2015 7 - natbook.org.bythe bibliographic records are composed according to the intergovernmental...

of 139/139
Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь Нацыянальная кніжная палата Беларусі Летапіс друку Беларусі Chronicle of Books The State Bibliography Published from 1924 Issued monthly Кніжны летапіс Дзяржаўны бібліяграфічны паказальнік Выдаецца з 1924 года Выходзіць штомесячна 2015 7 (5919–6766) Мінск 2015

Post on 01-Oct-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь

  Нацыянальная кніжная палата Беларусі

  Летапіс друку Беларусі

  Chronicle of Books

  The State Bibliography

  Published from 1924

  Issued monthly

  Кніжны летапіс

  Дзяржаўны бібліяграфічны паказальнік

  Выдаецца з 1924 года

  Выходзіць штомесячна

  2015

  № 7 (5919–6766)

  Мінск 2015

 • Складальнiкі бібліяграфічных запісаў: Н. А. Брашко, К. М. Грамыка

  Рэдактар бібліяграфічных запісаў

  Н. У. Бажэнкова

  Адказны рэдактар С. М. Цяльнова

  © Дзяржаўная ўстанова "Нацыянальная кніжная палата Беларусі", 2015

 • 3

  ПРАДМОВА

  "Кніжны летапiс" – штомесячны дзяржаўны бiблiяграфiчны паказальнiк, прызначаны для iнфармавання грамадскасці аб кніжных выданнях, якiя выходзяць на тэрыторыi Рэспуб-лiкi Беларусь, а таксама аб кнігах і брашурах, што друкуюцца за мяжой па заказах айчынных выдаўцоў i паступаюць у Нацыянальную кнiжную палату Беларусi ў якасцi абавязковага бясплатнага экзэмпляра згодна з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь "Аб за-цвярджэнні Палажэння аб абавязковым бясплатным экзэмпляры дакументаў і прызнанні страціўшымі сілу некаторых пастаноў Урада Рэспублікі Беларусь" ад 3 верасня 2008 г. № 1284.

  Пасля апрацоўкі абавязковыя бясплатныя экзэмпляры выданняў падлягаюць вечнаму за-хоўванню ў архіве друку Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі.

  Пачатак выдання "Летапiсу друку Беларусi" і "Кніжнага летапiсу" – 1924 год. Па 2006 год ук-лючна "Кніжны летапіс" разам з іншымі тыпамі летапісаў выходзіў у складзе аб’яднанага выпуску "Летапiсу друку Беларусi", а ў 2007–2013 гадах – самастойным выданнем. З 2014 года выпуск № 12 "Кніжнага летапісу" з’яўляецца аб’яднаным і ўключае дзяржаўныя бібліяграфічныя паказальнікі, якія змяшчаюць інфармацыю аб выданнях кніжнага тыпу: Кніжны летапіс; Летапіс нотных выданняў; Летапіс выяўленчых выданняў; Летапіс картаграфічных выданняў. Бягучыя выпускі "Кніжнага летапісу" штогод кумуліруюцца ў асобным бібліяграфічным

  выданні "Кнігі Беларусі". Адбор выданняў для "Кніжнага летапiсу" ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з інструкцыяй

  "Отбор и государственная регистрация изданий" (Мінск : НКП Беларусі, 2006). Выданні, якія паступілі ў Нацыянальную кніжную палату Беларусі са спазненнем на два гады і больш, у бягучым годзе ўлічваюцца на агульнай падставе.

  Бiблiяграфiчныя запісы складаюцца ў адпаведнасцi з міждзяржаўнымі стандартамі "ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления", "ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требова-ния и правила составления".

  У бiблiяграфiчных запiсах прымяняюцца скарачэннi слоў i словазлучэнняў у адпа-веднасцi са "Спісам скарачэнняў слоў у бібліяграфічных запісах для выданняў Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі", які складзены з улікам патрабаванняў дзяржаўнага стандарта Рэс-публікі Беларусь "СТБ 7.12-2001. Бiблiяграфiчны запiс. Скарачэнне слоў i словазлучэнняў на бе-ларускай мове. Агульныя патрабаванні і правілы", міждзяржаўнага стандарта "ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила" і стандарта "ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). Библиографическая запись. Сокращение слов и сло-восочетаний на иностранных европейских языках".

  Мова бібліяграфічных запісаў адпавядае мове выхадных звестак выдання, калi ў iм вы-карыстана кiрылiчная цi лацiнская графiка. Бiблiяграфiчныя запiсы на замежных мовах суправаджаюцца перакладам асноўных бiблiяграфiчных звестак (загаловак, назва) на бела-рускую мову. Выданнi на iдыш альбо з выкарыстаннем арабскай вязі і т. п. апiсваюцца ў пе-ракладзе на беларускую мову з пазначэннем у вобласцi заўваг мовы выдання.

  Бiблiяграфiчныя запiсы групуюцца згодна схеме "Размяшчэнне бiблiяграфiчных запiсаў у "Летапісе друку Беларусі" на аснове Універсальнай дзесятковай класіфікацыі" (Мінск, 2013). Схема друкуецца ў канцы першага нумара "Кніжнага летапiсу".

  Пры размяшчэннi бiблiяграфiчных запiсаў унутры раздзелаў і рубрык у дапаможных па-казальнiках вытрымлiваецца прынцып размяшчэння па двух змешаных моўных радах: спа-чатку – на беларускай і рускай мовах, потым – на замежных мовах.

  Нумарацыя ў "Кніжным летапісе" суцэльная на працягу года.

 • 4

  Бібліяграфічныя запісы на кнігі і брашуры ўключаюць: парадкавы нумар запісу; загаловак бібліяграфічнага запісу; бібліяграфічнае апісанне; нумар дзяржаўнай рэгістрацыі, пад якім выданне зарэгістравана ў кніжнай палаце

  (складаецца з апошніх лічбаў года і парадкавага нумара, напрыклад: [15-100]); індэкс Універсальнай дзесятковай класіфікацыі. Кожны нумар "Кніжнага летапісу" забяспечаны наступнымі дапаможнымі паказальнікамі: імянным; прадметным; загалоўкаў; геаграфічным; серый; моў (акрамя беларускай і рускай), на якіх надрукаваны кнігі; памылковых ISBN; нумарацыйным паказальнікам бібліяграфічных запісаў на замежныя выданні,

  выпушчаныя з удзелам беларускіх выдаўцоў; нумарацыйным паказальнікам бібліяграфічных запісаў на выданні, што паступілі са

  спазненнем. Імянны паказальнік уключае імёны аўтараў, складальнікаў, рэдактараў, перакладчыкаў,

  аўтараў апрацовак, прадмоў і пасляслоўяў, мастакоў, каментатараў, іншых асоб, якія ўдзельнічалі ў стварэнні выданняў, і парадкавыя нумары адпаведных бібліяграфічных запісаў. Нумары, якія адносяцца да імён асоб, паказаных па адзнацы персаналіі, бяруцца ў круглыя дужкі. Аўтары з аднолькавымі прозвішчамі і ініцыяламі аб’ядноўваюцца ў адной рубрыцы.

  Прадметны паказальнік раскрывае змест выданняў. Складаецца з алфавітнага пераліку прадметных рубрык і нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў. Паказальнік не адлюст-роўвае змест шматтэмных выданняў, падручнікаў для агульнаадукацыйнай школы, твораў мастацкай літаратуры, выданняў на замежных мовах і некаторых іншых выданняў.

  Паказальнік загалоўкаў з’яўляецца алфавітным пералікам назваў выданняў за выклю-чэннем выданняў, што апісаны пад загалоўкам, які змяшчае імя асобы.

  Геаграфічны паказальнік змяшчае назвы фізіка-геаграфічных аб’ектаў, палітыка-адмі-ністрацыйных і адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак і іншых геаграфічных аб’ектаў, якія ўпамінаюцца ў бібліяграфічных запісах. Тэматычныя падрубрыкі фармулююцца на аснове рубрык Універсальнай дзесятковай класіфікацыі і прыводзяцца ў алфавітным парадку.

  Паказальнік серый уключае назвы серый і парадкавыя нумары бібліяграфічных запісаў на выданні, якія выйшлі ў серыі.

  Паказальнік моў (акрамя беларускай і рускай), на якіх надрукаваны кнігі, складаецца з алфавітнага пераліку назваў моў і нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў.

  Паказальнік памылковых ISBN – нумарацыйны пералік памылковых ISBN. Памылкай лічыцца:

  – парушэнне структуры нумара; – ранейшае выкарыстанне нумара ў іншым выданні; – прыналежнасць нумара іншаму выдаўцу. У бібліяграфічных запісах такія нумары пазначаюцца словам "памылковы" альбо "оши-

  бочный" у круглых дужках. Нумарацыйны паказальнік бібліяграфічных запісаў на замежныя выданні, выпушчаныя з

  удзелам беларускіх выдаўцоў – пералік нумароў бібліяграфічных запісаў на выданні, што надрукаваны на паліграфічных прадпрыемствах Беларусі і маюць ISBN беларускіх выдаўцоў.

  Нумарацыйны паказальнік бібліяграфічных запісаў на выданні, якія паступілі ў Нацыянальную кніжную палату Беларусі са спазненнем – пералік нумароў бібліяграфічных запісаў на выданні, што паступілі ў кніжную палату на працягу ўліковага года са спазненнем на два гады і больш.

  Структура і выдавецкае афармленне "Кніжнага летапісу" адпавядае міждзяржаўнаму стандарту "ГОСТ 7.61-96. Издания. Государственные (национальные) библиографические указатели. Общие требования", а таксама міжнародным рэкамендацыям у галіне крыніц на-цыянальнай бібліяграфіі з улікам беларускіх асаблівасцей і гістарычных традыцый.

  Дзяржаўная бібліяграфія Беларусі ў інтэрнэце: http://natbook.org.by

 • 5

  PREFACE

  The "Chronicle of Books" is the monthly state bibliography designed for informing of all kinds of printed editions in a book form which are published in the territory of the Republic of Bel-arus as well as of the editions which are published abroad by request of home publishers and go into the National Book Chamber as a compulsory free copy in accordance with the Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus "On Approval of Regulations on Legal Deposit Copy of Documents and the Cancellation of Some Resolutions of Government of the Republic of Bela-rus" on September 3, 2008 No. 1284.

  After registration and processing the compulsory free copies of editions are to be deposited perpetually at the Press Archival Depository for the National Book Chamber of Belarus.

  The beginning of the "Chronicle of the Press of Belarus" and "Chronicle of Books" publication – 1924. For 2006 inclusive the "Chronicle of Books" together with other types of chronicles left in structure of the "Chronicle of the Press of Belarus" and in 2007–2013 – an independent publication. From 2014 edition No. 12 of "Chronicle of Books" is a joint and includes state bibliographies, containing information about the publications of books such as: Chronicle of books; Chronicle of printed music; Chronicle of graphic editions; Chronicle of cartographic publications. The monthly issues of the "Chronicle of Books" are cumulated every year in a single biblio-

  graphic edition "Books of Belarus". Selection of editions for the "Chronicle of Books" is carried out in accordance with the methodic di-

  rections and instructions on selection (Minsk : NKP of Belarus, 2006). The editions which went to the National Book Chamber of Belarus with delay of two or more years are accounted in a current year on general grounds.

  The bibliographic records are composed according to the intergovernmental standards "GOST 7.1-2003. Bibliographic Record. Bibliographic Description. General Requirements and Rules of Composition", "GOST 7.80-2000. Bibliographic Record. Heading. General Requirements and Rules of Composition".

  In the bibliographic records the abbreviated words and word combinations are used according to the "List of Abbreviations of Words in Bibliographic Records for Editions of the National Book Chamber of Belarus" and with the requirements of the government standard of the Republic of Belarus "STB 7.12-2001. Bibliographic Record. Abbreviation of Words and Word-Combinations in the Byelorussian Language. General Requirements and Rules", the intergovernmental standard "GOST 7.12-93. Bibliographic Record. Abbreviation of Words in the Russian Language. General Requirements and Rules", the standard "GOST 7.11-2004 (ISO 832:1994). Bibliographic Record. Abbreviation of Words and Word-Combinations in Foreign European Languages".

  The language of bibliographic records corresponds to the language of the edition imprints if Cyrillic or Latin graphic is used in it. The bibliographic records in foreign languages are accompa-nied with translation into the Byelorussian language of the basic bibliographic data (heading of a record, title). The editions in Yiddish or those utilizing Arabic characters etc. are described in translation into the Byelorussian language with indication of the language of the text in the field of comments.

  The bibliographic records are grouped according to the scheme "Placement of Bibliographic Records in the "Chronicle of the Press of Belarus" on the Basis of the Universal Decimal Classifi-cation" (Minsk, 2013). The scheme is published at the end of the first issue of the "Chronicle of Books".

  At placing bibliographic records inside sections and in auxiliary bibliography the alphabetic principle of placement "by rows": in the Byelorussian, Russian and foreign languages.

  The numeration of bibliographic records in the "Chronicle of Books" is solid during a year.

 • 6

  The bibliographic records for books and brochures include: number of bibliographic record; heading of bibliographic record; bibliographic description; number of government registration under which the edition is registered at the National

  Book Chamber of Belarus (consists of last digits of a year and stock number, for example: [15-100]);

  index of the Universal Decimal Classification. Each issue of the "Chronicle of Books" is furnished with auxiliary indexes: name index; subject index; titles index; geographic index; series index; index of the languages (except Belarusian and Russian) in which the books are published; index of erroneous ISBN; numerical index of bibliographic records to foreign publications issued with participation of

  Belarusian publishers; numerical index of bibliographic records for the books entered the National Book Chamber

  of Belarus being late two years or more. Name Index involves names of authors, compilers, editors, translators, authors of handling,

  prefaces and postfaces, painters, commentators and other persons participated in creation of works, and numbers of corresponding bibliographic record. The authors having similar surnames and ini-tials are combined in one rubric. The numbers related to names of the persons included in the biblio-graphy by feature of a personnel, are to be taken in round brackets.

  Subject Index reveals the edition contents. It consists of alphabetic list of subject rubrics and numbers of corresponding bibliographic records. Such index does not reflect the contents of edi-tions in many themes, textbooks for schools of general education, works of literature, editions in foreign languages and other editions.

  Titles Index involves the alphabetic list of titles of editions (except the editions described under the heading).

  Geographic Index involves the names of physical-geographic objects, political-administrative and administrative and territorial areas and other geographical objects, which are mentioned in bib-liographic records. The thematic sub-rubrics are formulated on the basis of the rubrics of the Uni-versal Decimal Classification. All rubrics are given in alphabetic order.

  Series Index involves the names of series and numbers of bibliographic records for the editions issued in a series.

  Index of the Languages (except Belarusian and Russian) in which the Books are Published, consists of alphabetic list of language names and numbers of corresponding bibliographic records.

  Index of Erroneous ISBN – the numerical list of erroneous ISBN. The following is considered as erroneous:

  – breach of a number structure; – prior use of a number in another edition; – belonging of a number to another publisher.

  In bibliographic records such numbers are indicated by the word "erroneous". Numerical Index of Bibliographic Records for Foreign Publications Issued with Participation

  of Belarusian Publishers – the list of numbers of bibliographic records for publications, printed on the printing enterprises of Belarus, and have Belarusian publishers with ISBN.

  Numerical Index of Bibliographic Records for the Books Entered the National Book Chamber of Belarus Two Years or More Late – the list of numbers of bibliographic records for cor-responding editions.

  The structure and design of the "Chronicle of Books" meets all requirements of the intergo-vernmental standard "GOST 7.61-96. Editions. Governmental (National) Bibliography. General Requirements", as well as the international recommendations in the field of the national bibliogra-phy sources taking into account the historical traditions and specific features of Belarus.

  National Bibliography of Belarus in Internet: http://natbook.org.by

 • 7

  0 НАВУКА І ВЕДЫ. АРГАНІЗАЦЫЯ. ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ. ІНФАРМАЦЫЯ. ДАКУМЕНТАЦЫЯ. БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА.

  УСТАНОВЫ. ПУБЛІКАЦЫІ 00 Агульныя пытанні навукі і культуры. Прапедэўтыка

  001 Навука і веды ў цэлым. Арганізацыя разумовай працы 5919. Наука и общество: история и современность : материалы международной научно-

  практической конференции, г. Минск, 16–17 октября 2014 г. / [редколлегия: Котляров И. В. (главный редактор) и др.]. — Минск : Право и экономика, 2014. — 642, [1] с. : ил. ; 20 см. — Часть текста на английском и белорусском языках. — В надзаголовке: Национальная акаде-мия наук Беларуси, Отделение гуманитарных наук и искусств, Институт социологии НАН Беларуси, Научный совет МААН по науковедению. — Библиография в конце докладов, биб-лиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 100 экз. — ISBN 978-985-552-367-4. — [15-158]. УДК 001-057.4(082)

  5920. Наука, инновации, инвестиции : сборник материалов 2-го Белорусско-Латвийского форума, 11–12 декабря 2014 г. — Минск : БНТУ, 2014. — 112, [1] с. : ил. ; 28 см. — Часть текста на английском языке. — Заглавие обложки: 2-й Белорусско-Латвийский фо-рум "Наука, инновации, инвестиции". — В надзаголовке: Министерство образования Рес-публики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Научно-технологический парк БНТУ "Политехник". — Библиография в конце докладов. — 100 экз. — ISBN 978-985-550-674-5. — [15-428]. УДК [001.895+338.2](476+474.3)(082)

  5921. О состоянии и перспективах развития науки в Республике Беларусь по ито-гам 2013 года : аналитический доклад / [П. И. Балтрукович и др. ; под общей редакцией А. Г. Шумилина, В. Г. Гусакова] ; Государственный комитет по науке и технологиям Рес-публики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси. — Минск : Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы, 2014. — 214, [3] с. : ил. ; 29 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Кильчев-ский А. В., Кривонос О. К., Литвинко Н. М., Марахина И. В., Подкопаев В. В., Солонович И. Ф., Хартоник И. А. — 300 экз. — ISBN 978-985-6874-71-3. — [15-620]. УДК 001.89(476)"2013"(042.3)

  5922. Реестр научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-техно-логических работ, зарегистрированных в 2013 г. / Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, ГУ "Белорусский институт системного анализа и инфор-мационного обеспечения научно-технической сферы" ; [авторы-составители: П. И. Балтру-кович и др. ; под редакцией А. Г. Шумилина]. — Минск : БелИСА, 2014. — 210 с. ; 29 см. — Авторы-составители также: Енин А. В., Зубрицкий А. Ф., Квардакова С. В., Красильни-кова Н. В., Крусь В. В., Обухов А. В., Славин Б. С., Смирнова Л. И., Сутурин А. К., Харто-ник И. А., Черныш А. Е. — Указатель организаций-исполнителей: с. 138–168. — 40 экз. — ISBN 978-985-6874-70-6. — [15-621]. УДК 001.891(083.8)"2013"

  5923. Республиканский центр трансфера технологий 10 лет в национальной инно-вационной системе: история развития, структура, методология, деятельность, перспек-тивы / Александр Успенский [и др. ; под редакцией Успенского Александра Алексеевича]. — Минск : Ковчег, 2013. — 61 с. : ил., схемы ; 29 см. — Авторы также: Денисенко М., Дол-гополова А., Земцов В., Кузьмин В., Успенский А. — Библиография: с. 55–58 (84 назв.). — 99 экз. — ISBN 978-985-7086-20-7. — [15-545]. УДК 001.895(476)

  Гл. таксама № 5983–84

 • 8

  003 Сістэмы пісьма і пісьменнасці. Знакі і сімвалы. Семіётыка ў цэлым. Коды. Графічнае прадстаўленне думкі

  5924. Символы и эмблемы = Symbola et emblemata / [составители: Илья Копиевский и Ян Тесинг]. — Факсимильное изд. — Минск : Энциклопедикс, 2014. — 281, [10] с. : ил. ; 20 см + 1 брошюра ([28] с.). — Часть текста параллельно на старославянском, латинском, французском, итальянском, испанском, голландском, английском и немецком языках. — Часть текста на голландском языке. — Брошюра на русском языке. — Выходные данные оригинала: Amstelædami : Apud Henricum Wetstenium. Anno, 1705. — Index symbolorum: с. 282–291. — 50 экз. — ISBN 978-985-7090-30-3. — [15-93]. УДК 003.62+929.6

  004 Інфармацыйныя тэхналогіі. Вылічальная тэхніка. Апрацоўка даных 5925. Батин, Н. В. Информационные технологии: компьютерная математика и VBA :

  методические рекомендации : [для студентов] / Н. В. Батин ; Государственное учреждение образования "Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси", Кафедра информационных технологий. — Минск : Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси, 2014. — 152 с. : ил. ; 21 см. — Обложка и текст на английском языке. — 150 экз. — ISBN 978-985-6820-49-9. — [15-226]. УДК [004.421.2:519.67+004.43](083.132)(075.8)

  5926. Бракович, А. И. Создание документов в системе MS Office 2013 : учебно-методи-ческое пособие для студентов учреждений высшего образования по химико-технологи-ческим специальностям / А. И. Бракович ; Белорусский государственный технологический университет. — Минск : БГТУ, 2014. — 129 с. : ил., схемы ; 20 см. — Библиография: с. 127 (11 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-530-409-9. — [15-207]. УДК [004.451+004.91](075.8)

  5927. Вишняков, В. А. Информационное управление и безопасность: методы, модели, программно-аппаратные решения : монография / В. А. Вишняков ; Минский университет управления. — Минск : Издательство МУУ, 2014. — 287 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библио-графия в конце глав. — 100 экз. — ISBN 978-985-490-897-7. — [15-394]. УДК 004.056

  5928. Комплекс решений SAP Business Suite на платформе SAP HANA : для бизнеса в режиме реального времени. — [Б. м. : б. и., 2014]. — 23 с., включая обложку : ил. ; 30 см. — 800 экз. — [15-326]. УДК 004.42

  5929. Программирование на языке VBA : лабораторный практикум по дисциплине "Информатика" для студентов специальности 1-43 01 03 "Электроснабжение (по отраслям)" / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Электроснабжение" ; [составитель: А. В. Горностай]. — Минск : БНТУ, 2014. — 65, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиография: с. 65 (5 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-550-411-6. — [15-223]. УДК 004.43(076.58)

  5930. Рынок интернет-торговли Беларуси : Вторая волна. Осень 2014 / [Аналитиче-ское агентство "Data Insight"]. — [Б. м. : б. и.], 2014. — 64 с. : ил., схемы ; 30 см. — 300 экз. — [15-557]. УДК 004.738.5:339.3(476)

  5931. Социальное пространство интернета: перспективы экономсоциологических исследований : материалы международной научно-практической конференции, г. Минск, 21 ноября 2014 г. / [редколлегия: Котляров И. В. (главный редактор) и др.]. — Минск : Право и экономика, 2014. — 211 с. : ил. ; 21 см. — В надзаголовке: Национальная академия наук Беларуси, Отделение гуманитарных наук и искусств, Институт социологии Национальной академии наук Беларуси, Кафедра экономической социологии Белорусского государственно-го экономического университета. — Библиография в конце докладов. — 100 экз. — ISBN 978-985-552-362-9. — [15-160]. УДК 004.738.5:[316.6+338](082)

  5932. Управление финансами : обзор решений SAP / [ОАО "САП СНГ"]. — [Минск : б. и., 2014?]. — 30, [1] с., включая обложку ; 30 см. — 500 экз. — [15-11]. УДК 004.45:658.14/.17(048.8)

  5933. Чудиловская, Т. Г. Информатика и математика : курс лекций / Т. Г. Чудиловская ; Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2015. — 235 с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 233. — 100 экз. — ISBN 978-985-427-837-7. — [15-603]. УДК [004+51](075.8)

 • 9

  5934. Яцков, Н. Н. Интеллектуальный анализ данных : пособие для студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 04 02 "Радиофизика", 1-31 03 07 "Прикладная информатика (по направлениям)", направление специальности 1-31 03 07 02 "Прикладная информатика (информационные технологии телекоммуникационных систем)", 1-98 01 01 "Компьютерная безопасность (по направлениям)" / Н. Н. Яцков ; Белорусский го-сударственный университет. — Минск : БГУ, 2014. — 150, [1] с. : ил., схемы ; 20 см. — Биб-лиография: с. 149 (12 назв.). — 120 экз. — ISBN 978-985-566-077-5. — [15-527]. УДК 004.6:004.81.032.26(075.8)

  5935. Dev gamm! : game conference for developers & publishers, Minsk, 2014. — Минск : [б. и.], 2014. — 78 с., включая обложку : ил. ; 21 см. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на английском языке. — В надзаголовке: Renatus. — 850 экз. — [15-104]. УДК 004.92:004.413.5

  5936. SAP HANA®: технический обзор : стимулирование инноваций в ИТ и бизнесе благодаря технологии вычислений "In-Memory" / [Представительство SAP AG в Республике Беларусь]. — [Минск : б. и., 2014?]. — 18 с., включая обложку : ил., схемы ; 30 см. — Биб-лиография: с. 17 (15 назв.). — 800 экз. — [15-10]. УДК 004.42(048.8)

  005 Кіраванне. Менеджмент 5937. Бойкачева, Е. В. Товароведение : учебно-методическое пособие : [для студентов] /

  Е. В. Бойкачева ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государст-венный университет транспорта, Кафедра "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". — Гомель : БГУТ, 2014. — 71, [1] с. : схемы ; 20 см. — 100 экз. — ISBN 978-985-554-362-7. — [15-724]. УДК 005.936.43(075.8)

  5938. Менеджмент в сфере услуг : практикум для реализации содержания образова-тельных программ высшего образования 1-й ступени / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра мировой и националь-ной экономики ; [авторы-составители: Л. К. Климович, А. М. Прокопенко]. — Гомель : БТЭУПК, 2014. — 59 с. : схемы ; 21 см. — Библиография: с. 38–41 (40 назв.). — 60 экз. — ISBN 978-985-540-219-1. — [15-461]. УДК 005:338.46(076.58)

  5939. Минько, М. В. Менеджмент риска и страхование : методическое пособие для сту-дентов экономических специальностей всех форм обучения / М. В. Минько ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Экономика и управление научными исследованиями, проектированием и произ-водством". — Минск : БНТУ, 2015. — 96, [1] с. : схемы ; 21 см. — Библиография: с. 88–89 (19 назв.). — 60 экз. — ISBN 978-985-550-203-7. — [15-655]. УДК [005.334+368](075.8)

  5940. Современный менеджмент: проблемы, исследования, перспективы : сборник научных статей молодых ученых IV заочной сателлитной конференции : секция "Проблемы и перспективы повышения экономической эффективности функционирования предприятий (организаций)", секция "Математические методы и информационные технологии в управле-нии", секция "Национальная экономика и государственное управление" / [редакционная группа: И. Н. Русак, Т. В. Буховец, В. В. Казбанов]. — Минск : Энциклопедикс, 2014. — 329 с. : ил., схемы ; 21 см. — Часть текста на украинском языке. — В надзаголовке: Белорусский го-сударственный экономический университет, Факультет менеджмента, Студенческое научное общество ФМ, Кафедра национальной экономики и государственного управления совместно с ООО "Лаборатория интеллекта". — Библиография в конце научных статей. — 36 экз. — ISBN 978-985-7090-37-2. — [15-214]. УДК 005(082)

  5941. Стратегический менеджмент : практикум для реализации содержания образова-тельных программ высшего образования 1-й ступени и переподготовки руководящих работ-ников и специалистов / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет по-требительской кооперации, Кафедра мировой и национальной экономики ; [авторы-составители: Е. А. Левченко, О. В. Ежель]. — Гомель : БТЭУПК, 2014. — 115 с. ; 21 см. — Библиография: с. 111–114. — 60 экз. — ISBN 978-985-540-200-9. — [15-454]. УДК 005.21(076.58)

 • 10

  5942. Трамп, Д. Почему мы хотим, чтобы вы были богаты = Why we want you to be rich : [два человека – одно мнение] / Дональд Трамп, Роберт Кийосаки ; [перевел с английского С. Э. Борич]. — Минск : Попурри, 2014. — 351 с. : ил. ; 25 см. — 3000 экз. — ISBN 978-985-15-2292-3 (в пер.). — [15-544]. УДК 005.32:336+316.6

  5943. Файзрахманов, Ф. М. Лабораторный практикум по дисциплине "Компьютерные технологии в управлении проектами" : для студентов специальности 1-27 03 01 "Управление инновационными проектами промышленных предприятий" / Ф. М. Файзрахманов ; Мини-стерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический уни-верситет, Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства, Кафедра "Экономика и управление инновационными проектами в промышленности". — Минск : ФУАинформ, 2014. — 94, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиография: с. 94 (6 назв.). — 120 экз. — ISBN 978-985-7116-03-4. — [15-842]. УДК 005.8:004.9(076.58)

  008 Цывiлiзацыя. Культура. Прагрэс 5944. Гуманітарызацыя і культура : зборнік навуковых прац выкладчыкаў, спецы-

  ялістаў і студэнтаў / Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт ім. А. С. Пушкіна, Кафедра спартыўных дысцыплінаў ; [рэдкалегія: Ул. П. Люкевіч (старшыня) і інш.]. — Брэст : Альтернатива, 2014. — 114 с. ; 21 см. — Частка тэксту паралельна на рускай і англійскай мовах. — Тэкст на рус-кай мове. — Бібліяграфія ў канцы навуковых прац. — 50 экз. — ISBN 978-985-521-464-0. — [15-711]. УДК 008(082)

  5945. История культуры Беларуси : курс лекций / Министерство образования Респуб-лики Беларусь, Витебский государственный технологический университет ; [составитель: Бездель Вероника Евгеньевна]. — Витебск : ВГТУ, 2014. — 96 с. ; 21 см. — Библиография: с. 93–95 (61 назв.). — 97 экз. — ISBN 978-985-481-356-1. — [15-570]. УДК 008(476)(091)(075.8)

  5946. Лазаревич, А. А. Беларусь: культурно-цивилизационный выбор / А. А. Лазаревич, И. Я. Левяш ; [научный редактор И. Я. Левяш] ; Национальная академия наук Беларуси, Институт философии. — Минск : Беларуская навука, 2014. — 377, [2] с. ; 25 см. — Библио-графия: с. 348–378. — 200 экз. — ISBN 978-985-08-1795-2 (в пер.). — [15-775]. УДК 008(476)

  5947. Смолік, А. І. Беларуская культуралогія: гісторыя і сучаснасць / А. І. Смолік ; Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. — Мінск : БДУКМ, 2014. — 275 с. : іл. ; 20 см. — (Культурны імідж Беларусі). — Бібліяграфія: с. 260–275 (186 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-985-522-092-4 (памылк.). — [15-262]. УДК 008(476)

  Гл. таксама № 6258, 6766

  01 Бібліяграфія і бібліяграфіі. Каталогі 5948. Александр Владимирович Соляник : библиографический указатель / Министер-

  ство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление обра-зования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия ; [составители: Г. М. Шиндикова, Е. М. Серегова]. — Горки : БГСХА, 2014. — 36 с. ; 21 см. — Именной указатель соавторов: с. 33–35. — 100 экз. — [15-600]. УДК 012Соляник+016:[619:636.4:613(476)(092)+929Соляник]

  5949. Аляксандр Аляксандравіч Лукашанец : да 60-годдзя з дня нараджэння / Нацыя-нальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Філіял "Інстытут мовы і літаратуры ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы" ; [укла-дальнікі: І. У. Кандраценя, В. М. Нікалаева, І. У. Ялынцава ; навуковы рэдактар: В. М. Нікалаева]. — Мінск : Беларуская навука, 2014. — 97, [2] с., [6] л. іл. : іл. ; 20 см. — (Біябібліяграфія ву-чоных Беларусі). — 120 экз. — ISBN 978-985-08-1789-1. — [15-38]. УДК 012Лукашанец+016:[811.161.3(092)+929Лукашанец]

  5950. Аляксандр Іванавіч Смолік : біябібліяграфічны даведнік : [да 70-годдзя з дня на-раджэння] / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Бібліятэка ; [складальнікі: Т. А. Самайлюк, Т. В. Ішуціна]. — Мінск :

 • 11

  БДУКМ, 2014. — 87 с. : іл., партр. ; 20 см. — (Дзеячы навукі і культуры Беларусі). — Пака-зальнікі алфавітны прац прафесара А. І. Смоліка, імянны: с. 72–87. — 50 экз. — ISBN 978-985-522-114-3. — [15-264]. УДК 012Смолік+016:[008(476)(092)+929Cмолік]

  5951. Жизненный путь, научно-педагогическая и производственная деятельность Э. А. Петровича : воспоминания друзей и коллег : [к 75-летию Э. А. Петровича] / Мини-стерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия ; [составители: М. З. Фрейдин и др.]. — Горки : БГСХА, 2014. — 127 с. : ил. ; 21 см. — Перед выпускными данными заглавие: Жизненный путь, научно-педагогическая и производствен-ная деятельность Э. А. Петровича. Воспоминания друзей и коллег. — Составители также: Жук Н. И., Лазарев Л. П., Подлипский А. И., Семенова С. Н. — Библиография: с. 21–63. — 50 экз. — [15-599]. УДК 012Петрович+016:[631.4/.5(476)(092)+929Петрович]

  5952. Леонид Михайлович Сущеня : к 85-летию со дня рождения / Национальная ака-демия наук Беларуси, Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам ; [состави-тель В. П. Семенченко]. — Минск : Беларуская навука, 2014. — 85, [2] с. ; 20 см. — (Био-библиография ученых Беларуси). — 120 экз. — ISBN 978-985-08-1782-2. — [15-40]. УДК 012Сущеня+016:[574.5(476)(092)+929Сущеня]

  5953. Рогач Пётр Ільіч : бібліяграфічны даведнік : да 75-годдзя з дня нараджэння. — Мінск : А. М. Вараксін, 2014. — 55 с. : партр. ; 15 см. — 50 экз. — ISBN 978-985-7092-87-1. — [15-348]. УДК 016:[91(476)+929Рогач]

  5954. Станислав Иванович Гриб : к 70-летию со дня рождения / Национальная акаде-мия наук Беларуси, Научно-практический центр по земледелию ; [составители: Т. М. Була-вина, В. В. Юрченко, Н. С. Шакура]. — Минск : Беларуская навука, 2014. — 145, [1] с., [5] л. ил. ; 20 см. — (Биобиблиография ученых Беларуси). — 120 экз. — ISBN 978-985-08-1792-1. — [15-39]. УДК 012Гриб+016:[631.52(092)+929Гриб]

  02 Бiблiятэчная справа. Бiблiятэказнаўства 5955. Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие

  новых технологий : доклады международной научной конференции, Минск, 3–4 декабря 2014 г. / [редколлегия: В. В. Юрченко и др.]. — Минск : Ковчег, 2014. — 229 с. : ил., схемы ; 21 см. — В надзаголовке: Государственное учреждение "Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича" Национальной академии наук Беларуси. — Библиография в конце докладов. — 80 экз. — ISBN 978-985-7121-12-0 (в пер.). — [15-455]. УДК 02(082)

  5956. Живой родник веры / [редактор-составитель О. А. Томашева]. — Минск : Красико-Принт, 2015. — 127 с. : ил. ; 20 см. — (Библиотека предлагает). — На обложке: 0+. — Биб-лиография: с. 20 (5 назв.), 28–29 (12 назв.), 63 (9 назв.). — 1150 экз. — ISBN 978-985-405-786-6. — [15-281]. УДК 026:271.2(476-25)

  5957. Казкі ў госці да нас / [складальнікі: Л. І. Макаранка, В. А. Тамашова]. — Мінск : Красіка-Прынт, 2015. — 40 с. : іл. ; 29 см. — (Бібліятэка прапануе : кніжная серыя). — Част-ка тэксту на рускай мове. — Бібліяграфія: с. 34 (5 назв.). — 3630 экз. — ISBN 978-985-405-787-3. — [15-327]. УДК 021.4

  06 Арганізацыі наогул. Асацыяцыі. Музеі 069 Музеі. Пастаянныя выстаўкі

  Гл. № 6520, 6729

  070 Газеты. Прэса. Журналiстыка 5958. Стандарты журналистики: как живо и правильно писать о жизни общества :

  сборник статей / [составитель М. Г. Загорская]. — Минск : Медисонт, 2014. — 140 с., [4] л. ил. : ил. ; 20 см. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-7085-63-7. — [15-442]. УДК 070(082)

 • 12

  08 Выданнi змешанага зместу. Зборнiкi 5959. Академия МВД Республики Беларусь (Минск). Сборник материалов конферен-

  ций курсантов Академии МВД Республики Беларусь, состоявшихся в 2013/14 учебном году / Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2014. — 141, [1] с. ; 21 см. — Часть текста на белорусском языке. — Библиография в конце докладов. — 50 экз. — ISBN 978-985-427-925-1. — [15-176]. УДК 082(043.2)

  5960. Актуальные проблемы науки XXI века = Current issues of science in the 21st Century : [сборник научных статей молодых ученых] / Минский институт управления ; [ред-коллегия: Суша Николай Васильевич (главный редактор) и др.]. — Минск : МИУ, 2012– . — 29 см. — Выходит 1 раз в год. — ISSN 2304-1307.

  Вып. 3. — 2014. — 69 с. : ил., схемы. — Часть текста параллельно на русском и англий-ском языках. — Библиография в конце научных статей. — 100 экз. — [15-413]. УДК 082

  5961. Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна. Вучоныя запіскі Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна : зборнік навуковых прац / Міністэрства адука-цыі Рэспублікі Беларусь, Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт ім. А. С. Пушкіна. — Брэст : БрДУ, 2005– . — 29 см. — Заснаваны ў 2005 г.

  Вып. 10, ч. 1 : Гуманітарныя і грамадскія навукі / [галоўны рэдактар А. [г. зн. Г.] М. Сен-дзер]. — 2015. — 249 с. — Тытульны л. і частка тэксту паралельна на беларускай і англійскай мовах. — Частка тэксту на рускай мове. — Агульны загаловак выпуска: Вучоныя запіскі Брэсцкага ўніверсітэта. — Бібліяграфія ў канцы навуковых прац. — 100 экз. — ISBN 978-985-555-284-1. — ISBN 978-985-555-285-8 (ч. 1). — [15-826]. УДК 082

  5962. Вып. 10, ч. 2 : Прыродазнаўчыя навукі / [галоўны рэдактар А. [г. зн. Г.] М. Сен-дзер]. — 2014. — 161, [2] с. : схемы. — Тытульны л. і частка тэксту паралельна на белару-скай і англійскай мовах. — Частка тэксту на англійскай і рускай мовах. — Агульны загало-вак выпуска: Вучоныя запіскі Брэсцкага ўніверсітэта. — Бібліяграфія ў канцы навуковых прац. — 100 экз. — ISBN 978-985-555-284-1. — ISBN 978-985-555-286-5 (ч. 2). — [15-423]. УДК 082

  5963. Военная академия Республики Беларусь (Минск). Сборник научных статей Во-енной академии Республики Беларусь / Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Минск : ВА РБ, 2004– . — 29 см. — ISSN 2224-1132.

  № 27 / [редколлегия: В. М. Булойчик (главный редактор) и др.]. — 2014. — 130 с. : ил., схемы. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Библиография в конце научных статей. — 100 экз. — [15-560]. УДК 082

  5964. Минский государственный лингвистический университет. Научная конфе-ренция преподавателей и аспирантов (2014). Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета : 13–14 мая 2014 г. : в 5 ч. / [редколлегия: Н. П. Ба-ранова (ответственный редактор) и др.]. — Минск : МГЛУ, 2014. — 21 см. — В надзаголов-ке: Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвисти-ческий университет. — ISBN 978-985-460-627-9.

  Ч. 5. — 2014. — 219 с. — Часть текста на английском и белорусском языках. — 100 экз. — ISBN 978-985-460-644-6. — [15-606]. УДК 082

  5965. Научные стремления-2014 : сборник материалов V Международной научно-практической молодежной конференции (25–27 ноября 2014 г., Минск) / [редакционная группа: Сафонова Ю. М. и др.]. — Минск : Энциклопедикс, 2014. — 512 с. : ил., схемы ; 21 см. — Часть текста на английском и белорусском языках. — Резюме на английском языке. — В надзаголовке: Минский городской исполнительный комитет, Минский городской техно-парк, Центр молодежных инноваций совместно с ООО "Лаборатория интеллекта". — Биб-лиография в конце докладов. — 200 экз. — ISBN 978-985-7090-34-1. — [15-255]. УДК 082

  5966. НИРС МСФ-2014 : сборник научных трудов : (по материалам студенческих науч-но-технических конференций машиностроительного факультета) / Министерство образова-ния Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет ; [редколле-гия: А. М. Авсиевич, А. В. Гулай, С. И. Адаменкова]. — Минск : БНТУ, 2014. — 153, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиография в конце научных трудов. — 50 экз. — ISBN 978-985-550-637-0. — [15-282]. УДК 082

 • 13

  5967. Республиканский институт высшей школы (Минск). Научные труды Респуб-ликанского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки : сборник научных статей. — Минск : РИВШ, 1999– . — 21 см. — Заглавие вып. 2–5: Фило-софия. Культура. Общество. — С 2007 по 2011 гг. выходил с указанием валовой нумерации и с 2006 по 2011 гг. под общим заглавием: Научные труды Республиканского института высшей школы. — Вып. 6–7 вышли без сведений о номере выпуска. — Основан в 2000 г. — ISSN 2077-4885.

  Вып. 14 : в 2 ч., ч. 2 / под редакцией В. Ф. Беркова. — 2014. — 449 с. : ил., схемы. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на английском языке. — Библиография в конце научных статей. — 100 экз. — [15-51]. УДК 082

  5968. Сборник научных работ студентов Республики Беларусь "НИРС 2013" / [ред-коллегия: Жук Александр Иванович (председатель) и др.]. — Минск : Издательский центр БГУ, 2014. — 545 с. : ил., схемы ; 29 см. — Часть текста на английском и белорусском язы-ках. — На обложке: 11. — Библиография в конце научных работ. — Авторский указатель: с. 523–528. — 100 экз. — ISBN 978-985-553-227-0. — [15-427]. УДК 082

  5969. Сборник статей победителей конкурса научных работ, выполненных обу-чающимися Академии МВД Республики Беларусь в 2014 году / Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2014. — 219 с. ; 21 см. — Библиография в конце научных статей. — 50 экз. — ISBN 978-985-427-887-2. — [15-178]. УДК 082

  5970. Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы и перспективы : XVII Международная научная конференция аспирантов, магистрантов и студентов, г. Минск, 16 мая 2014 г. : материалы конференции / под редакцией В. В. Гедранович. — Минск : МУУ, 2014. — 197 с. : ил. ; 29 см. — Часть текста на белорусском языке. — В надзаголовке: Мин-ский университет управления (Минск, Беларусь), Вильнюсский университет (Вильнюс, Лит-ва), Высшая школа экономики и культуры (Рига, Латвия), Невинномысский институт эконо-мики, управления и права (Невинномыск, Россия), Харьковский институт финансов украин-ского государственного университета финансов и международной торговли (Харьков, Ук-раина), Бердянский государственный педагогический университет (Бердянск, Украина) и др. — Библиография в конце докладов. — 200 экз. — ISBN 978-985-490-894-6. — [15-416]. УДК 082

  5971. The youth of the 21st Century: education, science, innovations : proceedings of the international conference for students, postgraduates and young scientists, Vitebsk, December 4, 2014 / [editorial board: I. M. Prischepa (editor in chief) et al.]. — Vitebsk : VSU, 2014. — 352 с. : іл., схемы ; 29 см. — На англійскай мове. — У надзагалоўку: Ministry of Education of the Republic of Belarus, Vitebsk State University named after P. M. Masherov. — Бібліяграфія ў канцы дакладаў. — 50 экз. — ISBN 978-985-517-463-0. — [15-684].

  Моладзь 21-га веку: адукацыя, навука, інавацыі. УДК 082

  087.5 Выданні для моладзі. Дзіцячая, юнацкая літаратура. Кнігі для самых маленькіх. Кніжкі з малюнкамі

  (Мастацкая лiтаратура для дзяцей і юнацтва гл. 821-93) 5972. Велько, З. В. Святая Мария Магдалина : [для детей] / Зоя Велько. — Минск : Бе-

  лорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2015. — 47, [1] с. : цв. ил. ; 30 см. — (Святые во Христе). — На переплете автор не указан. — 3000 экз. — ISBN 978-985-511-754-5 (в пер.). — [15-418]. УДК 087.5:27-36

  5973. Деревья и цветы : [для дошкольного возраста]. — Минск : Харвест, 2014. — [16] с. : цв. ил. ; 28 см. — (Моя первая книга). — 1500 экз. — ISBN 978-985-18-3599-3. — [15-771]. УДК 087.5:58

  5974. Ермакович, Д. И. Хочу все знать : большая детская энциклопедия : [для среднего и старшего школьного возраста / Ермакович Дарья Ивановна]. — Минск : Харвест, 2015. — 318, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. — Автор указан перед выпускными данными. — Алфавитный указатель: с. 311–318. — 4000 экз. — ISBN 978-985-16-9136-0 (в пер.). — [15-4]. УДК 087.5:030

 • 14

  5975. Животные : [для дошкольного возраста]. — Минск : Харвест, 2014. — [16] с. : цв. ил. ; 28 см. — (Моя первая книга). — 1500 экз. — ISBN 978-985-18-3600-6. — [15-767]. УДК 087.5:59

  5976. Земля : [для дошкольного возраста]. — Минск : Харвест, 2014. — [16] с. : цв. ил. ; 28 см. — (Моя первая книга). — 1500 экз. — ISBN 978-985-18-3601-3. — [15-769]. УДК 087.5:[52+91]

  5977. Правила поведения : [для дошкольного возраста]. — Минск : Харвест, 2014. — [16] с. : цв. ил. ; 28 см. — (Моя первая книга). — 1500 экз. — ISBN 978-985-18-3605-1. — [15-776]. УДК 087.5:395

  5978. Стальфэльт, П. Кніжка пра смерць / тэкст і малюнкі Пэрнілы Стальфэльт ; перак-лад са шведскай [Казімера Сольца]. — Мінск : Зміцер Колас, 2014. — [26] с. : каляр. іл. ; 24 см. — 500 экз. — ISBN 978-985-6992-49-3 (у пер.). — [15-35]. УДК 087.5:393

  5979. Человек : [для дошкольного возраста]. — Минск : Харвест, 2014. — [16] с. : цв. ил. ; 28 см. — (Моя первая книга). — 1500 экз. — ISBN 978-985-18-3602-0. — [15-790]. УДК 087.5:599.89

  5980. Экзотические обитатели Земли : [для дошкольного возраста]. — Минск : Хар-вест, 2014. — [16] с. : цв. ил. ; 28 см. — (Моя первая книга). — 1500 экз. — ISBN 978-985-18-3603-7. — [15-792]. УДК 087.5:59

  1 ФІЛАСОФІЯ. ПСІХАЛОГІЯ Гл. № 6228–29

  1/14 Фiласофiя 5981. Евароўскі, В. Б. Нацыянальная філасофія Беларусі : тэорыя, архелогія, гісторыя,

  генеалогія, школа / Валерый Евароўскі ; [навуковы рэдактар Л. Ф. Яўменаў] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут філасофіі. — Мінск : Беларуская навука, 2014. — 557, [2] с. ; 21 см. — Перад выпускнымі данымі загаловак: Нацыянальная філасофія Беларусі: тэорыя, архелогія, гісторыя, генеалогія, школа. — Бібліяграфія: с. 527–558 (565 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-985-08-1763-1 (у пер.). — [15-37]. УДК 1(476)

  5982. Познякова, О. Л. Философия истории И. Канта: антропологические и социально-политические аспекты / О. Л. Познякова. — Минск : РИВШ, 2015. — 103 с. ; 21 см. — Биб-лиография: с. 87–102 (238 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 100 экз. — ISBN 978-985-500-800-3. — [15-649]. УДК 1(430)(092)+929Кант

  5983. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Философия и мето-дология науки" : для специальностей 1-25 80 04 "Экономика и управление народным хо-зяйством", 1-31 80 04 "Социология", 1-21 80 14 "Искусствоведение" / ГУО "Институт подго-товки научных кадров НАН Беларуси" ; [составитель А. И. Осипов]. — Минск : Издатель-ский центр БГУ, 2014. — 129 с. ; 20 см. — Библиография: с. 127–129 (79 назв.), библиографи-ческие ссылки в подстрочных примечаниях. — 50 экз. — ISBN 978-985-553-232-4. — [15-507]. УДК [1+001.8](075.8)

  5984. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Философия и мето-дология науки" : для специальностей 1-31 80 09 "Прикладная математика и информатика", 1-36 80 03 "Машиностроение и машиноведение", 1-74 80 01 "Агрохимия", 1-31 80 01 "Биоло-гия", 1-31 80 05 "Физика", 1-31 80 06 "Химия" / ГУО "Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси" ; [составитель А. И. Осипов]. — Минск : Издательский центр БГУ, 2014. — 133 с. ; 20 см. — Библиография: с. 131–133 (77 назв.), библиография в тексте, библиографиче-ские ссылки в подстрочных примечаниях. — 150 экз. — ISBN 978-985-553-231-7. — [15-456]. УДК [1+001.8](075.8)

  5985. Философия : методические рекомендации для студентов, обучающихся по рос-сийским образовательным программам / Государственное учреждение высшего профессио-нального образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра "Гуманитарные дис-циплины" ; [составитель Д. М. Попелышко]. — Могилев : Белорусско-Российский универси-тет, 2014– . — 21 см.

  Ч. 1. — 2014. — 32 с., включая обложку. — Библиография: с. 32 (10 назв.). — 56 экз. — [15-381]. УДК 1(083.132)(075.8)

 • 15

  5986. Философские исследования : сборник научных трудов / Национальная академия наук Беларуси, Институт философии ; [редколлегия: Т. И. Адуло (главный редактор) и др.]. — Минск : Беларуская навука, 2014– . — 24 см. — Основан в 2014 г.

  Вып. 1. — 2014. — 293, [1] с. — Часть текста параллельно на русском и английском язы-ках. — Библиография в конце научных трудов. — 150 экз. — ISBN 978-985-08-1796-9. — [15-34]. УДК 1(082)

  5987. Философское творчество в социокультурной проекции : (к 80-летию академика В. С. Степина) / Белорусский государственный университет ; [автор-составитель Данилов Александр Николаевич ; под научной редакцией А. Н. Данилова]. — Минск : Право и эко-номика, 2014. — 78 с. ; 20 см. — Библиография: с. 35–36 (15 назв.). — 90 экз. — ISBN 978-985-552-351-3. — [15-184]. УДК 1(470)(092)+929Степин

  5988. Философско-культурологические идеи академика В. С. Степина в свете со-временных социальных трансформаций : материалы международной научной конферен-ции, Минск, 4–5 ноября 2014 г. / [под редакцией А. Н. Данилова]. — Минск : Издательский центр БГУ, 2014. — 161 с. ; 20 см. — В надзаголовке: Белорусский государственный универ-ситет, Белорусское общественное объединение "Социологическое общество", Факультет фи-лософии и социальных наук, Кафедра социологии. — Библиография в конце докладов. — 100 экз. — ISBN 978-985-553-246-1. — [15-520]. УДК [130.2+316.422](082)

  Гл. таксама № 6047, 6337

  159.9 Псiхалогiя 5989. Бьюзен, Т. Суперпамять : [как быстро добиться серьезных успехов в развитии па-

  мяти : перевод с английского] / Тони Бьюзен. — Минск : Попурри, [2015]. — 238 с., IV с. ил. : ил. ; 21 см. — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-2476-7. — [15-693]. УДК 159.953

  5990. Джирард, Д. Продай себя дорого / Джо Джирард, Роберт Кейсмор ; [перевел с анг-лийского С. Э. Борич]. — Минск : Попурри, [2015]. — 397, [1] с. ; 20 см. — Перед выпуск-ными данными указан только 1-й автор. — 2500 экз. — ISBN 978-985-15-2494-1. — [15-692]. УДК [159.923.5+316.6]:339.1

  5991. Кададинская, А. А. Статистические методы в психологии : курс лекций для сту-дентов специальности 1-23 01 04 Психология / А. А. Кададинская ; [под редакцией И. С. Ан-дреюка] ; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест : БрГУ, 2014. — 73 с. : схемы ; 21 см. — Библиография: с. 72 (13 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-985-555-283-4. — [15-238]. УДК 159.9.072:519.22(075.8)

  5992. Методические указания по теме "Специфика психических явлений" : для сту-дентов всех специальностей дневной формы обучения / Министерство образования Респуб-лики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра социально-политических и исторических наук ; [составители: М. В. Самусевич, О. П. Бурко]. — Брест : БрГТУ, 2014. — 22 с. ; 21 см. — Библиография: с. 3 (10 назв.). — 50 экз. — [15-498]. УДК 159.9(075.8)

  5993. Основы психологии и педагогики : методические рекомендации для студентов, обучающихся по белорусским образовательным стандартам / Государственное учреждение высшего профессионального образования "Белорусско-Российский университет", Кафедра "Гуманитарные дисциплины" ; [составитель Г. Я. Алексютина]. — Могилев : Белорусско-Российский университет, 2014– . — 21 см.

  Ч. 2. — 2014. — 32 с., включая обложку. — Библиография: с. 32 (13 назв.). — 56 экз. — [15-386]. УДК [159.9+37.01](083.132)(075.8)

  5994. Основы психологии и педагогики : методическое пособие для студентов техни-ческих вузов / [И. И. Лобач и др. ; под редакцией В. А. Клименко, И. И. Лобача] ; Министер-ство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический универси-тет, Кафедра "Психология". — Минск : БНТУ, 2014. — 301, [1] с. : ил. ; 21 см. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Белановская Е. Е., Данильчик О. В., Ивано-ва Е. М., Каминская Т. С., Клименко В. А., Островский С. Н., Поликша Е. В., Самусевич В. П., Шапошник М. А. — Библиография в конце занятий. — 300 экз. — ISBN 978-985-550-098-9. — [15-225]. УДК [159.9+37.01](075.8)

 • 16

  5995. Сильва, Х. Метод Сильвы. Искусство управления : [теория и практика успешного менеджмента] / Хосе Сильва и Роберт Стоун ; [перевел с английского П. А. Самсонов]. — Минск : Попурри, [2015]. — 253, [1] с. ; 21 см. — 3000 экз. — ISBN 978-985-15-2473-6. — [15-519]. УДК 159.962:005

  5996. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Психология" : для специальностей профилей: A "Педагогика", D "Гуманитарные науки", G "Естественные нау-ки", 23 01 11-03 Библиотечно-информационная деятельность (информатизация) / Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Факультет педагогический, Кафедра психологии ; составители: М. Е. Шмуракова, Р. Р. Кутькина, Е. П. Милашевич. — Витебск : ВГУ, 2014. — 279 с. ; 21 см. — Заглавие обложки: Психология. — Библиография в конце са-мостоятельных работ. — 130 экз. — ISBN 978-985-517-461-6. — [15-689]. УДК 159.9(075.8)

  Гл. таксама № 6051

  2 РЭЛІГІЯ. БАГАСЛОЎЕ 5997. Религия и образование в светских обществах: опыт, проблемы, перспективы :

  материалы международной научной конференции, Республика Беларусь, г. Минск, 27–28 мая 2014 г. / [редколлегия: Т. И. Адуло и др.]. — Минск : Право и экономика, 2014. — 438 с. ; 21 см. — Часть текста на английском и белорусском языках. — В надзаголовке: Националь-ная академия наук Беларуси, Государственное научное учреждение "Институт философии НАН Беларуси", Консультативный межконфессиональный совет при Уполномоченном по делам религий и национальностей. — Библиография в конце докладов. — 100 экз. — ISBN 978-985-552-382-7. — [15-159]. УДК [2+37.014]:316.325(082)

  27 Хрысціянства. Хрысціянскія цэрквы і дэнамінацыі 5998. Акафист Пресвятей Богородице в честь иконы Ея "Жировичская". — Минск :

  Свято-Елисаветинский женский монастырь в г. Минске, 2014. — 54, [1] с. ; 15 см. — Сло-варь малопонятных слов и выражений церковнославянского языка, встречающихся в тексте акафиста: с. 54–55. — 10000 экз. — ISBN 978-985-7020-57-7. — [15-813]. УДК 271.22-312.47-526.62-534.5

  5999. Акафист Пресвятей Богородице в честь иконы Ея "Казанския". — Минск : Свято-Елисаветинский женский монастырь в г. Минске, 2014. — 55 с. ; 15 см. — Словарь малопонятных слов и выражений церковнославянского языка, встречающихся в тексте ака-фиста: с. 55. — 10000 экз. — ISBN 978-985-7020-56-0. — [15-811]. УДК 271.22-312.47-526.62-534.5

  6000. Акафист Пресвятей Богородице в честь иконы Ея "Семистрельная". — Минск : Свято-Елисаветинский женский монастырь в г. Минске, 2014. — 46, [1] с. ; 15 см. — Словарь малопонятных слов и выражений церковнославянского языка, встречающихся в тексте акафиста: с. 45–47. — 10000 экз. — ISBN 978-985-7020-60-7. — [15-814]. УДК 271.22-312.47-526.62-534.5

  6001. Акафист Пресвятей Богородице в честь иконы Ея "Скоропослушница". — Минск : Свято-Елисаветинский женский монастырь в г. Минске, 2014. — 62, [1] с. ; 15 см. — Словарь малопонятных слов и выражений церковнославянского языка, встречающихся в тексте акафиста: с. 60–63. — 10000 экз. — ISBN 978-985-7020-62-1. — [15-812]. УДК 271.22-312.47-526.62-534.5

  6002. Акафист святителю Луке (Войно-Ясенецкому). — Минск : Свято-Елисаветин-ский женский монастырь в г. Минске, 2014. — 63 с. ; 15 см. — Словарь малопонятных слов и выражений церковнославянского языка, встречающихся в тексте акафиста: с. 63. — 10000 экз. — ISBN 978-985-7020-59-1. — [15-817]. УДК 271.2-36-534.5

  6003. Акафист святой блаженной Матроне Московской. — Минск : Свято-Елисаве-тинский женский монастырь в г. Минске, 2014. — 46, [1] с. ; 15 см. — Словарь малопонят-ных слов и выражений церковнославянского языка, встречающихся в тексте акафиста: с. 46–47. — 10000 экз. — ISBN 978-985-7020-61-4. — [15-818]. УДК 271.22-36-534.5

  6004. Акафист святому Ангелу Хранителю. — Минск : Свято-Елисаветинский жен-ский монастырь в г. Минске, 2014. — 63 с. ; 15 см. — Словарь малопонятных слов и выра-

 • 17

  жений церковнославянского языка, встречающихся в тексте акафиста: с. 63. — 10000 экз. — ISBN 978-985-7020-63-8. — [15-816]. УДК 271.2-167.2-534.3

  6005. Акафист святым благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муром-ским Чудотворцем. — Минск : Свято-Елисаветинский женский монастырь в г. Минске, 2014. — 62, [1] с. ; 15 см. — Словарь малопонятных слов и выражений церковнославянского языка, встречающихся в тексте акафиста: с. 61–63. — 10000 экз. — ISBN 978-985-7020-58-4. — [15-815]. УДК 271.2-36-534.5

  6006. Бобровский, П. О. Русская Греко-Униатская церковь в царствование императора Александра I : историческое исследование по архивным документам П. О. Бобровского. — Минск : Энциклопедикс, 2014. — 410 с. ; 20 см. — Библиография: с. 45–47 (41 назв.), биб-лиографические ссылки в подстрочных примечаниях. — 500 экз. — ISBN 978-985-7090-20-4. — [15-285]. УДК 271.4-9(47+57)

  6007. Велько, А. В. Православные святые земли белорусской / [Велько Александр Вла-димирович ; научный редактор: протоиерей Николай Коржич]. — Минск : Белорусская Пра-вославная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2014. — 63, [1] с. : ил. ; 35 см. — Автор указан перед выпускными данными. — Библиография: с. 64 (13 назв.). — Словарь терминов: с. 64. — 3000 экз. — ISBN 978-985-511-756-9 (в пер.). — [15-789]. УДК 271.22(476)-36

  6008. Велько, А. В. Святой Сергий Радонежский / Александр Велько. — Минск : Бело-русская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2015. — 79, [1] с. : ил. ; 30 см. — (Святые во Христе). — На переплете автор не указан. — Библио-графия: с. 79 (7 назв.). — 3000 экз. — ISBN 978-985-511-772-9 (в пер.). — [15-320]. УДК 271.22(470+571)-36

  6009. Дорофей (авва). Душеполезные поучения, послания, вопросы преподобного До-рофея и ответы, данные на них святыми старцами Варсонофием Великим и Иоанном Проро-ком / преподобный авва Дорофей. — Минск : Белорусская Православная Церковь (Белорус-ский Экзархат Московского Патриархата), 2015. — 318, [1] с. ; 21 см. — 5000 экз. — ISBN 978-985-511-785-9 (в пер.). — [15-562]. УДК 271.2-42

  6010. Завальнюк, У. М. Эдвард Вайніловіч : яго ўспаміны, дакументы, сувязь з сучас-насцю / ксёнз-магістр Уладыслаў Завальнюк. — Мінск : Касцёл Святога Сымона і Святой Алены, 2014. — 95, [2] с. : партр. ; 21 см. — Частка тэксту на польскай і рускай мовах. — Перад вы