5ep unidad1

of 6 /6
Programació d’aula De l’univers a la Terra OBJECTIUS D’UNITAT COMPETÈNCIES 1. Conéixer els trets de l’univers i del sistema solar. 2. Entendre les característiques del planeta Terra. 3. Explicar la dinàmica terrestre i els seus efectes. 4. Utilitzar amb propietat els mapes de la unitat en activitats de localització, càlcul de fusos horaris, escales, etc. 5. Aplicar els coneixements matemàtics en el càlcul de diferents magnituds relacionades amb els continguts de la unitat (escales, fusos horaris, coordenades, etc.). 6. Fer treballs en grup sobre els continguts de la unitat. 7. Saber definir els conceptes relacionats amb la unitat. 8. Elaborar textos escrits sobre els continguts de la unitat. Competències socials i cíviques (Objectius 1, 2, 3, 4, 5 i 6) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia (Objectiu 7) Competència en comunicació lingüística (Objectius 8 i 9) Competència per a aprendre a aprendre (Objectiu 10) Competència digital (Objectiu 11 BLOC CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE DESCRIPTORS B.1. Continguts comuns. Recollida d’informació del tema que es vol tractar utilitzant diferents fonts. Utilització de les 1. Obtindre informació concreta i rellevant sobre fets o fenòmens prèviament delimitats utilitzant diferents fonts. 1.1. Busca, selecciona i organitza informació concreta i rellevant, l’analitza, n’obté conclusions, reflexiona sobre el procés seguit i ho comunica oralment o per escrit. (Competència per a aprendre a aprendre) Fa activitats a partir de fonts d’informació com ara imatges. Act. 5, 6, 8 i 9, pàg. 11, Act. 31, 32, 33 i 34, pàg. 20. Act. 43, pàg. 23. 1 Unitat 1 Ciències socials 5é EP Unitat 1

Author: dolores

Post on 02-Dec-2015

260 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pdf

TRANSCRIPT

Page 1: 5ep Unidad1

Programació d’aula

De l’univers a la Terra

OBJECTIUS D’UNITAT COMPETÈNCIES1. Conéixer els trets de l’univers i del sistema solar.

2. Entendre les característiques del planeta Terra.

3. Explicar la dinàmica terrestre i els seus efectes.

4. Utilitzar amb propietat els mapes de la unitat en activitats de localització, càlcul de fusos horaris, escales, etc.

5. Aplicar els coneixements matemàtics en el càlcul de diferents magnituds relacionades amb els continguts de la unitat (escales, fusos horaris, coordenades, etc.).

6. Fer treballs en grup sobre els continguts de la unitat.

7. Saber definir els conceptes relacionats amb la unitat.

8. Elaborar textos escrits sobre els continguts de la unitat.

Competències socials i cíviques(Objectius 1, 2, 3, 4, 5 i 6)

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia(Objectiu 7)

Competència en comunicació lingüística(Objectius 8 i 9)

Competència per a aprendre a aprendre(Objectiu 10)

Competència digital(Objectiu 11

BLOC CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE DESCRIPTORS

B.1

. Con

tingu

ts c

omun

s.

Recollida d’informació del tema que es vol tractar utilitzant diferents fonts.

Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per a buscar i seleccionar informació i presentar conclusions.

Desenvolupament d’estratègies per a organitzar, memoritzar i recuperar la informació obtinguda mitjançant diferents mètodes i fonts.

Utilització i lectura de diferents llenguatges textuals i gràfics, de manera guiada i amb models senzills.

1. Obtindre informació concreta i rellevant sobre fets o fenòmens prèviament delimitats utilitzant diferents fonts.

1.1. Busca, selecciona i organitza informació concreta i rellevant, l’analitza, n’obté conclusions, reflexiona sobre el procés seguit i ho comunica oralment o per escrit.(Competència per a aprendrea aprendre)

• Fa activitats a partir de fonts d’informació com ara imatges.Act. 5, 6, 8 i 9, pàg. 11, Act. 31, 32, 33 i 34, pàg. 20. Act. 43, pàg. 23.

2. Utilitzar, de manera guiada, les tecnologies de la informació i la comunicació per a obtindre informació i aprendre a expressar continguts.

2.1. Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per a elaborar treballs amb la terminologia adequada als temes tractats.(Competència digital)

• Utilitza les TIC com a eina d’aprenentatge i autoavaluació. Activitat interactiva en Sabadigital, pàg. 11, 13, 15 i 19.

3. Conéixer i utilitzar estratègies per a desenvolupar la responsabilitat, la capacitat d’esforç i la constància en l’estudi.

3.1. Aplica estratègies per a desenvolupar la responsabilitat, la capacitat d’esforç i la constància en l’estudi.

(Competència per a aprendre a aprendre)

• S’autoavalua i coneix la relació entre el seu esforç i els resultats obtinguts. Repassa la unitat, pàg. 23. Posa’t a prova, pàg. 25.

4. Explicar com és i de quina manera es va originar l’univers i els principals components.

4.1. Explica com és i de quina manera es va originar l’univers i els principals components.(Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia)

• Identifica els components de l’univers. Act. 1, 2 i 4, pàg. 9.

• Entén què és un any llum. Act. 3, pàg. 9.

BLOC CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE DESCRIPTORS

B.2

. El

L’univers i el sistema solar: La Terra.

L’univers.

5. Descriure les característiques principals del sistema solar i identificar diferents tipus d’astres i les seues

5.1. Defineix galàxia, estrela, planeta, satèl·lit, asteroide i cometa.(Competència en comunicació lingüística)

• Defineix correctament alguns dels elements que componen el sistema solar. Act. 5, 6, pàg. 11, Act. 36 i 37, pàg. 22.

1 Unitat 1 Ciències socials 5é EP

Unitat

1Unitat

1

Page 2: 5ep Unidad1

Programació d’aula

món

en

què

vivi

m.

Sistema solar: el Sol i els planetes.

La Terra: Característiques. Moviments i les seues conseqüències.

Les capes de la Terra: característiques bàsiques.

La Lluna: Característiques. Moviment. Fases.

La representació de la Terra.

Orientació en l’espai: els punts cardinals. La brúixola.

Globus terraqüis i mapamundis. Identificació dels pols, l’eix i els hemisferis.

Plànols i mapes.

Els mapes i les escales: l’escala gràfica i l’escala numèrica.

Punts de la Terra: els paral·lels i meridians.

Coordenades geogràfiques: Latitud i longitud. Fusos horaris

característiques. 5.2. Descriu i interpreta esquemes del sistema solar i els seus components.(Competència per a aprendrea aprendre)

• Reconeix els planetes del sistema solar i les seues característiques. Act. 5, 6, pàg. 11. Act. 36, 37, pàg. 22 i Act. 48, pàg. 23.

6. Situar el planeta Terra en el sistema solar i explicar el pas del geocentrisme a l’heliocentrisme, i reconéixer els avanços científics en el coneixement de l’univers i de la Terra.

6.1. Identifica el Sol com a centre del sistema solar i localitza els planetes segons la proximitat al Sol.(Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia)

• Ordena correctament els planetes del sistema solar. Act. 8, 9, pàg. 11 i Act. 37, pàg. 22.

6.2. Descriu la localització de la Terra en l’univers.(Competència en comunicació lingüística)

• Identifica la Terra entre els planetes del sistema solar. Act. 8, 9, pàg. 11 i Act. 37, pàg. 22.

6.3. Identifica, anomena i descriu les capes de la Terra i els seus trets.(Competència en comunicació lingüística)

• Enumera i descriu les capes de la Terra. Act. 28, pàg. 19.

7. Explicar els moviments de la Terra i les conseqüències, i associar les estacions de l’any a aquests moviments i a la inclinació de la Terra.

7.1. Defineix el moviment de translació terrestre, l’eix de gir i els pols, i associa les estacions al seu efecte.(Competència en comunicació lingüística)

• Explica en què consisteix la translació.Act. 13, 14, pàg. 15. Act. 25, pàg. 17 i Act. 38, pàg. 22

• Entén el seu efecte sobre la vida a la Terra. Act. 13, 14, pàg. 13, Act. 25, pàg. 17.

8. Descriure la seqüència dia-nit com a efecte de la rotació de la Terra.

8.1. Explica el dia i la nit com a conseqüències de la rotació i com a unitats per a mesurar el temps.(Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia)

• Sap definir el moviment de rotació. Act. 11, pàg. 13, Act. 20, pàg. 17 i Act. 38, pàg. 22.

• L’interpreta com el causant de la successió de dies i nits. Act. 11, pàg. 13, Act. 20, pàg. 16.

9. Explicar les característiques de la Lluna i dels moviments que fa, i identificar les fases lunars.

9.1. Defineix la translació de la Lluna i identifica i anomena les fases lunars.(Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia)

• Distingeix les fases lunars. Act. 17, pàg. 15, Act. 21, pàg. 16.

10. Reconéixer els avanços de la ciència en l’estudi de l’univers.

10.1. Valora la curiositat humana i la importància dels avanços científics sobre l’univers.(Competències socials i cíviques)

• Entén l’aportació dels viatges espacials per al coneixement humà. Parlem, pàg. 7. Des de la Terra, pàg. 16. Posa’t a prova, pàg. 25.

11. Identificar i reconéixer els punts cardinals, associar l’est i l’oest amb les posicions corresponents del Sol al cel, i localitzar-hi el nord i el sud.

11.1. Localitza els punts cardinals, els pols, l’equador, els hemisferis nord i sud i l’eix de rotació en globus terraqüis i planisferis.(Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia)

• Reconeix els principals paral·lels i meridians de la Terra. Act. 34, pàg. 21 i Act. 52, pàg. 23.

• Sap deduir la localització geogràfica d’un punt. Act. 34, pàg. 21 i Act. 52, pàg. 23.

12. Explicar les diferents formes de representar la superfície terrestre.

12.1. Descriu els signes convencionals més usuals dels mapes.(Competència en comunicació lingüística)

• Llig correctament una llegenda.Act. 31, pàg. 20, Act. 51, pàg. 23.

13. Reconéixer i localitzar en l’espai un lloc o un conjunt geogràfic, utilitzant mapes a diferents escales.

13.1. Interpreta les escales gràfica i numèrica d’un mapa.(Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia)

• Sap usar les llegendes d’un mapa.Act. 31, 32 i 33, pàg. 20. Act. 50, pàg. 23.

► Orientacions metodològiques

Tenint en compte el currículum, la majoria dels conceptes que s’estudiaran en la unitat ja els han estudiat els alumnes en la matèria de Ciències socials de 3r de Primària:

2 Unitat 1 Ciències socials 5é EP

1. Coneixements previs necessaris

Page 3: 5ep Unidad1

Programació d’aula

L’univers.

El sistema solar i les seues característiques i components.

Els moviments de rotació i translació i els seus efectes sobre la dinàmica terrestre.

Les exploracions espacials i la seua aportació a la ciència i la tecnologia.

La Lluna i els efectes de la seua dinàmica sobre la Terra.

És possible que els alumnes troben algunes de les següents dificultats en l’estudi de la unitat, sobretot referides a aquests aspectes:

Els fusos horaris poden generar dificultats per als alumnes, sobretot tenint en compte que han de sumar o restar en relació amb la direcció en què es mouen i que l’hora de referència que utilitzaran serà (tret de les Canàries) GMT+1.

Un altre aspecte que pot comportar certa dificultat és que els alumnes comprenguen el cicle de l’aigua.

El treball amb escales, saber establir correspondències entre l’escala gràfica i la numèrica, i entre les dues i la realitat, també comporta una dificultat addicional.

Finalment, la localització per coordenades geogràfiques també pot resultar complexa si no es té un domini dels punts cardinals.

Aprenentage cooperatiu Estructura corporativa 1-2-4, activitat 12, pàg. 13.

Aprendre a pensar Vegeu el quadern Aprendre a pensar.

Educació en valors En la unitat es treballa com a valor la investigació científica i tecnològica com a element fonamental per al progrés de la humanitat.

Per al desenvolupament d’aquesta unitat, es recomana distribuir el treball en onze sessions de la manera següent:

INICI D’UNITAT CONTINGUTS ORGANITZA’T LES IDEES REPASSA LA UNITAT PÀGINES FINALS

1 sessió 5 sessions 1 sessió 2 sessions 2 sessions

La proposta de sessions desenvolupada és orientativa. Cada mestre l’adaptarà en funció de les seues necessitats i la càrrega horària final assignada.

3 Unitat 1 Ciències socials 5é EP

2. Previsió de dificultats

3. Programes transversals

4. Suggeriment de temporització