2011. gads

of 32 /32
Rīgas 94. Rīgas 94. vidusskolas vidusskolas skolēnu zinātniski skolēnu zinātniski pētniecisko un pētniecisko un projektu darbu projektu darbu noformēšanas noformēšanas noteikumi noteikumi I.Pļaviņa, B.Lazdiņa I.Pļaviņa, B.Lazdiņa 2011. gads

Author: xiomara-lamorena

Post on 31-Dec-2015

46 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rīgas 94. vidusskolas skolēnu zinātniski pētniecisko un projektu darbu noformēšanas noteikumi I.Pļaviņa, B.Lazdiņa. 2011. gads. Darba struktūra. Titullapa Saturs Ievads Teorētiskā daļa Pētījuma jeb praktiskā daļa. Secinājumi Izmantoto informācijas avotu saraksts Pielikumi. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Rgas 94. vidusskolas skolnu zintniski ptniecisko un projektu darbu noformanas noteikumiI.Pavia, B.Lazdia2011. gads

 • Ldz 25 lappusm datorsalikumTitullapaSatursIevadsTeortisk daaPtjuma jeb praktisk daa.SecinjumiIzmantoto informcijas avotu sarakstsPielikumiDarba struktra

 • TitullapaDarbs rakstms vienot font:Times New RomanDarba autors: Vrds Uzvrds, 10. klase (14 pt)Darba vadtjs(a):Mag. biol.Vrds Uzvrds, Rgas 94. vidusskolasbioloijas skolotjs(a) (14 pt)

  Rgas 94. vidusskola (16pt)

  Cilvka galveno audu grupu prepartu kolekcija un apraksti(24 pt, B)Zintniski ptnieciskais darbs veselbas mcb(14 pt)

  Rga, 2012 (14 pt)

 • Teksta attlumi no lapas malm: no kreiss puses 3 cm, no labs puses 1,5 cm, no augas, apakas 2 cm.Rakstot jievro: burtu krsa melna; intervls starp rindim 1,5; burtu lielums tekstam 12 pt; burtu lielums virsrakstiem: 14 - apaknodam,16 nodam (All Caps efekts (lielie burti)) treknrakst; rindkopas izldzintas ar pirms rindas atkpi.Darba tehniskais noformjums (I)

 • Darba tehniskais noformjums (II) Lappuses numur ar arbu cipariem (bez papildus zmm). Titullapu nenumur, bet ietver kopj lappuu skait. Lappuu ciparus raksta lappuses apak centr. Katru darba dau un nodau sk rakstt jaun lappus. Apaknodaas turpina rakstt jau aizskt lappus. Darba nosaukuma un virsrakstu beigs punktus neliek. Tekst raksta pilnus vrdus, tos nesasinot.

 • Darbam jbt vien datn MS Word dokumenta formt (datnes paplainjums .doc) Darba lapas nedrkst likt atsevis kabatis.Pabeigtus darbus jieliek vcios. Pilnb izstrdts un noformts darbs jiesniedz darba vadtjam ne vlk k 7 dienas pirms noteikt aizstvanas datuma.Darba tehniskais noformjums (III)

 • Attlu noformana (I)Diagrammas, shmas, zmjumi, fotoattli un citas ilustrcijas darb ir ar vienu apzmjumu attli. Attlu apak jbt numuram un nosaukumam, bet tekst jpards atsaucei, piemram, (1.attls) vai (skat. 1.att.)

  1.att. Siguldas viesnca Dator ievietojot attlu, ir juzklikina uz attla, tad izvlas Insert (iespraust) - Caption (Paraksts) lodzi Caption (Paraksts) ieraksta nepiecieamo informciju.

 • Attlu noformana (II)Fotogrfijm klt jpieraksta ts autors, piemram:

  2.att. Siguldas Valsts imnzija. Foto autors A.Linarts

 • Tabulu noformanaTabulm numurs rakstms virs ts labaj str un tekst jnorda atsauce, piemram, (1.tabula) vai (skat.1.tabula). Tabulas nosaukumu raksta ar lielo burtu un to centr virs tabulas.Tehniski tabulm parakstu veido tpat k attliem.1.tabulaRezulttu analze

 • Satura rdtjsSatura rdtju veido ar automtisko rku: Insert (Iespraust)-Reference (Atsauce) Index and Tables (Alfabtiskie un satura rdtji) Table of Content (Satura rdtjs)

  SatursIevads..............................................................3Nodaas nosaukums(teortisk daa)........4 1.1. Apaknodaas nosaukums....4 1.2. Apaknodaas nosaukums... 92. Nodaas nosaukums(ptjuma jeb darba oganizana........................................11 2.1. Apaknodaas nosaukums..11 2.2. Apaknodaas nosaukums..143. Iegtie rezultti un to analze..................17 3.1. Apaknodaas nosaukums..16 3.2. Apaknodaas nosaukums..20Secinjumi .................................................. .25Izmantotie informcijas avoti......................26Pielikumi........................................................27

 • IevadsTmas aktualitte (ldz 250 vrdiem). Ptjuma visprjs raksturojums, pamatojot tmas izvli un aktualitti.Mris (sasniedzamais rezultts). Mris nosaka darba uzdevumus.Uzdevumi (konkrtu darbbu formuljumi, kas nodroina mra sasnieganu; optimli 3-4 uzdevumi)Izmantots metodes.Darba struktra.

 • Mris un uzdevumi

  Mris ir idels, doms prognozts ptjuma rezultts, bet ne norise.

  Darba mra sasnieganai autors izvirza uzdevumus (darbbu secbu), kas atspoguo konkrts problmas izptes procesu.

 • UzdevumiIzmantojamo atslgas vrdu piemri:1. Izveidot (tabulu, katalogu, nolikumu utt.)2.Akopot, klasifict ( datus tabuls, informciju shm)3.Analizt, pttko? (misko sastvu, iesaiojuma piemrotbu)ko? (anketas, iegtos rezulttus)4. Sagatavotko? (informatvo materilu, bukletu)5. Veikt (praktisko ekspedciju, sacensbu organizanu, aptauju, interviju)kur? K?6. Konstatt un saldzintko?

 • Izmantojams ptjuma metodes:Literatras avotu izpte un analze;Datu apstrdes matemtisks metodes;Rezulttu statistisk apstrde (vid. lielumu noteikana, sakarbu noteikana u.c.);Eksperiments;Aptauja (anketa, intervija);U.c.

 • Darba struktraDarbs sastv no nodam un apaknodam, darb izmantoti informcijas avoti.

 • Teortisk daa (I)Iepriek iegts pieredzes un domu par izvlto tmu apkopojums. Vismaz 3 autoru darbu analze. Saldzina dadu autoru iegtos rezulttus, secinjumus, hipotzes, atzias.Savs vrtjums un komentrs - veicot o materilu analzi, jprot tos kritiski vrtt, izteikt savas domas un pamatot savu nostju. Noskaidro un izprot izvlts tmas jdzienus (var izveidot ar jdzienu skaidrojoo vrdncu).

 • Teortisk daa (II)Jlieto zintniskais valodas stils, atbilstoa terminoloija.Ieteicams lietot 3. personas formuautors uzskata, ptjumi pierdja, ka, tiek analizts.Literatras apskatu vlams sadalt nodas un, ja tas nepiecieams, apaknodas.Citu autoru domas necitjot tiei atststa saviem vrdiem (saglabjot galveno domu).Izmantojot tieus cittus, tos iesaista ties runas veid. Cittus lieto kda jautjuma izklstam, autora secinjuma apstiprinanai vai glui pretji kda apgalvojuma atspkoanai, kuram autors nepiekrt.Janaliz tikai tie darbi, kurus autors pats ir lasjis.Visi tekst cittie darbi obligti jiekauj izmantoto informcijas avotu sarakst.

 • Teortisk daa (III)Jizvairs no dzeltens preses izmantoanas.Jizvairs no tikai INTERNET-a avotu izmantoanas darb.Visiem teortiskaj da apskattajiem jautjumiem jbt savstarpji saisttiem un jatbilst ZPD tematam.Katra nodaa papildina vai padziina iepriekjo.Teortiskaj da obligti jbt atsaucm.

 • Bibliogrfisks atsaucesAtsauce jievieto tad, jatekst iekauts citts;tekst dots cita autora skaitliskais materils, tabulas, attli, formulas;izklstti kdas personas uzskati vai via teiktais;piemints kds zintnieku ptjums, raksts.

 • Bibliogrfisks atsauces Zemsvtras atsauces (vres). atsauu metode paredz, ka aiz citjuma tiek lietoti kpintie cipari. ie cipari apzm nordes, kas atbilstoi secbai tiek veidotas katras lappuses beigs. Ja vien lappus pc krtas atkrtojas viena un t pati atsauce, to lappuses beigs var aizstt ar vrdu Turpat. Ja tiek izmantots ties citjums, im vrdam pievieno attiecgs lappuses numuru.Piemram, Appauana jveic vidji ik pc 2 - 3 nedm. Latvijas daba. Rga: Preses nams, 1995. 89. 90.lpp.

 • Atsauces ievietoana

  Atsauces pievieno ar komandu Insert (Iespraust) Reference (Atsauce) - Footnote (Vre) Auto Number.

 • Ptjums jeb praktisk daa

  Ir darba centrl daa ar izvlt temata analzi praks.Dala 2 vai vairks nodas.si apraksta: ptjuma metodiku, metodes, darba organizanas procesu. Analiz iegtos rezulttus (pierdjumus, ptjumus, datus u.c.).Rezulttus apkopo tabuls, attlos, lai btu prskatmi un s form raksturojami .

 • Izmantoto informcijas avotu sarakstukrto pc autoru uzvrdiem alfabtisk secb.Ja nav autora, pc uzvrdiem.Ja darbi ir dads valods, tad pirmos pc latu alfabt, nkamos kirilic (pc slvu alfabta).Bibliogrfiskajs nords jievro pieraksta forma - noteikt bibliogrfisko elementu secba, uzrdanas principi, bibliogrfisks daltjzmes.

 • SecinjumiJnumur.Secinjums var bt izteikts vairkos teikumos.Secinjumi jsaskao ar izvirzto mri un uzdevumiem.Katrs secinjums ir k atbilde izvirztajam uzdevumam.

 • Pielikumi

  Jnumur.Jpievieno tikai tie materili, uz kuriem ir atsauces tekst, piemram, (skat.1.pielikumu).Iekauj:arhva dokumentu kopijas,interviju u.c. protokolus,vstuu pierakstu kopijas,lielas prskata tabulas,kartes,fotogrfijas vai to kopijas.anketu paraugus u.c dokumentus.Pielikumi jievieto darba beigs, to pieminanas secb darba tekst.

 • Darba izstrdes posmi 10. klas

  MnesisPaveiktais darbsSeptembrisIepazans ar ZPD btbu, temata izvles iespjm, izstrdes ceu, noformjuma prasbm. OktobrisDarba vadtja un tmas zvle.Koncepcijas izstrde. Darba plna sastdana. NovembrisSatura rdtja izveide; materilu vkana un analze.DecembrisDarba izstrde. Melnraksta veidoana.JanvrisDarba izstrde. Melnraksta veidoana.FebrurisMelnraksta iesniegana darba vadtjam; korekcijas.MartsTrraksta izstrde, prrakstana ar datoru, noformana.AprlisDarba iesniegana darba vadtjam. Prezentcijas gatavoana.Maijs11. klau zintniski ptniecisko darbu konferences apmekljums.ZPD vai projekta darba teortisks daas aizstvana.

 • Darba izstrdes posmi 11. klas

  MnesisPaveiktais darbsSeptembrisIepazans ar piedvtiem ZPD tematiem, ZPD izstrdes ceu, noformjuma prasbm. Darba vadtja un tmas zvle.OktobrisTmas izvle. Saskaoana ar darba vadtju. Darba plna sastdana.NovembrisSatura rdtja izveide; materilu vkana un analze.DecembrisDarba izstrde. Melnraksta veidoana.JanvrisDarba izstrde. Melnraksta veidoana.FebrurisMelnraksta iesniegana darba vadtjam; korekcijas.MartsTrraksta izstrde, prrakstana ar datoru, noformana.AprlisDarba iesniegana darba vadtjam. Prezentcijas gatavoana.MaijsZPD vai projekta darba aizstvana.

 • ZPD aizstvana skolas zintniskaj konferenc ir t noslgums. 10.klases skolni maija pdj ned prezent darba teortisko dau. 11.klases skolni maija pdj ned prezent pilnb pabeigtu darbu. Uzstans ir ldz 10 mintm, izmantojot programm Microsoft Power Point veidotu prezentciju. Pc darba prezentcijas skolns atbild uz komisijas jautjumiem.

  Darba prezentana

 • Vrtana (I) Darba vadtjs, atbilstoi ZPD izstrdes posmiem reizi mnes e-klases urnl priekmet ZPD veic ierakstu i , ni vai n/v, k ar paraksta skolna paveikt darba kalendra lapu.11.klases skolns maij saem summatvu vrtjumu 10 ballu skal par pabeigtu zintniski ptniecisko darbu (vrt darba vadtjs un komisija, emot vr ikmnea starpvrtjumus e-klas, kuri vrtjumu var ietekmt vienas balles robes).

 • Vrtana (II) Vrtjumi par darbu gada beigs tiek ierakstti liecb sada piezmes ar ierakstu - ZPD vrtjums. Ja vrtjums nav saemts, liecb tiek veikts atbilstos ieraksts. Ja darbs netiek nodots noteiktaj termi, skolns nesaem vrtjumu (n/v). Skolnam tiek noteikts mcbu gada pagarinjums . 12.klasi beidzot, zintniski ptniecisk darba nobeiguma vrtjums tiek ierakstts atestta par vidjo izgltbu sekmju izrakst.

 • ZPD vrtanas kritrijiTuvkaj laik skolas mjaslap tiks ievietota Rgas 94.vsk. ZPD un projektu darbu izstrdanas krtba, kur ir atspoguoti vrtanas kritriji. Tiek vrtti 3 komponenti:Saturs ( tmas risinjums, jautjuma przinana, izklsts, argumentcija,valodas lietojums);Forma (darba uzbves struktra, datornoformjums; Prezentcija (prezentcijas struktra, argumentcija).

 • *************