)3*.2& xvi, '4. 6 (163), %ÍÈ, %ËÈ, АÂÃ$# 2017 …елени в...

of 16 /16
и туристи“, заяви още Ресми Мурад. На откриването на автогарата присъстваха областният пред- седател на ДПС инж. Изет Шабан, арх. Станислав Луков, проектант на обекта, начални- кът на РПУ в Ардино главен инспектор Щилян Узунов, общински съветници от местния парламент, кметове на населе- ни места, граждани. Малчуганите от ДГ „Слънце“ под ръководството на дирек- тора Димитрина Александрова изнесоха кратка музикална програма. Собственикът и управител на „Меаца” ЕООД инж. Фахри Идриз отбеляза, че за него е изключителна чест да открие нова- та автогара в Ардино. „Имате невероятна автогара. Тя е една от най-хубавите в страната. Надявам се, че ще бъдете и добри стопани“, заяви инж. Фахри Идриз. Общинският съветник от местния пар- ламент Съби Узунов поздрави общин- ското ръководство в лицето на кмета Ресми Мурад за новата модерна автога- ра. „Това е не само придо- бивка за жителите на общината, но и за всички гости на китното ни град- че“, заяви Съби Узунов. Новата придобивка е реа- лизирана по проект на община Ардино по Публично инвестицион- ната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Проектът е на арх. Станислав Луков и на неговото архитек- месеч но изда ние на общин ска адми ни стра ция иобщин ски съвет - Арди но Òâîÿò âåñòíèê! годи на XVI, бр. 6 (163), ÞÍÈ, ÞËÈ, АÂÃÓÑÒ2017 www.ardino.bg Приложение на турски език - 7-10 Ресми Мурад откри новоизградената автогара в Ардино Кметът на община Ардино Ресми Мурад, заедно със собственика и упра- вител на „Меаца” ЕООД – Кърджали инж. Фахри Идриз и председателя на общинския съвет Сезгин Байрям откри- ха новоизградената автогара в центъра на града. „Днес ние откриваме първата реална, истинска, модерна сграда, проектирана и построена за автогара, даваща адек- ватна визия за нашия малък, но китен родопски град“, заяви в приветственото си слово, кметът на общината Ресми Мурад. Той отбеляза, че новата автогара ще бъде модерен комуникационен пункт, място за безопасно ползване на транспортните средства. Ще осигурява всички удобства на пътниците, майките с деца, хората в неравностойно положе- ние и специфични нужди. „Автогарата е съществена част от градската техничес- ка и транспортна инфраструктура. Колкото тя е по-иновативна и съвремен- на, толкова градът ще бъде по-достъпен и привлекатлен за търговци, бизнесмени турно бюро „Луков-Дизайн“ Кърджали. Автогарата включва зала за пътници; билетно, информационно и багажно гише; стая за майки с деца, помещения за офиси и търговски обекти. Тя е дос- тъпна за трудно подвижни лица и хора с увреждания. Разполага с климатична и топлинна инсталация, както и санитар- ни възли. Към нея има и парко места. Ваизът на Районното мюфтийство и председател на местното джамийското настоятелство Сезер Айханов направи дуа (молитва) за новата придобивка. След откриването всички присъстващи бяха нагостени с 9 казана пилаф за здра- ве и благополучие, осигурени от фирма- та-изпълнител на обекта.

Upload: others

Post on 16-Mar-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: )3*.2& XVI, '4. 6 (163), %ÍÈ, %ËÈ, АÂÃ$# 2017 …елени в централната част на града, а друга по населените места, където

и туристи“, заявиоще РесмиМурад.На откриванетона автогаратап р и с ъ с т в а х аобластният пред-седател на ДПСинж. ИзетШабан, арх.Станислав Луков,проектант наобекта, начални-кът на РПУ в Ардино главен инспекторЩилян Узунов, общински съветници отместния парламент, кметове на населе-ни места, граждани. Малчуганите от ДГ„Слънце“ под ръководството на дирек-тора Димитрина Александрова изнесохакратка музикална програма.Собственикът и управител на „Меаца”ЕООД инж. Фахри Идриз отбеляза, че занего е изключителна чест да открие нова-та автогара в Ардино. „Имате невероятнаавтогара. Тя е една от най-хубавите встраната. Надявам се, че ще бъдете идобри стопани“, заяви инж. Фахри Идриз.Общинският съветник от местния пар-ламент Съби Узунов поздрави общин-ското ръководство в лицето на кметаРесми Мурад за новата модерна автога-ра. „Това е не само придо-бивка за жителите наобщината, но и за всичкигости на китното ни град-че“, заяви Съби Узунов. Новата придобивка е реа-лизирана по проект наобщина Ардино поПублично инвестицион-ната програма „Растеж иустойчиво развитие нарегионите“. Проектът ена арх. Станислав Лукови на неговото архитек-

месеч но изда ние на общин ска адми ни стра ция и общин ски съвет - Арди но

Òâîÿò âåñòíèê!

годи на XVI, бр. 6 (163), ÞÍÈ, ÞËÈ, АÂÃÓÑÒ 2017 www.ardino.bg

Пр

ил

ож

ен

ие

на

тур

ск

и е

зик

- 7

-10

Ресми Мурад откри новоизградената

автогара в АрдиноКметът на община Ардино РесмиМурад, заедно със собственика и упра-вител на „Меаца” ЕООД – Кърджалиинж. Фахри Идриз и председателя наобщинския съвет Сезгин Байрям откри-ха новоизградената автогара в центърана града. „Днес ние откриваме първата реална,истинска, модерна сграда, проектиранаи построена за автогара, даваща адек-ватна визия за нашия малък, но китенродопски град“, заяви в приветственотоси слово, кметът на общината РесмиМурад. Той отбеляза, че новата автогараще бъде модерен комуникационенпункт, място за безопасно ползване натранспортните средства. Ще осигурявавсички удобства на пътниците, майкитес деца, хората в неравностойно положе-ние и специфични нужди. „Автогарата есъществена част от градската техничес-ка и транспортна инфраструктура.Колкото тя е по-иновативна и съвремен-на, толкова градът ще бъде по-достъпени привлекатлен за търговци, бизнесмени

турно бюро „Луков-Дизайн“ –Кърджали. Автогарата включва зала за пътници;билетно, информационно и багажногише; стая за майки с деца, помещенияза офиси и търговски обекти. Тя е дос-тъпна за трудно подвижни лица и хора сувреждания. Разполага с климатична итоплинна инсталация, както и санитар-ни възли. Към нея има и парко места.Ваизът на Районното мюфтийство ипредседател на местното джамийскотонастоятелство Сезер Айханов направидуа (молитва) за новата придобивка.След откриването всички присъстващибяха нагостени с 9 казана пилаф за здра-ве и благополучие, осигурени от фирма-та-изпълнител на обекта.

Page 2: )3*.2& XVI, '4. 6 (163), %ÍÈ, %ËÈ, АÂÃ$# 2017 …елени в централната част на града, а друга по населените места, където

2ÑÚÁÈÒÈß Àðäèíñêè ãëàñ, ÞÍÈ, ÞËÈ, ÀÂÃÓÑÒ 2017

3D РИСУНКА КРАСИЦЕНТЪРА НА АРДИНО

ХРОНИКА

Уникална 3D рисунка, изобраз-яваща малки сърнички, радваардинци и гостите на града. Тя сенамира в централния парк и беоткрита официално днес от кметана общината Ресми Мурад. Това евтората 3D картина, която серисува в Ардино. Предишната,която изобразяваше плуващи дел-фини, беше направена в антретона СУ „Васил Левски“. Автор емладата турска художничкаЕйлем Чалъшкан от побратиме-ната община Къркларели(Лозенград), а координатор напроекта е Федаи Каврък.На откриването присъстваха ощеобластният лидер на ДПС ИзетШабан, гл. специалист „Връзки собществеността” към побратиме-ната община Къркларели ВаролШен, ученици и граждани.„Тази уникална 3D рисунка е пър-вата в областта и е обща ценностза всички ардинци. Надявам се дабъдем добри стопани, да я опазимвъзможно най-дълго време, за дамогат жителите и гостите наобщината да се радват на нея“,заяви Ресми Мурад. Той благода-ри на кмета на КъркларелиМехмед Сиам Кисимоглу засъдействието. Това са плодоветена приятелството и сътрудни-

1. В изпълнение на приетата план-сметка задейностите по сметосъбиране и сметоизвоз-ване за 2017 година Община Ардино закупинови контейнери тип “Бобър”. Една част от контейнерите ще бъдат разпред-елени в централната част на града, а друга понаселените места, където към момента услуга-та не се предоставя, съобщи зам.-кметът наобщината по екология, транспорт и стопанскаполитика Наско Кичуков. Той уточни, че 95 %от селата на територията на общината саобхванати от услугата “Чистота”, а целта е дасе постигне 100% обхват.От ръководството на община Ардино се обръ-щат към жителите на общината да бъдат отго-ворни и да не изхвърля строителни и биораз-градими отпадъци в контейнерите, отредени забитов отпадък. Сигнали за препълнени контей-нери и разхвърлени боклуци на териториятана общината гражданите могат да сигнализи-рат в отдел “Екология и опазване на околнатасреда” на телефон 0884 99 88 28.

2. Лечебен класически масаж, който релакси-ра и тонизира тялото, предлагат в многопро-филната болница за активно лечение вАрдино. Кабинетът на младия специалистКязим Хайрула се намира в първия етаж налечебното заведение. “Правя тези процедурис цел цялостно релаксиране, тонизиране наорганизма, както и стимулиране обмяната навеществата и възстановяване на мускулите”,обясни Кязим Хайрула. Според него масажътподобрява дейността на нервната система,постига се добър баланс на жизнената енергияи стимулиране на имунната система.Кязим Хайрула е роден през 1992 година вКърджали. Завършил е медицинския колеж“Йорданка Филаретова” в София. Записванията се приемат на телефон 0877068 166. Работи всеки делничен ден от 10 до15 часа.

3. В изпълнение на дейността си за благоуст-рояване и естетизиране на градската среда затази година община Ардино закупи новипейки. Те ще бъдат поставени приоритетно визградени кътове за отдих в централния градс-ки парк и парк “Нилюфер” , съобщиха от ръко-водството на общината. Същевременно тоотправи апел към гражданите да пазят общин-ското имущество, защото принадлежи навсички. “Ние ще се постараем парковете идетските площадки да бъдат поддържани ведно добро състояние, за да бъде приятнапочивката на гражданите”, подчертаха отръководството на общината.Сигнали за недобросъвестни граждани, коитопроявяват посегателство срещу общинскотоимущество на територията на общината могатда се подават в отдел “Екология и опазване наоколната среда” на телефон 0884 99 88 28,както и в Районното управление на МВР вАрдино.

4. Изселници от Турция извиха опашки предПаспортната служба в Ардино, въпреки че вРайонното управление в Ардино се приематзаявления само за обикновена поръчка засмяна на документи за самоличност - личнакарта и/или паспорт. Особено в понеделник и петък струпването награждани е по-голямо, а в останалите дни еспокойно. В Ардино е създадена добра органи-зация на работа и обслужване, въпреки чеработи само една служителка. Паспортнатаслужба в управлението работи с граждани от8.30 до 17.30 часа.

чеството между двете побратимениобщини. Надявам се в бъдеще да реа-лизираме още повече подобни ини-циативи“, заяви още Ресми Мурад.Той подчерта, че общинското ръко-водство винаги е организирало и под-крепяло прояви в сферата на култура-та и изкуството.Младата художничка ЕйлемЧалъшкан отбеляза, че нарисувалавтората си рисунка в Ардино в рамки-те на две седмици. За нещастие вре-мето беше много дъждовно, но сесправих. Тук хората са много любезнии гостоприемни“ сподели ЕйлемЧалъшкан. Тя изказва искрените сиблагодарности към ръководството наобщината в лицето на кмета РесмиМурад за оказаното съдействие приреализацията на проекта.„Оригинално. Радваме се, че вАрдино се правят такива интересни инеобикновени рисунки“, споделихаардинчани.Ейлем Чалъшкан е родена вЛюлебургас. Завършила е Анадолскияуниверситет, специалност„Икономика”. Обича да рисува уни-кални 3D-рисунки върху тротоари,паркове, във входовете на различнидържавни институции, училища. Тя епървата турска художничка, коятоправи 3D рисунка в пределите наЕвропейския съюз.

Page 3: )3*.2& XVI, '4. 6 (163), %ÍÈ, %ËÈ, АÂÃ$# 2017 …елени в централната част на града, а друга по населените места, където

ÏÐÈßÒÅËÈ3

Àðäèíñêè ãëàñ, ÞÍÈ, ÞËÈ, ÀÂÃÓÑÒ 2017

Сдружението на ардинци в Бурсазарадва малките футболисти на„Юнак“ с топки и екипи

Сдружението за културносътрудничество “Егридерелилер"(Ардинци) от Бурса дари спортниекипи и футболни топки надетския футболен отбор на“Юнак” от Ардино, който станаобластен първенец по “Футбол 5”.Новите екипи бяха връчени отпредседателя на СдружениетоАйдън Йълмаз.“Децата са бъдещето на Ардино изаслужават внимание. Спортътпомага в учението и в живота”,заяви Айдън Йълмаз. Той пожела намомчетата много здраве испортни успехи.От името на футболнитеталанти президентът на клуба итреньор на отбора МетинМустафов (Матьо) изказаискрените си благодарности къмблагородния жест наСдружението в Турция. “Ардинциза пореден път доказаха, чеживеят с проблемите на свояроден край”, допълни Мустафов.С огромно вълнение децатаоблякоха получените подаръци инаправиха снимка за спомензаедно с дарителите.

Айдън Йълмаз в Ардино:

За нас е голямо богатство да бъдем заедно

Кметът на община Ардино Ресми Мурадприе в кабинета си цялото ръководствона Сдружението за културно сътрудни-чество „Егридерелилер" (Ардинци) вБурса, начело с предеседателя му АйдънЙълмаз. На срещата присъстваха члено-вете на Управителния съвет наСдружението Юксел Юртсевер, ОлджайДжошкун, Енис Гюнеш, Айхан Тамсьоз,Осман Ялчънкая, Бейджан Акън, ЮсеинКасапоглу, Ерол Четин, СейфиДжошкун. Тук бяха още Хаяти Коркмаз,съветник наСдружението, член наБалканския политичес-ки клуб и бивш депутатв Турския Меджлис. Гостите от южната нисъседка бяха приети иот председателя наОбщинския съвет вАрдино Сезгин Байрям.Основната тема на разговорите бе про-дължаването на доброто сътрудничествомежду общината и Сдружението. АйдънЙълмаз изрази увереността си в бъдещо-то задълбочаване на двустранното сът-рудничество. „Винаги идваме тук с жела-ние и ентусиазъм. За нас е голямобогатство да бъдем заедно. Тук сме роде-ни и нашите сърца са отворени за реша-ване на вашите житейски проблеми“,заяви Айдън Йълмаз. Той подчерта, чепрез последните години обликът наАрдино е коренно преобразен. „Пътувалсъм по целия свят, но такъв хубав, подре-ден, чист град съм срещнал много рядко.Надявам се тази тенденция за развитиеда продължи и за в бъдеще, за да бъдеАрдино „марка“ в света. Искам да позд-равя цялото ръководство на общината, за

усилията, които полагат. Не случайнодевизът на Сдружението ни е „Светът сесмалява, а Ардино расте“, заяви Йълмаз. От своя страна, кметът Ресми Мурад ипредседателят на Общинския съветСезгин Байрям приветстваха земляцитеси от Бурса с добре дошли в родния сикрай. Те изказаха голямата си благодар-ност към ръководството на Сдружениетоза вниманието, което отделя към пробле-мите на местните жители.„Повече от 20 години е имало диалог и

двустранно сътрудни-чество между местнатавласт и ръководствотона Сдружението. Виесте пример как с воля исилен дух се създаваедна организация в чуж-бина. Ардинчани са раз-пръснати на многоместа по света, но само

в Бурса има такава сплотена и единнаорганизация. Тези взаимоотношения нисплотяват, стоплят и свързват.. Надявамсе това сътрудничество да продължи и зав бъдеще. Колкото повече се сплотим,толкова по-силни ще бъдем“, заявиРесми Мурад.Председателят на Сдружението АйдънЙълмаз връчи плакети на кмета РесмиМурад и Сезгин Байрям в знак на при-ятелство и двустранното сътрудничество.По късно гостите от Турция имаха въз-можност да разгледат новоизграденатаавтогара в центъра на града.Председателят на Сдружението АйдънЙълмаз обеща да направи дарение отпосетителски пейки както за автогарата,така и за коридорите в общинската адми-нистрация.

Page 4: )3*.2& XVI, '4. 6 (163), %ÍÈ, %ËÈ, АÂÃ$# 2017 …елени в централната част на града, а друга по населените места, където

4Àðäèíñêè ãëàñ, ÞÍÈ, ÞËÈ, ÀÂÃÓÑÒ 2017ÏÐÈßÒÅËÈ

Дарение от Бурса заЗащитеното жилище в Ардино

Сдружението на Ардинци в Бурса се срещнас представители на бизнеса в Ардино

За поредна година Сдружението закултурно сътрудничество„Егридерелилер” (Ардинци) от Бурсаорганизира дарителска дейност вАрдино. По време на посещението сив града под Белите брези земляцитеот Бурса дариха спални коплекти зануждите на потребителите отЗащитеното жилище в родопскияград.Хуманитарната помощ бе връчена отпредседателя на Сдружението АйдънЙълмаз и членовете на Управителниясъвет на фондацията. Тук бяха ощеХаяти Коркмаз, съветник наСдружението, член на Балканскияполитически клуб и бивш депутат в

Възможностите за бъдещи инвестициибяха основната тема на разговормежду ръководството на Сдружението

за културно сътрудничество„Егридерелилер" (Ардинци) в Бурса,които бяха на посещение в Ардино, с

представители на местния бизнез.Земляците от Турция се срещнаха сизпълнителния директор на фирматаза прежди и конфекция „Артекс” инж.Сафет Илязов, както и управителитена „Солак – МС“ Метин Солак и„Панорама 2000“ Ервин Арслан. „В Ардино има условия за развитие натуризма. Има индикации за наличие наминерална вода, което е предпоставказа развитие на СПА туризъм“, заявиАйдън Йълмаз. Според него съживява-нето на вътрешния туризъм трябва дабъде един от основните приоритети заразвитието на района. „Ардинчани саразпръснати по всички краища насвета, но съм сигурен, че всички коп-неят и милеят за родния си край, заблизки и приятели тук. ИскамеАрдино да расте и да се преобразипрез следващите десет години, за дабъде „марка“ в света.“, каза ощеЙълмаз. В знак на признателност тойвръчи почетни плакети на ардинскибизнесмени.

Турския Меджлис, кметът на общи-ната Ресми Мурад и председателятна Общинския съвет Сезгин Байрям.Представителите на Сдружениеторазговаряха с персонала и живеещи-те в Защитеното жилище. АйдънЙълмаз обеща да помага на социал-ните и здравни заведения в общинатаи за в бъдеще. „Винаги ще бъдемсъпричастни към проблемите налицата със специфични нужди”,заяви председателят наСдружението.От името на потребителите и целияперсонал управителят на Защитенотожилище Елван Исмаил благодари запоредното дарение.

В градската джамия в Ардино се

проведе мевлид по повод открива-

нето на новата автогара в града.

Организатор на религиозната про-

ява бе община Ардино.

Page 5: )3*.2& XVI, '4. 6 (163), %ÍÈ, %ËÈ, АÂÃ$# 2017 …елени в централната част на града, а друга по населените места, където

ÍÎÂÈÍÈ È ÑÚÁÈÒÈß5

Àðäèíñêè ãëàñ, ÞÍÈ, ÞËÈ, ÀÂÃÓÑÒ 2017

Започна приемът на заявленияза енергийни помощи в Ардино

Започна приемът на заявления за отпус-кане на целева помощ за отопление заотоплителен сезон 2017/2018 г. Товасъобщи директорът на Дирекция„Социално подпомагане“ в АрдиноЗюлфие Ибрямова. Тя поясни, че тазигодина лицата ис е м е й с т в а т атрябва да пода-дат заявлениятапо настоящадрес, а не попостоянен, кактобеше до сега,като крайниятсрок е 31 октом-ври. „ Н а с т о я щ и я тадрес може дабъде различен отпостоянния (този по лична карта).Настоящият адрес е този адрес, на койтоживее и е регистрирано лицето илисемейството и където ще се извършисоциалната анкета. Дирекциите щеизвършват служебна проверка в нацио-нална база данни „Население“, за про-

Ледени зърна с размер на лешник сеизсипваха в продължение на десетминути в ардинското село Светулкапрез месец юли и унищожиха зеленчу-

ковите градини и овощните дървета,информира кметът Фериха Хайри. „Изведнъж небето почерня и от него сеизсипаха ледени топчета. За 10-минутиотиде целия ми труд, а градината ми,където бях засадила домати, крастави-ци, пипер, фасул побеля. Тази годинаняма да може да ядем зеленчуци и пло-

верка на посочения в заявлението нас-тоящ адрес“, уточни Ибрямова.В заявлението задължително се заявявавидът на ползваното отопление.Размерът на целевата помощ се опреде-ля всяка година със заповед на министъ-

ра на труда исоциалната поли-тика, съобразнопромените вцените на елек-троенергията забитов потреби-тел. Целеватапомощ се отпус-ка за период отпет месеца – 1ноември 2017 г.до 31 март 2018 г. Изплащането на

част от целевата помощ за отоплениесе извършва през месеца, следващмесеца на издаване на заповедтта.Общо 1311 са били подадените заявле-ния за подпомагане с целева помощ заотопление за миналия отоплителенсезон на територията на общината.

Жителите на махалите „Жеден“ и„Звегор“ към ардинското селоПадина се радват на ново асфалтира-ни улици. Това сподели кметътКямил Кичуков. Той отбеляза, че еположен нов асфалт и на отсечкатаот гробищния парк към махала„Падина“, както и в централнатачаст на селото.„Предвидените отсечки са асфалти-рани с изключение на махалите„Байчево“ и „Узунова“. Същитеотпаднаха, поради това, че предстоиизпълнение на проект за водоснаб-дяване, както и на махала „СтараПадина“, уточни Кичуков. От иметона всички жители на Падина тойпоздравява ръководството на общи-ната в лицето на кмета Ресми Мурад,че изпълнява поетите ангажиментикъм избирателите по благоустроява-нето на населените места.

Кметиците на ардинските селаКметиците на

ардинските села:

Отляво на дясно:

Хромица (Мергюл

Ахмед), Боровица

(Айсел Мехмед),

Червена скала

(Гюлдане Муса),

Ябълковец

(Мюзейен

Сюлейман)

Срънско (Себахат

Шакир) и

Светулка (Фериха

Хайри)

Нов асфалт по улицитена две махали в Падина

Градушка унищожи зеленчуковиградини в Светулка

дове”, казва 57-годишната АйшеЮзтюрк. Щетите са огромни, унищожени сазеленчуковите насаждения във всичкидворове. Както и в други райони настраната, родопчани не са застраховалиселскостопанката си продукция срещубедствия.

Page 6: )3*.2& XVI, '4. 6 (163), %ÍÈ, %ËÈ, АÂÃ$# 2017 …елени в централната част на града, а друга по населените места, където

6Àðäèíñêè ãëàñ, ÞÍÈ, ÞËÈ, ÀÂÃÓÑÒ 2017ÄÍÅÂÍÈК

Пенсионери от Ардино се поклониха предбюст-паметника на Сабахаттин Али в КъркларелиВ началото на месец август пенсионериот Ардино посетиха Турция с маршрутОдрин (Едирне), Люлебургаз иКъркларели (Лозенград). Двудневнатаекскурзия бе организирана от местнияклуб на пенсионерите с подкрепата наобщина Ардино. Кметът Ресми Мурадпредостави на възрастните хора общин-ски транспорт, за да сбъдне желаниетоим да разгледат и опознаят част от исто-рическите и културни забележителнос-ти на южната ни съседка. Двудневното пътуване бе наситено смного впечатления. По случай 110-годишнината от рождението на светов-но известния турски писател, поет, пре-водач и журналист Сабахаттин Али екс-курзията започна от Къркларели. Тук вцентралната градска част има парк,който носи името на Сабахаттин Али,роден в Ардино през 1907 година.Ардинчани бяха посрещнати от ВаролШен, гл.специалист „Връзки с общест-веността” към община Къркларели иБирсен Мерич, председател на местни-ят клон на „Сдружението за подкрепа насъвременния начин на живот”. Възрастните хора от Ардино поднесохавенец пред паметника на СабахаттинАли, който се намира в едноименнияпарк в центъра на града. С едноминутномълчание почетоха паметта на световноизвестния писател-хуманист.Председателят на Клуба на пенсионери-те Гюнер Мюмюн поднесе топлитепоздрави на ардинчани. „Щастливи сме,че сме тук. Тази визита е един подарък

80-годишният Ахмед Исламоглуот Бурса дари за нуждите наКлуба на пенсионера в Ардинозахар и бразилско кафе. Той ероден през 1938 година в ардин-ското село Теменуга. През 1969г. се изселва в Турция заедно съссемейството си. „Всяка година, когато идвам вродния си край, посещавамКлуба на пенсионера. Тук обста-новката е приятна за почивка иотмора. От сърце даравям“, споделибай Ахмед. Преди да замине заюжната ни съседка той е работил вдърводелски цех и комунални услу-ги в град Ардино. В Турция има над

15 години трудов стаж като строи-тел. Има три дъщери (Себиле,Небибе и Сибел) и двама синове(Зюлкер и Улви). Радва се на 15внуци и правнуци.

за нас от кмета на община АрдиноРесми Мурад, който винаги е отворенкъм културните инициативи“, заявиМюмюн.

Председателят на „Сдружението за под-крепа на съвременния начин на живот”в Къркларели Бирсен Мерич заяви, четук за 27 поредна година се провеждатежегодни културни празници под над-слов „Дни на Сабахаттин Али” и потози начин градът се превръща в място,където паметта за големия писател евинаги жива. Тя отбеляза, че тази годи-на по повод 110-годишнината от рожде-нието на писателя около пространство-то пред бюст-паметника на СабахаттинАли, който е изграден през 2010 г. откърджалийския скулптор ЗиятинНуриев, са засадени две борчета.„Надяваме се, тези млади дръвчета рас-тейки ще бъдат символ на братството,

приятелството и мостовете между поб-ратимените общини Ардино иКъркларели“, заяви Бирсен Мерич.От името на пенсионерите председате-

лят на КлубаГюнер Мюмюнизказа своятаискрена благо-дарност къмкмета РесмиМурад за оказа-ната помощ иподкрепа заосъществяване-то на екскур-зията. Той бла-годари и насобственика ишофьора нафирма „Олмена

06” Фаик Шакир , за приятното и без-аварийно пътуване.

Изселник от Бурса дари захар и кафеза пенсионерския клуб в Ардино

Участъкът от рекаАрда до Сполука вокаяно състояние

Âъпреки положените средства от странана Агенция “Ïътна инфраструктура“,участъкът Ñполука - река Арда от 22-километровата отсечка на републикан-ската пътна мрежа Кобиляне-Ñполука,все още е в окаяно състояние“, алармиракметът на ардинското село ÐусалскоÈсмет Мустафа. Òой уточни, че еднаголяма част от настилката наÐепубликанския път е отнесена, с мно-жество дупки застрашаващи пътната без-опасност. “Òози път е единствена връзкана населението от района с областнияград Кърджали и другите населени местав областта. Íаложително е да бъдат пред-приети аварийно-възстановителни, спа-сителни неотложни работи, за да отгова-ря пътя на елементарните стандартниизисквания“, заяви кметът на Ðусалско.Òой се надява ръководството наÎбластното пътно управление да пред-приеме необходимите мерки за оконча-телното приключване на ремонта на пътядо село Ñполука, кметство Ðусалско.Ïрипомняме,че през месец юни жители икметове в Ардинско блокираха главнияпът от Кърджали до Ардино в района наЧубрика заради зейнали огромни дупкипо 22-километровата отсечка отКобиляне до Ñполука, която обслужва 9населени места с близо 5 000 души насе-ление. Ñ писмо от инж. Èван Гавазов,директор на Îбластно пътно управление- Кърджали, кметът на общината получиуверение, че приоритетно ще бъдеизвършен ремонт на пътя от потопяемиямост до с. Ñполука, който е част от репуб-ликанската пътна мрежа.

Page 7: )3*.2& XVI, '4. 6 (163), %ÍÈ, %ËÈ, АÂÃ$# 2017 …елени в централната част на града, а друга по населените места, където

• Haziran , Temmuz, Aðustos 2017 • ­

HER ŞEYDEN ÖNCE İŞ VE AŞ

Başkan Murad sözlerine, 27 yıldan beri demokratikrejimle yönetilen Bulgaristan’da buna paralelArdino’da da gözle görülen değişimler olduğunu, fakatdemokrasi gömleğinin halen ülke genelinde otur-madığına dikkat çekerek:„İnsanoğlunun yaşaması için beslenmesi gerek, sırtınagiymesi gerek. İş, aş olmadan demokrasi karın doyur-muyor, karnı aç insana da siyaset yapılmıyor. Üçdönemdir ilçe halkı için yaptıklarımız az sayılmaz, amabölgenin konumu itibarıyla sanayi yatırım yeterliolmadı. İlçemizin büyük şehirlerden uzakta olması,rahat ve kolay ulaşımın olmaması esas nedenlerdenolduğundan dolayı yatırımcıyı buralara celbedemiyoruzve en büyük sıkıntı da bundan kaynaklanıyor. 1989’da Türkiye’ye ve akabinde Avrupa’ya başlayangöç, daha sonraki yıllarda Bulgaristan’ın AB’ne girme-siyle çalışma izinlerinin de yürürlüğe girmesindensonra tüm Bulgaristan’da olduğu gibi bu yöredengençler de köy ve kasabayı terketmeye devam ediyor-lar. Bunun önüne durmak mümkün değil. Evet, bölgemizgüzel, havası temiz, hepimizin göbek bağının düştüğüyer, ama karnı aç adamı burada tutmak kimseninhaddine değil. Evet, biz belediye olarak bir insanın

insanca yaşayabilmesi için altyapıyı hazırlıyoruz. Köylere su, yol, eğitim için gereken hizmeti veriyoruz,ama baştan da belirttiğim gibi önce iş ve bununla gelenaş olmayınca güzel kaldırım, park yol insanları tatminetmiyor”, diye başladı söze.Halkın geçinebilmesi için gereken yatırımlargelmediğini gören belediye yönetimi bölgede tümimkânları seferber ettiyse de her kişiye çalışmaimkanının mümkün olmadığını görünce, “dumansızsanayi” olarak da adlandırılan turizme ağırlık vermeyebaşlamış. Bu konuda Başkan Resmi Murad son dönem-lerde yaptıklarını şöyle sıraladı:

Ardino (Eğridere) Belediye BaşkanıResmi Murad, üç dönem ilçede yaptıkları-nı anlatırken, önce altyapı olsa da insaniboyutu olan sosyal hizmetlerin önemliolduğunu vurgulayarak, „Son dönemdeyüzlerce km yol ve sayısız proje faaliyetegeçti” dedi. Başkan Murad, belediyeyönetimi olarak halka iş ve aş sağlamaköncelikli hedeflerinden olduğunu ifadeederek, “Kırcaali bölgesinin en turistikyöresi olan bölgemizde turizm can simidi-miz olmalı”, dedi.Ardino sonbahar şenlikleri öncesi Ardino(Eğridere) Belediye Başkanı ResmiMurad’la görüştük, ilçenin bugünü veyarınından söz ettik. Çeyrek asırdan fazlatüm ülkede demokrasinin raylarına tamoturmadığında bizlerle hemfikir olduğunusöyleyen Başkan Murad, “Dert çok, der-man az. Eğridere’nin dermanı ancak turiz-mi geliştirmektir” dedi ve son yıllardabelediye yönetimi olarak gerçekleşenicraatlarını ve gelecekte ivedilikle yapıl-ması gerekenleri anlattı.

RESMİ MURAD: „TURİZMCAN SİMİDİMİZ OLMALI“

Page 8: )3*.2& XVI, '4. 6 (163), %ÍÈ, %ËÈ, АÂÃ$# 2017 …елени в централната част на града, а друга по населените места, където

8Àðäèíñêè ãëàñ, ÞÍÈ, ÞËÈ, ÀÂÃÓÑÒ 2017Ïðèëîæåíèå

“Eğridere’nin sembolü haline gelen “ŞeytanKöprü” gerçekten bizde turizmin gelişmesi için birşans. Bunun ne kadar önemli tarihi ve mimari bir eserolduğunu 2014 yılında T. C. Sofya Büyükelçiliği’ninyayınladığı “Bulgaristan’da Osmanlı Eserleri” adlıkitabın ön kapağında yer alması da manidardır. 15. asra

ait bu eserin Bulgaristan’da Roma köprüsü olarakadlandırılması tarihi bir hatadır. Köprü has Osmanlıeseridir ve biz belediye olarak bu eserin tapusunu dasatın almış durumdayız. Uzmanların görüşüne göre2015 yılında restore edilen köprünün ömrü de en az100 yıl daha artırılmıştır. Yakına gelince bu ender ese-rin ziyaret edilmesinde ulaşım güçlüğü çekiliyordu. Şuanda 10 km’lik yolun 8 km`si asfaltlı. Yol sorununuortadan kaldırdık ve artık her ziyaretçi motorlu vasıta-larla köprünün dibine kadar ulaşabiliyor. Bölgede turizmi geliştirmek en önemli hedefimizdir.Bunun için ilçe sınırları içinde turistik değeri olan tümeserlere el atmış durumdayız. Zaten geçmiş dönemler-de “Belite Brezi” Turistik Kompleksi’nin bir altyapısı

vardı. Bulgar Bilimler Akademisi’nin verilerine göreburada havanın ameliyathane ortamındakı kadar sterilolduğu ifade ediliyor. Halen burada faaliyette olan üçotel ve bir hayli de kamu kuruluşunun tesisi bulunmak-tadır. Yıllar önce Sabahattin Ali`yi ve yazarın doğduğuyerleri araştırmaya gelen Rus Türkolog RadiyGenadiyeviç Fiş de bu sayfiyenin temiz havasına hay-ran kalmış. Ayrıca Arda‘nın en güzel defilelerinden“Değirmendüzü”, “Keçikayası” ve “Örencikaltı” bizimyöremizdedir. Bu güzel yerler “Belite Brezi”den yürü-yerek günübirlik gidip gelinebilecek mesafededir. Yineo noktalarda “Doğal Buzdolabı” olarak adlandırılandoğa harikası bir yerimiz de bulunmaktadır. "KuzgunKaya" veya "Kartal Kaya" olarak da bilinen büyük kayaTraklar zamanından kalma oyuklarıyla doğa yürüyüşü-nü ve fotoğrafçılığı sevenlerin merakını uyandırmakta.Buranın ziyarete açılması için uygulanan proje kapsa-mında asfalt yolun yanı sıra turistik yol da inşa edilmiş-tir. Bu yol boyunca üç sığınak, otopark, dinlenme yer-leri de mevcuttur.

Page 9: )3*.2& XVI, '4. 6 (163), %ÍÈ, %ËÈ, АÂÃ$# 2017 …елени в централната част на града, а друга по населените места, където

Ïðèëîæåíèå9

Àðäèíñêè ãëàñ, ÞÍÈ, ÞËÈ, ÀÂÃÓÑÒ 2017

YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR!

Turizmi geliştirmeçerçevesinde bir zamanlarünlü yazar ve şairSabahattin Ali’nin babası-nın da görev yaptığı askerikarargâh ve baruthaneyi derestore edip ziyarete açtık.Bir sözle ilçemiz bölgedeturizme en açık ve müsaitilçedir”. “Altyapı denince ilk aklasu, yol, park ve sokaklargelir. Dönemimizde inşaettiğimiz sokak ve köy yol-larının uzunluğu yüzlercekm’yi buldu. Son yıllardaçok projemiz onaylandı.Bunların bir kısmı sonaerdi, bazıları da devam edi-yor. Bunların arasında kasabamızdaki yeni otogar, 2park, çok sayıda sokak, hastane, okul, Meslek lisesi,kültür evi, spor salonu, köylere yapılan stadyum ve halısahalar var. İlçemizde yol inşaatı devam edecek. 21.yüzyıldaki belediyecilikte insanların sosyal, kültür,spor ve sağlıklı yaşaması için gereken çalışmalar ön

plandadır. Belediye yönetimi olarakekibimiz 13 sosyal hizmetten onunufaaliyete geçirmiş bulunuyor. Özellikle bakıma muhtaç vatandaş-larımız için her geçen gün personelsayımızı artırmaktayız. Evde günlükhizmet, özürlü kişilere hizmet veren-lerin sayısı 60 kişidir, hizmet veri-lenlerin sayısı ise yaklaşık 100 kişi-dir.

İNSANİ KONULARDA

DA VARIZİnsanlarımız arasındaki hasretliğigidermek amacıyla her yıl defalar-ca düzenlediğimiz hemşehri buluş-

maları oldukça önem kazanmaya başladı. Ayrıca nere-deyse her köyde yılda bir kez kendi aralarında hemşeh-ri etkinlikleri düzenleniyor. Belediyemizle kardeş olanNilüfer, Kartal, Kırklareli belediyeleri ile temaslarımızdevam ediyor. Değişik konularda düzenlenen etkinlik-lerde biz onlara, onlar da bize misafir oluyorlar, bazı

ortak projelerimiz de gerçekleştiriliyor. Evet, Akpınar’da Kazim İbrahim Paşa’nın anısı-na geleneksel olarak anma töreni düzenleniyor.Kazim Paşa, 1972 yılında diktatör rejiminBulgarlaştırma sürecinin ilk aşamasını uyguladı-ğı sırada acımasızca öldürülmüştür. Tosçalı’da her yıl Ağustos ayı başında BalkanSavaşı şehitlerini ve “Yeniden doğuş”(Vızroditelen protses) sürecine -1984 yılınınAralık ayında- ilk başkaldıran Mleçino(Sütkesiği) köyünde anma etkinliği de her geçengün daha fazla anlam kazanmaktadır. Geçen yılsonundaki törende Belene gazilerine plaket ver-meyi uygun gördük, çünkü onlar demokrasiyegiden yolun çığırını açanlardır.

Page 10: )3*.2& XVI, '4. 6 (163), %ÍÈ, %ËÈ, АÂÃ$# 2017 …елени в централната част на града, а друга по населените места, където

10Àðäèíñêè ãëàñ, ÞÍÈ, ÞËÈ, ÀÂÃÓÑÒ 2017Ïðèëîæåíèå

Müzeyyen Avcıoğlu, 1958 yılında Bulgaristan’ın Kırcali iline bağlı Erciliköyünde, kalabalık bir rençber ailesinde doğdu. İlk ve ortaokulu köyünde bitir-di. Lise öğrenimini Kırcali’de tamamladı. Erken yaşta Nuri Avcıoğlu ile mutlu biryuva kurdu. 1978 yılında Türkiye’ye göç ederek İzmir’e yerleşti. Daha sonrakiyaşamını Bursa’da sürdürdü. Emekliliğine kadar ticaretle uğraştı. Bütün ailefertleri kültüre ve edebiyata yatkındır. Çocuklarının iyi bir eğitim alması içinbüyük çaba harcamışlardır. Kızı Fatoş Avcıoğlu’nun da edebiyat uğraşılarıvardır ve kendisi 7.Oda Sanat Atölyesi’nin kurucusudur. Oğlu Alkan Avcıoğlu,gelecek vaat eden genç bir sinema eleştirmeni ve değer uzmanı, aynı zamandatercih edilen köşe yazarıdır. Torunu Öykü ise ortaokul öğrencisidir ve onun daedebiyat çalışmaları mevcuttur. “Martı Kanadında Beyaz Gül” isimli kitabı şairinilk kirtabıdır. Baskıya hazır başka şiir ve deneme kitapları da bulunmaktadır.Bazı şiirleri çeşitli dergilerde yayımlanmıştır. Bursa’daki Venüs Radyosu, ikiyıldır şairin eserlerini dinleyicilere sunmaktadır.

KALBİN BENDE

Ruhumda yaşamın sesleriyollarım kaldırım taşlarıyla dolureplikler hep sana yazılmışyaşam bozkırların limanıoyun arenası tutuşmuş içimde yangınlardenizle bütünleşiralev alev yanıyor Kapıdağlarıbaykuşlar yine uyanmışaralamış gece şalınıpalyaçoya dönüşmüşzihniyetler fikirleralmayayım selamınıavucumdakiler yeter banasevdam akıyor bakışlarımdabakışlarım ışıklı yıldızdenizden çıkıncasarılıyorum boynunaişte bunun adı mutluluksihrine boyandım ey yazımlarımyaptığım sadece akmakinsan olan anlar halimi

şairliktir yaşama tertemiz bakmakvermeyin zulümü banabırakın çağlayayımyoksa düşlerim hep içimde ağlarpusunuz sizde kalsıniçinde güller açtırın bir günkardeşi kardeşe kırdırmayarakbırakın omuzumda olsun bakraçımacısın omuzlarım uzak yollardansu taşırkenşimdi anlamışım ki sevda taşımışıminsan sevgisini ruhuma akıtmışhayallerimi sevgiyle süslemişimvur beni yaşam kılıcımvur beniek içime dostluğu dürüstlüğütıka kulaklarımı konuşan seslerelal et dillerinikör et ruhlarınıkötülüklerini al onlardanzehirli yılanlar boğulur zamanı gelincedahiler öyle demişsevgi kurtaracak evrenibakıyorum dağlara

gözlerini görüyorumbakıyorum yaşamasözlerini duyuyorumbakıyorum aynaya ışıklanmışımmirasından banatertemiz yüreğintertemiz nasihatlerinyol fenerimkalbin bende sevdiğimbendesevdan aşkın yeniden inandırıyor beniaşkın var olduğunaaşkın sonsuzluğunaBuram buram aktığında gözyaşlarımruhumun çeyizinde saklanırımsandığımda kilitli kalbimanahtarı senin elinde sevdam sendeaşkım senin sevgindedağlar dökülmüş içimdeki denizeaşkım dökülmüş ölümsüz dizelereMÜZEYYEN AVCIOĞLU

AŞK ORMANLARI

Uçuyorum sanaRüyalarımın penceresindenAçmışımAşk dolu kanatlarımı özgürceSenin için dans ediyorum bulutlarlaSevdamla aşkımSavruluyor coşkuylaSaçlarım çözülmüşParmaklarının sihirli dokunuşlarıylaÇırılçıplakDizeler çökecekGözlerinin buğusundaYanıbaşındaYüreğim diz çökmüşEsiri olmuş bakışlara

Dans ediyorumTaa içerimde senin sıcağınlaÇıldırmış sevdamMüziğin eşsiz gizemindeDans ediyorumİçimdeki adamımlaİçiminCoşkun akımlarınıBoşaltıyorum yokluğunaTüm ümitler, ihtiraslar, arzularDoluşsa da aşk dolu tarlalarımaSevişmenin lezzeti kalsa daSevilerimin duvarlarındaBen hep kaybolacağımO sevişmenin büyülü ormanındaDişiliği olmayan duygularınSevişmeyi bilmeyen Aşkların

Ruhumu yıkan yaralarınEsiri tutsağı olmayacağımBırakacağım aksın hislerimYüzleri ateşten yanmış AşklardaSavuracağım sevdamı rüzgarlaYanmış eski kutsal tenlerdeKürek çekmeyi bilenYüzmeyi bilen duygularBarındıracağım ateşli bağrımdaHaykıracağım avazım çıktığıncaSusuyor sandığımBağrımı delik deşik edenKonuşan ruhunaDuyun beni diyeLapa lapa yağıversen gönlümeŞafak sökerken Aşk Ormanlarında…

Page 11: )3*.2& XVI, '4. 6 (163), %ÍÈ, %ËÈ, АÂÃ$# 2017 …елени в централната част на града, а друга по населените места, където

ÑÚÁÈÒÈß Â ÁÎÐÎÂÈÖÀ Àðäèíñêè ãëàñ, ÞÍÈ, ÞËÈ, ÀÂÃÓÑÒ 201711

В Боровица се проведе селищен събор с богатамузикална, културна и спортна програма.Центърът на родопското село се напълни съсстотици хора от околните населени места, вът-решността на страната и изселници от Турция иЗападна Европа. Гости на празника бяха народният представителот ДПС Ерол Мехмед, областният лидер на ДПСИзет Шабан, кметът на общината Ресми Муради председателят на общинския съвет СезгинБайрям. „Тези празници са символи на единството, спло-теността и взаимопощта. Днес ние отбелязвамене само деня на селото, но и деня на единството,заедността, комшулука. Надявам се да превър-нем тази инициатива в традиция”. Това каза вобръщението си към жителите и гостите населищния празник в ардинското село Боровица кметицатаАйсел Мехмед. Тя изказа искрените си благодарности къмвсички, които са допринесли за организирането и осъщест-вяването на празника. Благодари и на местния животновъдГюнай Сакъп, осигурил жертвеното животно за мевлида.„През последните години Боровица намери правилният пътза обединяване. Вярвам, че ако всички се обединим и бъдемзаедно ще постигнем много неща“, заяви в приветствието

си към жителите и гостите на събора кметът Ресми Мурад. Денят на Боровица бе отбелязан с много веселие и настрое-ние. Специалната програма на празника включваше музи-кални и поетични изпълнения на местни ученици, както иинтересни спортни мероприятия. Прозвучаха стихове ипесни за родния край, изпълнени от учениците от местнотоосновно училище „А.С.Макаренко” под ръководството научителките Хълмие Фарис и Сезгюл Бекир.12-годишната Неврие Смаил от Боровица просълзи всички семоционалното си стихотворение „Лявата ми страна болимамо”. A 9-годишната Ейлюл Ферад от Бурса изпълни мело-дии на йоника и обра аплодисментите на присъстващите.В програмата със свои изпълнения се включи и новосфор-мираната местна фолклорна група за турски народни песни„Чамдере“.Победител във футболния турнир стана отборът на„Вардар“ от Млечино, а в надпреварата по шахмат ЕрсинАли от Бурса. Призьорите бяха наградени с парични награ-ди и грамоти.За доброто настроение на гостите и жителите на селото сепогрижиха музикантите Ердан Чауш от Млечино иБайрамали Мюмюн от Кърджали.Организатори на проявата бяха кметството, читалище„Климент Охридски” и с подкрепата на местните жители.

Около 30 дами от ардинското село Боровица се включиха вконкурса „Кулинарно изкушение“, съдържащо традиционниместни ястия и десерти. Проявата се проведе в рамките населищния празник. Майсторките – кулинари от Боровица бяха приготвили най-различни уникални ястия, сладки и солени лакомства, пло-дови салати, мекици, домашен хляб, къпана баница, капама,сарми, качамак, баклава, пълнени чушки. Оценяващата комисия в изложението се затрудни при избо-ра си за първите три места и определи всичките 40 ястия и десерти за победители.Кметът на община Ардино Ресми Мурад и кметът наБоровица Айсел Мехмед връчиха на всички кулинари гра-моти за участие и подаръци.„Поздравявам всички участнички в изложението. Да пригот-вяш храна е изкуство. Дамите от Боровица показаха, че са

много-добри кулинари. Тези ястия и сладкиши показватнашата култура и бит. Надявам се тази инициатива да сепревърне в традиция”, сподели Ресми Мурад.

Съборът в Боровица събра роднини и гости

Конкурс „Кулинарно изкушение“ се проведе в Боровица

Page 12: )3*.2& XVI, '4. 6 (163), %ÍÈ, %ËÈ, АÂÃ$# 2017 …елени в централната част на града, а друга по населените места, където

Àðäèíñêè ãëàñ, ÞÍÈ, ÞËÈ, ÀÂÃÓÑÒ 2017НÎÂÈНÈ È ÑÚÁÈÒÈß12

Изселник от Турция спонсорира мевлида в Долно Прахово

Хирургът Фикрет Садула отново ставачаст от екипа на Ардинската болница

Стотици мюсюлмани от ардинските села Долно и ГорноПрахово, Башево, Млечино и наши изселници, които при-стигнаха от Турция и Западна Европа, участваха в традици-онния мевлид за здраве и берекет. Религиозното събитие сепроведе в медресето край Долно Прахово. Духовници, водени от бившия главен мюфтия Фикри Салии имамина на медресето Нуритдин Ибрям, прочетоха айетиот Корана.Местните майстор-готвачи Шабан Юсеин и КасимФейзуллах приготвиха 15 казана пилаф. Всички разходибяха поети от Исмаил Керим, внук на Ахмед Керим отХромица, изселник в Турция от 70-те години на миналиявек. Поради пътуване за поклонение до свещения град Меказа Хадж, той не успя да присъства на мевлида.Организатори на проявата бяха кметствата от района наДолно Прахово и джамийското настоятелство.Събитието бе уважено от областния лидер на ДПС инж.Изет Шабан, председателя на Общинския съвет в Ардино

Сезгин Байрям, зам.-кмета на общината Наско Кичуков исекретаря инж. Кемал Алиев.Селските управници на Долно Прахово, Чернигово, Търна иДедино изразяват искрените си благодарности към спонсо-рa Исмаил за помощта, която оказва при организирането намевлида.

След 28 годинихирургът-специа-лист Фикрет Садула(бившият д-рСоколов) отново сезавърна вМногопрофилнатаболница за активнолечение в Ардино.От началото наавгуст той вече спо-деля своя дългогоди-шен опит в полза насъгражданите си отграда под Белите

брези.„Дойдох тук, за да бъда в полза на хората от района. ОбичамАрдино. Винаги съм бил носталгично настроен към родния

си край. Възстанових и къщата си в Ябълковец. Тук е краси-во и спокойно място, а природата наоколо е неописуема“,казва хирургът Фикрет Садула. Той е роден през 1952 г. вкърджалийското село Островец. Завършил е Висшия меди-цински институт (ВМИ) в Пловдив. Специализирал е кли-нична ординатура по хирургия във ВМИ. В периода от 1978до 1982 г. работи като завеждащ лекар в здравната служба вкърджалийското село Широко поле. През 1985 г. е назначенза хирург в Районната болница в Ардино. През 1989 г. сеизселва в турския град Измир. Там завършва втора специал-ност „Урология“ в Университета „Еге“. В продължение на 27 години работи като хирург и уролог вразлични области на южната ни съседка –Измир, Тунджели,Орхангази, Муданя с непрекъснато надграждане и самоусъ-вършенстване в елитни университети по хирургични и уро-логични болести“. След пенсионирането си се завръща вБългария. Женен, има две дъщери и един син. Радва се наедна внучка.Управителят на болницата в Ардино д-р Гюнер Осман спо-дели, че уменията и дългогодишният опит на д-р ФикретСадула ще бъдат изключително полезни, както за жителитена общината, така и за жителите на цялата област. „Той щебъде много полезен и на колегите си хирурзи, които имамного какво да научат от него“, заяви д-р Осман.

Âъпреки големите августовски жеги общинската управа в Àрдиновинаги поддържа зеленината в градския парк. Âсяка сутрин и вечерработници от отдел “Екология и опазване на околната среда“ поливатцветята и дръвчетата, за да не се допусне тяхното увяхване и изсъх-ване. На гостите и посетителите на града под Áелите брези правиголямо впечатление, че градът е чист, зелен и подреден.

Ардино – чист и цветен и в средата на лятото

Page 13: )3*.2& XVI, '4. 6 (163), %ÍÈ, %ËÈ, АÂÃ$# 2017 …елени в централната част на града, а друга по населените места, където

ËÈ×ÍÎÑÒÈ13

Àðäèíñêè ãëàñ, ÞÍÈ, ÞËÈ, ÀÂÃÓÑÒ 2017

Почина един от най-добрите ардинскифутболисти – Ремзи Хасан (Кесера)

След дълго боледуване в Бурса починаедин от най-добрите футболисти на„Юнак“ – Ардино Ремзи Хасан (Кесера).Той ще остане в историята на ардинскияфутбол като един от най-добрите защит-ници от 70-те и 80-те години на миналиявек.„Ремзи беше много добър футболист иприятел. Винаги бе отзивчив. Когатоидваше в родния си край, всички гопочитаха и го уважаваха. Загубихмеедин прекрасен човек. Той ще останезавинаги в сърцата на всички ардинци“заяви неговия голям приятел и съотбор-ник Слави Кафеджията.Ремзи Хасан (Кесера) е роден през 1953година в Ябълковец. По време на учени-ческите си години е играл в тима на

Майор Петър

Гогов от

Ардино отпраз-

нува 85-годиш-

ния си юбиле-

ен рожден ден

в семейна

о б с т а н о в к а .

Той получи

поздравителен адрес от кмета на общината

Ресми Мурад и председателя на Общинския

съвет Сезгин Байрям с пожелания за много

здраве и дълголетие, както и специален крис-

тален знак на общината и пластика на симво-

ла на общината – Дяволският мост.

Изключително развълнуван, Петър Гогов бла-

годари сърдечно на ръководството на община-

та за оказаното му внимание. Той е емблема-

тична фигура в града под Белите брези.

Нарушители на пътя още разказват за срещите

си с най-строгия офицер в системата на МВР -

майор Гогов. Шофьорите го помнят и като

Пешо „катаджията".

Бил е дългогодишен старши автоконтрольор в

Районното управление „Пътна полиция“ в

Ардино. Близо 40 години отдава в служба на

хората. Получил е много награди и медали и

за добра работа, и за минимум пътни транс-

портни произшествия. От началото на 90-те

години се е пенсионер с невисока пенсия, но е

доволен. Завършил е средно вечерно училище

в Ардино. Тук създава семейство. Има син и

дъщеря - Николай е военен и живее в Хасково,

а Янка е медицинска сестра в Държавната бол-

ница в Пазарджик.

Сега бай Пешо се радва на четири внука и

един правнук. Той е роден през 1932 година в

хасковското село Николово. През 1956 година

пристига в Ардино по разпределение от

Околийското управление в Хасково. Още

същата година е назначен за помощник на

Началника на КАТ в Ардино лейтенант Георги

Кирилов. На този сектор той се справя успеш-

но с контролната дейност и след няколко годи-

ни е назначен за началник. Благодарение на

неговия професионализъм и всеотдаен труд

КАТ-Ардино постига добри резултати по без-

опасността на движението в целия ардински

регион.

„Община Ардино беше за образец и пример

по безопасно движение.Ден и нощ, в студ и

мраз съм бил навън, за да осигуря спокой-

ствието на пешеходците и учениците.

Системните нарушители глобявах солено.

През тези години шофьорите бяха дисципли-

нирани, спазваха правилата. Периодично с

нарушителите водехме профилактични и пре-

вантивни дейности. Стремях се да има по-

малко произшествия по пътищата, за да няма

жертви и ранени и черни забрадки след

катастрофи. Организирахме неделно учили-

ще, където допълнително разяснявахме уста-

новените правила за движението по пътищата.

В Ардино беше изградено контролно-пропус-

кателен пункт (КПП), където се извършваха

периодични прегледи на МПС, разказва бай

Пешо. С неговите усилия в Ардино през 1965

година е създаден отряд „Млад регулиров-

чик".

През последните години Ардино се преобрази

коренно, споделя бай Пешо. Вижда се как

общината придобива европейски вид.

„Миньор“ (Раднево) с един от най-известните футболисти в близкото мина-ло Андрей Желязков (Славия). През1989 г. се изселва в Република Турция.

Ремзи Хасан (Кесера) щеостане в историята наардинския футбол катоедин от най-добритезащитници.

1. Ремзи Хасан (Третиятот ляво на дясно)2. Ремзи Хасан (Първиятот дясно на ляво – прав)

1

2

Майор Гогов от Ардино: Община Ардино бешеза образец и пример по безопасно движение

Page 14: )3*.2& XVI, '4. 6 (163), %ÍÈ, %ËÈ, АÂÃ$# 2017 …елени в централната част на града, а друга по населените места, където

14Àðäèíñêè ãëàñ, ÞÍÈ, ÞËÈ, ÀÂÃÓÑÒ 2017ÑÚÁÈÒÈß

Онур от Ардино втори на регионалнотосъстезание по художествено четене на Коран

Мевлид събра над 500 души на поляните на връх „Алада“

15-годишният Онур Хусниев от Ардиносе класира на второ място нарегионалното състезание по основнизнания за Исляма. Религиозната надпре-вара се проведе през месец август в цен-тралната джамия в Кърджали, а органи-затор бе Районното мюфтийство. На първо място в съревнованието секласира Ердем Халил от кърджалийско-то село Глухар, а на трето Назлъ Мехмедот момчилградското село Пазарци.Онур за четвърта поредна година редов-но посещава летните Коран-курсове вАрдино, организирани от местното джа-мийско настоятелство. „Щастлив съм,че успях да се наредя сред призьорите в

52-годишният очен специалист отардинското село Млечино ЕркинОсман стана победител в шахматниятурнир за аматьори на традиционнияселищен празник в Чубрика, който сепроведе през месец август. На второмясто в състезанието се класираМюмюн Ерхан от Млечино, а трети еминалогодишният победител в турни-ра Еминали Тасим от Кърджали, учи-тел по математика и информационнитехнологии в СОУ „П.Р.Славейков” . Тази година в спортната надпревара севключиха 10 шахматисти отЯбълковец, Ардино, Млечино иКърджали. Турнирът се проведе пошвейцарска система „Бергер“ в шест

В началото на месец юли над 500 душиот ардинските села Гърбище, Теменуга,Синчец и околните неделински Гърнати,Бурево, Средец и Изгрев и изселници,пристигнали от Турция, участваха в тра-диционния курбан – мевлид за здраве иберекет. Религиозното събитие се прове-де на поляните в местността „Студенатавода“ под връх „Алада”. Молебенът бена височина 1241 метра. Религиозниятритуал има вековна история и се органи-зира с финансовата подкрепа на местни-те жители на Гърбище и изселници отюжната ни съседка. Духовници, водениот бившия имамин на Чубрика БекирМехмед прочетоха айети от Корана.Всички присъстващи бяха нагостени с10 казана пилаф, приготвен от местния

майстор Сами Моллаапти. Това, коетоостана, раздадоха на хората. За вторапоредна година чрез съдействието наРидван Алтънай от Теменуга на всички

присъстващибе раздадених а л в а„Т а т с а н ” ,дарена отИ с м е тКадайъфчъо тКъркларели.С ъ б и т и е тобе уваженоот кмета нао б щ и н аА р д и н о

Ресми Мурад.Кметът на Гърбище Турсун Хусни благо-дари на спонсорите за финансоватапомощ.

кръга. Играешесе всеки срещувсеки.Класиралите сена първите триместа бяханаградени спарични награ-ди от кмета наЧ у б р и к аФердун Али,осигурени отбратята биз-несмени отИ с т а н б у лНазми и ТуранДжамбаз.

състезанието. Обичам да чета Корана ис всяка измината година обичта ми къммюсюлманската религия става все по-

голяма. Поклонението е душевнахрана“, сподели Онур. Според неговсеки мюсюлманин трябва да прочетеКорана.В традиционното регионално състезаниесе включиха над 10 участници от различ-ни краища на областта. Надпреваратапремина в три категории - тест, подгот-вен от Главното мюфтийство, художест-вено четене на Корана и рецитираненаизуст на сури (части) от Корана.Уменията им бяха оценявани от 3-член-но жури, чийто председател бе Ваизътна Районното мюфтийство и председа-тел на местното джамийското настоя-телство в Ардино Сезер Айханов.

Очният специалист Еркин спечелишахматния турнир в Чубрика

Page 15: )3*.2& XVI, '4. 6 (163), %ÍÈ, %ËÈ, АÂÃ$# 2017 …елени в централната част на града, а друга по населените места, където

ÑÏÎÐÒ15

Àðäèíñêè ãëàñ, ÞÍÈ, ÞËÈ, ÀÂÃÓÑÒ 2017

Десет медала за тенисистите от Ардино в СвищовС десет медала ( 4 златни, 2 сребърни и 4бронзови) се завърнаха отРепубликанското индивидуално първен-ство до 12 години малките тенисисти отСКТМ „Юнак 2005“- Ардино.Надпреварата се проведе през месец юлив Свищов. В нея участваха над 240 състе-затели от цялата страна. При момичетата абсолютен първенецстана 12-годишната ЦветелинаГеоргиева. Тя стана шампионка в лична-та надпревара. Във финалния двубойЦветелина се наложи над съотборничка-та си Вероника Кехайова. Заедно съссъотборничката си Дилек Юсеиновасъщо успя да стане Републикански пър-венец на двойки. Третото й златно отли-чие бе на смесени двойки, със СтоянЗайков от Панагюрище. А ВероникаКехайова в тандем с Мартин Димов отМомчилград се класира на трето мястопри смесените двойки.„Успяхме през цялата състезателна годи-на да покажем постоянство, като въввсички състезания спечелихме безапела-ционно призовите места. В Свищов запореден път, челните три места бяха спе-челени от тенисистите на „Юнак 2005“ –Цветелина Георгиева, ВероникаКехайова и Дилек Юсеинова. Общо втози турнир извоювахме 10 медала ( 4златни, 2 сребърни и 4 бронзови)“, споде-ли треньорът на СКТМ „Юнак 2005“Бейхан Емин. Той подчерта, че сезон2016/2017е бил един от най-успешните затениса в Ардино. Изказа искрените сиблагодарности към ръководството наобщината в лицето на кмета Ресми

След 20 години футболните ветерани на„Родопа“ от ардинското село Бял изворсе срещнаха в приятелски мач. Двубоятсе проведе в началото на месец август намултифункционалното игрище в кв.„Диамандово“ и завърши наравно 6:6.Двата отбора бяха селектирани от ИванПанайотов от Куклен, Пловдивско иардинския бизнесмен Метин Солак,бивш футболист на „Родопа“, играл и за‚Юнак“ в Югоизточна „В“ група.Головете за двата тима вкараха БейханСолак (4 гола), Иван Панайотов (2 гола),Метин Солак ( 2 гола), Ахмед Солак (2гола) и Джулиано Козуев ( 2 гола).Двубоят бе впечатлен от спортменскиядух и добрата физическа подготовка надвата отбора. На терена излязоха ФахриАхмеджик от Бял извор, Иван Ганев отКърджали, Нури Кълъч от Кипър,

Веселин Козуев от Холандия, МетинМустафов от Ардино. Сред ветеранитебе и кметът на Бял извор Зехни Емин,също бивш футболист на „Родопа“.След мача Метин Солак бе подготвил и„трето полувреме”. В дружеска обста-новка ветераните от „Родопа“ разговаря-

ха, припомниха си хубавите стари вре-мена. Стана добър приятелски мач. Видяхме сесъс стари приятели, с които не сме севиждали 30 години“, сподели МетинСолак. Той пожела тази хубава инициа-тива, да се превърне в традиция.

ФК „Родопа е основан през1958 г. Създаден е на добро-волен принцип от група мла-дежи и командировани учи-тели в Бял извор с цел учас-тие на общинските турнирипо футбол в Ардино, както иучастие в областното изонално първенство.Отначало отборът се е каз-вал „Миньор“, но впослед-ствие е преименуван в„Родопа“.

Мурад и председателя на общинскиясъвет Сезгин Байрям за оказаното съдей-ствие за възраждането на тениса на масав Ардино.При момчетата 12-годишният НурканХалилходжа с блестящата си игра стана

вицешампион на България. Във финална-та среща след оспорван двубой Нурканзагуби от миналогодишния първенецСтоян Зайков от Панагюрище. Добре сепредстави и двойката Румен Сурчев иДженгиз Ахмедов, които спечелихабронзовите медали. Треньорът на момчетата м.с. ЙорданкаКолева сподели, че е изключителнодоволна от представянаето на тима. „Примного силна конкуренция отново нашитетенисисти показаха, че ардинската школае една от водещите. Дано тази традицияпродължи и за вбъдеще. Надявам се, даима повече хора, които да милеят за тозиспорт и да подкрепят бъдещите проявина клуба“, заяви Колева. Тя уточни, чеНуркан Халилходжа, след успеха си, епоканен да участва в престижния„Еврокидс лагер“ в Унгария.

Ветераните на “Родопа“ от Бял извор заедно след 20 години

Page 16: )3*.2& XVI, '4. 6 (163), %ÍÈ, %ËÈ, АÂÃ$# 2017 …елени в централната част на града, а друга по населените места, където

16Àðäèíñêè ãëàñ, ÞÍÈ, ÞËÈ, ÀÂÃÓÑÒ 2017 СЕСИß, СÚБИТИß

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÅÍ ÅÊÈÏ:

Ãþíåð Øþêðè, Êåìàë Àëèåâ,

Àçèñ Ìóðàä, Àëïåð Ñàìè Àäðåñ íà ðåäàê öè ÿ òà

6750 Арди но, ул. “ Бели брези” ¹ 29­ÐÀÇÏÐÎÑÒÐÀÍßÂÀ­ÑÅ­­ÁÅÇÏËÀÒÍÎ!

“Ардински глас” е месечно двуезично издание на Общинска администрация и Общински съвет - Ардино

Докладът за дейността на горскотостопанство в Ардино предизвика остър дебат

Врамките на традиционниясъбор в ардинското селоМлечино се проведе кулина-

рен конкурс съдържащ тради-ционни местни ястия. В състеза-нието се включиха над пет дами.Организатор на проявата бе мест-ното читалище „ЛюбенКаравелов”. Жури с председател директорътна дирекция „Социално подпома-гане” в Ардино Зюлфие Ибрямоваопредели трите най-добре изглеж-дащи и най-вкусни ястия. Всичкиоценяващи останаха приятно

Муса, която бе направиладомашна пица. От вкусните ястия опитахаобластният председател наДПС инж. Изет Шабан, както иобщинският лидер на ДПС вКирково д-р ЕрджанФърънджъ, който бе специ-ален гост на празника.Призьорите бяха наградени спарични награди от кмета наМлечино Гюлистан Садула, оси-гурени от управителя на ардин-ската фирма „Латинка лес“Шахин Байрамов.

изненадани от кули-нарните умения наместните дами.Първа награда полу-чи къпаната баницана Фахрие Садула.Второ място спечелиМюмине Ахмед сбаклава. Третотомясто бе за Сабиха

42-годишният Мартин Стойчев от Ардино, собственик на къщаза гости „Бенелюкс“, дари нови спортни екипи на местния дет-ския футболен отбор „Юнак”, който стана областен първенецпо „Футбол 5”. Екипите са специално изработени за най-малки-те футболисти и бяха официално връчени от съпругата на биз-несмена Айлин Стойчева. „Масовият спорт има нужда от под-крепа. Децата са бъдещето на Ардино и заслужават внимание”,заяви Айлин Стойчева. Тя пожела на момчетата много здраве испортни успехи. От името на футболните таланти президентътна клуба и треньор на отбора Метин Мустафов изказа искрени-те си благодарности към благородния жест на Мартин Стойчев.

Кулинарен конкурс сепроведе в Млечино

Ардински бизнесмен дариекипи на малките

футболисти на „Юнак“

Информацията за дейноста наДържавното горско стопанство вАрдино предизвика близо час и полови-на „дебат“ по време на поредноторедовно заседание на общинския съветв Ардино, което се проведе през месецюни. Споровете по точката започнахаслед писмената информация, коятопредостави директорът на местнотогорско стопанство Емил Войводов. Тойотговаряше повече от час на въпроситена кметовете на населените места,общинските съветници и ръководствотона общината.Кметовете на Падина (Кямил Кичуков)и на Ахрянско (Джабит Еминов) поста-виха остри въпроси, свързани синфраструктурата на населените места.Селските управници поискаха да се въз-становят общинските пътища, които сабили „разбити“ от колите на дърводо-бивните фирми. Те проявиха желаниеда има координация за контрол на ДГСи на кметовете с фирмите, които сасключили договор за дървесина. А в

тролът по опазването на общинскитепътища. Да се назначи комисия, коятода разгледа щетите, които са нанасениот колите на дърводобивните фирми.Кметът на община Ардино РесмиМурад посочи, че има необходимост отвъвеждането на нова гаранция, която дае насочена за възстановяване на техни-ческата инфраструктура. Той акцентирана момента, че дървесината се изнася оттериторията на общината, но не сеинвестира достатъчно за изграждане напътища в горските територии. Същотака, каза, че недоумява от фактите,когато има изградени съоръжения отпреди десетилетия, за които сега отобщината при подготовка на проекти сеизисква да отреждат сервитутни зони,какъвто е случаят с водопроводнатамрежа в Брезен.. „Това е недоразумение,коетo трябва да се изчисти“, заявиРесми Мурад.Въпреки острите и разгорещени дебатиотчетът за дейността на ДГС в Ардинобе приет.

договорите изрично да бъде посочено зем-лището, както и телефон за координация иконтрол.Кметът на Бял извор Зехни Емин сигнали-зира, че фирмите, доставят дърва за огревна хора, които живеят извън пределите наобщината, преди да се задоволят нуждитена жителите на общината.Изненадващо в подкрепа на селските кме-тове се изказа и съветникът от ГЕРБ СъбиУзунов. Той препоръчи на шефа на горско-то стопанство в Ардино да се засили кон-