สาขาวนศาสตรช์ุมชน social forestry...

of 8 /8
สาขาวนศาสตร์ชุมชน Social Forestry วนศาสตร์ชุมชน Social Forestry ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มก.

Author: others

Post on 12-Oct-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: สาขาวนศาสตรช์ุมชน Social Forestry วนศาสตร์ชุมชนdfm.forest.ku.ac.th/data/sf_2553.pdf · สาขาวนศาสตรช์ุมชน

สาขาวนศาสตรชมชนSocial Forestry

วนศาสตรชมชน

Social Forestryภาควชาการจดการปาไม

คณะวนศาสตร มก.

Page 2: สาขาวนศาสตรช์ุมชน Social Forestry วนศาสตร์ชุมชนdfm.forest.ku.ac.th/data/sf_2553.pdf · สาขาวนศาสตรช์ุมชน

สาขาวนศาสตรชมชนSocial Forestry

กจกรรมปาไมทประชาชนมสวนรวมตงแตวางแผนจนถงนาผลผลตไปใช เพอแกไขปญหาปาไม ปญหาการใชประโยชนทดน ยกระดบฐานะทางเศรษฐกจและสงคมควบคไปกบการอนรกษ

ทรพยากรปาไมและสงแวดลอม

Social Forestry หรอCommunity Forestry

ปาไม~ 33 %

สงคม

~ 65 ลานคนวนศาสตร

ชมชน

พนทเปาหมายของวนศาสตรชมชน (Target area)

ชมชนบนพนทสง (Upland communities)

ชมชนทอาศยอยในปา (Forest dweller)

ชมชนตามแนวเขตปา (Forest buffer zone)

ชมชนขาดแคลนไมใชสอย (Woodless Com.)

Page 3: สาขาวนศาสตรช์ุมชน Social Forestry วนศาสตร์ชุมชนdfm.forest.ku.ac.th/data/sf_2553.pdf · สาขาวนศาสตรช์ุมชน

สาขาวนศาสตรชมชนSocial Forestry

วนศาสตรชมชน ??

วนศาสตรชมชนเปนกจกรรมทางปาไมใดๆ กตามทประชาชนในทองถนมสวนรวม นบตงแตการปลกและการจดการปาไมในชมชนชนบททขาดแคลนไมและของปา การปลกตนไมตามหวไรปลายนา การปลกปารายยอยเพอใชสอยหรอจาหนาย ไปจนถงกจกรรมการผลตอตสาหกรรมในครวเรอนทอาศยไมและของปาเปนวตถดบ รวมทงกจกรรมตางๆ ของภาครฐบาลทมสวนเกอหนนหรอกระตนการพฒนาปาไมในระดบทองถน (FAO, 1978) (พ.ศ. 2521)

Page 4: สาขาวนศาสตรช์ุมชน Social Forestry วนศาสตร์ชุมชนdfm.forest.ku.ac.th/data/sf_2553.pdf · สาขาวนศาสตรช์ุมชน

สาขาวนศาสตรชมชนSocial Forestry

วชาหลกของสาขาดานวนศาสตร ดานสงคมศาสตร

วชาบงคบในสาขา

307311: วนศาสตรชมชนเบองตน

307312: วนศาสตรชมชนภาคสนาม

วชาเลอกไมนอยกวา 6 หนวยกต (ประมาณ 2 วชา)

304461: การประชาสมพนธดานทรพยากรธรรมชาต 459231: จตวทยาชมชน

307412: การจดการทรพยากรปาไมบนฐานชมชน 459423: มนษยสมพนธ

307421: หลกวนเกษตรและการจดการ 460231: สงคมวทยาชนบท

307431: การสงเสรมปาไม 460442: การพฒนาชมชน

307496: เรองเฉพาะทางวนศาสตรชมชน

307498: ปญหาพเศษ

349390: การเตรยมความพรอมสหกจศกษา

349490: สหกจศกษา

วชาเลอกเสร 6 หนวยกต

ไมนอยกวา

138หนวยกต

Page 5: สาขาวนศาสตรช์ุมชน Social Forestry วนศาสตร์ชุมชนdfm.forest.ku.ac.th/data/sf_2553.pdf · สาขาวนศาสตรช์ุมชน

สาขาวนศาสตรชมชนSocial Forestry

ลกษณะโครงงาน....

1. การจดการทรพยากรปาไมอยางมสวนรวม

2. การประเมนชมชนชนบทอยางมสวนรวม

3. การใชประโยชนทดนตามหลกวนเกษตร

4. การวเคราะหและพฒนาโครงการสงเสรมปาไม

5. การศกษาสภาพเศรษฐกจสงคมของชมชนชนบท

6. การประเมนมลคาการใชประโยชนทรพยากรปาไม

7. การศกษาความสมพนธระหวางคนกบปา

8. การจดการปาชมชน

9. การพฒนาการจดการทรพยากรปาไมอยางยงยน

10. การผลตสอ การเผยแพร และการประชาสมพนธ ดานการปาไม

11. อนๆ ทเกยวของ

Page 6: สาขาวนศาสตรช์ุมชน Social Forestry วนศาสตร์ชุมชนdfm.forest.ku.ac.th/data/sf_2553.pdf · สาขาวนศาสตรช์ุมชน

สาขาวนศาสตรชมชนSocial Forestry

ความเชยวชาญเฉพาะดาน....

เปนนกวชาการปาไมทมความรดในดานวนศาสตร

มความเขาใจในดานการพฒนาชมชนชนบท

มความเขาใจถงความสมพนธระหวางคนกบปา

มความเขาใจถงการบรณาการศาสตรปาไมดานตางๆ

เปนนกสงเสรมปาไม นกประสานงาน ทมความยดหยน

Page 7: สาขาวนศาสตรช์ุมชน Social Forestry วนศาสตร์ชุมชนdfm.forest.ku.ac.th/data/sf_2553.pdf · สาขาวนศาสตรช์ุมชน

สาขาวนศาสตรชมชนSocial Forestry

โอกาสในการหางานทา....

1. กระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

กรมปาไม

กรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช

กรมทรพยากรทางทะเลและชายฝง

ฯลฯ

2. องคการอตสาหกรรมปาไม3. ภาคเอกชน4. องคกรอสระ

Page 8: สาขาวนศาสตรช์ุมชน Social Forestry วนศาสตร์ชุมชนdfm.forest.ku.ac.th/data/sf_2553.pdf · สาขาวนศาสตรช์ุมชน

สาขาวนศาสตรชมชนSocial Forestry

ขอบคณครบ....

และยนดตอนรบนสตทสนใจทกคน