2014-2015 iup

33
2 2 0 0 1 1 4 4 2 2 0 0 1 1 5 5 I I K K A A S S T T E E T T X X E E A A R R E E N N U U R R T T E E K K O O P P L L A A N N A A

Upload: jmgarizkorreta

Post on 21-Dec-2015

86 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

"014-15 ikasturteko lan-plana

TRANSCRIPT

Page 1: 2014-2015 IUP

222000111444

222000111555

IIIKKKAAASSSTTTEEETTTXXXEEEAAARRREEENNN

UUURRRTTTEEEKKKOOO PPPLLLAAANNNAAA

Page 2: 2014-2015 IUP

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 2/33

Aurkibidea

1. SARRERA ETA JUSTIFIKAZIOA

2. HELBURU OROKORRAK ETA JARDUEREN PLANIFIKAZIOA

3. IRAKASKUNTZA-JARDUEREN PROGRAMA

3.1. OHIKO IRAKASKUNTZA-JARDUERAK

3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak

3.1.2. Lan eremuak, programak eta proiektuak

3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala

3.2. IRAKASKUNTZA-JARDUERA OSAGARRIEN PROGRAMA

3.3. ESKOLAZ KANPOKO IHARDUERA OSAGARRIAK

4. ESKOLAZ KANPOKO JARDUEREN PROGRAMA

5. ESKOLAKO ZERBITZUAK

6. EKONOMIA-KUDEAKETARAKO PLANA

7. HEZKUNTZA-KOMUNITATEARI INFORMAZIOA HELARAZTEKO PLANA

8. IUP-REN GARAPENAREN ETA IKASTETXEAREN

FUNTZIONAMENDUAREN JARRAIPENA

9. ERANSKINAK

9.1. OOG-REN ONARTZE-AGIRIA

Page 3: 2014-2015 IUP

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 3/33

Sarrera

Ikastetxeko Urteko Plana zehazteko orduan ikastetxeko Plan Estrategikoa

hartzen da abiapuntu. Iazko ikasturtean hasita eskola komunitateko kide ezberdinen

artean plan berria diseinatzeko lanetan aritu gara, hau da, datozen bost urtetarako

gure iparra izango den lan tresna osatu dugu. Plan Estrategiko berria aurrekoa

bezala 5 urterako izango da. Era honetan, erreleboa har dezakeen zuzendaritza

taldearentzat abiapuntu egokia izango dela ondorioztatu dugu.

Plan Estrategikoa osatzeko lanketa aurrera eramateko hainbat bilera egin

ditugu eskola komunitatea osatzen dugun eragile desberdinekin eta denen ekarpenak

jasotzearen ondorio izan da esku artean dugun 14-19 P Estrategikoa. IK-KIko

egiturez baliatu gara denen parte hartzea ziurtatzeko eta ongi baloratua izan da.

IUP honen diseinura eraman gaituzten iturriak, bi urtetarako diseinatua dugun

Hobekuntza Planean, aurreko Ikasturteko Memorian eta Berriztatze eta Prestakuntza

Planean dute jatorria nagusiki. Kontuan izan dira aldi berean Kalitatea Hezkuntza prozesuen

bitartez eratorritako gogobetetze tresnak.

Aurten garrantzia berezia izango du 2009. urtean eguneratua izan zen Hezkuntza

Proiektua berritzeak. Hezkuntza sailak atera berri duen gidaren arabera errebisatu eta

egokitu nahi baitugu.

Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak

bai ez zer-nola

Klaustroa X Urteko Planaren proposamena aztertu eta hobekuntzak iradokiz.

Batzorde pedagogikoa X Jasotako memori eta proiektu ezberdinak bateratuz Urteko Planaren proposamena eginez.

Gogobetetze tresnak aztertuz eta aurrerabideak zehaztuz.

Zikloetako taldeak X Ikasturteko memoria egiterakoan aurrerabideak zehaztuz.

Mailetako taldeak X Proposaturiko eta sortutako premiak ziklora eta PB ra bideratuz.

Proiektuen arduradunak X Formazio saio eta mintegietan jasotakoa Batzordeetan partekatuz eta eguneroko lanarekin

lotuz.

Zikloetako koordinatzaileak X Irakaskuntza Jarduera osagarriak koordinatuz eta besteak beste ebaluazio saioak bideratuz.

Familien ordezkariak X Behatokia eta Agenda 21en bitartez, hobekuntza proposamenak eginez. OOGen onarpenaren

bitartez.

Zuzendaritza taldea X Ikastetxearen lidergoa bermatu eta jarraipen orokorra eginez; antolakuntza, ordutegiak …

Beste batzuk

-Udala/Eguneko Zentroa/OM/

Gizarte Zerbk/Berritzegunea…

X Etengabeko harremana mantenduz eta beharrak bideratuz.

s

a

r

r

e

r

a

1

Page 4: 2014-2015 IUP

Helburu orokorrak

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 4/33

2

1. Elkarbizitza positiboa eta aukera berdintasuna oinarritzat hartuta,

pertsonenganako eta ingurunearekiko errespetua sustatzea iraunkortasuna

bultzatuz.

2. Aniztasuna aberastasuna dela ulertuz, norbanakoaren gaitasunak maila

gorenera iristeko, sormena eta kooperazioa garatzeko estrategiak lantzea.

3. Gizartearen beharrei erantzuteko, etengabeko hobekuntza bermatzea.

iturburuak

X hezkuntza proiektua

X plan estrategikoa

X zuzendaritza proiektua

X curriculum proiektua

X AJA

X hobekuntza plana

X urteko memoria

X emaitza akademikoak

X ikasleriaren proposamenak

X familien proposamenak

adm. eta zerb. proposam.

beste barne agente batzuk

X hezkuntza administrazioa

X kanpoko agenteak

beste batzuk

h

e

l

b

u

r

u

o

r

o

k

o

r

r

a

k

Page 5: 2014-2015 IUP

Jardueren planifikazioa

3

Jardueren planifikazioa

1.ILDOA: Elkarbizitza positiboa eta aukera berdintasuna oinarritzat hartuta, pertsonenganako eta

ingurunearekiko errespetua sustatzea iraunkortasuna bultzatuz

Helburuak: a) HEZKIDETZA PLANA AURRERA ERAMATEA.

b ) GOLDEN 5 PROIEKTUA EZAGUTZEA ETA AURRERA ERAMATEA.

c ) INGURUNEAREKIKO OHITURA JASANGARRIAK GEURE EGITEA.

JARDUERAK ARDURADUNA DENBORALIZAZIOA EBALUAZIOA: ADIERAZLEAK ETA DATAK

Hezkidetzaren inguruko sentsibilizazio kanpaina burutu.

Elkarbizitza eta Hezkidetza Behatokiko koord eta PB

Azaroaren 26an Bigarren hiruhilekoan

Otsaila eta maiatzean. Autotxostena egin eta aurkeztu da mintegian Ekintzak zikloka gauzatu dira.

Hezkidetzarekin erlazionaturiko data esanguratsuak ospatu:- Hezkidetza Eguna -Berdintasun Eguna

Behatokiko koord eta PB

Azaroaren 25ean Martxoaren 9an

Otsaila eta maiatzean. Programan eta unitateetan jaso da.

Elkarbizitza jarduerak antolatu (Trukeko azoka, Euskararen Eguna...)

Behatokiko koord eta PB

Irakasle karpetan jasotako ekintza esanguratsuen datetan.

Otsaila eta maiatzean. Ikasleek partehartzeko izan duten jarrera eta iniziatiba eta prestaketen maiztasuna (Behatokia, Elkarbizitza batzordea...) aztertu da.

Gurasoentzako hitzaldiak antolatu: -Isabel Gonzalezena. Gaia: mugak, arauak -Aurre Nerabezaroaren ingurukoa. -IKT: Sare sozialen erabileraren ingurukoa.

Behatokiko koord Abenduak 11 Martxoaren 12

Otsaila eta maiatzean. Behatokiko akta egin da.

Ikasleen eta familien ekarpenak jasotzeko bilerak burutu. Behatokia eta Agenda 21

Behatokiko koord eta PB

Hiruhilean behin gutxienez

Otsaila eta maiatzean. Bilerak aurrera eraman eta maiztasun egokia izan da. Jasangarritasun irizpideak osatzen jarraitu da.

Elikadura jasangarria gaia landu bi etapetan. Ekintza osagarrikin curriculuma aberastu. Eskola baratzaz baliatu bertatik bertara bizitzeko.

A 21 koord eta PB

Urtarrilaren amaierarako: sentsibilizazioa eta diagnosia

Otsaila eta maiatzean. Lanketa aurrera eraman da eta ikasleen parte hartu dute.

I

K

A

S

T

E

T

X

E

A

R

E

N

U

R

T

E

K

O

P

L

A

N

A

Page 6: 2014-2015 IUP

Jardueren planifikazioa

3

Jardueren planifikazioa

2.ILDOA: Aniztasuna aberastasuna dela ulertuz, norbanakoaren gaitasunak maila gorenera iristeko,

sormena eta kooperazioa garatzeko estrategiak lantzea

Helburuak: a)HOBEKUNTZA PLANA AURRERA ERAMATEA.

b)METODOLOGIA ALDERDITIK ERABAKIAK HARTZEA.

c)EBALUAZIO TXOSTENAK EGOKITZEA DEKRETOAREN ARABERA.

JARDUERAK ARDURADUNA DENBORALIZAZIOA EBALUAZIOA: ADIERAZLEAK ETA DATAK

IKKI, bikoteka irakurtzen/idazten, tertulia dialogikoen eta irakurketa ozenaren egiturak alderdi metodologiko gisa sendotu hizkuntzetako unitate didaktikoetan.

Ikasketa Burua Astean ordubete curriculum elkar jartze saioan

Otsaila eta maiatzean. Unitate Didaktikoetako jardueretan praktika hauek jaso dira eta elkar jartzea egin da.

2. eta 5. Mailako ikasleen arteko “elkarrekin irakurtzen” proiektua

Gaztelerako irakasleak

Hirugarren hiruhilekoan

Saioak programatu eta burutu dira.

Testuen sekuentzializazioaren ondorioz sortutako dokumentua HHko IKPan txertatu. Bertan bildutakoa landu.

PBko arduradunak HH koord

Lehenengo hiruhilean Ikasturtean zehar

Otsaila eta maiatzean. IKPan tresnak txertatu dira. UDetan txertatu da eta ikasleekin landu da.

Entzunaldietarako jarrerak adostu, eta dokumentu batean idatziz jaso.

HHko koord Bigarren hiruhilean Otsaila eta maiatzean. Saioak egin dira.

Hizkuntza lantzeko baliabideen (bertsolaritza, mapa kontzeptualak, irakurketa ozena, entzunaldiak...) karpeta sortu eta erabilera adostu

Zikloko koord eta LHko tutoreak

Lehenengo hiruhilean Otsaila eta maiatzean. Baliabideen karpeta osatu da era bateratuan. Unitate Didaktikoetan islatu da.

UD tresnak zikloka errebisatu, mailako bat berritu eta elkar jarri

PBko zikloetako ordezkariak

Lehenengo hiruhilean Otsaila UDak berritu eta elkar jarri dira.

Konpetentzietan oinarrituriko ebaluazio jarraia gauzatzeko tresnak aztertu eta txostenak aurtengo errealitatera egokitu.

PBko zikloetako ordezkariak

Lehenengo hiruhilean asteazkeneko saio batean

Otsaila Txostenak aurtengo errealitatera egokitu dira.

Eskola emaitzen bataz bestekoen taula aztertu eta ondorioak atera

LT eta PBa Azaroan Otsailean,Bataz bestekoak eta ondorioak atera dira. Neurriak hartu dira: IN, Norbanakoen Planak

I

K

A

S

T

E

T

X

E

A

R

E

N

U

R

T

E

K

O

P

L

A

N

A

Page 7: 2014-2015 IUP

Jardueren planifikazioa

Jardueren planifikazioa

3 2

3.ILDOA: Gizartearen beharrei erantzuteko, etengabeko hobekuntza bermatzea

Helburua: a)ALDERDI TEKNIKO ETA PEDAGOGIKOAK AZTERTZEA ETA ERABAKIAK HARTZEA.

b)ETENGABEKO FORMAKUNTZA AHALBIDERATZEA.

JARDUERAK ARDURADUNA DENBORALIZAZIOA EBALUAZIOA: ADIERAZLEAK ETA DATAK

Ziklo bakoitzeko IKT formakuntza beharrak aurre ikusi eta aztertu.

IKT koord Zikloetako ordez

Ikasturtean zehar, asteazkenero ordu bat

Otsaila eta maiatzean. Beharren taula erabili da. Beharrak aztertu eta bideratu dira.

Ziklo bakoitzeko IKT behar teknikoak aurre ikusi eta aztertu.

IKT koord Zikloetako ordez

Ikasturtean zehar, asteazkenero ordu bat

Ikastetxeko baliabideak aztertu eta erabilgarriak izateko eguneratu (informatika gela, armarioa…)

IKT koord Zuzendaritza

Ikasturtean zehar hilean behin koordinazioa

IKT heldutasun maila: -Auditoria -Sarea antolatu -Web orria eguneratu

IKT koord Zuzendaritza

Urriak 24 Ikasturtean zehar

Otsaila eta maiatzean Auditoria egin da. Sarea antolatu da . Web orria eguneratu da.

Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua eguneratu. Gida berriarekin alderatu eta proposamen berriak txertatu.

PBa Bigarren hiruhilean Maiatzean Klaustroko eta OOG akta. Txostena berritu da.

Mintegi ezberdinetan parte hartzea Proiektuetako arduradunak eta IB

Mintegietako egutegia Mintegietan parte hartu da. Mintegietako formazioa zabaldu da.

I

K

A

S

T

E

T

X

E

A

R

E

N

U

R

T

E

K

O

P

L

A

N

A

Page 8: 2014-2015 IUP

Irakaskuntza jardueren programa

3.1. Ohiko irakaskuntza-jarduerak

3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 8/33

3

2014- 2015 IKASTURTEKO IKASLEEN EGUTEGIA

EBALUAZIO DATAK:

1. Ebaluaketa: 2. Ebaluaketa: 3. Ebaluaketa:

Txostenetako data 14-12-19

Berezilariek tutoreei ebaluazioa pasatzeko

epea 14-12-3

Txostenetako data 15-03-27 Berezilariek tutoreei ebaluazioa pasatzeko

epea 15-03-13

Txostenetako data 15-06-19

Berezilariek tutoreei ebaluazioa pasatzeko

epea 15-06-03

IIIRRRAAAIIILLLAAA UUURRRRRRIIIAAA

AAAZZZAAARRROOOAAA

1 2 3 4 5 1 2

1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

15 16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

22 23 24 25 26 27 28 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

29 30

AAABBBEEENNNDDDUUUAAA UUURRRTTTAAARRRRRRIIILLLAAA OOOTTTSSSAAAIIILLLAAA

1 2 3 4 1

1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

8 9 10 11 12 13 14 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

15 16 17 18 19 20 21 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

22 23 24 25 26 27 28 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28

29 30 31

MMMAAARRRTTTXXXOOOAAA AAAPPPIIIRRRIIILLLAAA MMMAAAIIIAAATTTZZZAAA

1 1 2 3 4 5 1 2 3

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

30 31

EEEKKKAAAIIINNNAAA

Ordutegia:

Goizez:9:00 - 12:30

Arratsaldez:14:30 – 16:30

Asteazkna: 9:00 - 12:30

Goizeko saioak: 9:00 – 13:00

LAN EGUNAK

1 2 3 4 5 6 7 JAI EGUNAK

8 9 10 11 12 13 14 GOIZEZ BAKARRIK

15 16 17 18 19 20 21 IKASLE GABE

22 23 24 25 26 27 28 EKINTZA ESANGURATSUAK

29 30

14-15 IKASTURTEKO EKINTZA ESANGURATSUAK:

Azaroaren 14ean: Trukeko Azoka

Azaroaren 25ean: Hezkidetza Eguna

Abenduaren 3an: Euskara Eguna

Abenduaren 16 /18an: Gabonetako kanten entsaioak (16:00etan)

Abenduaren 19an: Hiruhilabetearen bukaera ospakizuna

Urtarrilaren 20an: San Sebastian

Otsailaren 13an: Ihauteri jaialdia

Martxoak 9an: Berdintasun eguna

Martxoak 19/29ra: KORRIKA

Maiatzean: Gazta Eguna

Apirilaren 23: Liburuaren Eguna

Ikasturtean zehar: Elkarbizitza ekintzak

i

r

a

k

a

s

k

u

n

t

z

a

j

a

r

d

u

e

r

e

n

p

r

o

g

r

a

m

a

Page 9: 2014-2015 IUP

3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 9/33

EBALUAZIOEN DATAK

IKASLEEN EBALUAKETA:

GIT-ak: Ikasturtean zehar “Gelako Irakasle Taldea” hiru momentu jakinetan

biltzen da gutxienez:

Irailean: Irakasle talde berriek aurreko urteko irakasleekin informazioaren

trasbasea egiten dute. Honez gain, Laguntza planari azken ukituak emateko

informazioa bilduko da.

Abenduan: Lehenengo hiruhilabeteko ebaluaketa egiten da.

Apirilan: Irakasle taldea bigarren ebaluaketarako biltzen da.

Ekainean: Ikasturte edota ziklo bukaerako ebaluaketa egiten da. Honekin

batera, hurrengo ikasturteko Laguntza Plana diseinatzeko informazioa osatzen

da.

Ebaluaketa txostena: Haur hezkuntzan gutxienez hiru elkarrizketa egingo dira:

abenduan, apirilean eta ekainean. Txosten idatzia ekainean banatuko da.

Lehen Hezkuntzan hiru ebaluaketa txosten banatzen dira, guraso guztiekin gutxienez bi

elkarrizketa egingo dira: abenduan eta ekainean.

Aurten LOMCE legeak horrela behartuta ebaluazio txostenak egokituko ditugu horretarako

saio bat erabiliz.

IRAKASLEON LAN EREMUEN EBALUAKETA: Ikasturtean zehar bi geldiune egiten dira ezarritako helburuen betetze maila baloratu eta

proposamen berriak egiteko. Lan hau zikloka egiten da, ondoren klaustroan balorazioak eta

proposamenak komentatzen dira. Datu hauekin Pedagogi Batzordeak plangintzan egin

beharreko aldaketa, berrikuntza,.... gauzatzen ditu.

URTEKO PLANAREN EBALUAKETA:

Ikasturtean zehar bi unetan gauzatzen da: otsailean eta ekainean.

Page 10: 2014-2015 IUP

3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 10/33

IRAKASLERIAREN EGINBEHARREN ESLEIPENETARAKO IRIZPIDEAK

Pedagogi Batzordeko kideak aukeratzeko orduan Zuzendaritza Taldeak zikloetako

ordezkarien ordutegiak aztertu ditu eta horrezaz gain, aurreko urteko partaideei

jarraitzeko eskaera egin zaie , garrantzitsua ikusi baita finkatua dagoen taldeak

jarraitzea batzordea osatzen gutxienez beste urte betez.

Behatokiko arduradunak kontsultorea eta klaustroko irakaslea izango dira. Kasu

honetan kontsultorea berria dugunez iazko irakasleari eskatu zaio jarraitzeko.

Agenda 21eko ardura bi tutorek hartu dute , Klaustroko oniritziarekin, biak Lehen

Hezkuntzakoak izanik.

Bestelako batzordetako kideak, Klaustroan erabaki dira bolondresetatik abiatuz.

Bakoitzaren ordutegiak, eta egoera kontuan izaten saiatuz.

TUTORETZEN BANAKETARAKO IRIZPIDEAK

Ikasturte amaieran Zuzendaritza Taldea, zikloa amaitzen duten irakasleekin elkartu ohi da

beraien asmo eta nahiak jakiteko asmoz AJAn jasota dagoen eran. Ondoren, hitz

egindakoa aztertu eta tutoretzen banaketa irizpideen arabera gauzatzen da ahalik eta modu

egokienean banatuz.

Irizpideak:

- LHko Irakasle tutorea izendatzeko: lehentasuna izango du norberak hasitako zikloa

amaitzeko aukera duenak ( lege berriak zikloen izaera aldatzen duen arren). Behin amaituta

izanez gero, berriz, ohikoa izaten da ziklo bereko aurreko mailan kokatzea. Hala ere kontuan

izaten da irakasle beraren gogoa, beti ere, habilitazioak eta ikastetxerako onura kontuan

hartuz.

Page 11: 2014-2015 IUP

3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 11/33

-Haur Hezkuntzan bi urte jarraian talde berarekin igarotzea bermatu ohi da. 2 urte horiek

pasatu ondoren adin bereko beste taldearen ardura hartzen da, hau da, trukea egiten da,

maila bakoitzeko bi talde ditugulako ia adin guztietan.

Era berean berriro gure ikastetxera itzultzeko aukera izan dezaketen edo ez galdetzeko eta

ikastetxean igarotako ikasturtea nola joan zaien galdetzeko, irakasle ordezkoekin ere

elkartzen da Zuzendaritza Taldea, eta, aurreikuspen bat prestatzen da.

Guzti hau kontutan hartuta, Zuzendaritza Taldeak behin behineko erabakia Klaustroari

jakinarazten dio eta irailerako ordutegien, taldeen eta tutoretzen banaketa egiten da.

JASANGARRITASUN IRIZPIDEAK

Hezkuntza eragileok geuri dagokigun neurrian jasangarritasunaren aldeko jarrerak landuko

ditugu:

-Paperaren erabilpenean neurria hartzea. Berrerabiltzen jarraituz.Erosten dena birziklatua

eta ekologikoa erosten da.

-Hamaiketakorako zilar paperaren erabilera gutxitzea. Tuperrak erabiliz…

-Eskulanetarako… behar dugun materiala ahal den neurrian hondakin gutxi sortuko duena

izatea, lehenik biltegian duguna eta geletako erabiliz.

-Zaharberritu ditzakegun altzari… geure esku dagoena egiten saiatuz.

-Hondakinak sailkatuta bideratuko ditugu. Patiora ematen duen pasiloan kokatua dugu

gunea eta irakasle eta ikasleek txandaka ateratzen dituzte hondakinak. Organikoa bereziki

baratzeko tailerreko ikasleek eramaten dute asteartero baratzera.

Page 12: 2014-2015 IUP

3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 12/33

JARDUERA ESKLUSIBOEN ANTOLAKETA

ASTELEHENETAN: 16:30etatik 17:30etara Curriculum elkar jartzeko saioa

*hilabeteko azken astelehenetan BATZORDEAK

BATZORDEA HELBURUA

A 21 Ingurunearekiko ohitura jasangarriak geure egitea.

Elkarbizitza

eta Hezkidetza

Eskola komunitatearen elkarbizitza hobetzeko proposamenak

bideratzea.

IKT IKT alderdi tekniko eta pedagogikoak aztertzea eta hobetzea.

Kalitatea Praktikak, prozedurak, ereduak...eguneratzea.

Ekonomikoa Kudeaketa ekonomikoa bideratzea.

Arriskuen Prebentzioa Arrisku guneak aztertu eta hobekuntzak proposatzea. Hustuketa.

ASTEAZKENETAN: 14:00etatik 15:00etara zikloak

*Hilabeteko lehenengo asteazkenetan KLAUSTROA

15:00etatik 17:00etara formakuntza

ASTEAN ZEHAR irakasle bakoitzak bere mailakidearekin edo espezialisten artean ordu bete

eskainiko dio koordinaketari, irakas orduetatik kanpora. Taula batean jasotzen du IB ak

JOLAS ORDUETARAKO PROTOKOLOA/ARAUTEGIA

Jolas orduetan HHko ikasleek malgutasunez erabiliko dituzte, patio handia, LHko parkea,

HHko eraikin inguruko bi parkeak, HHko erdiko gunea eta kiroldegia eta gimnasioa.

LHko ikasleek nagusiki LHko patio handia, kiroldegia eta jangela erabiliko dituzte.

(Ikus ER0203IK15)

Page 13: 2014-2015 IUP

3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 13/33

IKASLEAK TALDEKATZEKO IRIZPIDEAK

Harrera Planean jasota dagoenaren arabera, HH2 urteko bi talde sortzerakoan, talde

orekatuak egitea helburutzat hartuz, hauek dira haurrak taldekatzeko kontutan izaten

ditugun irizpideak:

1.-Ama hizkuntza: bi taldetan ama hizkuntza ezberdinetakoak izatea.

2.-Jaioteguna: talde bakoitzean hilabete ezberdinetakoak izatea.

3.-Sexua: bi taldetan kopuru berdintsua izatea neska eta mutilen artean.

4.-Haur eskolan egondako ikasle kopurua: bi taldetan banatuak izatea

5.-Jangela beharra: bi taldetan banatuak izatea.

6.-Zaintza beharra: bi taldetan banatuak izatea.

7.-Bikiak: bi taldetan bereiztea.

8.-Izen errepikatuak: Ahal den heinean bi taldetan banatuak izatea.

Lehen Hezkuntzan edota Haur Hezkuntzan taldeak berrantolatzeko orduan, berriz, aurreko

irizpideak kontuan izateaz gain, ondorengoak hartuko dira kontutan ahalik eta talde

heterogeneoenak izatera iristeko:

Lanaren aurrean duen jarrera

Hezkuntza premia bereziak

Ikasleen arteko harremanak

Aurreko ikasturtean ikasleekin buruturiko soziogramaren emaitzak

Gelako irakasle taldearen (GIT) iritzia

Egoera bereziak

Page 14: 2014-2015 IUP

3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 14/33

HEZKUNTZA ERREFORTZUA ETA LAGUNTZA ANTOLATZEKO

IRIZPIDEAK

Aniztasuna aberastasuna dela ulertuz, azken urte hauetan inklusioa ahalbideratzeko

ahalegina egiten ari gara. Ikasle taldeen indar guneak eta premiak aztertzen ditugu eta

espezialisten edo laguntza irakasleen (HLE, PT,KONTSULTOREA, HIPI, LOGOPEDA,

FISIOTERAPEUTA, TERAPEUTA OKUPAZIONALAK..), errefortzua ahalik eta

eraginkorrena izan dadin LTak ondoko prozedura jarraitzen du.

-Ikasturtean zehar maila guztietako G.I.T bilerak (Gelako Irakasle Taldea) burutzen

dira.

-Hauetan premien jarraipena egiten da eta azken hiru hilerako behin behineko

aurreikuspenak egiten dira.

-Behar puntuala antzeman ezkero GIT a egiten da.

-Ikas taldeari edo banakoari dagozkionak sailkatzen dira: Indartze neurriak, CEI

esanguratsuak, ikastaldeari laguntzak, e.a. planifikatuz.

-Aurreikuspenetatik lehentasunak markatzen dira eta baliabideen banaketa egiten da.

-Irailerako laguntza plangintza osatua egoten den arren epez kanpoko matrikulazioak

edo premia berriei erantzun beharrak egokitzapenak eskatu ohi ditu.

-Irailaren erditik aurrera tutore aldaketa ematen den taldeetan , informazioaren

trasbasea egiteko GIT ak gauzatzen dira.

Errefortzu eta laguntza bideratzeko irizpideak:

-Lehentasunaren arabera aztertzen dira premia guztiak: HPBko aholkulariarekin

jarraipen zehatza behar duten kasuak edo diagnostiko konkretua dutenak izango dira

lehenik espezialisten laguntza jasoko dutenak.

-Kanpoko eragileekin (GAUTENA, OSASUN MENTALA, PEDIATRA,

PSIKOLOGOAK, PSIKOMOTRIZISTAK….) kontsultoreak koordinaketa eta elkar lana

bideratzen du eta espezialisten jarraipena gertukoa izango da.

- Ikasle talde kopurutsuek, edo eta arrazoi bategatik edo besteagatik laguntza

gehiago behar dutenak ere kontuan izango dira.

Page 15: 2014-2015 IUP

3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 15/33

GUNE KOMUNETAKO ANTOLAKETARAKO ETA BANAKETARAKO IRIZPIDEAK

GOIKO SOLAIRUKO GELA TXIKIA:

Arreta zuzeneko saioetarako erabiliko da nagusiki. Gela erabiltzen den saioen

ordutegia atean jakinaraziko da. Horrela, behar izanez gero, Banakako Tutoretzak

egiteko ere erabili ahal izango da.

BEHEKO SOLAIRUKO GELA TXIKIA:

1. Pedagogi Batzordea bertan elkartuko da astelehen eta ostiral arratsaldetan.

2. HIPI saioak bertan emango dira eta saioen ordutegia atean jarriko da.

3. Familiekin burutzen diren elkarrizketetarako erabili ahal izango da horretarako

zehazturiko egunetan. Bilera hauek irauten duten bitartean, atean kokatuko da

gelaren okupazioa adierazteko orria.

INFORMATIKA GELA:

Libreki hautatuko da gelaren erabilpena beti ere ordutegian adieraziz gero.

Astelehenetan eta asteazkenetan irakasleok esklusiba orduak ditugun garaian

IKASLEEK INFORMATIKA GELA ERABILI AHAL IZANGO DUTE, bloga

erabiltzeko edo ikasketetan sakontzeko, irakasle tutoreari jakinaraziz.

KIROLDEGIA:

Lehentasuna Gorputz Hezkuntzako saioek izango dute. Egunero 11:00etatik 11:30etara

atsedeneko saioetarako ere erabiliko da, astearte , asteazken eta ostegunetan HH ko

taldeek hurrengo ordua ere erabilgarri izango dutelarik.

Page 16: 2014-2015 IUP

3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

IRAKASLERIA ETA TUTORETZEN BANAKETA

IZEN ABIZENAK MAILA ETAPA

TALDEA KARGUA

ORDU MURRIZKETA

ZIKLO FAMILIEI ARRETARAKO

ORDUTEGIA

ALOÑA GALARRAGA Aholkularia Zuzendaria LH 1. ZIKLOA

Zuzendaritza Taldeko orduak. IRUNE BARANDIARAN HH Ikasketa burua LH 2. ZIKLOA

ALIXI ARRIZABALAGA LH Idazkaria HH 1. ZIKLOA

ESTIBALITZ CABALLERO HH 2A Tutorea HH 1. ZIKLOA

ELISABETH RODRIGUEZ HH 2B Tutorea HH 1. ZIKLOA

AMAIA DORRONSORO HH 3A Tutorea HH 1. ZIKLOA

Ebaluaketa txostenak banatzeko zehazturiko egunetan eta aldez aurretik adosturiko ikaslerik gabeko orduetan.

BEATRIZ ITURBE HH 3B Tutorea HH 1. ZIKLOA

GORANE LASA HH 4B Tutorea HH 2. ZIKLOA

ANE AZURMENDI HH 4A Tutorea HH 2. ZIKLOA

KARMELE LASA HH 5A Tutorea HH 2. ZIKLOA

INMA ARISTIMUÑO HH 5B Tutorea HH 2. ZIKLOA

EDURNE BLANCO HH Irakasle laguntzailea HH 1. ZIKLOA

Page 17: 2014-2015 IUP

3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

IZEN ABIZENAK MAILA ETAPA

TALDEA KARGUA

ORDU MURRIZKETA

ZIKLO FAMILIEI

ARRETARAKO ORDUTEGIA

GARAZI MENDIZABAL LH 1 Tutorea 2/3 LH 1. ZIKLOA

ION QUINTANA LH1 1/3 LH 1. ZIKLOA

AMAIA SALEGI LH 2A Tutorea LH 1. ZIKLOA

Ebaluaketa txostenak banatzeko zehazturiko egunetan eta aldez aurretik adosturiko ikaslerik gabeko orduetan.

MARIBI SARRIEGI LH 2B Tutorea LH 1. ZIKLOA

ANA BEIZTEGI LH 3B Tutorea LH 2. ZIKLOA

JOSUNE JAUREGI LH 3A Tutorea LH 2. ZIKLOA

MARIAJE GONZALEZ DE GALDEANO LH 4 Tutorea LH 2. ZIKLOA

MAITE TELLERIA LH 5A Tutorea LH 3. ZIKLOA

HARITZ URRESTARAZU LH 5B Tutorea LH 3. ZIKLOA

JUAN MANUEL GARCIA LH 6A Tutorea LH 3. ZIKLOA

GURUTZE BAZTARRIKA LH 6B Tutorea LH 3. ZIKLOA

NAGORE MANCILLA LH Irakasle laguntzailea 1/3 LH 2. ZIKLOA

I

K

A

S

T

E

T

X

E

A

R

E

N

U

R

T

E

K

O

P

L

A

N

A

Page 18: 2014-2015 IUP

3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

AINHOA ARRIETA HH/LH Musikako irakaslea LH 3. ZIKLOA

Aldez aurretik adosturiko ikaslerik gabeko orduetan.

XABIER GARCIA HH/LH Ingelerako irakaslea LH 1. ZIKLOA

BELEN LOPETEGI LH Ingelerako irakaslea LH 3. ZIKLOA

JORGE ARANES LH Gorputz Hezkuntzako irakaslea

LH 2. ZIKLOA

MARI JOSE DIEZ HH/LH Erlijioko irakaslea %0'40

IZEN ABIZENAK MAILA ETAPA

TALDEA KARGUA

ORDU MURRIZKETA

ZIKLO FAMILIEI

ARRETARAKO ORDUTEGIA

ANA OLANO HH/LH Aholkularia HH ETAPA

Aldez aurretik adosturiko ikaslerik gabeko orduetan.

IDOIA BARANDIARAN HH/LH PT LH 1. ZIKLOA

ONINTZA LIZARRA LH HLE LH 1. ZIKLOA

ARANTXA ARANZASTI HH/LH Logopeda

AITZIBER AGOTE HH/LH Fisioterapeuta

I

K

A

S

T

E

T

X

E

A

R

E

N

U

R

T

E

K

O

P

L

A

N

A

Page 19: 2014-2015 IUP

3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

OOG-REN PARTAIDEAK [TITULARRAK]

IZEN ABIZENAK TALDEA

BATZORDEA IRAKASLE FAMILIA ADM-ZERBITZ. UDALA

ALOÑA GALARRAGA X IRAUNKORRA

IRUNE BARANDIARAN X IRAUNKORRA

ALIXI ARRIZABALAGA X IRAUNKORRA

IDOIA BARANDIARAN X IRAUNKORRA

JOSUNE JAUREGI X IRAUNKORRA

GURUTZE BAZTARRIKA X EKONOMIKOA

ANA OLANO X BEHATOKIA

GARAZI MENDIZABAL X

ANE AZURMENDI X

JORGE ARANES X

EDURNE BLANCO X

KARMELE LASA X

ELI RODRIGUEZ X

Mª KARMEN ETXEBERRIA x GARBITZAILEA

XABIER ARIZTIMUÑO x IRAUNKORRA

MIKEL LASA X PRESIDENTEA

AINHOA IMAZ X IRAUNKORRA

XABIER LIZARRALDE X IRAUNKORRA

ELI ALOS X EKONOMIKOA

EBA MUJIKA X ZAINTZA

ABDULA RAHMANI X KULTURA

JACKELINE TORRES X FESTAK-KORRIKA

I

K

A

S

T

E

T

X

E

A

R

E

N

U

R

T

E

K

O

P

L

A

N

A

Page 20: 2014-2015 IUP

3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

IZEN ABIZENAK TALDEA

BATZORDEA IRAKASLE FAMILIA ADM-ZERBITZ. UDALA

ARANTXI GOYA X EUSKARA - BIP

JAVI GONZALEZ X INGURUMENA

AMAIA MENDIZABAL X BEHATOKIA

ELENA URBIZU X IDAZKARIA

OLATZ LIZARRALDE X IRAUNKORRA

JOSU URTEAGA X OLENTZERO-ERREGEAK

IZASKUN CUADRADO X IHAUTERIAK

EGOITZ GOIBURU X JANGELA

LOLI ETXEBERRIA X ESKOLAKO FESTA

JUANJO SALABERRIA X KIROLAK

OOG-REN PARTAIDEAK [ORDEZKOAK]

IZEN ABIZENAK TALDEA

BATZORDEA IRAKASLE FAMILIA ADM-ZERBITZ. UDALA

Page 21: 2014-2015 IUP

3.1.2. Lan eremuak, programak eta proiektuak

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 21/33

3

L

a

n

e

r

e

m

u

a

k

p

r

o

g

r

a

m

a

k

p

r

o

i

e

k

t

u

a

k

LAN EREMUAK, PROGRAMA EDOTA BERRIKUNTZAK IKASTETXEAN

IKT HELDUTASUN EREDUA

Aurten IKTei dagokienez, ikastetxeko beharrak aztertuko ditugu eta hasirako

heldutasun ereduaz baliatuko gara diagnosia egiteko eta aurrerabideak

markatzeko . Horretarako IKT dinamizatzaile berria izendatu dugu eta

lehengoarekin erreleboa bermatzen ari gara. Bestalde batzorde bat ere sortu

dugu, bertan eskolako bi etapak eta aldi berean ziklo bakoitzeko ordezkariak

daudelarik . Astean ordu betez aritzen dira elkarrekin IKT alderdi teknikoa eta

pedagogikoa hobetzen.

PLASTIKA INGELERAZ

Nahiz eta Diagnostiko Ebaluazioko emaitzak eta ikasleen emaitzen bataz

bestekoak aztertu ondoren Ingeleran maila egokia bermatzen dela ziurtatu,

azken urteotan 3. zikloan eta bereziki 5. mailan ingelera astean bi ordu

ematea gutxi dela ondorioztatu dugu. Gainera plan estrategikoa berritzeko

garaian gurasoengandik jasotako nahia ingelerari garrantzia gehiago ematea

izan da. Hau horrela izanik, aurten LH5 eko plastikak ingeleraz ematea izan

da hartu dugun neurria. IUP honekin batera otsailean eta ekainean egingo

dugu balorazioa.

Page 22: 2014-2015 IUP

3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala

Jardueren planifikazioaOOG-ren partaideak [titularrak]

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 22/33

3

P

r

e

s

t

a

k

u

n

t

z

a

g

a

r

a

p

e

n

p

r

o

f

e

s

i

o

n

a

l

a

Ikastetxearen prestakuntza proiektu edota ekintzak

Irakasleriaren ikastetxez kanpoko prestakuntza ekintzak lan-ordutegian

GAIAK EGUTEGIA

PRAKTIKA ONAK OROKORTZEN prestakuntza-berrikuntza proiektua.

Hiru hilean zehar antolaturiko IK-KI eta Praktika Onen saioak.

IRAKASLEA EKINTZA-GAIA TOKIA EGUTEGIA ORDUTEGIA

MARIAJE GONZALEZ DE GALDEANO

IK-KI “Sistematizaziotik haratago”

Ordiziako berritzegunea.

Urriak 16 AzaroaK 13 Abenduak 11 Urtarrilak 22 Martxoak 12 Apirilak 23 Maiatzak 21

14'30-16'30

KARMELE LASA ALONSO IK-KI “Sistematizazio” Ordiziako berritzegunea

Urriak 9 Abenduak 4 Otsailak 5 Apirilak 16 Maiatzak 28

14'30-16'30

ANA BEIZTEGI Agenda 21 Ordiziako berritzegunea.

Hilean behin asteartean

9'00-11'00

ANA OLANO Golden 5 Lasarteko /Ordiziko berritzeguneak.

Urriak 23 Azaroak 20 Urtarrilak 29 Otsailak 26 Apirilak 30 Maiatzak 14

HARITZ URRESTARAZU Elkarbizitza sarean Ordiziako berritzegunea.

Hilean behin, asteazkenetan

9'00-11'00

BELEN LOPETEGI Ingelerako lan taldea Ordiziako berritzegunea.

Hilean behin astelehenetan

14'30-16'30

ALOÑA GALARRAGA Zuzendaritza Ordiziako berritzegunea.

Irailak 25 Azaroak 6 Otsailak 5 Apirilak 23 Ekainak 18

9'00-11'00

ALOÑA GALARRAGA AMAIA DORRONSORO

Kalitatea Hezkuntzan Eibar Hilean behin ostegunetan.

9'00-13'00

I

K

A

S

T

E

T

X

E

A

R

E

N

U

R

T

E

K

O

P

L

A

N

A

Page 23: 2014-2015 IUP

3.2. IRAKASKUNTZA-JARDUERA OSAGARRIEN PROGRAMA: Nahiz eta izaera berezia duten, bai egiten den

tokiarengatik baita ikastetxeari suposatzen dioten baliabideengatik, ikasle guztiei zuzendutako ekintza didaktikoak dira.

Irakaskuntza jardueren programa

1go H

IRU

HIL

AB

ET

EA

DATA MAILA EKINTZAREN DESKRIBAPENA

HELBURUAK NON AURREKONTUA

Irailak 9- Irailak 29

LH 1-2 Igeriketa ikastaroa Igeriketa sustatzea, autonomia bereganatzea

BEASAIN Antzizar Autobusa: 1500 € Sarrerak: 1750 €

Irailak 24 HH -5 Sagar jatea Sagarrondo eta sagastiak ezagutzea. KALBARIO BASERRIRA(IDIAZABAL)

doan

Urriak 9 HH3-4-5 Usurbe antzokia. “Lotte1” filma

Zinemaz taldean gozatzea BEASAIN Autobusa: Sarrerak: 198€ (2€ )

Urriak 10 LH6 Odol emaileak Gaiaren inguruan sensibilizatzea ESKOLAN doan

Urriak 17 LH5-LH6 Arrikrutz/Arantzazu Arrikutzen garrantzia Santutegiko artea ezagutzea

ARAOTZ/ARANTZAZU Autobusa: Sarrerak: 244€ (4€) ???

Urriak 17 LH1-LH2 Mater itsasontzia Itsaso gaia lantzea PASAI SAN PEDRO Autobusa: Sarrerak:367,2 € + 153€

Urriak 17 HH5 Izal-Segura ibilbidea oinez Mendia udazkenean bizitzea IZAL-SEGURA-IZAL Autobusa: 52,80€

Urriak 29 LH4 Delikatuz Goierri ezagutuz ORDIZIA Autobusa: 110 Sarrera doan

Urrian 20 LH3-LH4 Olaberrira oinez Izal-Olaberria ibilbidea ezagutzea OLABERRIA Autobusa:88

Urrian LH3-LH4 Idiazabal Herri mailako bisita egitea IDIAZABAL doan

Azaroak 4 LH5 Sasietako tailerra Kurrikuluma osatzea IDIAZABAL doan

Azaroak 5 LH4 Zumalakarregi museoa Zumalakarregi museoa eta Ormaiztegiko zubia ezagutzea

ORMAIZTEGI Autobusa:110 Sarrerak: 60 € (2,5 €)

Azaroak 20 LH1-LH2 TOPIC (Txotxongilo erakusketa)

Txontxongiloaz gozatzea TOLOSA Autobusa:275 Sarrerak: 510 € (10 €)

Abenduak 3 LH5-LH6 Usurbe antzokia Zinemaz gozatzea BEASAIN Autobusa:220 Sarrerak: 122 € (2 €)

Abenduak 3 Ikastetxe osoa

Euskeraren eguna Euskeraz bizi nahi dugula aldarrikatzea Eskolan doan

Hiruhilekoan zehar

HH 2-3-4-5 Herria ezagutzeko irteerak Kurrikulum osaketa IDIAZABAL doan

Abenduak 19 Ikastetxea Hiruhil bukaerako festa Ohiturak sustatzea IDIAZABAL doan

Page 24: 2014-2015 IUP

3.2. IRAKASKUNTZA-JARDUERA OSAGARRIEN PROGRAMA: Nahiz eta izaera berezia duten, bai egiten den

tokiarengatik baita ikastetxeari suposatzen dioten baliabideengatik, ikasle guztiei zuzendutako ekintza didaktikoak dira.

Irakaskuntza jardueren programa

2. H

IRU

HIL

AB

ET

EA

DATA MAILA EKINTZAREN DESKRIBAPENA

HELBURUAK NON AURREKONTUA

Otsailak 24 HH3-4-5 Eina déscola.“Pinotxo” antzerkia

Antzerkiaz taldean gozatzea GASTEIZ (Sagrado Corazón

ikastetxea)

Autobusa:836 Sarrerak: 722,7 € (7.30€)

Martxoak 6 LH5-LH6 Burdinaren mendea eta zerrategia

Burdinak Euskal Herrian izan duen garrantziaz ahartaraztea. Uraren indarraz martxan jartzen den zerrategia ikustea

ZERAIN Autobusa:330 Sarrerak: 335,5 (5,50€)

Martxoak 3 LH2A Gazta eta esnekiak Elikadura eta gaztaren prozesua lantzea GABIRI Baztarrika baserria

Autobusa:88 Sarrera: 70€ (5€)

Martxoak 5 LH2B Gazta eta esnekiak Elikadura eta gaztaren prozesua lantzea GABIRI Baztarrika baserria

Autobusa:88 Sarrera: 65€ (5€)

Martxoa LH2 Gazta museora bisita Gaztaren prozesua ezagutzea IDIAZABAL Sarrera:54€ (2€)

Martxoak 12 LH1 Ogia eta zerealak Ogiaren prozesua ezagutzea EZKIO-ITSASO Hariztizabal baserria

Autobusa:110 Sarrera:168€ (7€)

Martxoak 19-29 Eskola osoa Korrika 19 Euskera sustatzea IDIAZABAL ?

Hiruhilekoan zehar

HH 2-3-4-5 Herria ezagutzeko irteerak Kurrikulum osaketa IDIAZABAL doan

Page 25: 2014-2015 IUP

3.2. IRAKASKUNTZA-JARDUERA OSAGARRIEN PROGRAMA: Nahiz eta izaera berezia duten, bai egiten den

tokiarengatik baita ikastetxeari suposatzen dioten baliabideengatik, ikasle guztiei zuzendutako ekintza didaktikoak dira.

Irakaskuntza jardueren programa

3. H

IRU

HIL

AB

ET

EA

DATA MAILA EKINTZAREN DESKRIBAPENA

HELBURUAK NON AURREKONTUA

Hirugarren hiruhilekoan

HH 3,4,5 Txontxongilo emanaldia. Ibaialde

Txontxongilo emanaldiaz gozatzea. Eskolan Sarrera: 250€

Ekainak 8-9 LH5-LH6 Zarauzko aterpetxean egonaldia

Algorri interpretazio zentrua bisitatu eta kostaz gozatu.

ZARAUTZ/ZUMAIA Autobusa: 682 goierrialdea+BESTEA Egonaldia: familiak (1644,50€+ 305€) 27€+5€ barkua

Apirilak 23-24 LH1-LH2 Lizarrustiko parketxean egonaldia

KURRIKULUMAREN OSAKETA ATAUN Autobusa:242 Egonaldia: familiak 40€ /50 ikasle

Maiatzak 6 LH3 Erlezaintza Erlezaintza ekologikoa ezagutzea URRETXU Autobusa:138 Sarrera: 108€ (4 € )

Maiatza L.H.osoa Antzerkia ingelesez Antzerkiaz gozatzea IDIAZABAL Sarrerak: 600€

Ekainak 1-2 LH3-LH4 Zarautzko aterpetxean egonaldia

Itsas ingurunea eta kostaldeko herriak ezagutzea

ZARAUTZ Autobusa:484 Egonaldia: familiak 1.060€ ‘’’????

EKAINA HH 2,3, 4, 5

Kurtso bukaerako irteera

Ikasle-irakasleen arteko harremanak sendotzea

? Autobusa:247,5

Hiruhilekoan zehar

HH 2-3-4-5

Herria ezagutzeko irteerak

Kurrikulum osaketa Idiazabal Doan

Page 26: 2014-2015 IUP

4. Eskolaz kanpoko jardueren programa:kirolak

4

eskolaz kanpoko jardueren programa

EKINTZA HELBURUA ANTOLA TZAILEA

ARDURA

DUNA

HARTZAILEAK

ORDUTEGIA EGUNA

ORDUAK LEKUA FINANTZIAZIOA

Eskolen arteko Kirola

Saskibaloia, Eskubaloia, Areto futbola, 8ko Futbola, Esku Pilota, Atletismoa, Herri Kirolak, Igeriketa, Mahai tenisa, Mendizaletasuna, e.a.

1.- Osasuna eta sasoia garatu

2.- Gaitasuna eta jarduerak garatu.

3.- Adiskidetasuna garatu.

4.- Norbera gainditzea.

5.- Garaipenaren zein porrotaren aurrean,

gizabidez eta jatortasunez erantzutea.

6.- Besteekin errespetoa izatea.

7.- Garrantzitsuena parte hartzea da.

8.-“ Hoberenak “ gainontzekoei

erakusteko egokiera eskeintzea.

9.- Zorroztasunez jokatu eta garaipenaren bila joan, baina garaipena hil ala biziko helburua ez izatea. Galdu eta irabazten ikastea.

10.- Irabaztea ez dela dena erakustea

11.- Eskola kirolean, eskolan dauden

erakunde guztiak sartzea.

12.- Entrenamentuei, partiduei

bezainbeste garrantzia ematea.

13.- Ahalik eta ikasle gehienak parte

hartzea, baina derrigortu gabe.

14.- Eskolako kirol maila hobetzea.

Eskola Kontseilua

Asier Auzmendi

3. - 4.

5. - 6.

Mailako ikasleak

Astean zehar entrenamentu bat eta asteburuan lehiaketak N.B.: 17 ikasle M.B.: 32 “ N.A.: 34 “ M.A: 24 “

Zelaako kiroldegia

eta bailarako herrietako aretoak

Guraso Elkartea,

Udala,

Herri Eskola,

Gurasoak

Foru Aldundia

Uda kanpaina Helburuak: Berdinak Udaletxea Udaletxea 4– 12 urte bitarteko ikasleak

Uztaila Idiazabal Foru Aldundia, Udaletxea

Page 27: 2014-2015 IUP

Eskolaz kanpoko jardueren progama:kirolak

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 27/33

4

E

s

k

o

l

a

z

k

a

n

p

o

k

o

j

a

r

d

u

e

r

a

k

URTEAN ZEHAR EGINGO DITUZTEN EKINTZAK

Benjaminak

Saskibaloia, Eskubaloia, Areto Futbola, Atletismoa, Igeriketa, Pilota, Herri Kirolak,

Whu-Shu, Mendizaletasuna...

Bai neskak, bai mutilak astean entrenamendu ordu bat izango dute eta pilotan zein

futbolean sakondu nahi izan ezkero, Pilota eta Futbol Eskolak martxan jarraitzen dute,

eta astean beste entrenamendu ordu bat eskaintzen zaie. Entrenatzaile bat eta

entrenatzaile-laguntzaileak izango dituzte.

Alebinak

Saskibaloia, Eskubaloia, Areto Futbola, 8ko Futbola, Atletismoa, Pilota, Mahai Tenisa,

Herri Kirolak, Frontenisa, Mendizaletasuna...

Entrenamenduak: Saskibaloia, Eskubaloia , Areto Futbola eta 8ko futboleko, e.a.

entrenatzaileak dituzte. Entrenatzaile bat eta entrenatzaile-laguntzaileak izango dituzte.

I

K

A

S

T

E

T

X

E

A

R

E

N

U

R

T

E

K

O

P

L

A

N

A

Page 28: 2014-2015 IUP

Eskolako zerbitzuak

eskolako zerbitzuak

5

ZERBITZUA HELBURUA ANTOLATZAILEA ARDURADUNA JASOTZAILEAK NON/NOIZ FINANTZIAZIOA

JANGELA Famili konziliazioa

Eskola/ Hezkuntza Saila

Estibalitz Caballero Office: Mª Karmen Elorza Eba Mujika

Ikasleria

1.TXANDA:12'30-13'30 JANGELA Erabiltzaileak/

Hezkuntza Saila 2. TXANDA:13'30-14'30 JANGELA

GARRAIOA

Guztiei eskolaratzeko aukera zabaltzea.

Eskola/Hezkuntza Saila Aloña Galarraga Edurne Aizpeolea

2 km baino urrutiago bizi den ikasleria.

GOIZEZ: 8'40-9'00 ARRATSALDEZ: 4'30-4'50

Hezkuntza

ZAINTZA Famili konziliazioa

Guraso Elkartea Aloña Galarraga Eba Mujika

Ikasleria GOIZEZ: 7'30-9'00

HH 5 GELA Erabiltzaileak

Page 29: 2014-2015 IUP

Ekonomia kudeaketarako plana

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 29/33

6

Hezkuntza Sailak eskatzen duen bezala, urte naturala hartzen da

kudeaketarako abiapuntua, bai urte hasieran edota tartean Aurrekontua egiteko, baita

urte bukaeran balantze ekonomikoa burutzeko ere (Ikus eranskina).

Bere funtzionamendurako ikastetxeak bi kontu korronte ditu: bata Jangelakoa

kudeaketa zuzeneko diru sarrerak jaso eta jangela zerbitzuak ordaintzeko; bestea,

berriz, gainontzeko sarrerak eta gastuak kudeatzeko: bulegoko materialak eta

didaktikoak, jolasak, telefonoa, obra txikiak, zenbait hornikuntza material, irakasleen

mintegietarako desplazamenduak 30 km tik gora, fotokopiagailu eta beste gailuen

mantenua…

Gure ikastetxean, testu libururik erabiltzen ez denez, urtero Hezkuntza sailak

LH ko testu liburuak berrezartzeko ematen duen diruari Guraso Elkarteak beste

ekarpen bat egiten dio eta erabilpena hau izaten da: maila eta arlo guztietako editorial

desberdinetako hainbat testu liburu (material kurrikularrak prestatzeko edota

orientazio modura); irakurketarako liburuak, ipuinak eta nobelak; gelan arloa lantzeko

osagarri den materiala; liburuxkak eta abarrak osatzeko behar ditugunak...

Bestalde, famili bakoitzak egin behar duen aportazioari dagokionez, Guraso

Elkarteko kuotaren bidez egiten da. Familia bakoitzak kontu korronte bateko zenbakia

ematen du eta bertatik kobratzen da urte horri dagokion kuota, bi epetan, azaroan eta

apirilean. Diru honekin besteak beste ekintza osagarrien gastuak… ordaintzen dira.

Bestalde, iaz OOGan onartu zen eran, aurten, LHko ikasle guztiek gau bateko egonaldia

egingo dutenez, berau familia bakoitzak ordaindu beharko du ohiko kuotaz aparte.

Gurasoentzako bideratutako bi hitzaldietako bat Guraso Elkarteak ordaintzen du eta

bigarrena Udaleko Euskara Batzordeak.

E

k

o

n

o

m

i

a

k

u

d

e

a

k

e

t

a

r

a

k

o

p

l

a

n

a

Page 30: 2014-2015 IUP

Hezkuntza-komunitateari informazio plana

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 30/33

7

IUPa ezagutu arazteko eta aprobatzeko estrategiak

ARDURADUNA DENBORALIZAZIOA ESTRATEGIA, BALIABIDE ETA

BIDEAK

IRAKASLERIA Ikasketa Burua Asteazkeneko saio bat

Onartu aurretik tarte bat irakasleriak irakurri eta zikloetan eztabaidatu eta proposamenak baleude zerrendatzeko. Ondoren irakasleria bildu eta guztion artean errepasatuko da.

FAMILIAK Ikasketa Burua Ikasturte osoan zehar. Onartu ondoren Web orrialdean zintzilikatuko da.

OOG Ikasketa Burua Ikasturte hasierako bilera.

Irakasleriak onartu ondoren partaideei zirriborroa helaraziko zaie beraiek aztertu eta proposamenak baleude zerrendatzeko. Ondoren OOGan guztion artean errepasatuko eta onartzeko da.

ADMINISTRAZIOA Ikasketa Burua OGGan onartu ondoren Posta elektronikoz.

BESTE ERAKUNDE

H

e

z

k

u

n

t

z

a-

k

o

m

u

n

i

t

a

t

e

a

r

i i

n

f

o

r

m

a

z

i

o

p

l

a

n

a

I

K

A

S

T

E

T

X

E

A

R

E

N

U

R

T

E

K

O

P

L

A

N

A

Page 31: 2014-2015 IUP

IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena

8 IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena

ARDURADUNA JARRAIPEN

DATAK TRESNAK ETA BEHAR DEN

INFORMAZIOA

INFORMAZIO DEBOLUZIOAREN DATA OHARRAK

klaustroari OOG-ri

1go HELBURUA Pedagogi Batzordea Otsaila/martxoa Maiatza

Zikloetatik jasotako ekarpenak. Memori eredutik ateratako txantiloiak

Ekaina Ekaina

2. HELBURUA Pedagogi Batzordea Otsaila/martxoa Maiatza

Zikloetatik jasotako ekarpenak. Memori eredutik ateratako txantiloiak

Ekaina Ekaina

3. HELBURUA Pedagogi Batzordea Otsaila/martxoa Maiatza

Zikloetatik jasotako ekarpenak. Memori eredutik ateratako txantiloiak

Ekaina Ekaina

4. HELBURUA Pedagogi Batzordea Otsaila/martxoa Maiatza

Zikloetatik jasotako ekarpenak. Memori eredutik ateratako txantiloiak

Ekaina Ekaina

5. HELBURUA Pedagogi Batzordea Otsaila/martxoa Maiatza

Zikloetatik jasotako ekarpenak. Memori eredutik ateratako txantiloiak

Ekaina Ekaina

6. HELBURUA Pedagogi Batzordea Otsaila/martxoa Maiatza

Zikloetatik jasotako ekarpenak. Memori eredutik ateratako txantiloiak

Ekaina Ekaina

7. HELBURUA Pedagogi Batzordea Otsaila/martxoa Maiatza

Zikloetatik jasotako ekarpenak. Memori eredutik ateratako txantiloiak

Ekaina Ekaina

Page 32: 2014-2015 IUP
Page 33: 2014-2015 IUP

9.1. OGG-ren onartze-agiria

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 33/33

9

E

r

a

n

s

k

i

n

a

k

Idiazabal ikastetxeko Ordezkaritza Organo Gorenak bilera egin du gaur, 2014ko

Azaroaren 3an arratsaldeko 17'00tan; honako hauek parte hartu dute gurasoen

aldetik: MIKEL LASA, ELENA URBIZU, ELI ALOS, EGOITZ GOIBURU, IZASKUN

CUADRADO, AMAIA MENDIZABAL, JACKELINE TORRES, ABDULA RAHMANI,

JOSU URTEAGA, LOLI ETXEBERRIA, OLATZ LIZARRALDE, JAVI GONZALEZ,

XABIER LIZARRALDE, ARANTXI GOYA, AINHOA IMAZ eta EBA MUJIKA.

Irakasleen aldetik berriz: IRUNE BARANDIARAN, ALIXI ARRIZABALAGA,

GURUTZE BAZTARRIKA, ANA OLANO, GARAZI MENDIZABAL, ANE

AZURMENDI, JOSUNE JAUREGI, JORGE ARANES, EDURNE BLANCO, IDOIA

BARANDIARAN, KARMELE LASA, ELISABETH RODRIGUEZ. Irakasle ez diren

beste ordezkariak aldiz: XABIER ARISTIMUÑO eta Mª KARMEN ETXEBERRIA.

Bileraren buru ALOÑA GALARRAGA zuzendaria izan da. Ordezkaritza Organo

Gorenak aurkezturiko Urteko Plana onartzen du eta berau gauzatzeko beharrezko

neurriak hartzeko konpromisoa baieztatzen du.

Idiazabalen 2014ko azaroaren 3an.

ORDEZKARITZA ORGANO GORENEKO BURUA

Aloña Galarraga Lekuona