5000 internete, adresu messenger, yahoo! messenger, aol instant messenger, qq ir kitomis bendravimo

Download 5000 internete, adresu Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger, QQ ir kitomis bendravimo

Post on 04-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite suþinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas:

  http://www.philips.com

  SPZ 5000Uþregistruokite savo produktà ir gaukite visà reikiamà pagalba internete, adresu www.philip.com/welcome

  Naudojimosi instrukcijø knygelë

 • 2

  TURINYS

  1 Jûsø Kamera................................3

  2 Pradëkite ....................................5

  3 Naudokite savo kamerà video pokalbiams .................................7

  4 Philips CamSuite...........................8

  5 Philips CamSuite Capture ................9

  6 Kameros valdiklio SPZ5000 funkcijos ...................................13

  7 Programinës árangos atnaujinimas....18

  8 Techniniai duomenys ....................19

  9 Daþnai uþduodami klausimai (DUK) ...20

  10 Aptarnavimas ir pagalba ................23

  Sveiki atvykæ....................................................3

  Kà rasite dëþëje ...............................................3

  Funkcijø perþiûra .............................................4

  (Pasirinktinai) Kameros programinës árangos ir valdikliø ádiegimas...........................5

  Kameros prijungimas prie jûsø namø/neðiojamojo kompiuterio .......................6

  Nuotraukos fotografavimas ir perþiûra ............9

  Áraðykite ir grokite video ..................................9

  Rodymo reþimas .............................................9

  Vaizdavimo rezoliucija ...................................10

  Galerija ..........................................................10

  Nuotraukø/Video meniu..........................10

  Atidarykite nuotraukø/video katalogà .....10

  Siøskite nuotraukas/video failus elektroniniu paðtu...................................11

  Iðtrinkite nuotraukas/video failus ið galerijos..............................................11

  Nusiøskite video á YouTube.....................11

  Nustatymai ....................................................14

  Bendrieji nustatymai...............................14

  Video – vaizdo nustatymai......................15

  Audio – garso nustatymai ......................16

  Funkcijø nustatymai ...............................17

  Philips CamSuite programinës árangos versija ...............................................18

  Atsisiøskite naujausià programinæ árangà ir valdiklá internetu ..............................18

  Atnaujinkite programinæ árangà naudodamiesi Philips Intelligent Agent..........18

  Kaip man sureguliuoti vaizdo kokybæ? ..........20

  Mano Philips SPZ5000 kameros mikrofonas neveikia (tinkamai). Kà man daryti? ..............20

  Philips SPZ5000 naudojimas sulëtina mano namø/neðiojamojo kompiuterio darbà. Kà man daryti? ...................................21

  Ekrane nerodomas vaizdas. Kà man daryti? ..............................................22

  Kaip atstatyti gamyklinius Philips kameros nustatymus?...................................22

  Reikalinga pagalba? ......................................23

  Informacija klientui........................................23

  Atsargumo priemonës............................23

  Autorinës teisës......................................23

  Atsakomybës atsisakymas .....................23

  FCC reglamento atitikimas......................24

  Elektromagnetinio lauko (EMF) reglamento atitikimas .............................24

  Perdirbimas............................................24

  Garantijos galiojimo nutraukimas...........25

  Gedimø apribojimai ................................25

  © 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

  Visos teisës saugomos.

 • PASTABOS

  3

  1. JÛSØ KAMERA

  Sveikiname ásigijus naujà produktà ir sveiki atvykæ á Philips! Norëdami pasinaudoti visais Philips teikiamais privalumais uþregistruokite savo produktà internete, adresu www.philips.com/welcome.

  www.philips.com/welcome puslapyje pasirinkite sau tinkamà kalbà ir spauskite mygtukà “Registruoti mano produktà”. Norëdami baigti registracijos procesà, sekite ekrane rodomomis instrukcijomis.

  Naudojimosi instrukcijas praðome perskaityti atidþiai ir naudotis jomis ateityje.

  Philips SPZ5000 kamera, kurià jûs kà tik ásigijote, yra pagaminta pagal aukðèiausius standartus, todël ja be vargo naudotis galësite eilæ metø. Nuostabus vaizdas ir nuostabi garso kokybë, ðtai kà jûs gaunate su kamera SPZ5000. Kamera Philips SPZ5000 gali bûti pritaikoma labai ávairiai.

  Naudokite Philips SPZ5000 kamerà video pokalbiams. Kamera veikia naudojantis Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger, QQ ir kitomis bendravimo programomis, bei palaiko VoIP (Voice over Internet Protokolas) teikiamas paslaugas;

  Sukurkite savo asmeninius video ir pasidalinkite jais su ðeima ar draugais naudodamiesi YouTube;

  Kai ádiegsite visas Philips teikiamas funkcijas, naudokitës greito fotografavimo (snapshot) mygtuku, norëdami lengvai ir greitai fotografuoti ir pasidalinti nuotraukos per Facebook, Flickr, MySpace ir pan.;

  Po to, kai ádiegsite Philips CamSuite, galësite mëgautis specialiomis funkcijomis kaip “Fun Frame” (Linksmas rëmelis), “Fun logo” (Linksmas logotipas) ir “Fun effect” (Linksmas efektas), kurias teikia minëtoji programa.

  Sekantys ðios naudojimosi instrukcijos skyriai jums suteiks iðsamø apraðymà apie ádiegimo procesà ir paaiðkins kaip naudotis kamera Philips SPZ5000.

  Praðome pasitikrinti ar kameros Philips SPZ5000 dëþëje yra visi elementai.

  Kamera Philips SPZ5000

  Greitos pradþios gidas

  Ádiegimo diskas, áskaitant

  Kameros naudojimosi instrukcijas

  Webcam Driver SPZ5000

  Philips CamSuite

  Philips Intelligent Agent

  Video:

  Video pasidalinimas:

  Greitas fotografavimas:

  Specialûs efektai:

  Sveiki atvykæ

  Kà rasite dëþëje

 • 4

  ... JÛSØ KAMERA

  1. Greito fotografavimo mygtukas

  2. Maitinimo LED lemputë

  3. Fokusavimo þiedelis

  4. Integruotas mikrofonas

  5. Sujungimas sukinëjimui

  6. Gnybtas su guminiu rëmeliu

  7. USB jungtis

  Kai ádiegtos visos Philips naudojimo funkcijos, galite fotografuoti tiesiog vienu paspaudimu

  Uþsidega kai kamera yra naudojama

  Rankinis vaizdo fokusavimas

  Pokalbio ar áraðymo metu naudojamas garso ir balso fiksavimui

  Kameros fiksuojamo vaizdo erdvës pakeitimas rankiniu bûdu

  Pritvirtinkite kamera prie savo namø/neðiojamojo kompiuterio monitoriaus/ekrano

  Sulenkite gnybtà kai kamera yra padedama ant stalo ar (didelio) stalinio monitoriaus

  Prijunkite kamera prie savo namø/neðiojamojo kompiuterio USB lizdo

  Maitinimo tiekimas, kai kamera yra prijungta prie jûsø namø/neðiojamojo kompiuterio

  Funkcijø perþiûra

  25

  ... APTARNAVIMAS IR PAGALBA

  Visø nereikalingø pakavimo medþiagø buvo atsisakyta. Mes padarëme viskà, kas ámanoma, kad pakavimo medþiagas galëtumëte lengvai atskirti pagal jø medþiagà.

  Praðome vadovautis vietinëmis pakavimo medþiagø iðmetimo taisyklëmis.

  CD-ROM programinë áranga yra parduodama be jokiø garantijø. Taip yra todël, kad programa gali bûti naudojama ávairiose kitø programø aplinkose, todël suteikti garantijà yra netikslinga.

  Pardavëjas nëra atsakingas uþ jokius netiesioginius, specialius, atsitiktinius ar pasekmiø sukeltus sutrikimus, (áskaitant ir verslo, turto praradimus), kurie ávyksta dël naudojimo sutarties sàlygø ar civilinës teisës paþeidimø (áskaitant ir neatsargumà), produkto atsakomybës ar kokiø kitø prieþasèiø, net jei pardavëjas ar jo atstovas buvo perspëti apie tokiø nuostoliø ir sutrikimø galimybæ ir net jei priemonës, kuriø buvo imtasi paþeidimams paðalinti, nepateisino savo pirminio tikslo.

  Áspëjimas

  � Plastikiniai maiðeliai gali bûti pavojingi. Norëdami iðvengti keliamo pavojaus, laikykite ðá maiðelá atokiai nuo kûdikiø ir maþø vaikø.

  Garantijos galiojimo nutraukimas

  Gedimø apribojimai

 • 24

  FCC reglamento atitikimas Elektromagnetinio lauko (EMF) reglamento atitikimas

  Perdirbimas

  Pastaba

  Ðis árenginys buvo iðbandytas ir jis pilnai atitinka B klasës skaitmeniniø árenginiø normas, tai pat FCC Taisykliø 15 dalá.

  Ðios normos yra sukurtos tam, kad bûtø apsisaugojama nuo kenksmingø trikdþiø.

  Árenginys atitinka 15 FCC Taisykliø dalá.

  Veikimas yra paremtas dvejomis sàlygomis:

  Jeigu árenginys nëra instaliuotas ir naudojamas pagal instrukcijas, jis gali gaminti, naudoti ir spinduliuoti radijo daþnio energijà, o tai blogai veikia ðalia esanèius radijo árenginius.

  Bet nëra garantijos, kad trikdþiai neatsiras netgi áprastinio instaliavimo metu. Jeigu ðis árenginys skleidþia trikdþius ðalia esantiems radijo ir televizijos árenginiams (tai galite patikrinti tiesiog iðjungdami ir vël ájungdami árenginá), mes patariame vartotojui sumaþinti trikdþius vienu ið toliau iðvardintø bûdø:

  Perkelkite a