160421 visietekst radicalisering voorkomen.pdf

of 14 /14
Radicalisering voorkomen Inleiding Momenteel is er een vraag die ons allen als leerkrachten bezighoudt: ‘Hoe maken we school in tijden van radicalisering?’. In de huidige maatschappij is diversiteit alomtegenwoordig. Radicalisering en polarisering zijn niet weg te denken. In de scholen moeten leerkrachten omgaan met gevoelens van angst, ontreddering, felle argumenten, maatschappelijke, psychologische en geopolitieke vragen en soms zelfs met (verbale) agressie. Kortom, ze staan voor complexe uitdagingen. OVSG krijgt vaker vragen van scholen waarop we graag een antwoord willen bieden. OVSG wil hiervoor drie zaken aanreiken: zeven krachtlijnen die de preventieve aanpak toelichten, achtergrondinformatie over (de rol van de school bij) radicalisering en materialen waarmee scholen de krachtlijnen in de praktijk kunnen brengen (in ontwikkeling). Door wat zich voordoet in de actualiteit (aanslagen in Brussel, in Ankara…) zijn we geneigd om ons vooral te focussen op radicalisering van jongeren met islamitische achtergrond. Er zijn echter verschillende vormen van radicalisering waarvoor de school alert kan zijn. Wat is radicalisering? De term ‘radicalisering’ onderscheidt zich van ‘activisme’, ‘extremisme’ en ‘terrorisme’. Deze laatste termen kunnen gesitueerd worden op een continuüm. Hieronder verduidelijken we wat met deze termen bedoeld wordt. De democratie vormt het uitgangspunt van het diagram. Figuur 1: Visuele voorstelling van de termen activisme, extremisme en radicalisering waarbij enkele voorbeelden worden gegeven van deze termen (Wienke & Ramadan, 2011).

Author: dinhdat

Post on 11-Jan-2017

234 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 160421 Visietekst Radicalisering voorkomen.pdf

Radicalisering voorkomen

Inleiding

Momenteel is er een vraag die ons allen als leerkrachten bezighoudt: ‘Hoe maken we school

in tijden van radicalisering?’. In de huidige maatschappij is diversiteit alomtegenwoordig.

Radicalisering en polarisering zijn niet weg te denken. In de scholen moeten leerkrachten

omgaan met gevoelens van angst, ontreddering, felle argumenten, maatschappelijke,

psychologische en geopolitieke vragen en soms zelfs met (verbale) agressie. Kortom, ze staan

voor complexe uitdagingen. OVSG krijgt vaker vragen van scholen waarop we graag een

antwoord willen bieden.

OVSG wil hiervoor drie zaken aanreiken: zeven krachtlijnen die de preventieve aanpak

toelichten, achtergrondinformatie over (de rol van de school bij) radicalisering en materialen

waarmee scholen de krachtlijnen in de praktijk kunnen brengen (in ontwikkeling).

Door wat zich voordoet in de actualiteit (aanslagen in Brussel, in Ankara…) zijn we geneigd

om ons vooral te focussen op radicalisering van jongeren met islamitische achtergrond. Er zijn

echter verschillende vormen van radicalisering waarvoor de school alert kan zijn.

Wat is radicalisering?

De term ‘radicalisering’ onderscheidt zich van ‘activisme’, ‘extremisme’ en ‘terrorisme’. Deze

laatste termen kunnen gesitueerd worden op een continuüm. Hieronder verduidelijken we wat

met deze termen bedoeld wordt. De democratie vormt het uitgangspunt van het diagram.

Figuur 1: Visuele voorstelling van de termen activisme, extremisme en radicalisering waarbij

enkele voorbeelden worden gegeven van deze termen (Wienke & Ramadan, 2011).

Page 2: 160421 Visietekst Radicalisering voorkomen.pdf

2

Activisme: een activist is iemand die idealen nastreeft die binnen de kern van de wet vallen. De manieren waarop hij/zij die idealen realiseert, zijn legaal (Wienke & Ramadan (2011); Klasse (2015)). Extremisme: een extremist is iemand die bij de realisatie van zijn/haar idealen de grenzen van de wet overschrijdt. Daarbij kan hij/zij illegale acties uitvoeren. Extremisten zijn niet bereid tot compromis en hebben een hogere tolerantie voor geweld. In geval van gewelddadig extremisme wordt gesproken van ‘terrorisme’. Radicalisering betekent dat een persoon of groep in toenemende mate bereid is om een strijd aan te gaan voor ingrijpende veranderingen in de samenleving die niet langer stroken met de democratische rechtsorde (Wienke & Ramadan, 2011). Dit kunnen veranderingen zijn op het vlak van de politieke, economische, sociale, religieuze en culturele orde. Bij radicalisering identificeert de persoon zich steeds meer met extreem gedachtegoed, vervreemdt steeds meer van zij die anders of genuanceerder denken en is de persoon alsmaar meer geneigd om zijn denken in handelen om te zetten (Klasse, 2015). Radicalisering hoeft niet te leiden tot extremisme. Mensen kunnen tot inkeer komen of

simpelweg het gewenste radicale leven niet volhouden. Om een beter zicht te krijgen op de

verschillende fasen van het proces van radicalisering, zie bijlage 1.

Aangezien deze termen op een continuüm te situeren zijn, is het moeilijk om duidelijk af te

bepalen vanaf wanneer er sprake is van extremisme. Deze discussie vormt dan ook onderwerp

van het maatschappelijk debat waaraan iedere school kan deelnemen.

Radicaliseren versus experimenteren

Het leven is een grote zoektocht en daar hoort experimenteren bij, dit zowel met nieuw gedrag,

met religie, als met het zich afzetten tegen maatschappij en ouders. Het gedrag dat jongeren

vertonen moet gezien worden in de brede context van samenleving, familieachtergrond,

sociale context, opvoeding en de ‘peergroep’ waartoe ze behoren en vele andere dimensies

die een invloed hebben op hun ontwikkeling (Spee & Reitsma, 2015). Aangezien

experimenteren hoort bij de puberteit, is het soms moeilijk om te weten wanneer er sprake is

van pubergedrag, van verontrustende ontwikkeling of van radicalisering (Spee & Reitsma,

2015). Het is echter belangrijk pubergedrag te kunnen onderscheiden van verontrustende

ontwikkeling en radicalisering zodat leerkrachten jongeren een experimenteerzone kunnen

aanbieden waarin ze door het opdoen van ervaringen hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen

en ontdekken. Het is immers binnen deze leerzone dat jongeren hun opvattingen, regels en

waarden kunnen beproeven. Leerkrachten moeten de jongeren dan ook voldoende vertrouwen

geven en eerder monitoren dan controleren (Deboutte, 2006).

De leerkracht doet ertoe

De school is een essentieel onderdeel van de bredere sociale omgeving waarvan jongeren

deel uitmaken. Daarom is het belangrijk dat leerkrachten zich bewust zijn van de invloed die

zij kunnen hebben op jongeren en hun ontwikkeling. OVSG vindt het dan ook belangrijk dat ze

steeds de gedachte ‘de leerkracht doet ertoe’ in het achterhoofd houden wanneer zij in contact

komen met kinderen en jongeren waarvan zij vermoeden dat deze aan het radicaliseren zijn.

Page 3: 160421 Visietekst Radicalisering voorkomen.pdf

3

Onderstaande tekst geeft zeven krachtlijnen weer, bedoeld om radicalisering te voorkomen.

De ideeën in deze krachtlijnen sluiten aan bij de identiteitskenmerken van het stedelijk en

gemeentelijk onderwijs.

Zeven krachtlijnen voor de school

Zet in op verbondenheid.

Verbondenheid is een psychologische basisbehoefte van de mens om te komen tot groei

en welbevinden (Vansteenkiste en Soenens, 2015). Omwille van deze basisbehoefte is het

belangrijk dat de mens een basisattitude ontwikkelt waarin hij zich verbonden voelt met een

steeds ruimer wordende omgeving: (1) met zichzelf, (2) de ander, (3) de materiële omgeving,

(4) de groep/samenleving/culturen, (5) het levensgeheel (cf. infra). Deze basisattitude leidt tot

een respectvolle, rechtvaardige omgang met de omgeving. Het is een grondhouding, een

fundament, dat ruimte voor verschillende culturele, levensbeschouwelijke en persoonlijke

inkleuringen mogelijk laat (Deklerck, 2005, p. 3).

Gezien het cruciale belang van verbondenheid is het werken eraan op school een

noodzakelijke, preventieve actie waar best mee begonnen wordt vanaf de kleuterklas. Op

school zijn er heel wat kansen om kinderen en jongeren ervaringen van verbondenheid te

laten opdoen. Door deze ervaringen kunnen zij meer inlevingsvermogen en persoonlijke

weerbaarheid ontwikkelen en respectvoller in het leven staan. Bovendien neemt door

verbondenheid de kwetsbaarheid van leerlingen af (Deboutte, 2006).

De leerkracht heeft een cruciale rol in het opzetten van activiteiten waarbij leerlingen

verbondenheid realiseren.

1. Verbondenheid met zichzelf. Omdat gedachten en gevoelens uitgaan van de

kinderen en jongeren zelf, en zij het middelpunt zijn van hun beleving, is deze dimensie

van verbondenheid uiterst belangrijk. Kinderen en jongeren moeten dus in voeling zijn

met zichzelf, in functie van een optimaal welbevinden.

Voorbeelden: Leerlingen komen tot rust in een koesterhoekje, luisteren er naar

muziek, lezen er een boek; Leerlingen leren via leefsleutels of kwaliteiten- en

talentenonderzoek aandacht te hebben voor zichzelf als persoon, keuzes te

maken, zichzelf en hun talenten en mogelijkheden te ontdekken …

2. Verbondenheid met de ander. Kinderen en jongeren kunnen veel van elkaar leren.

Het is daarom belangrijk dat ze constructief leren omgaan met elkaar en weten hoe ze

conflicten zelfstandig kunnen oplossen. Daarnaast is het cruciaal dat zij zich ook

verbonden voelen met de leerkracht. De kwaliteit van de relatie tussen de leerkracht

en de leerling hangt immers samen met het sociaal functioneren van de leerling, diens

betrokkenheid bij de leeractiviteiten en leerprestaties (Koomen, Spilt, Roorda, Oort &

Thijs, 2011).

Voorbeelden: Door het organiseren van poppen- en rollenspelen in de lessen

drama leren leerlingen emoties benoemen, herkennen en er gepast op

reageren; Het werken aan sociale vaardigheden leert leerlingen dialogeren in

plaats van discussiëren en ‘geweldloos’ communiceren; Leerlingen leren

verantwoordelijkheden opnemen voor anderen door peer-tutoring of meter- en

peterschap …

3. Verbondenheid met de materiële omgeving. Kinderen en jongeren voelen zich

verbonden met de materiële omgeving en leren zorgzaam met materialen omgaan.

Page 4: 160421 Visietekst Radicalisering voorkomen.pdf

4

Voorbeelden: Leerlingen krijgen verantwoordelijkheden bij het uitlenen van

materialen door het werken met een uitleenbalie van sportmaterialen,

geluidsinstallaties enz. die uitgebaat wordt door de leerlingen zelf; De school

werkt met een leermethode die de diversiteit in de maatschappij weerspiegelt

waardoor ieder kind zich erin herkent …

4. Verbondenheid met de groep/samenleving/culturen. De school zet in op het

creëren van een goede band met de school en de schoolomgeving omdat goede

contacten de communicatie bevorderen. Op die manier worden tal van bruggen

geslagen: er groeit contact tussen de kinderen/jongeren en de buurtbewoners en de

buurt wordt ervaren als een thuiszone. Daarnaast is het belangrijk dat scholen de

bredere buitenwereld dichterbij brengen. Dit kan door te werken rond actief

burgerschap waarbij verbondenheid met de samenleving wordt gestimuleerd en

leerlingen leren deel te nemen aan een het gezamenlijke politieke, economische,

culturele en sociale leven (Van Oers, Leeman & Volman, 2009). Door het ontdekken

van verschillen en gelijkenissen tussen mensen binnen elk van deze domeinen worden

leerlingen zich immers bewust van hun eigen identiteit en referentiekader.

Voorbeelden: Tijdens een gezamenlijk stiltemoment herdenken de leerlingen en

leerkrachten alle slachtoffers van oorlog en geweld. Nadien is er een moment

voorzien waarin leerkrachten en leerlingen in gesprek gaan; De school zet in op

sociale acties (vb. buurtprojecten, kom op tegen kanker, Unicef) waaraan

leerlingen kunnen deelnemen; Het organiseren van sociale stages in

rusthuizen, vzw’s, scholen …

5. Verbondenheid met het levensgeheel. Kinderen en jongeren leren hun eigen

natuurlijke levensverloop met alle negatieve en positieve ervaringen die daarin

voorkomen een plaats geven binnen hun leven. Daarnaast (h)erkennen zij dat hun

leven deel uitmaakt van het ruimere geheel gesitueerd binnen tijd en ruimte.

Voorbeelden: Leerlingen richten een herdenkingshoekje in waarin ze foto’s,

tekeningen en voorwerpen kunnen achterlaten van overleden familieleden;

Filosoferen met jongeren, participeren aan milieuprojecten; In de klas maakt de

leerkracht thema’s als ziekte, dood, ouder worden bespreekbaar; …

(Deklerck, 2005; Laevers, Heylen & Daniels, 2004)

Figuur 2: cirkels van verbondenheid – A. Depuydt (1996)

Ten slotte wil OVSG graag een aanvulling doen bij punt 5 ‘verbondenheid met het

levensgeheel’. Hoewel het belangrijk is om ervaringen binnen het levensverloop een plaats te

kunnen geven, is het minstens even belangrijk om leerlingen duidelijk te maken dat zij hun

leven ook zelf vorm kunnen geven. Het is dan ook essentieel om kinderen en jongeren een

toekomstbeeld en -perspectief aan te reiken, aangezien zij dit vaak nog niet hebben. In het

kader van radicalisering kan dit bijvoorbeeld door kinderen en jongeren te informeren over

Page 5: 160421 Visietekst Radicalisering voorkomen.pdf

5

politieke systemen en hen de weg naar instanties te wijzen die hen toelaten hun stem te laten

horen (vb. minderhedenfora, VSK, Awel, Vlaamse ombudsman). Op die manier worden zij

aangemoedigd voor democratie te kiezen in plaats van voor radicalisering.

Zet in op wat gemeenschappelijk is.

Omniculturalisme

Er zijn twee manieren gebruikelijk om te kijken naar diversiteit (Moghaddam, 2009). Enerzijds

is er assimilatie. Dit betekent dat de ene groep zich volledig aanpast of opgaat in een

gevestigde, dominante groep. Op die manier ontstaat een homogene samenleving. Anderzijds

is er multiculturalisme of het versterken, onderstrepen van de verschillen tussen groepen.

Er is echter nog een andere manier om te kijken naar ‘diversiteit’: omniculturalisme

(Moghaddam, 2009). Dit betekent dat leerlingen beseffen dat ze in de eerste plaats tot de

eenheidsgroep ‘mens’ behoren en dat zij pas in tweede instantie deel uitmaken van

verschillende subgroepen op basis van hun religie, etniciteit, opleiding, taal, gender, klasse,

status, enzovoort.

Zet in op gemeenschappelijke waarden

Gelinkt met dit omniculturalisme is het belangrijk dat schoolteams bij leerlingen het besef

helpen ontwikkelen dat er gemeenschappelijke waarden zijn over de verschillende culturen

heen. Kennis en waardenverheldering hierover leidt immers tot wederzijds respect en

vertrouwen en maakt dialoog mogelijk.

Het inzetten op gemeenschappelijke waarden kan op verschillende manieren. Hieronder

worden twee voorbeelden weergegeven.

Zo moedigt OVSG bijvoorbeeld aan dat schoolteams en hun leerlingen zich oefenen in het

voeren van de interlevensbeschouwelijke dialoog. Hiermee wordt bedoeld dat zij elkaar leren

kennen op een realistische manier, zonder vooroordelen, in functie van respectvol samen

leven. De dialoog heeft tot doel op een open manier gezonde interesse en nieuwsgierigheid

voor anderen te wekken. Het gaat over dialoog voeren, luisteren naar elkaar, spreken en

samenzijn (CLBV, 2012). De interlevensbeschouwelijke competenties vind je hier.

OVSG moedigt ook aan dat leerkrachten bijvoorbeeld lessen uitwerken rond het thema ‘De

universele verklaring van de rechten van de mens’ en de ‘Kinderrechten’, zowel in het basis-

als in het secundair onderwijs. Niet alleen de inhoudelijke bespreking van deze verdragen is

daarbij belangrijk, maar vooral het reflecteren en het voeren van dialoog hierover is cruciaal.

De volgende vragen kunnen daarbij aan bod komen: ‘Worden de mensenrechten in alle

culturen op dezelfde manier ervaren?’, ‘Zijn de mensenrechten overal toepasbaar?’… Door de

actualiteit voldoende in de lessen te betrekken, kan de dialoog op gang worden gebracht.

Leerlingen in contact brengen met gemeenschappelijke waarden, is een gedeelde

verantwoordelijkheid van het hele schoolteam.

Page 6: 160421 Visietekst Radicalisering voorkomen.pdf

6

Werk aan identiteitsvorming.

Een essentieel gegeven bij elk kind en elke jongere is het vormen van een identiteit. Identiteit

is het gevoel een unieke en innerlijk samenhangende persoon te zijn, ondanks alle

veranderingen in relatie tot anderen (Erikson, 1971). Het is belangrijk om aan

identiteitsvorming te werken, aangezien het ertoe leidt dat leerlingen een ‘intern kompas’

kunnen opbouwen, dat bestaat uit authentieke waarden, doelen en interesses die richting en

betekenis kunnen geven aan hun leven (Vansteenkiste & Soenens, 2015). Het ‘intern kompas’

biedt allereerst houvast bij het maken van identiteitskeuzes. Dit is vooral belangrijk wanneer

er zich een overaanbod aan identiteitsopties voordoet en er keuzes gemaakt moeten worden.

OVSG vindt het belangrijk dat leerkrachten kinderen en jongeren ondersteunen bij de

ontwikkeling van hun intern kompas, zodat hun keuzes in overeenstemming zouden zijn met

de democratische waarden. Het beschikken over een goed intern kompas laat daarnaast ook

toe dat kinderen en jongeren, maar ook volwassenen voldoende veerkrachtig kunnen

reageren als de omgeving hem/haar verleidt om bepaalde levenskeuzes te verkiezen boven

andere (Vansteenkiste & Soenens, 2015).

Er is dan ook een cruciale rol weggelegd voor de school om mee te helpen aan de

identiteitsvorming van kinderen en jongeren.

Identiteit kan als volgt gedefinieerd worden (Gielen, 2008).

1) Persoonlijk: mensen en in het bijzonder kinderen en jongeren worstelen met

existentiële vragen zoals: ‘wie ben ik?’ en ‘wat moet ik doen?’.

2) Interpersoonlijk: de identiteit ontstaat in interactie met anderen.

3) Collectief: de identiteit wordt binnen een groep gevormd.

4) Dynamisch en reflexief: de identiteit kan veranderen doorheen de tijd en wordt

continu beïnvloed door de sociale omgeving, geopolitiek en nieuwe ideeën.

5) Multiple: mensen hebben steeds meerdere identiteiten. Afhankelijk van waar ze zijn

en bij wie ze zijn, kan een andere identiteit primeren.

In geval van radicalisering is er bij de jongere geen multiple identiteit, maar is er sprake van

een eenzijdige identiteitsontwikkeling. Zo domineert bij rechts-radicale jongeren hun nationaal-

socialistische identiteit, bij joods-orthodoxe jongeren staat hun joodse identiteit voorop (Gielen,

2008).

Voor de identiteitsontwikkeling is de adolescentie een zeer belangrijke - zo niet de

belangrijkste - periode. In deze levensfase ervaart de adolescent een identiteitsverwarring

(Erikson, in Vansteenkiste & Soenens, 2015, p. 294). Hiermee wordt het algemeen gevoel van

onzekerheid ten aanzien van de eigen persoon, het eigen leven en de eigen toekomst bedoeld.

De jongere lijkt stuurloos rond te dobberen waarbij hij of zij niet goed weet hoe de zaken aan

te pakken. De jongere zit met heel wat uiterst moeilijke, existentiële vragen. Gewoonlijk vindt

hij of zij een antwoord op deze vragen in de naaste omgeving, maar dat is niet altijd het geval.

Door de veranderende hersenontwikkeling van jongeren zijn zij bovendien vatbaarder en

gevoeliger voor het zwart-wit-denken van anderen die eenvoudige oplossingen aanreiken voor

hun complexe problemen. Zo kunnen zij vatbaar worden voor extremistisch gedachtengoed

(Klasse, 2015). Vandaar dat het belangrijk is dat de leerkrachten het intern kompas voeden

met democratische waarden.

Het is belangrijk dat leerkrachten ertoe bijdragen dat leerlingen een realistisch zelfbeeld

ontwikkelen waarbij ze eigenwaarde en zelfvertrouwen opbouwen. Een risicofactor voor

jongeren die radicaliseren is immers een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen en

Page 7: 160421 Visietekst Radicalisering voorkomen.pdf

7

inferioriteitsgevoelens (Benyaich, 2015). Daarnaast hebben ze weinig kennis over het

referentiekader waarin zij zich bevinden. Ze hebben het gevoel nergens bij te horen, niet

gerespecteerd te worden en geen aansluiting te vinden bij de dominante groepen in de

samenleving. Deze jongeren voelen zich kwetsbaar en zoeken naar een groep

gelijkgestemden waarin ze ‘opgevangen’ worden en het gevoel hebben iets te kunnen

betekenen.

Werk met positieve rolmodellen.

Voor kinderen zijn ouders en leerkrachten doorgaans de meest voorkomende rolmodellen.

Tijdens de puberteit verandert dit gewoonlijk en gaan jongeren op zoek naar referentiefiguren

die als rolmodel kunnen fungeren om hun identiteit mee vorm te geven (Deboutte, 2006).

Het gevaar bestaat echter dat jongeren die vatbaarder zijn voor extreme ideeën, zich gaan

identificeren met extreme en geradicaliseerde figuren. Daarom is het belangrijk dat

schoolteams de jongeren kunnen ondersteunen in hun zoektocht naar positieve rolmodellen.

Positieve rolmodellen zijn bijvoorbeeld: Malcolm X, Sihame El Kaouakibi, Adil El Arbi, Meyrem

Almaci, Obama, Samira Azabar, Marc Herremans, Vincent Kompany, Danira Boukhriss, Selah

Sue, Elio Di Rupo, Ish Ait Hamou, Marieke Vervoort … . Over hen kan gesproken worden

binnen de verschillende leergebieden en vakken. Het is ook belangrijk te zoeken naar positief-

kritische bronnen zoals bv. in het werk van Rudi Vranckx of Martin Heylen. Zij proberen steeds

op een kritische manier verschillende meningen naast elkaar te plaatsen om zo een

genuanceerd beeld te brengen van de actualiteit.

Daarnaast kunnen positieve rolmodellen ook helpen om negatieve stereotypen, die niet

langer in vraag worden gesteld, opnieuw kritisch te bekijken en positief te herformuleren. Nog

al te vaak denken leerlingen vanuit stereotypen. Deze hebben zeker hun nut aangezien ze de

realiteit helpen te vereenvoudigen en het mogelijk maken om voorspellingen te doen

(Brysbaert, 2010), maar het gevaar bestaat erin dat negatieve stereotypen niet meer in vraag

worden gesteld en dat ze algemeen aanvaard worden. Het is de taak van het schoolteam om

leerlingen te helpen met het afbreken van deze negatieve stereotypen en nieuwe, positieve

stereotypen op te bouwen.

Zet in op basiskennis om vanuit een kritische houding in dialoog te gaan.

Informatie vergaren vanuit een kritische houding

Vanuit de idee dat kennis macht is, is het belangrijk dat in de scholen al op jonge leeftijd sterk

wordt ingezet op het kritisch leren lezen, luisteren en kijken. OVSG stelt daarom in de

leerplannen voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs verschillende doelstellingen voorop

die hiertoe bijdragen.

Hoe meer kennis een leerling heeft, hoe minder deze vatbaar zal zijn voor manipulatie en

indoctrinatie (Azzouz, 2015). Leerlingen moeten echter leren om tijdens hun zoektocht naar

kennis informatie niet zomaar voor waar aan te nemen, maar ze altijd vanuit een kritische

houding te benaderen.

Leren omgaan met een diversiteit aan bronnenmateriaal en hierover in kritische

dialoog gaan

Page 8: 160421 Visietekst Radicalisering voorkomen.pdf

8

Leerkrachten kunnen het kritisch denkvermogen van leerlingen trainen door hen zelf diverse

bronnen aan te reiken op school (vb. verschillende kranten, tijdschriften, films, boeken,

cursussen …) en die nadien samen in een kritische dialoog te bespreken. Het mag echter niet

bij deze bronnen blijven. Ook over bronnen die leerlingen zelf vaak gebruiken in hun vrije tijd

(vb. facebook, twitter, opiniestukken op sites, blogs …) en over bronnen die extremisten als

propaganda verspreiden, kunnen leerkrachten het best samen met de leerlingen interactieve

gesprekken voeren en in dialoog gaan (Azzouz, 2015; RAN 2015).

Leren omgaan met een diversiteit aan meningen en hierover in kritische dialoog

gaan

Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen geoefend worden in het leren omgaan met een

diversiteit aan meningen en opinies die in verschillend bronnenmateriaal terug te vinden is.

Dit kan bijvoorbeeld doordat leerlingen zich verdiepen in zowel de religieuze als de seculiere

wetenschappen en standpunten uit verschillende disciplines tegen elkaar afwegen en

gezamenlijk bespreken (Azzouz, 2015).

Het is ook wenselijk dat leerkrachten leerlingen kunnen aantonen dat opvattingen van

personen en groepen in de loop van de tijd kunnen evolueren. Door leerlingen te informeren

over uiteenlopende standpunten en veranderingen binnen het denken over religieuze,

maatschappelijke, politieke, economische en wetenschappelijke thema’s, kunnen leerlingen

actuele opvattingen van anderen beter begrijpen en leren zij zelf in een gesprek een

genuanceerd standpunt in te nemen.

De leerkracht als rolmodel

Opdat leerlingen kritisch zouden leren lezen, is het belangrijk dat alle leerkrachten binnen

het schoolteam zelf het goede voorbeeld geven (vzw Motief, 2015). Allereerst is het nodig

dat zij vanuit een kritische houding basiskennis opdoen over die onderwerpen waar zij niet

mee vertrouwd zijn, maar waarin leerlingen kunnen radicaliseren. Door dit te doen kunnen zij

foutieve redeneringen en argumenten van leerlingen weerleggen.

Daarnaast draagt zich degelijk informeren ertoe bij dat leerkrachten die zelf vatbaar zijn voor

radicale ideeën ook hun eigen negatieve vooroordelen ten opzichte van bepaalde groepen

leerlingen in vraag kunnen stellen en vervangen door nieuwe, positieve oordelen.

Tevens is het wenselijk dat leerkrachten zich informeren over instrumenten en methodieken

die hen kunnen helpen om in dialoog te gaan en interactieve gesprekken te voeren (vb.

methodieken om aan verbondenheid te werken, methodieken om in dialoog te gaan met

leerlingen over gevoelige onderwerpen, instrumenten zoals de radicx (zie hieronder) die

bedoeld zijn om inzicht te krijgen in het proces van radicalisering…).

Wees je bewust van je eigen referentiekader.

Leerkrachten worden dag in dag uit geconfronteerd met complexe en betekenisvolle

interacties. Dit brengt heel wat onvoorspelbaarheid met zich mee (Kelchtermans, 2001). Om

hiermee om te gaan is het vaak nodig om snel en adequaat te handelen. Het persoonlijk

referentiekader dat de eigen onbewuste waarden, normen, gevoelens en gedachten omvat,

stuurt dit handelen. Het is dan ook belangrijk dat leerkrachten tijd nemen om te reflecteren

over en zich bewust te worden van hun persoonlijk referentiekader zodat ze nadien hun

onderwijspraktijk kunnen bijsturen.

Page 9: 160421 Visietekst Radicalisering voorkomen.pdf

9

Reflecteren omvat zowel diepgaande als brede reflectie. Brede reflectie wil zeggen dat

leerkrachten reflecteren over de morele, politieke en emotionele dimensie van hun

onderwijspraktijk. De morele dimensie gaat over de waarden en normen die een

onderwijsprofessional heeft en die zijn/haar onderwijspraktijk beïnvloeden (vb. Stond ik als

leerkracht tijdens mijn les even goed open voor de argumenten van de jongens als die van de

meisjes?). De politieke dimensie gaat over welke groepen leerlingen belang hebben bij wat

de onderwijsprofessional in zijn/haar praktijk doet. M.a.w. benadeelt of bevoordeelt de

onderwijsprofessional bepaalde groepen binnen zijn/haar onderwijspraktijk (Bv. Berisp ik

tijdens de les mijn allochtone leerlingen vaker dan mijn autochtone leerlingen wanneer zij een

zelfde storend gedrag stellen?). De emotionele dimensie gaat over de gevoelens die

leerkrachten ervaren in hun praktijk (Op welke manier heeft mijn angst om over een gevoelig

onderwerp als ‘het ontstaan van de aarde’ te praten, de dialoog met mijn leerlingen

bemoeilijkt?) (Kelchtermans & Ballet, 2009).

Omdat er zich in de praktijk heel wat onbewuste denkprocessen voordoen, moedigt OVSG

aan dat leerkrachten manieren zoeken om deze processen zichtbaar en bewust te maken.

Een mogelijk manier kan zijn om te werken met video(coaching), gesprekken met collega’s,

observaties, intervisie, collegiale visitatie…

Zet in op educatief partnerschap met ouders.

School en ouders zijn elkaars partners in de opvoeding van en het onderwijs aan kinderen.

Educatief partnerschap past bij de idee dat de school steeds meer gezien wordt als deel van

de ruimere leef- en leergemeenschap waaraan leerlingen, professionals en ouders

participeren. Dit partnerschap gaat uit van de gelijkwaardigheid van de partners en impliceert

een wederzijdse betrokkenheid (De Wit, 2008; Klaasen, 2008).

In geval van radicalisering lopen scholen en ouders snel tegen hun grenzen aan. Dit is een

aanleiding om in te zetten op een versterkt educatief partnerschap. Het is dus in het belang

van het kind dat ouders en school elkaars opvoedingsmilieu leren kennen, dat ze laten zien

dat ze wederzijds betrokken zijn en dat er een proces van pedagogische afstemming

plaatsvindt. Interesse tonen voor elkaars opvoedingsmilieu betekent echter niet dat school en

ouders elkaar normen en regels mogen opleggen, maar wel dat ze rekening moeten houden

met elkaars opvoedingsmilieu in functie van het kind. Een harmonische ontwikkeling van het

kind is immers het doel van het educatief partnerschap. Indien scholen erin slagen een

educatief partnerschap aan te gaan met de ouders is het gemakkelijker om in dialoog te gaan

met elkaar en kunnen ze tekens van radicalisering tijdig signaleren aan elkaar. In die zin is dit

een belangrijke preventieve actie.

Voor meer informatie over educatief partnerschap, zie hieronder (enkele interessante

teksten/materialen).

Page 10: 160421 Visietekst Radicalisering voorkomen.pdf

10

Tot slot: enkele interessante teksten/materialen

Informatieve teksten en tools rond radicalisering

Bron 1: Deradicalisering (2016)

http://onderwijs.vlaanderen.be/deradicalisering

Dit draaiboek biedt handvatten om als school om te gaan met radicalisering. De

volgende zaken komen aan bod: met welke preventieve maatregelen en initiatieven

kunnen scholen radicalisering voorkomen (1), wat kunnen scholen doen als ze bij

leerlingen verontrustende signalen vaststellen die (g)een acute dreiging vormen voor

de school en/ of maatschappij (2), hoe kunnen scholen best reageren als ze

verontrustende informatie over derden vernemen (3)?

Bron 2: Puberaal, lastig of radicaliserend (2015)

http://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/2015/04/Puberaal-lastig-of-

radicaliserend.pdf

Deze tekst biedt informatie over wat radicalisering is, het proces ervan en hoe het te

herkennen. Daarnaast staan de auteurs uitgebreid stil bij wat de rol van de school zou

kunnen zijn, zowel op school-, klas-, als leerlingniveau.

Bron 3: Radicx. Vroegtijdige signalering van radicalisering (2010)

http://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/radicx_-

_instrument_voor_vroegtijdige_signalering_van_radicalisering_tekst_2010.pdf

Deze link biedt een instrument waarmee inzicht verkregen kan worden in het proces

van radicalisering, activisme en extremisme bij jongeren. Dit instrument is een tool om

het gedrag van jongeren te duiden, zorgelijke signalen te herkennen en nodigt uit om

hierover met het schoolteam in gesprek te gaan.

Bron 4: Inspiratiebundel educatieve materialen radicalisering (2015)

http://www.kleurbekennen.be/sites/files_klb/documents/KleurBekennen-inspiratiebundel-

radicalisering-DEF.pdf

Deze bundel bevat voorbeelden van educatief materiaal om om te gaan met het thema

radicalisering. Deze materialen zijn bedoeld voor verschillende leeftijdscategorieën en

worden benaderd vanuit verscheidene invalshoeken.

Bron 5: Handvaten voor een lokale aanpak van radicalisering (2015)

http://www.vvsg.be/radicalisering/Documents/HLARmetBijlagen_0401.pdf

Deze bundel is bedoeld voor onderwijsprofessionals en bevat informatie over de rol die

lokale besturen en burgemeesters kunnen spelen in de aanpak van radicalisering.

Bron 6: Educatief partnerschap (2016)

http://www.koogo.be/inspiratie/educatief%20partnerschap

Deze tekst gaat over het belang van educatief partnerschap tussen school en ouder(s).

Page 11: 160421 Visietekst Radicalisering voorkomen.pdf

11

Bron 7: Herinneringseducatie: normaal radicaal (2015)

http://herinneringseducatie.be/normaal-radicaal/

Deze website biedt drie webinars aan waarbij twee experten informeren over

radicaliseren en identiteit. Concreet gaan zij in op de volgende drie onderwerpen:

radicalisering in perspectief (1), waar komt gewelddadige radicalisering vandaan (2),

dialoog en positieve identiteitsontwikkeling (3).

Materialen om met leerlingen en ouders in dialoog te gaan

Bron 1: De wereld op je bord. Brandende kwesties, ontwijken of aanpakken? Bundel met

suggesties voor leerkracht en klas (2008)

http://www.archipelkbs.org/uploadedFiles/KBS-

FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB2008_1765_DeWe

reldOpJeBord.pdf

Deze tekst biedt handvaten, achtergrond en methodische suggesties om gesprekken

over gevoelige materies om te buigen tot conversaties waarbij ieder zijn mening kan

uiten.

Bron 2: Werkvormendatabank Ambrassade (2016)

https://ambrassade.be/

Deze website biedt onder andere concrete werkvormen aan om leerlingen te doen

discussiëren, te laten reflecteren en hen ideeën te doen uitwisselen.

Bron 3: Het voeren van een leerlinggesprek (2013)

http://www.leerlinggesprek.nl/stappenplan/

Op deze website zijn formulieren te downloaden die gebruikt kunnen worden bij het

voeren van een gesprek met leerlingen. Twee concrete formulieren hierbij zijn ‘format

leerlinggesprek’ en ‘format leerlingplan’. In het eerste formulier staan de fasen van het

gesprek en dit kan als leidraad meegenomen worden tijdens het gesprek. In het tweede

formulier kunnen afspraken tussen leerling en leerkracht opgenomen worden en dit

wordt door de leerling zelf ingevuld.

Bron 4: Gesprekken met leerlingen (2013)

http://veenplas.nl/bestanden/1446/K.1.-Kindgesprek-1.2013.pdf

Deze website geeft concrete werkdocumenten om in gesprek te gaan met leerlingen

over een bepaald onderwerp.

Bron 5: Diversiteit in actie (2014)

http://www.diversiteitinactie.be/

Deze website bevat concrete tips en ideeën hoe je met leerlingen in gesprek kunt gaan

rond onder andere sociaal-cultureel bewustzijn en burgerschap en biedt daarnaast ook

tips om te communiceren met ouders.

Page 12: 160421 Visietekst Radicalisering voorkomen.pdf

12

Bronnen

Azzouz, A. (2015). Religieus extremisme: een tegendiscours. Studiedag in het Huis van het

Nederlands (Brussel) op 11 december 2015.

Bilal Benyaich (2015). Een integrale kijk op radicalisering. Studiedag in Mechelen op 26 mei

2015.

Brysbaert, M. (2010). Pyschologie. Academia: Gent.

CLBV, Commissie Levensbeschouwelijke vakken (2012). Interlevensbeschouwelijke

competenties in het kader van dialoog en samenwerking tussen levensbeschouwingen op

school. Geraadpleegd op 13 november via

http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/lbv/files/20121206_dossier_ILSenILD.pdf

Deboutte, G., 2006. Verbondenheid als antwoord op “de-link-wentie”. Pleidooi voor een

positief en kansengericht omgaan met kwetsbare/gekwetste jongeren. In Kwetsbare

jongeren. Een uitdaging voor de samenleving en voor het salesiaans opvoedingsproject. Don

Boscovormingscentrum, pp. 65-91.

Deklerck J. (2005). Verbondenheid, kans tot existentieel leren in onderwijs en

jeugdhulpverlening. Congres Jeugdhulpverlening 22 april 2005.

Depuydt, A. (1996). Re-ligie: een antwoord op delinquentie?. In: Metonia, juni 1996, 105-122.

De Wit, C. (2008). Educatief partnerschap tussen ouders en school. KPC Groep: ’s-

Hertogenbosch.

Gielen, A.J. (2008). Radicalisering en identiteit. Radicale rechtse en moslimjongeren

vergeleken. Amsterdam. Aksant: Universiteit Amsterdam.

Huyge, E. (2015). Die Marokkanen toch! Voorbij het stereotype in het onderwijs. Studiedag in

het Huis van het Nederlands (Brussel) op 11 december 2015.

Kelchtermans, G. (2001). Reflectief ervaringsleren voor leerkrachten. Een werkboek voor

opleiders, nascholers en stagebegeleiders. Cahiers voor Didactiek, 10. Deurne: Wolters

Plantyn.

Kelchtermans, G., Ballet, K. (2009). Geef eens een voorbeeld. Werken met

praktijkvoorbeelden in opleiding en nascholing. Mechelen: Wolters Plantyn.

Klaasen, C. (2008). Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders. Pedagogiek

en Onderwijskunde. Radboud Universiteit.

Klasse (2015). Dossier Radicalisering. Geraadpleegd op 7 december 2015 via

https://www.klasse.be/radicalisering/.

Koning Boudewijnstichting (2008). De wereld op je bord. Brandende kwesties, ontwijken of

aanpakken? Bundel met suggesties voor leerkracht en klas. Geraadpleegd op 5 januari 2016

via http://www.archipelkbs.org/uploadedFiles/KBS-

FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB2008_1765_DeWe

reldOpJeBord.pdf

Koomen, H.M.Y., Spilt, J.L., Roorda, D.L., Oort, F., Thijs, J. (2011). Leraar-leerlingrelaties,

schools leren van leerlingen en welbevinden van leraren. Een samenvatting van twee

reviewstudies. Geraadpleegd op 13 november 2015 via

Page 13: 160421 Visietekst Radicalisering voorkomen.pdf

13

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/437466/1/Publiekssamenvatting+NWO_folder

_170111.pdf

Laevers, F., Heylen, L., Daniels, D., Herbots, E., Van Keer, F. & Wijnen, M-T. (2004).

Ervaringsgericht werken met 6- tot 12- jarigen in het basisonderwijs. CEGO Publishers:

Leuven.

Moghaddam, M. F. (2009). Omniculturalism: Policy solutions to fundamentalisme in the era

of fractured globalization. In Culture Psychologie, 15, p. 337-347.

Pameijer, N., van Beukering, T., de Lange, S., Schulpen, Y., Van de Veire, H. (2010).

Handelingsgericht werken in de klas. De leerkracht doet ertoe! Acco: Leuven.

RAN, Radicalisation Awareness Network (2015). Manifesto for education. Empowering

educators and schools. Geraadpleegd op 10 november 2015 via

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-

do/networks/radicalisation_awareness_network/docs/manifesto-for-education-empowering-

educators-and-schools_en.pdf

Spee, I., Reitsma, M. (2015). Puberaal, lastig of radicaliserend. Geraadpleegd op 15

december 2015 via http://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/puberaal-lastig-of-

radicaliserend/

Vansteenkiste, M., Soenens, B. (2015). Vitamines voor groei. Ontwikkeling voeden vanuit de

Zelf-Determinatie Theorie. Acco: Leuven.

Van Oers, B., Leeman, Y., Volman, M. (2009). Burgerschapsvorming en

identiteitsontwikkeling. Een bijdrage aan pedagogische kwaliteit in het onderwijs. Van

Gorcum: Assen.

Verhagen, A., Reitsma, M., Spee, I. (2010). Radicx. Vroegtijdige signalering van

radicalisering. Geraadpleegd op 10 november 2015 via http://www.polarisatie-

radicalisering.nl/fileadmin/user_upload/pdf/Radicx-schoolversie-31-januari-2011.pdf

Vzw Motief (2015). Tendensen in de opstelling van opvoeders ten aanzien van jonge

moslims. Geraadpleegd op 9 november via

http://motief.org/phocadownload/pedagogischefocusradicalisering_motief.pdf

Wienke, D. & Ramadan, O. (2011). Polarisatie en radicalisering bij jongeren. Vragen en

antwoorden ten behoeve van professionals, werkzaam in eerstelijnsorganisaties en in het

onderwijs. Geraadpleegd op 10 november 2015 via http://www.nji.nl/nl/Download-

NJi/Pol_Rad_Extremisme.pdf

Page 14: 160421 Visietekst Radicalisering voorkomen.pdf

14

Bijlagen

Bijlage 1: De Wolf en Doosje (2010) – een stapsgewijze ontwikkeling van radicalisering.