20170112 stroomversnelling bruggen infratech 2017 (002) · pdf file werken vanuit...

Click here to load reader

Post on 15-Jul-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Stroomversnelling Bruggen

 • Samenwerken en innoveren

 • Vernieuwingsopgaven

 • Inspirerend netwerk

 • Agenda • Achtergrond – Paul Waarts • Innovatieprogramma – Egon Janssen • Pitches • Ronde 1: vragen verzamelen • Ronde 2: vragen uitdiepen

 • Innovatieprogramma Stroomversnelling Bruggen Achtergrond (Paul Waarts)

 •  Omvang: ca 50.000 objecten, honderden (vaar-) wegbeheerders

   Toestand: toenemend zorgelijk

   Gevolgen verkeerd handelen: ernstig

   Bijkomende (minder gunstige) omstandigheden

 • Kansen voor Innovatie

  Monitoring (bijv. sensors)

  Normering op maat (~bouwbesluit)

  Assetmanagement

  Werken vanuit netwerkperspectief

  Levensduur verlengende maatregelen

  Ontwerp- en bouwproces (bijv. legolisering

  Financiering, gebiedsgerichte aanpak

  Kennis delen, samen ontwikkelen

  Internationaal: laat zien wat NL kan, exportproduct

  Gezamenlijk belang marktpartijen en overheid

 • Innovatieprogramma Stroomversnelling Bruggen Toelichting programma (Egon Janssen)

 • Overzicht en conditie

  Analyse en prioritering

  Inpassen in politieke

  agenda Ingrepen

  Programmatische aanpak

  Levensduur verlenging

  Nieuwe materialen

  Borging van kennis Best practices

  Standaarden

  C ol

  le ct

  ie f

  le re

  n

  Werkateliers

 • Innovatielab • Fysieke locatie op de Bouwcampus; “Dinsdag Bruggendag” • Samenbrengen opdrachtgever en opdrachtnemer in werkateliers • Instrument om preconcurrentieel te werken aan ambitie door

  opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviseurs/kennisinstellingen • Concrete projecten, probleem eigenaar en oplosser maken gezamenlijk PvA

  voor concrete situatie  hoe zet je het in de markt • Leren en uitdragen van ervaringen • Initiëren van studentenprojecten (o.a. master case days) wederzijdse

  inpiratie • Geen fysiek lab waar aan proefstukken gewerkt wordt (aangezien

  oplossingen alle kanten opgaan, faciliteiten worden dan slecht benut) , wel vitrine met oplossingen

 • Innovatielab (2) • Alle partijen leveren cash en in kind bijdrage • Parallel uitvoeren werkateliers, bijv ontwikkelen standaard interfaces,

  standaard asset management aanpak, etc Groeimodel steeds nieuwe werkateliers en continue aanwas van opdrachtnemers die gebruik maken van eerdere resultaten

  • Aanhaken kennis “oude garde” en enthousiasmeren startups, bijvoorbeeld organiseren van pitch sessies om start ups te betrekken

  • Deelnemers kunnen ook concurrentiele oplossingen inbrengen, waarop andere deelnemers een licentie kunnen nemen

  • Trekker nodig die deelnemers werft, voortgang realiseert en resultaten uitdraagt

  • Opdrachtgevers stellen pilotprojecten ter beschikking bij starten werkatelier

 • Innovatielab Werkwijze werkatelier • Probleemeigenaar brengt casus in • Opdrachtnemers schuiven aan, discussie over

  aanpak, resultaat: gezamenlijk opgestelde uitvraag

  • Aanbieders bedenken oplossing en pitchen deze

  • Commissie van wijzen geeft advies • Probleemeigenaren kiezen oplossingen die ze

  willen uitproberen in pilot

  • Probleemeigenaar biedt ruimte en financiert innovatieve pilots, deling risico’s

  • Centraal mechanisme voor monitoring pilots en leren van ervaringen

 • Pitches over mogelijke Werkateliers • Wat is probleem • Hoe wil je het aanpakken • Wanneer • Wie heb je nodig • 5 min

  1) Paul Waarts – Legolisering 2) Eef Uiterwijk – Levensduurverlenging

 • “Bouwen is het samenstellen van een

  gelegenheidsalliantie, die in een knollenveld zonder

  voorzieningen bij ieder project

  keer op keer opnieuw het wiel uitvindt.”

  IST

  Jan de Wit, Saxion

 • SOLL

  • Beweegbare bruggen met standaard elementen

  – beter – sneller ontwerp, bouw en onderhoud – circulair – adaptief/flexibel – voorspelbaar – goedkoop, ontwerp, aanleg en beheer

 • • Andere sectoren

  – Automobiel-, rail-, gebouw-, softwaresector

  • UT, EUR, TUD, TNO

  • I-Bureau’s

  • Bouwbedrijven

  Het KAN

 • WAT

  • Platform/standaard/harmonisatie/modula ir

  • Standaardiseren van elementen – Koppelvlakken/Interface

  – Ruimte

  – Functie

  Legoliseren Prof. Hennis de Ridder

 • HOE

  • Haalbaarheidsstudie

  • Ontwerp bruglegostandaarden

  • Brede bruglego-commissie voor beoordeling

  • Bouw alleen nog LEGObruggen vanaf 2020

 • Ronde 1 - Vragen • Groepjes van ca 6 personen • 15 minuten • Opdracht:

  – Welke vragen heb je bij het innovatie- programma?

  – Wat spreekt je aan?

 • Terugkoppeling

  • Eenvoudige vragen worden direct beantwoord

  • Overige vragen worden geclusterd en gaan door naar de volgende ronde

  • 15 min

 • 10 min Pauze

 • Ronde 2 - verdiepen • Iedere groep krijgt een geclusterde vraag • Bedenk oplossingsstrategieën • 20 minuten

 • Terugkoppeling • Rondje langs de velden • 10 min

 • Afsluiting • Conclusie • Verdere stappen:

  – Update op bruggendag op 16 maart – Definitief maken programma en opnemen in

  Bouwagenda – Lancering programma medio mei

  • 5 min

 • Oogst van de co-creatiesessie

 • Oogst groepje 1

  Wat spreekt aan • Niet steeds wiel uitvinden • We kunnen ergens terecht

  met concrete vragen • Open platform

  kennisdeling • Alleen door samen geld en

  tijd te investeren kunnen we innoveren

  • Leuk om kennis te delen en op te doen

  • Samen durven innoveren

  Vragen • Hoe creëren we vertrouwen

  om kennis te delen? • Hoe creëer je in

  aanbestedingen/ inkoop ruimte voor innovatie?

  • Zijn de knelpunten in kaart? • Waarom werken we/ze nu

  niet samen? • Wie gaat het beheren? • Proberen we bouwdienst 2.0

  te creëren?

 • Oogst groepje 2 Vragen • Specifiek onderzoeksgericht? • Hoe wordt eigen concurrentiepositie behouden? • Hoe zorg je dat partijen kennis delen zonder de

  concurrentiepositie te verliezen? • Seriematig of per object? • Per eigenaar of samenwerkingsverbanden? • Kennisontwikkeling / aanbevelingen / standaarden etc.,

  hoe te borgen? – Voorschrijven (wettelijk)? – Norm? – Richtlijn?

 • Oogst groepje 3 Wat spreekt aan • Standaardisering +

  normen – Beoordelen – Uitvoeren

  • Uitvragen van legolisering door opdrachtgever

  Vragen • Waarom is er geen

  catalogus aan aanbodzijde?

  • Betrekken regelgevers en normstellers voldoende?

  • Krijgen we vraagbundeling voor elkaar?

  • Scope, niet alleen kosten – Snelheid – Hinder

 • Oogst groepje 4

  Wat spreekt aan • Opdrachtgevers met lef

  Vragen • Stimuleren via EMVI voor

  wat betreft legoliseren en innovatie

  • Kijken naar lange termijn effecten van vervangingsopgave

  • Gezamenlijke vraag duidelijk maken vanuit opdrachtgever

  • Waarom gaan we niet inkopen diensten inclusief eigenaarschap?

 • Samenvatting door kerngroep

  Wat spreekt aan • Samen investeren /

  bundelen • Durven / lef • Leuk! • Standaarden

  Oogst • Programma onderdelen

  verder uitwerken • Organisatie opzetten: wie

  doet mee? • Starten met

  uitvragen/werkateliers • Voelen we de urgentie +

  op de agenda

View more