a educação através da biologia do amor

Download A educação através da biologia do amor

Post on 04-Aug-2015

87 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. AA eedduuccaaoo aattrraavvss ddaabbiioollooggiiaa ddoo aammoorr ee ddooccoonnhheecciimmeennttoo ddee HHuummbbeerrttooMMaattuurraannaaPPoorr EElleeiissoonn DDiieettttrriicchh 2. OObbjjeettiivvoo ddoo ttrraabbaallhhoo:: MMeeuu oobbjjeettiivvoo ccoonnvviidd--llooss aa mmuuddaarr oo sseeuu mmooddooddee vveerr,, sseeuu oollhhaarr..((MMAATTUURRAANNAA,, 22000066)) CCaalleeiiddoossccppiioo:: nnoovvoo ppaarraaddiiggmmaa ddaa cciinncciiaa::aassoommaa ddaass ppaarrtteess nnoo iigguuaall aaoo ttooddoo,, ee aaiinntteerrffeerrnncciiaa ddoo oobbsseerrvvaaddoorr aaoo rrooddaarr ooccaalleeiiddoossccppiioo.. CCoommoo ssuurrggiiuu aa iiddiiaa ddee eessccrreevveerr ssoobbrree HHuummbbeerrttooMMaattuurraannaa:: FFuuii aapprreesseennttaaddoo aa eellee ppeelloo pprrooffeessssoorr ddeeddooccnncciiaa ddoo eennssiinnoo mmddiioo ee ffuunnddaammeennttaall,, CCeellssooSSaanncchheezz;; AAttrraavvss ddoo mmeeuu ttrraabbaallhhoo vvoolluunnttrriioo ccoommoopprrooffeessssoorr ddee IInnggllss ee mmssiiccaa,, nnootteeii aa ffaallttaa ddeeaammoorr ee rreessppeeiittoo aaoo aalluunnoo:: iinnssppeettoorreess ggrriittaannddoo,,eexxiiggnncciiaass ddee aappaarrnncciiaa,, bbrriiggaass eennttrree aalluunnooss,,eettcc..PPrrooffeessssoorreess aaiinnddaa rreessiisstteenntteess ss mmuuddaannaass:: 3. Mostrar que o ttrraabbaallhhoo ddoo oorriieennttaaddoorr ddeevveerriiaa sseerrffeeiittoo aa ppaarrttiirr ddee uummaa vviissoo mmaaiiss ssiissttmmiiccaa,,hhoollssttiiccaa ee iinntteeggrraall.. MMllttiippllaass iinntteelliiggnncciiaass,, QQ..II..QQ..EE.. SSeerr mmaaiiss ttoolleerraannttee ccoomm ooss aalluunnooss,, uuttiilliizzaannddooccoonncceeiittooss mmaaiiss qquuaalliittaattiivvooss qquuee qquuaannttiittaattiivvoossppeerrcceebbeennddoo--ssee aass mmllttiippllaass iinntteelliiggnncciiaass eeeennssiinnaannddoo aattrraavvss ddoo aammoorr,, qquuee oo ddoommnniiooddaass aaeess qquuee ccoonnssttiittuueemm oo oouuttrroo ccoommoo uummlleeggttiimmoo oouuttrroo nnaa ccoonnvviivvnncciiaa;; VVaalloorreess qquuee nnooss ddeeffiinneemm ccoommoo hhuummaannooss::ccooooppeerraaoo,, ssoolliiddaarriieeddaaddee,, aaccoollhhiimmeennttoo ee nnoo aaccoommppeettiioo;; AA eemmoooo ddeeffiinnee aa aaoo nnoo pprroocceessssoo ddeeaapprreennddiizzaaggeemm hhuummaannaa;; 4. AA eemmoooo iimmppoorrttaannttee ppaarraa mmeellhhoorraarr aaaassssiimmiillaaoo nnooss eessttuuddooss:: nneeuurroocciinncciiaa eessttaaddooss nneeuurroo--hhuummoorraaiiss ((ttnnuuss));; NNaa pprrxxiiss eedduuccaacciioonnaall,, qquuaannttoo mmaaiiss ssee aarrttiiccuullaa ooccoonnhheecciimmeennttoo ffrreennttee aaoo mmuunnddoo,, mmaaiiss ooeedduuccaannddoo ssee sseennttiirr ddeessaaffiiaaddoo aa bbuussccaarrrreessppoossttaass ee ccoonnsseeqquueenntteemmeennttee aa uumm eessttaaddoo ddeeccoonnsscciinncciiaa ccrrttiiccaa ee ttrraannssffoorrmmaaddoorraa ffrreennttee aarreeaalliiddaaddee;; EEssttaa rreellaaoo ddiiaallttiiccaa ccaaddaa vveezz mmaaiissiinnccoorrppoorraaddaa nnaa mmeeddiiddaa eemm qquuee eedduuccaaddoorreess eeeedduuccaannddooss ssee ffaazzeemm ssuujjeeiittooss ddoo sseeuu pprroocceessssoo.. AAoo RReefflleexxoo AAoo 5. Sistemas lliinneeaarreess XX SSiisstteemmaass ccoommpplleexxooss;; DDeessccaarrtteess,, SSeecc XXVVIIII;; TTuuddoo qquuee ddiittoo ddiittoo ppoorr uumm oobbsseerrvvaaddoorraa oouuttrroo oobbsseerrvvaaddoorr qquuee ppooddee sseerr eellee oouueellaa mmeessmmoo;; TTooddoo aattoo ddee ccoonnhheecciimmeennttoo uummaaccoonnssttrruuoo ddee uumm ssuujjeeiittoo oobbsseerrvvaaddoorr qquueevv,, eexxpplliiccaa,, ccllaassssiiffiiccaa ee qquuaalliiffiiccaa oossffeennmmeennooss aa ppaarrttiirr ddee uummaa eemmoooo;; RReejjeeiioo XX AAmmoorr;; 6. Linguagem ee CCoonnhheecciimmeennttoo AA lliinngguuaaggeemm ccoommoo ffeennmmeennoo bbiioollggiiccoo ccoonnssiisstteennuumm fflluuiirr ddee iinntteerraaeess rreeccoorrrreenntteess qquuee ccoonnssttiittuueemmuumm ssiisstteemmaa ddee ccoooorrddeennaaeess ccoonnsseennssuuaaiiss ddeeccoonndduuttaa ddee ccoooorrddeennaaeess ccoonnsseennssuuaaiiss ddee ccoonndduuttaa;;((MMaattuurraannaa,, 11997788,, 11998888)).. DDaa qquuee aa lliinngguuaaggeemm,, ccoommoo pprroocceessssoo,, nnoo tteemmlluuggaarr nnoo ccoorrppoo ddee sseeuuss ppaarrttiicciippaanntteess ee ssiimm nnooeessppaaoo ddee ccoooorrddeennaaeess ccoonnsseennssuuaaiiss ddee ccoonndduuttaaqquuee ccoonnssttiittuuii nnoo fflluuiirr nnooss sseeuuss eennccoonnttrrooss ccoorrppoorraaiissrreeccoorrrreenntteess;; 7. Portanto so as ppaallaavvrraass,, ggeessttooss,, ssoonnss,, ee oouuttrraassccoonndduuttaass oouu ppoossttuurraass ccoorrppoorraaiiss qquuee ppaarrttiicciippaamm,,ccoommoo eelleemmeennttooss ccoonnsseennssuuaaiiss,, nnoo fflluuiirr rreeccuurrssiivvooddaass ccoooorrddeennaaeess ccoonnsseennssuuaaiiss ddee ccoonndduuttaa qquueeccoonnssttiittuueemm aa lliinngguuaaggeemm.. AA ccaaddaa uumm ddee nnss aaccoonntteeccee aallggoo nnaass iinntteerraaeessqquuee ddiizz rreessppeeiittoo aa nnss mmeessmmooss ee nnoo ccoomm oooouuttrroo.. EE oo qquuee vvooccss eessccuuttaamm ddoo qquuee eeuu ddiiggootteemm aa vveerr ccoomm vvooccss ee nnoo ccoommiiggoo.. EEuu ssoouummaarraavviillhhoossaammeennttee iirrrreessppoonnssvveell ssoobbrree oo qquueevvooccss eessccuuttaamm,, mmaass ssoouu ttoottaallmmeennttee rreessppoonnssvveellssoobbrree oo qquuee eeuu ddiiggoo.. 8. Conhecimento: DDeessddee oo RReennaasscciimmeennttoo,, tteemmssiiddoo vviissttoo ccoommoo uummaa rreepprreesseennttaaoo ffiieell ddee uummaarreeaalliiddaaddee iinnddeeppeennddeennttee ddoo ccoonnhheecceeddoorr((rreepprreesseennttaacciioonniissmmoo));; AA ssuubbjjeettiivviiddaaddee ffiiccaarriiaa pprreetteerriiddaa eemm rreellaaoo oobbjjeettiivviiddaaddee,, ee ppoorr iissssoo ppeennssaannddoo qquuee oo mmuunnddoo uumm oobbjjeettoo ppaarraa sseerr eexxpplloorraaddoo ppeelloo hhoommeemm eemmbbuussccaa ddee bbeenneeffcciiooss,, vveemmooss hhoojjee aa ddeeggrraaddaaooddoo nnoossssoo mmeeiioo aammbbiieennttee ee oo eessggoottaammeennttoo ddoossrreeccuurrssooss nnaattuurraaiiss.. VViissoo eerrrrnneeaa qquuee ssoommoosssseeppaarraaddooss ddoo mmuunnddoo;; 9. O representacionismo um dos ffuunnddaammeennttooss ddaa ccuullttuurraappaattrriiaarrccaall.. NNaa vviissoo MMaattuurraannssttiiccaa,, vviivveemmooss nnoo mmuunnddoo eeppoorr iissssoo ffaazzeemmooss ppaarrttee ddeellee.. CCoonnssttrruuiimmooss oo mmuunnddoo eemmqquuee vviivveemmooss dduurraannttee nnoossssaass vviiddaass,, ppoorr ssuuaa vveezz,, eelleettaammbbmm nnooss ccoonnssttrrii aaoo lloonnggoo ddeessssaa vviiaaggeemm ccoommuumm..SSoommooss rreessppoonnssvveeiiss ppoorr nnoossssooss aattooss.. SSoommooss aauuttnnoommooss ppoorrmm nnoo rreecceebbeemmooss ppaassssiivvaammeenntteeiinnffoorrmmaaeess vviinnddaass ddoo mmuunnddoo eexxtteerriioorr.. AAoo mmeessmmootteemmppoo ddeeppeennddeemmooss ddooss rreeccuurrssooss eexxtteerrnnooss ppaarraa vviivveerr..AAuuttoonnoommiiaa ee ddeeppeennddnncciiaa ddeeiixxaamm ddee sseerr ooppoossttooss ee sseeccoommpplleemmeennttaamm uummaa aa oouuttrraa.. UUmmaa ccoonnssttrrii aa oouuttrraa ee ppoorreellaa ccoonnssttrruuddaa,, nnuummaa ddiinnmmiiccaa cciirrccuullaarr.. 10. NNeennhhuummaa pprrooppoossiioo eexxpplliiccaattiivvaa uummaaeexxpplliiccaaoo eemm ssii.. aa aacceeiittaaoo ddoo oobbsseerrvvaaddoorrqquuee ccoonnssttiittuuii aa eexxpplliiccaaoo,, ee oo qquuee aaccoonntteecceeccoomm oo oobbsseerrvvaaddoorr eemm ggeerraall qquuee eellee aacceeiittaa oouurreejjeeiittaa uummaa eexxpplliiccaaoo ddee mmaanneeiirraa iinnccoonnsscciieennttee.. OO rreellggiioo nnoo dd aa hhoorraa,, mmaass nnaa ddiinnmmiiccaa ddeerreellaaoo rreellggiioo--oobbsseerrvvaaddoorr,, aa eesstt aa hhoorraa.. MMaattuurraannaa nnooss ddiizz aa rreessppeeiittoo ddaa ccaappaacciiddaaddee ddeeccoonnhheecceerr,, qquuee eexxiisstteemm ddooiiss ccaammiinnhhooss ddeerreefflleexxoo oouu ddooiiss ccaammiinnhhooss ddee rreellaaeesshhuummaannaass.. 11)) SSee nnoo nnooss ffaazzeemmooss aa ppeerrgguunnttaa ppeellaa oorriiggeemmddaass ccaappaacciiddaaddeess ddoo oobbsseerrvvaaddoorr,, nnoossccoommppoorrttaammooss nnaa vveerrddaaddee ccoommoo ssee ttiivvsssseemmooss aaccaappaacciiddaaddee ddee ffaazzeerr aa rreeffeerrnncciiaa aa eenntteessiinnddeeppeennddeenntteess ddee nnss,, aa vveerrddaaddeess ccuujjaarreeaalliiddaaddee iinnddeeppeennddeennttee ddee nnss,, ppoorrqquuee nnooddeeppeennddeemm ddoo qquuee ffaazzeemmooss.. AA eessttee ccaammiinnhhoocchhaammaammooss ddee oobbjjeettiivviiddaaddee--sseemm--ppaarrnntteesseess.. 11. 2)O outro ccaammiinnhhoo oo ddaa oobbjjeettiivviiddaaddee--eennttrree--ppaarrnntteesseess,, eemm qquuee aaooppeerrgguunnttaarrmmooss ppeellaa oorriiggeemm ddaassccaappaacciiddaaddeess ccooggnniittiivvaass ddoo oobbsseerrvvaaddoorrssaabbeemmooss qquuee eessttaass ssee aalltteerraamm oouuddeessaappaarreecceemm aaoo aalltteerraarr--ssee nnoossssaabbiioollooggiiaa,, ee qquuee nnoo ppooddeemmooss mmaaiissddeesspprreezzaarr oo ffaattoo ddee qquuee nnoo ccoonnsseegguuiimmoossddiissttiinngguuiirr nnaa eexxppeerriinncciiaa oo qquuee iilluussoo eeppeerrcceeppoo.. AA vvaalliiddaaddee ddaass eexxpplliiccaaeessqquuee aacceeiittaammooss ssee ccoonnffiigguurraa eemm nnoossssaaaacceeiittaaoo ee nnoo iinnddeeppeennddeennttee ddeellaa.. 12. O humano surgiu qquuaannddoo ccoommeeaarraamm aavviivveerr nnoo ccoonnvveerrssaarr ccoommoo uummaa mmaanneeiirraaccoottiiddiiaannaa ddee vviivveerr qquuee ssee ccoonnsseerrvvoouuggeerraaoo aappss ggeerraaoo ppeellaa aapprreennddiizzaaggeemmddooss ffiillhhooss.. OO qquuee nnooss ffaazz hhuummaannooss nnoossssaa eexxiissttnncciiaa nnoo ccoonnvveerrssaarr.. CCoonnssttiittuuii--ssee eennttoo ddee ffaattoo oo vviivveerr nnaa lliinngguuaaggeemm,, aaccoonnvviivvnncciiaa eemm ccoooorrddeennaaeess ddeeccoooorrddeennaaeess ddee aaeess ee eemmooeess qquueessee cchhaammaa ccoonnvveerrssaarr.. EExxeemmpplloo ddaass iirrmmss ggmmeeaass ccrriiaaddaass ppoorrlloobbooss.. 13. Segundo Maturana, nnoossssaa ffoorrmmaa ddee vviiddaappaattrriiaarrccaall eeuurrooppiiaa ssuurrggiiuu ddoo eennccoonnttrroo ddaassccuullttuurraass ppaattrriiaarrccaall ppaasst

Recommended

View more >