ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his...

of 53 /53
ความเหมือน และความแตกต่างทาง วัฒนธรรมของช มชน ครูวิภา แจ่มฤทธิ วัฒนธรรมของช มชน ครูวิภา แจ่มฤทธิ

Upload: prachoom-rangkasikorn

Post on 12-Jan-2017

163 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ความเหมอืนและความแตกต่างทางวฒันธรรมของชุมชน

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

วฒันธรรมของชุมชน

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 2: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ทบทวนปัจจัยที�มอีทิธิพล ต่อการตั"งถิ�นฐาน

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

ต่อการตั"งถิ�นฐาน

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 3: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ปัจจัยทางภูมศิาสตร์

2.ลกัษณะภูมอิากาศ

1.ลกัษณะภูมปิระเทศ

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

2.ลกัษณะภูมอิากาศ

3.ทรัพยากรธรรมชาติ

Page 4: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

บริเวณที�สูง

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

ลกัษณะภูมปิระเทศ

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

1picture_de

Page 5: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

ภูเขาครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 6: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ที�ราบลุ่มใกล้แม่นํ"า

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 7: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ที�ชายฝั�งทะเล

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 8: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ชุมชนภาคเหนือ

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 9: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ลกัษณะภูมอิากาศ

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

หนาว เยน็

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 10: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ทรัพยากรธรรมชาติ

ป่าไม้

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 11: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

อาศัยแพชุมชนภาคกลาง

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 12: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ชุมชนภาคกลาง

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

บ้านใต้ถุนสูง ป้องกนันํ"าท่วมครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 13: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ชุมชนภาคกลาง

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

อาชีพปลูกข้าวครวูภิา แจม่ฤทธิ�

1picture_de

Page 14: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

เครื�องเงนิ

บุญบั"งไฟ ขอฝน

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

เครื�องเงนิชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 15: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ชุมชนภาคใต้

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

ประเพณแีข่งเรือกอและ จงัหวดันราธิวาส

Page 16: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

สวนยางพารา

ชุมชนภาคใต้

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 17: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 18: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

ไส้อั�วครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 19: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

นํ"าพริกหนุ่มครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 20: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

แกงแคครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 21: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

ข้าวซอยไก่ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 22: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

แกงโฮะครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 23: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

ขนมจนีนํ"าเงี"ยวครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 24: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

นํ"าพริกอ่อง

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 25: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

เลี"ยงขนัโตกครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 26: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 27: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 28: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

ตาํมะละกอครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 29: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

ตาํแตงครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 30: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

ตาํถั�วครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 31: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

แจ่วบอง

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 32: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

ไส้กรอก

Page 33: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

ปลาร้าครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 34: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 35: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

ผกัเหนาะครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 36: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ลูกเนียง

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

สะตอ

Page 37: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

แกงเหลอืง ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 38: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

แกงไตปลาครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 39: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ข้าวยาํ

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 40: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 41: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

นํ"าพริกกะปิครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 42: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

แกงเขยีวหวาน

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

นํ"าพริกลงเรือ

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 43: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

แกงส้มครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 44: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

แกงเลยีงครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 45: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

แกงเผด็ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 46: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ผดัไทย

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 47: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

ต้มยาํกุ้ง

Page 48: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 49: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ภาคเหนือ/ความเชื�อ

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 50: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ภาคเหนือ/ความเชื�อ

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

ผเีลี"ยงปู่และย่าครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 51: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ภาคใต้/ความเชื�อ

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

แม่ย่านางเรือครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 52: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ภาคกลาง/ความเชื�อ

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

แม่โพสพ

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

Page 53: ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน+553+55t2his p03 f02-1page

ใบกจิกรรม ให้นักเรียนเขยีนแผนผงัความคดิ

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�

แผนผงัความคดิอาหารแต่ละภูมภิาค

ครวูภิา แจม่ฤทธิ�