435x awd husqvarna automower

of 68 /68
NO, Norsk Bruksanvisning HUSQVARNA AUTOMOWER ® 435X AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Upload: others

Post on 26-Oct-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

NO, Norsk

BruksanvisningHUSQVARNA AUTOMOWER®

435X AWDLes nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du

bruker maskinen.

Page 2: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

INNHOLD

1 Innledning1.1 Støtte..........................................................31.2 Produktbeskrivelse..................................... 31.3 Automower® Access.................................. 31.4 Automower® Connect.................................31.5 Produktoversikt ..........................................41.6 Symboler på produktet............................... 51.7 Symboler på batteriet................................. 61.8 Generelle instruksjoner ibruksanvisningen............................................. 61.9 Automower® Access.................................. 6

2 Sikkerhet2.1 VIKTIG. LES NØYE FØR BRUK.BEHOLD FOR FREMTIDIG BRUK................ 152.2 Sikkerhetsdefinisjoner.............................. 162.3 Sikkerhetsinstruksjoner for drift................ 16

3 Installasjon3.1 Innledning – installasjon........................... 203.2 Hovedkomponenter for installasjon.......... 203.3 Generelle forberedelser............................203.4 Før installasjonen av ledningene..............203.5 Produktinstallasjon................................... 263.6 Slik fester du kabelen i posisjon medpluggene.........................................................283.7 Slik graver du nedavgrensningssløyfen eller guidekabelen........ 283.8 Slik forlenger du avgrensningssløyfeneller guidekabelen.......................................... 283.9 Etter produktinstallasjonen....................... 293.10 Automower® Connect.............................293.11 Slik starter du produktet første gang...... 313.12 Innstillinger i Automower® Connect........31

4 Drift4.1 Slik slår du på produktet...........................374.2 Bruksmodi................................................ 374.3 Slik stopper du produktet..........................384.4 Slik slår du av produktet........................... 384.5 Slik lader du batteriet................................384.6 Slik regulerer du klippehøyden medAutomower® Access...................................... 39

5 Vedlikehold5.1 Innføring i vedlikehold.............................. 405.2 Rengjør produktet.....................................405.3 Bytt ut knivene..........................................41

5.4 Slik skifter du ut toppdekslene..................425.5 Batteri....................................................... 445.6 Vinterservice.............................................45

6 Feilsøking6.1 Innføring i feilsøking................................. 466.2 Feilikoner i Automower® Access-displayet......................................................... 466.3 Feilmeldinger............................................476.4 Informasjonsmeldinger............................. 546.5 Indikatorlampen på ladestasjonen............556.6 Symptomer............................................... 566.7 Finne brudd i sløyfekabelen..................... 57

7 Transport, oppbevaring og avhending7.1 Transport.................................................. 607.2 Lagring..................................................... 607.3 Kassering................................................. 60

8 Tekniske data8.1 Tekniske data........................................... 628.2 Registrerte varemerker.............................64

9 Garanti9.1 Garantivilkår............................................. 65

10 EF-samsvarserklæring10.1 EF-samsvarserklæring........................... 66

2 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 3: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

1 Innledning

Serienummer:

PIN-kode:

Du finner serienummeret på typeskiltet og på produktkartongen.• Bruk serienummeret for å registrere produktet ditt på www.husqvarna.com.

1.1 StøtteHvis du ønsker støtte for produktet, kan dusnakke med Husqvarna-serviceforhandleren din.

1.2 ProduktbeskrivelseMerk: Husqvarna oppdaterer jevnlig utseendet ogfunksjonen til produktene. Se Støtte på side 3.

Produktet er en robotgressklipper. Produktet gårpå batteri og klipper gresset automatisk. Denveksler kontinuerlig mellom klipping og lading.Bevegelsesmønsteret er tilfeldig, noe som betyrat plenen blir klippet jevnt og med mindre slitasje.Avgrensningssløyfen og guidekabelen styrerbevegelsene til produktet innenforarbeidsområdet. Sensorene i produktetregistrerer det når den nærmer segavgrensningssløyfen. Fronten på produktetpasserer alltid avgrensningssløyfen med enbestemt avstand før produktet snur. Hvisproduktet treffer en hindring eller nærmer segavgrensningssløyfen, velger det en ny retning.

Brukeren velger driftsinnstillingene i Automower®Access på produktet. Displayet viser den valgteog andre mulige driftsinnstillinger ogdriftsmodusen til produktet.

1.2.1 KlippeteknikkProduktet er utslippsfritt, enkelt å bruke og sparerenergi. Hyppig klippeteknikk forbedrergresskvaliteten og reduserer bruken av gjødsel.Det er ikke nødvendig å samle opp gresset.

1.2.2 Finne ladestasjonenProduktet kjører til batterinivået er lavt, og gårderetter til ladestasjonen. Produktet har tresøkemetoder for å finne ladestasjonen. Se Finneladestasjonen på side 32.

1.3 Automower® AccessBrukergrensesnittet til produktet kallesAutomower® Access. Det består av displayet,betjeningshjulet, LED-statusindikatoren, START-knappen og STOP-knappen. Se Automower®Access på side 6.

1.4 Automower® ConnectAutomower® Connect er en mobilapplikasjonsom gjør det mulig å velge driftsinnstillingereksternt. Se Automower® Connect på side 29.

1404 - 001 - 11.12.2019 Innledning - 3

Page 4: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

1.5 Produktoversikt

P

3

2

4 5

17

12

9

10

13

8

7 15

16

3

21

20

23

22

24

6

25 26

35 363332 3431

29

27

30

28

14

1

18

19

11

1. Ultralydsensorer2. Fremre toppdeksel3. Løftehåndtak4. Bakre toppdeksel5. Ladeplater6. Frontlykter7. Forhjul8. Bakhjul9. Automower® Access10. Display11. Betjeningshjul12. LED-statusindikator13. STOP-knapp

14. START-knapp15. Batterideksel16. Bakre understellsboks med elektronikk,

motorer og batteri17. Beskyttelsesplate18. Typeskilt (inkl. ID-kode for produktet)19. Fremre understellsboks med elektronikk og

motorer20. Klinger21. Knivskive22. Kontaktflater23. LED for driftskontroll av ladestasjon og

avgrensningssløyfe

4 - Innledning 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 5: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

24. Ladestasjon25. Strømtilførsel126. Lavspenningskabel27. Sløyfekabel til avgrensningssløyfe og

guidekabel 228. Koblinger til sløyfekabel 329. Plugger4

30. Kontakt til sløyfekabelen 531. Skruer for montering av ladestasjon32. Måler for hjelp ved installasjon av

avgrensningssløyfen (måleren er fjernet fraboksen)

33. Bruksanvisning og hurtigveiledning34. Kabelmarkører35. Ekstra kniver36. Alarmetikett

1.6 Symboler på produktetDisse symbolene finnes på produktet. Studerdem nøye.

ADVARSEL: Les bruks-anvisningen før du brukerproduktet.

ADVARSEL: Deaktiverproduktet før du arbeiderpå eller løfter det.

ADVARSEL: Hold deg påtrygg avstand fra produk-tet når det er i drift. Holdhender og føtter unna deroterende knivene.

ADVARSEL: Ikke sitt påproduktet. Plasser aldrihender eller føtter nær el-ler under produktet.

Bruk aldri høytrykksspylereller rennende vann til åvaske produktet.

Bruk en avtakbar strømtil-førsel som angitt på type-skiltet ved siden av sym-bolet.

Dette produktet samsvarer medgjeldende EF-direktiver.

Støyutslipp til omgivelsene. Produktetsutslipp er angitt i Tekniske data på side62 samt på typeskiltet.

Det er ikke tillatt å kaste detteproduktet som vanlighusholdningsavfall. Sørg for atproduktet blir resirkulert i samsvar medlokale forskrifter.

1 Utseendet kan variere avhengig av markedet.2 Er en del av installasjonssettet som kjøpes separat.3 Se merknad 24 Se merknad 25 Se merknad 2

1404 - 001 - 11.12.2019 Innledning - 5

Page 6: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

Chassiset inneholder komponentersom er følsomme for elektrostatiskutladning (ESD). Chassiset må ogsåforsegles på en profesjonell måte.Derfor kan chassiset bare åpnes avautoriserte serviceteknikere. Enødelagt tetning kan resultere i at heleeller deler av garantien ikke lenger ergyldig.

Lavspentkabelen må ikke forkortes,forlenges eller skjøtes.

Ikke bruk en trimmer i nærheten avlavspentkabelen. Vær forsiktig når dutrimmer kantene der kablene ligger.

1.7 Symboler på batteriet

Les brukerinstruksjonene.

Ikke kast batteriet inn i ild, og ikkeutsett batteriet for en varmekilde.

Ikke legg batteriet i vann.

1.8 Generelle instruksjoner ibruksanvisningenFølgende system er brukt for å gjørebruksanvisningen lettere å forstå:

• Tekst som er skrevet i kursiv er tekst somvises på displayet eller henvisninger til enannen del av bruksanvisningen.

• Tekst i fet skrift er en av knappene påproduktet.

• Tekst i STORE BOKSTAVER og kursivhenviser til de ulike driftsmodiene som ertilgjengelige for produktet.

1.9 Automower® Access

P

3

1

32

4

5

1. Displayet viser statuslinjen og symbolene ihovedmenyen. Se Display på side 7.

2. Bruk betjeningshjulet til å bevege deggjennom menystrukturen og velge etmenyalternativ.

3. LED-statusindikatoren viser statusen tilproduktet. Se LED-statusindikator på side14.

4. STOP-knapp5. START-knapp

6 - Innledning 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 7: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

1.9.1 Display

P

3

A

B

Displayet viser statuslinjen og symbolene i hovedmenyen. Hvis det oppstår en feil, viser displayet enfeilindikasjon. Se Feilikoner i Automower® Access-displayet på side 46.

A. Statuslinje

Produktaktivitet PGjeldende aktivitetsstatus for produktet vises somenten klipper eller parkert.

Klippehøyde 6

Klippehøydesymbolet viser gjeldende klippehøyde.

MobilnettMobilnettsymbolet viser gjeldende signalstyrke tilmobilnettet.

Bluetooth®-statusNår Bluetooth®-tilkoblingen er aktiv, vises Blue-tooth®-ikonet i statuslinjen.

BatterinivåBatterinivåsymbolet viser gjeldende batteristatus.

1404 - 001 - 11.12.2019 Innledning - 7

Page 8: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

B. Symboler i hovedmenyen

av/påNår du bekrefter på/av-symbolet i hovedmenyen,slås produktet av. Se Slik slår du på produktet på si-de 37 for å finne ut hvordan du slår på produktet.

Parkering

I Parker-menyen kan du velge at produktet skal par-kere i ladestasjonen. Se Menystrukturoversikt i Auto-mower® Access på side 9 for å finne andre alter-nativer.

Hovedområde

Hovedområde er standard driftsmodus der produktetklipper og lades opp automatisk. Se Menystrukturo-versikt i Automower® Access på side 9 for å finneandre alternativer.

Sekundært område

Hvis du velger modusen Sekundært område, måproduktet flyttes manuelt til og fra et tilstøtende ar-beidsområde. Se Slik lager du et sekundært områdepå side 24. Se Menystrukturoversikt i Automower®Access på side 9 for å finne andre alternativer.

InnstillingerI menyen Innstillinger kan du justere klippehøydenog aktivere Bluetooth®-paring.

1.9.2 Slik bruker du Automower® AccessHvis du vil ha mer informasjon, kan du se Automower® Access på side 6.

Hvis dette er første gang du starter produktet,kan du se Slik starter du produktet første gang påside 31.

1. Trykk på betjeningshjulet for å startedisplayet. Hvis produktet er slått av, kan duse Slik slår du på produktet på side 37.

2. Vri betjeningshjulet med urviseren for å gå tilhøyre eller nedover i menyene. Vribetjeningshjulet mot urviseren for å gå tilvenstre eller oppover i menyene.

3. Trykk på betjeningshjulet for å velge etmenyalternativ.

8 - Innledning 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 9: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

1.9.3 Menystrukturoversikt i Automower® Access

9

8

7

6

5

4

3

2

1

90min

30min24h

12h

6h

3h

24h

48h

12h

6h

3h

P

1404 - 001 - 11.12.2019 Innledning - 9

Page 10: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

Symbolbeskrivelse

Bruk gjeldende Tidsplan-innstil-linger i Automower® Connect-appen.

Aktiver paringsmodus for Blue-tooth®.

Bruk produktet i den valgte mo-dusen til du velger et annet al-ternativ.

Paring mellom produktet og mo-bilenheten er mislykket.

Bruk produktet i den valgte mo-dusen til batteriet er utladet.

Paring mellom produktet og mo-bilenheten er vellykket.

Endre klippehøyden.

10 - Innledning 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 11: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

1.9.4 Menystrukturoversikt 1

Drift

Klippetid

Lav Høy

Værtimer

Tidsplan

Rediger

Oversikt Tidsplaninnstillinger

Klippehøyde

Klippehøyde

Endre

gjeldende

Tidsplaninnstillinger

Legg

til nye

tidsplaninnstillinger

ECO-modus

Middels

1404 - 001 - 11.12.2019 Innledning - 11

Page 12: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

1.9.5 Menystrukturoversikt 2

Installasjon

Finnladestasjon

Kjør over sløyfe

Hagedekning

Lade-stasjonssignal

Følgavgrensningssløyfe

Følg guide1/2

GPS-assistertnavigasjon (standard)

Område1/2/3/4/5

Hvor ofte

Tilbehør

UltralydFrontlykter Klipperhus

Start-punkt

12 - Innledning 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 13: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

1.9.6 Menystrukturoversikt 3

Generelt

Sikkerhet

Opprett nytt sløyfesignal

Nytt sløyfesignal GeoFenceBytt PIN-kode Tyverisikring

KrevPIN-kode

Alarm-varighet

STOP-knapptrykket inn

Båretbort

Klokkeslett og dato Tilbakestilltil fabrikkinnstillinger

Klippertid(Rediger)

Klipperdato(Rediger)

Tid og datofra telefonen

Tilbakestilltil fabrikkinnstillinger

Begynnny paring

Automower® Connect

Tilkoblet/ikke tilkoblet

Fjern gressklipperfra parede konti

Signalstyrke/ikke noe signal

1404 - 001 - 11.12.2019 Innledning - 13

Page 14: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

1.9.7 LED-statusindikator

LED-indikasjon Status

Grønn I drift

Blå Parkert

Rød Feil

Gul Midlertidig stanset /stoppet

Blinkende gul PIN-kode kreves

Pulserendegrønn/blå

Lading pågår

Blinkende grønn/blå Trykk på betjeningshjuletfor å bekrefte driftsstart

Blinkende grønn, lav-frekvent

Inaktiv

Hvit Slå av

14 - Innledning 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 15: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

2 Sikkerhet

2.1 VIKTIG. LES NØYE FØR BRUK.BEHOLD FOR FREMTIDIG BRUKOperatøren er ansvarlig for ulykker eller farer som personer ellereiendeler utsettes for.Maskinen skal ikke brukes av personer (inkludert barn) medredusert fysisk, sansemessig eller mental kapasitet (som kan hainnvirkning på trygg håndtering av produktet) eller personer utenerfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn og fårinstruksjoner om bruk av maskinen av en person som er ansvarligfor deres sikkerhet.Apparatet kan brukes av barn over 8 år og personer med nedsattefysiske og mentale evner eller personer uten erfaring ellerkunnskap hvis de får tilsyn eller instruksjoner om hvordan debruker apparatet på en sikker måte, og forstår farene ved bruken.Brukerens lavalder kan være fastsatt i lokale forskrifter. Rengjøringog vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.Strømforsyningen må ikke kobles til stikkontakten hvis støpseleteller ledningen er skadet. Slitt eller skadet ledning øker faren forelektrisk støt.Bare lade batteriet i den medfølgende ladestasjonen. Feil bruk kanføre til elektrisk støt, overoppheting eller lekkasje av etsendevæske fra batteriet. Hvis det oppstår lekkasje av elektrolytt, må duskylle med vann eller et nøytraliserende middel. Kontakt lege hvisdet kommer i kontakt med øynene.Bruk bare originale batterier som er anbefalt av produsenten.Produktets sikkerhet kan ikke garanteres med noe annet ennoriginale batterier. Ikke bruk ikke-oppladbare batterier.Apparatet må koples fra strømnettet når du skal ta ut batteriet.

1404 - 001 - 11.12.2019 Sikkerhet - 15

Page 16: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

ADVARSEL: Produktetkan være farlig hvis detbrukes på feil måte.

ADVARSEL: Ikke brukproduktet hvis detbefinner seg personer,spesielt barn, ellerkjæledyr iarbeidsområdet.

ADVARSEL: Holdhender og føtter borte frade roterende knivene.Plasser aldri hender ellerføtter nær eller underproduktet når motoren eri gang.

ADVARSEL: Hvis detoppstår skade ellerulykke, må du oppsøkelege.

2.2 SikkerhetsdefinisjonerAdvarsler, oppfordringer og merknader brukes forå understreke spesielt viktige deler avbruksanvisningen.

ADVARSEL: Brukes hvis det er fare forpersonskade eller død for føreren ellerandre personer om instruksjonene ihåndboken ikke følges.

OBS: Brukes hvis det er fare for skadepå produktet, annet materiell ellernærliggende områder ominstruksjonene i håndboken ikkefølges.

Merk: Brukes for å gi mer nødvendig informasjonfor en spesifikk situasjon.

2.3 Sikkerhetsinstruksjoner for drift2.3.1 Bruk• Produktet må bare brukes med utstyr som er

anbefalt av produsenten. Alle andre typerbruk er feil. Produsentens instruksjoner ombruk og vedlikehold må følges nøye.

• Produktet må bare brukes, vedlikeholdes ogrepareres av personer som er godt kjentmed enhetens spesielle egenskaper ogsikkerhetsbestemmelser. Les nøye gjennombruksanvisningen og sørg for at du forstårinnholdet før du bruker produktet.

• Det er ikke tillatt å endre produktetsopprinnelige utforming. Alle endringerforetas på egen risiko.

• Advarselsskilt skal plasseres rundtproduktets arbeidsområde hvis det brukespå offentlige steder. Skiltene skal hafølgende tekst: Advarsel! Automatiskgressklipper! Hold avstand fra maskinen! Habarn under oppsikt!

WARNING!

Automatic lawnmower!

Keep away from the machine!

Supervise children!

I am a robotic lawnmower and I work here quietly

to keep the lawn in perfect condition.

I work 24/7 independently of weather conditions and do it

without releasing any exhaust emissions.

Stay a while and enjoy my work,

but please let me work in peace.

16 - Sikkerhet 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 17: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

• Bruk parkeringsfunksjonen eller slå avproduktet når noen, spesielt barn ellerkjæledyr, befinner seg i arbeidsområdet. Se Slik slår du av produktet på side 38. Det eranbefalt å programmere produktet for brukpå en tid av døgnet når området er fritt foraktivitet, f.eks. om natten. Vær oppmerksompå at enkelte arter, f.eks. pinnsvin, er aktiveom natten. De kan bli alvorlig skadet avproduktet. Se Tidsplan på side 31.

• Kontroller at det ikke er noenfremmedelementer som steiner, greiner,verktøy eller leker på plenen. Hvis knivenetreffer fremmedelementer, kan de bli skadet.Slå alltid av produktet før du fjerner enblokkering. Sjekk produktet for skader før dustarter produktet igjen. Se Slik slår du avproduktet på side 38.

• Dersom produktet begynner å vibrere på enunormal måte. Slå alltid av produktet og seetter skade før du starter produktet igjen. Se Slik slår du av produktet på side 38.

• Slå på produktet i henhold til instruksjonene.Når produktet er slått på, må du passe på åholde hender og føtter borte fra de roterendebladene. Stikk aldri hender eller føtter innunder produktet.

• Rør aldri de farlige bevegelige delene, foreksempel knivdisken, før de har stoppethelt.

• Produktet må aldri løftes eller bæres mensdet er slått på.

• Produktet må aldri kollidere med personereller andre levende skapninger. Hvis enperson eller andre skapninger kommer iveien for produktet, skal det stoppesumiddelbart. Se Slik stopper du produktet påside 38.

• Ikke plasser noe oppå produktet ellerladestasjonen.

• Produktet må ikke brukes med defektbeskyttelse, knivdisk eller karosseri. Det måheller ikke brukes med defekte kniver,skruer, mutre eller kabler. Koble aldri til enskadet kabel og rør den ikke før den erkoblet fra strømforsyningen.

• Ikke bruk produktet hvis STOP-knappen ikkefungerer.

• Produktet må alltid være slått av når det ikkeer i bruk. Produktet kan bare startes nårriktig PIN-kode er tastet inn.

• Produktet må aldri brukes mens plenenvannes med vannspreder. Bruk Tidsplan-funksjonen slik at produktet og sprinklerenaldri er i gang samtidig. Se Tidsplan på side31.

• Husqvarna garanterer ikke at produktet erfullt kompatibelt med andre typer trådløsesystemer, som fjernkontroller, radiosendere,teleslynger, nedgravde elektriskedyregjerder og lignende.

• Den innebygde alarmen er svært høylydt.Vær forsiktig, spesielt hvis produktethåndteres innendørs.

• Metallgjenstander i bakken (f.eks. armertbetong eller muldvarpnetting) kan føre til atproduktet stopper. Metallgjenstandene kanforstyrre sløyfesignalet og føre til atproduktet stopper.

• Drifts- og oppbevaringstemperatur er 0–50°C / 32–122 °F. Temperaturområdet forlading er 0–45 °C / 32–113 °F. For høyetemperaturer kan føre til skade på produktet.

2.3.2 Batterisikkerhet

ADVARSEL: Litium-ion-batterier kaneksplodere eller forårsake brann hvisde tas fra hverandre, kortsluttes ellerutsettes for vann, ild eller høyetemperaturer. Håndter dem forsiktig.Du må ikke demontere eller åpnebatteriet eller tukle med det på noenmåte. Unngå å oppbevare batteriet idirekte sollys.

Du finner mer informasjon om batteriet i Batteripå side 44

1404 - 001 - 11.12.2019 Sikkerhet - 17

Page 18: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

2.3.3 Slik løfter og flytter du produktet

ADVARSEL: Produktet må være slåttav før du løfter det. Produktet er slåttav når LED-statusindikatoren erslukket.

OBS: Ikke løft produktet mens det stårparkert i ladestasjonen. Dette kanskade ladestasjonen og/ellerproduktet. Trykk på STOP-knappen,og trekk produktet ut av ladestasjonenfør du løfter det.

Sikker flytting fra eller innenfor arbeidsområdet:

1. Trykk på STOP-knappen for å stoppeproduktet.

2. Tast PIN-koden hvis du blir bedt om det.3. Hold inne betjeningshjulet i tre sekunder for

å slå av produktet.4. Kontroller at LED-statusindikatoren ikke

lyser.5. Bær produktet etter løftehåndtaket slik

illustrasjonen viser.

2.3.4 Vedlikehold

ADVARSEL: Produktet må slås av førdet snus opp ned.

Produktet må være slått av før detutføres vedlikehold.

OBS: Bruk aldri høytrykksspyler ellerrennende vann til å vaske produktet.Bruk aldri løsemidler til rengjøring.

ADVARSEL: Bruk støpselet til å koblefra ladestasjonen før du utførervedlikehold eller rengjøring avladestasjonen elleravgrensningssløyfen.

Inspiser produktet ukentlig, og skift eventueltskadede eller slitte deler. Se Vedlikehold på side40.

18 - Sikkerhet 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 19: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

2.3.5 I tilfelle tordenvær

For å redusere faren for skade på komponentenei produktet og ladestasjonen anbefaler vi at alletilkoblinger til ladestasjonen kobles fra(strømforsyning, avgrensningssløyfe ogguidekabel) hvis det er fare for tordenvær.

1. Merk ledningene for å gjøre seneresammenkoblinger enklere. Ladestasjonenskontakter er merket AR, AL og G1, G2.

2. Koble fra alle tilkoblede ledninger ogstrømforsyningen.

3. Koble til alle ledningene ogstrømforsyningen hvis det ikke lenger er farefor torden. Det er viktig at hver ledning erkoblet til riktig kontakt.

1404 - 001 - 11.12.2019 Sikkerhet - 19

Page 20: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

3 Installasjon3.1 Innledning – installasjon

ADVARSEL: Les og forstå kapitteletom sikkerhet før du installererproduktet.

OBS: Bruk originale reservedeler ogoriginalt installasjonsmateriale.

Merk: Se www.husqvarna.com for merinformasjon om installasjon.

3.2 Hovedkomponenter for installasjonInstallasjonen omfatter følgende komponenter:

• En robotgressklipper som klipper plenenautomatisk.

• En ladestasjon som har tre funksjoner:

• Sende ut styresignaler langsavgrensningssløyfen.

• Sende ut styresignaler langsguidekabelen, slik at produktet kansende til spesielle områder som liggerlangt borte i hagen og kan finne veientilbake til ladestasjonen.

• Slik lader du produktet.• En strømforsyning, som kobles til

ladestasjonen og en stikkontakt på100-240V.

• En sløyfekabel, som legges rundtarbeidsområdet og rundt gjenstander ogplanter som produktet ikke skal kollideremed. Sløyfekabelen brukes både somavgrensningssløyfe og guidekabel.

3.3 Generelle forberedelser

OBS: Hull med vann på plenen kanføre til skade på produktet.

Merk: Les hele kapittelet om installasjon før dustarter installasjonen. Hvordan installasjonenforetas påvirker hvor godt produktet fungerer.Derfor er det viktig å planlegge installasjonennøye.

• Lag en skisse over arbeidsområdet, oginkluder alle hindringer. Dette gjør det lettereå se hvor ladestasjonen,avgrensningssløyfen og guidekabelen børplasseres.

• Lag et merke på skissen der du skalplassere ladestasjonen,avgrensningssløyfen og guidekabelen.

• Lag et merke på skissen der guidekabelener koblet til avgrensningssløyfen. Se Slikinstallerer du guidekabelen på side 27.

• Fyll igjen hull i plenen.• Klipp gresset før du installerer produktet.

Kontroller at gresset er maksimalt 10 cm / 4tommer.

Merk: De første ukene etter installasjonen kanoppfattet lydnivå ved klipping av gress værehøyere enn forventet. Når produktet har klippetgresset en stund, oppfattes lydnivået som myelavere.

3.4 Før installasjonen av ledningeneDu kan velge å feste ledningene med pluggereller grave dem ned. Du kan bruke beggefremgangsmåter i det samme arbeidsområdet.

• Grav ned avgrensningssløyfen ellerguidekabelen hvis du skal bruke envertikalskjærer i arbeidsområdet. Hvis ikke,må du feste avgrensningssløyfen ellerguidekabelen med staker.

3.4.1 Slik finner du ut hvor du skal plassereladestasjonen• Ha minst 3 m / 10 fot med ledig plass foran

ladestasjonen.• Ha minst 1.5 m / 5 tommer med ledig plass

til høyre og venstre for ladestasjonen.• Plasser ladestasjonen i nærheten av en

stikkontakt.• Plasser ladestasjonen på et jevnt underlag.

max. 5 cm / 2"

max. 5 cm / 2"

20 - Installasjon 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 21: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

• Plasser ladestasjonen i den største åpnedelen av arbeidsområdet.

• Plasser ladestasjonen i et område uten etvanningssystem.

• Plasser ladestasjonen i et område som erbeskyttet mot solen.

• Hvis ladestasjonen er installert på en øy, mådu passe på å koble guidekabelen til øyen.Se Slik lager du en øy på side 24.

3.4.2 Slik finner du ut hvor du skal plasserestrømforsyningen

ADVARSEL: Ikke kutt eller forlenglavspenningskabelen. Det er fare forelektrisk støt.

OBS: Kontroller at knivene påproduktet ikke kutterlavspenningskabelen.

OBS: Ikke legg lavspenningskabelen ien spole eller under platen iladestasjonen. Spolen forårsakerinterferens med signalet fraladestasjonen.

• Plasser strømforsyningen i et område medtak over og beskyttelse mot sol og regn.

• Plasser strømforsyningen i et område medgod luftsirkulasjon.

• Bruk en kurs med jordfeilbryter når du koblerstrømforsyningen til stikkontakten.

Lavspenningskabler i forskjellige lengder ertilgjengelige som tilbehør.

3.4.3 Slik finner du ut hvor du skal plassereavgrensningssløyfen

OBS: Hvis arbeidsområdet ligger vedsiden av en vanndam, en skråning, etstup eller en offentlig vei, måavgrensningssløyfen ha enbeskyttende mur. Muren må væreminst 15 cm / 6 tommer høy.

OBS: Ikke la produktet kjøre på grus.

OBS: Unngå skarpe svinger når duinstallerer avgrensningssløyfen.

OBS: Isoler alle hindringer, foreksempel trær, røtter og steiner, for atproduktet skal kunne brukes forsiktiguten støy.

Avgrensningssløyfen skal legges som en sløyferundt arbeidsområdet. Sensorene i produktetregistrerer det når produktet nærmer segavgrensningssløyfen, og produktet velger enannen retning.

For å gjøre det enklere å opprette forbindelsemellom guidekabelen og avgrensningssløyfenanbefales det å lage en løkke der guidekabelenskal kobles til. Lag løkken med ca. 20 cm / 8tommer av avgrensningssløyfen.

1404 - 001 - 11.12.2019 Installasjon - 21

Page 22: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

Merk: Lag en skisse over arbeidsområdet før duinstallerer avgrensningssløyfen og guidekabelen.

DE

B

C

F

A

• Legg avgrensningssløyfen rundt helearbeidsområdet (A). Tilpass avstandenmellom avgrensningssløyfen og hindringer.

• Plasser avgrensningssløyfen 35 cm / 14tommer (B) fra en hindring som er mer enn 5cm / 2 tommer høy.

35 cm /14"

> 5 cm / 2"

• Plasser avgrensningssløyfen 30 cm / 12tommer (C) fra en hindring som er 1-5 cm /0.4-2 tommer høy.

1-5 cm / 0.4 - 2"

30 cm / 12"

• Plasser avgrensningssløyfen 10 cm / 4tommer (D) fra en hindring som er mindreenn 1 cm / 0.4 tommer.

10 cm / 4"

max 1 cm / 0.4"

• Hvis du har en gangsti som i samme høydesom plenen, plasserer duavgrensningssløyfen under gangstien.

Merk: Hvis gangstien er minimum 30 cm / 12tommer bred, bruker dustandardinnstillingen for funksjonen Kjørover ledning til å klippe alt gresset ved sidenav gangstien. Se Kjøre over sløyfe på side34.

• Hvis du lager en øy, plasserer duavgrensningssløyfene som går til og fraøyen i nærheten av hverandre (E). Plasser

22 - Installasjon 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 23: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

kablene i den samme pluggen. Se Slik lagerdu en øy på side 24.

• Lag en løkke (F) der guidekabelen skalkobles til avgrensningssløyfen.

3.4.3.1 Slik plasserer du avgrensningssløyfen ien skråningProduktet kan brukes i hellinger på 70%.Hellinger som er for bratte, må isoleres medavgrensningssløyfen. Stigningen (%) beregnessom høyde per meter. Eksempel: 10 cm / 100 cm= 10%.

10 cm/4"

100 cm/40"

10%

• Produktet vil fungere normalt i skråningersom er opptil 50% bratte i arbeidsområdet.Hold en avstand på 1.5 m / 5 ft mellomavgrensningssløyfen og eventuellehindringer, eller mellom hindringene.

• I skråninger som er 50-70% bratte, må dukontrollere at det ikke er hindringer iskråningen. Det må være en avstand på 1.5m / 5 ft fra bunnen av skråningen tilavgrensningssløyfen.

> 1.5 m / 5 ft

> 1.5 m / 5 ft

0% - 50%

50% - 70%

> 1.5 m / 5 ft

• For skråninger ved siden av en offentlig veimå du plassere et gjerde eller enbeskyttende vegg langs ytterkanten avskråningen.

3.4.3.2 PassasjerEn passasje er en seksjon som haravgrensningssløyfe på hver side, og som knytter

sammen to arbeidsområder. Passasjen må væreminst 2 m / 6.5 for bred for å få et braklipperesultat. Korte passasjer kan være så smalsom 60 cm / 2 for hvis det er installert enguidekabel i passasjen. En lang og smalpassasje kan ha negativ innvirkning påklipperesultatet.

Merk: Hvis en passasje er mindre enn 2 m / 6.5fot bred, må du plassere en guidekabel gjennompassasjen.

En blindvei må være minst 2.5 m / 8.5 fot bred.

>2 m / 7 ft

>2.5 m / 8.5 ft

>2 m / 7 ft

Max.

distance>60 cm / 12"

>30 cm / 12"

Merk: Det er viktig at guidekabelen har mestmulig plass på venstre side av guidekabelen, settmot ladestasjonen. Minimumsavstanden mellomguidekabelen og avgrensningssløyfen er 30 cm /12 tommer.

1404 - 001 - 11.12.2019 Installasjon - 23

Page 24: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

3.4.3.3 Slik lager du en øy

OBS: Legg ikke én del avavgrensningssløyfen på tvers av denandre. Seksjonene avavgrensningssløyfen må væreparallelle.

OBS: Ikke legg guidekabelen på tversav avgrensningssløyfen, for eksempelen avgrensningssløyfe som går til enøy.

Noen hindringer kan tåle en kollisjon, foreksempel trær eller busker som er større enn 15cm / 6 fot. Produktet vil kollidere og så snu rundtmed denne type hindring. Skrå hindringer, foreksempel steiner eller store trær med røtter somstikker opp, må likevel isoleres eller fjernes.Produktet kan kjøre på denne typen hindringer,slik at knivene blir skadet. Brukavgrensningssløyfen til å isolere områdetinnenfor arbeidsområdet ved å opprette øyer. Nåravgrensningssløyfene til og fra øyen legges tettsammen, kan produktet kjøre over kabelen.

Merk: Det anbefales å isolere alle fastegjenstander i arbeidsområdet for å sikre skånsomog stillegående drift.

• Legg avgrensningssløyfen til og rundthindringen for å lage en øy.

• Legg de to delene av avgrensningssløyfensom går til og fra hindringen sammen utenat de krysses.

• Plasser de to delene avavgrensningssløyfen i samme stake.

• Kontroller at det er minst 1.5 m / 5 ft medledig plass foran en hindring.

0 cm/0"

1.5 m/5 ft 1.5 m/5 ft

3.4.3.4 Slik lager du et sekundært områdeLag et sekundært område (B) hvisarbeidsområdet har to områder som ikke erforbundet med en passasje. Arbeidsområdet medladestasjonen er hovedområdet (A).

Merk: Produktet må flyttes manuelt mellomhovedområdet og det sekundære området.

B

A

• Legg avgrensningssløyfen rundt detsekundære området (B) for å lage en øy. Se Slik lager du en øy på side 24.

Merk: Avgrensningssløyfen skal legges somen sløyfe rundt hele arbeidsområdet (A + B).

Merk: Når produktet klipper gresset i detsekundære området, må modusenSekundært område være valgt. Se Sekundært område (2. område) på side 37.

24 - Installasjon 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 25: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

3.4.4 Slik finner du ut hvor du skal plassereguidekabelenLegg guidekabelen fra ladestasjonen gjennomarbeidsområdet og koble den tilavgrensningssløyfen. Dette produktet har 2guidekabler. Bruk samme fremgangsmåte for alleguidekabler.

• Legg guidekabelen i en linje minst 2 m / 7 fotforan ladestasjonen.

• Det er viktig at guidekabelen har mest muligplass på venstre side av guidekabelen, settmot ladestasjonen.

• Legg guidekabelen minst 30 cm / 12 tommerfra avgrensningssløyfen.

• Unngå skarpe svinger når du installererguidekabelen.

• Hvis det er en skråning i arbeidsområdet,legger du guidekabelen i en rett linje frabunnen av skråningen til toppen. Hvis detikke er mulig å legge en rett linje, legger duguidekabelen diagonalt over skråningen.

OBS: Ikke legg guidekabelenparallelt med skråningen slikillustrasjonen viser. Dette kan økeslitasjen på gresset.

3.4.5 Eksempler på arbeidsområde• Hvis ladestasjonen plasseres i et lite område

(A), må du sørge for at avstanden tilavgrensningssløyfen er begrenset tilminimum 3 m/ 10 fot foran ladestasjonen.

• Hvis arbeidsområdet har en passasje (B),må du sørge for at avstanden tilavgrensningssløyfen er begrenset tilminimum 2 m/ 6.5 fot. Hvis passasjen ermindre enn 2 m/ 6.5 fot, må du installere enguidekabel gjennom passasjen.Minimumspassasjen mellomavgrensningssløyfen er 60 cm / 24 tommer.

• Hvis arbeidsområdet har områder som erforbundet med en smal passasje (B), kan dustille produktet inn til først å følge og såforlate guidekabelen etter en viss avstand(C). Innstillingene kan endres i Hagedekningpå side 33.

• Hvis arbeidsområdet inneholder etsekundært område (D), kan du se Slik lagerdu et sekundært område på side 24. Plasserproduktet i det sekundære området, og velgmodusen Sekundært område.

B

D

A

C

1404 - 001 - 11.12.2019 Installasjon - 25

Page 26: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

3.5 Produktinstallasjon3.5.1 Installasjonsverktøy• Hammer/plasthammer: Sett ganske enkelt

pluggene i bakken.• Kombinasjonstang: Til kapping av

avgrensningssløyfen og til å pressekontaktene sammen.

• Justere tangen: Til å presse koblingenesammen.

• Kantskjærer/rett spade:: Slik graver du nedavgrensningssløyfen.

3.5.2 Slik installerer du ladestasjonen

ADVARSEL: Følg nasjonale forskrifterom elsikkerhet.

ADVARSEL: Produktet skal barebrukes med en strømforsyningsenhetfra Husqvarna.

ADVARSEL: Ikke plasserstrømforsyningen i en høyde der det erfare for at den kan havne under vann.Ikke plasser strømforsyningen påbakken.

ADVARSEL: Ikke kapsle innstrømtilførselen. Kondensert vann kanskade strømtilførselen og øke risikoenfor elektrisk støt.

ADVARSEL: Fare for elektrisk støt.Installer bare til en jordfeilbryter (RCD)når du kobler strømforsyningen tilstikkontakten. Gjelder for USA/Canada. Hvis strømforsyningen erinstallert utendørs: Fare for elektriskstøt. Installer bare til en dekket klasseA GFCI-stikkontakt (RCD) som har etavlukke som er værbestandig, medhetten på tilkoblingspluggen satt inneller fjernet.

OBS: Ikke lag nye hull iladestasjonsplaten.

OBS: Ikke legg føttene på bunnplatentil ladestasjonen.

OBS: Strømforsyningskabelen ogskjøteledningen må være utenforarbeidsområdet for å unngå skader påkablene.

Når du kobler til strømforsyningen, må du barebruke en stikkontakt som er koblet til enjordfeilbryter (RCD).

1. Les og forstå instruksjonene omladestasjonen. Se Slik finner du ut hvor duskal plassere ladestasjonen på side 20.

2. Plasser ladestasjonen i det valgte området.

Merk: Ikke fest skruene til ladestasjonen ibakken før guidekabelen er installert. Se Slikinstallerer du guidekabelen på side 27.

3. Koble lavspenningskabelen tilladestasjonen.

4. Plasser strømforsyningen i en minstehøydepå 30 cm / 12 tommer.

min 30 cm / 12”

5. Koble strømforsyningen til en stikkontakt på100–240 V.

Merk: Produktet kan lades opp nårladestasjonen er tilkoblet. Sett produktet iladestasjonen mens avgrensningssløyfen ogguidekabelen legges. Slå på produktet. Se Slik slår du på produktet på side 37. Ikkeangi produktinnstillinger før installasjonen erfullført.

6. Fest lavspenningskabelen til bakken medplugger, eller grav kabelen ned. Se Slik

26 - Installasjon 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 27: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

fester du kabelen i posisjon med pluggenepå side 28 eller Slik graver du nedavgrensningssløyfen eller guidekabelen påside 28.

7. Koble kablene til ladestasjonen etter atinstallasjonen av avgrensningssløyfen ogguidekabelen er fullført. Se Slik installererdu avgrensningssløyfen på side 27 og Slikinstallerer du guidekabelen på side 27.

8. Fest ladestasjonen til bakken med demedfølgende skruene etter at guidekabelener installert. Se Slik installerer duguidekabelen på side 27.

3.5.3 Slik installerer duavgrensningssløyfen

OBS: Ikke plasser uønskede ledningeri en spole. Spolen forårsakerinterferens med produktet.

1. Plasser avgrensningssløyfen rundt helearbeidsområdet. Start og fullførinstallasjonen bak ladestasjonen.

2. Åpne kontakten og plasseravgrensningssløyfen i kontakten.

3. Steng kontakten med en tang.

4. Klipp avgrensningssløyfen 1-2 cm / 0.4-0.8tommer over hver kontakt.

5. Før høyre ende av avgrensningssløyfen inn ikanalen som er merket «AR».

6. Før venstre ende av avgrensningssløyfeninn i kanalen som er merket «AL».

7. Skyv den høyre kontakten mot metallpinnenpå ladestasjonen som er merket AR.

8. Skyv den venstre kontakten motmetallpinnen på ladestasjonen som ermerket AL.

9. Plasser kabelmarkøren på venstre og høyreavgrensningssløyfe. Unngå å trå påladestasjonen.

3.5.4 Slik installerer du guidekabelen

OBS: Tvunnede ledninger eller«sukkerbit» som er isolert medisolasjonsteip, er ikke tilstrekkeligskjøting. Fuktighet i jorden fører til atledningen oksiderer, og vil etter enstund føre til brudd i kretsen.

1. Åpne kontakten, og plasser kablene ikontakten.

2. Steng kontakten med en tang.3. Klipp guidekablene 1-2 cm / 0.4-0.8 tommer

over hver kontakt.4. Legg guidekablene midt under

ladestasjonsplaten, og skyv dem gjennomsporet i ladestasjonstårnet.

5. Skyv kontakten mot metallpinnen påladestasjonen som er merket «G1» eller«G2».

6. Koble ladestasjonen fra stikkontakten.7. Plasser kabelmarkøren på guidekablene.8. Plasser endene på guidekablene i løkken på

avgrensningssløyfen.9. Klipp over avgrensningssløyfen med en

avbitertang.10. Koble guidekablene til avgrensningssløyfen

med en kobling.

1404 - 001 - 11.12.2019 Installasjon - 27

Page 28: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

a) Plasser de to endene avavgrensningssløyfen og endene påguidekablene inn i koblingen.

Merk: Sørg for at du kan se endene avguidekablene gjennom dengjennomsiktige delen av koblingen.

b) Press knappen på koblingen med enjusterbar tang.

11. Fest guidekablene til bakken med staker,eller grav dem ned. Se Slik fester dukabelen i posisjon med pluggene på side28 eller Slik graver du nedavgrensningssløyfen eller guidekabelen påside 28.

12. Koble ladestasjonen til stikkontakten.

3.6 Slik fester du kabelen i posisjonmed pluggene

OBS: Kontroller at stakene holderavgrensningssløyfen og guidekabelenmot bakken.

OBS: Hvis gresset klippes for lavt likeetter installasjonen, kan isolasjonen påkabelen bli skadet. Skader påisolasjonen kan vise seg først flereuker eller måneder senere.

1. Legg avgrensningssløyfen og guidekabelenpå bakken.

2. Plasser pluggene maksimalt 75 cm / 30tommer fra hverandre.

3. Fest pluggene til bakken med en hammereller en plastklubbe.

Merk: Kabelen vil bli overgrodd med gress, ogetter noen uker vil den ikke være synlig.

3.7 Slik graver du nedavgrensningssløyfen eller guidekabelen• Lag et spor i bakken med en kantskjærer

eller en rett spade.• Legg avgrensningssløyfen eller

guidekabelen 1-20 cm / 0.4-8 tommer ned ijorden.

3.8 Slik forlenger duavgrensningssløyfen eller guidekabelenMerk: Forleng avgrensningssløyfen ellerguidekabelen hvis den er for kort forarbeidsområdet. Bruk bare originalereservedeler, for eksempel koblinger.

1. Koble ladestasjonen fra stikkontakten.2. Kutt om nødvendig avgrensningssløyfen

eller guidekabelen med en avbitertang for ågjøre det mulig å sette på forlengelsen.

3. Legg til kabel der det er nødvendig for åkunne sette på forlengelsen.

4. Legg avgrensningssløyfen ellerguidekabelen på plass.

5. Plasser endene av kabelen inn i en kobling.

Merk: Sørg for at du kan se endene avavgrensningssløyfen eller guidekabelengjennom den gjennomsiktige delen avkoblingen.

6. Press knappen på koblingen med enjusterbar tang.

7. Legg avgrensningssløyfen ellerguidekabelen på plass ved bruk av staker.

28 - Installasjon 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 29: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

8. Koble ladestasjonen til stikkontakten.

3.9 Etter produktinstallasjonen3.9.1 Slik kontrollerer du ladestasjonenvisuelt1. Kontroller at indikatorlampen på

ladestasjonen har et grønt lys.

2. Hvis indikatorlampen ikke har et grønt lys,utfører du en kontroll av installasjonen. Se Indikatorlampen på ladestasjonen på side55 og Slik installerer du ladestasjonen påside 26.

3.10 Automower® ConnectProduktet har Automower® Connect inkludert frafabrikken.

Appen har to tilkoblingsmodi: Mobil tilkobling medlang rekkevidde og Bluetooth®-tilkobling med kortrekkevidde.

Produktet kan kobles til mobile enheter derAutomower® Connect-appen er installert.Automower® Connect er en kostnadsfri app formobilenheten din. Automower® Connect-appengir utvidede funksjoner for Husqvarna-produktetditt. Du kan gjøre følgende:

• Se statusen for produktet.• Endre innstillinger for produktet.• Få utvidet produktinformasjon.• Bli varslet dersom produktet beveger seg

utenfor arbeidsområdet.• Se statistikk for produktet ditt.

Merk: Automower® Connect støttes ikke i alleland på grunn av regionspesifikkemobilantennesystemer. Den inkluderteAutomower® Connect livstidstjenesten gjelderbare hvis det finnes en tredjepartsunderleverandør av 2G/3G/4G i bruksområdet.

3.10.1 Slik installerer du Automower®Connect-appen1. Last ned Automower® Connect-appen på

mobilenheten din.2. Registrer deg for en Husqvarna-konto i

Automower® Connect-appen.3. Logg på Husqvarna-kontoen din i

Automower® Connect-appen.

3.10.2 Slik parer du Automower® Connectog produktet1. Utfør trinn 1-6 i Slik starter du produktet

første gang på side 31.2. Følg instruksjonene i Automower® Connect-

appen.

3.10.3 Mine klippereNår du velger Mine gressklippere, kan duadministrere alle produktene som er paret medkontoen din, samt legge til nye. Hvis det finnesflere parede produkter, er det mulig å velge ett avdem som Gjeldende klipper.

Slik parer du et nytt produkt med Automower®Connect-appen:

1. Velg plusstegnet (+).2. Velg modell.3. Følg instruksjonene i Automower® Connect-

appen for å fullføre paringen.

3.10.4 Fastvare over luften (FOTA)Produktet har en funksjon som automatisk lasterned ny fastvare. Når en ny fastvare ertilgjengelig, vises et varsel i appen der du kanvelge å installere den nye fastvaren. Ifabrikkinnstillingene er denne funksjonen aktivert.

3.10.4.1 Slik angir du fastvare over luften (FOTA)1. Velg Mine gressklippere.2. Velg Gressklipperinformasjon for gjeldende

gressklipper.3. Velg på/av for å aktivere eller deaktivere

funksjonen.

3.10.5 Automower® DirectAutomower® Direct bruker Bluetooth®-kommunikasjon med kort rekkevidde og erinkludert i Automower® 435X AWD.

Husqvarna kan ikke garantere tidsrommet foreller dekningen av mobiltilkoblingen med langrekkevidde. Det er mulig å kommunisere med

1404 - 001 - 11.12.2019 Installasjon - 29

Page 30: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

produktet via Bluetooth® hvis du er innenfor kortrekkevidde av produktet. Du kan brukeAutomower® Direct uten en Husqvarna-konto sålenge du har PIN-koden for produktet.

3.10.5.1 Slik begynner du å bruke Automower®Direct1. Last ned Automower® Connect-appen på

mobilenheten din.2. Velg Automower® Direct på startskjermbildet

i Automower® Connect-appen.3. Start Bluetooth® på mobilenheten og

produktet. Se Slik starter du produktet førstegang på side 31.

4. Gå til Innstillinger-symbolet i displayet ogaktiver Bluetooth®.

5. Velg produktet du skal pare med iAutomower® Connect-appen.

6. Tast inn PIN-koden for produktet.

Merk: Du har tilgang til menyene og funksjoneneså lenge du befinner deg innenfor Bluetooth® kortrekkevidde.

3.10.6 Oversikt over brukergrensesnittOversikten over brukergrensesnitt nedenfor viser eksempler på Automower® Connect og dettilsvarende displayet i Automower® Access.

Automower® Connect

ERROR

Charging station Blocked

MORE DETAILS

Schedule Map

My Automower R

MOWING

Mowing session ends 13:30

PARK PAUSE

Schedule Map

My Automower

6

R

PARKED

Next start tomorrow 16:30

PARK START

Schedule Map

6

My Automower R

PAUSED

Ends 13:30

PARK START

Schedule Map

My Automower R

6 6

Automower® Access

6 6

P

6 6

30 - Installasjon 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 31: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

3.11 Slik starter du produktet førstegangNår produktet slås på for første gang, må du anginoen grunninnstillinger før du kan brukeproduktet.

1. Hold inne betjeningshjulet i tre sekunder forå slå på produktet.Merk: Bluetooth®-paringsmodusen er på itre minutter. Hvis produktet ikke parer medBluetooth® på tre minutter, slår du avproduktet. Vent til LED-statusindikatorenikke lyser, og slå deretter på produktet igjen.

2. Tast inn PIN-koden fra fabrikken.3. Logg på Husqvarna-kontoen din i

Automower® Connect-appen for å pareproduktet med Automower® Connect.Merk: Vi anbefaler at du parer produktetmed Automower® Connect for å få tilgang tilalle funksjonene i produktet. Hvis det ikke ernødvendig å pare produktet medAutomower® Connect, trykker du på pil-symbolet for å fortsette til menyen.

4. Start Bluetooth® på mobilenheten.5. Velg Mine gressklippere i Automower®

Connect-appen, og velg deretter plusstegnet(+).

6. Velg modell. Automower® Connect-appensøker etter tilgjengelige produkter innenforkort rekkevidde (Bluetooth®).

7. Velg produkt.8. Følg instruksjonene i Automower® Connect-

appen.

3.12 Innstillinger i Automower®Connect

Produktet har fabrikkinnstillinger, meninnstillingene kan tilpasses til hvertarbeidsområde.

3.12.1 TidsplanI Tidsplan kan du endretidsplaninnstillingene for produktet.Hvis du skal endre innstillingene,følger du instruksjonene i Automower®Connect-appen.

Tidsplanfunksjonen kontrollerer hvilke perioderproduktet skal og ikke skal være i drift. Nårproduktet ikke er i drift, står det parkert iladestasjonen. Du finner en oversikt overdriftstimer og -dager i Automower® Connect-appen.

Standardinnstillingene for tidsplanen gjør atproduktet kan være i drift hele døgnet, syv dageri uken. Dette er vanligvis en egnet innstilling foret arbeidsområde som tilsvarer maksimalkapasitet. Hvis arbeidsområdet er mindre ennmaksimumskapasiteten, bør tidsplanen brukesfor å minimere slitasjen på gresset og produktet.

Se Slik beregner du tidsplaninnstillingen på side31 for å finne ut hvordan du beregnertidsplaninnstillingen.

3.12.1.1 Slik redigerer du tidsplaninnstillinger1. Velg Innstillinger > Tidsplan > Rediger i

appen.2. Velg blyantsymbolet i appen.3. Velg hvilke ukedager og timer produktet må

klippe.4. Velg Lagre.

3.12.1.2 Slik legger du til en ny tidsplaninnstilling1. Velg Innstillinger > Tidsplan > Rediger i

appen.2. Velg plusstegnet i appen.3. Velg hvilke ukedager og timer produktet må

klippe.4. Velg Lagre.

3.12.1.3 Slik beregner du tidsplaninnstillingen1. Beregn størrelsen på plenen i m2/yd2.2. Del plenens størrelse i m2/yd2 på den

omtrentlige driftskapasiteten. Se tabellennedenfor.

3. Resultatet er lik antallet timer som produktetmå brukes hver dag.

Merk: Driftskapasiteten er omtrentlig og beregnetfor et flatt og åpent arbeidsområde. Hvisarbeidsområdet har mange skråninger ellerhindringer, må du øke Tidsplan-innstillingene.

1404 - 001 - 11.12.2019 Installasjon - 31

Page 32: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

Modell Omtrentlig driftskapasitet,m2/yd2/t

Automower®435X AWD

146 / 175

Eksempel: En plen på 500 m2 / 600 yd2, klippetmed en Automower® 435X AWD.

500 m2 / 146 ≈ 3.5 t.

600 yd2 / 175 ≈ 3.5 t.

Dager iuken

Timer perdag

Tidsplaninnstillinger

7 3.5 10:00 - 13:30 / 10am - 1.30 pm

3.12.2 BrukI Drift kan du endre driftsinnstillingenefor produktet. Hvis du skal endreinnstillingene, følger du instruksjonenei Automower® Connect-appen.

3.12.2.1 VærtimerVærtimeren justerer klippetiden ettergressveksten automatisk. Produktet kan ikkebrukes oftere enn tidsplaninnstillingene tilsier.

Merk: Når du bruker Værtimeren, anbefales det åbruke så mye driftstid som mulig som ertilgjengelig for Værtimer. Du må ikke begrensetidsplanen mer enn nødvendig.

Dagens første klipping er angitt avtidsplaninnstillingene. Produktet fullfører alltid énklippesyklus, og deretter velger Værtimer omproduktet skal fortsette med flere sykluser.

Merk: Værtimer tilbakestilles hvis produktet ikkehar vært i bruk på 50 timer, eller hvis allebrukerinnstillingene tilbakestilles. Værtimerenpåvirkes ikke av en Tilbakestilling avtimerinnstillingene.

Slik angir du værtimeren1. Velg Innstillinger > Drift i appen.2. Velg på/av for å aktivere eller deaktivere

Værtimeren.Merk: Hvis klipperesultatene ikke ertilfredsstillende, kan klippetiden justeres.

Angi klippetiden til Lang for å klippe overlengre tid eller Kort for å klippe over korteretid.

3. Velg Lagre.

3.12.2.2 ECO-modusHvis ECO-modus aktiveres, slår det av signalet iavgrensningssløyfen, guidekabelen ogladestasjonen når produktet er parkert eller lader.

Merk: Bruk ECO-modus for å spare energi ogunngå interferens med annet utstyr, for eksempelteleslynger eller garasjedører.

Merk: Hvis du vil starte produktet manuelt iarbeidsområdet, trykk på STOP-knappen før dufjerner produktet fra ladestasjonen. Hvis du ikketrykker på STOP-knappen, kan ikke produktetstartes i arbeidsområdet.

Slik angir du ECO-modus1. Velg Innstillinger > Drift i appen.2. Velg på/av for å aktivere eller deaktivere

ECO-modus-funksjonen.3. Velg Lagre.

3.12.3 InstallasjonI Installasjon kan du endreinstallasjonsinnstillingene forproduktet. Hvis du skal endreinnstillingene, følger du instruksjonenei Automower® Connect-appen.

3.12.3.1 Finne ladestasjonenProduktet kan stilles inn slik at det søker etterladestasjonen på tre ulike måter:

• Ladestasjonssignal• Følg grenseledningen• Følg guidekabelenFabrikkinnstillingene er angitt til å bruke de tresøkemetodene samtidig. Brukfabrikkinnstillingene til å finne ladestasjonen såraskt som mulig og for å holde faren for spor påplenen til et minimum. Produktet starter alltid medå søke etter Ladestasjonssignalet. Etter etbestemt tidsintervall bruker den også Følgguidekabel og Følg avgrensningssløyfe.

32 - Installasjon 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 33: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

Årsaker til at produktet ikke kan følge kabelen, er:

• Hindringer i nærheten av ledningen har ikkeblitt fjernet.

• Ladestasjonen, avgrensningssløyfen ogguidekabelen er ikke installert sombeskrevet i instruksjonene i Slik finner du uthvor du skal plassere ladestasjonen på side20, Slik finner du ut hvor du skal plassereavgrensningssløyfen på side 21 og Slikfinner du ut hvor du skal plassereguidekabelen på side 25.

Slik endrer du ladestasjonens signalrekkeviddeI noen installasjoner er det nødvendig å reduseresignalet til ladestasjonen. For eksempel nårladestasjonen plasseres i nærheten av enhindring, slik som en busk eller vegg, og signaletnår frem til andre siden av hindringen. Produktetvet at det er i nærheten av ladestasjonen ogprøver å dokke, men gjenstanden forhindrer det.Alternativene er min, avg (gjennomsnittlig) ellermax.Merk: Det er vanligvis bedre å flytteladestasjonen enn å redusere ladestasjonenssignalrekkevidde.

1. Velg Innstillinger > Installasjon > Finnladestasjon i appen.

2. Velg signalrekkevidde.3. Velg Lagre.

Slik angir du forsinkelsestiden for guidekabelenog avgrensningssløyfen1. Velg Innstillinger > Installasjon > Finn

ladestasjon i appen.2. Velg på/av for å aktivere eller deaktivere

følging av kabelen.3. Flytt den horisontale linjen for å angi

tidsforsinkelse.4. Velg Lagre.

3.12.3.2 HagedekningProduktet har GPS-assistert navigasjon somhjelper produktet med å fungere mest muligeffektivt.

Bruk Hagedekning-funksjonen til å angiinnstillingene til manuelle.

Slik angir du GPS-funksjonen1. Velg Installasjon > Innstillinger >

Hagedekning i appen.

2. Velg på/av for å aktivere eller deaktivereGPS-funksjonen.

Merk: Når GPS-assistert navigasjon er på,brukes den så lenge det finnes en GPS-tjeneste. GPS-assistert navigasjon brukesogså ved bruk av manuelle innstillinger. Demanuelle innstillingene brukes bare når enGPS-tjeneste ikke er tilgjengelig.

3. Velg Lagre.

Slik angir du Hagedekning-funksjonenHagedekning-funksjonen brukes til å ledeproduktet til fjerntliggende deler avarbeidsområdet. Hvis arbeidsområdet omfatterfjerntliggende områder som er forbundet medsmale passasjer, er Hagedekning-funksjonennyttig for å kunne ha en velklippet plen i alle delerav hagen. Du kan angi maksimalt fem eksterneområder der produktet begynner å kutte plenen.

Hvert område kan aktiveres eller deaktiveresuten å måtte angi innstillingene på nytt.

1. Velg Innstillinger > Installasjon >Hagedekning i appen.

2. Velg på/av for å deaktivere GPS-funksjonenfor å angi Hagedekning.

3. Velg på/av Område 1–5 for å aktivereområdet.

4. Flytt den horisontale linjen for å angi hvilkenkabel produktet skal følge. Produktet kanfølge Venstre avgrensningssløyfe, Høyreavgrensningssløyfe eller en avguidekablene.

5. Flytt den horisontale linjen for å angi hvorlangt produktet må følge kabelen. Produktetforlater deretter kabelen og begynner åklippe plenen. Se Slik måler du avstandenfra ladestasjonen på side 34.

6. Flytt den horisontale linjen for å angi hvorofte produktet skal gå til hvert område. Alleandre ganger begynner produktet å klippegresset fra i nærheten av ladestasjonen.Prosentandelen er lik prosentandelen avområdet i forhold til hele arbeidsområdet.a) Mål området.b) Del størrelsen av området på størrelsen

til hele arbeidsområdet.c) Gjør resultatet om til en prosentandel.d) Flytt den horisontale linjen for å angi

avstanden fra ladestasjonen.

1404 - 001 - 11.12.2019 Installasjon - 33

Page 34: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

7. Velg Lagre.

Standardinnstillingene lar produktet følgeguidekabelen 300 m / 980 fot 20% av gangenedet forlater ladestasjonen. Hvis guidekabelen ivirkeligheten er kortere enn 300 m / 980 fot, vilproduktet følge den til punktet der guidekabelener koblet til avgrensningssløyfen.

Slik måler du avstanden fra ladestasjonen1. Sett produktet i ladestasjonen.2. Velg Innstillinger > Installasjon >

Hagedekning i appen.3. Flytt den horisontale linjen for å angi

avstanden fra ladestasjonen til maksimum.4. Velg Test: Oppsett av område 1–5.5. Følg instruksjonene i-appen for å starte

testen.6. Trykk på STOP-knappen når produktet er

ved en avstand du velger å måle. Avstandenvises i appen.

Slik tester du Hagedekning-funksjonen1. Sett produktet i ladestasjonen.2. Velg Innstillinger > Installasjon >

Hagedekning i appen.3. Velg Test: Oppsett av område 1–5.4. Følg instruksjonene i-appen for å starte

testen.5. Produktet kjører til startpunktet for dette

området.

3.12.3.3 Kjøre over sløyfeFronten på produktet beveger seg alltid forbiavgrensningssløyfen med en angitt avstand førproduktet beveger seg tilbake inn iarbeidsområdet. Fabrikkinnstillingen forfunksjonen Kjør over ledning er 31 cm. Du kanvelge en avstand på 20-50 cm.Merk: Med fabrikkinnstillingen klipper produktet11 cm forbi ledningen.

Slik angir du funksjonen Kjør over ledning1. Velg Innstillinger > Installasjon > Kjør over

ledning i appen.2. Skyv den horisontale linjen for å angi

avstanden.3. Velg Lagre.

3.12.3.4 StartpunktFunksjonen Startpunkt gjør det mulig åkontrollere hvor langt produktet kjører ut fraladestasjonen før det starter driften. Bruk dennefunksjonen hvis ladestasjonen er plassert i etområde med begrenset plass, for eksempelunder en veranda.Merk: Startpunktet må ikke angis til en avstandsom er lengre enn den avstanden guidekabelener installert i på en linje fra forsiden avladestasjonen. Se Slik finner du ut hvor du skalplassere guidekabelen på side 25.

Slik angir du startpunktet1. Velg Innstillinger > Installasjon > Startpunkt i

appen.2. Skyv den horisontale linjen for å angi

avstanden.3. Velg Lagre.

3.12.4 TilbehørI Tilbehør kan du endre innstillingenefor produkttilbehøret. Hvis du skalendre innstillingene, følger duinstruksjonene i Automower® Connect-appen.

3.12.4.1 FrontlykterDet finnes fire forskjellige frontlyktinnstillingersom kontrollerer når frontlyktene er på:

• alltid PÅ• Kun på kvelden (19:00–00:00)• Kveld og natt (19:00–07:00)• alltid AVStandardinnstillingen er Alltid PÅ.

Slik angir du frontlyktinnstillingene1. Velg Innstillinger > Tilbehør i appen.2. Skyv den horisontale linjen for å endre

innstillingene.3. Velg Lagre.

Slik angir du at frontlykten skal blinke ved feilFabrikkinnstillingen er at Blinker ved feil eraktivert. Frontlyktene blinker hvis produktetslutter å fungere på grunn av en feil.

1. Velg Innstillinger > Tilbehør i appen.

34 - Installasjon 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 35: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

2. Velg på/av for å aktivere eller deaktiverefunksjonen.

3. Velg Lagre.

3.12.4.2 Slik unngår du kollisjoner medklipperhusetNår dette alternativet er aktivert, reduseresslitasjen på produktet og konstruksjonen, mendet kan resultere i mer uklippet gress rundtladestasjonen.

1. Velg Innstillinger > Installasjon > Klipperhusi appen.

2. Velg på/av for å aktivere eller deaktiverefunksjonen.

3. Velg Lagre.

3.12.5 Generelt (kun Bluetooth®)Denne funksjonen brukes for å angiklokkeslett og dato, eller for åtilbakestille til standardinnstillingene.Hvis du skal endre innstillingene,følger du instruksjonene i Automower®Connect-appen.

3.12.5.1 Tid og datoKlokkeslett og dato kan endres manuelt, eller vedhjelp av klokkeslett og dato fra mobilenheten.

Slik angir du dato og klokkeslett1. Velg Innstillinger > Generelt > Klokkeslett og

dato i appen.2. Velg Klokkeslett og dato fra telefon, eller

velg blyanten for å angi riktig klokkeslett ogdato.

3. Velg Lagre.

3.12.5.2 Tilbakestill til fabrikkinnstillingerBrukerinnstillingene kan tilbakestilles tilfabrikkinnstillingene.

Merk: PIN-kode, Sløyfesignal, Meldinger og Datoog klokkeslett tilbakestilles ikke.

Slik tilbakestiller du til standardinnstillinger1. Velg Innstillinger > Generelt > Tilbakestill i

appen.2. Velg Tilbakestill til fabrikkinnstillinger.

3.12.6 Sikkerhet (kun Bluetooth® )Sikkerhetsinnstillingene kontrollererPIN-koden, GeoFence og andresikkerhetsfunksjoner. Hvis du skalendre innstillingene, følger duinstruksjonene i Automower® Connect-appen. Du må taste inn riktig PIN-kodefor å få tilgang til menyen Sikkerhet iAutomower® Connect-appen.

3.12.6.1 Nytt sløyfesignalSløyfesignalet velges tilfeldig for å danne en unikkobling mellom produktet og ladestasjonen. Isjeldne tilfeller kan det være nødvendig ågenerere et nytt signal, for eksempel hvis toinstallasjoner ved siden av hverandre har likesignaler.

Slik oppretter du et nytt sløyfesignal1. Sett produktet i ladestasjonen.2. Velg Innstillinger > Sikkerhet > Nytt

sløyfesignal i appen.3. Velg Opprett nytt sløyfesignal.4. Velg Lagre.5. Vent på bekreftelsen på at sløyfesignalet har

blitt generert. Dette tar vanligvis ca. tisekunder.

3.12.6.2 Slik endrer du PIN-koden1. Velg Innstillinger > Sikkerhet > Endre PIN-

kode i appen.2. Tast PIN-koden.3. Tast inn ny PIN-kode.4. Tast inn ny PIN-kode for å bekrefte.5. Noter den nye PIN-koden i Notat. Se

Innledning på side 3.

3.12.6.3 TyverisikringI menyen Tyverisikring er det mulig å stille innalarmvarighet og også hvilke hendelser som skalutløse alarmen. Fabrikkinnstillingen er å krevePIN-kode og at alarmvarigheten er ett minutt.

Krever PIN-kodeDenne funksjonen innebærer at produktet ikkekan brukes eller kontrolleres etter at STOP-knappen har blitt trykket på, frem til riktig PIN-kode tastes inn. Hvis feil PIN-kode tastes inn femganger, blir produktet låst i en periode.Låseperioden forlenges for hvert nye mislykkedeforsøk.

1404 - 001 - 11.12.2019 Installasjon - 35

Page 36: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

AlarmvarighetDet er mulig å angi hvor lenge alarmsignalet skalvare. Du kan velge en innstilling mellom 1 og 10minutter.

STOPP-knappen trykket innHvis alarmen STOPP-knappen trykket inn eraktivert, utløses alarmen hvis noen trykker påSTOP-knappen og PIN-koden ikke tastes inninnen 30 sekunder.

Båret bortHvis alarmen Båret bort er aktivert, registrererproduktet uventede bevegelser og utløseralarmen.

Slik angir du tyverisikring1. Velg Innstillinger > Sikkerhet > Tyverisikring

i appen.2. Velg på/av-knappen for å aktivere eller

deaktivere Krev PIN-kode, STOP-knapptrykket og Bært bort.

3. Flytt den horisontale linjen for å velgealarmens varighet.

3.12.6.4 GeoFenceGeoFence er en GPS-basert tyverisikring somlager et virtuelt gjerde for produktet. Hvisproduktet er mer enn 500 m / 1650 fot unnamidtposisjonen, deaktiveres produktet og enalarm aktiveres. PIN-koden trengs for ådeaktivere alarmen og starte produktet på nytt.

Slik angir du et nytt midtpunkt for GeoFence-funksjonen1. Velg Innstillinger > Sikkerhet > GeoFence i

appen.2. Plasser produktet i en midtposisjon i

arbeidsområdet.3. Velg på/av-knappen for å aktivere eller

deaktivere GeoFence-funksjonen.Midtposisjonen angis til produktetsgjeldende posisjon.

3.12.7 Automower® Connect (bareBluetooth®)

I Automower® Connect kan du aktivereeller deaktivere Automower® Connect-modulen. Du kan også sesignalstyrken og tilkoblingsstatusen,starte ny paring og fjerne produktet fraparede kontoer.

3.12.8 MeldingerI denne menyen finner du tidligere feil- oginfomeldinger. For noen av meldingene får dutips og råd som gir hjelp med å rette opp feilen.

Hvis produktet forstyrres på noen måte, foreksempel at det kommer i klem eller batterinivåeter lavt, lagres en melding relatert til forstyrrelsenog tidspunktet det skjedde på.

Hvis den samme meldingen vises flere ganger,kan dette indikere at du må justere installasjoneneller produktet. Se Installasjon på side 20.

36 - Installasjon 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 37: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

4 Drift4.1 Slik slår du på produktet

ADVARSEL: Les og forstå kapitteletom sikkerhet før du slår på produktet.

ADVARSEL: Hold hender og føtterborte fra de roterende knivene. Ikkeplasser hender eller føtter nær ellerunder produktet når motoren er i gang.

ADVARSEL: Ikke bruk produktet hvisdet befinner seg personer, spesieltbarn, eller kjæledyr i arbeidsområdet.

1. Hold inne betjeningshjulet i tre sekunder forå slå på produktet.

3 sec

Merk: Kontroller at STOP-knappen er trykketned. Hvis STOP-knappen ikke er trykketned, vises et STOPP-symbol på displayet.

2. Bruk betjeningshjulet til å taste inn PIN-koden. Du må taste inn riktig PIN-kode for åfå tilgang til menyen. Hvis feil PIN-kodetastes inn fem ganger, blir produktet låst i enperiode. Låseperioden forlenges for hvertnye mislykkede forsøk.

3. Velg ønsket driftsmodus, og trykk påbetjeningshjulet. Se Bruksmodi på side 37.

4. Trykk på START-knappen for å starteproduktet.

Hvis produktet er parkert i ladestasjonen,forlater den ladestasjonen først når batterieter helt oppladet og hvis innstillingen avTidsplanen tilsier at produktet skal være idrift.

4.2 BruksmodiI menyen Automower® Access kan du velgefølgende driftsmodi:

• Hovedområde• Sekundært område• Parkering

4.2.1 HovedområdeHovedområde er standard driftsmodus derproduktet klipper og lades opp automatisk.

4.2.2 Sekundært område (2. område)Hvis du vil klippe sekundære områder, må duvelge driftsmodusen Sekundært område (2.område). I denne modusen må brukeren flytteproduktet manuelt mellom hovedområdet og detsekundære området. Produktet klipper i en valgttidsperiode eller til batteriet er tomt.

4.2.3 ParkeringNår modusen Parker er valgt, har du følgendedriftsvalg:

• parker inntil videre• parker i et bestemt antall timer

Se Menystrukturoversikt i Automower® Accesspå side 9.

1404 - 001 - 11.12.2019 Drift - 37

Page 38: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

4.2.3.1 parker inntil videreProduktet går til ladestasjonen der det blir til duvelger et annet driftsmodus.

4.2.3.2 Parker i et bestemt antall timerProduktet går til ladestasjonen der det blir i etbestemt antall timer, før det automatisk går til denvanlige driften som er angitt i Tidsplan-innstillingene. Dette driftsvalget passer når det erbehov for å ta en pause i klippingen, foreksempel under midlertidig vanning eller arbeidpå plenen.

4.3 Slik stopper du produktet1. Trykk på STOP-knappen på toppen av

produktet.

Produktet stopper og klippemotoren stopper.

4.4 Slik slår du av produktet1. Trykk på STOP-knappen for å stoppe

produktet.

2. Tast PIN-koden hvis du blir bedt om det.

3. Hold inne betjeningshjulet i tre sekunder forå slå av produktet.

4. Kontroller at LED-statusindikatoren ikkelyser.

Merk: Hvis LED-statusindikatoren lyser ellerblinker, er ikke produktet slått av. Se LED-statusindikator på side 14.

Merk: Produktet kan ikke slås av når det ståri ladestasjonen.

ADVARSEL: Produktet må slås av førdet utføres vedlikehold, eller hvisproduktet må flyttes fraarbeidsområdet.

4.5 Slik lader du batterietNår produktet er nytt eller har stått til oppbevaringi lang tid, kan batteriet være helt utladet og målades før oppstart. I Hovedområde-modusenbytter produktet automatisk mellom klipping oglading.

ADVARSEL: Produktet skal bare ladesmed en ladestasjon og enstrømtilførsel som er ment for detteproduktet. Feil bruk kan føre tilelektrisk støt, overoppheting ellerlekkasje av etsende væske frabatteriet.

Hvis det oppstår lekkasje av elektrolytt,må du skylle med vann. Kontakt legehvis det kommer i kontakt med øyneneeller lignende.

1. Sett produktet i ladestasjonen.2. Sett produktet så langt inn som mulig og

påse at det er koblet til ladestasjonen.

Batteristatusen kan overvåkes på statuslinjen idisplayet.

Merk: Hvis batteriet er utladet, må produktetlades i en lengre tidsperiode før det kan startes.

38 - Drift 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 39: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

4.6 Slik regulerer du klippehøyden medAutomower® AccessKlippehøyden kan reguleres fra MIN (3 cm / 1.2 tommer) til MAX (7 cm / 2.8 tommer).

Merk: I de første ukene etter en ny installasjonmå klippehøyden settes til MAX for å unngåskade på sløyfekabelen. Deretter kanklippehøyden reduseres gradvis hver uke tilønsket klippehøyde er nådd.

1. Trykk på STOP-knappen for å stoppeproduktet.

2. Bruk betjeningshjulet for å gå til Innstillinger.3. Trykk på betjeningshjulet for å velge

klippehøyde.4. Vri betjeningshjulet for å endre klippehøyde.5. Trykk på betjeningshjulet for å velge

klippehøyde.

1-9

1404 - 001 - 11.12.2019 Drift - 39

Page 40: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

5 Vedlikehold5.1 Innføring i vedlikehold

ADVARSEL: Produktet må være slåttav før det utføres vedlikehold. Nårproduktet er deaktivert, lyser ikkeindikatorlampen.

ADVARSEL: Bruk vernehansker.

For å få bedre drift og lengre levetid bør dukontrollere og rengjøre produktet regelmessig, ogskifte ut slitte deler ved behov. Alt av vedlikeholdog service må utføres i henhold til Husqvarnasinstruksjoner. Se Garanti på side 65.

Når du begynner å bruke produktet, måknivskiven og knivene inspiseres ukentlig. Hvisdet har vært lite slitasje i denne perioden, kaninspeksjonsintervallet forlenges.

Det er viktig at knivskiven roterer lett. Kniveggeneskal ikke være skadet. Knivenes levetid varierervesentlig, og avhenger for eksempel av følgende:

• Driftstid og størrelsen på arbeidsområdet.• Type gress og årstidsavhengig vekst.• Jord, sand og bruk av gjødsel.• Antall gjenstander som kongler, veltede

trær, leker, verktøy, steiner, røtter oglignende.

Den normale levetiden er 3 til 6 uker ved brukunder gunstige forhold. Se Bytt ut knivene. påside 41 for å finne ut hvordan du skifter knivene.

Merk: Arbeid med sløve kniver gir dårligereklipperesultat. Gresset blir ikke klippet rent, ogdet kreves mer energi, slik at produktet bare kanklippe et mindre område.

5.2 Rengjør produktet.OBS: Bruk aldri høytrykksspyler til årengjøre produktet. Bruk aldriløsemidler til rengjøring.

Produktet fungerer ikke tilfredsstillende i hellingerhvis hjulene er blokkert av gress. Bruk en mykbørste til å rengjøre produktet.

Husqvarna anbefaler å bruke et spesieltrengjørings- og vedlikeholdssett, som ertilgjengelig som tilbehør. Kontakt Husqvarna-representanten din for mer informasjon.

5.2.1 Slik rengjør du knivskivenUndersøk knivskiven og knivene ukentlig.

1. Slå av produktet. Se Slik slår du avproduktet på side 38.

2. Vend produktet opp-ned eller legg det overpå siden. Plasser produktet på en myk ogren overflate for å unngå riper iproduktkarosseriet.

3. Rengjør knivskiven med en børste.

4. Pass på at knivskiven kan rotere fritt.

40 - Vedlikehold 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 41: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

5. Kontroller også at knivene ikke er skadet ogbeveger seg fritt.

5.2.2 ChassisRengjør undersiden av chassiset. Børst eller tørkav med en fuktig klut.

5.2.3 HjulRengjør rundt hjulene. Gress på hjulene kanpåvirke produktets ytelse i skråninger.

5.2.4 Karosseriet til produktetBruk en fuktig, myk svamp eller klut til å rengjørekarosseriet til produktet. Hvis karosseriet tilproduktet er skittent, bruker du en mildsåpeløsning til å rengjøre det.

5.2.5 Ladestasjon

ADVARSEL: Bruk støpselet til å koblefra ladestasjonen før du utførervedlikehold eller rengjøring avladestasjonen eller strømforsyningen.

Rengjør ladestasjonen regelmessig for gress,løv, kvister og andre gjenstander som kankomme i veien for dokkingen.

5.3 Bytt ut knivene.ADVARSEL: Bruk kniver og skruer avriktig type. Husqvarna kan kungarantere sikkerheten når du brukeroriginale kniver. Hvis bare kniveneskiftes og skruene brukes igjen, kandette føre til slitasje på skruene underklipping. Dette kan føre til at kniveneskytes ut fra undersiden avgressklipperen og forårsaker alvorligskade.

Av sikkerhetsgrunner bør du alltid skifte ut slitteeller skadde deler umiddelbart. Selv om kniveneer intakte, bør de skiftes regelmessig for å oppnåbest mulig klipperesultat og lavt strømforbruk.Alle de tre knivene og skruene må skiftessamtidig for å sikre balanse i klippesystemet.Bruk originale kniver fra Husqvarna preget medH-kronelogoen. Se Garantivilkår på side 65.

5.3.1 Slik skifter du knivene1. Slå av produktet. Se Slik slår du av

produktet på side 38.2. Ta på deg vernehansker.3. Snu produktet opp-ned. Plasser produktet

på en myk og ren overflate for å unngå riperi karosseriet.

4. Roter skliplaten slik at hullene kommer overskruene til kniven.

1404 - 001 - 11.12.2019 Vedlikehold - 41

Page 42: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

5. Fjern de tre skruene. Bruk en manuell rettskrutrekker eller stjerneskrutrekker.

6. Fjern alle knivene og skruene.7. Monter nye kniver og skruer.8. Kontroller at knivene beveger seg fritt.

5.4 Slik skifter du ut toppdeksleneToppdekselet er et tilbehør som er tilgjengelig iflere farger. Kontakt Husqvarna-representantendin for mer informasjon.

OBS: Fjern gress og smuss fraproduktet før du tar av dekslene.

5.4.1 Slik tar du av det fremre toppdekselet1. Trykk på STOP-knappen for å stoppe

produktet.

2. Ta av det fremre toppdekselet frafesteklipsene på produktet.

3. Løft opp det fremre toppdekselet.

5.4.2 Slik monterer du det fremretoppdekselet1. Plasser det fremre toppdekselet på

festeklipsene.

42 - Vedlikehold 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 43: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

2. Skyv det fremre toppdekselet på plass.

5.4.3 Slik tar du av det bakre toppdekselet1. Trykk på STOP-knappen for å stoppe

produktet.

2. Drei det bakre karosseriet til venstre ellerhøyre.

3. Plasser beskyttelse mellom det bakretoppdekselet og løftearmen. Dette er for åunngå skade på det bakre toppdekselet.

4. Dra i det bakre toppdekselet.

5. Ta av det bakre toppdekselet.

1404 - 001 - 11.12.2019 Vedlikehold - 43

Page 44: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

5.4.4 Slik monterer du det bakretoppdekselet1. Plasser toppdekslet på det bakre

karosseriet.

2. Sett toppdekselet på plass (A) og skyv de tomagnetene for å montere toppdekselet (B).

A

B

5.5 BatteriADVARSEL: Produktet skal bare ladesmed en ladestasjon og strømtilførselsom er ment for dette produktet. Feilbruk kan føre til elektrisk støt,overoppheting eller lekkasje avetsende væske fra batteriet. Hvis detoppstår lekkasje av elektrolytt, må duskylle med vann. Kontakt lege hvis detkommer i kontakt med øynene ellerlignende.

ADVARSEL: Bruk bare originalebatterier som er anbefalt avprodusenten. Produktets sikkerhet kanikke garanteres ved bruk av andrebatterier. Ikke bruk ikke-oppladbarebatterier.

OBS: Batteriet må lades helt opp førvinterlagring. Hvis batteriet ikke ladeshelt opp, kan det bli skadet og i enkeltetilfeller ubrukelig.

Ladetiden kan variere avhengig av blant annetomgivelsestemperaturen.

Det følgende viser at batteriet er i ferd med å bligammelt og snart må skiftes:

44 - Vedlikehold 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 45: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

• Driftstiden for produktet er kortere enn vanligmellom ladinger. Dette fører til hyppigereladesykluser enn normalt, noe som økerfaren for at det dannes hjulspor nærladestasjonen.

• Produktet blir jevnlig funnet stående ute påplenen med meldingen Tomt batteri. Detteindikerer at produktet ikke har nokbatterikapasitet til å finne ladestasjonen.

Batteriet er i god stand så lenge produktet holderplenen velklipt.

Merk: Batteriets levetid avhenger av sesongenslengde og hvor mange timer produktet brukeshver dag. En lang sesong eller mange timersbruk hver dag innebærer at batteriet må skiftesoftere.

Kontakt den lokale Husqvarna-representanten forå få skiftet batteriet.

5.6 VinterserviceLever produktet hos Husqvarna kundeservice forservice før vinterlagring. Regelmessig service omvinteren vil holde produktet i god stand og skapede beste forholdene for en ny sesong utendriftsstopp.

Service omfatter vanligvis følgende:

• Grundig rengjøring av karosseri, chassis,knivdisk og alle andre bevegelige deler.

• Testing av produktets funksjon ogkomponenter.

• Kontroller og skift om nødvendig ut slitedelersom kniver og lagre.

• Testing av produktets batterikapasitet, samtanbefaling om å bytte batteriet ved behov.

• Hvis ny fastvare er tilgjengelig, oppdateresproduktet.

1404 - 001 - 11.12.2019 Vedlikehold - 45

Page 46: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

6 Feilsøking

6.1 Innføring i feilsøkingI dette kapittelet beskrives en rekke meldinger som kan vises i Automower® Connect og Automower®Access hvis det oppstår en feil. Du finner også mulige årsaker og foreslåtte tiltak for hver melding.Dette kapittelet beskriver også noen symptomer som kan være til nytte hvis produktet ikke fungerersom forventet. Du finner flere forslag til tiltak hvis det oppstår feil eller symptomer på feil, påwww.husqvarna.com.

6.2 Feilikoner i Automower® Access-displayetHvis et feilikon vises i Automower® Access-displayet, trykker du på STOP-knappen for å bekrefte feilenog gå tilbake til hovedmenyen. Du finner mer informasjon om feilen i Automower® Connect.

Feilikon Beskrivelse Tiltak

Produktet har stoppet på grunn av enuventet situasjon.

Undersøk om årsaken til problemet erinnlysende. Dette kan for eksempelvære om produktet ikke befinner seg iarbeidsområdet eller står på et objekt(stein, gren, osv.).

Start produktet på nytt.

Produktet har stoppet på grunn avuventet hjulmotoradferd.

Kontroller drivhjulene og fjern gress el-ler andre gjenstander. Start produktetpå nytt. Kontakt din lokale Husqvarna-representant hvis dette problemet opp-står ofte.

Produktet har stoppet fordi sløyfesigna-let mangler.

Se feilmeldingen «Ingen sløyfesignal» i Feilmeldinger på side 47.

46 - Feilsøking 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 47: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

Feilikon Beskrivelse Tiltak

Produktet har stoppet på grunn av lavtbatterinivå.

Se feilmeldingen «Utladet batteri» i Feilmeldinger på side 47.

Produktet har stoppet på grunn av enblokkering i klippesystemet.

Undersøk knivskiven og området rundt.Fjern gress eller andre gjenstandersom kan blokkere klippesystemet.

Produktet har stoppet på grunn av etmidlertidig problem med elektronikkeneller fastvaren.

Slå av/på produktet. Kontakt din lokaleHusqvarna-representant hvis problemetvedvarer.

Produktet har stoppet på grunn av enaktivert alarm.

Start produktet på nytt. Du finner inn-stillingene for alarmen i sikkerhetsme-nyen i Automower® Connect-appen.

Produktet har stoppet på grunn av feilPIN-kode.

Tast riktig PIN-kode. Hvis du glemmerPIN-koden, bruker du koblingen i ap-pen til å sende PIN-koden til den regi-strerte e-postadressen. Hvis du ikkehar registrert en e-postadresse, kan dukontakte din lokale Husqvarna-repre-sentant.

6.3 FeilmeldingerTabellen nedenfor viser en rekke feilmeldinger som kan vises i Automower® Connect. Noen av feilenekan bekreftes i Automower® Connect, og noen av meldingene må bekreftes på Automower® Access-

1404 - 001 - 11.12.2019 Feilsøking - 47

Page 48: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

displayet på produktet. Kontakt den lokale Husqvarna-representanten hvis den samme meldingenvises ofte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Meldinger på side 36.

Melding Årsak Tiltak

Intet sløyfesignal Strømforsyningen eller spenningska-belen er ikke tilkoblet.

Kontroller LED-statusen på ladestasjo-nen. Hvis LED-lampen ikke lyser, betyrdet at den ikke har strøm. Undersøk til-koblingen til stikkontakten og om eneventuell jordfeilkretsbryter er utløst.Kontroller at lavspentkabelen er koblettil ladestasjonen.

Strømforsyningen eller spenningska-belen er skadet.

Bytt strømforsyningen eller lavspen-ningskabelen.

Avgrensningssløyfen er ikke koblet tilladestasjonen.

Kontroller at kontakten på avgrens-ningssløyfen er riktig montert på lade-stasjonen. Skift ut koblingene hvis de erskadet. Se Slik installerer du avgrens-ningssløyfen på side 27.

Avgrensningssløyfen er ødelagt. Kontroller hvilket signal LED-indikato-ren på ladestasjonen avgir. Hvis LED-lampen indikerer brudd på avgrens-ningssløyfen, må du finne ut hvor brud-det er. Skift den skadede delen av sløy-fen med en ny sløyfekabel, og skjøtmed en original kobling. Se Finnebrudd i sløyfekabelen på side 57.

ECO-modus er aktivert, og produktethar forsøkt å starte utenfor ladestasjo-nen.

Sett produktet i ladestasjonen. Startproduktet og lukk luken.

Sammenkoblingen mellom produktetog ladestasjonen er brutt.

Plasser produktet i ladestasjonen, oggenerer et nytt sløyfesignal. Se Slikoppretter du et nytt sløyfesignal på side35.

Avgrensningssløyfen krysses på vei tilog fra en øy.

Kontroller at avgrensningssløyfen erriktig montert. Se Slik installerer du av-grensningssløyfen på side 27.

Forstyrrelser fra metallgjenstander(gjerder, armeringsjern osv.) eller ned-gravde kabler.

Flytt avgrensningssløyfen og/eller opp-rett flere øyer i arbeidsområdet for åøke signalstyrken.

Hjulmotor blokkert Gress eller andre gjenstander har lagtseg rundt drivhjulet.

Undersøk drivhjulet og fjern gress ellerandre gjenstander.

Hjuldriftsproblem

Klippesystem blok-kert

Gress eller annet har lagt seg rundtknivdisken.

Undersøk knivskiven og fjern gress el-ler andre gjenstander.

Knivdisken ligger i en vannpytt. Flytt produktet, og forhindre at det sam-ler seg vann i arbeidsområdet.

48 - Feilsøking 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 49: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

Melding Årsak Tiltak

Innestengt Produktet står fast på et lite områdebak flere hindringer.

Undersøk om det finnes hindringer somgjør det vanskelig for produktet å flytteseg videre fra dette stedet.

Feil PIN-kode Feil PIN-kode er tastet. Fem forsøk ertillatt, og så blir produktet blokkert i entidsperiode.

Tast riktig PIN-kode. Hvis PIN-koden erfeil, bruker du koblingen i appen til åsende PIN-koden til den registrerte e-postadressen. Hvis du ikke har regi-strert en e-postadresse, kan du kontak-te din lokale Husqvarna-representant.

Tomt batteri Produktet finner ikke ladestasjonen. Endre plasseringen av guidekabelen.Se Slik installerer du guidekabelen påside 27.

Kontroller installasjonsinnstillingene forhvordan klipperen kan finne ladestasjo-nen. Se Finne ladestasjonen på side32.

Batteriet er oppbrukt. Skift batteriet. Se Batteri på side 44.

Antennen i ladestasjonen er defekt. Kontroller om indikatorlampen i lade-stasjonen blinker rødt. Se Indikatorlam-pen på ladestasjonen på side 55.

Spinner Produktet sitter fast i noe og har sklidd. Frigjør produktet, og utbedre årsaken tilat det ikke kjører. Hvis det skyldes våttgress, venter du til plenen er tørr før dubruker produktet.

Det finnes en bratt skråning i arbeid-sområdet.

Maksimal garantert helling er 70 %.Brattere skråninger bør isoleres. Se Slik plasserer du avgrensningssløyfen ien skråning på side 23.

Guidekabelen er ikke riktig installert ien skråning.

Påse at guidekabelen er installert dia-gonalt over skråningen. Se Slik installe-rer du guidekabelen på side 27.

Hjulmotor overbe-lastet

Produktet har satt seg fast i noe. Frigjør produktet, og utbedre årsaken tilat det ikke kjører. Hvis det skyldes våttgress, venter du til plenen er tørr før dubruker produktet.

Ladestasjonenblokkert

Kontakten mellom ladekontaktene ogkontaktklemmene kan være dårlig ogproduktet har gjort flere forsøk på la-ding.

Sett produktet i ladestasjonen, og kon-troller at ladekontaktene og kontakt-klemmene har god kontakt. Rengjørkontakten og ladeplatene.

En gjenstand blokkerer og produktetkan ikke gå inn i ladestasjonen.

Fjern gjenstanden.

Bunnplaten er vippet eller bøyd. Kontroller at bunnplaten er plassert pået jevnt underlag.

1404 - 001 - 11.12.2019 Feilsøking - 49

Page 50: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

Melding Årsak Tiltak

Sitter fast i lade-stasjonen

Produktet glir på bunnplaten. Rengjør bunnplaten.

Det står en gjenstand i veien for pro-duktet og hindrer det i å forlate ladesta-sjonen.

Fjern gjenstanden.

Opp ned Produktet heller for mye eller har veltet. Snu produktet riktig vei.

Gressklipperen ervippet.

Produktet heller mer enn maksimum-svinkelen.

Flytt produktet til et flatt område.

Løftet En blokkering har aktivert løftesensore-ne og ført til at produktet stopper.

Ta produktet bort fra blokkeringen. Hvisproblemet vedvarer, må du få hjelp fraen autorisert servicetekniker.

Problem med kolli-sjonssensoren

Produktets karosseri kan ikke bevegeseg fritt rundt chassiset.

Kontroller at produktets karosseri kanbevege seg fritt rundt chassiset.

Hvis problemet vedvarer, må du fåhjelp fra en autorisert servicetekniker.

For bratt skråning Gressklipperen har stoppet fordi skrå-ningen er for bratt.

Bytt installasjonen av avgrensnings-sløyfen for å ekskludere denne brattedelen av arbeidsområdet. Se Slik finnerdu ut hvor du skal plassere avgrens-ningssløyfen på side 21.

Alarm! Klipperener slått av

Alarmen ble aktivert fordi produktet bleslått AV.

Juster sikkerhetsnivået i Sikkerhet-me-nyen. Se Sikkerhet (kun Bluetooth® )på side 35.

Alarm! Gressklip-peren er stoppet.

Alarmen ble aktivert fordi produktet blestoppet.

Alarm! Gressklip-peren har blitt flyt-tet

Alarmen ble aktivert fordi produktet bleflyttet.

Alarm! Utenfor Ge-oFence

Alarmen ble aktivert fordi klipperen varutenfor GeoFence-området.

Juster tyverisikringsområdet (GeoFen-ce) i Automower Connect-menyen.

50 - Feilsøking 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 51: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

Melding Årsak Tiltak

Elektronikkpro-blem

Midlertidig elektronisk eller fastvarere-latert problem.

Start produktet på nytt.

Hvis problemet vedvarer, må du fåhjelp fra en autorisert servicetekniker.Sløyfesensorpro-

blem

Problem med lade-systemet

Steilesensorpro-blem

Midlertidig problem

Problem medSTOP-knappen

Ultrasonisk pro-blem

GPS-navigasjons-problemer

Vinkelsensorpro-blem

Problem ved bytteav ledning

Ugyldig kombina-sjon av underen-heter

Ugyldig system-konfigurasjon

Midlertidig batteri-problem

Midlertidig batteri- eller fastvarerelatertproblem.

Start produktet på nytt.

Hvis problemet vedvarer, må du fåhjelp fra en autorisert servicetekniker.Batteriproblem

Feil sammenset-ning av batterier

Batteritypen er feil. Bruk kun originalbatterier som anbefa-les av produsenten.

Problem med lade-systemet

Midlertidige batteri- eller programvare-relaterte problemer i produktet.

Start produktet på nytt.

Hvis problemet vedvarer, må du fåhjelp fra en autorisert servicetekniker.

Batteritypen er feil. Bruk kun originalbatterier som anbefa-les av produsenten.

Ladestrøm for høy Feil eller defekt strømforsyningsenhet. Start produktet på nytt.

Hvis problemet vedvarer, må du fåhjelp fra en autorisert servicetekniker.

1404 - 001 - 11.12.2019 Feilsøking - 51

Page 52: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

Melding Årsak Tiltak

Problem med til-koblingen

Problem med Automower® Tilkoblings-modul.

Start produktet på nytt.

Hvis problemet vedvarer, må du fåhjelp fra en autorisert servicetekniker.

Utenfor arbeid-sområdet

Avgrensningssløyfens kontakter i lade-stasjonen er krysset.

Kontroller at avgrensningssløyfen erriktig tilkoblet. Se Slik finner du ut hvordu skal plassere avgrensningssløyfenpå side 21.

Avgrensningssløyfen ligger for nærkanten på arbeidsområdet.

Kontroller at avgrensningssløyfen erlagt i henhold til instruksjonene. Se Slikinstallerer du avgrensningssløyfen påside 27.Arbeidsområdet skråner for mye ved

avgrensningssløyfen.

Avgrensningssløyfen er lagt i feil ret-ning rundt en øy.

Forstyrrelser fra metallgjenstander(gjerder, armeringsjern osv.) eller ned-gravde kabler i nærheten.

Flytt avgrensningssløyfen og/eller opp-rett flere øyer i arbeidsområdet for åøke signalstyrken.

Produktet har problemer med å skillesignalene fra signalene fra en annenproduktinstallasjon i nærheten.

Plasser produktet i ladestasjonen, oggenerer et nytt sløyfesignal. Se Slikoppretter du et nytt sløyfesignal på side35.

Begrenset klippe-høyde

Motoren for justering av klippehøydenkan ikke bevege seg.

Undersøk klippehøydejusteringen ogfjern gress og annet uønsket materiale.Hvis problemet vedvarer, må du fåhjelp fra en autorisert servicetekniker.Uventet klippehøy-

de

Problemer medklippehøyde, drive

Klippehøyde blok-kert

Problemer medklippehøyde

Ingen strøm i lade-stasjonen

Feil eller defekt strømforsyningsenhet. Undersøk strømforsyningen. Skiftstrømforsyningen ved behov.

Strømbrudd. Finn og reparer årsaken til strømbrud-det.

Ingen kontakt mellom kontaktflatene ogladeplatene.

Påse at ladeplatene og kontaktplateneer tilkoblet.

Ubalanse i klippe-systemet

For få eller for mange blader. Undersøk bladene på knivplaten.

52 - Feilsøking 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 53: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

Melding Årsak Tiltak

Svakt GPS-signal Himmelen er dekket i store deler av ar-beidsområdet.

Fjern gjenstander som er til hindringhvis det er mulig.

Deaktiver funksjonen for GPS-naviga-sjon og bruk hagedekningsfunksjonen istedet. Se Hagedekning på side 33.

Problem med kolli-sjonssensoren,fremre/bakre

En blokkering av fått produktet til åstoppe.

Ta produktet bort fra blokkeringen ogundersøk årsaken til stansen.

Produktets karosseri kan ikke bevegeseg fritt rundt chassiset.

Fjern smuss og uønsket materiale mel-lom chassiset og karosseriet for å sikreat karosseriet til produktet kan bevegeseg fritt rundt chassiset.

Karosseriet til produktet er ikke instal-lert på riktig måte i gummidemperne.

Påse at gummidemperne er festet påriktig måte i karosseriet til produktet ogi chassiset.

1404 - 001 - 11.12.2019 Feilsøking - 53

Page 54: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

6.4 InformasjonsmeldingerTabellen nedenfor viser en rekke informasjonsmeldinger som kan vises i Automower® Connect.Kontakt den lokale Husqvarna-representanten hvis den samme meldingen vises ofte. Hvis du vil hamer informasjon, kan du se Meldinger på side 36.

Melding Årsak TiltakLavt batterinivå Produktet finner ikke ladestasjonen. Endre plasseringen av guidekabelen.

Se Slik installerer du guidekabelen påside 27.

Kontroller at ladestasjonen er riktigmontert. Se Finne ladestasjonen på si-de 32.

Batteriet er oppbrukt. Skift batteriet. Se Batteri på side 44.

Antennen i ladestasjonen er defekt. Kontroller om indikatorlampen i lade-stasjonen blinker rødt. Se Indikatorlam-pen på ladestasjonen på side 55. Det-te problemet krever handling av en au-torisert servicetekniker.

Innstillinger tilba-kestilt

Bekreftelse på at Tilbakestill alle bruke-rinnstillinger har blitt utført.

Dette er normalt. Ingen tiltak kreves.

Guide 1/2 ikke fun-net

Guidekabelen er ikke koblet til ladesta-sjonen.

Kontroller at guidekabelens kontakt erriktig koblet til ladestasjonen. Se Slik in-stallerer du guidekabelen på side 27.

Brudd i guidekabelen Finn ut hvor bruddet er. Skift ut denskadede delen av guidekabelen meden ny sløyfekabel, og skjøt med en ori-ginal kobling.

Guidekabelen er ikke koblet til avgrens-ningssløyfen.

Kontroller at guidekabelen er riktig kob-let til avgrensningssløyfen. Se Slik in-stallerer du guidekabelen på side 27.

Tilkoblingen er en-dret

Nytt sløyfesignal har blitt endret. Ingen tiltak.

Tilkoblingen er IK-KE endret

Kunne ikke endre sløyfesignalet. Opprett et nytt sløyfesignal. Prøv flereganger. Hvis problemet vedvarer, mådu få hjelp fra en autorisert servicetek-niker. Se Slik oppretter du et nytt sløy-fesignal på side 35.

For bratt skråning Produktet sluttet å klippe fordi skrånin-gen er for bratt.

Hvis dette problemet oppstår ofte, en-drer du installasjonen av avgrensnings-sløyfen for å ekskludere denne brattedelen av arbeidsområdet.

54 - Feilsøking 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 55: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

6.5 Indikatorlampen på ladestasjonenHvis installasjonen er fullt funksjonell, lyser indikatorlampen på ladestasjonen konstant eller blinkergrønt. Hvis noe annet skjer, følger du feilsøkingsveiledningen nedenfor.

Du finner mer hjelp på www.husqvarna.com. Hvis du fortsatt trenger hjelp, kontakter du den lokaleHusqvarna-representanten.

Lys Årsak Tiltak

Konstant grønt lys Gode signaler Ingen tiltak kreves.

Blinkende grøntlys

Signalene er gode, og ECO-modus eraktivert.

Ingen tiltak kreves.

Blinkende blått lys Avgrensningssløyfen er ikke koblet tilladestasjonen.

Kontroller at kontakten på avgrens-ningssløyfen er riktig montert på lade-stasjonen.

Brudd i avgrensningssløyfen Finn ut hvor bruddet er. Skift den ska-dede delen av sløyfen med en ny sløy-fekabel, og skjøt med en original kob-ling.

Blinkende rødt lys Forstyrrelse i antennen til ladestasjo-nen

Kontakt den lokale Husqvarna-repre-sentanten.

Konstant rødt lys Feil i kretskortet eller feil strømforsy-ning i ladestasjonen. Feilen må utbe-dres av en autorisert servicetekniker.

Kontakt den lokale Husqvarna-repre-sentanten.

1404 - 001 - 11.12.2019 Feilsøking - 55

Page 56: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

6.6 SymptomerHvis produktet ikke fungerer som forventet, følger du feilsøkingsveiledningen nedenfor.

Du finner vanlige spørsmål på www.husqvarna.com med mer detaljerte svar på en rekke vanligespørsmål. Kontakt den lokale Husqvarna-representanten hvis du fortsatt ikke finner årsaken til feilen.

Symptomer Årsak Tiltak

Produktet har pro-blemer med å dok-ke.

Avgrensningssløyfen er ikke lagt i enrett linje langt nok ut fra ladestasjonen.

Kontroller at ladestasjonen er installertsom beskrevet i instruksjonene. Se Slikinstallerer du ladestasjonen på side 26

Ladestasjonen er plassert i en skrå-ning.

Plasser ladestasjonen på en helt flatoverflate. Se Slik finner du ut hvor duskal plassere ladestasjonen på side 20.

Produktet aktive-res på feil tids-punkt.

Klokka må stilles. Still klokka. Se Tid og dato på side 35.

Feil start- og stoppetider for klipping. Tilbakestill starttidspunktet og endreTidsplan-innstillingene. Se Tidsplan påside 31.

Produktet vibrerer. Skadede kniver fører til ubalanse i klip-pesystemet.

Inspiser knivene og skruene, og skiftdem om nødvendig. Se Bytt ut knivene.på side 41.

For mange kniver i samme posisjon fø-rer til ubalanse i klippesystemet.

Kontroller at bare én kniv er montert påhver skrue.

Forskjellige versjoner (tykkelser) avHusqvarna-kniver brukes.

Sjekk om knivene er i forskjellige ver-sjoner.

Produktet kjører,men knivskiven ro-terer ikke.

Produktet leter etter ladestasjonen. Ingen tiltak. Knivskiven roterer ikke nårproduktet søker etter ladestasjonen.

Produktet klipper ikortere perioderenn vanlig mellomladinger.

Knivskiven er blokkert av gress ellerandre ting.

Fjern og rengjør knivskiven. Se Bytt utknivene. på side 41.

Batteriet er oppbrukt. Skift batteriet. Se Batteri på side 44.

Både klippetid ogladetid er kortereenn vanlig.

Batteriet er oppbrukt. Skift batteriet. Se Batteri på side 44.

Produktet står par-kert i ladestasjo-nen i flere timer avgangen.

STOP-knappen har blitt aktivert. Kontroller at START-knappen er trykketned.

Parkeringsmodus er aktivert. Velg driftsmodus i Automower® Accesseller Automower® Connect.

Produktet har ikke lov til å kjøre hvisbatteritemperaturen er for høy eller forlav.

Kontroller at ladestasjonen er plassert iet område som er beskyttet mot solen.

56 - Feilsøking 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 57: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

Symptomer Årsak Tiltak

Ujevne klippere-sultater

Produktet arbeider for få timer per dag. Øke gressklippingstiden. Se Tidsplanpå side 31.

Hvor ofte?-innstillingen er feil i forholdtil arbeidsområdets utforming.

Kontroller at riktig verdi er valgt forHvor ofte?.

Arbeidsområdets utforming krever brukav Område 1-5 for at produktet skal fin-ne områdene som ligger langt borte.

Bruk Område 1–5 for å styre produktettil et avsidesliggende område. Se Slikangir du Hagedekning-funksjonen påside 33.

Arbeidsområdet er for stort. Prøv å begrense arbeidsområdet ellerforlenge klippetiden. Se Tidsplan på si-de 31.

Sløve kniver. Skift ut alle knivene. Se Bytt ut knivene.på side 41.

Høyt gress i forhold til den innstilte klip-pehøyden

Øk klippehøyden, og reduser den der-etter gradvis.

Oppsamling av gress ved knivskiven el-ler rundt motorakselen

Kontroller at knivskiven roterer fritt oglett. Hvis ikke skrur du av knivskiven ogfjerner gress og fremmedelementer. Se Slik rengjør du knivskiven på side 40.

6.7 Finne brudd i sløyfekabelenBrudd i sløyfekabelen skyldes vanligvis utilsiktetfysisk skade på kabelen, for eksempel vedhagearbeid med spade. I land med tele kan ogsåskarpe steiner flytte seg i bakken og skadekabelen. Brudd kan også skyldes at kabelen blestrammet for mye da den ble installert.

Hvis gresset klippes for lavt like etterinstallasjonen, kan isolasjonen på kabelen bliskadet. Skader på isolasjonen kan vise seg førstflere uker eller måneder senere. Unngå dette vedalltid å velge maksimal klippehøyde de førsteukene etter installasjonen, og senk deretterhøyden ett trinn om gangen annenhver uke tilønsket klippehøyde er nådd.

En defekt skjøt i sløyfeledningen kan også føre tilbrudd flere uker etter at skjøtingen ble utført. Endefekt skjøt kan for eksempel skyldes at denoriginale koblingen ikke ble trykt hardt nok innmed tang, eller at det er brukt en kobling meddårligere kvalitet enn den originale. Kontrollerførst alle kjente skjøter før ytterligere feilsøkingforetas.

Et kabelbrudd kan lokaliseres ved å gradvishalvere sløyfelengden der bruddet kan befinne

seg, helt til det bare er en svært kort del avkabelen igjen.

Følgende metode fungerer ikke hvis ECO-moduser aktivert. Kontroller først at ECO-modus er slåttav. Se ECO-modus på side 32.

1. Kontroller at indikatorlampen påladestasjonen blinker blått, noe somindikerer brudd i avgrensningssløyfen. Se Indikatorlampen på ladestasjonen på side55.

2. Kontroller at avgrensningssløyfens tilkoblingtil ladestasjonen er riktig tilkoblet oguskadet. Kontroller at indikatorlampen påladestasjonen fortsatt blinker blått.

1404 - 001 - 11.12.2019 Feilsøking - 57

Page 58: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

STRØM

G1

AL

AR

3. Bytt om tilkoblingene mellom guidekabelenog avgrensningssløyfen i ladestasjonen.

Start med å bytte koblingene AL og G1.Enkelte modeller har ekstra guidekabler(G2, G3). Den samme fremgangsmåten kanfølges for dem.

Hvis indikatorlampen lyser grønt, er det etbrudd i avgrensningssløyfen mellom AL ogpunktet der guidekabelen er koblet tilavgrensningssløyfen (tykk, svart strek iillustrasjonen).

Guide

G1

AL

For å rette opp feilen trenger duavgrensningssløyfen, kontakten(e) ogkoblingen(e):

a) Hvis den mistenkte avgrensningssløyfener kort, er det enklest å bytte heleavgrensningssløyfen mellom AL og punktet

der guidekabelen er koblet tilavgrensningssløyfen (tykk, svart strek).

b) Hvis den mistenkte avgrensningssløyfener lang (tykk, svart strek), gjør du somfølger: Sett AL og G1 tilbake til sineopprinnelige posisjoner. Koble deretter fraAR. Koble en ny sløyfeledning til AR. Kobleden andre enden av den nyesløyfeledningen til midten på den mistenkteavgrensningssløyfen.

AR

Hvis indikatorlampen begynner å lyse grønt,er bruddet et sted mellom den frakobledeenden og punktet der den nye ledningen blekoblet til (tykk, svart strek nedenfor). I så fallflytter du tilkoblingen for den nye ledningennærmere den frakoblede enden (omtrentmidt på den mistenkte ledningsdelen) ogkontrollerer på nytt om indikatorlampen lysergrønt.

58 - Feilsøking 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 59: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

Fortsett til det bare er en svært kort del avledningen som utgjør forskjellen mellomkontinuerlig grønt lys og blinkende blått lys.Følg deretter instruksjonen i trinn 5nedenfor.

4. Hvis indikatorlampen fremdeles blinker blått itrinn 3 ovenfor: Sett AL og G1 tilbake til sineopprinnelige posisjoner. Bytt deretter AR ogG1. Hvis indikatorlampen nå lyserkontinuerlig grønt, frakobler du AL og kobleren ny avgrensningssløyfe til AL. Koble denandre enden av den nye ledningen til midtenpå den mistenkte avgrensingssløyfen. Bruksamme fremgangsmåte som i 3a) og 3b)ovenfor.

5. Når bruddet er funnet, skifter du ut denskadede delen med en ny kabel. Bruk alltidoriginale koblinger.

1404 - 001 - 11.12.2019 Feilsøking - 59

Page 60: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

7 Transport, oppbevaring og avhending7.1 TransportDe medfølgende litiumionbatteriene samsvarermed kravene i loven om farlige varer.

• Følg alle gjeldende nasjonale forskrifter.• Følg de spesifikke kravene på emballasje og

etiketter for kommersiell transport, inkludertav tredjeparter og fraktleverandører.

7.2 Lagring• Lad produktet helt opp. Se Slik lader du

batteriet på side 38.• Slå av produktet. Se Slik slår du av

produktet på side 38.• Rengjør produktet. Se Rengjør produktet. på

side 40.• Oppbevar produktet på et tørt og frostfritt

sted.• Oppbevar produktet med alle hjulene på et

plant underlag.• Hvis du oppbevarer ladestasjonen

innendørs, må du koble fra og fjernestrømforsyningen og alle kontaktene fraladestasjonen. Plasser enden av hver enkeltkontaktledning i en beskyttelsesboks forkontakt.

Merk: Hvis du oppbevarer ladestasjonenutendørs, må du ikke koble frastrømforsyningen og kontaktene.

• Kontakt Husqvarna-salgsrepresentanten forinformasjon om hvilket tilbehør som ertilgjengelige for produktet ditt.

7.3 Kassering• Følg lokale gjenvinningsbestemmelser og

gjeldende regelverk.• Hvis du har spørsmål om hvordan du tar ut

batteriet, kan du se Slik fjerner du batterietpå side 60.

7.3.1 Slik fjerner du batteriet

OBS: Batteriet må bare fjernes nå dukaster produktet.

1. Slå av produktet. Se Slik slår du avproduktet på side 38.

2. Snu produktet opp-ned.

3. Fjern de seks skruene, og ta avbatteridekselet.

4. Fjern de to skruene og ta ut festet.

60 - Transport, oppbevaring ogavhending

1404 - 001 - 11.12.2019

Page 61: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

5. Koble fra de to kablene fra batteriet, og ta utbatteriet.

1404 - 001 - 11.12.2019 Transport, oppbevaring ogavhending - 61

Page 62: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

8 Tekniske data

8.1 Tekniske dataDimensjoner Automower® 435X AWD

Lengde, cm/tommer. 93/36,6

Bredde, cm/tommer. 55/21,6

Høyde, cm/tommer. 29/11,4

Vekt, kg/lbs 17,3/38,1

Elektrisk system Automower® 435X AWD

Batteri, litium-ion 18 V / 5,0 Ah art.nr. 590 81 01-01

Batteri, litium-ion 18 V / 4,9 Ah art.nr. 590 81 01-02

Strømforsyning, V / 28 V DC 100–240

Lengde på lavspenningskabel, m/fot 10/33

Middelverdi strømforbruk ved maksimal bruk 7 kWh/md. i et 1250 M2

Ladestrøm, A DC 7

Vanlig klippetid, min 100

Vanlig ladetid, min 30

Antenne til avgrensningssløyfe Automower® 435X AWD

Frekvensbånd for drift, Hz 300–80000

Maksimal radiofrekvenseffekt, mW ved 60 m 6 <25

Utslipp av støy målt i miljøet som lydeffekt7 Automower® 435X AWD

Målt lydnivå, dB (A) 60

Garantert lydnivå, dB (A) 62

Lydtrykknivå i nærheten av førerens øre, dB (A) 8 49

Støyutslippserklæringene oppfyller kravene i EN 50636-2-107:2015

6 Maksimum aktiv utgangseffekt til antenner i frekvensområdet der radioutstyret fungerer.7 Utslipp av støy til omgivelsene målt som lydeffekt (LWA) i henhold til Europaparlaments- og råds-

direktiv 2000/14/EF og New South Wales-forskriften «Protection of the Environment OperationsRegulation 2017, Noise Control». Garantert lydeffekt omfatter ulik produksjon samt variasjon fratestkoden med 1–3 dB (A).

8 Usikkerhetsfaktorer ved lydtrykknivå KpA, 2–4 dB (A)

62 - Tekniske data 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 63: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

Klipping Automower® 435X AWD

Klippesystem Tre svingbare kniver

Maksimal klippemotorhastighet, o/min 2475

Strømforbruk under klipping, W ± 20 % 40

Klippehøyde, cm/tommer. 3-7/1,2-2,8

Klippebredde, cm/tommer. 22/8,7

Smaleste mulige passasje, cm/tommer. 60/24

Maksimal vinkel for arbeidsområde, % 70

Maksimal vinkel for avgrensningssløyfe, % 50

Maksimal lengde på avgrensningssløyfe, m/tommer 800/2600

Maksimal lengde på guidesløyfe, m/fot 400/1300

Arbeidskapasitet, m2 / yd2, ± 20 % 3500

IP-klassifisering Automower® 435X AWD

Robotgressklipper IPX4

Ladestasjon IPX1

Strømtilførsel IPX4

Frekvensbåndstøtte

Bluetooth® Frekvensområde 2400,0–2483,5 MHz

Automower® Connect 2G GSM 850 MHz

E-GSM 900 MHz

DCS 1800 MHz

PCS 1900 MHz

Automower® Connect 3G Bånd 19 (800 MHz)

Bånd 5 (850 MHz)

Bånd 8 (900 MHz)

Bånd 2 (1900 MHz)

Bånd 1 (2100 MHz)

1404 - 001 - 11.12.2019 Tekniske data - 63

Page 64: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

Frekvensbåndstøtte

Automower® Connect 4G Bånd 12 (700 MHz)

Bånd 17 (700 MHz)

Bånd 28 (700 MHz)

Bånd 13 (700 MHz)

Bånd 20 (800 MHz)

Bånd 26 (850 MHz)

Bånd 5 (850 MHz)

Bånd 19 (850 MHz)

Bånd 8 (900 MHz)

Bånd 4 (1700 MHz)

Bånd 3 (1800 MHz)

Bånd 2 (1900 MHz)

Bånd 25 (1900 MHz)

Bånd 1 (2100 MHz)

Bånd 39 (1900 MHz)

Energiklasse

Bluetooth® Utgangseffekt 8 dBm

Automower® Connect 2G Energiklasse 4 (for GSM/E-GSM) 33 dBm

Energiklasse 1 (for DCS/PCS) 30 dBm

Energiklasse E2 (for GSM-/E-GSM-bånd)

27 dBm

Energiklasse E2 (for DCS-/PCS-bånd) 26 dBm

Automower® Connect 3G Energiklasse 3 24 dBm

Automower® Connect 4G Energiklasse 3 23 dBm

Husqvarna AB garanterer ikke at produktet er fullt kompatibelt med andre typer trådløse systemer, somfjernkontroller, radiosendere, nedgravde dyregjerder og lignende.

Produktene er produsert i England eller Tsjekkia. Se informasjon på typeskiltet. Se Innledning på side3.

8.2 Registrerte varemerkerBluetooth® ordmerket og logoene er registrerte varemerker for Bluetooth SIG, inc., og bruk av slikemerker fra Husqvarna skjer under lisens.

64 - Tekniske data 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 65: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

9 Garanti9.1 Garantivilkårgarantien garanterer at produktet vil fungere i toår fra kjøpsdatoen. Garantien dekker alvorligematerialfeil og produksjonsfeil. I garantiperiodenvil vi erstatte produktet eller reparere det utenkostnad hvis følgende betingelser er oppfylt:

• Produktet og ladestasjonen må bare brukesi samsvar med instruksene i dennebruksanvisningen. Denneprodusentgarantien påvirker ikkegarantirettigheter mot forhandleren/butikken.

• Sluttbrukere eller uautoriserte tredjepartermå ikke prøve å reparere produktet.

Eksempler på feil som ikke dekkes av garantien:

• Skade forårsaket av inntrenging av vannetter bruk av høytrykksspyler, eller skadegrunnet at enheten har vært under vann, foreksempel når kraftig regnvær dannervanndammer.

• Skade som følge av lynnedslag.• Skade forårsaket av feil oppbevaring eller

håndtering av batteriet.• Skade som følge av at det er brukt et annet

batteri enn et Husqvarna originalbatteri.• Skade forårsaket av ikke å ha brukt originale

reservedeler og tilbehør fra Husqvarna, foreksempel kniver og installasjonsmateriale.

• Skade på sløyfekabel.• Skade forårsaket av uautorisert endring av,

eller tukling med, produktet eller produktetsstrømforsyning.

Knivene og hjulene regnes som slitedeler ogdekkes ikke av garantien.

Hvis det oppstår en feil med Husqvarna-produktet ditt, må du kontakte Husqvarnaskundeservice for ytterligere instruksjoner. Hakvitteringen og produktets serienummertilgjengelig når du kontakter Husqvarnaskundeservice.

1404 - 001 - 11.12.2019 Garanti - 65

Page 66: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

10 EF-samsvarserklæring10.1 EF-samsvarserklæringHusqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, Sverige,tlf.: + 46-36-146500, erklærer herved atHusqvarna Automower® 435X AWD medserienummer datert 2019 uke 1 eller senere (åretog uken er angitt på typeskiltet, etterfulgt avserienummeret), samsvarer med kravene iRÅDSDIREKTIV:

• Direktivet angående maskiner 2006/42/EF.

• Spesifikke krav til batteridrevne,elektriske robotgressklippere EN50636-2-107: 2015.

• Elektromagnetiske felt EN 62233: 2008.• Direktivet om å begrense bruken av

bestemte farlige stoffer 2011/65/EU.

• Følgende standard gjelder: EN50581:2012

• Direktivet angående støyutslipp frautendørsutstyr 2000/14/EU. Se informasjonom støyutslipp og klippebredde i Tekniskedata på side 62.

For Husqvarna Automower® 435X AWD:Kontrollorgan RISE SMP SvenskMaskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07Uppsala, Sweden har utgitt en rapportangående vurdering av overensstemmelsemed tillegg VI i Rådsdirektiv fra 8. mai 2000"angående utslipp av støy til omgivelsene"2000/14/EF.

• Direktivet angående krav for radioutstyr2014/53/EU. Følgende standarder er blittbrukt:

• ETSI EN 303 447 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet:

• ETSI EN 301 489-1 V2.2.0

For Husqvarna Automower® 435X AWD,utstyrt med Automower® Connect-modulen,gjelder også

• ETSI EN 301 489-19 V2.1.0• ETSI EN 301 489-52 V3.1.1• ETSI EN 301 908-2 V11.1.1

For Husqvarna Automower® 435X AWD utstyrtmed Bluetooth®, gjelder også• ETSI EN 300 328 V2.1.1• ETSI EN 301 489-17 V3.1.1

Huskvarna 2019-12-02

Lars Roos

Global R&D Director, Robotic category

(Autorisert representant for Husqvarna AB ogansvarlig for teknisk dokumentasjon.)

66 - EF-samsvarserklæring 1404 - 001 - 11.12.2019

Page 67: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

1404 - 001 - 11.12.2019 EF-samsvarserklæring - 67

Page 68: 435X AWD HUSQVARNA AUTOMOWER

www.husqvarna.com

AUTOMOWER© er et varemerke som eies av Husqvarna AB.

Copyright © 2019 HUSQVARNA. Med enerett.

Originale instruksjoner

1141841-21

2019-12-20