การนับวันเดือนปีทางสุริยคติ+564+54his p04...

of 13 /13
ครูประภัสสร สิทธิศักดิ

Upload: prachoom-rangkasikorn

Post on 12-Jan-2017

137 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: การนับวันเดือนปีทางสุริยคติ+564+54his p04 f02-1page

ครูประภสัสร สทิธิศักดิ์

Page 2: การนับวันเดือนปีทางสุริยคติ+564+54his p04 f02-1page

ครูประภสัสร สทิธิศักดิ์

Page 3: การนับวันเดือนปีทางสุริยคติ+564+54his p04 f02-1page

ครูประภสัสร สทิธิศักดิ์

Page 4: การนับวันเดือนปีทางสุริยคติ+564+54his p04 f02-1page

ครูประภสัสร สทิธิศักดิ์

Page 5: การนับวันเดือนปีทางสุริยคติ+564+54his p04 f02-1page

ก������������� ��� ก������������� ��� ก������������� ���

ก�������ก���ก������ ������������������ก ����������� �����!��"#$����%$�&'ก���������(��# ���������)���*����ก���������

ครูประภสัสร สทิธิศักดิ์

Page 6: การนับวันเดือนปีทางสุริยคติ+564+54his p04 f02-1page

ก������������� ��� ก������������� ���

�����)�!!�����+���ก�) ���������� 1 ��� ������� 1 �����-� 24 &����)�

ครูประภสัสร สทิธิศักดิ์

Page 7: การนับวันเดือนปีทางสุริยคติ+564+54his p04 f02-1page

������

������

�� �

�����ก���������������������

1 ������ ����� ��� 7 ���

ครูประภสัสร สทิธิศักดิ์

Page 8: การนับวันเดือนปีทางสุริยคติ+564+54his p04 f02-1page

ก��������������� ��� ก��������������� ���

����ก�����&$�������+�����������) ������ก 1 ����&'���� 30 ��� 31 ��� (�! 28 ��-� 29 ��� ������� 1 ��-��

ครูประภสัสร สทิธิศักดิ์

Page 9: การนับวันเดือนปีทางสุริยคติ+564+54his p04 f02-1page

11�������� 12 12 ����������

1. ��-��)ก���) 2. ��-��ก )5�6��7�3. ��-��)+���) 4. ��-���)8��5. ��-��6:85��) 6. ��-��)�< ���7. ��-��ก�ก>��) 8. ��-��#�����)9. ��-��ก���� 10. ��-��� ���)11. ��-��6:"��ก�� 12. ��-��7�����)

ครูประภสัสร สทิธิศักดิ์

Page 10: การนับวันเดือนปีทางสุริยคติ+564+54his p04 f02-1page

ก������������ ��� ก������������ ���

ก�����������)(��# ����� �� 1 �� )+��?��)� 365-366 ��� (�$���-����ก���� 12 ��-�� ��)�����+���ก����������������

ครูประภสัสร สทิธิศักดิ์

Page 11: การนับวันเดือนปีทางสุริยคติ+564+54his p04 f02-1page

ครูประภสัสร สทิธิศักดิ์

ก��ก�ก��ก�

���� ก��������������� ก����������� ���� � ����� �� ����� ������ก������ ����� � ������� (�������ก����) ������ ��ก���

!���"��� ����� #��"����$ก%���&�

ครูประภสัสร สทิธิศักดิ์

Page 12: การนับวันเดือนปีทางสุริยคติ+564+54his p04 f02-1page

ครูประภสัสร สทิธิศักดิ์

ก��ก�ก��ก�

���� ก��������������� ก����������� ���� � ����� �� ����� ������ก������ ����� � ������� (�������ก����) ������ ��ก���

!���"��� ����� #��"����$ก%���&�

ครูประภสัสร สทิธิศักดิ์

Page 13: การนับวันเดือนปีทางสุริยคติ+564+54his p04 f02-1page

ครูประภสัสร สทิธิศักดิ์ครูประภสัสร สทิธิศักดิ์