9448-35686-1-pb (1)

Download 9448-35686-1-PB (1)

Post on 30-Sep-2015

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

güzel

TRANSCRIPT

 • ZBu almada iddet bekleyen kadnn sefere kmas ve hacca gitmesi ile yannda

  mahremi olmayan bir kadnn sefere kmas ve hacca gitmesi, deliller eliinde usul esaslar erevesinde deerlendirilecektir.

  Konuya yeni bak alar kazandrabilir dncesiyle maruf olan Hanef, Ma-lik, afi ve Hanbel mezheplerine ilaveten Cafer ve Zahir mezhepleri de ilave edilecektir.

  ki blmden oluan makalemizde sonutan ayr olarak her blmn akabinde kendi deerlendirmelerimize ve tercihlerimize yer vererek konunun tavzihi ve blm blm mzakeresi hedeflenmitir. Kadim ulemann grleri yannda amzdaki slam hukukularnn gr beraber verilirken meselelerin tahlilinde yeni illet tes-pitlerine de yer verilmitir.

  Anahtar kelimeler: Hac, sefer, iddet, kadnn mahremi, illet, himaye, istitaat (g yetirme) deerlendirme, mezhep

  ABSTRACTThe Case of Women in the Period of Legal Retirement Regarding Travelling

  and Performing Hajj to Mecca without a MahramIn the study it is aimed to evaluate the case of women in the period of legal

  retirement regarding travelling and performing Hajj to Mecca without a Mahram within the framework of legal proofs.

  In order to give a new perspective to the subject, we gave opinions of four sunni schools, Jafari and zahir schools. In addition to the article consists of two main parts. Apart from the conclusion part, we discoursed our assessments and thoughts in every following parts, thus we aimed to make further explanations on the subject by dscussing it chapter by chapter.

  Furthermore, the opinions of the ancient and contemporary scholars were given and the new detection of causes were mentioned when the matters are analyzed.

  Keywords: Pilgrimage, travelling, period of legal retirement, cause, guardianship, capability, school

  * Bumakaledokuzsayfalkzetbirsunumhalinde,AfyonkarahisardaDBtarafndan2012ylndadzenlenenV. Gncel Dini Meseleler stiare Toplantsndamzakereedil-mekzeresunulmutur.

  **Dr.,DBErzurummerNasuhiBilmenDiniYksekhtisasMerk.EitimGrevlisi.

  Atatk niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 39 Erzurum 2013

  Zeki KOAK (**)

  DDET BEKLEYEN VE YANINDAMAHREM OLMAYAN KADINLARIN SEFERE IKMASI VE HACCA GTMES (*)

 • 78 Zeki KOAK

  Girinsanolubulemdehayatnidameettirirkenbirtakmafakveenfsi

  kurallarabalkalmakdurumundadr.Naslkimaddivarlnkorumakiincorafivebiyolojikesaslara,artlaravedurumlarariayetigerekiyorsa,manevidnyasnkorumakiindeyaratannemirvenehiylerinidikkatealmasge-rekir.nsanhayatboyuncayapmasgerekenleriherzamansabitkademolarakgerekletiremez.lerinitakipetmesi,birksmmekn-mahsusabaliba-detlerizaman-mahsusundaedaetmesiveenazndanilahiemirgereibizdenncekilerininakbetlerinigrpibretalmakiinyeryzndeseyahatetmesidegerekir.1

  tebuseyahatiyapacakolanerkeklerlekadnlarnbirtakmesaslarauy-masdininisteklerindendir.Biztebliimizdesadecekadnlarniddetbeklediiesnadaseyahatetmeleriilenormalhallerdeseyahatetmelerivehacibadetigibibirfrizyedaiinyapacaklaryolculuklailgilihkmlerielealmaydn-yoruz.Kadngenelolarakyaratlgereihemmaddenhemdemanenkorun-mayaerkektendahafazlamuhtatr.Hz.Peygamber(sav)Sizin en hayrlnz hanmlarna en gzel davranannzdr2

  2

  Furthermore, the opinions of the ancient and contemporary scholars were given and the new detection of causes were mentioned when the matters are analyzed.

  Keywords: Pilgrimage, travelling, period of legal retirement, cause, guardianship, capability, school

  Giri nsanolu bu lemde hayatn idame ettirirken bir takm afak ve enfsi kurallara

  bal kalmak durumundadr. Nasl ki maddi varln korumak iin corafi ve biyolojik esaslara, artlara ve durumlara riayeti gerekiyorsa, manevi dnyasn korumak iin de yaratann emir ve nehiylerini dikkate almas gerekir. nsan hayat boyunca yapmas gerekenleri her zaman sabitkadem olarak gerekletiremez. lerini takip etmesi, bir ksm mekn- mahsusa bal ibadetleri zaman- mahsusunda eda etmesi ve en azndan ilahi emir gerei bizden ncekilerinin akbetlerini grp ibret almak iin yeryznde seyahat etmesi de gerekir.1

  te bu seyahati yapacak olan erkeklerle kadnlarn bir takm esaslara uymas dinin isteklerindendir. Biz tebliimizde sadece kadnlarn iddet bekledii esnada seyahat etmeleri ile normal hallerde seyahat etmeleri ve hac ibadeti gibi bir frizy eda iin yapacaklar yolculukla ilgili hkmleri ele almay dnyoruz. Kadn genel olarak yaratl gerei hem madden hem de manen korunmaya erkekten daha fazla muhtatr. Hz. Peygamber (sav) "Sizin en hayrlnz hanmlarna en gzel davranannzdr" 2 , "kadnlara iyi davranmanz ynndeki tavsiyeme uyun, zira onlar sizin gzetiminizde olan kimselerdir" "3" buyurarak bu geree iaret etmitir.

  Biz bu almamzda konuyu, mehur olan drt mezhep ile Caferi ve Zahiri mezheplerine gre inceleyeceiz. Giri blmnde hazrlk babndan olmak zere sefer, hac ve iddetle ilgili genel bilgiler vermeyi dnyoruz. Daha sonra ki blmden oluan tebliimizde deerlendirmeler yapp tahric ettiimiz hususlar ve tercihlerimizi kymetli ilim erbabyla paylap tahki-i amik ile daha da gelitirerek gncel bir meseleyi mzakere etmek istiyoruz.

  1 30. Rum, 42 2 bn Mace, Nikh, 50. 3 Tirmizi, Rada, 10.

  ,ka-dnlara iyi davranmanz ynndeki tavsiyeme uyun, zira onlar sizin gzetiminiz-de olan kimselerdir

  2

  Furthermore, the opinions of the ancient and contemporary scholars were given and the new detection of causes were mentioned when the matters are analyzed.

  Keywords: Pilgrimage, travelling, period of legal retirement, cause, guardianship, capability, school

  Giri nsanolu bu lemde hayatn idame ettirirken bir takm afak ve enfsi kurallara

  bal kalmak durumundadr. Nasl ki maddi varln korumak iin corafi ve biyolojik esaslara, artlara ve durumlara riayeti gerekiyorsa, manevi dnyasn korumak iin de yaratann emir ve nehiylerini dikkate almas gerekir. nsan hayat boyunca yapmas gerekenleri her zaman sabitkadem olarak gerekletiremez. lerini takip etmesi, bir ksm mekn- mahsusa bal ibadetleri zaman- mahsusunda eda etmesi ve en azndan ilahi emir gerei bizden ncekilerinin akbetlerini grp ibret almak iin yeryznde seyahat etmesi de gerekir.1

  te bu seyahati yapacak olan erkeklerle kadnlarn bir takm esaslara uymas dinin isteklerindendir. Biz tebliimizde sadece kadnlarn iddet bekledii esnada seyahat etmeleri ile normal hallerde seyahat etmeleri ve hac ibadeti gibi bir frizy eda iin yapacaklar yolculukla ilgili hkmleri ele almay dnyoruz. Kadn genel olarak yaratl gerei hem madden hem de manen korunmaya erkekten daha fazla muhtatr. Hz. Peygamber (sav) "Sizin en hayrlnz hanmlarna en gzel davranannzdr" 2 , "kadnlara iyi davranmanz ynndeki tavsiyeme uyun, zira onlar sizin gzetiminizde olan kimselerdir" "3" buyurarak bu geree iaret etmitir.

  Biz bu almamzda konuyu, mehur olan drt mezhep ile Caferi ve Zahiri mezheplerine gre inceleyeceiz. Giri blmnde hazrlk babndan olmak zere sefer, hac ve iddetle ilgili genel bilgiler vermeyi dnyoruz. Daha sonra ki blmden oluan tebliimizde deerlendirmeler yapp tahric ettiimiz hususlar ve tercihlerimizi kymetli ilim erbabyla paylap tahki-i amik ile daha da gelitirerek gncel bir meseleyi mzakere etmek istiyoruz.

  1 30. Rum, 42 2 bn Mace, Nikh, 50. 3 Tirmizi, Rada, 10.

  3

  2

  Furthermore, the opinions of the ancient and contemporary scholars were given and the new detection of causes were mentioned when the matters are analyzed.

  Keywords: Pilgrimage, travelling, period of legal retirement, cause, guardianship, capability, school

  Giri nsanolu bu lemde hayatn idame ettirirken bir takm afak ve enfsi kurallara

  bal kalmak durumundadr. Nasl ki maddi varln korumak iin corafi ve biyolojik esaslara, artlara ve durumlara riayeti gerekiyorsa, manevi dnyasn korumak iin de yaratann emir ve nehiylerini dikkate almas gerekir. nsan hayat boyunca yapmas gerekenleri her zaman sabitkadem olarak gerekletiremez. lerini takip etmesi, bir ksm mekn- mahsusa bal ibadetleri zaman- mahsusunda eda etmesi ve en azndan ilahi emir gerei bizden ncekilerinin akbetlerini grp ibret almak iin yeryznde seyahat etmesi de gerekir.1

  te bu seyahati yapacak olan erkeklerle kadnlarn bir takm esaslara uymas dinin isteklerindendir. Biz tebliimizde sadece kadnlarn iddet bekledii esnada seyahat etmeleri ile normal hallerde seyahat etmeleri ve hac ibadeti gibi bir frizy eda iin yapacaklar yolculukla ilgili hkmleri ele almay dnyoruz. Kadn genel olarak yaratl gerei hem madden hem de manen korunmaya erkekten daha fazla muhtatr. Hz. Peygamber (sav) "Sizin en hayrlnz hanmlarna en gzel davranannzdr" 2 , "kadnlara iyi davranmanz ynndeki tavsiyeme uyun, zira onlar sizin gzetiminizde olan kimselerdir" "3" buyurarak bu geree iaret etmitir.

  Biz bu almamzda konuyu, mehur olan drt mezhep ile Caferi ve Zahiri mezheplerine gre inceleyeceiz. Giri blmnde hazrlk babndan olmak zere sefer, hac ve iddetle ilgili genel bilgiler vermeyi dnyoruz. Daha sonra ki blmden oluan tebliimizde deerlendirmeler yapp tahric ettiimiz hususlar ve tercihlerimizi kymetli ilim erbabyla paylap tahki-i amik ile daha da gelitirerek gncel bir meseleyi mzakere etmek istiyoruz.

  1 30. Rum, 42 2 bn Mace, Nikh, 50. 3 Tirmizi, Rada, 10.

  buyurarakbugereeiaretetmitir.

  Biz bu almamzda konuyu, mehur olan drt mezhep ile Caferi veZahirimezheplerinegreinceleyeceiz.Giriblmndehazrlkbabndanolmak zere sefer, hac ve iddetle ilgili genel bilgiler vermeyi dnyoruz.Dahasonrakiblmdenoluantebliimizdedeerlendirmeleryapptahricettiimizhususlar ve tercihlerimizi kymetli ilim erbabyla paylap tahki-iamikiledahadagelitirerekgncelbirmeseleyimzakereetmekistiyoruz.

  1. Sefer ve Mahiyeti

  Seferkelimesi,Arapada

  3

  1. Sefer ve Mahiyeti Sefer kelimesi, Arapa'da ( -) "slah etmek, dzenlemek, amak ve

  kefetmek" anlamlarna gelmektedir. nsann ftratn ( ) ortaya kard iin b