen inschrijfformulieren in de kerken worden gelegd.

Kent U mensen die in deze doelgroep vallen ? Reik hen dan het inschrijfformulier aan en help hen zonodig met het invul-len. S.v.p. dan afgeven op de pastorie, Rijnstraat 56, Woerden. Nadere informatie bij: Cie Diaconie Raad van Kerken, tel. 0348-422.185. ❖

Samuel (10) en Elise (8) zijn op uitnodiging van Vastenactie naar Oeganda geweest. Oeganda ligt in Afrika. De evenaar loopt dwars door het land, dus het is er altijd zonnig en warm. Samuel en Elise bezochten het noordoosten, waar de Nederlandse Vastenactie ontwikkelingshulp ondersteunt die mensen helpt een gemakkelijker, beter leven te krijgen. De projecten worden in Oeganda uitgevoerd door Socadido, een organisatie die onderdeel is van de katholieke kerk in dit ge-bied. Socadido ontvangt geld van Vastenactie uit Nederland, zodat de medewerkers van Socadido mensen kunnen helpen die problemen hebben.Socadido werkt in een aantal districten, zeg maar: provincies. De meeste mensen in de districten Katakwi en Amuria zijn boeren. Ze moeten leven van het eten dat ze zelf verbouwen op hun land. Hun oogsten mislukken echter vaak vanwege de droogte, waardoor de mensen arm zijn. De kinderen gaan vaak met honger naar school.

Het gaat in Oeganda heel anders op school

Samuel en Elise bezochten twee basisscholen in Oeganda: in Amuria, waar ze kennismaken met Agnes en haar klasge-noten, en in Katakwi, waar Josephine haar huis laat zien en waar Samuel en Elise de familie van Josephine ontmoeten. Samuel en Elise zagen dat kinderen vaak erg ver moeten lo-

pen om hun school te bereiken. Daarom blijven sommige kin-deren op school slapen in een oud klaslokaal. Op de scholen zijn alleen borden en krijtjes; de kinderen delen oude tafeltjes en stoeltjes of zitten soms zelfs op de grond. De klassen zijn veel groter dan in Nederland. In sommige klassen zitten wel 100 kinderen of meer!Veel ouders van de kinderen die Samuel en Elise hebben ontmoet, hebben eigenlijk geen geld om hun kinderen naar school te laten gaan. Ze moeten namelijk betalen voor leer-boeken, lunches, schooluniformen en dergelijke. Daarom stoppen veel kinderen met school.

Meehelpen

Socadido wil de kinderen en hun ouders helpen, onder andere door boeken en schoolmaterialen te kopen, zodat de kinde-ren toch naar school kunnen. Via Vastenactie zamelen we geld in voor kinderen en basisscholen in Amuria en Katakwi. De kinderen in Nederland kunnen meehelpen. We sparen voor onder meer: tafels en stoelen, schoolboeken en lesmaterialen.

Giften voor het vastenactieproject Oeganda kunt U storten op: NL30 ABNA 0940 2701 02 t.n.v. Vastenactie Woerden; s.v.p. vermelden ‘Oeganda’. ❖

Stuurgroep DiaconieCaravanproject 2016: Een weekje er tussenuit J. Driessen

De 40-daagse reis naar vriendschap en vredeScholenproject Woerdense en Kamerikse R.K.BasisscholenHelp je mee? De kinderen in Katakwi willen naar school

Page 10: 160303 parochie pax christi magazine

10 MAART 2016

Algemeen MOV

Onder de titel ‘Betrokkenheid troef’ organiseerde het Knoop-punt Kerken en Armoede op vrijdagmiddag 22 januari 2016 in de Opstandingskerk in Houten een bijeenkomst waarop in-spirerende diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland centraal stonden.Deze bijeenkomst markeerde ook de start van het interkerke-lijke Knooppunt Kerken en Armoede. In dit samenwerkings-verband bundelen kerken de krachten in een nieuwe landelij-ke ondersteuning van plaatselijke kerkelijke activiteiten tegen armoede in Nederland.

Tijdens deze bijeenkomst zetten twee inleiders kort maar krachtig neer hoe zij de betekenis zien van de kerkelijke inzet tegen armoede in Nederland. De inzet van het landelijk Knooppunt Kerken en Armoede staat in de diaconale traditie van barmhartige ondersteu-ning aan mensen in armoede en het samen opkomen voor hun rechten, zodat ze volwaardig deel hebben aan aan onze

samenleving. Het Evangelie is een bron van handelen en motiveert het streven naar een solidair en rechtvaardige samenleving, waarin ieder mens telt.

Zeventig voorbeelden van plaatselijk werk zijn beschreven in de bundel ‘Betrokkenheid troef’. Deze brochure kunt u downloaden via ‘http://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/wp-content/uploads/betrokkenheid-troef-web.pdf’ of – als gedrukte versie – bestellen via ’https://webwinkel.pkn.nl/betrokkenheid-troef/3200-0284’. ❖

Betrokkenheid troef Startmiddag Knooppunt Kerken en Armoede

Kerstactie voor de Voedselbank weer een succesPatsy Heida, Cie diaconie Raad van Kerken

In de kersttijd hielden we de Douwe Egberts Kerstactie voor de Voedselbank 2015.Mede dankzij Uw medewerking is de opbrengst ook dit jaar weer boven verwachting. We hebben in totaal maar liefst 557.000 punten ingezameld! Samen met de aanvulling door Douwe Egberts zelf, was dit goed voor 1090 pakken koffie voor de Voedselbank in de gemeente Woerden.Onze hartelijke dank voor uw bijdrage aan dit prach-tige resultaat! ❖

Kleding of schoeisel opruimen ??Hebt u kleding die u niet meer draagt, die voor uw kinderen te klein zijn of minder modieus geworden? Denk ook aan schoenen, laarzen, baskets, etc.Breng alle kleding die U kwijt wil, ook die van volwas-senen, bij Stchting de Meerpaal, Inloophuis, Haven-straat 6, Woerden. Zij helpen er andere mensen weer mee, zoals vluchtelingen.Het Inloophuis is geopend opDinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur;Woensdag van 9.00 tot 17.00 uur;Zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. ❖

Page 11: 160303 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 11

Algemeen MOV

Verbeteren van het niveau begrijpend lezen NederlandsOnlangs kwamen we in contact met een alleen-staande vrouw met 2 kinderen, die de basisken-nis Nederlands goed beheerst, maar graag haar niveau begrijpend lezen wil verbeteren om zo mogelijk een baan te vinden. Zij heeft een goede algemene ontwikkeling en werd in haar geboor-teland hoogopgeleid. Wij zoeken een vrijwilliger, die haar kan helpen haar niveau begrijpend lezen te verbeteren. Bent u degene, die haar wil helpen, neem contact op met [email protected], of bel 0348-422.185. ❖

In onze Commissie zijn, op een tweetal na, alle diaconieën van de kerken van Harmelen, Kamerik, Zegveld en Woerden vertegenwoordigd.Naast het informeren van elkaar over de plaatselijke taken worden er jaarlijks een drietal activiteiten georganiseerd. De beschrijving die hierna volgt heeft betrekking op 2015.Caravanproject: Het was mogelijk om 32 gezinnen een week met vakantie te laten gaan. Het betrof 48 volwassenen en 86 kinderen.Schoen Doen: Voor 201 kinderen in 79 gezinnen was een be-drag van € 40 per kind beschikbaar voor de aankoop van een paar schoenen. Bijzonder daarbij was dat de schoenwinkel een korting van € 40 gaf.Kerstactie: Dit jaar werden er ruim 400 enveloppen gevuld. Echtparen ontvingen € 20,-- per persoon, alleenstaanden €25 en per kind werd € 10 in de envelop gedaan.

De adressen voor genoemde acties zijn verstrekt door de plaatselijke diaconieën en diverse instellingen zoals de Voed-

selbank, Stichting Vluchteling ’t Groene Hart, Maatschap-pelijk Werk, Kwintes en de Raad van Advies voor Werk en Bijstand. Als uitgangspunt geldt elk jaar een inkomensgrens van 110% van het bijstandsbedrag. Bovendien heeft de Commissie, samen met de gemeente, het beheer over het Noodfonds dat in 2008 is opgericht door de Gemeente en de Plaatselijke Raad van Kerken. Dit fonds is bedoeld om snel een financiële tegemoetkoming te kunnen verstrekken in acute noodsituaties.

Met de genoemde activiteiten was in 2015 een bedrag van plm. € 35.000,-- gemoeid, dat bijeen werd gebracht door de diaconieën en diverse instanties zoals het Van der Wel-IJFF-Fonds, Rotary Oude Rijn en het College van Regenten Gere-formeerd Weeshuis. Ook in 2015 waren we weer dankbaar en blij dat het mogelijk was om aan alle vragen te kunnen voldoen. ❖

Diaconale commissie raad van kerkenKlaas Berghoef,Voorzitter Cie Diaconie Raad van Kerken

Page 12: 160303 parochie pax christi magazine

12 MAART 2016

Algemeen

Geboren

Woerden2 januari: Rosa Buiter, dochter van Angélique en Joël Buiter.Meije-Zegveld13 januari: Sepp, zoon van Mike en Lieke Verhage.

Gedoopt

Oudewater21 februari: Arnoud Vergeer, zoon van André Vergeer en Andrea Vergeer-de Jong.

Overleden

† Op tweede Kerstdag 26 december overleed de heer Karel Vermeij. Eerst moeder en snel hierop vader. Karel woonde op het Rode Zand in Oudewater. Hij was een eenvoudig man die het niet altijd even gemakkelijk heeft gehad in zijn leven. Hij hield van voetballen en heeft zich jarenlang ingezet als scheids-rechter. De laatste jaren kreeg hij slokdarmkanker. Maar hij ging niet bij de pakken neerzitten, integendeel, hij bloeide weer op voor zijn familie en kennissen. Hij hield van zijn vrouw, van zijn kinderen Jeoffrey en Gisella, zijn schoondochter Marloes en de kleine Vince, zijn enige kleinkind. Karel was een diepgelovig man, hij ging niet veel naar de kerk, maar hij deed altijd trouw een avondgebed voor het slapen. Ondanks zijn ziekte, kwam zijn overlijden onverwachts. In een mooie viering in de kapel van het kerkhof van Oudewater hebben wij van hem afscheid genomen. We bidden voor hem en zijn kinderen en verdere familie. Mag hij rusten in Gods vrede.

† Voordat Matthijs van Brecht (Woerden) zijn leven uit han-den moest geven, wilde hij de mensen om hem heen een diepe boodschap meegeven. Die boodschap sprak van leven vanuit je hart en vooral niet uitgaan van tegenstellingen. Dit geldt voor ons onderling omgaan en zeker ook voor de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen in onze tijd. In zijn korte leven (hij was 35 jaar toen hij op 3 januari overleed) heeft hij veel kunnen betekenen. Hij heeft zich uitgedrukt in gedichten en een boek geschreven, want zo kon hij zijn boodschap van het hart uitdragen. Voor het gezin waaruit hij voortkwam en het gezin dat hij samen met Rhimou stichtte, is zijn dood een zwaar verlies. Toch zullen zijn woorden van hoop en verlangen naar hartelijke eenheid met zijn kinderen Romaysa en Noah en zoveel mensen meer meegaan als bron van inspiratie en kracht.Hijzelf mag nu in vrede zijn bij God, hoe wij de Allerhoogste ook benoemen.

† Op 12 januari overleed Joannes Paulus Cornelis (Joop) van Rossum. Hij werd geboren op 9 augustus 1931 in Blokland. In 1962 trouwde hij met zijn Lenie en trok in bij haar ouderlijke boerderij in de Stichtse Meije om tot zijn pensioen koeien te melken. Joop was een man van buiten en van de omgeving. Want nergens was het mooier dan in de Meije en niemand verzorgde zijn vee beter dan hijzelf. In 2003 overleed Lenie, dat viel hem loodzwaar. Joop was een mensenmens, een man die graag contact maakte met iedereen die hij tegenkwam. In 2010 overviel Joop een beroerte. Hierdoor werd zijn wereld kleiner en het contact maken moeilijk. Bijna zes jaar lang heeft het per-soneel van Weddesteyn hem liefdevol verzorgd. Joop was trots op zijn vijf kinderen en vele kleinkinderen. In een stemmige viering in het kerkje van De Meije namen wij afscheid van hem. Moge hij aan de zijde van Lenie rusten in Gods vrede.

† Op 16 januari overleed Piet Vergeer, thuis op de Vincent van Goghlaan 2 te Woerden. Hij was 84 jaar. De laatste jaren waren door de ziekte van Parkinson niet gemakkelijk en hij leefde op den duur naar de dood toe. Lang heeft hij het echter volgehou-den zijn levenslust, humor en vrolijkheid met mensen te blijven delen. Hij was een gezien en gewaardeerd persoon op zijn werk, in zijn familie en waar dan ook . Voor velen gewoon Ome Piet. Toch heeft hij in zijn leven samen met zijn vrouw Jopie de pijn van het verlies gekend van hun dochter Angelle en hun zoon Piet. Gelukkig heeft Piet veel liefde mogen ervaren van zijn kinderen en kleinkinderen.In bidden vond hij veel steun. Dat mag nu ook het vertrouwen sterken dat hij bij God thuis mag zijn, herenigd met de kinderen die hem voorgingen.

† Op 26 januari jl. overleed in Weddesteijn de heer Leo Cornelis van de Helm. Hij werd geboren in Rotterdam op 21 april 1932. Leo heeft geen gemakkelijk leven gehad. In heel zijn lange leven tobde hij met zijn gezondheid, van kindsbeen aan. Wonderlijk genoeg werd hij toch 83 jaar. Hij was voor Tonnie een goede echtgenoot en voor de twee kinderen Leo en Silvia een fijne vader. Om de eindjes elke maand aan elkaar te kno-pen, heeft hij veel werk gestouwd. Was er geen werk, Leo zocht en vond dit altijd. Hij ging niet bij de pakken neerzitten, dat lag niet in zijn aard. In een ontroerende uitvaartviering namen wij van Leo afscheid met prachtige muziek en de inzet van het koor. We vragen kracht en steun voor Tonnie en de kinderen Leo en Silvia. Moge Leo rusten in het huis van de Algoede Vader.

Lief & Leed

Page 13: 160303 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 13

Algemeen

† Op 28 januari in de vroege morgen is op 84 jarige leeftijd Wim van ’t Voort overleden. Na geruime tijd buiten Oudewater gewoond en gewerkt te hebben woonde hij de laatste vijf jaar in de Schuylenburcht in Oudewater. Hij kon ongelofelijk genieten van zijn oude dag en was dankbaar voor de kleine dingen van het leven. Hij hoefde geen verre reizen te maken. In de zomer nog geen honderd meter van zijn appartement onder een grote boom in de schaduw was voor hem echt op vakantie zijn. Of na een korte wandeling door de stad een ijsje eten op de markt. Nu thuisgekomen bij Onze Lieve Heer zal hij ook daar weinig eisend zijn.

† Negen maanden waren Evert Treur en Francis Baars uit He-kendorp samen in verwachting. Alles was goed gegaan en vol verwachting waren ze in de laatste week dat Francis was uitge-rekend. Ook het bezoek aan de verloskundige in het begin van de week was goed. Maar het mocht niet goed blijven gaan. Nog voor Suus Treur het levenslicht mocht zien was haar kaarsje gedoofd. Op 3 februari is ze overleden. Voor grote broer Sven geen klein zusje om samen mee op te groeien. Voor Francis en Evert, voor de opa’s en de oma’s geen gemakkelijke tijd. Maar toch mocht er zondags voordat we Suus hebben begraven en als kindje van God aan Hem hebben teruggeven een levensgrote regenboog aan de hemel staan.

Overledenen

Oudewater:3 februari: Sjoerd van Velzen-Lissenburg

Woerden:21 januari: Niek Melman

Page 14: 160303 parochie pax christi magazine

14 MAART 2016

Heilige van de maand

Sint JozefVoedstervader van Jezus, 19 maart.Nazareth, Palestina; † eerste kwart van de 1e eeuwBep Willers-van Oostwaard

We weten niet veel van de levensloop van de heilige Jozef. In de evangelieverhalen komt Jozef alleen

voor in Jezus’ kindheidsverhalen (Matteüs 1,2; Lukas 1,2). Hij is timmerman (Matteüs 13,55), stamde uit het geslacht van David en woont in Nazareth. Hij is een rechtschapen en trouw mens en hij zorgt goed en liefdevol voor Maria en haar kind. Meer weten we eigenlijk niet van hem. Hij wordt ingewijd in het geheim van Jezus’ menswording en zorgt als ‘voedstervader’ voor het kind en de opgroeiende Jezus.

Alleen bij Lukas (2,41-52) vinden we een verhaal uit Jezus’ kindertijd. Als Jezus twaalf is, gaan Jozef, Maria en hij - zoals elk jaar trouwens - voor het paasfeest naar de tempel in Jeruzalem. Als ze teruggaan, blijft hij in de tempel achter te midden van de leraren die verbaasd staan over zijn wijsheid. Na drie dagen ‘met pijn’ naar Hem te hebben gezocht, vinden zijn ouders hem terug. Hij gaat met hen mee en is hun onderdanig. Daarna horen we niets meer over Jozef.

De devotie heeft de heilige Jozef betrekkelijk laat ontdekt maar zijn verering breidt zich in de middeleeuwen snel uit. Al heel gauw gaan de gelovigen van alles bij de heilige Jozef bedenken. Legenden ontstaan en doen de ronde. Jozef zou 80 jaar geweest zijn, toen hij met Maria trouwde; een andere legende zegt zelfs 200.

Lelie

Het teken van de lelie, dat op oude afbeeldingen van de heilige Jozef te zien is, vindt zijn oorsprong in een legende:Omdat Maria’s toekomstige bruidegom haar maagdelijkheid moest respecteren, verliep de uitverkiezing op een ingewikkelde manier. Tezamen met alle andere ongetrouwde afstammelingen van koning David werd ook Jozef opgeroepen om te zien wie van hen de gelukkige was om met Maria te trouwen. Doordat uit zijn herdersstaf een lelie bloeide en een duif uit die staf tevoorschijn kwam, was het duidelijk dat hij de door God uitverkoren bruidegom was.

Zowel uit deze alsook uit andere legenden blijkt, dat Jozef een door God gekozen man is die niet op de voorgrond treedt, maar bescheiden en onopvallend op de achtergrond van het hele Christusgebeuren blijft.

De Heilige Jozef is beschermheilige van de hele kerkgemeenschap, van de huisvaders, echtgenoten en christelijke gezinnen. Zo vond en vindt men in vele traditionele kerken een Jozefaltaar aan de kant waar de mannen doorgaans plaatsnamen en een Maria-altaar aan de kant van de vrouwen. Zo keken zij uit op de patroonheiligen waaraan zij zich als vaders en moeders konden spiegelen.Jozef wordt als patroonheilige van de timmerlieden vaak afgebeeld met timmermansgereedschap. ❖

H. Jozef, steensculptuur, 1900(?).Frankrijk, Trédaniel (Bretagne) Chapelle Notre Dame du Haut.

Page 15: 160303 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 15

Geloofsgemeenschap Kamerik

Locatieraad

Gerard Voorbij, voorzitter locatieraad

Hier dan een berichtje van de nieuw benoemde voorzitter van de locatieraad van de Hippolytuskerk. Ik ben geboren in Vinkeveen, als oudste van zes zoons van een schippersgezin annex brand-stoffenhandel. Ik had geen zussen, m’n vader zei altijd: Die komen later wel. Nou dat klopt, allemaal getrouwd, dus kwamen er ook zes meiden. Leuke jeugd gehad en via de lagere school naar het Gymnasium. Helaas na drie jaar in de kolenzaak omdat m’n vader invalide werd. Niet getreurd hard gewerkt en na het sluiten van de zaak internationaal chauffeur geworden. In 1969 ben ik ge-trouwd met Agnes en sinds 1970 wonen

wij in Kamerik. U snapt wel dat ik de eerste 35 jaar niet zoveel thuis was en meestal Agnes voor de kinderen zorgde. Wij hebben drie zoons.

Na zoveel jaren langs de wegen komt ook de tijd dat je gepensioneerd wordt (wat een term hé) en dan komen alle vragen voor vrijwilligers werk aan de orde. Wil je dit niet doen of kan je daar-aan meewerken? Als je niet oppast ben je alle twee je handen kwijt, zeggen ze wel eens. Ik had dan ook in eerste in-stantie bedankt voor deze job. Ik zit al in de MOV , het liturgisch overleg, en ben ook nog lid van de Evenementenver-

keersregelaars binnen onze gemeente. Maar toen in november de hernieuwde vraag kwam, heb ik na even nadenken toch maar ‘ja’ gezegd. Wij willen ook graag dat onze kerk nog lang blijft bestaan en dan moet je daar ook positief in staan. Ik zal eerst goed rondkijken en openstaan voor suggesties. Want ik doe dit niet alleen. Het is een hele leuke groep waarin ga functioneren. We gaan het dus allemaal meemaken en zie wel wat er op mij afkomt. Verder hoop ik onze Kamerikse geloofsgemeenschap goed te vertegenwoordigen in het be-stuur van de Pax Christi-parochie. ❖

Afscheid Toos BijsterboschParochiële Charitas Instelling Geloofsgemeenschap Kamerik

In onze vergadering van 25 januari j.l. heeft Toos Bijsterbosch het bestuur van onze Parochiële Caritas Instelling verlaten. Toos is vanaf 1 juli 2005 tot januari 2016 actief geweest voor onze P.C.I. De eerste jaren als bestuurslid en vanaf april 2013 tot heden als voorzitter.Met veel enthousiasme en betrokkenheid heeft Toos zich ruim 10 jaar ingezet voor mensen die extra steun en aandacht nodig hadden. Zij vertegenwoordigde onze parochie op vergaderingen van andere belan-genorganisaties, waaronder de Raad van Kerken.Toos, heel erg bedankt voor de vele kopjes koffie en thee die we bij je gedronken hebben tijdens vergade-ringen. Want vergaderen deden we meestal bij jou. En natuurlijk bedanken we je ook voor het vele werk dat je voor de P.C.I. hebt verricht. ❖

Gezinsviering Palmpasen

Wat zou het fijn zijn als jij ook met je Palmpasenstok naar de kerk komt.

Op basisschool de Wijde Blik worden Palmpasenstokken gemaakt.

Maar je kunt er thuis natuurlijk ook eentje maken.De Palmpasenstok kun je na afloop van de viering

aan iemand geven.Bijvoorbeeld aan je opa of oma, of aan iemand anders

die ziek is of in een verzorgingshuis woont.

Palmzondag 20 maart 2016, 11.00 uurH. Hippolytus kerk aan de Kanis

Page 16: 160303 parochie pax christi magazine

16 MAART 2016

Geloofsgemeenschap Kamerik

3 januari 2016 – “ Wat een bijzondere dag … “ Antoon en Janny Janmaat

Ruim een jaar geleden, in januari 2015, hebben wij het locatiebestuur meegedeeld dat wij na diverse jaren wilden stoppen met het beheer van het parochiecentrum. Niet direct, maar 2015 zou ons laatste jaartje worden. Na zo’n bericht is het wel even achter de oren krabben, want zo’n beslissing is toch niet zo eenvoudig.

Een korte terugblik

In de beginjaren niet alleen koffie op zondagmorgen, maar ook nog de wekelijkse diensten op zaterdagavond. Kunt u zich de diensten nog herinneren met pastoor Van. Vliet, pater Van. Wijnhoven, Pater Ammelaan en Bert van Kooten? Zo hebben wij de afgelopen jaren ook diverse activiteiten verzorgd of onze hulp aangeboden. Een historisch moment was toch wel de heropening van de kerk na geheel opnieuw te zijn geschilderd, met o.a. de aanwezigheid van de brandweer en Muziekvereniging Nieuw Leven en de ballonnenwedstrijd die werd georganiseerd. En weet u nog de fietspuzzeltochten, de veiling (Pastoor v.d. Coterlet), de tuinrommelmarkt en de klaverjasavonden. De ‘aparte’ werkzaamheden waren altijd bijzonder: de Kerstsamenzang, de avonden met Jong van Hart, de Vastenloop en alle kooractiviteiten.Maar ook het ‘ gewone’ werk hebben wij altijd met veel liefde gedaan. Persoonlijk vonden het altijd weer bijzonder om ons steentje bij te dragen aan de rouwvieringen.

Het was voor ons een geruststelling toen in grote lijnen onze opvolging bekend werd.En zo werd ons verzocht om op 1 januari jl. ‘onze laatste werk-dag’ te doen en tegelijkertijd de mededeling om op zondag 3 januari aanwezig te zijn in het parochiecentrum. Met klem werd ons verteld dat wij te gast zouden zijn en dat we niets zouden hoeven doen (en dat is een behoorlijke opgave …). Maar deze zondag is wel echt een onvergetelijke dag gewor-den. De dag zijn we begonnen met naar de kerkdienst te gaan. Het aanzicht van de Kanis was anders dan anders: heel veel bekende auto’s! Bij binnenkomst een mooi gevulde kerk met voor ons heel bijzonder: te zien dat onze kinderen, kleinkin-deren, familie en vrienden ook aanwezig waren.

De dienst werd voorgegaan door Pastoor Huub. Het is een dienst geworden die niet alleen ons lang zal heugen, maar ook onze familieleden en andere gelovigen waren onder de indruk van de woorden van onze Pastoor.Na afloop volgde een gezellig samenzijn in het parochiecen-trum, het was een volle bak. Een dankwoord van de voorzit-ter, een groot cadeau en een bos bloemen. Het was geweldig.

Beste mensen, onze hartelijke dank dat u er was. Leuk om ook eens op een andere wijze met elkaar een praatje te maken. Grote dank aan allen, in het bijzonder aan het locatiebestuur, de Pastoor en de vrijwilligers o.l.v. Hilde-Mieke. Zij hebben ons afscheid tot een onvergetelijke dag weten te maken. Wij wensen iedereen alle goeds voor de toekomst en tot slot willen wij nog één keer zeggen:‘We hebben ons best gedaan …’ ❖

Antoon en Janny Janmaat

Page 17: 160303 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 17

Geloofsgemeenschap Kamerik

Ziekenzalving voor belangstellende parochianen

Namens het pastorale team en de Parochie-Contactgroep

Oud Papier en de Stichting Monument

Gerard Liesker

In deze viering willen we elkaar bemoedigen, en bid-den om de troost en de zorg van God, waar mensen ziek zijn of die om een andere reden steun en kracht nodig hebben.

Daarbij gebruiken we de oude rituelen uit de Bijbelse traditie: de handoplegging en de zalving met olie.Ook in deze tijd kunnen we ons door de handoplegging en de zalving heel intens verbonden voelen met onze hemelse Vader, waardoor we innerlijke kracht ervaren.We spreken ons geloof en vertrouwen uit dat God vooral die mens nabij is, die elke dag ervaart hoe kwetsbaar wij mensen zijn.

Het blijft mogelijk voor ernstige zieken thuis of in het ziekenhuis, indivi-dueel de Ziekenzalving te ontvangen. Dan is het wel belangrijk daarover tijdig contact op te nemen met een van de pastores, omdat er niet altijd een pastor beschikbaar is.

Iedereen die belangstelling heeft voor de viering op

10 maart is van harte welkom, ook als u de Zieken-zalving niet wilt ontvangen.

U kunt zich hiervoor aanmelden – liefst vóór 5 maart - bij Tine den Blanken, tel: 0348-401.508. ❖

De meesten van u weten wel dat de opbrengst van het oud papier, karton en soms oud ijzer ten goede komt aan, voluit, de Stichting Monument Sint Hippolytus. Twintig jaar geleden werd deze stichting opgericht om, zoals in de statuten is opge-nomen, ‘een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de neo-gotische Sint Hippolytuskerk en de voormalige pastorie te Kamerik, ten einde deze kerk en de voormalige pastorie als monument voor de toekomst te behouden’. De stichting tracht dit doel te bereiken door enerzijds het verwerven van geldmiddelen en anderzijds bij te dragen in de kosten van de bouwkundige voorzieningen. Via de inzameling van oud papier komt jaarlijks een min of meer vast bedrag binnen. Afgelopen jaar werd ruim 84.000 kilo oud papier en karton ingezameld. De kiloprijs bedroeg van januari tot en met juli € 0,035, daarna zelfs € 0,045 per kilo. De opbrengst kwam hiermee in 2015 uit op € 3291,45 en werd bijgeschreven op de rekening van de Stichting Monu-ment. Als zogenaamde ANBI-instelling is de stichting verplicht tal van gegevens op een internetsite te publiceren. De Stichting Monument maakt hiervoor gebruik van de website van de Parochie Pax Christi. Na aanklikken van het kopje ‘Over Ons’

(in de titelbalk) vindt u in de kolom links bij ‘Financiën’ het onderdeel ‘ANBI-verklaringen’; daar staan de ANBI-relevante gegevens over – onder meer – de ‘Stichting monument Sint Hippolytus’.

Zoals u ziet wordt er jaarlijks een mooi bedrag opgehaald, waarmee, als het weer nodig is, daadwerkelijk kan worden bijgedragen aan de instandhouding van kerk en voormalige pastorie (thans parochiecentrum). En voor degenen die niet bekend zijn met de situatie – dat kan zo maar gebeuren in zo’n grote parochie – de container staat achterin de tuin van het parochiecentrum aan het Pastorielaantje.

Ook in 2016 kunt u daar uw oud papier en karton gratis kwijt. Gewoon in de container zetten en Anton Janmaat - want dat mag ook wel eens gezegd worden - zorgt er voor dat het geen rommeltje wordt en dat de Firma de Bruijn de volle container weer op kan komen halen. Kortom, met uw medewerking kan het weer een mooi oud papier jaar’ worden en kan er weer een fijn bedrag worden bijgeschreven op de rekening van de Stichting Monument Sint Hippolytus. Alvast onze dank. ❖

Donderdag 10 maart a.s. om 9.30 uur in De Cope, Berkenlaan 51

bent u van harte welkom om samen met andere parochianen

het Sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen

waarin voorgaan pastor Tiny Thomassen en diaken Leon Everts

Page 18: 160303 parochie pax christi magazine

18 MAART 2016

Geloofsgemeenschap Meije/Zegveld

Herinirichting voorterrein

Zoals ik u in het vorige parochiemagazine al vertelde is in 2015 voor een nieuwe waterleiding in de Meije rond de kerk het nodige op de schop gegaan. Hier hebben we toen op ingehaakt met het opstarten van de herinrichting van het voorterrein van onze kerk. Na werkzaamheden in december 2015 zijn er ook op de zaterdag 6 februari weer goede vorderingen gemaakt om te komen tot een mooier en efficiënter voorterrein. Ike Bos en Dick Fierens hebben dit, samen met een grote groep enthousiaste vrijwilligers, allemaal voor elkaar gekregen. Wij zijn alle vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun inspanningen en gegeven vrije tijd !

Geluidsinstallatie

De geluidsinstallatie in de kerk is onder handen genomen en de gevraagde ringleiding in de kerk is aangelegd, zodat ook mensen met een gehoorbeperking nu niets meer hoeven te missen.

Het orgel

De werkzaamheden aan ons mooie Maarschalkerweerd orgel gaan gestaag door. Uit een zeer recentelijk rapport van de orgeldeskundige Rogier van Dijk blijkt dat het orgel uit 1871 zeer bijzonder is en in een nog erg goede staat verkeert. Zo bijzonder en uniek zelfs, dat er nu bekeken wordt of het een rijksmonument kan gaan worden. Daarnaast werken we er hard aan dat het orgel zo veel mogelijk bespeeld blijft worden in de vieringen. Anneke Graman doet erg haar best organisten te vinden.

Aktie Kerkbalans

Nadat we eind september 2015 met de Aktie Kerkbalans zijn gestart, kunnen we u nu melden dat wij met elkaar weer ongeveer hetzelfde bedrag ( € 22.000,--) als vorig jaar hebben opgehaald. Een ieder die hier aan heeft bijgedragen wil ik graag heel hartelijk bedanken. Ook veel dank aan alle vrijwilligers die druk zijn geweest om deze aktie netjes en verzorgd bij u onder de aandacht te brengen. ❖

Van de locatieraad Meije-Zegveld Joep Nollet, namens de locatieraad

Gezinsviering met Pasen

Werkgroep Gezinsvieringen, Astrid en Sandra

De gezinsviering is

1e Paasdag, 27 maart, om 9.30 uur.

En wie weet, huppelen de paashaasjes na afloop van de viering weer door de kerk met een lekkere traktatie.

We hopen u allen te ontmoeten tijdens de gezinsviering.

Viering met Jong van Hart De locatieraad heeft de jongerengroep ‘Jong van Hart’ van de geloofsgemeenschap Kamerik, bereid gevonden om in de kerk in de Meije op zaterdag 16 april om 19.00 uur een viering te verzorgen. Wij verwachten zeker dat dit onze jongeren en onze jong volwassenen zal aanspreken. En natuurlijk is iedereen van nul tot honderd uitgenodigd voor deze speciale viering. Noteer de datum maar vast in de agenda! ❖

VoedselbankprojectVoor het artikel over de Voedselbank van Woerden: zie in het gedeelte Algemeen van dit Parochiemagazine. ❖

Page 19: 160303 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 19

Herdenkingsbijeenkomst in Oudewater Werkgroep Leven met Verlies

Geloofsgemeenschap Meije/Zegveld

Geloofsgemeenschap Oudewater

Hallo, allemaal ….

Wij nodigen jou ter kennismaking met De Club uit om samen met de andere clubleden te gaan bowlen in mei. Tegen die tijd krijg je daarvoor nog een uitnodiging.

Wie zijn wij?

Wij zijn een club enthousiaste jongeren die op een leuke en gezellige manier iets zinvols proberen te doen met ons geloof. We beginnen de avonden altijd met een kwartiertje lekker bijkletsen voordat we actief beginnen aan het programma.

Wat doen wij zoal?

• Openingsactiviteit. Dan gaan we naar huize Ursula in Nieuwveen waar we op een speciale manier een voetbalwedstrijd spelen tegen de Bumpelaars.

• Filmavond• Spelletjesavond met ouderen• Sinterklaas of kerst vieren• Uitstapje naar een klooster, kerk, moskee e.d.• Thema avonden. Avonden waarop we bijvoorbeeld een

gast uitnodigen.

Wanneer ?

Onze clubavonden zijn meestal in de pastorie van de kerk in de Meije van 19.00 uur tot 20.30 uur op de 1e dinsdag van de maand. Wil je meer informatie of heb je nog vragen, kom dan naar de bowlingavond of ga naar [email protected] en stel je vraag.

Hopelijk tot ziens op de bowlingavond. ❖

Wanneer iemand overlijdt die je dierbaar is en een belangrijke plaats in je leven inneemt, stort je wereld in. Dat moet je verwerken, zegt iedereen. Maar hoeveel pijn en inspanning dat soms kost, is moeilijk duidelijk te maken aan mensen die zo’n ervaring in hun leven (nog) niet hebben meegemaakt. Lotgenoten herkennen dat bij elkaar. Zij ervaren dat het goed is om samen hun dierbaren te blijven gedenken. Herinneringen kunnen gedeeld worden. Met het uitwisselen van ervaringen wordt iemand er weer bij gehaald. Het is hún manier om er voor elkaar te zijn.

Op dinsdag 5 april organiseert de werkgroep Leven met Verlies in Oudewater opnieuw een herdenkingsbijeenkomst.

Naast de mensen die een persoonlijke uitnodiging ontvangen is iedereen die met een verlies te maken heeft hierbij van harte uitgenodigd. De dierbaren worden nog eens in het licht gezet. Er zal een herdenkingstafel worden ingericht en belangstellenden kunnen hiervoor een foto of ander aandenken van de overledene meebrengen.Er wordt geluisterd naar mooie teksten en muziek en ervaringen kunnen worden gedeeld.Men kan ook zelf teksten die steun geven meebrengen. We vergeten niet dat wij als christenen geloven in een Christus die verrezen is en die weet wat verlies aan de dood betekent.

Aan de vorige herdenkingsavond op 29 september 2015

De Club voor alle kinderen in de groep 7 en 8 van de basisschool Lida van Zoest, Annita van Vliet en Aniek van der Burg

Aan de ouders/verzorgersVoorheen werden de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool uitgenodigd voor De Club als zij het Heilig Vormsel hadden ontvangen. Vanaf 2014 wordt het Heilig Vormsel niet meer in groep 7 en 8 ontvangen, maar op het voortgezet onderwijs.

Wij willen echter op dezelfde manier verder met De Club, dus vanaf groep 7 en 8. Daarom nodigen wij uw zoon/dochter nu uit voor het komende clubseizoen. Het seizoen start in september 2016. Om kennis te maken met De Club is er in mei al een activiteit. In de uitnodiging voor uw dochter of zoon, hiernaast, leest u hier meer over.

Page 20: 160303 parochie pax christi magazine

20 MAART 2016

Geloofsgemeenschap Oudewater

onder leiding van pastor Margriet van der Zwaan hebben 14 personen deelgenomen. Er was veel herkenning van elkaars verdriet, maar ook troost; soms was het verlies nog te kort geleden om er al over te kunnen spreken.De avond wordt gehouden in het ‘Heilig Leven’.Aanvang: 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de zaal open.

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze avond en overweegt deel te nemen, kunt u zich aanmelden door een van ons te bellen:Leo van der Geer 0348-562.749;Lia van der Burg 0348-562.568;Fien van Schaik 0182-309.308. ❖

In dit jaar van barmhartigheid staat DIACONIE in het brandpunt van de kerkelijke aandacht. In onze parochie hebben wij deze activiteiten ondergebracht in de stuurgroep DIENEN. Er is onlangs gezegd: ‘Als de kerk niet dient - dient zij nergens voor !’Het vorig jaar (2015) werd Oudewater, zoals veel parochies, uitgenodigd om mee te doen aan een diaconaal project in ons bisdom. Het thema ‘Brood en Rozen’, dat verwijst naar het leven van de heilige Elisabeth van Thüringen, vroeg om daden die speciaal gericht waren op het voorkomen dat mensen zouden vereenzamen:,om welke reden dan ook. Vanuit de stuurgroep Dienen heeft onze geloofsgemeenschap ‘Leven met Verlies’ en het project ‘Allerzielen-in-het-Licht’ ingestuurd. Oudewater viel niet in de prijzen, maar werd eervol vermeld. Als gevolg hiervan werden wij door het bisdom uitgenodigd om tijdens een

impulsdag voor parochiële vrijwilligers op 16 januari onze projecten en activiteiten nader toe te lichten. Van de ruim 80 aanwezigen die uit vier thema’s konden kiezen, waren er 40 belangstellenden die meer wilden weten over ‘Leven met Verlies’. In twee gespreksrondes van drie kwartier heb ik namens onze werkgroep dit onderwerp toegelicht en vragen beantwoord. Met elkaar hebben we kunnen vaststellen dat er een levende samenhang bestaat tussen onze werkgroepen Avondwake, Leven met Verlies en de Contactpersonen. Ook Allerzielen-in-het-Licht werd besproken. De conclusie was: er is voldoende aandacht voor het omgaan met verlies. Er was een mapje beschikbaar met informatie over wat besproken werd. Bisdombreed blijken er bijna overal rouwgroepen te bestaan. Of er is rouwbezoek: één op één, waarbij een contactpersoon iemand bezoekt. In

iedere parochie geeft men speciaal aandacht aan de vormgeving van de herdenking op Allerzielen. In Rotterdam bestaat zelfs een oecumenische variant van een samenkomst in de grote Sint Laurenskerk.

Tijdens de besprekingen in de workshops bleek er echter opvallend veel belangstelling te zijn voor onze herdenkingsavonden en de wijze waarop wij deze organiseren. Er werd opgemerkt dat ook door de uitvaartbranche deelname aan een samenkomst ter herdenking van een dierbare wordt aangeboden. Het onderscheid met onze herdenking is echter dat wij hier in Oudewater samenkomen als gelovigen. Voor een indruk van de impulsdag op 16 januari: kijk op www.bisdomrotterdam.nl, onderdeel ‘Laurentiusjaar’, onder het kopje ‘Nieuws Laurentiusjaar’: 19 januari - Goede opkomst impulsdag. ❖

Ook in het afgelopen jaar 2015 is de Stichting Reddingsplan Franciscuskerk weer regelmatig verblijd met giften, anoniem danwel niet anoniem. Het bedrag aan giften in 2015 kwam tot stand door donaties via de bank, donaties bij de oliebollenverkoop, uit opbrengsten bij huwelijken, jubilea en uitvaarten en niet te vergeten de verkoop van kerkbanken en sponsoring van kerkbankkussens. Daarnaast is begin dit jaar een gulle gever bereid gevonden een nieuw professioneel DE-koffiezetapparaat aan te schaffen

voor de opslag in Hoenkoop. Hier is elke zaterdagochtend een groep vrijwilligers druk bezig met het sorteren en verkopen van de binnengebrachte goederen.

Financiële steun, in welke vorm dan ook, is zeer welkom op onze bankrekening met nummer NL60 RABO 0352 3461 40 t.n.v. Stichting Reddingsplan Franciscuskerk te Oudewater. Als u dat liever wilt, dan kunt u uw bijdrage ook afgeven op de pastorie. Alle ontvangen gelden worden gebruikt voor de verdere restauratie van de kerk.

‘Leven met verlies’ trekt aandacht van het bisdom Leo van der Geer

Giften aan Reddingsplan Franciscuskerk 2015 Hennie Luinge, penningmeester Stichting Reddingsplan Franciscuskerk

Page 21: 160303 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 21

Geloofsgemeenschap Oudewater

Zoals elk jaar geven wij u nu ook weer een financieel overzicht van de netto inkomsten van de Stichting Reddingsplan Franciscuskerk. In 2015 hebben wij het volgende mogen ontvangen.

Giften € 10.991Rommelmarkten € 10.169Verkoop opslag Hoenkoop € 12.028Kerstmarkt € 15.181Oliebollen € 6.631Rente € 2.110 Totaal € 61.067

Uit de inkomsten van de giften is een eerste betaling gedaan voor de realisatie van de kerkbankkussens.

De volgende kosten liggen aan dit resultaat ten grondslag.Divers € 4.987Transport € 2.715Totaal € 11.659

Onder de post Divers vallen o.a. de kosten voor het opknappen van de sacristie, bankkosten en overige kantoorkosten. Onder de transportkosten vallen de verzekering, motorrijtuigenbelasting, benzine- en garagekosten. Dit mooie resultaat zou niet tot stand gekomen zijn zonder de inzet van ruim 250 vrijwilligers bij de verkoop in Hoenkoop, de rommelmarkten, de oliebollenverkoop en de kerstmarkt. Heel erg bedankt daarvoor. Wij hopen ook in 2016 weer op jullie steun te mogen rekenen!En dan nog dit: Vergeet u niet om op zaterdagochtend eens te komen kijken bij onze opslag aan de Hoenkoopse Buurtweg 43 (Anna’s Hoeve). Wij krijgen steeds nieuwe spullen binnen.

Financiën 2015 Stichting Reddingsplan Franciscuskerk Hennie Luinge, penningmeester Stichting Reddingsplan Franciscuskerk

De Stichting is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en giften zijn daardoor onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor uw belastingaangifte.

Belastingtechnisch is het voordelig om de Stichting met een periodieke gift te steunen. Als u een toezegging voor vijf jaar doet zijn uw giften volledig aftrekbaar voor de belasting, zonder onder- of bovengrens. Hiervoor is een schriftelijke

overeenkomst voldoende. Een gang naar de notaris is niet meer noodzakelijk. De Stichting adviseert u hier graag in. U kunt de Stichting natuurlijk ook opnemen in uw testament.Wilt u meer informatie? Raadpleeg uw fiscaal adviseur of neem contact op met ondergetekende.

Namens het bestuur van Stichting Reddingsplan Franciscuskerk dank ik een ieder heel hartelijk voor de gulle gaven. ❖

Ontmoetingsdag 2016 Doortje van Dam, Werkgroep diaconie

Op 11 mei wordt de jaarlijkse ontmoetingsdag gehouden. Ouderen en zieken zijn van harte welkom. Zo nodig wordt er voor vervoer gezorgd.De Eucharistieviering begint om 10.00 uur in de St. Franciscuskerk. Daarna komen we bijeen in het parochiezaaltje ‘Heilig Leven’, voor koffie, een drankje en lunch.In de middag een verrassend samenzijn. Rond 15.00 uur sluiten we af.

U kunt u opgeven bij het locatie-secretariaat, tel. 0348-561.593, en bij Doortje van Dam, tel. 0348-561.977. ❖

Page 22: 160303 parochie pax christi magazine

22 MAART 2016

Geloofsgemeenschap Oudewater

Op zondag 20 maart, Palmzondag, voert het Amsterdams Studentenkoor, ondersteund door solisten, een kinderkoor en een organist, de Matthäus Passion van Johann S. Bach uit in de Sint Franciscuskerk. De opbrengst van deze Matthäus-uitvoering gaat naar vluchteling-studenten in het Groene Hart. De uitvoering begint om 14.30 uur (kerk open vanaf 14.00 uur) en eindigt rond 18.00 uur. Toegangskaarten (kosten € 35,--; inclusief een pauzedrankje) zijn per mail te bestellen bij [email protected] Sint Franciscuskerk staat aan de Kapellestraat 13 in Oudewater. Parkeren kan vlakbij de kerk en is gratis.

Grote bezetting

De Matthäus in Oudewater wordt uitgevoerd met een grote bezetting. Het vermaarde Studentenkoor Amsterdam, gedirigeerd door Servaas Schreuders, komt met ruim zeventig zangers. Ze worden versterkt door dertig zangertjes van het Nieuw Amsterdams Kinderkoor. Zes solisten verzorgen de solopartijen: Scott Wellstead (tenor, evangelist), Rick Zwart (bas, Christus), Varvara Tishina (sopraan), Eline Welle (alt), Tigran Matinyan (tenor) en Michael Wilmering (bariton). De instrumentale ondersteuning is in handen van strijkorkest Lundi Bleu (veertig muzikanten) en organist Jaap Zwart. Samen staan zij garant voor ontroerend mooie muziek in een sfeervolle kerk in het Groene Hart.

Opbrengst naar vluchteling-studenten

De netto-opbrengst van deze uitvoering gaat naar vluchteling-studenten in het Groene Hart via de Stichting

voor vluchteling-studenten UAF. Deze stichting ondersteunt vluchtelingen bij hun studiekeuze en begeleidt hen tijdens hun studie en zoektocht naar werk. De stichting helpt de studenten met het ontwikkelen van hun taal- en studievaardigheden en organiseert trainingen en netwerkbijeenkomsten.

De Rotaryclubs van Woerden Oude Rijn, Schoonhoven en Oudewater organiseren deze uitvoering. Dat past - met goede doel dat eraan verbonden is - in hun eigen doelstelling: er samen zijn voor de gemeenschap. Zij doen dit op verschillende manieren, onder meer door positieve bijdragen te leveren aan de samenleving.

Voor meer informatie: kijk op www.studentenkooramsterdam.nl. ❖

Paus Franciscus heeft een buitengewoon Jubileumjaar van de Barmhartigheid uitgeroepen. Dit Jubileumjaar begon op 8 december 2015 en eindigt op 20 november 2016 (hoogfeest van Christus Koning, laatste zondag van het kerkelijk jaar). Er wordt aan gewerkt dat mensen van onze parochie bij de sluiting op 20 november aanwezig zullen zijn in Rome.

Voor dit jubeljaar heeft het

Vaticaans een logo uitgegeven met het motto ‘Barmhartig zoals de Vader’. Logo en motto samen zorgen voor een passende samenvatting van wat met dit jubeljaar eigenlijk wordt bedoeld.

In Oudewater heeft de kerk een bijzondere kaars gekregen, waarop het logo staat afgebeeld van het Jaar van de Barmhartigheid. Deze kaars brandt voortaan elke viering op het altaar. Hieronder een korte uitleg over het prachtige logo.

Christusfiguur centraal

In het logo staat een Christusfiguur centraal met kruiswonden aan handen en voeten, bij wie een man op zijn schouders ligt alsof die man een schaap is. Jezus houdt die man vast aan

Matthäus Passion in Sint Franciscuskerk Adriënne Lansbergen

Kaars met logo ‘Jaar van de Barmhartigheid’ Pastoraatsgroep Oudewater

Studentenkoor Amsterdam

Page 23: 160303 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 23

Geloofsgemeenschap Oudewater

Geloofsgemeenschap WoerdenKerk en Klooster in Woerden Diana Bombeld

handen en voeten, zoals een schaap aan voor- en achterpoten is vastgebonden. Jezus’ barmhartigheid gaat zover dat Hij zijn leven op het kruis wil geven om ons, zondaars, te redden. Hij wil iedere zondaar – en dat zijn wij allen – opzoeken, op zijn schouders dragen en terug naar huis brengen, terug naar de Vader en terug naar de kudde, die zijn Kerk is.Jezus’ voeten staan op twee zwarte balken, die enerzijds het kruis oproepen en anderzijds staan voor de donkere wegen die Jezus heeft moeten bewandelen om de verloren man te gaan zoeken. Dat Jezus als het ware op het kruis rechtstaat, drukt zijn opstanding uit de dood uit, waarin ook wij kunnen delen dank zij Jezus die ons uit onze zondigheid redt en doet opstaan. De boodschap is dat alles wat we aan Jezus toevertrouwen, ten goede kan worden gekeerd.

Adam

De man die Jezus draagt, heeft een lange baard. Dit staat misschien symbool voor de oude mens, de oude Adam, die gezondigd heeft, zodat de dood in de wereld kwam. Christus heeft een kortere baard. Hij staat symbool voor de nieuwe

Adam, die elke mens door Gods barmhartigheid kan doen herleven en nieuw en rechtvaardig kan maken.

Barmhartig kijken

Opvallend is dat het rechteroog van de ‘Goede Herder’ en het linkeroog van de gedragen persoon in elkaar overlopen. Christus ziet met het linkeroog van de mens Adam en Adam (de mens, u en ik) Wij kunnen met de ogen van Christus, dus met de ogen van God, naar de ander kijken.Deze ogen van God zijn altijd vervuld met een barmhartige blik. Zo moeten wij ook naar de ander kijken. Barmhartig kijken naar de ander is een goddelijk kenmerk. En hierop wijst het motto bij het logo: ‘Barmhartig zoals de Vader’ dat een samenvatting is van Jezus’ aanbeveling: ‘Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is’.Nog verdere uitleg kunt u vinden op: www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=680&nws=3449 ❖

In 2000 gaf Kees Bak een lezing over Christenen in Woerden, ‘Van volkskerk tot kerkvolk’. Deze lezing biedt een inzicht in de geschiedenis van de parochie en ons klooster in Woerden. Hieronder volgt een aantal fragmenten uit deze lezing.

In zo goed als alle belangrijke steden van Holland en Zeeland waren sinds de dertiende eeuw bedelorde-kloosters gevestigd en meestal waren daarbij ook minderbroederskloosters. Al die kloosters zijn tijdens de Reformatie opgeheven. Wat er van overbleef was een statie (een woonplek voor één of meer minderbroeders) die – eerst in het geheim, later gedoogd – de katholieke geestelijken verzorgde. In feite hielden de meeste staties het uit tot het herstel van de rooms-katholieke hiërarchie in 1853, toen zij parochies werden. De ontwikkeling verliep dus van klooster naar statie en dan naar parochie.

Reformatie

In Woerden waren in de roerige jaren rond de Spaanse belegering (1575-1576) katholieke gezinnen naar elders uitgeweken. In de volgende jaren waren maar weinig mensen katholiek gebleven. De overgang van de katholieken naar de lutherse en later naar de calvinistische vorm van het christendom behoeft niet tegen de chistengelovigen van Woerden te pleiten: zij kunnen, zoals zovelen in die roerige tijden, op zoek zijn geweest naar een zuiverder vorm van christelijk geloof dan die waarin zij waren groot gebracht.

Ook de katholieke kerk zelf was daarnaar op zoek, getuige de roep om een concilie en het resultaat daarvan in Trente (1545-1563).Naast de protestante reformatie was er ook een katholieke reformatie. Die slechts als ‘tegen- reformatie’ te karakteriseren, doet haar tekort. Beide reformaties stammen uit dezelfde wortel. Als de katholieke reformatie tijdig zou zijn ingezet, had zij waarschijnlijk de protestantse reformatie de wind uit de zeilen gehaald. De tegenstellingen lagen in de beginjaren nog lang niet zo scherp. Als katholieken in die dagen hun kinderen wilden laten dopen, vonden zij, bij afwezigheid van een priester, gemakkelijk hun weg naar een predikant. De apostolische vicaris Philippus Rovenius (1614-1651) erkende trouwens formeel de geldigheid van deze doopsels. Ook in tijdelijke nood lag de weg naar de protestantse diaconie open. Van 1572 tot 1628 was er in Woerden geen priester.

Ontwikkelingen in de achttiende eeuw

In de eerste helft van de achttiende eeuw hadden de katholieken de inmiddels gevestigde situatie min of meer aanvaard: het publieke terrein van de godsdienst was door de gereformeerden bezet, voor de katholieken bleef het private terrein en een positie achteraf. In Holland was sinds 1702 toelating van de rooms-katholieke geestelijken mogelijk. In de jaren 1730 en 1737 werd aan de staties rechtspersoonlijkheid toegekend. Deze maatregelen

Page 24: 160303 parochie pax christi magazine

24 MAART 2016

Geloofsgemeenschap Woerden

betekenden in elk geval een gelegaliseerde aanwezigheid van rooms-katholieken. De scherpe kantjes waren eraf. De ontwikkeling verliep van oogluikende toelating naar openlijke erkenning. De pauselijke bul, die het Jubeljaar 1750 aankondigde, kon hier ongehinderd gepubliceerd worden. De katholieken van hun kant, lieten gaandeweg de uitdrukking ‘ketters’ voor protestanten varen en spraken van ‘oncatholieken’. De groeiende verdraagzaamheid was nauw verbonden met de culturele evolutie die men de Verlichting noemt en hield gelijk tred met de opkomende ontwikkelde middenklasse. Zij ging echter gepaard met een blijvende uitsluiting op maatschappelijk niveau. Als katholiek hoorde je er niet echt bij. De Staten van Holland vaardigden intussen op 21 september 1730 nog een ‘Placaat’ uit, waarbij van de priesters een eed van trouw werd vereist aan de wereldlijke overheid. Deze eed kon alleen worden afgelegd door priesters, die ingeboren onderdanen waren van de Staten. Regulieren (geestelijken van een orde) werden daarvan uitgesloten. Voor de kleine steden, zoals Woerden, werd bovendien bepaald, dat priesters er geen dienst mochten doen zonder schriftelijke toestemming van de burgemeester. De pastoors van Woerden ontdoken deze bepaling door te verzwijgen dat zij minderbroeders waren. En ook dat werd oogluikend toegestaan. Hadden ze dat niet gedaan, dan was de statie Woerden misschien toen al in handen van seculiere priesters overgegaan.

De Bataafse Republiek kondigde in haar grondwet van 1796 vrijheid van godsdienst af. De bestaande toelatings-, welkomst- en erkenningsgelden werden afgeschaft. De rechtsongelijkheid van burgers op grond van religie werd beëindigd en zo ook ongelijkheid van de kerkgenootschappen in hun relatie tot de Staat. Er was sindsdien geen heersende kerk meer. Al gloorde hier reeds de ‘dageraad van de katholieke emancipatie’, de katholieken hebben van de nieuwe tijd niet ten volle kunnen profiteren. De komst van de Fransen (in Woerden op 22 januari 1795) stond dit in de weg.

Kloosters in Woerden

Het eerste klooster van de religieuzen was dat van de zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen van Roosendaal. Deze zusters kwamen in 1841 naar Woerden. Zijn stichtten een pensionaat voor meisjes uit de burgerstand en zetten zich in voor de armenzorg. In 1899 werd in Woerden een tweede klooster gesticht. De Nederlandse provincie van de orde der Minderbroerders nam daartoe het initiatief. De bisschop van Haarlem onderschreef de behoefte van een klooster van waaruit assistentie kon worden verleend aan parochies voor verschillende vormen van zielzorg. De ligging van Woerden, in de nabijheid van spoorverbindingen, schijnt wel de voornaamste reden te zijn geweest om voor deze plaats te kiezen.

Zonder moeilijkheden verliep de stichting van het klooster in Woerden evenwel niet. Het oorspronkelijke plan was om

de pastorie in het klooster onder te brengen. De bestaande pastorie was toch aan vervanging toe. Bisschop Bottemanne maakte tegen dit plan bezwaar; hij wenste dat de pastorie eigendom van de parochie zou blijven. En zo geschiedde.

Het klooster werd toegewijd aan Sint Franciscus van Assisi. Nadat op 14 juli 1897 begonnen was met de bouw van een nieuwe pastorie, werd de eerste steen voor het klooster gelegd op 18 oktober 1897. Het westelijk transept van de parochiekerk werd aangesloten bij de kapel op de eerste verdieping van het klooster. Zo kon men vanuit het koor in het klooster de H. Mis in de parochiekerk volgen. De bewoners van het klooster bestonden eigenlijk uit twee groepen: broeders die taken vervulden die aan huis gebonden waren en als tweede groep: de priesters, onder wie ook velen die de zogenaamde misweken verzorgden. Doel daarvan was om, een actieve deelname van de kerkgangers aan de liturgie te bevorderen.

In 1957 werd besloten in de tuin van het klooster een nieuwe Missieprocuur (kantoor waar vanuit contacten werden onderhouden met de Nederlandse missionarissen) te bouwen. De bestaande procuur was gevestigd in Weert, maar kampte al enige tijd met ruimtegebrek en bovendien was haar ligging niet erg centraal. Twee jaar later kon de procuur van start gaan. Voor vierhonderd missionarissen gold Woerden als een zekere thuisbasis. In 1976 vertrok de Missieprocuur naar Haarlem en in hetzelfde jaar werd het klooster verkocht. In 1999 vertrok de laatste franciscaan uit Woerden. ❖

Page 25: 160303 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 25

Geloofsgemeenschap Woerden

SeniorenmorgenKarel Vermeulen

Op de Seniorenmorgen op DINSDAG 1 MAART starten we in de Bonaventurakerk om 9.30 uur met een eucharistieviering. Tevens bestaat er de mogelijkheid om deze morgen de ZIEKENZALVING te ontvangen.Pastor Tiny Thomassen zal voorgaan. De senioren zullen deze morgen gezamenlijk hierbij aanwezig zijn.

Om dit goed voor te bereiden, is het van belang, dat degenen, die dit Sacrament deze ochtend willen ontvangen, het bijtijds bij de Parochiesecretaris melden (e-mail [email protected]; tel. 0348-412.817). De Seniorencommissie zorgt dinsdag 1 maart voor ontvangst in de kerk.

Na de viering drinken we samen koffie in de Damzaal en proberen we ook nog een enkel verhaal voor te dragen.Tot ziens op 1 maart. ❖

Op vrijdagavond 18 maart zal het Woerdens Vocaal Ensemble o.l.v. André Vis in samenwerking met het Nationaal Symfonisch Kamerorkest de Johannes-Passion van Bach uitvoeren in de Petruskerk te Woerden.Bach schreef de Johannes-Passion in 1724. Op de Goede Vrijdag van dat jaar werd deze voor het eerst uitgevoerd in de Nicolaïkirche in Leipzig. De Johannes-Passion wordt vaak vergeleken met Bach’s Matthäus-Passion. In vergelijking daarmee is de Johannes-Passion muzikaal feller, en tegelijkertijd ingetogener. De bezetting in koor en orkest is weliswaar kleiner, maar de muziek is niet minder aangrijpend.De Johannes-Passion volgt stipt de teksten van het Johannesevangelie. Dat is nuchter en verhalend, dus dynamischer en aanmerkelijk dramatischer dan de andere evangelies. Christus is in deze passie een sterkere, minder lijdzame figuur. Bach heeft dit meesterlijk tot uiting gebracht in de Johannes-Passion.Kaarten voor dit concert zijn te koop bij boekhandel ‘de Hoeksteen’ (Havenstraat 17) en via de site: www. woerdensvocaalensemble.nl en kosten dan € 15,--. Op de avond van het concert bedraagt de entree € 20,--. ❖

Het Projectkoor gaat komende maanden de volgende vieringen in de Bonaventurakerk opluisteren:- Zondag 13 maart 9.30 uur- Zaterdag 16 april 19.00 uur- Zondag 26 juni 9.30 uurNoteert u deze datums alvast in uw agenda ? ❖

Johannes-Passion Petruskerk Corrie van Loenhoud, voorzitter Woerdens Vocaal Ensemble

Optreden Projectkoor P.B. Burger, secretaris Projectkoor

woensdag 30 maart Woerden,maandag 4 april Oudewater

Selma

Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, 2014, Drama, 128 mi-nuten, geregisseerd door Ava Du Vernay, met David Oyelowo, Tom Wilkinson en Carmen Ejogo

Selma vertelt het verhaal van Martin Luther King die een his-torische strijd aanging om stemrecht te garanderen voor alle mensen. Een gevaarlijke en angstaanjagende campagne met een epische protestmars in Selma (Alabama), die uiteindelijk leidde tot de ondertekening van de Voting Rights Act door president Johnson in 1965. Indrukwekkende eerste grote speelfilm over het leven van Mar-tin Luther King. Centraal staat de monumentale protestmars van Selma naar

Montgomery in 1965, die president Lyndon B. Johnson ertoe dwong via de Voting Rights Act een einde te maken aan de onge-lijkheid in stemrecht voor Afro-Amerikaanse kiezers.

ZIN IN FILM

AANVANG: 19.30 uur* In Oudewater in de Ontmoetingskerk, Westsingel 2* In Woerden in de Parochiezaal, Rijnstraat 58.Entree: € 5,00 per persoon per avond. Op groot scherm, met Nederlandse ondertiteling. Begeleiding: Jos van Hulsen. Wegens grote belangstelling VOORAF AANMELDEN:voor Oudewater: [email protected] , voor Woerden: [email protected] of bij het parochie-secretariaat, tel. 0348-203.012. ❖

Zin in film Jos van Hulsen

Page 26: 160303 parochie pax christi magazine

26 MAART 2016

RoosterWEEK 5 t/m 11 maart Lezingen 2 Kronieken 36,14-23; 2 Korintiërs 5,14-21; Lucas 15,11-32

weekdag locatie aanvang voorganger opmerkingzaterdag 5 Bonaventura 19:00 uur WoCoVi Cantor

zondag 6 Bonaventura 9:30 uur WoCoVi Catechese EC/KWD/Heren

zondag 6 OLV Geboorte 9:30 uur T. Thomassen Doopviering

zondag 6 Franciscus 10:00 uur H. Spaan Catechese EC/herenkoor/Laetare

zondag 6 Hippolytus 11:00 uur T. Thomassen Catechese EC/volledig koor

woensdag 9 Bonaventura 9:00 uur T. Thomassen

donderdag 10 OLV Geboorte 9:00 uur H. Spaan

donderdag 10 Cope/Kamerik 9:30 uur T. Thomassen Ziekenzalving

WEEK 12 t/m 18 maart Lezingen Jjesaja 58,7-1; Filippenzen 3,7-14; Lucas 20,9-19

weekdag locatie aanvang voorganger opmerkingzaterdag 12 Franciscus 19:00 uur WoCoVi Dameskoor

zondag 13 Bonaventura 9:30 uur H. Spaan Catechese EC / doopviering / KWD / Projectkoor

zondag 13 OLV Geboorte 9:30 uur L. Everts

zondag 13 Franciscus 10:00 uur WoCoVi Catechese EC/middenkoor

zondag 13 Hippolytus 11:00 uur T. Thomassen Catechese EC

dinsdag 15 Bonaventura 19:00 uur L. Everts Boeteviering/Groot koor

dinsdag 15 Hippolytus 19:00 uur T. Thomassen Boetevieringdinsdag 15 Franciscus 19:00 uur F. Burgers Boetevieringdinsdag 15 OLV Geboorte 19:00 uur H. Spaan Boetevieringwoensdag 16 Bonaventura 9:00 uur T. Thomassen donderdag 17 OLV Geboorte 9:00 uur T. Thomassen

Geloofsgemeenschap Woerden

VacaturesDe Contactcommissie zoekt

Hoofdcontactpersonen voor de wijken:11 t/m 19 deel Staatsliedenkwartier en Geestdorp60 t/m 68 BloemenbuurtAls hoofdcontactpersoon bent u lid van de Contactcommissie, die vier keer per jaar vergadert in De Dam.

Contactpersonen voor de wijken:8 Wilhelminaweg, Prins Bernhardlaan, Prinses

Beatrixlaan (centrum)46 Stationsweg, Johan de Wittlaan, Erik van

Brunswijklaan (Staatsliedenkwartier)105 Vogelwikkeveld, Weidebloemenlaan,

Paardebloemweide (Molenvliet)

112 Stromenlaan, De Donge (Molenvliet)135 Minkemalaan, Helsinkilaan, Londenlaan (Snel en

Polanen)155 Veluwemeer, Ladagomeer, Onegameer (Waterrijk) De contactpersonen bezorgen 10 keer per jaar het parochieblad aan huis bij de parochianen in hun eigen wijk en houden contact met de parochianen bij bijzondere gelegenheden.De hoofd- en contactpersonen leveren een waardevolle bijdrage aan de parochie.Natuurlijk kost het tijd, maar het tijdsbeslag is niet meer dan een á twee uur per maand. Wij hopen dat u bereid bent tijd te maken voor een van deze functies.Wilt u meer informatie, bel dan met Jacky Zijdemans, secretaris Contactcommissie, tel. 0348-415.789.

Oecumenisch avondgebed Victor Lasthuis, Plaatselijke Raad van Kerken

In de veertigdagentijd worden zes oecumenische avondgebeden gehouden. Dit jaar hebben wij ons laten inspireren door het boek van Desmond Tutu: ‘In Gods hand, Wij zijn mens in het licht van God, die in zijn Zoon tot ons gekomen is’. In zes overwegingen werkt hij dit thema uit. Wij sluiten hierbij aan.De avondgebeden zijn op vrijdagavond om 19.30 uur in de Lutherse kerk (Jan de Bakkerstraat). Ze duren ongeveer een half uur. U bent van harte uitgenodigd op 26 februari en 4, 11 en 18 maart. ❖

Page 27: 160303 parochie pax christi magazine

WEEK 19 t/m 25 maart Lezingen Jesaja 50,4-7; Filippenzen 2,5-11; Lucas 22,1-23,56 Palmzondag

weekdag locatie aanvang voorganger opmerkingzaterdag 19 Bonaventura 19:00 uur H. Spaan Heren

zondag 20 Bonaventura 9:30 uur L. Everts Gezinsviering/Bonakidz

zondag 20 OLV Geboorte 9:30 uur F. Burgers Gemengd koor

zondag 20 Franciscus 10:00 uur T. Thomassen Palmpasen/kinderkoor/gezinsviering

zondag 20 Hippolytus 11:00 uur H. Spaan Gezinsviering/afsluiting 750 jaar

dinsdag 22 Weddesteijn 10:00 uur T. Thomassen/B. van Kooten Ziekenzalving

woensdag 23 Bonaventura 9:00 uur T. Thomassen

donderdag 24 OLV Geboorte 15:30 uur H. Spaan Witte donderdagdonderdag 24 Hippolytus 18:30 uur T. Thomassen Witte donderdag/1e Communicantendonderdag 24 Bonaventura 19:00 uur H. Spaan/L. Everts Witte donderdag/Projectkoordonderdag 24 Franciscus 21:00 uur T. Thomassen Witte donderdag/middenkoorVrijdag 25 Hippolytus 14:30 uur T. Thomassen KruiswegVrijdag 25 Franciscus 15:00 uur L. Everts Kruiswegvrijdag 25 OLV Geboorte 15:00 uur WoCoVi Kruiswegvrijdag 25 Bonaventura 15:00 uur H. Wit Kruisweg (voor kinderen)vrijdag 25 Franciscus 19:00 uur H. Spaan Goede Vrijdag/dames- en herenkoorvrijdag 25 Bonaventura 19:00 uur L. Everts Goede Vrijdag/Groot koorvrijdag 25 Hippolytus 19:00 uur T. Thomassen Goede Vrijdag

WEEK 26 maart t/m 1 april Lezingen Jesaja 51,9-11; Kolossenzen 3,1-4; Johannes 20,1-18 Pasen

weekdag locatie aanvang voorganger opmerkingzaterdag 26 Franciscus 19:00 uur T. Thomassen/L. Everts Paaswake/middenkoor

zaterdag 26 Bonaventura 19:00 uur H. Spaan Paaswake/Judeo

zaterdag 26 OLV Geboorte 21:45 uur H. Spaan Paaswake/gemengd koor

zaterdag 26 Hippolytus 21:45 uur T. Thomassen/L. Everts Paaswake

zondag 27 OLV Geboorte 09:30 uur H. Spaan Gemengd koor

zondag 27 Bonaventura 09:30 uur L. Everts Pasen/Groot koor/KWD

zondag 27 Franciscus 10:00 uur T. Thomassen Pasen/kinderkoor/gezinsviering

zondag 27 Hippolytus 11:00 uur F. Burgers Kinderwoorddienst

Maandag 28 Bonaventura 9:30 uur T. Thomassen 2de Paasdag/Groot koorMaandag 28 Franciscus 10:00 uur H. Spaan 2de Paasdag/dameskoorwoensdag 30 Bonaventura 9:00 uur H. Spaan donderdag 31 OLV Geboorte 9:00 uur L. Everts Gemengd koordonderdag 31 Franciscus 9:15 uur H. Spaan Kerkhofkapel

WEEK 2 t/m 8 april Lezingen Genesis 28,10-22; Openbaring 1,12b-20; Lucas 24,13-35

weekdag locatie aanvang voorganger opmerkingzaterdag 2 Bonaventura 19:00 uur WoCoVi

zondag 3 Bonaventura 9:30 uur WoCoVi

zondag 3 OLV Geboorte 9:30 uur T. Thomassen Gemengd koor

zondag 3 Franciscus 10:00 uur L. Everts Middenkoor/doopviering

zondag 3 Hippolytus 11:00 uur H. Spaan

dinsdag 5 Bonaventura 9:30 uur H. Spaan Seniorenviering

woensdag 6 Bonaventura 9:00 uur T. Thomassen

donderdag 7 OLV Geboorte 9:00 uur H. Spaan

Rooster

Page 28: 160303 parochie pax christi magazine

KamerikH. Hippolytus Kerk, Mijzijde 132, 3471 GT KamerikSecretariaat: Joke van LeeuwenTelefoon: 0348-401.319E-mail: [email protected]

PastoraatsgroepDienen: T. Bijsterbosch 0348-401.985 M. Okkerman 0348-401.854Vieren: P. Rijnbeek 06-5474.3972Vorming & Toerusting: J. van Leeuwen 0348-401.319Pastoraal team: L. Everts 0348-203.012

LocatieraadVoorzitter: G. Voorbij 0348-401.475Secretaris: N. van Breukelen 0348-400.185Penningmeester: N. Bouwman 0348-401.749Lid: H. Sturkenboom 0348-402.444Lid: W. Zuijdervliet 0348-401.880

Voor het betalen van rekeningen en stipendiumBankrekening: NL 36 RABO 0331 1001 77

KerkbijdrageBankrekening: NL 47 RABO 0331 1024 04

Meije-ZegveldOnze Lieve Vrouw Geboorte, Meije 137, 2411 PN BodegravenSecretariaat: Linda BalvertTelefoon: 0172-685.574E-mail: [email protected]

PastoraatsgroepLeren: A. Graman 0348-691.505 Dienen: D. Mouris 06-1219.4917 Vieren: C. Bunnik 0348-447.116Pastoraal team: L. Everts 0348-203.012

Locatieraad Voorzitter: I. Bos 0172-685.754 Secretaris: D. Fierens 0348-691.925 Penningmeester: J. Nollet 0348-691.212

Voor het betalen van rekeningen, stipendium en kerkbijdrage: NL20 RABO 0341 9019 97

OudewaterSt. Franciscus van Assisië, Kapellestraat 13, 3421 CT OudewaterSecretariaat: Geer Zijleman/Anja BoereDi., wo. en do. 09.00-11.30 uur/maandag en vrijdag gesloten Telefoon: 0348-561.593E-mail: [email protected]

PastoraatsgroepVoorzitter: Vacant 0348-203.012Dienen: J. Oorschot 0348-563.297Leren: W. Blom 0348-561.788Vieren: Vacant Pastoraal team: L. Everts 0348-203.012

LocatieraadVoorzitter: C. Jongeling 0348-564.411Penningmeester: C. van Dijk 0348-563.245Secretaris: M. de Bree-van Dijk Lid: A. v.d. Hadelkamp 0348-561.749

Voor het betalen van rekeningen en stipendiumBankrekening: NL 11 RABO 0141 0026 46

KerkbijdrageBankrekening: NL 83 RABO 0141 0055 21

WoerdenH. Bonaventura, Rijnstraat 56, 3441 BV WoerdenSecretariaat: Lia BurggraafDi. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 (maandag gesloten)Telefoon: 0348-412.817E-mail: [email protected]

PastoraatsgroepVoorzitter/Leren: A. Plantenga 0348-414.584Dienen: G. Schill 0348-418.868Vorming & Toerusting: Vacant Vieren: B. Arts 0348-416.658Pastoraal Team L. Everts 0348-203.012

LocatieraadVoorzitter: Th. H. van Rijnsoever 0348-752.257Secretaris: T. Hendriks-van Dam 0348-419.317Penningmeester: W.J. Veelenturf 0348-418.140Materiële zaken: J. van der Tol 0348-418.332Facilitaire zaken: T. Beving 0348-417.408

Voor het betalen van rekeningen (de rekeningen staan op naam van H. Bonaventura)Bankrekening NL72 INGB 0000 0968 88

Kerkbijdrage:Bankrekening NL10 INGB 0001 8565 17

Graag de reden van uw betaling vermelden.

Parochie Pax ChristiCentraal secretariaat: Marie-Louise van SchieveenRijnstraat 56, 3441 BV WoerdenTelefoon: 0348-203.012E-mail: [email protected]

OpeningstijdenDinsdag, donderdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur

Pastoraal TeamPastor H. Spaan [email protected] T. Thomassen [email protected] L. Everts [email protected]

Website Parochie Pax Christi www.parochiepaxchristi.nl

BestuurVoorzitter: Pastor H. Spaan 0348-203.012Vice-voorzitter: I. Nollet 0348-691.212Secretaris: G. Nederhof 0348-563.959Penningmeester: N. van Tricht 0348-691.983Lid/Communicatie: J. den Boer 0348-563.445 Lid/P&O: F. Maijstré 06-1506.4217

Wilt u de kerk een schenking doen (legaat, testament), dan kunt u zich wenden tot N. van Tricht.E-mail: [email protected]

Uitvaart coördinator Parochie Pax ChristiW. Post 06-5378.2533 - [email protected]