160601 parochie pax christi magazine

of 24 /24
jaargang 4 nummer 5 JUNI 2016 Parochiemagazine Heilige Hippolytus Kamerik Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater Heilige Bonaventura Woerden In dit nummer o.a. Zorg en aandacht voor vluchtelingen Minsteracres Vreemde kostgangers San Damiano-kruis Kermis-mis Afscheid pastor Thomassen

Upload: peter-zijdemans

Post on 01-Aug-2016

221 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nieuwsblad van de parochie Pax Christi van Oudewater, Woerden, Kamerik en Meije-Zegveld

TRANSCRIPT

Page 1: 160601 parochie pax christi magazine

jaargang 4 • nummer 5 • JUNI 2016

Parochiemagazine

Heilige Hippolytus Kamerik • Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater • Heilige Bonaventura Woerden

In dit nummer o.a.Zorg en aandacht voor vluchtelingen • Minsteracres • Vreemde kostgangers • San Damiano-kruis •

Kermis-mis • Afscheid pastor Thomassen

Page 2: 160601 parochie pax christi magazine

Van de redactie Diane Bombeld

Inhoudsopgave

Van de redactie 2

Pastoraal gezien 3

Pastoraal nieuws 4 -5

Algemeen 6-10

Heilige van de Maand 11

Geloofsgemeenschap Kamerik 12-13

Geloofsgemeenschap Meije-Zegveld 14

Geloofsgemeenschap Oudewater 15-18

Geloofsgemeenschap Woerden 19-20

Liturgisch rooster 21

Afscheid pastor Thomassen 22-23

Adressen achterzijde

Op de derde zondag van juni vieren we traditiegetrouw Vaderdag.

Vaderdag wordt omschreven als een feestdag ter ere van vaders, waarbij hun vaderschap, vaderlijke plichten en de invloed van vaders in de samenleving wordt gevierd. De leukste cadeaus krijgen de vaders van de kinderen die nog op de basisschool zitten. Ik kan me nog de papieren oranje stropdas, het geplakte fotolijstje en de geverfde kleerhanger herinneren. Zelf heb ik voor mijn vader eens een asbak ge-kleid … . De cadeautjes van mijn kinderen waren altijd voor-zien van een kort versje. Vaak handgeschreven en in fonetisch schrift. ‘Ik fint je lief’ stond er dan onder.

Maar in de maand juni vieren we ook het Hoogfeest van het Heilige Hart. Dit vindt plaats op de derde vrijdag na Pinkste-ren. Juni wordt daarom ook wel ‘de maand van het Heilige Hart’ genoemd. Het Hart van Jezus wordt in de kunst gewoonlijk afgebeeld

als een geopende borstkas met daarin een bloedroodhart met een vlam. Het hart staat voor de persoon van Christus' Leven en Lijden, terwijl de vlam de Liefde en Barmhartigheid representeert.

Vroeger werd het Heilige Hartbeeld op plechtige wijze bin-nengeleid wanneer een gezin een nieuw huis betrok. Het ge-zin toonde op die wijze dat de liefde van Jezus de boventoon in hun huis voerde. Na de zegening van het beeld door de pas-toor, werd gezamenlijk het geloof beleden door het opzeggen van de twaalf artikelen van het geloof. Vervolgens werd de acte van toewijding gelezen met als afsluiting: ‘Leve het Hart van Jezus in onze harten als Koning van ons huisgezin’.

Ik denk terug aan Vaderdag toen de kinderen nog klein waren. Het knutselwerkje en het versje. De papieren oranje stropdas. Zo eenvoudig, en met onvoorwaardelijke liefde gemaakt. ‘Leve het Hart van Jezus in onze harten als Koning van ons huisgezin’. ❖

ColofonEen uitgave van de Parochie Pax Christi, Kamerik, Meije-Zegveld, Oudewater en WoerdenVerschijnt 1x per maand - 10x per jaar

Verspreiding:Dit blad wordt binnen de parochiegrenzen gratis thuisbezorgd.

RedactieDiane BombeldMarie-Louise van Schieveen Bep Willers-van OostwaardChrist van Vroonhoven

Redactieadres:Rijnstraat 563441 BV Woerden0348-203 012E-mail: [email protected]

KopijDe redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen niet te plaatsen, aan te passen of in een later nummer te plaatsen. Voor onjuistheden in de kopij kan de redactie (en drukker) geen verantwoording nemen.Overname van artikelen is met bronvermelding toegestaan.

Inleverdatums kopij Uitgave juli/augustus: donderdag 9 juni 2016 (dubbele uitgave)Uitgave september: donderdag 11 augustus 2016

DrukEcodrukkers, Nieuwkoop

Ontwerp / opmaakRobert-jan Cornet

Op de voorkant ‘Verering van het Hart van Jezus’, Johann Jakob Zeiller (1755), plafondfresco in het koor, stucwerk door F.X. Schmuzer, katholieke parochiekerk St. Vitus, Iffeldorf (Beieren, Duitsland).

Page 3: 160601 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 3

Pastoraal gezien

Dit lopende jaar en hoogstwaarschijnlijk ook in de komende jaren zal het aantal vluchtelingen met een verblijfsvergun-ning in Woerden sterk toenemen. De Gemeente Woerden wil er voor deze ‘vreemdelingen’ het beste van maken. Hulde aan onze burgervader Victor Molkenboer en zijn ambtenaren van de Gemeente Woerden.Allerlei initiatieven om de vluchtelingen welkom te heten en met en voor hun activiteiten te ontplooien, passeerden de re-vue. Van taallessen tot samen sporten, van maatjesprojecten en ontmoetingen. Teveel om op te noemen.

Inspirerend was de bijdrage op deze middag van Wij zijn Wageningen, de overkoepelende paraplu (werkgroep) voor zorg en aandacht in de Gemeente Wageningen voor vluch-telingen. Met elan, overtuiging en vastberadenheid hebben de gemeente Wageningen, de instanties en kerken aldaar de handen in elkaar geslagen. En waarom? Ik vroeg het iemand uit Wageningen. Haar antwoord was: ‘Om de doodeenvou-dige reden dat ik in elke vluchteling het gelaat van Jezus zie’. Toen werd het even stil. Deze ontmoeting was voor mij het hoogtepunt van deze middag.

‘Vluchtelingen’ nu en in de geschiedenis

Welnu, als we het hebben over ‘vluchtelingen’ nu en in de geschiedenis, kunnen wij in het boek van de Heer terecht. Bijvoorbeeld in het Oude Testament, het boek met vele boe-ken. En laten wij ons voor deze keer beperken tot het Oude Testament. Nu is het tricky om voor alles de Bijbel erbij te betrekken. Soms is het juist helemaal niet bijbels om de Bijbel te citeren, leert Edward Schillebeeckx. Bovendien telt het Oude Testa-ment 46 boeken (die van Samuël, Koningen, Kronieken en Makkabeeën dubbel geteld) en beschrijft het een periode en ontwikkeling van eeuwen. Ook het Godsbeeld in het Oude Testament was aan verandering onderhevig. De vraag is daarom: welk beeld over ‘de vreemdeling’, zeg maar ‘de vluch-teling’, komt naar voren in het gehele ritme van het Oude Testament? Wat is hierin de overheersende ethiek wanneer het gaat om ‘de vreemdeling’? Met deze vraag en het zoeken naar het antwoord doen wij recht aan het Oude Testament. Dan zijn we de Bijbel op het spoor.

Soms is ‘het vreemde’ in het Oude Testament vijandig, ver-

boden en bevreemdend. Maar dit verbleekt bij de oproep tot grote bekommernis en zorg voor ‘vreemdelingen’ zowel in het boek Leviticus (19,33-34), Exodus (22,20), Ruth, de histori-sche boeken alsook bij de profeten. (En dat is niet eens alles). We zien hierin een prachtig en indrukwekkend palet. Zo trekt in het boek Ruth Elimek wegens hongersnood met zijn hele familie naar Moab, om daar als ‘vreemdeling te leven’. (Ruth 1,1). Wegens hongersnood verblijft de profeet Elia als zodanig bij de weduwe in Sarefat, een stad buiten Israël (1 Kon. 17,20). En moest het volk van aartsvader Jacob niet om dezelfde reden vluchten naar Egypte? (Gen. 47,4).

Een ander vluchtmotief in het Oude Testament is oorlog, strijd en onderdrukking. Zie hoe de profeet Jesaja zich uitdrukt:‘Laat degenen die uit Moab verdreven zijn bij u wonen; wees hun toevlucht tegen de verdelger. Als de verdrukker eenmaal het veld heeft geruimd, aan de verwoesting een eind is gekomen en de vernielers uit het land zijn verdwenen, dan wordt er een troon gevestigd op genade en daarop zetelt dan, in de tent van David, een regeerder vol standvastigheid, bedacht op het recht en ijve-rend voor de gerechtigheid.’ (Jes. 14, 4a).

Gastvrijheid, zorg en aandacht

Gastvrijheid jegens ‘de vreemdeling’ en ‘de vluchteling’ is edel en teder tegelijk. Jesaja die oproept om bescherming en een zorgzame houding voor ‘vluchtelingen’. Dit is oudtestamen-tisch gedachtengoed. Ja, wees een toevlucht voor de Syrische en andere ‘vluchtelingen’. Dikwijls worden in profetische tek-sten ‘de vreemdelingen’ in een adem genoemd met weduwen en wezen: ‘Spreek eerlijk recht en bewijs elkaar liefde en barmhartigheid; verdruk de weduwe en de wees niet, de vreemdeling en de arme, en beraam geen kwaad tegen elkaar.’ (Zach. 7,9-10). Soortgelijke teksten vinden wij ook bij de profeet Jeremia ( 7,5-6 en 22,3). En de profeet Maleachi (3,5) verkondigt hoe God op de dag van Jahwe als aanklager zal optreden tegen ‘… degenen die de vreemdeling opzij dringen‘.

De zorg en aandacht voor ‘vreemdelingen’ in het Oude Tetament is niet zomaar een spirituele gedachte, waarbij de noodlijdenen worden gesust met de vermelding dat God hun geschrei aanhoort of gehoor zal geven aan hun klagen. De aardsheid van het Oude Testament laat hier geen ruimte voor.

De Heer neemt de vreemdeling in bescherming (Psalm 146, 9a)Leon Everts

Donderdag 21 april jl. was een bijzondere dag. De Gemeente Woerden organiseerde in het Baken een dag voor maatschappelijke instanties, verenigingen en kerken, met als onderwerp: ‘Zorg en de aandacht voor vluchtelingen met een verblijfstatus’.

Page 4: 160601 parochie pax christi magazine

4 JUNI 2016

Pastoraal Nieuws

Aanvang doopcatechese en doopgesprek: 20:00 uur.

Doopvieringen 2016Doopdatum Aanvang Locatie Pastoor Doopcatechese

Doopgesprekdatum

19 juni 12:00 uur Oudewater

3 juli Woerden 26 mei

4 september 12:00 uur Oudewater

9 oktober Woerden 8 september

13 november 12:00 uur Oudewater

11 december Woerden 3 november

Café Internationaal Let’s Bridge (laten we bruggen slaan)

Diaken Leon Everts

Op zondagmiddag 21 februari was er - sinds vele jaren - een ontmoeting tussen parochianen en vluchtelingen die woon-achtig zijn in Woerden. Het dreigde even mis te gaan, omdat wij van de Voedselbank en het Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart geen adressen kregen. Op zich juist. Maar beide instanties hebben de vluchtelingen uitgenodigd met een flyer. Ze waren zeer behulpzaam en vonden het een goed idee. Een kleine groep mensen van de Bonaventura geloofsgemeen-schap pakte de organisatie met groot geloof op. Niemand hoefde zich aan te melden, God geve de greep.Begin dit jaar kreeg ik van Ad van Schaik, boer en parochiaan uit Kamerik, de vraag of hij iets kon betekenen voor de Syri-sche vluchtelingen. Elk idee is een verantwoordelijkheid. Ad gooide een steen in het water; u weet wel wat er dan gebeurt: er ontstaan cirkels van klein naar groot. En zo gebeurde het dat wij bijeen waren met 20 parochianen, 26 vluchtelingen en twee pastores, Huub en Leon. Met drie

gezinnen met kleine kinderen.Het programma was als volgt: Ontvangst in de parochiezaal, daarna met auto’s naar de boerderij van Ad. De vluchtelingen keken hun ogen uit op de boerderij, de stal, de melkput, de boerderij en de kaasmakerij. Er was koffie in de huiskamer met verse melk en romige kaas. Spontaan klonk er ineens een lied in het Arabisch.Na dit bezoek reden we terug naar de pastorie voor heerlijke pannenkoeken en salade. Pastor Huub kwam aanzetten met een grote taart. De vluchtelingen, medelanders, genoten zichtbaar. Iedereen van hen gaf hun adres en verdere gegevens. Dit is geen een-malig treffen, dit smaakt naar meer. Met dank aan de vrijwil-ligers die dit mogelijk hebben gemaakt. De eerstvolgende ontmoeting is op zondagmiddag 18 sep-tember. Verdere gegevens volgen nog. Noteer het alvast in uw agenda. ❖

Het gaat niet om bevliegingen, maar om een leven met beide voeten op de grond. Men doet recht aan rechtelozen. De openheid ten aanzien van ‘de vreemdeling’ blijkt ook uit teksten die zonder meer verwijzen naar de welstand die ‘vreemdelingen’ kunnen verwerven te midden van het toen-malige Israël. Vooral de auteur van het boek Ezechiël gaat ver, heel ver. ‘Dit land moet u verdelen onder de stammen van Israël. Bij die verdeling moet u ook rekening houden met de vreemdelingen die in uw midden kinderen hebben gekregen. Zij gelden voor u als vrije burgers en krijgen bij de stammen van Israël hun eigen be-zit toegewezen. In het gebied van de stam waar zij wonen, moet u hun grondbezit toewijzen – Godsspraak van de Heer God.’

Het is aan ons

Spontaan gaan mijn gedachten uit naar Paus Franciscus. Hij was vorige maand op bezoek op het Griekse eiland Lesbos. Aldaar nodigde hij twaalf ‘vluchtelingen’ uit met hem mee te gaan naar het Vaticaan. In hetzelfde vliegtuig. Ik dacht, het zullen wel christenen zijn, nee drie moslimgezinnen. De

Sant’Egidio beweging in Rome zal voor hen zorgen. Onder de hoede van het Vaticaan. Wat een mission statement. Hartver-warmend.Het is ook aan ons, aan jou en mij, om dragers van mensen te zijn. Dragers van ‘vluchtelingen’. Heel jou leven werd jij ge-dragen. Op handen gedragen. De een misschien meer dan de ander, maar toch. We zijn in vrijheid opgevoed en met kansen voor onze persoonlijke ontwikkeling. Door welke mensen werd en word jij gedragen? Wie draag jij? Welke ‘vluchteling’? De diaconie in onze parochie Pax Christi staat op kruispunt. Op dit punt staat ‘de vluchteling’. Doet u mee? Volg het Paro-chiemagazine voor nieuws en ontwikkelingen over onze zorg en compassie voor onze broers en zussen uit verre landen. Waar de oorlog woedt. Waar de geur van oorlog hangt. De eerste activiteit in de geloofsgemeenschap Bonaventura voor ‘de vluchtelingen’ is al geweest. Zie hiervoor het verslag met foto’s op pagina 4.

Wilt u reageren op deze Pastoraal gezien, mail naar [email protected]. Bellen mag ook: 06-1051 0445. ❖

Page 5: 160601 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 5

Vluchtelingen hartelijk ontvangen op de boerderij

Dauwtrappen HemelvaartsdagChrist van Vroonhoven

Vroeg in de ochtend van Hemelvaarts-dag, 5 mei, tevens Bevrijdingsdag. Bij boerderij De Beekhove verzamelt zich een groep dauwtrappers. Tegen half acht is de groep bijna compleet. Na aankomst – net op tijd - van pastor Huub gaat het gezelschap op pad. De tocht gaat door het (ook letterlijk) weidse landschap rond Kanis. Er was gerekend op regen, blubber en zom-pige weiden. Helaas, de tocht gaat over redelijk verharde weggetjes met soms een voorzichtig zonnetje. Maar dat geeft wel veel gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen. Na een uurtje komen de dauwtrap-pers weer aan bij de boerderij. Daar is ondertussen een nog grotere groep

Hemelvaartvierders bij elkaar gekomen. Alles bij elkaar ongeveer 150 mensen, die mogen genieten van een biologisch verantwoord ontbijt.Er wordt een kleine stapel veilingkisten gemaakt, daarop de benodigdheden voor de viering van de Eucharistie. Van de ene tafel naar de andere tafel. Samen zingen, samen bidden, samen vieren. Een indrukwekkende preek van pastor Hub; geloof en twijfel, waarin de twijfel het geloof versterkt. De uitreiking van de communie, niet zo gemakkelijk aan zo’n grote groep in de beperkte ruimte, toch met een intens plechtig karakter.Hierna gaat ieder ‘zijns weegs’. Volgend jaar is er weer een Hemelvaartsdag … ❖

Pastoraal Nieuws

Page 6: 160601 parochie pax christi magazine

6 JUNI 2016

Algemeen

Vamos informatie avondStichting Vamos Schipluiden

In juli 2017 gaat er weer een groep jongeren met begeleiding naar Brazilië. Ze gaan daar het werk van Pater Gabriël Hofstede bekijken en natuurlijk steken ze ook zelf de handen uit de mouwen voor de armen daar. Pater Gabriël heeft aangegeven weer heel graag een nieuwe groep te ontvangen. Zou jij ook graag met de Vamosgroep Schipluiden/Woerden mee willen volgend jaar?Kom dan naar de informatie avond op

Dinsdagavond 14 juni in het Parochiecentrum van de H. Bonaventura te WoerdenAanvang 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur.

Er zal een film vertoond worden over het werk daar. En natuurlijk kunnen er vragen gesteld worden. Ben je vóór juli 2017 18 jaar,kj maar niet ouder dan 23 jaar, dan ben je van harte welkom.

Ook welkom als u/jij als begeleiding mee zou willen. We zoeken speciaal naar begeleiders die in de bouw leiding kunnen geven.

We hopen velen van jullie te ontmoeten.

Heb je nu al vragen, neem dan contact op met Jeanet Zuydgeest, telefoon 06-2735 0490.Ook kun je bellen met pastor Huub Spaan via het secretariaat 0348-203 012.Aanmelden voor de informatieavond mag via [email protected] of [email protected], maar dat hoeft niet. ❖

Concerten H. Bonaventurakerk 3 juni: Geerten Liefting, orgel (‘Stomme Film’)17 juni: Petra Veenswijk, orgel

Alle concerten zijn op de vrijdagavond en beginnen om 20.15 uur.Kosten: € 9,00, maar voor 65+ers € 7,50; kinderen tot 16 jaar gratis. Voor meer informatie: kijk op www.bonaventuraconcerten.nl

Op 3 juni is er een filmvertoning met live-orgelmuziek. Vroeger werd er live geïmproviseerd op het bekende theater-orgel. In de kerk klinkt het allemaal nog veel magischer. Zeer geschikt voor het hele gezin!

17 juni: Orgelconcert door Petra Veenswijk. organiste van de Maria van Jessekerk in Delft. Een Frans Romantisch programma waarin de orgels uitstekend tot hun recht komen. ❖

Page 7: 160601 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 7

Algemeen

VoedselbankJacqueline Arts

De Voedselbank ontvangt alleen houdbare producten. Daarom geen artikelen waarvan de houdbaar-heidsdatum is verstreken, geen zelfgemaakt voedsel of al geopende verpakkingen.

De voorkeursproducten voor juni en juli/augustus vanuit de Voedselbank Woerden:

Juni: voorkeurs producten in ver-band met Vaderdag• Deodorant voor mannen (voor-

keur: spuitbus),• 2-in-1 douche en shampoo voor

mannen en• Scheerschuim.

Juli/augustus: (wegens vakantie maanden samen, Voedselbank is meestal gehele periode open)• Houdbare melk• Keukenrollen• Luiers (maat 4 en 5)

We hebben al eens eerder houd-bare melk gevraagd, maar dit is nu

zo’n product waar heel veel vraag naar is. Mag dus best elke maand ingezameld worden. Hetzelfde geldt voor de grote maten luiers (maat 4 en groter). ❖

Paus Franciscus spreekt Nederlanders toe op Nederlandse dag in Rome Huub Smits, namens de werkgroep Rome-reis

Vorig jaar oktober gingen we als parochie Pax Christi op bedevaart naar Rome. Kort daarvoor werd bekend dat Paus Franciscus een Heilig Jaar van de Barmhartigheid had afge-kondigd en daarbij de Heilige Deur van de St. Pieter zou ope-nen. We hebben daarom gemeend ook dit jaar een bedevaart naar Rome aan te bieden. Bijzonder om deze Pelgrimstocht naar Rome te mogen maken voordat de Porta Sancta (Heilige Deur) op 20 november 2016 wordt gesloten.

De bedevaart wordt georganiseerd in samenwerking met de VNB uit Den Bosch. Het unieke is dat we mogen aansluiten bij de bedevaarten die door meerdere Nederlandse bisdom-men en katholieke organisaties worden georganiseerd in deze week om de afsluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartig-heid bij te wonen. Naar verwachting zullen we met meer dan 1000 Nederlanders in Rome verblijven. Om deze reden is er op dinsdag 15 november 2016 in Rome een Nederlandse Dag georganiseerd.

Kardinaal Eijk zal met de overige aanwezige Nederlandse bisschoppen in de gezamenlijke Eucharistieviering op 15 november in de Sint-Pieter voorgaan. De Kardinaal had paus Franciscus uitgenodigd de Hoofdcelebrant te zijn. Dit bleek niet mogelijk te zijn, maar wel kwam het verheugende bericht dat de Paus in de gelegenheid en van harte bereid is om de Nederlanders na afloop van de Heilige Mis toe te spreken. De Nederlandse dag krijgt een bijzondere glans met deze toezeg-ging dat de Bisschop van Rome, Paus van Franciscus, een

inspirerend woord tot ons zal richten. Graag nodigen we u dan ook uit om met ons mee te gaan op deze Romereis.

Wilt u deze unieke viering van Barmhartigheid meemaken? Kunt u samen met Parochie Pax Christi meereizen, van 14 tot en met 19 november. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze werk-groep, waarin deelnemen Annelies Plantenga, Joke van Oor-schot, Bert Vollering, Ko Kromwijk, Jan Baars en Huub Smits.Voor een reisbrief kunt u direct contact opnemen met Huub Smits, e-mail: [email protected], of 06 3177 9097 ❖

Page 8: 160601 parochie pax christi magazine

8 JUNI 2016

Algemeen

Zondag 10 tot met maandag 18 juli 2016: ‘SONGS OF LOVE AND LIFE!’ Voertaal: Engels Zingen in de ochtend en naar wens in de namiddag en/of avond nog een uurtje. Daarnaast vakantie vieren, wandelen, toeristische uitjes, de Evensong (vespers) in de kathedraal van Durham bezoeken, genieten van de rustige en vredige plek. Je kunt kennis maken met het inspirerende Minsteracres, de activiteiten en het goede werk aldaar. Natuurlijk is er ook mogelijkheid mee te gaan in het gebedsritme van de communiteit. De zang-week is voor iedereen met een beetje koorervaring! Uitgebreide info en aanmelden op www.dezangzaak.nl.

Zang & vakantieweek in retraite centrum minsteracres (GB) Monique van den Hoogen

Ruim 10 jaar geleden ging Passionist pater Jeroen Hoogland naar Engeland en werd daar hoofd van een communiteit van de Passionisten. Meteen kreeg hij daarmee een heel retraite-centrum onder zijn hoede. Hij werkte daarvoor in de St. Fran-ciscusparochie in Oudewater, waar Monique van den Hoogen graag met hem samenwerkte, omdat hij zo inspirerend was. Ze miste deze energieke werkvorm, vertelde hem dat en hij opperde het idee: dan kom je toch een keer naar Engeland? Het is bepaald niet bij die ene keer gebleven….

Inmiddels is Monique daar ‘deel van de inventaris’, oftewel:geheel thuis. Ze verzorgde bijvoorbeeld afgelopen Pasen voor de tiende maal alle zang bij de Paasretraite aldaar. De plek heet ‘Minsteracres’ en ligt 40 minuten landinwaarts bij Newcastle, heel stil midden in de heuvels en prachtige natuur van Northumberland. De kleine Passionisten-com-muniteit woont en werkt daar in een mooi oud landhuis. Ze organiseren vele retraites, wandelweekenden en vieren op bij-zondere wijze de feestdagen van het kerkelijk jaar. Ze bieden gastvrijheid aan bezoekers en bieden de helpende hand aan ieder die het nodig heeft. Je kunt er werken in de vredestuin, waar eigen groente verbouwd wordt of meedoen in andere werkzaamheden. Naast het landhuis staat een kerkje met een zeer actieve parochiegemeenschap. Pater Jeroen is daar de pastoor. De parochie is nauw verbonden met het retraitecen-trum. Het landhuis heeft 55 ‘hotel’kamers, een grote huis-

houdelijke staf, twee kokkinnen die heerlijk koken, een grote eetzaal en verschillende huiskamers.

Sinds zes jaar organiseert Monique zangweken op Min-steracres. Dit jaar van 10 tot 18 juli. Kom ook eens genieten van de warme gastvrijheid van de communiteit, zingen, uit-stapjes, de natuur, de rust! De overtocht gaat gezamenlijk per boot van IJmuiden naar Newcastle, maar het is ook mogelijk op eigen gelegenheid te reizen. ❖

Page 9: 160601 parochie pax christi magazine

Algemeen

Parochiemagazine Pax Christi 9

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaar-ten naar Banneux.Wij willen u dan ook graag uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik maakt.Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:• Een één daagse bedevaart op 8 augustus 2016.• Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 2 t/m 6 september

2016.• Een twee daagse bedevaart op zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2016.Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl. ❖

Bedevaart naar Banneux

Zin in een goede film? Geïnteresseerd hoe mensen – waar en hoe dan ook – ‘zin’ proberen te geven aan hun bestaan? In ‘ZIN IN FILM’ wor-den films met artistieke en spirituele diepgang vertoond.

De cyclus heet “Zin in Film”, want deze bijzondere films laten je kijken naar het leven en zetten je aan tot nadenken. Ze gaan over hoe mensen, waar ter wereld ook, leven in vreugde en verdriet, waar ze voor gaan, hoe ze omgaan met een crisis, hoe ze geloven of niet geloven, soms de zin van hun leven op het spoor komen. De films nodigen uit tot contact met jezelf en met medekijkers. Daarom is na afloop gelegenheid om met anderen je reactie te delen.

woensdag 29 juni WoerdenMargueriteDrama, Komedie, 2015,127 minuten, Frankrijk, Tsjechië, Bel-gië, regisseur: Xavier Giannoli acteur: Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau, Christa Theret, scenario: Xavier Giannoli

Komisch drama over de aristocratische Marguerite (Frot), die begin 20ste eeuw voor een select gezelschap aria’s zingt uit beroemde opera’s. Ze zingt verschrikkelijk vals, maar weet dat van zichzelf niet. En niemand die het haar wil vertellen, want ze is ook verschrikkelijk rijk. Sprankelende, sympathie-ke film over opportunisme en zelfbedrog is losjes gebaseerd op de beruchte Amerikaanse operazangeres Florence Foster Jenkins, die zelfs platen opnam waarop je haar kon horen krijsen.“Komisch op een wrange manier en triest op een vermakelijke vileine manier.” (Telegraaf)

Met dit komisch drama sluiten we dit twaalfde filmseizoen af.

ZIN IN FILM

AANVANG: 19.30 uur* In Woerden in de Parochiezaal, Rijnstraat 58.Entree: € 5,00 per persoon per avond. Op groot scherm, met Nederlandse ondertiteling. Begeleiding: Jos van Hulsen. Wegens grote belangstelling VOORAF AANMELDEN:[email protected] of bij parochiesecretariaat 0348-203 012. ❖

Zin in film Jos van Hulsen

Keurslagerij Van KesterenKruisstraat 3,

3441 BW Woerdentel. (0348) 41 27 40

Page 10: 160601 parochie pax christi magazine

10 JUNI 2016

Algemeen

Overleden

† Een gewone man, Gerard van der Kleij uit Oudewater, is van ons heengegaan. Als kind uit een groot gezin leerde hij al vroeg werken. Hij hield van voetballen, maar door een langdurig blessure moest hij noodgedwongen stoppen. Be-scheiden als hij was, stond hij niet graag op de voorgrond, in alle eenvoud deed hij zijn plicht tijdens zijn lange werkzame leven. Gerard was een lieve en zorgzame man voor zijn vrouw Bep, een hartelijke en goede vader voor zijn drie zonen. Vol belangstelling volgde hij zijn kleinkinderen die heel graag elke zondag op visite kwamen. Gerard was altijd bereid tot helpen, had je een klus, op Gerard kon je rekenen. Heel langzaam ging zijn gezondheid achteruit, het waren jaren vol angstige zorgen. Op 7 april gaf hij op 78 jarige leeftijd in volle overgave zijn leven terug in het vertrouwen dat hij thuis mocht komen bij God. Gerard was een heel gewone man, maar juist daarom zo bijzonder.

† ‘Ik zal boer blijven tot mijn dood!’ heeft Wim Oostveen uit Oudewater waargemaakt. Op 9 april overleed hij op 93-ja-rige leeftijd in de Wulverhorst, waar hij de laatste jaren samen met zijn vrouw Mien woonde. ‘De seizoenen van het leven vol-tooid’ Wim volgde altijd vol belangstelling de ontwikkelingen van zijn kinderen, hen stimulerend om dromen met je talen-ten waar te maken. Zo ook waren zijn kinderen vol waarde-ring om wie hun vader is geweest. Maar ook de kleinkinderen ontstaken vol dankbaarheid een lichtje en stonden tijdens de uitvaart rondom hun opa. Nu mag hij omringd zijn met Gods genade, die hem vast heeft ontvangen zeggende: ‘Zoals jij je koeien kende en de koeien jou, zo ben je ook bij Mij gekend!

† Maria Antonia Wilhelmina (Riet) van der Laan-Peek werd geboren op 11 februari 1925 te Snelrewaard. In haar jeugd verhuisde ze met haar familie naar Brabant en kwam door haar huwelijk met Theodorus van der Laan in 1960 in Kamerik te wonen. Daar stichtten zij een gezin, waarin twee jongens en een dochter opgroeiden. Haar man overleed vroeg en met behulp van haar zwager Henk kon zij de boerderij voortzetten tot haar zoon Koos de boerderij overnam. Daarna verhuisde zij naar het dorp, waar zij het geweldig naar haar zin had. Zij kon daar mensen ontmoeten en juist daarin lag haar kracht. Zij stond zeer open voor mensen en was vol be-langstelling en kon mensen met open armen ontvangen zoals haar schoonzoon uit Afrika en zijn familie. Van haar kleinkinderen heeft zij bijzonder genoten en de kleinkinderen van haar. Tot het einde van haar lange leven is zij zeer levenslustig gebleven. Toen zij op 9 april in de armen van haar dochter overleed, werd een lang, gelukkig en gelovig leven afgesloten. In verdriet, maar ook in dankbaarheid, mo-gen we haar nu thuis weten bij God.

† Op 13 april overleed Anthonius Hendrikus (Ton) van de Berg. Hij werd geboren op 13 juli 1938 in Oudewater in een gezin van dertien kinderen. Ton was een eenvoudige en har-telijke man. Wat hij met de ogen zag, kon hij ook maken, een man met twee rechterhanden. Hij heeft vele beroepen gehad.

In het bewogen jaar 1963 trouwde hij met Sjaan. Met zijn Sjaan mocht hij het geluk ervaren om vader te zijn van drie zoons en opa van vele kleinkinderen. Zijn uitvaart was op de eerste zomerdag met stralend weer. De laatste jaren ging zijn gezondheid hard achteruit, maar ook in mentaal opzicht werd zijn leven beperkt door dementie. Veel dank gaat uit naar de liefdevolle verzorging van de Wulverhorst. Wij bevelen Ton aan bij God de Vader, waarin hij al als klein kind geloofde. Ton rust in vrede.

† Op 22 april overleed Ellie van der Putten uit Woerden op 61-jarige leeftijd. Naar menselijke maat te jong, voor haar een vol leven. ’Het leven is gemaakt om idealen na te streven. En liefde, warmte en vriendschap zijn er een paar van …’, een citaat van Ellie. Haar leven lang geprobeerd om het waar te maken. Alle kleuren van het leven bewandelend, de positieve en lichte kleuren, maar ook de negatieve en donkere kleuren. Ze was creatief en artistiek. Voor haar niet altijd eenvoudig en ze ervoer de donkerte om zich heen als ze zich niet begrepen voelde. Uiteindelijk heeft ze los kunnen laten en was er voor haar het Licht, een glimlach op haar mond, delend in de Ver-lossing van haar God en Schepper.

Overledenen

Oudewater9 april: Nel van Zandwijk-Doesburg15 april: Joop van SchaikWoerden22 april: Corrie Magielse-van Niekerk (Woerden)

Page 11: 160601 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 11

Heilige van de maand

HH Petrus en Paulus 29 juniBep Willers-van Oostwaard

Petrus was een van de twaalf apostelen en heette oorspronkelijk Simon. Hij was de broer van An-dreas en was visser van beroep. Geboren in Betsa-ida, woonde hij ten tijde van zijn ontmoeting met Jezus in Kafarnaüm. Hij was gehuwd; de evange-lies maken melding van zijn schoonmoeder. Met Jakobus en Johannes behoorde Petrus tot de drie bevoorrechte leerlingen, die getuigen mochten zijn van Jezus’ glorie (de opwekking van Jaïrus’dochtertje, de gedaanteverandering op de berg Thabor) en van zijn vernedering (Hof van Olijven). Petrus verloochende Jezus kort voor diens dood tot driemaal toe. Toch gaf de verrezen Heer hem de leiding van de vroege kerk. Petrus kreeg de functie van ‘rots’ toegezegd waarop de gelovige gemeenschap gefundeerd moest worden.Net als Paulus, heeft Petrus verblijf gehouden in Rome. Hij stierf er de marteldood, volgens de overlevering de kruisdood, tijdens de vervolging onder Nero ( 64-67).

Paulus wiens Joodse naam Saul was, werd in het begin van onze jaartelling in Tarsus ( Zuid-Oost Turkije) geboren. Paulus heeft aanvankelijk het christendom hartgrondig verfoeid en vervolgd. Maar op weg naar Damascus voelde hij zich door de genade van God gegrepen; daar verscheen hem, zoals hij het later zou uitdrukken, de Heer, die hem riep tot het geloof en het apostelschap. Paulus’ bekering tot het christendom had plaats enkele jaren na de dood van Jezus. Paulus onder-nam drie grote missiereizen. Kort voor het jaar 50 nam hij ook deel aan het apostelconcilie van Je-ruzalem, waar Paulus’zending onder de heidenen officieel werd erkend.Omstreeks Pinksteren 56 werd hij in Jeruzalem door de Romeinen gearresteerd en twee jaar in Caesarea gevangen gehouden. Na een beroep op de keizer werd hij naar Rome overgebracht, waar hij nog twee jaar in gevangenschap doorbracht. Het staat vast dat hij in Rome onder Keizer Nero de marteldood is gestorven. De grote betekenis van Paulus is zijn bijzonder roeping en zijn werk als apostel, onder andere door de brieven die hij schreef naar de eerste christengemeenten. Deze zijn te lezen in het Nieuwe Testament. ❖

Afbeelding:San Pedro y San Pablo, El Greco (1541-1614)

Page 12: 160601 parochie pax christi magazine

12 JUNI 2016

Afgelopen zondag 17 april hebben 15 kinderen uit de groepen 3 en 4 hun Eerste Heilige Communie ontvangen in de Sint Hippolytuskerk te Kamerik. Voorafgaand aan deze viering hebben de kinderen zich met elkaar voorbereid op deze wel heel bijzondere dag. Onderdeel van die voorbereiding waren o.a. de lessen op vrijdag van 12.00 uur tot 13.00 uur, verzorgd door juf Esther van Laarhoven van de Wijde Blik. Zij begeleid-de de kinderen door het werk- en doeboek heen en zij leerden zo wat de Eerste Heilige Communie inhoudt. Ook hebben de kinderen zich voorbereid door meerdere malen een bezoek te brengen aan de kerk met hun ouders. Tijdens deze bijeenkom-sten hebben de kinderen met elkaar geknutseld, gezongen en gesproken over de kerk en wat de Communie zoal inhoud. Het thema van de Communieviering was ‘Volg je Hart’. Het was een hele mooie viering die omlijst werd met mooie verhalen, mooie zang door het kerkkoor maar ook door de kinderen zelf. De door de kinderen gemaakte versieringen hebben de kerk omgetoverd tot een plaats waar feest gevierd mag wor-

den en een plaats waar iedereen welkom is. Klein en groot, jong en oud. De kinderen hebben allemaal een rol gehad tijdens de viering. Van het voorlezen van de voorbeden tot het klaarmaken van de tafel. Ook hebben zij tijdens de vasten-periode gespaard voor een goed doel: ‘Het vergeten kind’. Zij hebben allerlei klusjes gedaan zoals b.v. auto’s wassen, flessen wegbrengen, om een bijdrage te kunnen leveren aan kinde-ren die het minder goed hebben dan zij. De opbrengst van € 195,-- komt geheel ten goede aan dit mooie doel. Hoogtepunt was natuurlijk wel het ter Communie gaan. Voor het eerst mochten de kinderen meedelen met het brood van Jezus. Een manier om aan Jezus te blijven denken. De kinderen en hun ouders kunnen terugkijken op een geslaagde voorbereiding en een heel speciale dag. Daarom zeggen de communicanten Filip, Mike, Wiljam, Minke, Lars, Bas, Feline, Rick, Quinten, Lucas, Nikki, Luuk, Lisa, Lieke en Sepp van alle ouders tot slot: Dank jullie wél!. ❖

Geloofsgemeenschap Kamerik

Viering Eerste Heilige Communie Manuela Wiltenburg

Page 13: 160601 parochie pax christi magazine

Geloofsgemeenschap Kamerik

Zoals hopelijk bij velen bekend is, heb-ben wij in onze parochie de ”Parochie-Contactgroep”

Het doel is om te proberen zoveel mo-gelijk zorg en aandacht te geven, daar waar nodig is. De Parochie-Contact-groep zet zich in voor alle parochianen door: • Het sturen van een verjaardagskaart

aan 65-jarigen en ouder.

• Bezoeken van ouderen die dat op prijs stellen.

• Bezoeken van parochianen die in het ziekenhuis zijn opgenomen.

• Brengen van bezoek aan huis bij men-sen die ziek of aan huis gebonden zijn. Of het sturen van een kaart.

• Het organiseren van de jaarlijkse gezamenlijke ziekenzalving.

Met acht actieve leden, proberen wij dit werk met veel toewijding te doen. Als

er parochianen zijn die het fijn vinden een bezoekje te krijgen, hetzij u zelf of iemand in uw omgeving, neem dan contact op met: Tine den Blanken, tel. 0348-401 508.

Wij hopen en wensen nog vele jaren, dit fijne werk, met elkaar te blijven doen. ❖

Wat wij u graag willen laten weten”Parochie-Contactgroep” geloofsgemeenschap St. Hippolytus

De Heer heeft vreemde kostgangers? Fonz Bakker, secretaris der IJsclub ‘De Samenwerking’.

De IJsclub ‘De Samenwerking’ houdt al meer dan tachtig jaar haar algemene jaarvergadering rond de rook van de Kanisse kerk. Een verbondschap kan je dat toch wel noemen. Edoch, in 2015 stelde een vrome parochiaan, Toos Okkerman, het bestuur wel voor een heikel punt. Waarom wel geld doneren aan de weteringloop en niet aan de kerk, die honderd jaar bestaat? Het werd een felle discussie met voor en tegens. Het be-stuur greep in en liet Toos weten er volgend jaar op terug te komen. Het bestuur - fluks bijeen gekomen – was na een stief kwar-tiertje vergaderen er uit. Het mocht niet ten koste gaan van de clubkas. Dus een alternatief diende gezocht te worden. Een jaar later, inderdaad, het bestuur had zijn woord ge-houden, wat niet veel gebeurt, reed eega Hans Bijsterbosch een gepantserde vrachtwagen voor de deur. Peter Stolwijk, oud misdienaar, had een sleutel bij zich. Hij opende de deur en een waar kluisje kwam te voorschijn.

In het bijzijn van alle leden opende hij de kluis en er kwam een prachtige collecteschaal tevoorschijn. Gedienstig ging hij langs al zijn ”schaapjes”. Een initiatief wat zijn weerga niet kende. Toos stond te glunderen van top tot teen. Dit had ze echt niet verwacht. Zij bedankte het bestuur voor deze leuke geste en was overrompeld, dat ze een jaar na dato toch haar woord niet geloochenstraft hadden. De opbrengst was een slordige € 101,00 !! Waar broeders en zusters elkaar toch altijd weer weten te vinden. H. Hippolytus, U en de IJsclub zijn toch al jaren met elkaar verbonden, naaste buren zullen we maar zeggen. Zou U nu eens een schietgebedje kunnen doen voor een echte winter? Van het feest van het 100-jarig bestaan van de St. Hippoly-tuskerk kunt u nog steeds de DVD bestellen bij Cock Hoog-erwerf, tel. 0348-401 671. De prijs hiervan is € 10,00. ❖

Page 14: 160601 parochie pax christi magazine

14 JUNI 2016 Parochiemagazine Pax Christi 14

Buitenviering Werkgroep gezinsvieringen, Astrid en Sandra

Zondag 26 juni is er weer de jaarlijkse Buitenviering. De vie-ring is op de parkeerplaats achter de kerk bij de Mariagrot. Hopelijk is er een mooi zonnetje aanwezig om deze morgen extra feestelijk te maken. Bij slecht weer is deze vie-ring gewoon in de kerk. Na afloop van de viering is er weer koffie of limonade en voor de kinderen een heerlijk ijsje. We hopen U weer te ontmoeten bij deze viering. ❖

De Club Aniek van der Burg

Elk jaar bezoeken wij met de Club een gebedshuis of iets dergelijks. Nu was er in onze kerk op 16 april een themaviering van Jong van Hart. Dit leek ons een mooie gelegenheid om er met z’n allen naartoe te gaan. De boekjes kregen we na afloop, hierdoor luisterde je beter naar de gedichten en de liederen die het koor voordroeg en zong. Er kwamen veel bekende liederen voorbij van o.a. John Lennon, Marco Borsato, Krezip, The Scorpions en Acda & de Munnik. Het thema was ´de kras op de plaat́ en ging erover dat er in ieders leven weleens dingen gebeuren die minder leuk zijn, een ‘soort’ kras. Hoe diep zo’n kras ook is, het kost tijd, soms veel tijd en moeite, maar uiteindelijk kun je er overheen stappen. De gedichten en liederen werden tijdens de viering gepro-jecteerd op een groot scherm. Wij vonden het een geslaagde viering.

Speciaal voor alle leden van de Club, maar in het bijzonder degenen die volgend jaar voor het eerst bij de Club komen, gaan we op zaterdag 25 juni voetballen bij Siveo, tegen de Bumpelaars uit Nieuwveen (mensen met een be-perking vanuit huize Ursula). Elk jaar is dit een zeer geslaagde wedstrijd, we zoeken toeschouwers, dus neem allemaal je ouders, opa’s/oma’s, broertjes/zusjes, buren etct. Mee, om jullie aan te moedigen. Tot de 25ste! ❖

Geloofsgemeenschap Meije/Zegveld

Op 26 april werd Anneke Graman met een smoesje door haar man Jaap mee naar Woerden gelokt. Ze had er behoorlijk de pest in, want eigenlijk zouden ze 23 april op vakantie gaan. Jaap zat in het complot en had verzonnen dat hij de 26e een belangrijke vergadering over sponsoring van de tennisclub had en dat Anneke - die tijdens toernooien de maaltijd ver-zorgt - beter met hem mee kon komen, omdat de maaltijden op de schop gingen. Ja, daar wilde ze wel bij zijn, waren ze nu helemaal gek geworden!In Woerden werden ze opgewacht door de burgemeester en toen viel het kwartje. De Petruskerk zat vol familie, vrienden en bekenden. Even voor tienen kwamen de uitverkoren vrij-willigers met hun partners de kerk binnen. Sfeervolle muziek, burgemeester met ambtsketting voorop, een moment om even te slikken. Jaap gaf bijna licht, zo trots was hij op zijn Anneke en Anneke was helemaal aangeslagen.Het heeft zijne majesteit, onze koning, behaagd te benoe-men tot lid in de orde van Oranje-Nassau mevrouw Anneke Graman, voor haar inzet als vrijwilliger in de kerk, buurtbus, tennis, zangkoor, koffie schenken bij ouderen, gehandicapte zus, vervoer mensen zonder auto, enz. enz.; een hele lange lijst, en ik weet zeker dat ik het nodige vergeten ben.Een lintje krijg je niet zo maar, daarvoor moet je heel veel heel lang en heel veel uren vrijwilligerswerk doen. Anneke is zo’n duizendpoot en met een trotse pastoor Huub op de eerste rij, mocht zij deze blijk van waardering uit handen van

de burgemeester ontvangen. Sommige mensen zeiden: had Anneke nog geen lintje? Nou zeg, die had ze al jaren terug moeten krijgen. Het zegt iets over Anneke. Apetrots was ik daar in de Petruskerk en ik weet zeker dat ik namens u allen spreek als ik zeg ‘Anneke Graman, van harte gefeliciteerd, je hebt het verdiend.’ ❖

Koninklijke onderscheiding voor Anneke GramanAda Burgers

Page 15: 160601 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 15

Geloofsgemeenschap Oudewater

De commissie gezinsvieringen organiseert een aantal keer per jaar een gezinsviering. Elk jaar krijgen we een aantal data door van zondagen die ‘voor ons zijn’. Er is dan een pastor of een diaken bij ingeroosterd met wie wij dan contact opnemen en die ons helpt de viering in elkaar te zetten.

Wij dragen in ieder geval mede zorg voor de Franciscusviering (begin oktober), Kerstavond, Palmpasen en 1e Paasdag. Soms is er ook de vakantieviering aan het einde van het schooljaar. Onze commissie bestaat uit Michelle, Ilse, Lia, Harriët, Linda en Ineke. We proberen de taken zoveel mogelijk te verdelen. Iedereen heeft ook nog een (jong) gezin en werk dus het is wel eens puzzelen voor we bijvoorbeeld een geschikte datum om te vergaderenvinden. De gezinsvieringen zijn altijd levendige, vrolijke vieringen. Het kinderkoor, dat er dan ook altijd is, draagt zeker bij aan de mooie sfeer. Het koor staat onder leiding van Jeanine en Marieke. Zij zoeken de liedjes uit en af en toe dienen wij een verzoek in.

De vieringen zijn best goed bezocht. We proberen veel aan promotie te doen: berichtjes op de sites van de scholen, we geven flyers mee met de onderbouwkinderen en we hangen posters op in de scholen.Ook vragen we op de scholen of kinderen een stukje voor willen lezen of iets anders willen doen in de vieringen. De kinderen vinden dat vaak heel leuk om te doen en er is dan ook meestal genoeg animo vanuit de groepen. We zeggen wel altijd dat ze thuis even moeten vragen of ze wel die zondag naar de kerk gaan. Zo komen er ook wel eens minder regelmatige kerkgaande ouders in de kerk wanneer hun kind een gebed of een tekst leest. Dat is mooi.

Op 20 maart vierden we in de Franciscuskerk Palmpasen. De kinderen van groep 1 t/m 3 hadden in de week voor Palmpasen op school een mooie palmpasenstok gemaakt. Thuis hebben ze de stok voorzien van nootjes, rozijntjes, vruchten en chocolaatjes. En bovenop prijkte natuurlijk het broodhaantje, dat bij een aantal kinderen al half opgegeten was. In de kerk werd er bij binnenkomst een takje in gestoken.

De viering was goed bezocht en er werden mooie verhalen verteld. Tijdens de processie ging de pastor samen met de kinderen door de kerk. Voor sommige kinderen was de stok echt te zwaar en moest grote broer of zus meelopen om de stok te ondersteunen. Aan het eind van de viering ging ieder kind op pad om de stok aan iemand te geven die ziek was of die een steuntje in de rug hard nodig had. Een kind heeft zijn stok aan Sven Oosterlaken gegeven, zijn 3 jarige vriendje met leukemie. De ogen van Sven spraken boekdelen! Wat was hij blij met zijn stok!

De viering van Pasen had dit jaar als thema ‘het geheim van Jezus’. We hadden met de kinderen een rollenspel. Zeven kinderen hadden een doos met iets wat het geheim van Jezus zou onthullen. Maria van Magdala liep langs de kinderen en ontdekte wat er in de dozen zat. Bijvoorbeeld een vis van brooddeeg als teken dat iedereen te eten kreeg. Een veer van een duif van vrede en teken van leven. Graankorrels en ook een bloem met een hele mooie kern waarin je als het ware net was alsof je in een spiegel keek. De bloem was mooi om te delen en het maakte je vrolijk. En natuurlijk de Paaskaars welke licht geeft in donkere en moeilijke tijden.

Het is altijd weer een puzzel met er elkaar om een mooie viering van te maken waarin de kinderen centraal staan. Liefst willen we zoveel mogelijk door de kinderen zelf laten doen. Het is dan ook een prachtig gezicht om met alle kinderen rondom het altaar te staan en gezamenlijk het Onze Vader te bidden. ❖

Gezinsvieringen in OudewaterCommissie gezinsvieringen

Ondersteuning gezochtLocatieraad Geloofsgemeenschap St. Franciscus van Assisië en Stichting Reddingsplan te Oudewater

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons kan ondersteunen. Ben jij een (allround) communicatie medewerker en op zoek naar een uitdaging, dan is dit misschien iets voor jou. Wij kunnen wel een steunpilaar gebruiken!

Wij, dat zijn de Locatieraad Geloofsgemeenschap St. Franciscus van Assisië en de Stichting Reddingsplan te Oudewater

Kun en wil je ons helpen? Dan horen

we dat heel graag van je. Voor informatie bel of mail: Melinda de Bree, tel. 06–5717 6331; mail-adres [email protected]. ❖

Page 16: 160601 parochie pax christi magazine

16 JUNI 2016

Geloofsgemeenschap Oudewater

‘Heeft u ook een dekbed? Het mag wel oud zijn hoor, want het is voor de bevalling van onze kat.’Bovenstaande vraag werd gehoord op de afgelopen rommelmarkt. Vele mensen vonden weer de weg daarheen en het werd een hele drukte met een gezellig sfeertje. Een ontmoetingsplaats voor mensen om nieuwtjes uit te wisselen, net dat ene schaaltje te vinden wat je zocht of gewoon om het Hollandse weer te bespreken. Dat liet zich van zijn goede kant zien, vooral op zaterdag was het een zonnige dag.Wel stond de trekker bij de hand om eventueel vastgelopen auto’s los te trekken uit het toch wel drassige land. Gelukkig was dat maar een keer nodig. Super zoals alles soepel werd opgelost door Theo Oosterlaken, die ook voor rijplaten op het parkeerterrein zorgde.

Vermeldenswaardig is ook dat er tussen de kramen heel wat mensen liepen, die er al een hele reis op hadden zitten om op tijd op de rommelmarkt aanwezig te zijn. Behalve mensen uit de regio ontmoetten we mensen uit: Rotterdam, Heerenveen, ’s Gravendeel, Waddinxveen, Zeist. Er was zelfs een man die een loopband kocht voor zijn kleine etage in de Jordaan in Amsterdam! Zo zie je maar: onze rommelmarkt krijgt landelijke bekendheid!Er was dan ook voor ieder wat wils! Elke zaterdag krijgt de rommelmarkt veel aanbod uit de omgeving, maar er zijn ook bedrijven die bellen om te zeggen dat we spullen kunnen komen halen.Het resultaat was weer geweldig! Zo’n kleine € 6.000,-- werd er geteld.Natuurlijk is dit voor een groot deel te danken aan alle vrijwilligers. Er zijn er ongeveer 100 in touw geweest deze

twee dagen. Daarnaast is een vaste ploeg van 15 mensen al een week van tevoren druk bezig om alles te regelen. En daarna wordt ook door deze ploeg alles opgeruimd. Geweldig!!Op zaterdag 11 juni staat een kleine markt gepland van 9.00 uur tot 13.00 uur.Bovendien is de er elke zaterdag op de Hoenkoopse Buurtweg 43 van 8.30 uur tot 12.00 uur gelegenheid om spullen te brengen en te kopen. ❖

Het koor viert dat de heer Petrus (Piet) Vermeij al 40 jaar zijn zangkunst bij ons koor ten gehore heeft gebracht. Als 2e Tenor zingt hij wekelijks zijn partij mee. Op de leeftijd van 77 jaar is dit toch best wel een noemenswaardige prestatie. Piet maakt zich in ons koor ook bijzonder verdienstelijk door bij elke feestelijke gelegenheid een feestlied voor de jubilaris te componeren. Verder zwaait hij ook de scepter over de koorkas en ook daar houdt hij de teugels strak in de hand. Besturen zit hem ook in het bloed, al jaren maakt hij deel uit van ons koorbestuur.Op 5 juni a.s. zal het koor ter ere van dit jubileum de meerstemmige mis van Cordans tijdens de eucharistieviering

ten gehore brengen. Een mooie bijkomstigheid is dat op deze dag de acolieten van de Sint Franciscuskerk ook hun jaarlijkse dag vieren. De heer Vermeij heeft in het verleden ook als acoliet zijn steentje in de parochie bijgedragen.De wisselende gezangen van de viering zijn Gregoriaans. hierdoor wordt het een viering waar de nostalgie niet zal ontbreken. Voor hen die hier van houden dus een aanrader om dit te komen ervaren.De viering vangt aan om 10.00 uur in de Sint Franciscuskerk. Celebrant is pastoor Huub Spaan.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om de jubilaris te feliciteren. ❖

Rommelmarkt op 8 en 9 april in HoenkoopBets van Apeldoorn

JubileumArnold Klever, secretaris Herenkoor St. Caecilia

Page 17: 160601 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 17

Geloofsgemeenschap Oudewater

In onze kerk hangt aan de pilaar rechts vooraan het kruis van San Damiano, een aandenken aan onze overleden koorzanger Piet van Dijk. Op het tekstboekje van de avondwake op 7 mei 2015 stond een afbeelding in kleur van dit kruis. Binnen het herenkoor is besloten deze icoon een plaats te geven bij het kleine orgel: dichtbij de plaats waar wij zingen. En zingen is toch al dubbel bidden! De geschiedenis van dit kruis is verbonden aan de herbouw van een kerkje met deze naam. Toen Franciscus in de tijd van zijn bekering een melaatse ontmoette die hem omhelsde was het hem vreemd te moede. Hij bleef achter en ontwaakte pas uit zijn droom toen de melaatse - nu in de gestalte van een verschijning - tot hem zei: ‘Mijn kerkje verkeert in zo’n deplorabele staat: ik wil dat je het opnieuw bouwt.’ Het kruis van San Damiano is een icoon, die in de twaalfde eeuw door een Syrische monnik werd geschilderd. Er zijn al schilderend veel teksten - vooral uit het Johannes-evangelie - in verwerkt: het is één en al symboliek. Lijden en dood worden in dit kruis getransformeerd in heerlijkheid: ‘Vader, verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke.’ (Joh. 17:1).

Een belangrijk element van dit kruis is het licht. Het licht heeft de duisternis overwonnen (Joh.1:5). Vandaar dat de gekruisigde Christus geen doornenkroon draagt, maar een gouden stralenkrans alsof hij, verheerlijkt, zo de hemel binnengaat omgeven door engelen en verwelkomd door de hand van God de Vader. Die hand is bovenaan zichtbaar: God zelf mag je niet afbeelden.Rond de beeltenis van de verrezen Jezus staan Maria met Johannes de evangelist en rechts de andere Maria’s. Overal straalt het licht van de verrijzenis. Onderaan nog twee figuurtjes: de soldaat met de lans (Longinus) en de Romeinse bevelhebber (een centurion)

die uitriep: ‘Deze was waarlijk de Zoon van God’; zij waren de eerste gelovigen uit de heidenen.

De afbeelding bij dit artikel geeft het kruis heel bescheiden weer. Om de icoon in zijn kleurenpracht te zien heb je mooi licht nodig: een beetje zon kan geen kwaad. Ga dan eens kijken naar dat opmerkelijk kruisbeeld vooraan rechts , op de pilaar bij het kleine orgel. Daar waar het koor zich opstelt om de liturgieviering te ondersteunen.

Wij zangers zijn actief betrokken bij een viering. Zingen helpt om het hoofd in de

wolken te hebben en de voeten stevig op aarde. Telkens als we even opkijken naar het kruis van San Damiano mogen we bedenken dat ook wij onze kerk opnieuw hebben moeten bouwen. Symbolisch is het dat onze nieuwe paus de naam koos van Franciscus (van Assisië). Het kan er ons aan herinneren, dat we inspanningen moeten leveren ook als geloofsgemeenschap om onze kerk op te (blijven) bouwen. Zeker na de ingrijpende restauratie van het kerkgebouw. Een gedachte die me tijdens de vieringen zo wel eens door het hoofd gaat. ❖

Opmerkelijk kruisbeeld vooraan in de kerk Namens werkgroep Vieren, Leo van der Geer

Page 18: 160601 parochie pax christi magazine

18 JUNI 2016

Geloofsgemeenschap Oudewater

SchuldHulpMaatje Oudewater In februari 2016 bestond SchuldHulpMaatje Nederland vijf jaar. Dit is gevierd met een bijeenkomst in de Hooglandse kerk in Leiden. Koningin Maxima was één van de genodigden. Ook vanuit Oudewater hebben drie maatjes de feestelijke bijeenkomst bijgewoond. Het was heel motiverend.Op initiatief van de diaconieën van de HGOH, de PGO en RK Parochie St Franciscus van Assisië is in de loop van 2013 in Oudewater gestart met SchuldHulpMaatje. Inmiddels zijn de nodige hulpvragen ontvangen en in behandeling genomen en gedeeltelijk ook afgerond.Er wordt nauw samengewerkt met Welzijn Oudewater, Ferm Werk en de Voedselbank.

In de loop van vorig jaar is het aantal ‘maatjes’ uitgebreid van vier naar zes. Ook deze nieuwe maatjes hebben

een gedegen opleiding gehad voordat zij aan de slag gingen. Het werk als maatje is intensief en niet éénvoudig, maar wel heel dankbaar om te doen. Fijn is het als iemand na een bepaalde periode weer grip heeft op zijn of haar financiële situatie. Dat gebeurtenissen als afsluiting van nutsvoorzieningen, beslaglegging of woningontruiming konden worden voorkomen. Dat hulpvrager en maatje elkaar na afloop van een traject de hand kunnen geven en zeggen ‘het is ons samen gelukt’.

Vragen om hulp is een grote stap, ook in Oudewater. Toch is het belangrijk dat dit in een vroegtijdig stadium wordt gedaan om erger te voorkomen. De hulpvrager behoudt altijd zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. SchuldHulpMaatje geeft raad en ondersteunt. Niet alleen om op korte termijn orde op zaken te stellen,

maar ook om iemand te leren hoe een financieel gezond leven te leiden. Dus geen symptoombestrijding, maar hulp die uitkomst biedt voor de lange termijn. De hulpvrager moet zich zelf melden. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat vertrouwelijk met gegevens wordt omgegaan

Wilt u meer weten over SchuldHulpMaatje Oudewater, bezoek dan eens de website www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl.

Overweegt u een financiële bijdrage om het werk van SchuldHulpMaatje Oudewater te ondersteunen? Ook hierover kunt u informatie op de site vinden. ❖

Pater Martin de Korte 25 jaar priesterArnold Klever

Op 30 juni is het 25 jaar geleden dat pater Martin de Korte tot priester werd gewijd.

Dit jubileum wordt op zondag 26 juni tijdens de viering van 10 uur gevierd in de St. Gabriëlkerk, Provincialeweg Oost 62, 2851 AG Haastrecht.

In 2012 heeft pater Martin afscheid genomen van onze parochie. Vele jaren heeft hij in de parochie St Franciscus van Assisie in Oudewater gewerkt. Zijn laatste werkjaren hier heeft hij veel werk verzet bij het tot stand komen van de huidige parochie Pax Christi. Na zijn vertrek heeft hij gekozen voor Munstergeleen, waar hij nu woont en werkt.

Page 19: 160601 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 19

Geloofsgemeenschap Woerden

De ‘kermis-mis’ in Woerden is een blijvertje. Met 300 bezoekers in en rond de botsautootjes was het dit jaar tweemaal zo druk als tijdens de eerste editie, vorig jaar. ‘Het is een traditie die wij gaan voortzetten.’

De Bonaventurakerk is dicht deze zondag. De parochianen en andere belangstellenden zitten op de baan van de botsautootjes van The Sound Factory van Winnie de Groot. De lampjes boven de baan knipperen. Kermisaalmoezenier Bernard van Welzenes doet een mis op een kermisterrein wel vaker. ‘En waar het begint, groeit het als kool.’

Losser maar serieus

Met pastor Huub Spaan maakt hij er bij tijd en wijle bijna een komische act van. ‘Het mag in zo’n viering allemaal best wat losser.’ Maar niet in alles. ‘Wat hier op de liturgische tafel gebeurt’, zegt hij, doelend op de elementen voor de eucharistieviering, ‘blijft een serieuze aangelegenheid. Het is natuurlijk wel een kerkelijke viering.’ Een nieuwe koers van de kerk? Van een nieuwe trend is geen sprake: de missen op de kermis en inzegeningen van koeien, paarden, auto’s, fietsen - dat gebeurt al sinds mensenheugenis.Wel is het zo dat die religieuze rituelen in de afgelopen decennia wat naar de

achtergrond zijn verdrongen. In een tijd waarin men geloofde in de maakbaarheid van de samenleving, was er minder behoefte aan. Maar veel mensen zien dat er aan heleboel

zekerheden wordt getornd. Dat maakt dat men terugverlangt naar vertrouwde rituelen: optochten, processies, folklore en uitingen van volksgeloof, zoals je dat ook in Zuid-Europa ziet. Vanuit dat heimwee en het verlangen naar geborgenheid zie je een terugkeer van die katholieke folklore.

Volgend jaar weer

In Woerden is de mis voorbij en reppen de parochianen zich naar de koffie en de oliebollen. Martin Damen van het organisatiecomité Kermis4you is zeer blij met de hoge opkomst. ‘De koffie wordt misschien wel een “Haags bakkie”, maar oliebollen hebben we genoeg.’Het sterkt Damen in de gedachte dat de kermis meer is dan alleen maar attracties. ‘De Koningskermis is voor iedereen. Dit bewijst dat het waar is.’ Volgend jaar is er wat hem betreft dus ook weer een mis tussen de botsautootjes. ‘Dit wordt een traditie.’

Bron: AD.nl (Met dank voor de passende berichtgeving.) ❖

Kermis-mis in botsauto’s wordt traditie

Foto’s: Kermis-mis 2015

Page 20: 160601 parochie pax christi magazine

20 JUNI 2016

Geloofsgemeenschap Woerden

Het kostersteam van onze geloofsgemeenschap wordt door onderbezetting erg zwaar belast en dat kan niet zo blijven.Door verschillende persoonlijke omstandigheden zijn er helaas drie kosters die hebben aangegeven te stoppen of zijn al gestopt.Vandaar een dringende oproep aan u allen om eens te bekijken of deze belangrijke, mooie en interessante taak in onze kerk wat voor u is. Het gaat in deze oproep te ver om de taken van het koster zijn uitgebreid te beschrijven, enkele zaken wil ik nu al noemen.

• de koster heeft een centrale functie bij de activiteiten in het kerkgebouw.

• de koster heeft een representatieve functie in het vervullen van zijn of haar taak in de kerk.

• de koster draagt zorg voor de voorbereiding van de vieringen in de kerk. (wat is nodig)

• de koster assisteert de voorganger bij bijzondere vieringen. (bv. uitvaarten)

Mocht u meer willen weten, de coördinerend koster, de heer Henk Baars, zal u graag volledig informeren. Hij is telefonisch bereikbaar op tel. 06-5579 0315. ❖

Versterking van het kostersteamJoop van der Tol, namens de locatieraad

Viering Eerste Heilige Communie zondag 10 april 2016 Op zondag 10 april hebben 33 kinderen hun Eerste Heilige Communie ontvangen in de H. Bonaventura kerk te Woerden. Voorafgaand aan deze viering hebben de kinderen zich met elkaar voorbereid op deze wel heel bijzondere dag. Op school en thuis hebben de kinderen gewerkt met het boek “Ik Vier met Jezus”. Ook hebben de kinderen zich voorbereid door meerdere malen een bezoek te brengen aan de kerk met hun ouders. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de kinderen met elkaar geknutseld, gezongen en gesproken over de kerk en wat de Communie zoal inhoud.

Het thema van de Communieviering was “Volg je Hart”. Het was een hele mooie viering die omlijst werd met mooie verhalen, mooie zang door het kerkkoor maar ook door de kinderen zelf. De door de kinderen gemaakte versieringen hebben de kerk omgetoverd tot een plaats waar feest gevierd mag worden en een plaats waar iedereen welkom is. Klein en groot, jong en oud. De kinderen hebben allemaal een rol gehad tijdens de viering. Van het voorlezen van de voorbeden tot het klaarmaken van de tafel. Hoogtepunt was natuurlijk wel het ter Communie gaan. Voor het

eerst mochten de kinderen meedelen met het brood van Jezus. Een manier om aan Jezus te blijven denken. De kinderen en hun ouders kunnen terug kijken op een geslaagde voorbereiding en een heel speciale dag.

Namens de communicanten Isabelle, Eva, Marit, Micaela, Lieke, Margot, Lars, Maurits, Nienke, Roos, Igor, Fien, Sven, Cas, Rosalie, Janieck, Tom, Casper, Tycho, Troy, Ashling, Maartje, Cassian, Finn, Mette, Leanne, Carlos, Oscar, Marlo, Tess, Carlijn, Sylke, Luuk en alle ouders ❖

Page 21: 160601 parochie pax christi magazine

Parochiemagazine Pax Christi 21

Liturgisch Rooster

WEEK 4 t/m 10 juni Lezingen: 1 Kon.17,17-24; Gal. 1,11-19; Luc. 7,11-17

weekdag locatie aanvang voorganger opmerkingzaterdag 4 Franciscus 19:00 uur Mgr. J.H.J. v.d. Hende Vormselviering/Middenkoorzondag 5 Bonaventura 9:30 uur L. Everts 30+ viering Judeozondag 5 OLV Geboorte 9:30 uur F. Burgers zondag 5 Franciscus 10:00 uur H. Spaan Herenkoor/40-jarig koorjubileum Piet Vermeijzondag 5 Hippolytus 11:00 uur L. Everts

dinsdag 7 Bonaventura 9:30 uur L. Everts Seniorenvieringwoensdag 8 Bonaventura 9:00 uur H. Spaan donderdag 9 OLV Geboorte 9:00 uur H. Spaan

WEEK 11 t/m 17 juni Lezingen: 2 Sam. 12,7-10.13; 32 Gal. 2,16.19-21; Luc. 7,36-8,3 of 7,36-50

weekdag locatie aanvang voorganger opmerkingzaterdag 11 Bonaventura 19:00 uur WoCoVi Cantorzondag 12 Bonaventura 9:30 uur WoCoVi Dames A/Herenkoorzondag 12 OLV Geboorte 9:30 uur H. Spaan zondag 12 Franciscus 10:00 uur L. Everts Dameskoor/doopvieringzondag 12 Hippolytus 11:00 uur F. Burgers Volledig koorwoensdag 15 Bonaventura 9:00 uur H. Spaan donderdag 16 OLV Geboorte 9:00 uur L. Everts

WEEK 18 t/m 24 juni Lezingen: Zach. 12,10-11;Gal. 3,26-29; Luc. 9,18-24

weekdag locatie aanvang voorganger opmerkingzaterdag 18 Franciscus 19:00 uur WoCoVi/HS Herenkoorzondag 19 Bonaventura 9:30 uur L. Everts Dames A/Dameszondag 19 OLV Geboorte 9:30 uur H. Spaan zondag 19 Franciscus 10:00 uur WoCoVi Middenkoor/doopvieringzondag 19 Hippolytus 11:00 uur WoCoVi Volledig koorwoensdag 22 Bonaventura 9:00 uur H. Spaan donderdag 23 OLV Geboorte 9:00 uur H. Spaan

WEEK 25 t/m 1 juli Lezingen: 1 Kon.19,16b.19-21; 16 Gal. 5,1.13-18; Luc. 9,51-62

weekdag locatie aanvang voorganger opmerkingzaterdag 25 Bonaventura 17:30 uur H. Spaan Sacrament van verzoeningzaterdag 25 Bonaventura 19:00 uur H. Spaan Dames/Herenzondag 26 Bonaventura 9:30 uur H. Spaan Projectkoorzondag 26 OLV Geboorte 9:30 uur WoCoVi zondag 26 Franciscus 10:00 uur L. Everts Dameskoorzondag 26 Hippolytus 11:00 uur H. Spaan Volledig koor/KWDwoensdag 29 Bonaventura 9:00 uur H. Spaan

donderdag 30 OLV Geboorte 9:00 uur L. Everts

donderdag 30 Franciscus 9:15 uur H. Spaan Kerkhofkapel

WEEK 2 t/m 8 juli 2016 Lezingen: Jes. 66,10-14c; Gal. 6,14-18; Luc. 10,1-12.17-20 of 10,1-9

weekdag locatie aanvang voorganger opmerkingzaterdag 2 Franciscus 19:00 uur H. Spaan middenkoorzondag 3 Bonaventura 9:30 uur WoCoVi gezinsviering/doopvieringzondag 3 Bonaventura 11:30 uur Werkgroep peuter- en kleutervieringzondag 3 OLV geb 9:30 uur H. Spaan zondag 3 Franciscus 10:00 uur L. Everts herenkoorzondag 3 Hippolytus 11:00 uur H. Spaan dinsdag 5 Bonaventura 9:30 uur H. Spaan seniorenvieirng

woensdag 6 Bonaventura 9:00 uur H. Spaan

donderdag 7 OLV geb 9:00 uur H. Spaan

Page 22: 160601 parochie pax christi magazine

22 JUNI 2016

Afscheid pastor Thomassen

Afscheid van Pastor Tiny ThomassenEen parochiaan

‘Gedragen door de golven van het leven’, zo luidde het thema van de afscheids-viering van pastor Tiny Thomassen op Tweede Pinksterdag, maandag 16 mei. Bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar beëindigt hij na 16 jaar zijn werkzaamheden in de parochie Pax Christi. In een volle Bonaventurakerk in Woerden werd dit afscheid gevierd. Het pastoresteam - aangevuld met Bert van Kooten, pastoraal werker in Hofpoort en Weddesteyn - ging mee voor en twee koren verzorgden de zang.

In de overweging benadrukte pastor Tiny dat wij allen samen de parochie vormen. Het gaat om de wijze waarop we met elkaar geloof handen en voeten geven. Het verbinden van geloof en leven is hierbij belangrijk. Bij ingrijpende levensmomenten, de golven van het leven, mogen wij ons gedragen weten door Gods Liefde die er altijd is.

Na de viering waren er enkele toespraken. Tineke Nollet sprak namens het parochiebestuur, Karel Vermeulen namens de Seniorengroep en pastoor Huub Spaan namens de pastores. In hun woorden kwam duidelijk naar voren dat pastor Tiny een groot hart voor mensen heeft. ‘Een warm mens’, ‘liefdevol’,’ zeer aandachtig’, ‘juist voor de mens die alleen staat’ zijn enkele van de vele woorden die hem typeren. ‘Je bent pastor met een groot geloof, die met wijze en begrijpelijke woorden mensen aanspreekt’, aldus een van de sprekers.

Na afloop van de viering was er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van pastor Tiny en hier maakten velen gebruik van. Met een kopje koffie en een drankje was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

‘Tiny, wij zullen je missen, het ga je goed met Gods zegen’, zei pastoor Huub Spaan in zijn toespraak. En hiermee vertolkte hij ook de gevoelens van de parochianen. ❖

Page 23: 160601 parochie pax christi magazine

Afscheid pastor Thomassen

Page 24: 160601 parochie pax christi magazine

KamerikH. Hippolytus Kerk, Mijzijde 132, 3471 GT KamerikSecretariaat: Joke van LeeuwenTelefoon: 0348-401 319E-mail: [email protected]

PastoraatsgroepDienen: mw. T. Bijsterbosch 0348-401 985 mw. M. Okkerman 0348-401 854Vieren: dhr. P. Rijnbeek 06-5474 3972Vorming & Toerusting: mw. J. van Leeuwen 0348-401 319Pastoraal team: diaken L. Everts 0348-203 012

LocatieraadVoorzitter: dhr. G. Voorbij 0348-401 475Secretaris: mw. N. van Breukelen 0348-400 185Penningmeester: mw. N. Bouwman 0348-401 749Lid: dhr. H. Sturkenboom 0348-402 444Lid: dhr. W. Zuijdervliet 0348-401 880

Voor het betalen van rekeningen en stipendiumBankrekening: NL 36 RABO 0331 1001 77

Voor het betalen van kerkbijdrage:Bankrekening: NL 47 RABO 0331 1024 04

Meije-ZegveldOnze Lieve Vrouw Geboorte, Meije 137, 2411 PN BodegravenSecretariaat: Linda BalvertTelefoon: 0172-685 574E-mail: [email protected]

PastoraatsgroepLeren: mw. A. Graman 0348-691 505 Dienen: mw. D. Mouris 06-1219 4917 Vieren: mw. C. Bunnik 0348-447 116Pastoraal team: diaken L. Everts 0348-203 012

Locatieraad Voorzitter: dhr. I. Bos 0172-685 754 Secretaris: dhr. D. Fierens 0348-691 925 Penningmeester: dhr. J. Nollet 0348-691 212

Voor het betalen van rekeningen, stipendium en kerkbijdrage: NL20 RABO 0341 9019 97

OudewaterSt. Franciscus van Assisië, Kapellestraat 13, 3421 CT OudewaterSecretariaat: Geer Zijleman/Anja BoereTelefoon: 0348-561 593E-mail: [email protected] t/m donderdag: 09.00 – 11.30 uur/maandag en vrijdag gesloten

PastoraatsgroepDienen: mw. J. Oorschot 0348-563 297Leren: mw. W. Blom 0348-561 788 dhr. B. Rietveld 0348-561 073 dhr. H. Vlooswijk 0348-560 001Pastoraal team: diaken L. Everts 0348-203 012

LocatieraadVoorzitter: dhr. C. Jongeling 0348-564 411Secretaris: mw. M. de Bree-Van Dijk 06-5717 6331Penningmeester: dhr. C. van Dijk 0348-563 245Lid: mw. A. van den Hadelkamp 0348-561 749

Voor het betalen van rekeningen en stipendiumBankrekening: NL 11 RABO 0141 0026 46

Voor het betalen van kerkbijdrageBankrekening: NL 83 RABO 0141 0055 21

WoerdenH. Bonaventura, Rijnstraat 56, 3441 BV WoerdenSecretariaat: Lia BurggraafTelefoon: 0348-412 817E-mail: [email protected] t/m vrijdag: 09.00 – 12.00 uur/maandag gesloten

PastoraatsgroepVoorzitter/Leren: mw. A. Plantenga 0348-414 584Dienen dhr. G. Schill 0348-418 868Vieren: dhr. B. Arts 0348-416 658Vorming & Toerusting mw. J. Zijdemans 0348-415 789Pastoraal team: diaken L. Everts 0348-203 012

LocatieraadVoorzitter: dhr. Th.H. van Rijnsoever 0348-752 257 Secretaris: mw. T. Hendriks-van Dam 0348-419 317Penningmeester: dhr. W.J. Veelenturf 0348-418 140Lid: dhr. J. van der Tol 0348-418 332Facilitaire zaken: dhr. T. Beving 0348-417 408

Voor het betalen van rekeningen en stipendium en kerkbijdrage: Bankrekening NL72 INGB 0000 0968 88

Voor het betalen van kerkbijdrage (de rekeningen staan op naam van H. Bonaventura): Bankrekening NL10 INGB 0001 8565 17

Graag de reden van uw betaling vermelden.

Parochie Pax ChristiCentraal secretariaat: Marie-Louise van SchieveenRijnstraat 56, 3441 BV WoerdenTelefoon: 0348-203 012E-mail: [email protected]

OpeningstijdenDinsdag, donderdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur

Pastoraal TeamPastor H. Spaan [email protected] L. Everts [email protected]

Website Parochie Pax Christi www.parochiepaxchristi.nl

BestuurVoorzitter: Pastor H. Spaan 0348-203 012Vice-voorzitter: mw. I. Nollet 0348-691 212Secretaris: mw. G. Nederhof 0348-563 959Penningmeester: dhr. N. van Tricht 0348-691 983Lid/Communicatie: dhr. J. den Boer 0348-563 445 Lid/P&O: mw. F. Maijstré 06-1506 4217

Wilt u de kerk een schenking doen (legaat, testament), dan kunt u zich wenden tot dhr. N. van Tricht.E-mail: [email protected]

Uitvaart coördinator Parochie Pax Christidhr. W. Post 06-5378 2533 - [email protected]