2014 / 15 business r410a vrf-r410a- · pdf file 2 i toshiba vrf-r410a-technologies sadržaj...

Click here to load reader

Post on 24-Jan-2020

8 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BUSINESS R410A 2 0 1 4 / 1 5

  VRF-R410A-Tehnologije

 • 2 I TOSHIBA

  VRF-R410A-Technologies

  Sadržaj

  karakteristike sustava tOsHiba Vrf 3 - 11

  super modular multi system 12 - 20

  mini super modular multi system 22 - 23

  super Heat recovery system 24 - 29

  Vrf unutarnje jedinice 30 - 59

  dimenzioniranje cijevi za radni medij 62 - 64

  električna instalacija 65 - 67

  Opcije upravljanja 68 - 78

  Ventilacijski sustavi s rekuperacijom topline 79 - 81

  glosar 82

  uvjeti mjerenja 82

 • TOSHIBA I 3

  Inovativnost, inteligencija, bogatstvo ideja

  inOVatiVnOst

  bOgatstVO ideja

  inteligenCija

  Veličanstvene performanse s visokoučinkovitim dvostru- ko-rotacijskim kompresorom te s naprednim, vektorski upravljanim inverterima, koji pri djelomičnom optereće- nju postižu CoP koeficijent od 6,41 *, čine SMMS inovativnim proizvodom budućnosti.

  * Vanjska jedinica od 8 KS pri djelomičnom opterećenju od 50%

  Fleksibilnost u pogledu mogućnosti nadogradnje ovog mnogostranog sustava dopušta udaljenosti između po- jedinih jedinica i do 235 m, te visinske razlike i do 70 m.

  Inteligentno upravljanje radnim medijem kod SMMS jamči u svakom prostoru precizno temperiranje, čak i kada se radi o vrlo udaljenim prostorijama.

 • 4 I TOSHIBA

  VRF-R410A-Technologies

  Dojmljive uštede energije

  12 (14 KS, 16 KS)

  inOVatiVni dVOstrukO-rOtaCijski kOmpresOr

  smms predstavlja visokoučinske vanjske jedinice s po tri kompresora i tri invertera *

  Upotrebom novih, visokoučinskih dvostruko-rotacijskih kompresora i naprednih, vektorski upravljanih invertera, SMMS postiže CoP vrijednost od 6,41 pri djelomičnom opterećenju. ove dojmljive performanse uz konstantno op- terećenje kompresora u velikoj mjeri doprinose smanjenju ukupne potrošnje energije.

  maksimalni kOefiCijenti energetske učinkOVitOsti

  vanjske jedinice od *14 i 16 KS

  Vektorski upravljani inverter

  Vanjske jedinice opremljene su s tri dvostruko-rotacijska kompresora *

  DC ventilatorski motor

  dvostruko-rotacijski kompresor tvrtke tOsHiba: vodeći u branši

  1

  U vanjskim jedinicama od 14 i 16 KS rade tri potpuno nova inverterska, dvostruko-rotacijska kompresora koji postižu izvanredan učinak pri djelomičnom opterećenju;

  u drugim vanjskim jedinicama (8, 10, 13 KS) upotrijeblje- na su samo dva. ovi kompresori omogućuju maksimum učinkovitosti i udobnosti.

  ■ Primjenom visokoučinkovitih dvostruko-rotacijskih kompresora i naprednih invertera, upravljanih pomo- ću frekvencije, postiže se CoP koeficijent od 6,41 (pri djelomičnom opterećenju od 50%).

  ■ Pri konstantnom opterećenju moguća je veća učin- kovitost pogona.

  ■ Sve vanjske jedinice opremljene su s tri odvojena dvostruko-rotacijska kompresora i s dvostrukim in- verterskim pogonom. ToShIba je u cijeloj branši je- dini ponuđač ovakve tehnologije klima uređaja

 • 6.41

  5.50

  2 3 4 5 6 7

  4.52

  3.52

  6.26 4.15

  3.28 5.60

  TOSHIBA I 5

  2 4312 431

  ONON ON OFFOFF OFF ON OFF

  Energetski učinkovite performanse za jačanje ekološke svijesti

  učinkOViti VektOrski upraVljani inVerter

  pogonska učinkovitost radi smanjenja potrošnje energije

  Tijekom pogona sustav određuje koji se izmjenjivač topli- ne može najučinkovitije upotrijebiti, te odabire broj okre- taja kompresora kojim se na najbolji mogući način može postići potrebni učinak. Sustav raspoređuje struju radnog medija na više izmjenjivača topline istodobno. Na taj način povećava se površina izmjenjivača topline.

  Inverteri reguliraju permanentni pogon sustava kako bi se postigla jednaka učinkovitost uz manju potrošnju energije.

  ovdje profitiraju korisnici prostorija zahvaljujući ujednače- nim temperaturama u prostoriji, a okolišu itekako dobro dođe manja potrošnja energije.

  potpuno inverterska regulacija omogućuje još točnije upravljanje iskorištenjem sustava

  ToShIba SMMS -sustav zauzima vodeće mjesto u in- dustriji, kada je riječ o upravljanju sa sva tri kompreso- ra s pripadajućom tiskanom pločom invertera, koja cr- pi potencijal kompresora kako bi zajamčila ujednačeni režim rada i u svako doba optimalnu uštedu energije.

  COP

  EER

  100% Nominalna vrijednost 50% opterećenje

  8 KS: MMY-MaP0804hT8P-E 16 KS: MMY-MaP1604hT8P-E

  50% opterećenje

  2

  8 KS

  16 KS

  8 KS

  16 KS

 • 6 I TOSHIBA

  70 m40 m

  VRF-R410A-Technologies

  Jednostavna montaža

  Struja radnog medija kao i tehnologija samih cijevi novog VRF sustava ToShIba omogućuju gotovo nevjerojatnu fleksibilnost pri polaganju cijevi. Između vanjskih jedini- ca i zadnje unutarnje jedinice moguće su udaljenosti do 235 m i visinska razlika do 70 m. ove prednosti olakša- vaju rad na projektiranju i dopuštaju konfiguraciju susta- va na preko 11 katova.

  ■ ako tijekom rekonstrukcije i renoviranja dođe do pre- raspodjele unutarnjih prostorija, unutarnje se jedinice mogu fleksibilno mijenjati bez da je potrebna monta- ža dodatnih vanjskih jedinica.

  ■ U specifičnim slučajevima visinska razlika može se čak povećati do 70 m, ako se vanjske jedinice monti- raju iznad unutarnjih. Kod pretpostavljene visine kata od 3,5 m, to odgovara zgradi od 20 katova.

  235 m

  Visinska razlika između vanjske jedinice i zadnje unutarnje jedinice

  Optimalna fleksibilnOst pri prOjektiranju

  ekViValentna duljina

 • TOSHIBA I 7

  2,000

  1,210 2,440

  4,020

  kOmpaktne dimenZije i manja teŽina

  ekViValentna duljina

  ■ Kompaktna izvedba vanjskih jedinica različitih veličina učinka povećava udobnost kod instalacije i fleksibil- nost pri projektiranju.

  ■ U odnosu na prethodnu seriju potrebno je otprilike za 40 % manje prostora za instalaciju.

  ■ Zahvaljujući izmjenama u konstrukciji uređaji su po- stali lakši; to se pozitivno odražava i na izvođenje montažnih radova.

  Otvor za održavanje

  ova posmična vratašca omogućuju jednostavan pristup do tiskane ploče invertera, bez da je po- trebno ukloniti panel na jedinici.

  Polaganje cijevi za radni medij pojednostavljuje se zahva- ljujući Y-spojevima. Kao što je prikazano na slici, ovo rje- šenje u usporedbi s T-spojevima, smanjuje ukupno potre- ban prostor.

  Pozitivni učinak je manji broj pregiba, a time i čišće polaga- nje cijevi. Y-račve plinskih cijevi između SMMS -vanjskih jedinica omogućuju ujednačeniju struju prema priključcima i doprinose pouzdanosti sustava.

  cijev za tekućinu

  plinska cijev

  prema unutarnjim jedinicama

  prema vanjskim jedinicama

  RbM-bT14E (plinska cijev)

  Mala površina za montažu pridonosi fl eksibilnosti projektiranja i predstavlja veliku prednost kod instalacije u ograničenim prostornim mogućnostima.

  16 ks 16 ks 16 ks

  Y-spOjeVi plinskiH CijeVi

 • 8 I TOSHIBA

  (A) (B) (D)(C)

  A B C

  D

  TC2 TC1

  VRF-R410A-Technologies

  Inovativnost i tehnologija

  Smanjuje se višak prikazan kod (a), a kompenzira se manjak prikazan na (D).

  Smanjuje se višak prikazan kod (a).

  Smanjuje se višak prikazan kod (b), a kompenzira se manjak prikazan na (C).

  ciljni kapacitet

  sn ag

  a

  vanjska jedinica impulsni ventil

  unutarnja jedinica

  izmjenjivač topline

  senzor radnog medija

  (ulaz)

  senzor radnog medija (izlaz)

  potpuna kontrola sustava i ujednačena temperatura od prostorije do prostorije.

  ToShIba je razvila inteligentna VRF upravljanja, koja između ostalog jamče individualnu opskrbu radnim medijem svake pojedine prostorije, bez obzira na tip unutarnje jedinice ili visinske razlike odnosno razlike u duljini vodova. SMMS -sustav omogućuje da se optimizira protok radnog medija ne samo na razini svakog ventilatorskog konvektora, već i na razini cijelog sustava.

  Optimalno upravljanje strujom radnog medija

  ■ Kada je u jednom sustavu spojeno više unutarnjih je- dinica, može se dogoditi da se, ovisno o razlikama u udaljenosti spojnih cijevi od vanjske jedinice, tran- sportira nedovoljno ili previše radnog medija do unu- tarnjih jedinica.

  ■ To se događa tijekom transporta radnog medija zbog gubitka tlaka i mjesta propuštanja topline u cijevima, a dovodi do toga da se unutarnjim jedinicama ispo- ručuju pogrešne količine radnog medija.

  ■ optimalnim upravljanjem strujom radnog medija po- moću inteligentnog upravljanja senzorima radnog medija i određenog broja otvaranja pojedinih električ- nih impulsnih ventila zajamčene su konstantne unu- tarnje temperature u zgradi kod visinskih razlika do 40 m između unutarnjih jedinica.

  inteligentna upraVljanja strujOm radnOg medija

 • TOSHIBA I 9

  struja radnog medija prilagođava se radi održavanja postojane, individualne regulacije temperature

  bezgranično varijabilna regulacija

  dvostruko-rotacijski snažan inverter

  optimizirani put kompresije

  Inovativna zaštita komponenata

  Visoka učinkovitost motora

  maksimalno precizna regulacija (0,1 Hz) broja okretaja kompresora

  bezgranično varijabilno upravljanje regulira broj okretaja kompre