38 - Δυνάμεις με multilog

of 24/24
Δυνάμεισ Γουρηισ Στάκθσ – Φυςικόσ Συνεργάτθσ ΕΚΦΕ Λευκάδοσ 2008 2011 Εργαςτιριο Φυςικϊν Επιςτθμϊν 2 ου Λυκείου Λευκάδοσ

Post on 13-Jul-2015

195 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

2008 2011 2

, .

, .

, . , , .

, , . , , , .

, .

, ,

2,5 10 5

m 200

= m . g

m = g

g = m/s2m = 0,2 g

g = 10 m/s2

= 0,2 x 10 = 2

= 2 = 5

Multilog

Multilog

Port 1 Force_10 Samples 10 10/sec

Multilog

Sensors Force Range 0-20

6 20BHMA 1

BHMA 2 BHMA 3

: , Samples

, ,

, ..