ระบบ psa o2 psa systems co2 - udomswang.com · กาแฟ คุ๊กกี้ ฯลฯ...

of 16 /16
N 2 O 2 H 2 CH 4 CO CO 2 Ar ระบบ PSA PSA SYSTEMS

Author: others

Post on 24-May-2020

15 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: ระบบ PSA O2 PSA SYSTEMS CO2 - udomswang.com · กาแฟ คุ๊กกี้ ฯลฯ 2 hydrogen Ar ระบบ PSA PSA SYSTEMS -PSA

N2

O2

H2

CH4

COCO2

Ar

ระบบ PSA PSA SYSTEMS

Page 2: ระบบ PSA O2 PSA SYSTEMS CO2 - udomswang.com · กาแฟ คุ๊กกี้ ฯลฯ 2 hydrogen Ar ระบบ PSA PSA SYSTEMS -PSA

Nitrogen

Oxygen

Hydrogen

Argon

Carbon dioxide

Methane

Carbon monoxide

ไนโตรเจน

ออกซเจน

ไฮโดรเจน

อารกอน

คารบอน ไดออกไซด

มเทน

คารบอน มอนอกไซด

Page 3: ระบบ PSA O2 PSA SYSTEMS CO2 - udomswang.com · กาแฟ คุ๊กกี้ ฯลฯ 2 hydrogen Ar ระบบ PSA PSA SYSTEMS -PSA

Nitrogen

Oxygen

Hydrogen

Argon

Carbon dioxide

Methane

Carbon monoxide

��

N2

O2

H2

CH4

CO2

Ar

ระบบ PSAPSA SYSTEMS

PSA stands for Pressure Swing Adsorption. This is a method to separate and refine the gas through repeated adsorption and desorption by means of swinging the pressure of the gas.

The figure shows conceptual views of PSA and TSA (Thermal Swing Adsorption). In general, adsorbents have the following characteristics.

The higher the pressure rises, the greater the adsorption quantity of adsorbent is. On the other hand, the lower the pressure decreases, the less the adsorption quantity is.

The lower the temperature decreases, the greater the adsorption quantity of adsorbent is. On the other hand, the higher the temperature rises, the less the adsorption quantity of adsorbent is.

The former characteristics are applied to PSA, and the latter to TSA. Namely, the PSA method performs adsorption and desorption in accordance with adsorption isotherm characteristic at the ambient temperature.

The TSA method, however, performs adsorption and desorption within temperature range between ambient temperature and higher temperature. Through research and development of the PSA technology since 2003, we have successful ly commercialized recovery and refinery systems of hydrogen, carbon dioxide and argon, in addition to generation system of nitrogen and oxygen. These systems are acclaimed by various industries.

Discover advanced gas

separation with the PSA.

PSA ยอมาจาก Pressure Swing Adsorption วธนเปนวธในการแยกและกลนแกสผานทางกระบวนการดดซบ (adsorp t ion ) และการคายการดดซบ (desorption) โดยใชการสลบความดนของแกส

รปภาพนแสดงภาพหลกการของระบบ PSA และ TSA (Thermal Swing Adsorption). โดยทวไป สารดดซบมคณสมบตดงตอไปน

ยงแรงดนเพมสงขน คณภาพในการดดซบของสารดดซบกยงดขน ในทางกลบกน ยงแรงดนลดลงมากเทาใด คณภาพในการดดซบของสารดดซบกยงลดลงเทานน

อณหภมยงตำลง คณภาพในการดดซบของสารดดซบกยงดขน ในทางกลบกน อณหภมยงเพมสงขน คณภาพในการดดซบของสารดดซบกยงลดลง

คณสมบตในขอแรกเปนคณสมบตทใชในระบบ PSA และคณสมบตขอหลงเปนคณสมบตทใชในระบบ TSA กลาวคอ ระบบแบบ PSA จะทำการดดซบและคายการดดซบตามคณสมบตไอโซเธรมของการดดซบ (adsorption isotherm) ทอณหภมแวดลอม

สวนในวธ TSA จะทำการดดซบและคายการดดซบภายในชวงอณหภมระหวางอณหภมแวดลอมและอณหภมทสงกวานน จากการวจยและพฒนาทางดานเทคโนโลย PSA มาตงแตป ค.ศ. 2003 เราไดประสบความสำเรจในการนำระบบฟนฟและการกลนไฮโดรเจน คารบอนไดออกไซด และอารกอน ซงนอกเหนอไปจากระบบการผลตไนโตรเจนและออกซเจน ระบบดงกลาวไดรบการยกยองจากอตสาหกรรมตางๆ

รวมคนพบระบบแยกกาซ

ขนสงดวย PSA

สง

ตำ แรงดน

ปรม

าณกา

รดดซ

การดดซบ

อณหภมแวดลอม

สง

อณหภมสง

การคายการดดซบ

PSA TSA

Page 4: ระบบ PSA O2 PSA SYSTEMS CO2 - udomswang.com · กาแฟ คุ๊กกี้ ฯลฯ 2 hydrogen Ar ระบบ PSA PSA SYSTEMS -PSA

N2

O2

H2

CH4

CO2

Ar

ระบบ PSAPSA SYSTEMS

ระบบ PSA PSA SYSTEMS

ระบบ PSA / PSA SYSTEMS

ระบบทเหมาะสมทสดคอระบบทไดรบการออกแบบมาเฉพาะสำหรบสภาพแวดลอมนนๆ เชน แกสผลตภณฑ สภาพแวดลอมในการดดซบ เปนตน

1. ประเภทของการแยกแกส (1) ระบบการกลนสำหรบแกสทไมดดซบ

ระบบน ใช ในการแยกและกลนแกสท ไมดดซบให เปนแกสผลตภณฑ เชน N2, O2, H2, Ar หรอแกสทไมดดซบอนๆ

(2) ระบบการกลนสำหรบแกสทดดซบ ระบบนจะทำการฟนฟแกสทดดซบโดยใชแกสผลตภณฑทมความเขมขนสงเชน N2, CO2, CO หรอแกสดดซบอนเปนตวดดซบ

�. แรงดนใชงาน ระบบ PSA อาจแบงออกไดเปนสองประเภทตามชวงของแรงดนดดซบและแรงดนคายการดดซบดงตอไปน:

(1) ระบบคายการดดซบทแรงดนบรรยากาศ ในระบบน การดดซบจะ เกดข นภายใตแรงดน และการคายการดดซบจะเกดขนภายใตแรงดนบรรยากาศ ระบบนจะใชกบแกส O2, N2, H2 และแกสอนๆ และเปนระบบทงายตอการใชงานและมขนาดกระทดรด อยางไรกด ระบบนยงมความสนเปลองคอนขางสงกวาระบบอนเลกนอย

(2) ระบบคายการดดซบในสญญากาศ ในระบบน การดดซบจะเกดขนภายใตแรงดนบรรยากาศ และการคายการดดซบจะเกดขนภายใตสญญากาศ ระบบนจะใชกบแกส N2, CO, O2, CO2, Ar และแกสอนๆ โดยเปนระบบทสนเปลองพลงงานตำกวาในการกลนแกสทระดบสงๆ

The most suitable system is designed on specific conditions: product gas, adsorbent operating conditions, etc.

1. Type of Gas Separation (1) Refining system for non-adsorption gas

This system separates and refines non-adsorption gas as a product gas such as N2, O2, H2, Ar or other non-adsorption gases.

(2) Refining system for adsorption gas This system recovers adsorption gas using an adsorbent as a high-concentrated product gas such as N2, CO2, CO or other adsorption gases.

�. Operating Pressure The PSA system can be roughly classified into two types according to the range of adsorption pressures and desorption pressure as follows:

(1) Atmospheric pressure Desorption System In this system, adsorption is operated under pressure, and desorption is operated at atmospheric pressure. This system is applied to O2, N2, H2 and others and featured in a simple and compact con f igu ra t ion . However , the energy consumption is slightly larger than that of other systems.

(2) Vacuum Desorption System In this system, adsorption is operated at atmospheric pressure, and desorption is operated in a vacuum. This system is applied to N2, CO, O2, CO2, Ar and others and is featured in smaller energy consumption to refine the gas at higher level.

ประเภทของการแยกแกส (1) ระบบการกลนสำหรบแกสทไมดดซบ แกสผลตภณฑ

แกสผลตภณฑ

(แกสทดดซบ)

(แกสทดดซบ)

การคายการดดซบ

การคายการดดซบ

แกสฉด

แกสฉด

การดดซบ

การดดซบ

(2) ระบบการกลนสำหรบแกสทดดซบ

แกสเสย

แกสเสย (แกสทไมดดซบ)

(แกสทไมดดซบ)

แรงดนใชงาน (1) ระบบคายการดดซบในความดนบรรยากาศ

(แกสทดดซบ)

(แกสทดดซบ)

การคายการดดซบ

การคายการดดซบ

พดลม

คอมเพรสเซอร

การดดซบ

การดดซบ

(2) ระบบคายการดดซบในสญญากาศ

(แกสทไมดดซบ)

(แกสทไมดดซบ)

(แกสทดดซบ)

Page 5: ระบบ PSA O2 PSA SYSTEMS CO2 - udomswang.com · กาแฟ คุ๊กกี้ ฯลฯ 2 hydrogen Ar ระบบ PSA PSA SYSTEMS -PSA

สารดดซบ / ADSORBENT

In the PSA gas separation system, various adsorbents are used in line with characteristics of a gas to be separated.

N2-PSA: CMS (carbon molecular sieve) O2-PSA: ZMS (synthetic zeolite) H2-PSA: CMS, ZMS

The performance of adsorbent gives a significant influence on the capability of the PSA system. Therefore, it is very important to use an adsorbent or combined adsorbents appropriate to the operating conditions of each system.

GSA is supplying high-performance PSA systems using optimum adsorbents specifically developed through our much experience and collaboration with adsorbent producers.

ในระบบแยกแกส PSA มการใชสารดดซบหลายชนดทมความเหมาะสมกบคณสมบตของแกสทตองการแยก

N2-PSA: CMS (carbon molecular sieve) O2-PSA: ZMS (synthetic zeolite) H2-PSA: CMS, ZMS

ประสทธภาพของสารดดซบมผลเปนอยางมากตอประสทธภาพของระบบ PSA ดงนน จงจำเปนตองใชสารดดซบตงแตหนงชนดขนไปซงมความเหมาะสมกบสภาพการทำงานของแตละระบบ

GSA ผลตระบบ PSA ทมประสทธภาพสงโดยใชสารดดซบทเหมาะสมซงพฒนาขนมาเฉพาะดวยประสบการณอนยาวนานและดวยความรวมมอกบผผลตสารดดซบหลายแหง

Page 6: ระบบ PSA O2 PSA SYSTEMS CO2 - udomswang.com · กาแฟ คุ๊กกี้ ฯลฯ 2 hydrogen Ar ระบบ PSA PSA SYSTEMS -PSA

หลกการทำงาน / PRINCIPLE

The molecular diameter of oxygen is slightly smaller than that of nitrogen. This difference in molecular diameter enables quicker diffusion and adsorption of oxygen in micro pores of CMS than that of nitrogen. At the same time, moisture and carbon dioxide in the air are also adsorbed in the micro pores of CMS. The above figure shows the correlation between adsorption ratio and adsorption time of oxygen and nitrogen respectively. The adsorption of oxygen is much faster than that of nitrogen. Our nitrogen gas generation system uses such CMS as can utilize the difference characteristics between oxygen and nitrogen described above. (Patented)

ออกซ เ จนม เส นผ าศนย กลางท เ ล กกว า ไนโตร เจน เล กน อย ความแตกตางระหวางเสนผาศนยกลางดงกลาวชวยใหออกซเจนมการแพรและการดดซบในกระเปาะขนาดเลกระดบไมครอนของ CMS ไ ด เ ร ว ข น ก ว า ไ น โ ต ร เ จ น ใ น ข ณ ะ เ ด ย ว ก น ค ว า ม ช น แ ล ะคารบอนไดออกไซดในอากาศกถกดดซบในกระเปาะขนาดเลกระดบไมครอนของ CMS ดวยเชนกน ตวเลขขางบนนแสดงความสมพนธระหวางอตราการดดซบและเวลาในการดดซบของออกซเจนและไนโตรเจนตามลำดบ จะเหนไดวา อตราการดดซบของออกซเจนนนเรวกวาของไนโตรเจนมาก ระบบผลตแกสไนโตรเจนของเราใชระบบ CMS ดงกลาว เนองจากสามารถใชคณสมบตทแตกตางกนระหวางออกซเจนและไนโตรเจนตามทอธบายไปแลวขางตน (ผานการจดสทธบตรแลว)

คณสมบต / FEATURES

1. On-site nitrogen production at lower cost. �. The most experienced gas separation technology in the

world. �. Flexibility to meet the customer’s needs.

N2-PSA system is capable of meeting a wide range of requirements of nitrogen quality.

�. Automatic control on operation conditions.

1. สามารถผลตไนโตรเจนทหนางานไดในราคาตำ �. เปนเทคโนโลยในการแยกแกสทผานการใชงานมามาก

ทสดในโลก �. สามารถปรบใหเขากบความตองการของลกคาได

ระบบ N2-PSA สามารถตอบสนองตอความตองการในการใชงานแกสไนโตรเจนทหลากหลาย

�. สามารถทำการควบคมการทำงานในสภาพแวดลอมทแตกตางกนได

N�-PSA N2

O2

H2

CH4

CO2

Ar

ระบบ PSAPSA SYSTEMS

ผลตภณฑ N2

อตรา

สวนเ

ทยบก

บภาร

ะสมด

เวลา (นาท)

อากาศ

คอมเพรสเซอร

ตวดดซบ

แกสเสย

Page 7: ระบบ PSA O2 PSA SYSTEMS CO2 - udomswang.com · กาแฟ คุ๊กกี้ ฯลฯ 2 hydrogen Ar ระบบ PSA PSA SYSTEMS -PSA

การใชงาน / APPLICATION

1. Blanketing Blanketing and transportation of explosive or inflammable substances.

�. Purging Purging of tanks, pipes, etc.

�. Heat treatment Adjustment of atmospheric condition for bright hardening, bright annealing, carburizing, nitriding, tempering, etc.

�. Atmospheric control Tire vulcanization system, CA storage, prevention of oxidation of edible oil. Etc.

�. Food packing Prevention of quality deterioration of food such as tea, instant coffee, coffee, cookies, etc.

�. Manufacture of semiconductors, electronic parts, etc. �. Reflow furnace

1. ใชในการปกคลมดวยแกส ใชในการคลมดวยแกสและการขนสงวตถทลกไหมได

�. ใชในการฉดไล (Purge) ใชในการฉดไลภายในถง ในทอ ฯลฯ

�. ใชในการอบชบ (Heat treatment) การปรบสภาพบรรยากาศสำหรบการชบ อบออน คารเบอรไรซง การเตมไนโตรเจนลงไปทผวเหลก (nitriding) การอบคนตว ฯลฯ

�. การเกบรกษาแบบควบคมบรรยากาศ ระบบวลคาไนเซชนของยาง, ระบบเกบแบบควบคมบรรยากาศ, ปองกนการเกดออกซเดชนของนำมนทกนได ฯลฯ

�. บรรจภณฑอาหาร ปองกนการเสอมคณภาพของอาหาร เชน ชา กาแฟสำเรจรป กาแฟ คกก ฯลฯ

�. การผลตเซมคอนดกเตอร ชนสวนอเลกทรอนกส ฯลฯ �. เครองอบบอรด (Reflow furnace)

กระบวนการ (ระบบคายการดดซบโดยใชแรงดนบรรยากาศ) / PROCESS (atmospheric pressure desorption system)

Capacity: max. 2,000 m3/h(nor.) per unit O2 concentration: 5% to 10 ppm. The system can be designed to achieve optionally 10 ppm O2 or less. Moisture: Dew point -60 ºC

Air compressed to approximately 0.69MPaG by an a i r compressor is introduced into the bottom of the adsorber. Oxygen, carbon dioxide and moisture adsorbed by CMS in the adsorber are desorbed at atmospheric pressure. High-purity n i t rogen gas is genera ted through pressur iza t ion- to-depressurization swing which is performed alternately by two adsorbers.

ขอกำหนดมาตรฐาน / STANDARD SPECIFICATION

กำลงผลต: ไมเกน 2,000 ลบ.ม./ชวโมง (ปกต) ตอชด ความเขมขนของ O2: 5% ถง 10 สวนในลานสวน (ppm) อาจออกแบบใหระบบสามารถผลตแกสออกซเจนได 10 สวนในลานสวน (ppm) หรอตำกวาได ความชน: จดนำคาง -60ºC

อากาศทถกอดทแรงดนประมาณ 0.69MPaG โดยเครองอดอากาศจะถ ก จ า ย เ ข า ไ ป ท ด า น ล า ง ข อ ง เ ค ร อ ง ด ด ซ บ แ ก ส อ อ ก ซ เ จ น คารบอนไดออกไซด และความชนทถกดดซบโดย CMS ในเครองดดซบจะถกคายออกมาทแรงดนบรรยากาศ แกสไนโตรเจนทมความบรสทธสงมากจะถกสรางขนผานทางการสลบแรงดน ซงทำโดยเครองดดซบสองตวสลบกน

Page 8: ระบบ PSA O2 PSA SYSTEMS CO2 - udomswang.com · กาแฟ คุ๊กกี้ ฯลฯ 2 hydrogen Ar ระบบ PSA PSA SYSTEMS -PSA

O2

N2

N2

O2

H2

CH4

CO2

Ar

ระบบ PSAPSA SYSTEMS

หลกการทำงาน / PRINCIPLE

Oxygen gas generation system generates oxygen with standard purity of 90%~95%. The system is variable from small facility of oxygen generation rate to that of 2,500 m3/h(nor.) per unit.

ระบบผลตแกสออกซเจนจะทำการผลตออกซเจนซงมความบรสทธมาตรฐานทประมาณ 90% - 95% ระบบนมใหเลอกตงแตระบบผลตออกซเจนขนาดเลกไปจนถงระบบทสามารถผลตได 2,500 ลบ.ม./ชวโมง(ปกต) ตอชด

O�-PSA

คณสมบต / FEATURES

1. On-site oxygen production at lower cost. The cost is approximately 1/3 to 1/4 of purchase cost of liquid O. on a tank truck basis.

�. The purity of oxygen can be increased up to 9�%. [Ex.] The composition of oxygen gas with a purity of 93% is as follows: Oxygen: 93% Argon: 4.5% Nitrogen: 2.5% Moisture: Dew point -60 ºC

�. Low running cost. Since a vacuum desorption system is employed, its power consumption is smaller than of other system.

�. Oxygen gas can be obtained immediately after start-up. �. Automatic control. �. Compact design

1. สามารถผลตออกซเจนทหนางานไดในราคาตำ ตนทนผลตอยทประมาณ 1/3 ถง 1/4 ของราคาออกซเจนเหลวเตมถงรถบรรทก

�. สามารถเพมความบรสทธของออกซเจนไดถง 9�% [ตวอยาง] สวนประกอบของแกสออกซเจนทมความบรสทธ 93% มดงน: ออกซเจน: 93% อารกอน: 4.5% ไนโตรเจน: 2.5% ความชน: จดนำคาง -60 ºC

�. คาใชจายในการเดนเครองตำ เนองจากมการใชระบบคายการดดซบแบบสญญากาศ จงทำใหการสนเปลองพลงงานตำกวาระบบอนๆ

�. ไดแกสออกซเจนออกมาทนททเรมเดนเครอง �. ระบบควบคมอตโนมต �. ออกแบบกระทดรด

ผลตภณฑ O2

ภาระ

การด

ดซบ

(Ads

orpt

ion

Load

ing)

แรงดน

อากาศ

พดลม

ตวดดซบ

แกสเสย

ปมสญญากาศ

Page 9: ระบบ PSA O2 PSA SYSTEMS CO2 - udomswang.com · กาแฟ คุ๊กกี้ ฯลฯ 2 hydrogen Ar ระบบ PSA PSA SYSTEMS -PSA

O2

N2

9

การใชงาน / APPLICATION

1. Supply of oxygen for various kinds of furnaces Electric arc furnaces for steel making, smelting of nonferrous metals (copper, zinc, aluminum, etc.), glass making and various kinds of kilns.

�. Pulp and paper industry Oxygen aeration and ozone bleaching

�. Waste water treatment facilities Oxygen aeration and ozone generation

�. Chemical industry Various kinds of oxidation reactions

�. Fermentation industry �. Pisciculture �. Air conditioning �. Others

1. ใชในการจายออกซเจนใหกบเตาประเภทตางๆ เตาหลอมไฟฟาสำหรบการทำเหลก การหลอมโลหะทไมใชเหลก (ทองแดง สงกะส อะลมเนยม ฯลฯ) การทำกระจก และเตาเผาประเภทตางๆ

�. อตสาหกรรมเยอและกระดาษ ใชในการเตมออกซเจน และการฟอกเยอดวยโอโซน

�. ระบบบำบดนำเสย ใชในการเตมออกซเจน และการผลตโอโซน

�. อตสาหกรรมเคม ปฏกรยาออกซเดชนประเภทตางๆ

�. อตสาหกรรมการหมก �. การเลยงปลา �. เครองปรบอากาศ �. อนๆ

กระบวนการ (ระบบดดซบโดยใชแรงดนบรรยากาศ) / PROCESS (atmospheric pressure desorption system)

Capacity: max. 2,500 m3/h(nor.) per unit O2 concentration: 90 to 95% Moisture: Dew point -60 ºC

Adsorber System: Air filtered for removal of dusts is boosted to approximately 0.039MPaG by air blower and then introduced into an adsorber. Nitrogen, moisture and carbon dioxide are adsorbed by synthetic zeol i te f i l led in the adsorber to generate oxygen as the adsorption step. After this step, a vacuum pump evacuates this adsorber down to approximately 200 Torr{27kPa} as the desorption step. The steps of adsorption and desorption are alternately repeated for every 30 seconds by two adsorbers, so that oxygen of maximum 95% concentration is continuously generated. Two-Adsorber System: The two-adosrbersystem will bring the facility cost lower than that of the three-adsorber system and the same performance.

ขอกำหนดมาตรฐาน / STANDARD SPECIFICATION

กำลงผลต: ไมเกน 2,500 ลบ.ม./ชวโมง (ปกต) ตอชด ความเขมขนของออกซเจน: 90 ถง 95% ความชน: จดนำคาง -60 ºC

ระบบการดดซบ: อากาศทผานการกรองเพอเอาฝนออกจะถกอดดวยแรงประมาณ 0.039MPaG โดยเครองเปาลม แลวจายเขาไปในเครองดดซบ ไนโตรเจน ความชน และคารบอนไดออกไซดถกดดซบโดยซโอไลตสงเคราะหทบรรจอยในเครองดดซบเพอผลตออกซเจนในขณะทเกดการดดซบ หลงจากขนตอนน ปมสญญากาศจะดดอากาศในเครองดดซบออกจนเหลอประมาณ 200 Torr{27kPa} ซงเปนขนตอนการคายการดดซบ ขนตอนการดดและคายการดดซบจะเกดขนสลบกนไปทกๆ 30 วนาทโดยใชเครองดดซบสองชด ทำใหไดออกซเจนทมความเขมขนสงถง 95% ออกมาอยางตอเนอง

ระบบเครองดดซบสองชด: ระบบเครองดดซบสองชดจะชวยใหตนทนของระบบถกลงกวาระบบแบบเครองดดซบสามชด แตยงคงใหประสทธภาพเทาเดม

Page 10: ระบบ PSA O2 PSA SYSTEMS CO2 - udomswang.com · กาแฟ คุ๊กกี้ ฯลฯ 2 hydrogen Ar ระบบ PSA PSA SYSTEMS -PSA

H2

N2

CO

CH4

CO2

Ar

N2

CO

CO2

10

As shown in the above figure, the hydrogen is hardly adsorbed compared with the other gases. By utilizing this characteristic, high-purity hydrogen can be easily separated from the mixed gas by adsorption of all other gases.

ตามทแสดงในรปขางบน จะเหนไดวาไฮโดรเจนแทบจะไมถกดดซบเลยเมอเทยบกบแกสอนๆ ดวยคณสมบตดงกลาว เราสามารถแยกไฮโดรเจนทมความบรสทธสงออกจากแกสผสมไดโดยการดดซบแกสอนๆ ออกไป

H�-PSA

คณสมบต / FEATURES

1. Compact size Since the adsorbent superior in performance is employed, our system can be designed in compact size.

�. Non pretreatment The pre-filter equipped with the adsorber makes it possible to recover and dirty gas (COG, etc.) with high effi ciency and other special pretreatment.

1. ขนาดกระทดรด เนองจากมการใชสารดดซบทมประสทธภาพสงกวา ระบบของเราจงสามารถออกแบบใหมขนาดกระทดรดได

�. ไมตองมการเตรยมวสด ตวกรองหยาบซงมตวดดซบชวยใหสามารถฟนฟแกสทสกปรก (เชน แกสสาหรบเผาถานหน) โดยใชการบำบดทมประสทธภาพและการบำบดเฉพาะ

หลกการทำงาน / PRINCIPLE

การใชงาน / APPLICATION

1. Purification of hydrogen obtained by decomposition of methanol or natural gases

�. Recovery of hydrogen from COG (coke oven gas) �. Recovery of hydrogen from other gases containing

hydrogen �. Purification of hydrogen

1. การทำใหไดไฮโดรเจนทบรสทธขนทำไดโดยการสลายเมทานอลหรอแกสธรรมชาต

�. การบำบดไฮโดรเจนจาก COG (แกสสาหรบเผาถานหน) �. การบำบดไฮโดรเจนจากแกสอนๆ ซงมไฮโดรเจนอย �. การทำใหไฮโดรเจนบรสทธ

ขอกำหนดมาตรฐาน / STANDARD SPECIFICATION

Capacity: max. 5,000 m3/h(nor.) per unit Purity: max. 99.999%

กำลงผลต: ไมเกน 5,000 ลบ.ม./ชวโมง (ปกต) ตอชด ความบรสทธ: ไมเกน 99.999%

N2

O2

H2

CH4

CO2

Ar

ระบบ PSAPSA SYSTEMS

ภาระ

การด

ดซบ

(Ads

orpt

ion

Load

ing)

แรงดน แกสดบ

ตวดดซบ

แกสเสย

ผลตภณฑ H2

Page 11: ระบบ PSA O2 PSA SYSTEMS CO2 - udomswang.com · กาแฟ คุ๊กกี้ ฯลฯ 2 hydrogen Ar ระบบ PSA PSA SYSTEMS -PSA

H2

N2

CO

CH4

CO2

Ar

N2

CO

CO2

11

As shown in the above figure, argon is adsorbed by zeolite, less than other gases of nitrogen, carbon monoxide carbon dioxide contained in a raw gas. By utilizing this characteristic, highpurity argon gas can be recovered and refined from the argonrich raw

ตามทแสดงในรปขางบน จะเหนไดวาอารกอนแทบจะถกดดซบ โดยซโอไลตไดนอยมากเมอเทยบกบแกสอนๆ เชน ไนโตรเจน คารบอนมอนอกไซด ในแกสดบ ดวยคณสมบตดงกลาว ชวยใหสามารถบำบดและกลนแกสอารกอนทมความบรสทธสงออกจากแกสดบทมอารกอนผสมอยได (สทธบตรเฉพาะ)

Ar-PSA

คณสมบต / FEATURES 1. High-purity argon gas (99.99% max.) can be recovered. �. high recovery yield of �0 to �0%.

1. สามารถแยกแกสอารกอนทมความบรสทธได (สงสด 99.99%)

�. ประสทธภาพในการแยกสงถง �0 ถง �0%

หลกการทำงาน / PRINCIPLE

การใชงาน / APPLICATION

1. Steel industry Recovery of argon from the waste gas of: RH vacuum degassing furnaces. Continuous casting facilities. LF furnaces.

�. Semiconductor industry Recove ry o f a rgon f r om t he was te gas o f s i l i con monocrystallizer.

�. Others Recovery of argon from other gases containing argon.

1. อตสาหกรรมเหลก ใชในการแยกอารกอนออกจากแกสเสยทไดมาจาก: เตาสญญากาศลดการเกดแกส ระบบหลอแบบทำงานตลอดเวลา เตา LF

�. อตสาหกรรมเซมคอนดกเตอร การแยกแกสอารกอนออกมาจากแกสเสยของเครองตกผลกเชงเดยว

�. อนๆ แยกอารกอนออกจากแกสอนๆ ทมอารกอนเปนสวนผสม

ขอกำหนดมาตรฐาน / STANDARD SPECIFICATION

Capacity: max. 1,000 m3/h(nor.) per unit Purity: max. 99.99% Moisture: Dew point -70 ºC

กำลงผลต: ไมเกน 1,000 ลบ.ม./ชวโมง (ปกต) ตอชด ความบรสทธ: ไมเกน 99.99% ความชน: จดนำคาง -70 ºC

N2

O2

H2

CH4

CO2

Ar

ระบบ PSAPSA SYSTEMS

ภาระ

การด

ดซบ

(Ads

orpt

ion

Load

ing)

แรงดน

แกสดบ

ตวดดซบ

แกสเสย

ผลตภณฑ Ar

ปมสญญากาศ

Page 12: ระบบ PSA O2 PSA SYSTEMS CO2 - udomswang.com · กาแฟ คุ๊กกี้ ฯลฯ 2 hydrogen Ar ระบบ PSA PSA SYSTEMS -PSA

N2

CO2

1�

As shown in the above figure, CO2 is adsorbed much more than N2. By utilizing this characteristic, the adsorbed CO2 is desorbed by a vacuum pump for recovery of high-purity CO2. (Patented)

ตามทแสดงในรปขางบน จะเหนไดวาคารบอนไดออกไซดถกดดซบไดมากกวาไนโตรเจนมาก ดวยคณสมบตดงกลาว คารบอนไดออกไซดทถ ก ด ด ซ บ ไ ว จ ะ ถ ก ค า ย อ อ ก ม า โ ด ย ป ม ส ญ ญ า ก า ศ เ พ อ แ ย กคารบอนไดออกไซดบรสทธ (ผานการจดสทธบตรแลว)

CO�-PSA

คณสมบต / FEATURES 1. CO2 can be obtained economically.

The cost is approx. 1/2 to 1/3 of purchase cost of liquid CO2 on a tank truck basis.

�. CO2 concentrated over 99% can be obtained continuously.

�. Low running cost. The running cost is lower than that of the conventional chemical adsorption process which consumes a great amount of steam.

�. Product CO2 can be obtained immediately after start-up.

1. สามารถผลตคารบอนไดออกไซดไดอยางประหยด ต น ท น ผ ล ต อ ย ท ป ร ะ ม า ณ 1 / 2 ถ ง 1 / 3 ข อ ง ร า ค าคารบอนไดออกไซดเหลวเตมถงรถบรรทก

�. สามารถผลตคารบอนไดออกไซดทมความเขมขนมากกวา 99% ไดอยางตอเนอง

�. คาใชจายในการเดนเครองตำ ตนทนในการเดนเครองตำกวาในกระบวนการดดซบทางเคมแบบเดมซงใชไอนำปรมาณมากกวา

�. ไดแกสคารบอนไดออกไซดออกมาทนททเรมเดนเครอง

หลกการทำงาน / PRINCIPLE

ขอกำหนดมาตรฐาน / STANDARD SPECIFICATION

Capacity: max. 3,000 m3/h(nor.) per unit Purity: max. 99% above

กำลงผลต: ไมเกน 3,000 ลบ.ม./ชวโมง (ปกต) ตอชด ความบรสทธ: มากกวา 99%

N2

O2

H2

CH4

CO2

Ar

ระบบ PSAPSA SYSTEMS

ระบบแยกแกส

ภาระ

การด

ดซบ

(Ads

orpt

ion

Load

ing)

แรงดน แกสดบ

ตวดดซบ

แกสเสย

ผลตภณฑ CO2

ระบบบำบด ขนตน

พดลม ปมสญญากาศ

Page 13: ระบบ PSA O2 PSA SYSTEMS CO2 - udomswang.com · กาแฟ คุ๊กกี้ ฯลฯ 2 hydrogen Ar ระบบ PSA PSA SYSTEMS -PSA

N2

CO2

PSA nitrogen generator

PSA oxygen generator

PSA hydrogen puri�er

PSA argon recovery and puri�cation plant

PSA CO, CO2 recovery and puri�cation plant

PSA methane recovery and puri�cation plant

PSA other gases separation and puri�cation plant

131�

Engineering Division is well experienced in engineering and construction of various chemical plants and pollution control equipment, including licensed business of our technology to the overseas market, based upon our own technology accumulated through production of chemicals and high-pressure gases. Our experience and technology are incorporated in our PSA system.

ฝายวศวกรรมของเรามประสบการณทางดานวศวกรรมและการกอสรางโรงงานสารเคมและอปกรณควบคมมลพษตางๆ โดยรวมทงการใหสทธในการผลตตอเทคโนโลยของเราไปยงตลาดตางประเทศ โดยใชเทคโนโลยทางดานการผลตสารเคมและแกสแรงดนสงของเรา เราไดผนวกเอาประสบการณและเทคโนโลยของเราเขาไวในระบบ PSA

เทคโนโลยการแยกแกส Gas Separation Technology

N2

O2

H2

CH4

CO2

Ar

ระบบ PSAPSA SYSTEMS

ระบบแยกแกสไนโตรเจน PSA

ระบบแยกแกสออกซเจน PSA

เครองฟอกไฮโดรเจน PSA

โรงบำบดและฟอกอารกอน PSA

โรงบำบดและฟอก CO, CO2 ของ PSA

โรงบำบดและฟอกแกสมเทน PSA

ระบบ PSA สำหรบแยกและฟอกแกสอนๆ

Page 14: ระบบ PSA O2 PSA SYSTEMS CO2 - udomswang.com · กาแฟ คุ๊กกี้ ฯลฯ 2 hydrogen Ar ระบบ PSA PSA SYSTEMS -PSA

1�

แบบสอบถามเกยวกบระบบ PSA PSA Inquiry

N2

O2

H2

CH4

CO2

Ar

ระบบ PSAPSA SYSTEMS

เมอทานตองการสอบถามเกยวกบระบบ PSA กรณาแจงขอมลดงตอไปน Please let us know the followings when inquiring PSA system.

1. การใชงาน / Application

�. สภาพของแกสฉด / Condition of feed gas

แกสฉด / Feed gas

ปรมาตรของแกสฉด / Volume of feed gas Nm3/Hr สวนประกอบ / Composition % อณหภม / Temperature ºC แรงดน / Pressure barG

�. สภาพของแกสผลตภณฑ / Condition of product gas

N2, O2, H2, Ar, CO2

ปรมาณการผลต • ปรมาณการสนเปลอง / Production volume • consumption volume ชวโมงใชงาน / Operation hour Nm3/Hr (ท 100%) ตน/วน (ท 100%) ความบรสทธ / Purity % อณหภม / Temperature ºC แรงดนจาย / Supply pressure kg/cm2G จดนำคาง / Dew point ºC (ภายใตแรงดนบรรยากาศ)

�. สภาพของสงอำนวยความสะดวก / Condition of utility กำลงไฟ / Power สำหรบแรงดนไฟสง / for high voltage สำหรบแรงดนไฟตำ / for low voltage สำหรบอปกรณควบคม / for instruments สำหรบนำหลอเยน / for cooling water อากาศสำหรบอปกรณควบคม / instrument air

�. สถานทตดตง / Installation place (ภายในอาคาร -นอกอาคาร) / (ปองกนการระเบดได - ใช / ไมใช) / (Outdoor - Indoor) / (Explosion-Proof type – Yes / No) (อณหภมแวดลอม) / (Ambient temperature) ºC

�. สงทตองการทราบอนๆ / Other Request

ตารางแปลงหนวยความดน / Pressure Unit Conversion

atm bar Kg/cm2 Lb/in2 Hg H2O

Pa mm in m ft

1 1.013250 1.033227 14.6960 760.000 29.9214 10.3416 33.929 101 325

0.986923 1 1.019716 14.5038 750.062 29.5301 10.2063 33.485 100 100

0.967841 0.980665 1 14.2234 735.559 28.9591 10.0091 32.838 98 066.5

0.068046 0.068948 0.070307 1 51.715 2.0360 0.70370 2.3087 6 894.76

0.001315789 0.001333224 0.001359510 0.0193368 1 0.0393702 0.0136073 0.044643 133.322

0.0334209 0.0338638 0.0345315 0.49115 25.400 1 0.34563 1.13394 3 386.39

0.096782 0.098064 0.099997 1.42231 73.554 2.8958 1 3.2808 9 806.31

0.029499 0.029890 0.030479 0.43352 22.419 0.88265 0.30480 1 2 988.99

1bar = 106dyn/cm2 = 105Pa, 1Lb/in2 = 1psi(pound per square inch), 1Kg/cm2 = 1atm, 1Pa = 1N/m2, 1mmHg = 1Torr

Page 15: ระบบ PSA O2 PSA SYSTEMS CO2 - udomswang.com · กาแฟ คุ๊กกี้ ฯลฯ 2 hydrogen Ar ระบบ PSA PSA SYSTEMS -PSA

1�

ผลตภณฑ GSA GSA Products

N2

O2

H2

CH4

CO2

Ar

ระบบ PSAPSA SYSTEMS

เครองทำลมแหงแบบใชนำยาทำความเยน / HYD, HYD-W Refrigerated Air Dryer / HYD, HYD-W

เครองทำลมแหงสำหรบอณหภมสง / HYD-HT High Inlet Temperature Dryer / HYD-HT เครองทำลมแหงแบบใชระบบดดความชน / PHL, PEHB, PIH, PEH, PEOM Desiccant Air Dryer / PHL, PEHB, PIH, PEH, PEOM

เครองทำลมแหงแบบ Membrane / PMD Membrane Dryer / PMD

อปกรณระบายความรอน / HYA, HYA-W After cooler / HYA, HYA-W

เครองแยกนำและนำมน / POS Oil – Water Seperator / POS

เครองทานำเยน / HYC, HYC-W Water Chiller / HYC, HYC-W

ถงเกบลมอด / GS Air Receiver Tank / GS

ระบบกรองอากาศและระบายนำ / HYE, HAD, AT, VARIO Air Filter & Drain / HYE, HAD, AT, VARIO

เครองผลตไนโตรเจน, เครองผลตออกซเจน Nitrogen Generator, Oxygen Generator

Page 16: ระบบ PSA O2 PSA SYSTEMS CO2 - udomswang.com · กาแฟ คุ๊กกี้ ฯลฯ 2 hydrogen Ar ระบบ PSA PSA SYSTEMS -PSA

1�

GSA Co., Ltd. สำนกงาน / โรงงาน 679-2 Sinwol-ri, Chowol-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do, KOREA โทร: 82-31-798-0171~4 แฟกซ: 82-31-798-0175 www.gsadryer.com อเมล: [email protected]

บรษท อดมสวาง เอนจเนยรง จำกด 26/250-251 ม.18 ถ.พหลโยธน ต.คลองหนง อ.คลองหลวง จ.ปทมธาน 12120 โทร: 02-529-3950, 02-529-4523 แฟกซ : 02-529-0286 มอถอ: 081-806-5606 www.udomswang.com อเมล: [email protected]