นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ · อามันด ์วี...

of 25 /25
More Sick, More Burden More Expenditure นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ

Author: others

Post on 05-Aug-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • More Sick, More Burden More Expenditure

  นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ

 • อามนัด ์ ว ี ไฟเกนบายมู (Armand V. Feigenbaum) 1960s

  การควบคุมคุณภาพทัง้ระบบ (Total Quality control) คาโอรุ อชิกิาวา (Kaoru Ishikawa) Internal Customer

  เจนิช ิ ทากูช ิ (Genichi Taguchi) Quality Start at Design

 • About 5000 years ago, someone decided that it was a good idea to start recording important information and presenting it in a form that made it easy to make sense of and profit from that data. Thus the report was born! A recent survey showed that many of the largest corporations still get 88% of the data they rely upon from reporting.

 • IT for Systematic Change

  ตัวอย่างและผลกระทบของการน าข้อมูลมาใช้แบบบูรณาการ Hospital Focus -> Individual Focus

  IT for Report -> IT for change

 • Primary Prevention

  Secondary Prevention

  Tertiary Prevention

  ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู

  ระยะเสี่ยง

  ระยะก่อนเกิดอาการ

  ระยะเกิดอาการ ระยะไร้ความสามารถ

  ดูแลระยะสุดท้าย

  ปกติ

  Primary Health Care Primary Medical Care (PCU, PCC, Family Doctor)

  Self Care, Family > 95%

 • อาหารปลอดภัย Strength

  -

  10,000.00

  20,000.00

  30,000.00

  40,000.00

  2556 2557 2558 2559

  จ านวนผู้ป่วย Diarrhea ,Food poisoning เขตสุขภาพที่ 8 ปี พ.ศ. 2556 - 2559

  Bungkan

  Loei

  Nakhon Phanom

  Nong Bua Lam Phu

  Nong Khai

  Sakon Nakhon

  Udon Thani

  เชิงเส้น (Loei)

 • อุบัติเหตุ Strength อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน

  ที่มา : รายงานจากจังหวัด 30/6/60

 • Dengue Hemorrhagic Fever Excellence

 • 7.28

  11.35 10.97

  14.2 11.37 11.95

  4.49 3.96 6.74

  5.54

  9.63 7.8

  เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10

  เขต 11

  เขต 12

  %MR Stroke

  1

  ที่มา HDC : กลุ่มรายงานมาตรฐาน >> ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาอื่นๆ >> อัตราตายของผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

  MR IHD, STROKE Excellence

  13.22 13.54 14.03 14.66 18.94

  21.39 21.4 22.41 23.55 24.22

  25.98 28.94

  19.91

  05

  101520253035

  อันดับ 1

 • One of my favorite stories is when John F Kennedy visited the NASA space center, he saw a janitor carrying a broom and he walked over and asked what he was doing. The janitor responded: “Mr. President, I’m helping put a man on the moon”. Purpose is that sense that we are part of something bigger than ourselves, that we are needed, that we have something better ahead to work for. Purpose is what creates true happiness.

  Mark Zuckerberg Commencement Address |

  Harvard Commencement 2017

 • A patient is the most important visitor on our premises, he is not dependent on us. We are dependent on him. He is not an interruption in our work. He is the purpose of it. He is not an outsider in our business. He is the part of it.

  …A patient…

 • (No more)They (Just) We

 • R8 Value Management

  •Guide to Goal •Value not Volume •Culture over Command •Expense for Efficacy •Solve with Solution

 • ทิศทางการท างานเขตบริการสุขภาพ 8

  • Strategic Focus (What to do, what to not do, Prioritization) • ทิศทางมุ่งสู่ผลกระทบให้เกิดความเท่าเทียมกันของผลลัพธ์ด้านสุขภาพ และสุขภาวะของประชาชน ซึ่งสามารถ

  วัดผลได ้(Equity on Health and Well Being) รวมท้ังการเพิ่มผลิตภาพต่อช่วงชีวิต (**Service Focus->People Focus**) Value based health care • การด าเนินการต้องมุ่งลดการใช้ทรัพยากรต่อราย และหรือเพิ่มผลลัพธ์ด้านสุขภาพ ผลิตภาพ และสุขภาวะของ

  ประชาชน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ และใช้ข้อมูลวัดผลได้ (Efficiency Improvement, Value Management)

  • เปิดให้มีส่วนร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน (Integration, Participation) • เน้นการป้องกันระดับปฐมภูมิโดยการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในการด ารงชีวิตปัจจุบัน (Primary

  Prevention, Behavior Change) • มุ่งสู่การใช้ IT, Big Data, Mobile, AI (Appropriate Techonology)

 • ประเด็นความท้าทาย ความยาก และปัญหาอุปสรรค

  • Guide without Goal • Volume without Value • Command without Culture • Expense without Efficacy • Solve without Solution