ackermans & van haaren jaarverslag 2008 nl

140
We work for growth jaarverslag 2008

Upload: geert-speybroeck

Post on 20-Mar-2016

320 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

Ackermans & van Haaren jaarverslag 2008 Nederlands

TRANSCRIPT

We work for growth

jaarverslag 2008

Financiële kalender

18 mei 2009 Tussentijdse verklaring Q1 2009

25 mei 2009 Gewone algemene vergadering

27 augustus 2009 Halfjaarresultaten 2009

16 november 2009 Tussentijdse verklaring Q3 2009

5 maart 2010 Jaarresultaten 2009

25 mei 2010 Gewone algemene vergadering

Positionering van Ackermans & van Haaren• een onafhankelijke• gediversifi eerde groep• gefocust op enkele kernbedrijven met internationaal groeipotentieel• geleid door een ervaren, multidisciplinair managementteam

Strategie van Ackermans & van Haaren: lange termijn groei• concentreert zich op een beperkt aantal deelnemingen waarmee

duidelijke doelstellingen worden afgesproken en die verantwoordelijk zijn voor de eigen fi nanciële positie

• richt zich op systematische creatie van aandeelhouderswaarde via een strategie op lange termijn

• streeft naar een jaarlijkse groei van de resultaten van elke deelneming en van de groep in zijn geheel

• vanuit een gezonde fi nanciële stuctuur

Rol van Ackermans & van Haaren als investeerder: proactieve aandeelhouder• proactief betrokken bij

- de selectie van het topmanagement- de defi nitie van de langetermijnstrategie

• permanente dialoog met het management voor de opvolging van en de controle op- operationele en fi nanciële discipline- strategische focus

• actieve steun aan het management voor specifi eke operationele en strategische projecten

Mission statement

[ Onze missie is aandeelhouderswaarde creëren door te investeren op lange termijn in een beperkt aantal strategische participaties met internationaal groeipotentieel. ]

Bestuur, controle en dagelijkse leiding 20

Corporate governance 22

Algemene gegevens betreffende de vennootschap 29

Algemene gegevens betreffende het kapitaal 30

Mecenaat 31

Lexicon 32

Bouw, bagger en concessies

DEME 36

Algemene AannemingenVan Laere 42

NMP 44

Rent-A-Port 45

Vastgoed en aanverwante diensten

Extensa 46

Leasinvest Real Estate 49

Cobelguard 51

Financière Duval 52

Financiële diensten

Bank Delen 54

Bank J.Van Breda & C° 58

Asco-BDM 62

Private equity

GIB 65

Sofi nim 67

Andere investeringen

Sipef 77

Henschel Engineering 78

Koffi e F. Rombouts 79

Sagar Cements 79

Inhoudstafel 81

Resultatenrekening 83

Activa 84

Eigen vermogen en verplichtingen 85

Kasstroomoverzicht 86

Mutatieoverzicht geconsolideerd eigen vermogen 87

Toelichtingen 88

Verslag van de commissaris 131

Balans 133

Resultatenrekening 135

Commentaren 137

Mission statement 3

Woord van de voorzitters 6

Jaarverslag van de raad van bestuur 10

Markante feiten 2008 18

Algemene informatie voor de aandeelhouders

Verslag van de activiteiten

Geconsolideerdejaarrekening

Enkelvoudige jaarrekening

Inhoud

Overeenkomstig het KB van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van fi nanciële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt, dient Ackermans & van Haaren haar jaarlijks fi nancieel verslag verkrijgbaar te stellen voor het publiek.

Dit verslag bevat het gecombineerde enkelvoudige en geconsolideerde jaarver-slag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 119, laatste lid W. Venn. Het verslag bevat voorts een verkorte versie van de enkelvoudige jaarreke-ning, opgesteld overeenkomstig artikel 105 W. Venn., en de integrale versie van de geconsolideerde jaarrekening. De volledige enkelvoudige jaarrekening wordt overeenkomstig de artikelen 98 en 100 W. Venn., samen met het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris, neergelegd bij de Natio-nale Bank van België.

De commissaris heeft met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening een goed-keurende verklaring zonder voorbehoud gegeven.

Overeenkomstig artikel 12, §2, 3° van het KB van 14 november 2007 verklaren de leden van het executief comité (namelijk Luc Bertrand, Tom Bamelis, Piet Bever-nage, Piet Dejonghe, Werner Poot en Jan Suykens) dat, voorzover hen bekend:

a) de jaarrekeningen vervat in dit verslag, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de fi nanciële toestand en van de resultaten van Ackermans & van Haaren en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen;

b) het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resul-taten van het bedrijf en van de positie van Ackermans & van Haaren en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden.

Het jaarverslag, de integrale versies van de enkelvoudige en van de geconso-lideerde jaarrekening alsook de verslagen van de commissaris over voormelde jaarrekeningen zijn beschikbaar op de website (www.avh.be) en zijn kosteloos en op eenvoudig verzoek verkrijgbaar op het volgende adres:

Begijnenvest 1132000 AntwerpenTelefoon +32 3 231 87 70Fax +32 3 225 25 33E-mail [email protected]

Woord van de voorzitters

[ Het is onze overtuiging dat het Ackermans & van Haaren-model

van beperkte schulden en lange termijn ontwikkeling

in de toekomst zijn vruchten zal blijven afwerpen. ]

Woord van de voorzitters

7Dames en heren,

Na een aantal jaren van hoogconjunctuur, woedt er momenteel een fi nanciële en economische crisis zonder voorgaande. De snelheid waarmee de ver-andering in het economisch klimaat is opgetreden heeft het vertrouwen van velen geschokt. Vandaag is het nog steeds moeilijk om te voorspellen hoe lang en hoe diep deze crisis te voelen zal zijn.

Ackermans & van Haaren heeft de nodige maatrege-len getroffen om de participaties van de groep een meer defensief karakter te laten aannemen in deze moeilijke cyclus. De aandacht van het management en van de raad van bestuur is duidelijk gericht naar het schuldprofi el, de liquiditeit, de kostenstructuur, het orderboek en de operationele recurrentie van de resultaten van de groep.

De enorme daling van de aandelenkoersen heeft tot verliezen geleid in onze thesaurieportefeuille. Met een netto-thesaurie van ongeveer 150 miljoen euro en een schuldenvrije balans is Ackermans & van Haaren vandaag niettemin beter gepositioneerd dan in de laatste crisisperiode van 2002. Met een nettowinst van 114,6 miljoen euro (241 miljoen euro in 2007) en een resultaat van de deelnemingen van 136,4 miljoen euro (183,2 miljoen euro in 2007) blijkt het Ackermans & van Haaren-model opnieuw goed stand te houden in moeilijke tijden.

In de sector bouw, bagger en concessies realiseerde DEME een recordomzet en winstgroei. De omzet steeg tot 1.509 miljoen euro (+15% versus 2007: 1.314 miljoen euro) en de nettowinst tot 114,8 mil-joen euro (+ 27% versus 2007: 90,2 miljoen euro).

De verdere groei van het orderboek van 1.811 mil-joen euro (eind 2007) naar 2.192 miljoen euro (eind 2008) werd begin 2009 evenwel afgezwakt door de annulatie van een order op Port Rashid in Du-bai. Het orderboek van DEME is dankzij het sterk gediversifi eerd profi el – zowel geografi sch als qua activiteiten – van goede kwaliteit. Als gevolg van de goede spreiding en diversifi catie van haar activitei-ten ervaart DEME bovendien weinig vertraging in haar orderboek.

In 2008 werd het investeringsprogramma van DEME voortgezet met de ingebruikname van de sleephopperzuiger “Breydel” (9.000 m3). DEME be-schikt vandaag over een moderne vloot, wat in een hoge productiviteit resulteert. Dit wordt bevestigd

door een zeer competitieve operationele marge van 20% in 2008. De EBITDA van DEME bedroeg 302 miljoen euro in 2008 (259 miljoen euro in 2007). Dit heeft toegelaten de netto schulden stabiel te hou-den, het eigen vermogen substantieel te versterken (500 miljoen euro in 2008 tegenover 411 miljoen euro in 2007) en het nieuwbouwprogramma verder door te zetten.

De activiteiten in de olie- en gasindustrie, in het mi-lieu en in de zand- en grindsectoren blijven gunstig evolueren. De opkomst van de nieuwe activiteiten in offshore windmolenparken is een veelbelovende nieuwe factor.

Algemene Aannemingen Van Laere stabiliseerde op een omzet van 136 miljoen euro (134 miljoen euro in 2007). De groeiende markt voor infrastructuurwer-ken in België biedt Van Laere een belangrijk tegen-gewicht voor de conjuncturele daling in de private bouwsector.

De verkoop van Corenox aan Air Liquide en de ver-koop van Corepi resulteerden in een belangrijke uit-zonderlijke meerwaarde van 12 miljoen euro voor de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen (NMP) (winst 2008: 15,5 miljoen euro). Het courant resul-taat van NPM lag in lijn met dat van de voorgaande jaren.

De concessie-activiteit van Rent-A-Port blijft gunstig evolueren.

DEM

E

Woo

rd v

an d

e vo

orzi

tter

s

8 Mede als gevolg van haar strategie van geografi sche diversifi catie (Luxemburg) en sectordiversifi catie (re-tail en logistiek) beschikt Leasinvest Real Estate over een stabiele en kwaliteitsvolle portefeuille. De “mark to market” van het actief leidde tot een daling van het nettoresultaat (20,9 miljoen euro tegenover 33,4 mil-joen euro in 2007) over de voorbije 12 maanden. De activiteiten van de BEVAK evolueren niettemin gun-stig (97% bezettingsgraad, 7,27% huurrendement).

Extensa heeft een vertraging van de ontwikkelingspro-jecten ervaren in 2008. De gedeeltelijke terugname op een geboekte meerwaarde in verband met de verkoop van een shopping center in Roemenië in 2007 en het verlies op de verkoop van het Kinesis project in Evere resulteren in eenmalige verliezen van 7,6 miljoen euro en uiteindelijk in een nettoverlies voor Extensa van -1,7 miljoen euro (versus 15,2 miljoen euro netto winst in 2007). Extensa beschikt over een belangrijk ontwikke-lingspotentieel van ongeveer 400.000 m2 op toploca-ties, en er wordt vooruitgang geboekt in de vergun-ningsprocedures van de diverse projecten.

De stijging van de omzet van Cobelguard met 16% in 2008 toont opnieuw haar groeipotentieel.

Met de overname van Vacances Bleues bevestigt Financière Duval haar groei in het beheer van va-kantieparken in Frankrijk (235 miljoen euro omzet). Ook in het beheer van rusthuizen (1.020 bedden), kantoren en parkings werd vooruitgang geboekt. Terwijl de totale omzet (+54% tot 401 miljoen euro) en de operationele cashfl ow (+12% tot 29,5 miljoen euro) aanzienlijk stegen, daalde het netto resultaat tot 5,8 miljoen euro (7,5 miljoen euro in 2007) door gestegen afschrijvingen en interestlasten. In 2008 verhoogde Ackermans & van Haaren haar participa-tie van 21% naar 30%.

2008 was duidelijk een zeer moeilijk jaar voor de fi -nanciële sector. Niettegenstaande de onrust in deze sector, konden zowel Bank Delen als Bank J.Van Bre-da & C° een sterke commerciële groei realiseren met een behoorlijk resultaat. Bank Delen en Bank J.Van Breda & C° hebben noch voor zichzelf, noch voor rekening van hun cliënteel, enig “subprime” papier of enige andere toxische producten gekocht.

In 2008 verhoogde Ackermans & van Haaren haar aandeel in Finaxis van 75% naar 78,75%. De beurs-daling resulteerde in een daling van het actief onder beheer van 12,1 miljard euro tot 10,3 miljard euro einde 2008. Dit leidde ook tot een lichte daling van het resultaat van Finaxis van 58 miljoen euro tot 51 miljoen euro in 2008.

De goede integratie van Capital & Finance, de record netto-infl ows, de lage cost/income ratio (46,1% te-genover 44,6% in 2007), de stijging van het eigen vermogen (281 miljoen euro tegenover 246 miljoen euro in 2007) en de hoge Core Tier 1 kapitaalratio (30,6%) en liquiditeitsratio’s, bevestigen de kwa-liteit en de goede evolutie van Bank Delen in een moeilijke markt in 2008. Bank Delen werd voor het derde jaar op rij door Euromoney bekroond als “Beste Private Bank” in België.

Bank J.Van Breda & C° evolueerde eveneens posi-tief dankzij een voorzichtig fi nancieel beheer en sterke commerciële prestaties. Eind 2008 bedroeg het eigen vermogen 223 miljoen euro tegenover 207 miljoen euro eind 2007. De solvabiliteitsratio steeg naar 12,5% (11,8% eind 2007); de kernkapitaalrisico-ratio, berekend op basis van eigen vermogen in de enge zin, bedroeg 10,1% (9,5% eind 2007). Boven-dien had de bank een zeer conservatieve hefboomra-tio (totale activa vs eigen vermogen) van slechts 13,2 per einde 2008. In 2008 stegen de cliëntendeposi-to’s tot 2,2 miljard euro (+17%). Het kredietvolume in het doelgroepbankieren groeide tot 1.872 miljoen euro (+ 7%), terwijl de activiteit autofi nanciering aan binnenlandse particulieren met 4% groeide tot 277 miljoen euro. De volledige kredietportefeuille van Bank J.Van Breda & Co wordt gefi nancierd met cli-ëntendeposito’s. De bank had bovendien de verlie-zen op krediet goed onder controle in 2008 (0,19% vs 0,13% in 2007). Als gevolg van de terugkeer naar een meer normale rentecurve in de eerste maanden van 2009 verwacht de bank in 2009 een stijging van haar renteresultaat.

In de private equity sector werd in 2008 een daling genoteerd van de bijdrage tot het courante resultaat tot 25,1 miljoen euro (tegenover 47,2 miljoen euro in 2007). De verkopen van Arcomet en Oleon in 2008 resulteerden in meerwaarden van 10,4 miljoen euro. Dit resultaat werd verminderd door impairments van 17,3 miljoen euro op het niveau van Groupe Flo en Distriplus.

De waardevermindering op Groupe Flo is te wijten aan de beslissing tot omvorming van de keten Bistro Romain naar de sterkere merknaam “Hippopotamus” en de daaruit voortvloeiende af-schrijving van de merknaam Bistro Romain in de boeken van Groupe Flo. Groupe Flo heeft daarnaast in 2008 geleden onder de afschaffi ng van bepaalde sociale subsidies (“Aide Sarkozy”). De nakende ver-mindering van het BTW-tarief voor de restaurant-sector zou een gunstige invloed kunnen hebben op de keten.

Woord van de voorzitters

9

Bij Distriplus verloopt de herstructurering trager dan verwacht. Het nieuwe logistieke platform, de nieuwe managementsystemen en de integratie van Di zijn aan de gang. Voorzichtigheidshalve werd een bijzondere waardevermindering op de goodwill ge-nomen in 2008.

Het private equity segment ondergaat de impact van de economische vertraging. Het is onze over-tuiging dat het Ackermans & van Haaren-model van beperkte schulden en lange termijn ontwikkeling in de toekomst zijn vruchten zal blijven afwerpen.

De verkoop van Oleon na 8 jaar met een I.R.R. van 14,8 % is een goed voorbeeld van ons model. Na de afsplitsing van het bedrijf uit een multinationale groep ten tijde van de MBO werd Oleon uitgebouwd tot een goed gerund, internationaal bedrijf. Wij ver-wachten nu overigens dat het bedrijf zich dankzij de complementariteit van de overnemer, Diester/Sofi protéol op het gebied van grondstoffen, zal ont-wikkelen tot een nog sterkere speler in de oleoche-mie.

Voor Sipef werd 2008 een recordjaar. De hoge palm-olieprijzen van gemiddeld 950 USD/ton in 2008 resulteerden in een winst van 58,8 miljoen USD (47,3 miljoen USD in 2007). Niettegenstaande de palmolieprijzen substantieel gedaald zijn tot 530 USD/ton, geniet Sipef van een sterke netto cash van 14 miljoen USD per einde 2008 en is deze planta-gegroep goed gepositioneerd om haar groei voort te zetten.

Voor Henschel was 2008 opnieuw een jaar van sterke groei van het operationeel resultaat met een EBITDA van 12,7 miljoen euro tegenover 11,2 mil-joen euro in 2007. Niettemin behaalde Henschel een sterk verminderd netto resultaat van 3,8 miljoen euro (8,5 miljoen euro in 2007) wegens eenmalige verliezen op “mark to market” herwaarderingen van euro-Poolse zloty hedges. In 2008 werd geïnves-teerd in nieuwe installaties voor grotere kranen die gebruikt worden voor de windturbinesector en voor grote infrastructuurprojecten.

2008 was ook het jaar van een eerste investering in India. Het partnership met de familie Reddy in Sagar Cements evolueert goed, en het bedrijf kende in 2008 een aanzienlijke verhoging van de produc-tiecapaciteit van 0,6 miljoen naar 2,5 miljoen ton cement per jaar.

De netto-thesaurie van de groep bereikte, inclusief de verkoop van Oleon, een niveau van 154,7 miljoen euro op het einde van het jaar. De totale thesaurie werd aangetast door de waardevermindering op de Fortis- en KBC-portefeuille.

Om die reden en wegens de duidelijke neergang van de conjunctuur, heeft de raad van bestuur beslist om voor te stellen het dividend op hetzelfde peil te houden als vorig jaar (1,39 euro per aandeel).

Wij danken de personeelsleden van de groep voor hun vernieuwde inzet en aandacht in deze com-plexere en uiterst uitdagende economie.

Luc Bertrand Alain Dieryck Voorzitter van het Voorzitter van de executief comité raad van bestuur

Sipe

f

Jaarverslag van de raad van bestuur

[ Aan de gewone algemene vergadering van 25 mei 2009 ]

Jaarverslag van de raad van bestuur

11Geachte aandeelhouder,

Wij hebben de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van onze vennootschap gedurende het afgelopen boekjaar en de enkelvoudige en gecon-solideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2008 ter goedkeuring voor te leggen. De jaarversla-gen over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening worden samengevoegd overeenkom-stig artikel 119 W.Venn.

I ENKELVOUDIGE JAARREKENING

1. Kapitaal en aandeelhouderschap

Tijdens het afgelopen boekjaar hebben zich geen wij-zigingen voorgedaan in het kapitaal van de vennoot-schap. Het geplaatst kapitaal bedraagt 2.295.278 euro en wordt vertegenwoordigd door 33.496.904 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Alle aandelen zijn volledig volgestort.In het kader van het aandelenoptieplan werden in 2008 46.500 nieuwe opties toegekend. De per 31 december 2008 toegekende en nog niet uitgeoe-fende opties geven gezamenlijk recht op verwerving van 310.800 aandelen Ackermans & van Haaren (0,93%).De vennootschap heeft op 31 oktober 2008 een transparantiemelding ontvangen in het kader van de overgangsregeling van de Wet van 2 mei 2007 waarbij Scaldis Invest NV – samen met Stichting Administratiekantoor ‘Het Torentje’ – haar deelne-mingspercentage heeft meegedeeld. De relevante gegevens van deze transparantiemelding zijn terug te vinden op de website van de vennootschap (www.avh.be).

2. Activiteiten

Voor een overzicht van de voornaamste activiteiten van de groep tijdens het boekjaar 2008, verwijzen wij naar het Woord van de voorzitters (p.6).

3. Toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening

3.1 Financiële toestand per 31 december 2008

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld over-eenkomstig de Belgische boekhoudwetgeving. Aan-gezien zowel op het resterende belang in KBC als op andere posten, opgenomen onder geldbeleggin-

gen, waardeverminderingen werden geboekt, daalt het balanstotaal van Ackermans & van Haaren van 1.381,6 miljoen euro per einde 2007 tot 1.319,1 mil-joen euro per einde 2008.

In 2008 heeft Ackermans & van Haaren vooral ge-investeerd in de verhoging van haar deelneming in enkele bestaande participaties, met als belangrijk-ste: Financière Duval (verhoging van 20,8% tot 30% door de uitoefening van warrants), AvH Resources India door kapitaalsverhogingen ten belope van 9,1 miljoen euro en Brinvest (van 98,7% tot 99,9%). In Koffi e F. Rombouts werd een deelneming verworven van 20%.

Ackermans & van Haaren heeft in 2008 ook gedes-investeerd o.m. door de verkoop van haar participa-tie in Avafi n Re, de verkoop van ongeveer 1/6e van haar positie in KBC en van haar (30%) participatie in IBF.

De fi nanciële schulden van Ackermans & van Haaren in de enkelvoudige jaarrekening (625 mil-joen euro) zijn in lijn met eind 2007 en bestaan uit-sluitend uit korte termijn voorschotten die werden verstrekt door Ackermans & van Haaren Coordina-tion Center, waarvan het kapitaal volledig in handen is van groepsvennootschappen.

Het enkelvoudige resultaat van Ackermans & van Haaren komt uit op een verlies van 14,2 miljoen euro in vergelijking met een winst van 206,3 miljoen euro in 2007. Zoals reeds in voorgaande jaren ver-meld, worden de enkelvoudige rekeningen in grote mate bepaald door dividenden en portefeuilleresul-taten (meer- en minderwaarden evenals waardever-minderingen of eventuele terugnames daarvan).

In 2008 heeft Ackermans & van Haaren voor 111,7 miljoen euro dividenden geïnd van haar dochter-vennootschappen, in vergelijking met 233,6 miljoen euro in 2007 (waaronder evenwel een zeer groot di-vidend uitgekeerd door GIB). Vooral onder invloed van 103,0 miljoen euro waardeverminderingen komt het resultaat fi naal toch uit op een verlies.

Als gevolg van dat verlies en het in juni 2008 uitge-keerde dividend, daalt het enkelvoudig eigen vemo-gen van Ackermans & van Haaren tot 643,1 miljoen euro, tegenover 704,0 miljoen euro per einde 2007.

Tijdens het boekjaar 2008 heeft Ackermans & van Haaren 22.994 eigen aandelen gekocht en er 1.500 verkocht. Al deze bewegingen houden rechtstreeks

Jaar

vers

lag

van

de r

aad

van

best

uur

12 verband met indekking en/of uitoefening van aan-delenopties die werden uitgegeven ten behoeve van medewerkers van Ackermans & van Haaren.

3.2 Bestemming van het resultaat

De raad van bestuur stelt voor het resultaat (in euro) als volgt te bestemmen:

Overgedragen winstvan het vorige boekjaar 541.567.041

Verlies van het boekjaar (14.157.850)Totaal te bestemmen 527.409.191Toevoeging aan de

wettelijke reserves 0Toevoeging aan de

onbeschikbare reserves 1.506.417Toevoeging aan de

beschikbare reserves 0Vergoeding van het kapitaal 46.560.696Tantièmes 213.500Over te dragen winst 479.128.578

De raad van bestuur stelt voor een dividend uit te keren van 1,39 euro bruto per aandeel. Na inhou-ding van roerende voorheffi ng bedraagt het net-todividend 1,0425 euro per aandeel, of 1,1815 euro voor de coupons die worden aangeboden samen met een VVPR-stripcoupon. Indien de gewone al-gemene vergadering dit voorstel goedkeurt, zal aan de loketten van Bank Delen, Bank J.Van Breda & C°, Bank Degroof, Fortis Bank, KBC Bank, ING Belgium, Dexia Bank en Petercam vanaf 3 juni 2009 het di-vidend betaalbaar worden gesteld tegen afgifte van coupon nr. 10.

Na deze bestemming bedraagt het eigen vermogen 643.062.341 euro en is als volgt samengesteld:

Kapitaal

- Geplaatst 2.295.278- Uitgiftepremies 111.612.040

Reserves

- Wettelijke reserve 248.081- Onbeschikbare reserve 13.743.611- Belastingvrije reserve 0- Beschikbare reserve 36.034.753

Overgedragen winst 479.128.578

Totaal 643.062.341

4. Vooruitzichten

De resultaten van het lopende boekjaar zullen, zoals in vorige jaren, in belangrijke mate afhangen van de dividenden die door groepsvennootschappen wor-den uitgekeerd en van de verwezenlijking van even-tuele meer- of minwaarden.

5. Mededelingen

5.1 Belangrijke gebeurtenissen na afsluiting van het

boekjaar

Sinds de afsluiting van het boekjaar 2008 hebben er zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die de ontwikkeling van de vennootschap aanmer-kelijk kunnen beïnvloeden.

5.2 Toepassing van artikel 523 van het Wetboek van

Vennootschappen

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van Ackermans & van Haaren van 15 april 2008:

‘Finaxis NV: verhoging benefi cial belang met 3,75%

Vóór de raad van bestuur de beraadslaging over dit agendapunt aanvat, deelt Jacques Delen mee dat hij, als onrechtstreekse aandeelhouder van Promofi SA, een belang heeft van vermogensrechtelijke aard, dat strijdig is met de voorgestelde beslissing, in de zin van artikel 523 W.Venn.

Jacques Delen verlaat de vergadering en neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over dit punt.

Zoals reeds vermeld op de vergadering van de raad van bestuur van 4 maart 2008, heeft de familie De-len op 18 januari 2008 voorgesteld dat Ackermans & van Haaren een belang zou verwerven van 15% in Promofi , die zelf een belang aanhoudt van 25% in Finaxis. De raad van bestuur heeft de voorgestelde investering op zijn vorige vergadering principieel goedgekeurd mits toetsing van de waardering van Finaxis op basis van de beschikbare nationale en in-ternationale analistenrapporten.

Op basis van een relevant staal van analistenrappor-ten werd nadien overeenstemming bereikt over een waardering van Finaxis t.b.v. 957,4 miljoen euro.

Jaarverslag van de raad van bestuur

13Door de verwerving van een belang van 15% in Promofi , verhoogt de vennootschap haar (onrecht-streeks) belang in Finaxis met 3,75%. De versterking van de deelneming van Ackermans & van Haaren in de strategische pijler van de fi nanciële diensten is naar het oordeel van de raad van bestuur in het be-lang van de vennootschap en zal in 2008 in beginsel bijdragen tot een verhoging van de bijdrage tot het resultaat. De overname kan volledig gefi nancierd worden met eigen middelen.

In de koop-verkoopovereenkomst zal bepaald wor-den dat Ackermans & van Haaren op elk ogenblik het recht heeft om haar belang van 15% in Promofi te ruilen tegen een rechtstreeks belang van 3,75% in Finaxis, alsook op eerste verzoek een vertegen-woordiger kan benoemen in de raad van bestuur van Promofi .

De raad van bestuur keurt de voorgestelde investe-ring goed. De raad van bestuur is voorts van oordeel dat deze verrichting geen voorkennis uitmaakt in de zin van de Wet van 2 augustus 2002. De voorgestel-de verrichting bedraagt minder dan 2% van onze marktkapitalisatie.

De verrichting zal worden uitgevoerd eind april en zal worden aangekondigd in de trading update van 23 mei a.s.

Jacques Delen vervoegt opnieuw de vergadering.’

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van Ackermans & van Haaren van 11 december 2008:

‘Toekenning aandelenopties

Vóór de raad van bestuur de beraadslaging over de toekenning van aandelenopties aanvat, deelt Luc Bertrand mee dat hij, als begunstigde van het aandelenoptieplan, een rechtstreeks belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met de voorgestelde beslissing, in de zin van artikel 523 W.Venn.

Overeenkomstig artikel 523 W.Venn. zal Luc Bertrand na afl oop van deze vergadering de commissaris van de vennootschap op de hoogte brengen van het be-langenconfl ict. Luc Bertrand verlaat de vergadering en neemt niet deel aan de beraadslaging en de be-sluitvorming over dit punt.

Op basis van de aanbevelingen van het remunera-tiecomité, besluit de raad van bestuur, onder het

huidige aandelenoptieplan, aan Jacques Delen en Luc Bertrand, ieder afzonderlijk handelend, bijzon-dere volmacht te verlenen om maximum 50.500 opties op aandelen Ackermans & van Haaren aan te bieden aan de leden van het executief comité en bepaalde personeelsleden en zelfstandige dienstver-leners van Ackermans & van Haaren, de Nationale Investeringsmaatschappij en Sofi nim.

Het aanbod van de opties dient plaats te vinden op 5 januari 2009. Net zoals de voorgaande jaren zal de uitoefenprijs worden vastgesteld op basis van de gemiddelde koers van het aandeel gedurende 30 da-gen voorafgaand aan het aanbod.

Aangezien het de politiek is van de vennootschap om de aandelenopties in te dekken middels inkoop van eigen aandelen zijn de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap in beginsel beperkt tot de gedragen of gederfde interest over de periode gaande van de inkoop van de aandelen tot de weder-verkoop aan de optiehouders.

Luc Bertrand vervoegt opnieuw de vergadering.’

Jaar

vers

lag

van

de r

aad

van

best

uur

14 5.3 Bijkomende vergoeding commissaris

Overeenkomstig artikel 134, §§ 2 en 4 W.Venn. de-len wij u mee dat er een bijkomende vergoeding werd betaald van 4.650 euro (excl. btw) aan Ernst & Young Tax Consultants CV voor fi scale adviezen en van 3.500 euro (excl. btw) aan Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV voor een analyse van de per-soneelscyclus en een omzetverklaring. Bovendien werd een bedrag van 42.512 euro (excl. btw) betaald aan Ernst & Young Finansman (Turkije) als vergoe-ding voor ‘due diligence’ prestaties.

5.4 Onderzoek en ontwikkeling

De vennootschap heeft geen werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling onderno-men.

5.5 Inkoop of vervreemding van eigen aandelen

Op 9 maart 2009 heeft de buitengewone algemene vergadering de raad van bestuur van Ackermans & van Haaren gemachtigd om eigen aandelen in te kopen binnen welbepaalde koersvorken en dit gedu-rende een periode van 5 jaar. Tijdens het boekjaar 2008 heeft Ackermans & van Haaren 22.994 eigen aandelen verworven. Deze aandelen werden ingekocht met het oog op de indek-king van de verbintenissen van de vennootschap in het kader van het aandelenoptieplan. Inclusief deze aandelen en rekening houdend met de verkoop van 1.500 aandelen ingevolge de uitoefening van opties, is de situatie per 31 december 2008 als volgt:

Aantal eigen aandelen 263.046 (0,79%)Fractiewaarde per aandeel 0,07 euroGemiddelde prijs

per aandeel 52,12 euroTotale investeringswaarde 13.708.858 euro

Daarnaast bezit Brinvest, een onrechtstreekse doch-tervennootschap van Ackermans & van Haaren, nog 51.300 aandelen Ackermans & van Haaren.

5.6 Mededeling op grond van de wet op de openbare

overnamebiedingen

Bij brief van 18 februari 2008 heeft Scaldis Invest de vennootschap een mededeling verstuurd, opgesteld overeenkomstig artikel 74, § 7 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Uit deze mededeling blijkt dat Scaldis Invest meer dan 30% van de effecten met stemrecht bezit van Ackermans & van Haaren en dat Stichting Administratiekantoor ‘Het Torentje’ de uiteindelijke controle heeft over Scaldis Invest.

5.7 Beschermingsconstructies

(i) Bevoegdheden van het bestuursorgaanDe buitengewone algemene vergadering heeft op 9 maart 2009 de machtiging aan de raad van bestuur hernieuwd om, in geval van openbaar overnamebod op de effecten van Ackermans & van Haaren, tot ka-pitaalverhoging over te gaan onder de voorwaardenen binnen de grenzen zoals bedoeld in artikel 607 W.Venn. De raad van bestuur kan van deze machti-ging gebruik maken, indien de kennisgeving van de Commissie voor het Bank-, Financie en Assurantie-wezen aan de vennootschap dat haar is kennis gege-ven van een openbaar overnamebod, niet later dan drie jaar na de datum van voormelde buitengewone algemene vergadering plaatsvindt.

De raad van bestuur is tevens gemachtigd geduren-de een periode van drie jaar, die verstrijkt op 2 april 2012, om aandelen van de vennootschap te verkrij-gen of te vervreemden wanneer zulks noodzakelijk zou zijn om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.

(ii) Belangrijke overeenkomstenDe aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot D.E.M.E. NV (DEME) die de vennootschap en haar dochtervennootschap Nationale Investerings-maatschappij NV (NIM) op 22 maart 2007 hebben

Jaarverslag van de raad van bestuur

15gesloten met Aannemingsmaatschappij CFE NV (CFE) kent bepaalde rechten toe aan deze laatste in geval van wijziging of overname van de recht-streekse controle over Ackermans & van Haaren (of over NIM, zolang de deelneming in DEME wordt aangehouden door NIM). Deze rechten komen er in essentie op neer dat CFE in dergelijk geval de moge-lijkheid heeft om de aandeelhouders-overeenkomst op te zeggen.

II GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

1. Risico’s en onzekerheden

Ackermans & van Haaren is een vennootschap die op lange termijn investeert in een beperkt aantal bedrijven met internationaal groeipotentieel. Het gediversifi eerde karakter van deze investeringen in o.m. bouw- en baggerwerken, fi nanciële diensten, vastgoed en private equity (met op haar beurt in-vesteringen in diverse sectoren) draagt bij tot een spreiding van de economische en fi nanciële risico’s. Bovendien fi nanciert Ackermans & van Haaren in de regel deze investeringen met eigen middelen.Elke groepsvennootschap heeft uiteraard een risico-profi el eigen aan de sector waarin zij actief is. Zo zijn de resultaten van Bank Delen deels afhankelijk van het algemene beursklimaat. Bank J.Van Breda & C° is gevoelig voor de algemene conjunctuur en de rentecurve. DEME is wereldwijd actief in een zeer competitieve markt. Niettegenstaande het feit dat DEME de laatste jaren belangrijke activiteiten heeft ontwikkeld in sectoren verwant aan haar kernactivi-teit, blijft de omzet in belangrijke mate afhankelijk van infrastructurele baggerwerken, die een inherent cyclisch karakter hebben en soms mede beïnvloed worden door geopolitieke ontwikkelingen.

De vastgoed- en promotieactiviteiten van Leasinvest Real Estate, Extensa en Financière Duval zijn even-eens afhankelijk van de algemene economische conjunctuur en de rentecurve. Tot slot wordt de sec-tor van de private equity gekenmerkt door stevige concurrentie, ook vanuit het buitenland.

Ackermans & van Haaren beschikt zelf over een aanzienlijke cash reserve die deels belegd is in korte termijn deposito’s bij vooraanstaande fi nanciële in-stellingen en deels geïnvesteerd is in liquide aande-len.

Met het oog op en strikt beperkt tot het indekken van bepaalde risico’s (bv. als gevolg van de evolu-tie van intrestvoeten) kan beroep worden gedaan op afgeleide producten. Per einde 2008 was er bij

Ackermans & van Haaren en haar subholdings geen enkel indekkingsinstrument uitstaand.

Niettegenstaande Ackermans & van Haaren over een positieve netto-thesaurie beschikt, heeft ze wel fi nanciële schulden op korte termijn onder de vorm van ‘commercial paper’ (thesauriebewijzen). De huidige programma’s bieden Ackermans & van Haaren de mogelijkheid om in totaal voor 250 mil-joen euro commercial paper uit te geven. Daarvan werd per einde 2008 slechts ten belope van 46,6 miljoen euro gebruik gemaakt. Ackermans & van Haaren beschikt over bevestigde kredietlijnen, ge-spreid over verschillende banken, die dit bedrag ruimschoots overstijgen.

Ackermans & van Haaren en subholdings hanteren als regel dat geen verbintenisen worden aangegaan of zekerheden worden verstrekt voor verplichtin-gen van de operationele deelnemingen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan daarvan worden afgewe-ken.

2. Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening

De geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2008 wordt opgesteld overeenkomstig de ‘Interna-tional Financial Reporting Standards’ (IFRS).

Het geconsolideerde balanstotaal per 31 december 2008 bedraagt 5.220 miljoen euro, een stijging van 7% ten opzichte van het balanstotaal per einde 2007 van 4.888 miljoen euro.

Het totaal bedrag aan desinvesteringen (beleggings-portefeuille niet inbegrepen) bedraagt in 2008 61,3 miljoen euro, tegenover 37,9 miljoen euro in 2007. De belangrijkste desinvesteringen hadden betrek-king op de verkoop van de deelnemingen in Oleon Holding en Oleon Biodiesel aan de Franse groep

Jaar

vers

lag

van

de r

aad

van

best

uur

16 Sofi protéol, de verkoop van de 10%-deelneming in Arcomet Beheer en het 30%-belang in IBF.

Deze desinvesteringen hebben mooie meerwaarden opgeleverd: 5,0 miljoen euro op Oleon (hetgeen re-sulteert in een IRR van 15% over de periode 2001-2008) en 5,4 miljoen euro op Arcomet (11% IRR over de periode 2000-2008).

De betaling in het kader van de Oleon-transactie heeft plaatsgevonden in januari 2009, hetgeen de kaspositie van de groep na balansdatum nog ver-sterkt heeft met 48,2 miljoen euro in vergelijking met de 106,4 miljoen euro per einde 2008.

De beleggingsportefeuille onderging in 2008 even-eens een aantal wijzigingen: er werden vooral aan-delen verkocht, namelijk SES, KBC en Telenet voor in totaal 28,1 miljoen euro. In 2008 zijn de beurskoer-sen van de aandelen die Ackermans & van Haaren aanhield in haar beleggingsportefeuille signifi cant gedaald. Als gevolg daarvan werd 45,3 miljoen euro afgeboekt ten laste van de resultatenrekening, voor-namelijk op de aandelen Fortis in portefeuille. Te-vens zijn de latente meerwaarden op de beleggings-portefeuille nagenoeg volledig verdwenen (daling met 113,9 miljoen euro, waarvan het overgrote deel verband houdt met de koersontwikkeling van het aandeel KBC).Inclusief de beleggingsportefeuille bedroeg de netto thesaurieportefeuille per einde 2008 106,4 miljoen euro (154,7 miljoen euro inclusief de verkoopop-brengst van Oleon Holding en Oleon Biodiesel) te-genover 363,6 miljoen euro per einde 2007.

Het geconsolideerd eigen vermogen van Ackermans & van Haaren (deel van de groep – vóór winstverde-ling) bedraagt 1.517,1 miljoen euro per einde 2008, wat overeenstemt met 45,3 euro per aandeel.

Een (economische) opsplitsing van deze resultaten over de verschillende activiteitspolen van de groep is weergegeven in de bijlage ‘Kerncijfers’ van het jaarverslag.

Bouw, bagger en concessies (DEME, Van Laere, RAP, NMP) kende een stijging van hun bijdrage tot 72,8 miljoen euro (53,8 miljoen euro in 2007). Door een aanhoudend hoge activiteitsgraad en een quasi vol-ledige bezetting van de vloot heeft DEME een record omzet en nettowinst gerealiseerd. De omzet steeg met 14,8% tot 1.509 miljoen euro, de operationele cash fl ow (EBITDA) met 16,4% tot 302 miljoen euro en de nettowinst met 27,4% tot 114,8 miljoen euro. Van Laere realiseerde een stabiele omzet (136 mil-joen euro) en een behoorlijk resultaat (2,4 miljoen

euro). Het orderboek blijft goed gevuld (174 miljoen euro) in een zeer competitieve markt. NMP kende een belangrijke stijging van haar resultaat (15,5 mil-joen euro vs 6,3 miljoen euro in 2007) dankzij 12 miljoen euro meerwaarde op de verkoop van haar deelneming in Corenox aan Air Liquide en in Corepi.

De bijdrage van de vastgoedactiviteiten (7,5 miljoen euro) kende een terugval in vergelijking met 2007, die vooral te wijten is aan de afwezigheid van meer-waarden in 2008 en aan een aantal negatieve niet-recurrente posten. Leasinvest Real Estate realiseer-de een stijgend vastgoedresultaat op een stabiele, kwaliteitsvolle portefeuille. De reële waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg 534 miljoen euro op het einde van 2008 en beslaat nu 345.000 m2, met een sterke bezettingsgraad van 97,29% en een huur-rendement van 7,27%. Extensa kende een moeilijker jaar, waarbij reeds een vertraging in de verkoop van ontwikkelingsprojecten werd ervaren. De grond-ont-wikkelingsactiviteiten in België droegen recurrent 4,3 miljoen euro. De vertraging in de realisatie van de vastgoedprojecten in Roemenië en Istanbul en een aantal uitzonderlijke kosten verklaren in belang-rijke mate de daling van de resultaten van Extensa (-1,7 miljoen euro).

De fi nanciële diensten realiseerden een zeer behoor-lijke bijdrage van 38,4 miljoen euro. De toevertrouw-de activa van Bank Delen eindigden eind 2008 op 10.343 miljoen euro, wat een belangrijke netto aan-groei van nieuwe toevertrouwde activa impliceert. De volatiele fi nanciële markten en de beperkte be-leggingsopportuniteiten hebben er echter toe geleid dat de bruto bedrijfsopbrengsten licht daalden tot 104,5 miljoen euro en dat de nettowinst met 12% verminderde tot 32,5 miljoen euro. Het geconsoli-deerde eigen vermogen groeide verder aan tot 281 miljoen euro, hetgeen een Core Tier 1-kapitaalratio van 30,6% vertegenwoordigt. Ook Bank J.Van Breda & C° heeft sterk commercieel gepresteerd. Het to-taal door cliënten belegd vermogen kende een groei met 6,6% tot 5.009 miljoen euro. Het totaal krediet-volume steeg met 7% tot 2.202 miljoen euro, terwijl de provisie voor kredietverliezen op een laag niveau bleef (0,19%). Het nettoresultaat daalde tot 20,6 miljoen euro, door minwaarden op indekkingsinstru-menten en de stijging van de provisies voor krediet-verliezen. Het eigen vermogen steeg tot 223 miljoen euro en de Core Tier 1-kapitaalratio bedroeg 10,1%.

De private equity activiteit heeft over 2008 aanzien-lijk minder bijgedragen (7,8 miljoen euro, na impair-ments) dan over 2007 (47,2 miljoen euro), deels onder invloed van de impact van de economische vertraging in het vierde kwartaal, deels omwille van

Jaarverslag van de raad van bestuur

17de impairments bij Groupe Flo (11,4 miljoen euro, deel AvH) en bij Distriplus (5,9 miljoen euro, deel AvH). Het gecorrigeerd netto-actief van de private equity portefeuille bedraagt per 31 december 2008 438,8 miljoen euro (t.o.v. 478,7 miljoen euro per 31 december 2007).

Dankzij erg goede marktprijzen voor palmolie, rub-ber en thee, realiseerde Sipef een recordwinst van 58,8 miljoen USD, een stijging met 24% ten op-zichte van 2007. De 62 miljoen USD operationele cashfl ow heeft toegelaten de beplante arealen uit te breiden met 3.432 ha en het jaar te beëindigen met een positieve netto-kaspositie van 14,5 miljoen USD. Henschel kende een goed 2008, met een EBITDA van 12,7 miljoen euro, dat werd gedreven door een sterke vraag naar teleskopische kranen. Het netto-resultaat bedroeg 3,8 miljoen euro, dit is na 6,4 mil-joen euro uitzonderlijke mark-to-market waardering van (niet gerealiseerde) wisselkoersindekkingen.

3. Belangrijke gebeurtenissen na afsluiting van het

boekjaar

Er hebben zich na balansdatum geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die een signifi cante invloed kunnen hebben op de activiteiten of op de fi nanciële positie van de vennootschap.

4. Onderzoek en ontwikkeling

Ackermans & van Haaren en de integraal geconsoli-deerde participaties hebben in 2008 geen activiteiten inzake onderzoek en ontwikkeling ondernomen.

5. Financiële instrumenten

Binnen de groep kan gebruik worden gemaakt van fi nanciële instrumenten voor risicobeheersing. Het betreft met name fi nanciële instrumenten die ertoe strekken het effect van een stijging van de korte ter-mijn interestvoeten te milderen. Bij Extensa Group, Leasinvest Real Estate en Ackermans & van Haaren Coordination Center kaderen deze instrumenten in de fi nanciering van kredietbehoeften op korte ter-mijn via het commercial paper-programma.

De tegenpartijen van deze fi nanciële instrumenten zijn uitsluitend vooraanstaande banken.Op niveau van Bank J.Van Breda & C° wordt even-eens gestreefd naar een voorzichtig beleid inzake renterisico’s door gebruik te maken van renteswaps en opties.

Een groot aantal deelnemingen van de groep is ac-tief buiten de euro-zone (o.a. DEME, Sipef, Hertel, Manuchar, Henschel). De indekking van het wissel-koersrisico wordt telkens op het niveau van de deel-neming zelf opgevolgd en aangestuurd.

6. Vooruitzichten voor 2009

De huidige economische crisis noopt tot grote voor-zichtigheid. Dit neemt niet weg dat de raad van be-stuur van Ackermans & van Haaren er vertrouwen in heeft dat de meeste deelnemingen van de groep goed gepositioneerd zijn.

Namens de raad van bestuur, 21 april 2009

Luc Bertrand Alain Dieryck Bestuurder Voorzitter

Markante feiten 2008

DEM

E

JANUARI 2008

• Bank Delen wordt door Euromoney voor de twee-de keer op rij verkozen tot “Best Private Bank in Belgium”.

FEBRUARI 2008

• AvH verwerft een minderheidsbelang van 20% in Koffi e F. Rombouts.

MAART 2008

• AvH verwerft een belang van 14,3% in de Indiase beursgenoteerde cementproducent Sagar Cements Ltd.

• LRE verwerft 3 logistieke sites (4.500 m2, 8.000 m2 en 28.000 m2) in de provincie Antwerpen en ont-wikkelt een logistieke site van 50.000 m2 in Ne-der-over-Heembeek.

APRIL 2008

• AvH verhoogt haar participatie in Finaxis van 75% naar 78,75%.

• Dredging International (DEME) bekomt een bag-geropdracht voor het verdiepen en verbreden van het Panamakanaal.

MEI 2008

• Synvest verhoogt haar participatie in Corelio in het kader van de verkoop van de aandelen van KBC Private Equity. AvH verhoogt hierdoor indi-rect haar participatie in Corelio van 15,9% naar 20,2%.Le

asin

vest

Rea

l Est

ate

Belangrijkste gebeurtenissen

na het boekjaar 2008

Markante feiten 20

08

19JUNI 2008

• Sofi nim verkoopt samen met de andere fi nanciële aandeelhouders haar belang (10%) in Arcomet Beheer aan het management.

• AvH verhoogt haar participatie in Financière Duval tot 30% door uitoefening van haar warrants.

JULI 2008

• DEME bestelt een nieuw valpijpschip (19.000 ton) ter versteviging van haar offshore fi liaal Tide-way.

• LRE bouwt een nieuwe vestiging voor Cegelec in Zwijndrecht en verwerft een af te werken kantoor-gebouw in Luxemburg.

AUGUSTUS 2008

• DEME verwerft een contract voor de bouw van een nieuwe containerterminal London Gateway voor DP World.

• Spano en Aspiravi starten met de bouw van een warmtekracht-koppelingscentrale (25 MW) in Oostrozebeke.

• DEME verwerft het belangrijk milieucontract AMORAS voor de bouw en het beheer van een slibverwerkingsinstallatie in Antwerpen.

OKTOBER 2008

• Nationale Maatschappij der Pijpleidingen ver-koopt Corenox aan Air Liquide en Corepi.

NOVEMBER 2008

• Sofi nim sluit samen met de andere aandeelhou-ders van Oleon Holding een overeenkomst i.v.m. de overdracht van haar deelneming in Oleon Holding (37%) en Oleon Biodiesel (40%) aan de Franse groep Sofi protéol.

DECEMBER 2008

• LRE verwerft een retailportefeuille van 35.000 m2 in Groothertogdom Luxemburg.

• DEME zet het gediversifi eerd investeringspro-gramma door met de bestelling van een nieuwe sleephopperzuiger (30.000 m3).

Span

o

JANUARI 2009

• De verkoop van de Oleon groep aan de Franse groep Sofi protéol wordt afgerond.

• Sofi nim en Immobel verkopen hun participatie in I.D.I.M. aan de Gewestelijke Ontwikkelingsmaat-schappij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (G.O.M.B.).

FEBRUARI 2009

• Bank Delen wordt door Euromoney voor de derde keer op rij verkozen tot “Best Private Bank in Bel-gium”.

Ban

k D

elen

Algemene informatie voor de aandeelhouders

achteraan, van links naar rechts:Pierre Macharis, Pierre Willaert,

Luc Bertrand en Teun Jurgens vooraan, van links naar rechts:

Thierry van Baren, Alain Dieryck,Jacques Delen en Frederic van Haaren

[ raad van bestuur ]

van links naar rechts:Tom Bamelis, Piet Bevernage, Werner Poot, Jan Suykens, Luc Bertrand en Piet Dejonghe

[ executief comité ]

RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter Alain DieryckBestuurders Luc Bertrand Voorzitter van het executief comité Jacques Delen Teun Jurgens Pierre Macharis Thierry van Baren Frederic van Haaren Pierre Willaert

COMMISSARIS

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, vertegenwoordigd door Patrick Rottiers en Christel Weymeersch.

EXECUTIEF COMITÉ

Voorzitter Luc BertrandLeden Tom Bamelis Piet Bevernage Piet Dejonghe Werner Poot Jan Suykens

OPVOLGING PARTICIPATIES (samen met de leden van het executief comité)

Marc De Pauw André Xavier Cooreman Koen Janssen Matthias De Raeymaeker Harold Vanheel Johan Crijns John-Eric Bertrand

GROEPSDIENSTEN

Financiën Tom Bamelis Financieel directeur Hilde Delabie Group controller Ingrid Van de Maele Group controller Marc De Groote Accountant Bart Bressinck Accountant Jean-Claude Janssens Treasurer Katia Waegemans Information & communication manager

Juridische en Piet Bevernage Secretaris-generaaladministratieve zaken Sofi e Beernaert Legal counsel Edouard De Saegher Administratie en personeelszaken Brigitte Adriaensens Corporate secretary NIM/Sofi nim Michel Malengreau Fiscaal adviseur

Bestuur, controle en dagelijkse leiding

Bestuur, controle en dagelijkse leiding

21

1 ALGEMEEN

Op 14 april 2005 heeft de raad van bestuur van Ackermans & van Haaren het eerste Corporate Governance Charter (‘Charter’) goedgekeurd. Het Charter werd opgesteld overeenkomstig de bepalin-gen van de Belgische Corporate Governance Code (‘Code’) die het Corporate Governance Committee op 9 december 2004 heeft bekendgemaakt.

Het eerste Charter werd op 6 mei 2005 bekendge-maakt. De raad van bestuur heeft vervolgens op zijn vergadering van 18 april 2006 het Charter ge-actualiseerd om dit in overeenstemming te brengen met verschillende Koninklijke Besluiten genomen in uitvoering van de Europese regels inzake marktmis-bruik.

Op 15 januari 2008, heeft de raad van bestuur artikel 3.2.2. (b) van het Charter aangepast ter verduidelij-king van de procedure inzake onderzoek naar onre-

gelmatigheden. Het aangepaste Charter werd op 15 april 2008 bekendgemaakt en kan in drie talen (Ne-derlands, Frans en Engels) geraadpleegd worden op de website van de vennootschap www.avh.be.

Het Charter zal in de loop van 2009 worden aange-past ingevolge de bekendmaking op 12 maart 2009 van de nieuwe versie van de Code.

Zoals bepaald in de Code, dient Ackermans & van Haaren in een hoofdstuk in haar jaarverslag (‘Hoofd-stuk’) bijzondere aandacht te besteden aan feite-lijke informatie omtrent corporate governance, aan eventuele wijzigingen in het corporate governance beleid alsook aan de relevante gebeurtenissen in-zake corporate governance die tijdens het afgelopen boekjaar hebben plaatsgevonden. In het Hoofdstuk wordt voorts uitleg gegeven over de afwijkingen op de aanbevelingen van de Code tijdens het afgelopen boekjaar volgens het ‘comply or explain’- principe.

Cor

pora

te G

over

nanc

e

22

2 RAAD VAN BESTUUR

2.1 Samenstelling

Naam Geboren Aard mandaat Einde mandaat

Alain Dieryck 1943 Voorzitter, niet-uitvoerend 2009Luc Bertrand 1951 Uitvoerend 2009Jacques Delen 1949 Niet-uitvoerend 2012Teun Jurgens 1948 Onafhankelijk niet-uitvoerend 2010Pierre Macharis 1962 Onafhankelijk niet-uitvoerend 2012Thierry van Baren 1967 Niet-uitvoerend 2010Frederic van Haaren 1960 Onafhankelijk niet-uitvoerend 2009Pierre Willaert 1959 Onafhankelijk niet-uitvoerend 2012

De raad van bestuur zal aan de gewone algemene vergadering van 25 mei 2009 voorstellen om het mandaat van Alain Dieryck, Luc Bertrand en Frederic van Haaren te hernieuwen voor een periode van 4 jaar.

Corporate Governance

2.2 Onafhankelijke bestuurders

Teun Jurgens is bestuurder van vennootschappen.Pierre Macharis is gedelegeerd bestuurder en voor-zitter van het directiecomité van de genoteerde ven-nootschap VPK Packaging Group NV. Frederic van Haaren is bestuurder van vennoot-schappen. Pierre Willaert is bestuurder van vennootschappen.

Teun Jurgens, Pierre Macharis, Frederic van Haaren en Pierre Willaert treden op als onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 524 W. Venn. Zij beantwoorden aan alle onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 2.2.4. van het Charter van de ven-nootschap. Teun Jurgens, Pierre Macharis en Pierre Willaert beantwoorden bovendien aan de nieuwe onafhankelijkheidscriteria vervat in artikel 526ter W.Venn.

2.3 Overige bestuurders

Luc Bertrand is voorzitter van het executief comité van Ackermans & van Haaren. Jacques Delen is voorzitter van het directiecomité van Bank De-len, dochtervennootschap van Ackermans & van Haaren.Luc Bertrand, Jacques Delen en Alain Dieryck zijn bestuurders van Scaldis Invest, die met een parti-cipatie van 33% de voornaamste aandeelhouder is van Ackermans & van Haaren. Luc Bertrand en Alain Dieryck zijn tevens bestuurder van Belfi mas, die met een participatie van 91,35% Scaldis Invest controleert.Scaldis Invest en Belfi mas zijn holdingvennoot-schappen die uitsluitend (rechtstreeks en onrecht-streeks) beleggen in aandelen Ackermans & van Haaren.Thierry van Baren is marketing- en communicatie-consultant.

2.4 Vergoeding van bestuurders

Iedere bestuurder ontving in 2008 een tantième (over het boekjaar 2007). Het bedrag van de tan-tième bestaat uit een basisbedrag van 25.000 euro. Voor de voorzitter bedraagt dit 30.000 euro. Daar-naast ontvangen de bestuurders die lid zijn van een adviserend comité een bijkomend bedrag aan tantièmes, m.n. 2.500 euro voor de leden van het remuneratiecomité; 4.000 euro voor de leden van het auditcomité en 8.000 euro voor de voorzitter

van het auditcomité. De bestuurders ontvingen in 2008 in totaal 205.500 euro aan tantièmes. Gelet op het feit dat de bedragen van de tantièmes niet gerelateerd zijn aan de omvang van de resultaten, kunnen deze worden gelijkgesteld met een vaste, niet-prestatiegebonden vergoeding. De bedragen van de individuele vergoeding en andere voordelen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, door Ackermans & van Haaren en haar dochtervennootschappen aan de respectieve bestuurders werden toegekend in 2008 (over het boekjaar 2007) zijn beperkt tot deze tantièmes, als volgt:

Alain Dieryck 7.000 euroLuc Bertrand 25.000 euroJacques Delen 27.500 euroTeun Jurgens 27.500 euroPierre Macharis 27.500 euroThierry van Baren 29.000 euroFrederic van Haaren 29.000 euroPierre Willaert 33.000 euro

Voor de volledigheid weze opgemerkt dat Luc Bertrand daarnaast nog een vergoeding ontvangt als voorzitter van het executief comité van Acker-mans & van Haaren (zie hierna, 6.3) alsook een tantième van Sipef en dat Jacques Delen tevens vergoed wordt als voorzitter van het directiecomité van Bank Delen.

2.5 Activiteitenverslag

De raad van bestuur is in 2008 negen maal bijeen-gekomen. De gemiddelde aanwezigheid bedroeg 96%.

De raad van bestuur heeft in 2008 de resultaten van de groep en de ontwikkeling van de activiteiten van de verschillende participaties opgevolgd middels de rapportering verzorgd door het executief comité. De raad van bestuur heeft tevens tijdens het voorbije boekjaar belangrijke investerings- en desinveste-ringsbeslissingen genomen.

Op de vergadering van 15 april 2008 heeft de raad van bestuur samen met het executief comité beraad-slaagd over de strategie van de groep en aanbevelin-gen geformuleerd over o.m. de sectoren waaraan de groep prioritair aandacht zou moeten besteden en de werkwijze in het buitenland.

Corporate G

overnance

23

Op de vergadering van 13 januari 2009, hebben de niet-uitvoerende bestuurders, in afwezigheid van de uitvoerende bestuurder, overeenkomstig artikel 2.7. van het Charter, de relatie tussen de raad van bestuur en het executief comité besproken. De betrokken be-stuurders hebben hun algemene tevredenheid uit-gedrukt over de goede samenwerking tussen beide organen en hebben in dat verband enkele suggesties overgemaakt aan de uitvoerende bestuurder.

Op diezelfde vergadering hebben de bestuurders tevens de omvang, de samenstelling en de werking van de raad van bestuur alsook zijn relatie met het executief comité geëvalueerd. Al deze punten wer-den globaal genomen positief beoordeeld.

In 2009 zal de raad van bestuur de nodige aandacht besteden aan de gevolgen van de nieuwe Wet van 17 december 2008 (tot oprichting van een auditcomité in genoteerde vennootschappen) en van de nieuwe versie van de Code op de samenstelling van de raad van bestuur en van de adviserende comités.

2.6 Gedragsregels inzake belangenconfl icten

De raad van bestuur heeft zijn beleid inzake verrich-tingen tussen Ackermans & van Haaren of een met haar verbonden vennootschap enerzijds, en leden van de raad van bestuur of van het executief comité (of hun naaste familieleden) anderzijds, die aanlei-ding kunnen geven tot belangenconfl icten (al dan niet in de zin van het W.Venn.) bekendgemaakt in het Charter (artikelen 2.9. en 4.7.). In 2008 dienden geen beslissingen te worden genomen die aanlei-ding gaven tot toepassing van dit beleid.

2.7 Gedragsregels inzake fi nanciële transacties

De raad van bestuur heeft zijn beleid inzake de voor-koming van marktmisbruik bekendgemaakt in het Charter (afdeling 5.).

3 AUDITCOMITE

3.1 Samenstelling

Voorzitter Pierre Willaert, onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder Thierry van Baren, niet-uitvoerend bestuurder Frederic van Haaren, onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder

Zoals hierboven vermeld, beantwoordden Pierre Willaert en Frederic van Haaren in 2008 aan de onafhankelijkheidscriteria vervat in artikel 524 W. Venn., evenals deze vermeld in artikel 2.2.4. van het Charter van de vennootschap. Alle leden van het auditcomité beschikken bovendien over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit:

• Pierre Willaert (1959) is licentiaat in de handels- en fi nanciële wetenschappen en behaalde het di-ploma en is lid van de Belgische Vereniging van Financiële Analisten (ABAF-BVFA). Hij was lange tijd actief als fi nancieel analist bij Bank Puilaetco, waar hij verantwoordelijk was voor de opvolging van de Belgische genoteerde aandelen. Pierre Willaert was beherend vennoot en lid van het au-ditcomité van Bank Puilaetco tot in 2004. Pierre Willaert werd in 1998 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren en is sinds 2004 voorzitter van het auditcomité.

• Thierry van Baren (1967) is licentiaat en geag-gregeerde in de fi losofi e en behaalde een MBA aan de Solvay Business School. In het kader van deze opleiding specialiseerde hij zich o.m. in “Fi-nance”, “Financial Accounting” en “Managerial Accounting”. Thierry van Baren is thans zelfstan-dig consultant en is ook in die hoedanigheid ver-trouwd met verschillende aspecten van boekhou-ding. Thierry van Baren werd in 2006 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren.

• Frederic van Haaren (1960) is schepen van openbare werken van de Gemeente Kapellen en is tevens actief als bestuurder van verschil-lende vennootschappen en verenigingen. Als schepen is Frederic van Haaren vertrouwd met de voorbereiding en opvolging van begrotingen en heeft hij ervaring met het dragen van budget-verantwoordelijkheid. Frederic van Haaren werd in 1993 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren.

Cor

pora

te G

over

nanc

e

24

3.2 Activiteitenverslag

Het auditcomité is in 2008 vier maal bijeengeko-men. Op 29 februari en 22 augustus 2008 heeft het auditcomité zich, in aanwezigheid van de fi nanciële directie en de commissaris, hoofdzakelijk gebogen over de analyse van, respectievelijk, de jaarlijkse en halfjaarlijkse fi nanciële rapportering. Het audit-comité van 10 april 2008 was voornamelijk gewijd aan de fi nanciële verslaggeving zoals opgenomen in het jaarverslag van 2007. Ditzelfde gebeurde voor het jaarverslag 2008, op het auditcomité van 2 april 2009. Tijdens de vergadering van het auditcomité van 16 december 2008 kwam de verslaggeving over de interne auditwerkzaamheden aan bod en werd de interne auditplanning voor het boekjaar 2009 goedgekeurd. De leden van het auditcomité ontvangen tevens de beschikbare verslagen van de auditcomités van de operationele dochtervennootschappen van Ackermans & van Haaren.

4 REMUNERATIECOMITE

4.1 Samenstelling

Voorzitter Jacques Delen, niet-uitvoerend bestuurder Teun Jurgens, onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder Pierre Macharis, onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder

4.2 Activiteitenverslag

In 2008 is het remuneratiecomité 3 maal bijeenge-komen, m.n. op 15 januari, 15 april en 11 december 2008. Op 11 december 2008 heeft het remuneratie-comité aanbevelingen gericht aan de raad van be-stuur inzake de vergoeding van de bestuurders, de vaste en variabele vergoeding van de leden van het executief comité en de toekenning van aandelenop-ties aan voormelde leden en andere kaderleden van de groep.

5. BENOEMINGSCOMITE

Overeenkomstig artikel 2.2.2. van het Charter, heeft de raad van bestuur op 4 maart 2008 beraadslaagd

als benoemingscomité ter evaluatie van de herbe-noeming van Jacques Delen, Pierre Macharis en Pierre Willaert. Het benoemingscomité heeft vervol-gens aan de gewone algemene vergadering van 26 mei 2008 voorgesteld Jacques Delen, Pierre Macha-ris en Pierre Willaert te herbenoemen als bestuur-der.

6 EXECUTIEF COMITE

6.1 Samenstelling

Luc Bertrand Voorzitter

Tom BamelisPiet BevernagePiet DejongheWerner PootJan Suykens

Alain Dieryck, voorzitter van de raad van bestuur, woont in beginsel de vergaderingen van het execu-tief comité als waarnemer bij.

6.2 Activiteitenverslag

Het executief comité is in 2008 24 maal bijeengeko-men. De gemiddelde aanwezigheidsgraad bedroeg 93%. Het executief comité is o.m. verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Ackermans & van Haaren en bereidt de beslissingen voor die door de raad van bestuur moeten worden genomen.

6.3 Vergoeding van de leden van het executief comité

De leden van het executief comité ontvangen een vaste vergoeding, een variabele vergoeding die af-hankelijk is van het geconsolideerd nettoresultaat van Ackermans & van Haaren en aandelenopties. Daarnaast beschikken zij over een bedrijfswagen en zijn zij begunstigden van een groepsverzekering (pensioenvorming, dekking overlijdensrisico, dek-king invaliditeit) en een hospitalisatieverzekering. De groepsverzekering is van het type ‘vaste bijdra-ge’. De vaste en variabele vergoeding alsook de an-dere voordelen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, door Ackermans & van Haaren en door haar doch-tervennootschappen aan de leden van het executief comité in 2008 werden toegekend, worden in de tabel hieronder vermeld. De leden van het executief comité kunnen door de uitoefening van hun aande-

Corporate G

overnance

25

lenopties (inclusief de opties toegekend in januari 2009) op termijn in totaal 277.800 aandelen Acker-mans & van Haaren verwerven:

6.4 Belangrijkste contractvoorwaarden

De overeenkomsten van de leden van het executief comité bevatten de gebruikelijke bepalingen inzake vergoeding (vaste en variabele vergoeding), niet-concurrentie en confi dentialiteit. De overeenkom-sten gelden voor onbepaalde duur. De voorzitter van het executief comité kan zijn over-eenkomst eenzijdig beëindigen mits betekening van een opzegtermijn van zes (6) maanden. De vennootschap kan eenzijdig deze overeenkomst be-eindigen mits betekening van een opzegtermijn van twaalf (12) maanden.

De andere leden van het executief comité kunnen hun overeenkomst eenzijdig beëindigen mits bete-kening van een opzegtermijn van zes (6) maanden. De vennootschap kan eenzijdig de overeenkomst van deze leden beëindigen mits betekening van een opzegtermijn van achttien (18) maanden. Deze ter-mijn kan oplopen tot vierentwintig (24) maanden afhankelijk van de leeftijd van het betrokken lid van het executief comité (50 jaar of ouder) op het ogen-blik van de eenzijdige beëindiging van de overeen-komst door de vennootschap.

Cor

pora

te G

over

nanc

e

26

(€) Vaste Variabele Groeps- en

vergoeding(2) vergoeding hospitalisatie-

verzekering

Executief comité(1) 1.986.614 1.137.726(3) 293.455CEO 622.106 378.040(4) 98.112

(1) Dit is inclusief de vergoeding van de CEO. Sinds 1 januari 2008 maakt Werner Poot deel uit van het executief comité.(2) Dit is inclusief het voordeel van alle aard voortvloeiend uit de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen.(3) Dit is de bonus berekend over het boekjaar 2008 en verschuldigd in 2009. De bonus berekend over het boekjaar 2007,

betaald in 2008, bedroeg 1.786.286 euro.(4) De bonus berekend over het boekjaar 2007, en betaald in 2008, bedroeg 796.587 euro.

Toekenning 2009

Vervaldatum 05.01.2017

Uitoefenprijs € 37,02

Luc Bertrand 16.000Jan Suykens 5.500Piet Dejonghe 4.000Piet Bevernage 4.000Tom Bamelis 4.000Werner Poot 2.000

Totaal 35.500

Opties toegekend in 2009:

Corporate G

overnance

277 INTERNE EN EXTERNE AUDIT

De commissaris van de vennootschap is Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, vertegenwoordigd door Patrick Rottiers en Christel Weymeersch. De commissaris verzorgt de externe audit (zowel op geconsolideerde als op enkelvoudige cijfers) van Ackermans & van Haaren en rapporteert tweemaal per jaar aan de raad van bestuur. De commissaris werd benoemd op de gewone algemene vergadering van 29 mei 2007. Zijn mandaat verstrijkt op de ge-wone algemene vergadering van 2010. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekenin-gen van Ackermans & van Haaren bedraagt 35.000 euro (excl. btw). Daarnaast werd een bijkomende vergoeding betaald van 4.650 euro (excl. btw) aan Ernst & Young Tax Consultants CV voor fi scale ad-viezen en van 3.500 euro (excl. btw) aan Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV voor een analyse van de personeelscyclus en een omzetverklaring. Boven-dien werd 42.512 euro (excl. btw) betaald aan Ernst & Young Finansman (Turkije) als vergoeding voor ‘due diligence’ prestaties.

De totale vergoeding die in het afgelopen boekjaar werd betaald aan Ernst & Young door Ackermans & van Haaren en haar integraal geconsolideerde doch-tervennootschappen (inclusief de hierboven reeds vermelde 35.000 euro) bedroeg 520.856 euro.

De interne audit wordt uitgeoefend door de group controllers, die rapporteren aan de voorzitter van het executief comité. Minstens één keer per jaar brengen de group controllers rechtstreeks verslag uit aan de raad van bestuur.

8 AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR EN

KRUISPARTICIPATIES

8.1 Aandeelhoudersstructuur

Scaldis Invest bezit 11.054.000 aandelen in het ka-pitaal van Ackermans & van Haaren, d.i. een deel-neming van 33%. Scaldis Invest wordt op haar beurt gecontroleerd door Belfi mas, die een deelneming bezit in het kapitaal van Scaldis Invest van 91,35%. De uiteindelijke controle over Scaldis Invest wordt uitgeoefend door Stichting Administratiekantoor ‘Het Torentje’.

8.2 Kruisparticipaties

Via haar dochtervennootschap Nationale Inves-teringsmaatschappij NV, bezit Ackermans & van Haaren een deelneming van 2,87% in het kapitaal van Belfi mas.

Ackermans & van Haaren bezit per 31 december 2008 263.046 eigen aandelen. Deze aandelen werden tussen 2001 en 2008 verworven met het oog op de indekking van het aandelenoptieplan. Haar onrechtstreekse dochtervennootschap Brin-vest NV (99,9%) bezit daarnaast 51.300 aandelen Ackermans & van Haaren.

8.3 Schematische voorstelling

De aandeelhoudersstructuur en kruisparticipaties, zoals gekend op 21 april 2009, kunnen als volgt worden voorgesteld:

Stichting Administratie-

kantoor “Het Torentje”

Belfi mas NV

Scaldis Invest NV

Ackermans & van Haaren NV

NIM NV

controle

91,35%

33%

99,99%

2,87%

8.4 Referentieaandeelhouder

Belfi mas is (onrechtstreeks) de referentieaandeel-houder van Ackermans & van Haaren. Het enige doel van Belfi mas is te beleggen, rechtstreeks of on-rechtstreeks, in aandelen Ackermans & van Haaren. Elke overdracht van effecten uitgegeven door Bel-fi mas, is onderworpen aan een statutair goedkeu-ringsrecht van de raad van bestuur van Belfi mas. Twee bestuurders van Ackermans & van Haaren (Luc Bertrand en Alain Dieryck) maken deel uit van de raad van bestuur van Belfi mas. De raad van be-stuur heeft geen kennis van overeenkomsten tussen aandeelhouders van Ackermans & van Haaren.

9 COMPLY OR EXPLAIN

Het Charter van Ackermans & van Haaren week in 2008 slechts op een beperkt aantal punten af van de aanbevelingen van de Code:

9.1 Samenstelling benoemingscomité

Overeenkomstig aanbeveling 5.3./1 van Bijlage D van de Code dient het benoemingscomité te be-staan uit een meerderheid van onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders. Het benoemingscomité

van Ackermans & van Haaren bestaat uit alle leden van de raad van bestuur. Vermits de raad van be-stuur slechts voor de helft is samengesteld uit on-afhankelijke niet-uitvoerende bestuurders, wijkt het Charter op dit punt af van de Code. De raad van be-stuur is van oordeel dat hij als geheel beter in staat is zijn omvang, samenstelling en opvolgingsplan-ning te evalueren.

9.2 Voorafgaandelijke goedkeuring van het

aandelenoptieplan door de algemene vergadering

Overeenkomstig aanbeveling 7.13 van de Code die-nen systemen op basis waarvan de leden van het uit-voerend management worden vergoed in de vorm van aandelenopties vooraf door de aandeelhouders te worden goedgekeurd via een resolutie op de ge-wone algemene vergadering. Deze goedkeuring dient te slaan op het systeem zelf, maar niet op de individuele toekenning van aandelengebonden ver-goedingen onder het plan. Sinds 1999 (dus vóór de invoering van de Code) beschikt Ackermans & van Haaren over een aandelenoptieplan. De krachtlijnen van dit plan werden reeds toegelicht op de gewone algemene vergadering van 1999. Alle toekenningen van opties geschieden nog steeds op basis van het aandelenoptieplan van 1999. Vermits de raad van bestuur sindsdien geen nieuw aandelenoptieplan heeft goedgekeurd, is er naar het oordeel van de raad ook geen noodzaak om het bestaande plan nogmaals via resolutie ter goedkeuring voor te leg-gen aan de algemene vergadering.

9.3 Indiening van voorstellen voor de

algemene vergadering

Overeenkomstig aanbeveling 8.9 van de Code mag het vereiste minimumpercentage aandelen dat een aandeelhouder moet bezitten om voorstellen te kunnen indienen voor de algemene vergadering, niet meer bedragen dan 5% van het kapitaal. Deze aanbeveling werd niet als bepaling overgenomen in het Charter van de vennootschap.

De raad van bestuur is evenwel bewust van het feit dat de Belgische wetgever, ingevolge de Europese Richtlijn 2007/36/EG van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeel-houders in beursgenoteerde vennootschappen, de drempel van 5% kan invoeren uiterlijk op 3 augustus 2009.

Cor

pora

te G

over

nanc

e

28

Algem

ene gegevens betreffende de vennootschap

29

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Begijnenvest 113, 2000 AntwerpenBTW BE 0404.616.494RPR Antwerpen

DATUM VAN OPRICHTING, LAATSTE STATUTEN-

WIJZIGING

De vennootschap werd opgericht op 30 december 1924 bij notariële akte, in extenso verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 1925 onder nummer 566. De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij notariële akte op 9 maart 2009, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijla-gen tot het Belgisch Staatsblad van 2 april 2009 onder nummer 09048153.

DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

Onbepaald

RECHTSVORM, TOEPASSELIJK RECHT

Naamloze vennootschap naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft ge-daan in de zin van artikel 438 van het Wetboek van Vennootschappen.

DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft tot doel:(a) de studie, het toezicht en de directie van alle

openbare of private werken, bijzonder op het ge-bied van de bouw in het algemeen, de organisatie, het bestuur van alle vennootschappen of onder-nemingen en de bijstand aan dezen onder alle vormen;

(b) de aanneming ter zee en te land van alle openbare of private werken op het gebied van de bouw en voornamelijk de aanneming van alle werken ter zee en op de binnenwateren, grote bevloeiings-werken en normalisering van waterlopen, grote werken voor drooglegging en bemaling, uitbag-gering, boring, peiling en uitgraving van putten, ontwatering, bouw van kunstwerken, graafwerken en algemene aanneming van constructies, even-als het vlotbrengen van boten en schepen;

(c) de prospectie te land en ter zee op het gebied van de ontginningsnijverheid, voornamelijk ruwe pe-troleum of aardgas en de minerale producten in het algemeen;

(d) de uitbating, productie, omvorming, verdeling, aankoop, verkoop en vervoer van alle producten van de ontginningsnijverheid;

(e) de verwerving, uitbating, productief making, over-dracht van gronden, onroerende goederen en welkdanige onroerende rechten;

(f) het op om het even welke wijze verwerven, uitba-ten, en te gelde maken van alle intellectuele rech-ten, brevetten en concessies;

(g) het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, sa-menwerking, fi nanciële tussenkomst of anders-zins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennoot-schappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland;

(h) het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen;

(i) het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrij-vigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;

(j) het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die ge-heel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding.

De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke-, commeriële-, industriële-, fi nanciële-, roerende en on-roerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorde-ren.Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, on-dernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoor-diger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De bedrijvigheid van de vennootschap mag zowel in het buitenland als in België uitgeoefend worden.

RAADPLEGING VAN DOCUMENTEN I.V.M. DE

VENNOOTSCHAP

De enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap worden neergelegd bij de Natio-nale Bank van België. De gecoördineerde versie van de statuten van de vennootschap kan geraadpleegd wor-den op de griffi e van de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Het jaarlijks fi nancieel verslag wordt ver-stuurd naar de aandeelhouders op naam alsook naar eenieder die hierom verzoekt. De gecoördineerde ver-sie van de statuten en het jaarlijks fi nancieel verslag zijn tevens beschikbaar op de website (www.avh.be).

Algemene gegevens betreffende de vennootschap

Alg

emen

e ge

geve

ns b

etre

ffen

de h

et k

apita

al

30

GEPLAATST KAPITAAL

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt 2.295.277,90 euro. Het kapitaal is volledig volgestort en wordt vertegenwoordigd door 33.496.904 aande-len zonder vermelding van nominale waarde.

KAPITAALVERHOGINGEN

De meest recente kapitaalverhoging dateert van 11 oktober 1999, en dit in het kader van de fusie door overneming van Belcofi NV door Ackermans & van Haaren NV.

TOEGESTAAN KAPITAAL

De raad van bestuur kan in de gevallen voorzien in het bijzonder verslag, goedgekeurd door de buitenge-wone algemene vergadering van 9 maart 2009, het maatschappelijk kapitaal gedurende 5 jaar, te rekenen vanaf 2 april 2009, in één of meer malen verhogen met een bedrag van maximum 500.000 euro.De raad van bestuur kan tevens gebruik maken van het toegestaan kapitaal, in geval van openbaar over-namebod op effecten uitgegeven door de vennoot-schap, onder de voorwaarden en binnen de grenzen van artikel 607 van het Wetboek van Vennootschap-pen.De raad van bestuur kan van deze machtiging gebruik maken, indien de kennisgeving van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen aan de vennootschap dat haar is kennis gegeven van een openbaar overnamebod, niet later dan drie jaar na 9 maart 2009 plaatsvindt.De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtigingen wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te be-palen modaliteiten zoals onder meer door middel van inbreng in geld of, behoudens de wettelijke bepalin-gen, door niet-geldelijke inbrengen, of door middel van omzetting van beschikbare of onbeschikbare re-serves en van uitgiftepremies met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, alsook door uitgifte van warrants of andere roerende waarden, al dan niet gehecht aan andere effecten van de vennoot-schap, waarbij de raad gerechtigd is te beslissen dat de nieuwe effecten op naam zullen blijven.

De bevoegdheden kunnen worden hernieuwd over-eenkomstig de wettelijke bepalingen. De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, naar aanleiding van een kapitaalverhoging of bij uitgifte van converteerbare obligaties of obliga-ties waaraan warrants al dan niet verbonden zijn of, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen ter zake, bij uitgifte van warrants, die geschieden binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, inclusief ten gunste van één of meer bepaalde personen, of van personeelsleden van de vennootschap of haar doch-tervennootschappen.

AARD VAN DE AANDELEN

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap bestaan op naam, aan toonder of in gedematerialiseerde vorm. Elke titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn volgestorte effecten in een andere vorm, binnen de grenzen van de wet en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de derde paragraaf van artikel 9 van de statuten. Sinds 1 januari 2008 mag de vennootschap geen aandelen aan toonder meer uitgeven en kunnen de aandelen op naam niet meer worden omgezet in aandelen aan toonder. Vanaf 1 januari 2008 worden aandelen aan toonder die geboekt zijn op een effec-tenrekening automatisch omgezet in gedemateriali-seerde aandelen. Sinds dezelfde datum worden aan-delen aan toonder die nog niet geboekt zijn op een effectenrekening automatisch omgezet in gedemate-rialiseerde aandelen van zodra ze geboekt worden op een effectenrekening.De effecten zijn ondeelbaar tegenover de vennoot-schap die de rechten behorende tot ieder aandeel waarover betwistingen zouden bestaan betreffende de eigendom, het vruchtgebruik of de naakte eigendom kan schorsen. Ingeval van vruchtgebruik zal de naakte eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

Algemene gegevens betreffende het kapitaal

Mecenaat

31

Sinds jaar en dag steunt Ackermans & van Haaren bepaalde projecten van wetenschappelijke en soci-aal-culturele aard die, waar mogelijk, een band ver-tonen met de Antwerpse regio. Hierbij wordt ernaar gestreefd een duurzame relatie op te bouwen met de partners, met dien verstande dat deze relatie perio-diek wordt geëvalueerd.

In 2008 heeft Ackermans & van Haaren circa 165.000 euro besteed ter ondersteuning van verschillende in-stellingen, organisaties en projecten, waaronder:

CULTUREEL

• Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Ant-werpen (www.kmska.be)

• Middelheimmuseum (www.middelheimmuseum.be)• Rubenshuis (museum.antwerpen.be/rubenshuis)• O.L.V. Kathedraal van Antwerpen (www.dekathedraal.be)• Stichting Boghossian (Villa Empain) (www.villaempain.com)

WETENSCHAPPELIJK

• Insead Innovator Prize (www.insead.edu)• Stichting Thierry Latran (www.fondation-thierry-latran.org)• Erasmusfonds voor Medisch Onderzoek (www.fondserasme.be)

SOCIAAL

• Lucia (steun aan moeders in nood) (www.luciaweb.be)• Special Olympics (www.specialolympics.be)• SOS Kinderdorpen (www.sos-kinderdorpen.be)• Hoger Wal (via Koning Boudewijnstichting) (jeugdwerking) (www.hogerwal.be)

Mecenaat

Lexi

con

32

AANLANDINGEN

Plaatsen waar in zee geplaatste pijpleidingen of kabels aan land komen. De aanlanding kan een open gegra-ven structuur zijn of een tussen damplanken gegra-ven sleuf, waar de pijpleiding of sleuf aan land wordt getrokken en verbonden met de landleiding.

AANLEGBAGGERWERK

Is zogenaamd “nieuw werk” en staat tegenover “on-derhoudsbaggerwerk”. Het betreft baggerwerk voor de aanleg van nieuwe haveninfrastructuur, het creëren van nieuwe vaargeulen of het verdiepen van bestaan-de vaargeulen, het opspuiten van stranden of nieuwe terreinen, enz.

BACKACTER

Het grootste momenteel bestaande dieplepelponton met een “bucket” van maximaal 40 m3 inhoud, i.e. een ponton met een enorme kraan erop.

BAGGEREN

Alle werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem en voor het opspuiten van nieuw land.

BAZEL I

Een verzameling richtlijnen, van toepassing op fi nan-ciële instellingen, die in 1988 door centrale bankiers overeengekomen zijn. Deze akkoorden verplichten fi nanciële instellingen om een minimale hoeveelheid van hun kapitaal te reserveren voor de risico’s waar-mee zij geconfronteerd kunnen worden zodat zij over een voldoende grote buffer beschikken om de realisa-tie van deze risico’s op te vangen.

BAZEL II

Deze akkoorden werden in 1999 overeengekomen als aanvulling en verbetering van de Bazel I akkoorden en zijn van toepassing vanaf 2008. De nieuwe regels ver-plichten fi nanciële instellingen om bijkomend kapitaal te reserveren voor risico’s die niet gedekt werden door

de eerste richtlijnen. Daarnaast zijn fi nanciële instel-lingen nu ook verplicht om een intern controleorgaan en controleprocedure op punt te stellen die risico’s proactief gaan identifi ceren en opmeten.

BINNENBALANS-BELEGGINGEN

Alle deposito’s van klanten die de bank als passiva op haar balans boekt. Dit gebeurt zowel via rekeningen (zowel zicht-, spaar-, termijn- en beleggingsrekenin-gen) als via achtergestelde leningen.

BUITENBALANS-BELEGGINGEN

Alle beleggingen van klanten die niet op de balans van de bank zelf worden opgenomen, maar waarvoor de bank commisies ontvangt van derden. Het gaat hier om de bemiddeling bij o.a. vermogensbeheer, beleggings-fondsen en beleggingsverzekeringen (tak 21, tak 23, tak 26), groepsverzekeringen, vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, individuele pensioentoezeggingen.

BEVAK

Beleggingsvennootschap met vast kapitaal (naar Bel-gisch recht).

BEVEK

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (naar Belgisch recht).

BEZETTINGSGRAAD

De bezettingsgraad houdt rekening met alle gebou-wen, behoudens deze opgenomen onder project-ontwikkelingen, en wordt berekend in functie van de geschatte huur: (geschatte huur – geschatte huur op leegstand) / geschatte huur.

COST-INCOME RATIO

Dit geeft de verhouding weer tussen de kosten en het operationele inkomen van een onderneming. Hoe la-ger deze ratio, des te effi ciënter zal de onderneming haar middelen aanwenden.

Lexicon

Lexicon

33

DISCRETIONAIR VERMOGENSBEHEER

Vermogensbeheer waarbij de bank beleggingstransac-ties kan uitvoeren zonder de klant te contacteren.

DURATION

Gewogen gemiddelde looptijd van de huurcontracten, waarbij het gewicht gelijk is aan de verhouding van de huuropbrengst tot de totale huuropbrengsten van de portefeuille.

SLEEPZUIGER OF SLEEPHOPPERZUIGER

OF TRAILER

Een schip dat door middel van grote sterke pompen en motoren baggerspecie van de waterbodem kan zui-gen. Dit gebeurt terwijl het schip zich voortbeweegt,

door middel van een of twee sleeppijpen - voorzien van een sleepkop - die over de waterbodem worden gesleept.

SLEUFBAGGERWERKEN OF TRENCHING

Het uitgraven met gespecialiseerde baggertuigen van sleuven waarin pijpleidingen en kabels in de wa-terbodem worden verzonken. Na het plaatsen van de pijpleidingen of kabels wordt de sleuf opnieuw gevuld en zonodig door middel van steenbestorting beschermd.

TOEVERTROUWD VERMOGEN

Het totale door de klanten toevertrouwde vermogen aan de bank.

Activiteitenverslag

[ Resultaten van de deelnemingen houden goed stand

in uiterst uitdagende economie. ]

Alg

emen

e A

anne

min

gen

Van

Laer

e

DEM

EB

ank

J.Van

Bre

da &

Ban

k D

elen

Exte

nsa

Leas

inve

st R

eal E

stat

e

DEME

[ DEME, één van de grootste waterbouwbedrijven in de wereld, kende een belangrijke omzet- en winstgroei. Het orderboek is tot een recordniveau gestegen en sterk internationaal gediversifi eerd. ]

van links naar rechts:Eric Tancré, Dirk Poppe, Marc Maes,Martin Ockier, Philip Hermans,Theo Van De Kerckhove, Alain Bernard,Pierre Catteau, Pierre Potvliege, Harry Mommens en Christian van Meerbeeck

[ executief comité ]

Activiteitenverslag

37

DEME is één van de grootste waterbouwbedrijven in de wereld. Vanuit haar kernactiviteiten, baggerwer-ken en civiele werken op het water, heeft de groep aanvullende nevenactiviteiten ontwikkeld zoals mi-lieuwerken (vooral behandeling van grond en slib), diensten aan de olie- en gassector en de winning van bouwaggregaten uit de zee.

OPERATIONEEL OVERZICHT 2008

In 2008 is de waterbouwindustrie opnieuw ge-groeid. De fi nanciële crisis die in de loop van het laatste kwartaal volop is uitgebarsten en de daarop volgende onzekerheid hebben het tempo echter enigszins getemperd. Ondanks alles is DEME erin geslaagd om wereldwijd verschillende interessante opdrachten toe te voegen aan het orderboek dat gestegen is tot 2.192 miljoen euro. De jaaromzet bedroeg ruim 1.500 miljoen euro.

DEME behield een hoog activiteitenniveau in Eu-ropa, Afrika, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Australië, Zuid-Amerika, India en het Middellandse Zee-gebied waren de voornaamste groeipolen. Er werden meerdere contracten met een waarde van meer dan 100 miljoen euro binnengehaald, meer bepaald in Panama, de Verenigde Arabische Emira-ten, België, het Verenigd Koninkrijk en Qatar/Bah-rein.

De milieutak DEC-Ecoterres bevestigde zijn markt-leiderschap en slaagde er eens te meer in de om-zet te verhogen. Een verdere uitbreiding van het netwerk in Europa en lange termijn opdrachten in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk vormen de garantie voor continuïteit.

Ook Tideway Offshore and Marine Contractors, DEME’s olie- en gasspecialist, slaagde erin haar positie te verstevigen in zowel de sleufbagger-werken als de bouw van aanlandingen en precisie-steenstorting in diep water. Naast Europa werden nieuwe opdrachten binnengehaald in Mexico, Ca-nada, Australië en Algerije. Verdere stappen werden genomen in het domein van het kabelleggen.

DEME Building Materials (DBM) bevestigde haar positie als zand- en grindwinner. Als leverancier in Noordelijk Europa verwierf DBM langlopende nieu-we contracten in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Baltische regio.

(5 1.000) 2008 2007 2006

Omzet 1.508.776 1.313.863 1.077.470EBITDA 301.963 259.445 176.625EBIT 174.744 148.533 82.186Nettoresultaat 114.827 90.158 50.417Nettocashfl ow 247.785 203.994 147.667

Eigen vermogen (deel groep) 499.609 410.598 337.875Netto fi nanciële positie -373.373 -363.780 -380.209Balanstotaal 1.788.679 1.472.593 1.323.786Personeel 3.577 2.836 2.766

Europa - EU - 34%

Europa - niet-EU - 3%

Midden Oosten - 22%

India & Pakistan - 8%

Afrika - 19%

Amerika - 7%

Azië & Oceanië - 7%

Verdeling van omzet naar regio

Infrastructuurbaggerwerken - 49%

Onderhoudsbaggerwerken - 17%

Olie en gas - 10%

Milieu - 10%

Waterbouw - 14%

Verdeling van omzet naar activiteit

Deelnemingspercentage AvH: 50%

DEME NVwww.deme.be

GeoSea kende in 2008 een snelle groei met een bij-zonder hoge benutting van de hefeilanden en boor-installaties en dit in alle activiteitsdomeinen. De opkomst van de offshore windmolenparken is nu duidelijk een stimulerende factor.

Met de ingebruikname van de sleephopperzuiger “Breydel” (9.000 m3) werd het investeringsprogram-ma, dat ingezet werd in 2005 en waarbij ondertus-sen 6 grote eenheden aan de baggervloot werden toegevoegd, afgewerkt. Op hetzelfde ogenblik werd een nieuw investeringsprogramma, voor de periode 2008-2011, gelanceerd. Dit voorziet onder andere in de bouw van een 30.000 m3 megatrailer, een 5.600 m3 middelgrote trailer, een heavy duty backhoe van het backacter type, een 19.000 ton steenstortvaartuig, een 5.000 m3 grind trailer en een jumbo hefeiland.

I. Bagger- en maritieme werken

1.1. Beneluxactiviteiten

De activiteiten in het Beneluxgebied handhaafden zich op het peil van de voorgaande jaren. Op de Schelde en in de toegangskanalen naar de Antwerpse haven werd gestart met een nieuw zevenjarig onder-houdscontract en de onderhoudswerken voor de Belgische kust werden voortgezet. In het kader van de eerste fase van het Thornton-windmolenpark werden alle disciplines binnen de DEME groep toegepast.Op de Nederlandse markt was DEME vooral actief via het Nederlandse bedrijf de Vries & van de Wiel.

Belangrijke projecten in uitvoering waren:In België:• Onderhoudsbaggerwerk in de Noordzee, in de

Schelde en in de toegangsgeulen naar de Antwerp-se sluizen

• Onderhoudsbaggerwerk in het kanaal Gent-Ter-neuzen

• Verdiepen van het Churchill-dok te Antwerpen• De bouw van een nieuwe oostelijke buitenhaven

en het baggeren van een toegangskanaal in de ha-ven van Oostende

• Bouw aan land van de reusachtige funderingen (Gravity Based Foundations – GBF) voor de te plaatsen windmolens op de Thornton-bank (C-Po-wer project)

In Nederland: • Diverse baggeropdrachten en dijkwerken op de

binnenwateren, en civiele werken

1.2. Internationale activiteiten

EuropaNaast de Benelux blijft de rest van Europa een be-langrijke thuismarkt voor DEME. In 2008 is DEME onder andere erg actief geweest in het Middellandse Zee-gebied met nieuwe opdrachten in Cyprus, Italië en Spanje. De continuïteit werd verzekerd in Duits-land, terwijl DEME zich in Frankrijk kon bevestigen als leidende bagger-contractor voor belangrijke ha-venuitbreidingsprojecten. Het belangrijkste contract was ontegensprekelijk het London Gateway Port pro-ject langs de oevers van de Theems.

Belangrijke projecten in uitvoering waren:• Baggerwerken voor de aanleg van een stormvloed-

kering te Sint-Petersburg in Rusland• Tweede fase onderhoudswerk in Ravenna en ver-

diepingswerken in Gioia Tauro (Italië) • Onderhoudsbaggerwerk en verbeteringswerk in

Bayonne en Gravelines in Frankrijk• De uitbreiding van de haven van Fos-sur-Mer in

Frankrijk• Onderhoudsbaggerwerk op de Theems nabij Lon-

den in het Verenigd Koninkrijk• Onderhoudsbaggerwerk op de Elbe, de Rijn en in

Wilhelmshaven in Duitsland

AfrikaGedurende gans 2008 konden de activiteiten op een hoog niveau gehandhaafd worden in Zuid-, West- en Noord-Afrika. De havenautoriteiten van Zuid-Afrika hebben de hulp van Dredging International ingeroe-pen voor de uitvoering van de onderhoudswerken in de havens. Het is duidelijk dat de jarenlange aan-wezigheid met een gediversifi eerd dienstenaanbodDEME’s positie in deze regio versterkt heeft.

Belangrijke projecten in uitvoering waren:• Heraanleg van de vaargeul naar Durban, Zuid-

Afrika

Act

ivite

itenv

ersl

ag

38

Thor

nton

-ban

k (C

-Pow

er p

roje

ct)

• Onderhoudsbaggerwerk in de havens van Ri-chards Bay, Durban, Port Elizabeth, East London en Ngqura, alle in Zuid-Afrika

• Uitbouw van Port Est in La Réunion• Onderhoudsbaggerwerk in het Bonny River Chan-

nel in Nigeria• Baggerwerken in de Luanda Bay en verdieping van

het Pululu kanaal in Angola

Latijns-AmerikaIn Zuid-Amerika wist DEME de positie in Venezuela te bestendigen door het verwerven van een nieuw contract voor onderhoudsbaggerwerk op de Orinoco rivier. In Brazilië werd het belangrijke staalgerela-teerde Sepetiba-project opgeleverd. Een herintrede in de Mexicaanse markt werd gerealizeerd door het bekomen van een belangrijk order voor de bouw van de LNG terminal van Manzanillo. Het meest prestigi-euze contract blijft evenwel de verbreding en verdie-ping van de ingang van het Panama-kanaal aan de Stille Zuidzee.

Midden-Oosten en Indisch subcontinentDEME ontwikkelt haar activiteiten in de Golf via MEDCO (DEME 44%), een partnership met het Qa-tari UDC en de Qatar overheid. De groeiende aan-wezigheid van DEME in Abu Dhabi wordt zichtbaar in de prestigieuze werken voor Al Raha Beach (vast-goedontwikkeling) en de Yas Island ontwikkeling. Bo-vendien draagt DEME bij tot de ontwikkeling van het emiraat door de verdieping van de Ruwais haven, de uitbreiding van de Takreer zwavel terminal, het bagge-ren van een kanaal en landwinning op Ras Ghanada en de start van de baggerwerken voor de bouw van de nieuwe Khalifa Port. In Dubai werd een contract gete-kend met Nakheel voor de herontwikkeling van Port Rashid (hetgeen intussen op het einde van het eerste kwartaal 2009 geannuleerd werd, na uitvoering van de eerste fase). In Ras Al Khaimah werd gestart met de werken voor de realisatie van Al Marjan Islands en ondertussen werd ook een contract getekend met dezelfde klant voor de realisatie van Al Dana Island.

Om over voldoende rotsmateriaal te beschikken voor de uitvoering van grote infrastructuurprojecten in de regio, heeft DEME in Oman een concessie ver-worven voor de exploitatie van een steengroeve met potentiële reserves tot 50 miljoen ton. De groeve kende een normale ontwikkeling, waarbij momenteel gezocht wordt naar additionele afzetkanalen voor de gedane investeringen en de verdere exploitatie van de groeve.

Hetzelfde partnerprincipe wordt toegepast in India, waar ISD opgericht werd, in samenwerking met de industriële gigant Larsen & Toubro. Dit consortium

is betrokken bij een groeiend aantal investerings- en onderhoudsbaggerwerken.

Belangrijke projecten in uitvoering waren:• Aanleg van nieuwe industrieterreinen en uitbouw

van de haven van Dhamra in India• Afwerking van de landwinningswerken voor de uit-

breiding van de haven van Gangavaram in India• Onderhoudsbaggerwerk in Kakinda in India en in

Port Qasim in Pakistan• Baggerwerken in het toegangskanaal naar de ha-

ven van Krishnapatnam in India

Azië en AustraliëDe activiteiten in de Aziatische markten hebben zich in 2008 ontwikkeld op een gematigd tempo. In Singa-pore zijn er in het kader van de Jurong Island ontwik-keling slechts beperkte interventies geweest. Met het toekennen van een contract voor de verdieping van de nieuwe Mai Liao haven, betreedde DEME opnieuw de Taiwanese markt. In Australië was er een verdere stijging van de activiteit in het algemeen. DEME be-haalde in joint venture een belangrijk contract voor de ontwikkeling van een steenkoolterminal. Tideway wist een grote opdracht te bemachtigen bij de ontwik-keling van het Pluto-gasveld op de noordwestelijke plaat in West-Australië.

Belangrijke projecten in uitvoering in Australië wa-ren:• Afwerken van de verdieping van de toegang tot

Cape Lambert• Havenverdiepingswerken in Newcastle• Aanlegbaggerwerk in Gladstone

1.3 Activiteiten voor de olie- en gasindustrie

DEME’s olie- en gasspecialist, Tideway Marine and Offshore Contractors, draaide op volle toeren en

Activiteitenverslag

39

Slee

phop

perz

uige

r ‘B

reyd

el’

dit zowel in het segment van de steenstortingen als voor de aanlandingen. De twee steenstorters hebben diverse opdrachten uitgevoerd voor grote offshore pijpleidingbouwers en olie- en gasbedrijven in de Noordzee, Tunesië, Algerije, Mexico, Angola en Indo-nesië. De activiteiten in het kader van verschillende langetermijn contracten voor steenbestorting in de Noordzee werden opgestart.

Belangrijke projecten in uitvoering waren verder:• De aanlandingen, zowel in Spanje als in Algerije,

voor het Medgaz pijpleiding project• Baggeren van sleuven en bouwaanlandingen voor

pijpleidingen vanuit het Dhirubai Field systeem nabij Kakinada in India

• Offshore baggeren en volstorten op het Woodside Pluto LNG project in Australië

• Baggeren en volstorten op het Encana Deep Pa-nuke project in Canada

• Presweeping en bescherming van kruisingen van pijpleidingen voor het BritNed HVDC Interconnec-tor-project

• Aanleg van een 38 km lange hoogspanning-export-kabel tussen Thorntonbank en de Belgische kust voor het farshore windmolenpark van C-Power

1.4 Zwaar hijswerk op zee

Scaldis Salvage and Marine Contractors, waarin DEME een belang van 55% heeft, nam deel aan ver-scheidene grote bergings-/wrakopruimingswerken en zware hefoperaties in heel Europa.

Belangrijke projecten in uitvoering waren:Bergings-/wrakopruimingsprojecten• Hijsen en ruimen van een Duitse onderzeeër uit

WOI in het Verenigd Koninkrijk Zware hefprojecten• Installatie van zes 3.000 ton zware funderingen

voor Thornton Offshore Windfarm• Plaatsen van een 3.000 ton sluisdeur in Rotter-

dam, Nederland• Diverse nearshore hijswerken in het Verenigd Ko-

ninkrijk, Italië, Noorwegen, Tunesië en Kroatië

1.5 Vertikale en horizontale offshore en nearshore

boortechnieken

GeoSea is het gespecialiseerde DEME-bedrijf dat zich concentreert op het rotsboren en het aanleggen van de fundering van pieren en aanmeersystemen, de installatie van offshorestructuren, offshore-windmo-lenparken, en het verrichten van grondonderzoeken op grote diepte.

GeoSea is sterk gegroeid in de loop van 2008 en nam extra personeel in dienst voor het bedienen van haar hefeilanden en boorplatforms. Een groot aantal diepwater-grondonderzoeken werd uitgevoerd, veelal voor toekomstige offshore windmolenparken in Bel-gië en Duitsland. Paalhei- en booropdrachten werden aangevangen in Oman en in Australië. In Kameroen werd een nieuw contract getekend voor de installatie van een gerenoveerde jetty.2008 kende een opvallende interventie van GeoSea op de Thornton bank, waar de hefeilanden hun multi-in-zetbaarheid getoond hebben bij de installatie van de impressionante 5 MW turbines in moeilijke condities.

II. Milieuactiviteiten: bodemsaneringswerken en op-

slag van vervuild slib

DEC-Ecoterres is de milieuspecialist binnen de DEME groep. Zij slaagden er in 2008 opnieuw in hun activi-teiten op een hoog peil te houden en hun marktaan-deel voornamelijk op de Europese markt te verhogen. In het Verenigd Koninkrijk loopt de sanering van de London Olympics 2012 site in Stratford op volle toe-ren. Met de sanering van het Coke Avenuegebied na-bij Chesterfi eld werd begin 2009 gestart. In Frankrijk vormt Ecoterres een partnership met Extract binnen het nieuwe bedrijf Extract-Ecoterres. In Zweden wer-den grondsanerings- en landfi llprojecten uitgevoerd in Nengtfors en Silvergruvan. In Nederland was DEC-Ecoterres via de Vries & van de Wiel aanwezig in een aantal waterbodemsaneringen, saneringen van oeverlocaties en industriële grondremediaties. In België opende DEC een derde grondrecyclagecen-trum in Heusden-Zolder en haalde DI-DEC via een joint venture een belangrijke opdracht binnen ter waarde van 400 miljoen euro voor het ontwerp, de bouw en exploitatie van een installatie voor deverwerking en opslag van slib in de haven van Antwerpen (AMORAS-project).

In België waren de volgende werken in uitvoering in 2008: • Ontwateringsproject voor Nyrstar in Balen (lange-

termijn contract) • Het herstel van 3 vijvers met zuurteer in Ertvelde

voor Total• Sanering van de site ’t Eilandje (Fasiver) nabij

Gent• Sanering van 15 ha terrein van Carcoke in Zeebrug-

ge• Aanleg van een nieuwe stortplaats voor huishou-

delijk afval op het Hooge Maey terrein in Antwer-pen

• In het Franstalig landsgedeelte voerde Ecoterres een aantal kleinere sanerings- en landfi llwerken uit

Act

ivite

itenv

ersl

ag

40

en werkte het verder aan een nieuw grondrecycla-gecentrum in Bilhée

III. Bouwmaterialen

DEME Building Materials is gespecialiseerd in de win-ning en verwerking van aggregaten uit eigen maritieme zand- en grindbronnen, bestemd voor de bouwsector. De geografi sche spreiding van haar marine aggregaat reserves, laat DBM toe een interessant alternatief aan te bieden voor riviergebaggerde materialen voor de kant-en-klare mix van beton en betonproducten.

In 2008 veroverde DBM marktaandeel in een aantal landen. Er werden aggregaten geleverd aan de ha-vens van Le Havre en Dieppe in Frankrijk, Vlissingen en Amsterdam in Nederland en Hamburg in Duits-land. De leveringen aan de Britse markt werden op een hoog niveau gehouden en zien er veelbelovend uit voor de toekomst.DBM heeft nu een raamovereenkomst voor lange-termijn leveringen van grind aan zijn Engelse partner Brett in Cliffe op de Theems en met het bedrijf Lafar-ge voor de levering van grind in Gdansk, Polen.

IV. Concessies

In 2008 zette DEME zijn inspanningen voort om via het ontwikkelen van concessie-overeenkomsten en het bewerkstelligen van ondermeer PPS-overeen-komsten (Publiek-Private Samenwerking) vroegtijdig bij de ontwikkeling van nieuwe projecten te worden betrokken. In Nederland is zo de bouw van de Zuider-zeehaven-Kampen afgelopen.

Binnen de specialisatie offshore-windmolenparken ontwikkelt DEME initiatieven in diverse Europese landen via haar concessiespecialist [email protected] eerste belangrijke participatie van Power@sea is het C-Power project op de Thornton-bank, waarin de onderneming, na voltooiing van het project, ook ver-antwoordelijk zal zijn voor het onderhoud. Het C-Po-wer project behelst de aanleg van een farshore-wind-molenpark op de Thornton-bank, 27 km tot 30 km in de Noordzee in diepten van 12 m tot 24,5 m. Het windmolenpark zal een totale capaciteit hebben van 300 MW. Hiermee is dit project het grootste offshore windmolenparkproject van zijn soort in de wereld. De werken werden gestart in mei 2007 en in 2008 werd de eerste elektriciteit geleverd. De reusachtige funde-ringen voor 6 windmolens werden in de loop van de zomer door de Rambiz getransporteerd en succesvol geplaatst. Ook de plaatsing en het testen van de 150 kV kabel werd uitgevoerd net voor de winter. Ondanks de slechte weersomstandigheden werd er elektriciteit geproduceerd voor het einde van het jaar.

VOORUITZICHTEN 2009

In het licht van de economische recessie wordt er van uitgegaan dat 2009 ook voor de baggerindustrie een moeilijker jaar wordt. Dankzij een goed gevuld en gediversifi eerd orderboek (zowel naar regio’s als naar activiteiten) en de moderne vloot, kijkt DEME het komende jaar met vertrouwen tegemoet. DEME zal echter meer dan ooit aandacht besteden aan de verbetering van de operationele effi ciëntie en kosten-besparingen.

Activiteitenverslag

41

Al M

arja

n Is

land

s (R

as A

l Kha

imah

)

Algemene Aannemingen Van Laere

[ Van Laere boekte een goed operationeel resultaat en slaagde erin haar orderboek aan te vullen in een zeer competitieve markt. ]

Als algemeen aannemer is Van Laere een gevestigde waarde op het vlak van de realisatie van grote bouw-projecten. Samen met haar dochterbedrijven is Van Laere actief in diverse sectoren, met name kantoor-gebouwen, openbare gebouwen en appartementen,

burgerlijke bouwkunde, waterbouwkunde, milieu-projecten, industriële projecten, parkings, restaura-tie, staalconstructies, PPS.Van Laere is actief in België, Nederland, Luxemburg en Noord-Frankrijk.

OPERATIONEEL OVERZICHT 2008

In Antwerpen werd de tweede Silvertoptoren, ge-legen langs de Ring, net zoals de eerste met suc-ces opgeleverd. Deze renovatiewerken zijn tot op heden de grootste in de sociale woningbouw in Vlaanderen. In de rusthuissector werd het project te Ninove – in opdracht van het OCMW – tot ie-ders tevredenheid opgeleverd. Het zwembad te Grimbergen is eveneens voltooid en werd volledig door Van Laere gerealiseerd, inclusief afwerking

en speciale technieken. In Diegem werd – in joint venture - het project “Pegatec” voor gebruiker Ernst & Young afgewerkt. In opdracht van AZ Damiaan te Oostende werd de eigentijdse bovengrondse parking opgeleverd en werd ook gestart met een uitbreiding/nieuwbouw. De oplevering hiervan is voorzien voor het voorjaar 2010. Verder werd in de loop van 2008 gebouwd aan een aantal prestigieuze projecten met een uitdagende techniciteit. Eén van deze werven is de bouw – in joint venture - van het shoppingcenter “K in Kortrijk”. Dit werk loopt voort

van links naar rechts:Jan Bettens, Peter Veegaete, Christophe Matton, Jean Marie Kyndt, Rudi De Winter en Geert De Kegel

[ executief comité ]

Activiteitenverslag

43in 2009 en wordt uitgevoerd in opdracht van Forum-invest, naar een ontwerp van Robbrecht & Daem. Ook het project “de Singel” – eveneens in joint ven-ture – te Antwerpen met als architect Stéphane Beel, vraagt de nodige know-how. Het wordt gerealiseerd in opdracht van de Artesis Hogeschool Antwerpen en het Vlaams Gewest.

Anmeco

Deze dochteronderneming van Van Laere is gespe-cialiseerd in gesofi sticeerde staalconstructies. Naast een nominatie voor de Staalprijs voor de “nieuwe luifel aan het station Gent Sint-Pieters”, heeft het project “perronoverkapping station Leuven” de Staalprijs 2008 in de wacht gesleept. Dit project is dan ook een pareltje van architectuur van Philippe Samyn en werd gerealiseerd samen met Van Laere. Het vakmanschap en de technische know-how van Anmeco komen bij beide projecten zonder meer tot uiting en zijn toegankelijk voor het brede publiek. De stalen Collegebrug te Kortrijk werd geproduceerd en “ingehangen”, naar een ontwerp van Laurent Ney.

Arthur Vandendorpe

Deze Brugse dochteronderneming, gespeciali-seerd in restauratie van oude en historische ge-bouwen, heeft eens te meer de vooropgestelde doelstellingen behaald. De realisatie in het kader van het project voor het nieuwe Kempinski Hotel te Brugge mag een succes genoemd worden. An-dere voorbeelden van geslaagde realisaties zijn “De Fontaine” en “Moeder Anna” in opdracht van het OCMW Brugge. Verder zijn ook de restauratie van de Sint-Walburgakerk te Veurne en de kerk te Damme vermeldenswaard. Ook de restauratie van de gevel van de Dominicanenkerk te Knokke-Heist werd met eigen vakmanschap gerealiseerd.

Groupe Thiran

Thiran heeft een uitzonderlijk 2008 achter de rug. De doelstellingen werden in meerdere opzichten overtroffen. Voor de kliniek te Ottignies werden een aantal werken succesvol uitgevoerd. Verder hebben

ook de projecten voor de Federale Politie te Marche en de residentie Churchill in Dinant bijgedragen tot de prestaties van 2008. Het orderboek voor 2009 is al behoorlijk gevuld.

VOORUITZICHTEN 2009

Het hoeft geen betoog dat 2008 economisch moei-lijk geëindigd is en 2009 niet anders begint. De cri-sis zal in 2009 ongetwijfeld een weerslag hebben op de investeringsbeslissingen waardoor bouwpro-jecten riskeren uitgesteld of afgeblazen te worden. Desalniettemin wordt ervan uitgegaan dat zinvolle projecten doorgang zullen vinden.

2009 zal dus een uitdaging zijn, maar kan toch met een voorzichtig optimisme tegemoet gezien worden. Van Laere onderscheidt zich immers door haar “eigen kracht” in de diverse facetten van het bouwen. Bovendien lopen een aantal grote projec-ten voort in 2009 en onderhandelt Van Laere over nieuwe interessante projecten.

Silv

erto

p-to

rens

, Ant

wer

pen

(5 1.000) 2008 2007 2006

Omzet 135.590 133.458 212.498Nettoresultaat 2.411 3.221 4.349Nettocashfl ow 4.332 4.828 6.511

Eigen vermogen (deel groep) 34.085 31.974 28.276Netto fi nanciële positie 21.299 25.096 19.022Balanstotaal 85.697 94.801 122.859Personeel 542 569 640

Deelnemingspercentage AvH: 100%

A.A. VAN LAERE NVwww.vanlaere.be

Act

ivite

itenv

ersl

ag

44

Nationale Maatschappij der Pijpleidingen (NMP), oorspronkelijk opgericht door de Belgische Staat, is ge-specialiseerd in de realisatie en het beheer van pijplei-dingen voor het vervoer van industriële gassen en van producten voor de petrochemische industrie.

NMP bezit en/of beheert in België een pijpleidingen-netwerk van 700 km. De pijpleidingen werden zonder noemenswaardige problemen in het gehele jaar 2008 uitgebaat.

Het buitendienstgesteld ND150 leidinggedeelte van de propyleenleiding tussen Antwerpen en Feluy, werd in het najaar terug in gebruik genomen. NMP kende een belangrijke stijging van haar resultaat dankzij uit-zonderlijke meerwaarden (in totaal 12 miljoen euro) op de verkoop van Corenox en Corepi. NMP voorziet verdere uitbreidingsprojecten in de Antwerpse havenzone. De planning wordt echter bepaald door de primaire investeringen in productie-eenheden van multinationale chemische concerns. Een aanpassing van de aansluiting van de site van Ineos te Geel op de propyleenleiding Antwerpen-Geel is in het najaar van 2009 voorzien. NMP verwacht geen noemenswaardige impact van de huidige eco-nomische crisis op het resultaat voor 2009.

(5 1.000) 2008 2007 2006

Omzet 13.548 14.477 16.373EBITDA 5.205 5.210 6.292EBIT 3.500 3.183 2.749Nettoresultaat 15.500 6.258 2.359Nettocashfl ow 17.205 8.284 5.903

Eigen vermogen (deel groep) 50.028 35.837 34.526Netto fi nanciële positie 30.742 22.933 17.716Balanstotaal 72.074 64.891 64.060Personeel 5 5 5

Deelnemingspercentage AvH: 75%

NMP NV

Nationale Maatschappij der Pijpleidingen

Activiteitenverslag

45

Rent-A-Port is een specialist in havenengineering en tegelijk ook een co-investeringspartner in greenfi eld-havenprojecten.Rent-A-Port is sterk gegroeid in 2008, en wel in de twee hoofdactiviteiten:• Engineeringstaken (design, concept studies, grond-

onderzoek, project management en supervisie van uitvoering)

• Coördinatie, co-investeringen en syndiceringen in grootschalige havenontwikkelingen.

Verschillende grote engineering-contracten werden met succes opgeleverd in Afrika en in het Midden-Oosten (Qatar en Oman). De specialisatie in de ana-lyse van de economische haalbaarheid van nieuwe havens zorgt ervoor dat de havenontwikkelingen sy-stematisch, modulair en stapsgewijze uitgewerkt en gepland worden. Rent-A-Port neemt deel als coördi-nator en co-investeerder in belangrijke havenontwik-kelingen in West-Afrika en in Vietnam.

Rent-A-Port

Ship

it-C

onso

rtiu

m, A

ntw

erpe

n

(5 1.000) 2008 2007

Omzet 5.876 4.639EBITDA 2.134 1.356EBIT 1.730 1.187Nettoresultaat 3.013 1.875Nettocashfl ow 3.125 2.044

Eigen vermogen (deel groep) 5.450 3.230Netto fi nanciële positie -874 -1.648Balanstotaal 17.118 13.383

Deelnemingspercentage AvH: 45%

RENT-A-PORT NVwww.rentaport.be

Extensa

[ De vastgoedactiviteiten leverden een lagere bijdrage onder invloed van de marktomstandigheden en een aantal minwaarden, maar behouden een sterk meerwaardepotentieel met een laag risicoprofi el. ]

Leasinvest Real Estate

van links naar rechts:Sophie Wuyts, Michel Van Geyte, Micheline Paredis en Jean-Louis Appelmans

[ executief comité ]

van links naar rechts:Kris Verhellen, Laurent Calonne, Laurent Jacquemart, Ward Van Gorp en Daniël Geerts

[ executief comité ]

Activiteitenverslag

47

De AvH-groep is actief in • vastgoedbeheer, via Leasinvest Real Estate (LRE):

een beursgenoteerde bevak met een vastgoedpor-tefeuille ter waarde van 534 miljoen euro geïnves-teerd in kantoren, logistieke en retailgebouwen in België en Groothertogdom Luxemburg;

• vastgoedontwikkeling via Extensa met zowel re-sidentiële verkavelingen als gemengde ontwik-kelingen in België, Groothertogdom Luxemburg, Centraal-Europa en Turkije.

Als gevolg van een aantal uitzonderlijke resultaten en de impact van de wereldwijde vastgoedcrisis op de ontwikkelingsactiviteit, boekte Extensa Group (Leasinvest Real Estate en Extensa) in 2008 een ge-consolideerde nettowinst van 4,7 miljoen euro t.o.v. 25,0 miljoen euro in 2007.

De AvH-groep bezit in totaal 1.204.102 aandelen (30,0%) van de beursgenoteerde bevak Leasinvest Real Estate, waarvan 29,3% rechtstreeks via Extensa Group. LRE droeg in 2008 6,4 miljoen euro (t.o.v. 9,8 miljoen euro over 2007) bij tot het resultaat van AvH.

Het negatieve resultaat (-1,7 miljoen euro) van de ontwikkelingsactiviteiten van Extensa is voorname-lijk te verklaren door:• 3,2 miljoen euro netto-verlies op de verkoop van

een projectgrond te Brussel, waardoor wel 10,5 miljoen euro cash kon worden vrijgemaakt;

• een voorziening van 4,4 miljoen euro voor de nog lopende huurgarantie op het in 2007 reeds verkochte retail park in Targu Mures, Roemenië;

• een lagere dan voorziene omzet in de verkoop van grondkavels (4,3 miljoen euro bruto-bijdrage ten opzichte van 6,3 miljoen euro over 2007) en vertraging van de winsterkenning op projecten in Roemenië en Turkije.

Het geconsolideerd eigen vermogen van Extensa Group bedroeg 119,3 miljoen euro (121,2 miljoen euro in 2007), rekening houdend met een achterge-stelde lening van AvH ten bedrage van 13,9 miljoen euro. De fi nanciële schulden zijn gestegen van 79,6 miljoen euro per 31.12.07 tot 98,4 miljoen euro op het einde van het boekjaar 2008.

OPERATIONEEL OVERZICHT 2008

Extensa

De Belgische vastgoedinvesteringsportefeuille (52 miljoen euro - 14 gebouwen) werd actief beheerd. De belangrijkste activa zijn het Koninklijk Pakhuis en Openbaar Pakhuis van Tour & Taxis en Tervuren-laan 72 – zetel van AvH en Bank Delen – in Brussel. Deze investeringsportefeuille (zonder Tour & Taxis) genereert een bruto huurrendement op de investe-ringswaarde van 7,2%.

(5 mio) 2008 2007 2006

Balans Vastgoedinvesteringen & -leasings 52,04 53,60 49,72Grondontwikkeling 18,76 18,93 19,77Vastgoedprojecten 49,58 40,96 20,98Leasinvest Real Estate (LRE)(1) 77,64 76,54 71,14Andere activa 36,59 26,51 18,44Totaal actief 234,61 216,54 180,05

Eigen vermogen (deel groep)(2) 119,29 121,17 101,63Financiële schuld 98,42 79,59 64,92Andere passiva 16,9 15,78 13,5Totaal passief 234,61 216,54 180,05

(1) Aantal aandelen: 1.173.866 (29,3%).

(2) Inclusief achtergestelde lening van 13,9 mio euro vanwege AvH-groep.

Contributie AvH-resultaat

LRE (incl LREM)(1) 6,42 9,77 9,52Extensa -1,72 15,21 18,76

Deelnemingspercentage AvH in Extensa: 100%

GROEP EXTENSA - LEASINVEST REAL ESTATEwww.extensa.be

In de Belgische verkavelingsactiviteit werden belang-rijke verkavelingsvergunningen verkregen, onder andere voor fase 2 van het project “Lange Velden” in Wondelgem (Gent) en voor het project Hasselt-Kuringen. Voor het project te Leuven-Heverlee werd, tegen de verwachting in, nog geen defi nitieve vergun-ning verkregen. De verkopen van bouwloten in Gent en Hasselt genereerden een bruto-bijdrage van 4,3 miljoen euro. Dit is minder dan in 2007 en minder dan gebudgetteerd, voornamelijk omwille van het uitblijven van bepaalde vergunningen en in mindere mate omwille van de vertraging in de markt vanaf het derde kwartaal.

De wegenis- en infrastructuurwerken voor de verka-velingsprojecten te Gent-Wondelgem (fase 1), Has-selt-Runkst en Hasselt-Kuringen worden in het eerste semester van 2009 opgeleverd.

Op diverse grondposities is de ontwikkeling van ap-partementen mogelijk. De opportuniteit daarvan zal in functie van de marktomstandigheden afgewogen worden. Zo werd in 2008 een bouwvergunning ver-kregen voor de eerste 70 wooneenheden binnen het project CederPark te Hasselt-Runkst en werd een aanvraag voor bouwvergunning ingediend voor 30 appartementen te Hasselt-Kuringen.

Het project van Implant (100%), op de site van het voormalige zwembad in het centrum van Leuven, werd verder afgewerkt.CBS-Invest (Extensa Group 50%) werkt aan een stadsontwikkelingsproject in het centrum van Roese-lare. Het project omvat 9.261m2 winkels, 150 appar-tementen en een ondergrondse parkeergarage met 532 plaatsen. De vergunning voor fase 1 werd goed-gekeurd door de Stad Roeselare in februari 2009.

De grondenportefeuille (150 ha) vertegenwoordigt een totale boekwaarde van 18,8 miljoen euro, waarvan ongeveer 100 ha in ontwikkeling. Extensa verwacht dat de markt voor grondkavels ook in 2009 zal lijden

onder de afwachtende houding van de gezinnen. En-kele wetgevende initiatieven om de residentiële bouw te stimuleren zullen de marktactiviteit dan weer ten goede komen.

De andere ontwikkelingsactiviteiten situeren zich hoofdzakelijk in België, Luxemburg, Centraal-Europa en Turkije.

In de twee grote gebiedsontwikkelingsprojecten, Tour & Taxis (Brussel) en Grossfeld (Luxemburg) werd be-langrijke vooruitgang geboekt.

De bouwvergunningsaanvraag ingediend in oktober 2007 door Project T&T (Extensa 50%), werd verder behandeld door de Stad Brussel. In augustus 2007 werd een protocol-akkoord gesloten tussen het Brus-sels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel betref-fende het richtschema voor de verdere ontwikkeling van de site van Tour & Taxis. In juli 2008 werd een huurovereenkomst ondertekend met het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) betreffende een nieuw op te richten kantoorgebouw van 16.500m2, dat opgeleverd moet worden per einde 2011. In november 2008 werd de verwerving van de terreinen van de NMBS defi nitief afgerond waardoor Project T&T nu eigenaar is van 30 ha gronden rond het bestaande kantoorgebouw en expositie-en evene-mentenruimte van T&T.

Grossfeld PAP (Extensa 25%) werkte het omvangrijke masterplan-dossier af voor haar site in het zuiden van de Stad Luxemburg. De beroepsprocedure tegen het algemene plan van aanleg van de Stad heeft diverse jaren aangesleept. Deze werd in januari 2009 fi naal beslecht, zodat nu de behandeling van het bijzonder plan van aanleg kan aangevat worden.

De projectgrond in Evere, Genèvestraat, werd op basis van de mindere vooruitzichten van de markt, verkocht aan een andere ontwikkelaar. Deze verkoop genereerde cash inkomsten van 10,5 miljoen euro, maar leidde tot een boekhoudkundige netto-min-waarde van 3,2 miljoen euro.

In Slowakije (Top Development, Extensa 50%) werd de infrastructuur van het “Extensa Business Park” in Trnava verder afgewerkt. Een perceel grond werd ver-kocht aan de Duitse retailer Sconto.

Extensa verkocht in december 2007 haar participatie (30%) in het retail park (53.000 m2) in Targu Mures (Roemenië) aan een institutionele belegger. Aange-zien de verhuring van dit retailpark door de economi-sche crisis trager verloopt dan voorzien en om reke-ning te houden met betalingen die nog aan de kopers

Act

ivite

itenv

ersl

ag

48

Ced

erPa

rk, H

asse

lt

dienden te gebeuren, werd een belangrijke voorzie-ning aangelegd ter waarde van 4,4 miljoen euro (tov een meerwaarde van 10,1 miljoen euro in 2007).Gelijkaardige projecten in respectievelijk Focsani (51.500 m2) en Deva (48.000 m2), beide participaties van 20%, kennen een normaal verloop. De eerste fase van het retailpark in Focsani (met onder andere Car-refour) opende in september 2008. De tweede fase is voorzien in september 2009. De oplevering van Deva is voorzien voor begin 2010.

Extensa Romania (100%) werd opgericht in december 2007 en treedt op als projectontwikkelaar voor twee joint ventures waarin Extensa Group voor 50% parti-cipeert. Het betreft een kantoorgebouw (25.000 m2) in de uitstekend gelegen wijk “Pipera” van Boekarest en een residentiëel project in Arad, een stad in het noordwesten van Roemenië.

Extensa Istanbul (50%) is klaar met de studie van twee appartementsgebouwen, samen 200 units, ge-legen in het centrum van Istanbul. De start van de voorverkoop werd verdaagd tot in 2009 in functie van de lokale marktomstandigheden.

Leasinvest Real Estate (LRE)

Het voorbije boekjaar werd gekenmerkt door de suc-cesvolle oplevering van het op voorhand verhuurde project CFM in Luxemburg dat resulteerde in een aanzienlijke herwaarderingsmeerwaarde. Daarnaast waren er nieuwe acquisities in België en Luxemburg gericht op een verdere diversifi catie naar logistiek en retail. Dit betrof 3 logistieke sites in de Antwerpse regio in het 1ste semester 2008 (27,1 miljoen euro met een globaal bruto aanvangsrendement van 7%), en 3 retail sites in Luxemburg (47,5 miljoen euro met een bruto aanvangsrendement van 7,68%) eind december 2008.

De reële waarde (‘fair value’) van de geconsolideerde vastgoedportefeuille bedroeg einde 2008 534,0 mil-joen euro (tegenover 441,1 miljoen euro per 31.12.07). Deze stijging met 21,1% was te danken aan voormel-de aankopen gelegen in logistieke en winkelsites. LRE heeft tevens enkele projecten verworven nl. een nog te bouwen kantoorproject gelegen in Zwijndrecht (langs de E17) op lange termijn verhuurd aan Cegelec, een na de constructie nog te verwerven en te verhuren lo-gistiek pand van 50.000 m2 gelegen in de Brusselse regio en een in ruwbouw verworven kantoorgebouw in Stad Luxemburg.

De totale investeringswaarde (vóór aftrek van muta-tiekosten) per 31.12.08 bedraagt 547,9 miljoen euro (31.12.07: 452,4 miljoen euro). Deze vastgoedporte-feuille beslaat een totale oppervlakte van 345.336 m2, gespreid over 41 gebouwen in België (61,4% van de geconsolideerde portefeuille) en 14 gebouwen in Luxemburg (38,6%).

De gemiddelde ‘duration’ van de portefeuille be-draagt 4,59 jaar. De bezettingsgraad per 31.12.08 bleef nagenoeg constant met 97,29% (2007: 97,74%). Het huurrendement op de reële waarde bedroeg 7,27% per 31.12.08 (2007: 7,21%).

Activiteitenverslag

49

Kantoren - 63%

Logistiek/Semi-industrieel - 21%

Retail - 16%

Aard van de activa

Luxemburg Brussel Antwerpen Gent Mechelen Tongeren

39%

36%

8% 8%6%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Aard van de activa volgens geografi sche spreiding

(5 mio) 2008 2007 2006

Nettoresultaat(1) 20,93 33,37 29,30Eigen vermogen (deel groep) 264,44 260,70 243,39

Vastgoedportefeuille (reële waarde) 534,04 441,08 476,30Huurrendement (%) 7,27 7,21 7,45Bezettingsgraad (%) 97,29 97,74 96,97

Per aandeel:Netto-actief waarde (in 5) 66,17 65,21 60,65Slotkoers (in 5) 48,05 66,64 76,70

(1) T.e.m. 2007 eindigde het boekjaar van Leasinvest Real Estate per 30 juni. In 2008 kende Leasinvest Real Estate een verlengd boekjaar van 18 maanden.

Voor de bepaling van het resultaat van Leasinvest Real Estate in de consolidatie AvH worden 2 semesters van verschillende boekjaren van Leasinvest Real Estate opgeteld.

www.leasinvest.be

TotaalKantorenLogistiek/Semi-industrieelRetail

Deelnemingspercentage AvH: 30%

LEASINVEST REAL ESTATE COMM. VA

Leasinvest Real Estate blijft haar vastgoedportefeuille actief beheren en nieuwe investeringsopportuniteiten onderzoeken.Daarnaast onderneemt LRE een aantal beloftevolle herontwikkelingsprojecten in Luxemburg. In de Stad Luxemburg werd een eerste belangrijk herontwik-kelingsproject succesvol afgewerkt en lopen er nog twee andere:• Voor het project ‘CFM’ werd op vraag van de hui-

dige huurders de bestaande site gerenoveerd en werd een uitbreiding met 4.000 m2 opslagruimte en 1.200 m2 kantoorruimte gerealiseerd. Beide uit-breidingen waren op voorhand op lange termijn verhuurd. De oplevering gebeurde einde juni 2008. Dit project resulteerde in een belangrijke niet gere-aliseerde meerwaarde van 14,4 miljoen euro.

• Het project ‘Bian’, dat gelegen is in de Cloche d’Or regio in de Stad Luxemburg, betreft een kantoorge-bouw dat volledig ontmanteld en uitgebreid wordt tot 5.700 m2. De oplevering wordt verwacht tegen mei 2009. Er is belangrijke interesse vanuit de markt voor dit project.

• Het project ‘Montimmo’, gelegen op de Avenue Monterey 35 in het centrum van de Stad Luxem-burg, is een kantoorproject van 1.585 m2 verworven in ruwbouw en dat verder zal afgewerkt worden. De oplevering is voorzien in de loop van het laatste trimester van 2009. De verhuringsvooruitzichten zijn veelbelovend.

Het eigen vermogen (aandeel groep) bedroeg per 31.12.08 264,4 miljoen euro. Het geherwaardeerde netto-actief bedraagt aldus 66,17 euro per aandeel op basis van de reële waarde van het vastgoed (65,21 euro per 31.12.07) en 69,59 euro (68,01 euro per 31.12.07) op basis van de investeringswaarde.

De netto-schulden per 31.12.08 bedroegen 261,9 mil-joen euro (181,6 miljoen euro per 31.12.07). Door de verschillende acquisities is de schuldgraad (overeen-komstig KB 21.06.06) gestegen tot 52,06% (40,34% per 31.12.07).

Het balanstotaal van LRE per 31.12.08 bedroeg 577 miljoen euro.De koers van het Leasinvest Real Estate-aandeel schommelde in het kalenderjaar 2008 tussen 78,00 euro en 46,13 euro. De slotkoers op het einde van het jaar bedroeg 48,05 euro.

Leasinvest Real Estate sloot haar boekjaar 2007/2008 (over 18 maanden) af met een nettoresultaat (aan-deel groep) van 38,3 miljoen euro (34,9 miljoen euro per 30.06.07 over 12 maanden), hetgeen een nettore-sultaat per aandeel gaf van 9,59 euro (8,71 euro per 30.06.07).De huuropbrengsten waren over het verlengde boek-jaar 2007/2008 gestegen tot 49,1 miljoen euro (vs 33,2 miljoen euro per 30.06.07).Gebaseerd op een bruto interimdividend per aandeel (over de eerste 12 maanden van het verlengd boek-jaar 2007/2008) van 3,85 euro (bruto jaardividend van 3,80 euro over 2006/2007) en het slotdividend per aandeel (over de laatste 6 maanden van het ver-lengd boekjaar 2007/2008) van 1,85 euro gaf dit voor het boekjaar 2007/2008 een dividendrendement (op basis van de gemiddelde beurskoers) van 8,66%.

VOORUITZICHTEN 2009

De wereldwijde crisis en de daaruit voortvloeiende recessie in de meeste landen waarin Extensa actief is, zullen de realisatie van diverse projecten vertra-gen. Door lagere marktprijzen en een langere fi nan-cieringstijd, zullen dan ook de resultaten beïnvloed worden.

Dankzij de verwachte hoge bezettingsgraad in 2009, de belangrijke acquisitie van Luxemburgse winkels eind 2008 en de volledige jaarimpact van de inge-bruikname van de uitbreiding van de CFM-site zal het vastgoedresultaat van Leasinvest Real Estate voor het boekjaar 2009 in belangrijke mate groeien. Daarbij wordt er verwacht dat de oplevering van de heront-wikkeling van het project ‘Bian’ voorzien in mei 2009 zal resulteren in een belangrijke meerwaarde.De impact van de fi nanciële en economische crisis kan evenwel leiden tot negatieve variaties in de reële waarden van vastgoedbeleggingen en fi nanciële ac-tiva.

Act

ivite

itenv

ersl

ag

50

Can

al L

ogis

tics,

Bru

ssel

Activiteitenverslag

51

Cobelguard Security is de grootste - Belgisch veranker-de - bewakingsfi rma, gespecialiseerd in de statische be-waking van roerende en onroerende goederen, mobiele bewaking en winkeldiefstalpreventie.

In het afgelopen jaar realiseerde de Cobelguard groep opnieuw een belangrijke groei van haar omzet. Deze bedroeg 46,6 miljoen euro (versus 40,2 miljoen euro in 2007), wat een stijging betekende van 16%, versus 35% in 2007 en 20% in 2006.De blijvende groei werd zowel bij bestaande als bij nieuwe klanten gerealiseerd. Dankzij de schaalgrootte en een continue, nauwgezette opvolging van de kos-ten, is de operationele winst in 2008 gestegen tot 3 miljoen euro, of een operationele marge van 6,4% (5,9% in 2007). De nettowinst steeg met 11% tot 1,9 miljoen euro (1,7 miljoen euro in 2007). Het geconsolideerde eigen vermogen bedroeg op het einde van het boekjaar 6,5 miljoen euro, voor een netto-schuldpositie van 3,1 miljoen euro.

OPERATIONEEL OVERZICHT 2008

Sinds april 2006 participeert AvH voor 40% in D&S Holding, de moedervennootschap van onder meer Cobelservices en Cobelguard.

Cobelservices biedt specifi eke diensten aan op het vlak van dag- en nachtreceptie, parkingboys, stewards, hostesses en aanverwante diensten.

Cobelguard richt zich vooral op de bewaking van win-kels, energiebedrijven, bioscopen, kantoorgebouwen, grootdistributie, industrie- & productiebedrijven, ha-vens, parkings, evenals toezicht op beurzen & evene-menten. Daarnaast biedt Cobelguard interventie na alarm en mobiele bewakingsopdrachten (patrouille) aan. Cobelguard is tevens één van de marktleiders in België op het vlak van de preventie van winkeldiefstal. Op het gebied van elektronische beveiliging werktCobelguard samen met gespecialiseerde en kwalita-tieve technologiepartners. Cobelguard heeft belang-rijke klanten, zowel in de distributie-, de productie-, de fi nanciële als in de logistieke sector. De 10 groot-ste klantengroepen vertegenwoordigen 62% van de totale omzet in 2008.

Cobelguard wil haar activiteiten ook internationaal ontwikkelen, hetgeen geleid heeft tot het verwerven van een licentie in het Groothertogdom Luxemburg. Intussen heeft Cobelguard daar haar eerste bewa-

kingsopdrachten toegewezen gekregen. Daarnaast heeft Cobelguard in 2008 verder gewerkt aan de ver-breding van haar dienstenaanbod, voornamelijk met het oog op het aanbieden van meer technologische oplossingen en diensten aan haar klanten.

De corporate identity & employer branding van Cobelguard blijft aan belang winnen. Met een gerichte rekruteringscommunicatie en een effi ciënt retentie-beleid zoekt Cobelguard verder naar nieuwe krachten om haar ‘human capital’ te versterken. Het ESF (Euro-pees Sociaal Fonds)-opleidingsproject loopt verder in 2009. Dankzij het ESF kreeg Cobelguard een aanzien-lijk subsidiebedrag.

VOORUITZICHTEN 2009

Cobelguard wil in 2009 de groeitrend van de laatste jaren verder zetten en haar marktaandeel op de Bel-gische markt versterken met respect voor een kwa-litatieve dienstverlening. Cobelguard wil eveneens creatief inspelen op opportuniteiten voor nieuwe diensten binnen de bewakingssector die zich zouden aandienen in binnen- en buitenland. Cobelguard wil ook verder selectief internationaal uitbreiden via de oprichting van buitenlandse vennootschappen of ge-richte acquisities of partnerships met buitenlandse sectorgenoten.

Cobelguard Security

(5 1.000) 2008 2007 2006

Omzet 46.624 40.159 29.757EBITDA 3.728 2.992 2.068EBIT 3.025 2.405 1.661Nettoresultaat 1.914 1.732 930Nettocashfl ow 2.617 2.320 1.337

Eigen vermogen (deel groep) 6.457 5.013 3.648Netto fi nanciële positie -3.085 -4.956 -1.589Balanstotaal 17.947 18.537 10.157Personeel 1.129 1.106 770

Deelnemingspercentage AvH: 39,6%

COBELGUARD NVwww.cobelguard.be

Act

ivite

itenv

ersl

ag

52

Financière Duval is een multidisciplinaire vastgoed-groep in Frankrijk die zowel haar privé als publieke klanten een totaalaanbod in het vastgoed wil leveren, van het zoeken van terreinen tot de uitbating van ge-bouwen, de promotie/ bouw en de vastgoeddiensten.

FINANCIEEL OVERZICHT 2008

Ondanks de crisis slaagde Financière Duval erin zo-wel de activiteiten als de resultaten op een bevredi-gend niveau te behouden. In 2008 werd een omzet van 401,1 miljoen euro geboekt, een stijging van 54% ten opzichte van 2007 (261,3 miljoen euro). Dit re-sultaat wordt voornamelijk verklaard door de stijging van de uitbatingsactiviteiten en door de externe groei gerealiseerd door de pool ‘Toerisme’ (Odalys) die een participatie van 40% heeft verworven in de toeristi-sche groep Vacances Bleues.

De operationele cashfl ow bedroeg 29,5 miljoen euro (26,5 miljoen euro in 2007); het nettoresultaat (deel van de groep) bedroeg 5,8 miljoen euro (7,5 miljoen euro in 2007). Het eigen vermogen bedroeg 79,5 miljoen euro (aan-deel van de groep); de langlopende schulden 83,3 mil-joen euro. 12,5 miljoen euro van deze stijging van het eigen vermogen wordt verklaard door de uitoefening van de warrants gehecht aan de aandelen van AvH in juni 2008, waardoor de participatie van AvH gestegen is van 21% tot 30%.

OPERATIONEEL OVERZICHT 2008

De strategie van Financière Duval is gebaseerd op de synergie tussen de verschillende activiteiten en de geografi sche nabijheid. Financière Duval concen-treert zich op de vastgoeddiensten en treedt nooit op als eindinvesteerder van de projecten die ze opzet of de gebouwen die ze uitbaat. De groep haalt een be-langrijk deel van haar recurrente werkingsmiddelen uit de uitbatingsactiviteiten die inmiddels 70% van de omzet uitmaken en een negatieve behoefte aan werk-kapitaal vertegenwoordigen.

VASTGOEDACTIVITEITEN

Promotie en bouw

C.F.A. (Compagnie Financière des Alizés, voor 72,5% gehouden door Financière Duval) is een bekende promotor in de sector van het commerciële en profes-sionele vastgoed. Met haar sterk gedecentraliseerde structuur van 9 regionale fi lialen in Frankrijk focust CFA zich op de aanleg van stadscentra, winkelcen-tra, activiteitenparken, ondernemingsvastgoed en publiek-privésamenwerkingen. Zij is niet betrokken bij vastgoedactiviteiten bestemd voor de verkoop per eenheid aan particulieren. De verantwoordelijken van de fi lialen zijn zelf minderheidsaandeelhouder van de betrokken structuur. Sinds 2 jaar heeft CFA de nadruk gelegd op de markt van publiek-private samenwerkin-gen. Deze projecten bieden meer zekerheid en ver-

Financière Duval

(5 1.000) 2008 2007 2006

Omzet 401.089 261.314 213.628EBITDA 29.532 26.494 17.771EBIT 19.331 20.180 12.452Nettoresultaat 5.814 7.474 3.185Nettocashfl ow 20.016 18.792 13.129

Eigen vermogen (deel groep) 79.492 62.322 39.425LT fi nanciële schulden 83.328 78.005 43.924Balanstotaal 442.536 394.447 240.493

Deelnemingspercentage AvH: 30%

FINANCIÈRE DUVAL SASwww.fi nanciereduval.com

Rés

iden

ce L

e H

amea

u et

Les

Cha

lets

de

la V

allé

é d’

Or,

Vallo

ire

Activiteitenverslag

53minderen dus het globale risico van de operaties. In dit kader ontwikkelt CFA o.a. sportcomplexen. Naast de promotieactiviteit van CFA, ontwikkelt de groep ac-tiviteiten in projectmanagement (ALAMO) en treedt zij op als algemeen aannemer van sleutel-op-de-deur bouwwerken (MCG).De pool Promotie en Bouw heeft in 2008 een omzet gerealiseerd van 104 miljoen euro (93 miljoen euro in 2007). Deze afwijking ten opzichte van de eigen voor-uitzichten is voornamelijk te wijten aan de vertragin-gen veroorzaakt door de aanvragen voor administra-tieve goedkeuringen en aan de economische situatie. Het orderboek blijft desondanks belangrijk.

Diensten

YXIME (Financière Duval 61,35%) is een vastgoed-beheerder die ongeveer 4.000.000 m2 kantoorge-bouwen en magazijnen in Frankrijk beheert. Zij heeft in 2008 een omzet van 19 miljoen euro gerealiseerd (tegenover 17 miljoen euro in 2007) en bevestigt hier-mee haar positie als een van de leiders in de Franse markt van het ondernemingsvastgoed.

UITBATINGSACTIVITEITEN

Toerisme, Sport, Vrije tijd

ODALYS (Financière Duval 75%) is de belangrijkste onderneming in deze pool en beheert en commercia-liseert vakantiewoningen en residentiële recreatiepar-ken. Als de tweede grootste beheerder van vakantie-woningen in Frankrijk - met 90.000 bedden verdeeld over 250 residenties - heeft Odalys in 2008 1,5 miljoen klanten ontvangen. De omzet is gestegen van 120 mil-joen euro in 2007 tot 152 miljoen euro in 2008. Bo-vendien heeft Odalys in de loop van het boekjaar een participatie van 40% verworven in Vacances Bleues, een toeristische groep die 25 domeinen uitbaat en een omzet realiseerde van 83 miljoen euro in 2008.

Les Nouveaux Golfs de France (NGF) is voor 70% in handen van de groep en baat inmiddels 17 golfterrei-nen uit en is de Franse leider op het vlak van licenties. NGF boekte in 2008 een omzet van 15 miljoen euro, tegenover 12 miljoen euro in 2007.

Gezondheid

RESIDALYA (Financière Duval 70%), opgericht eind 2004, ontwikkelt en beheert rust- en verzorgingstehui-zen. Residalya beschikt over een capaciteit van 1.020 bedden, verdeeld over 15 rusthuizen (in 2007: 11 rust-huizen met 747 bedden). De omzet van 2008 bedroeg 24 miljoen euro, tegenover 16 miljoen euro in 2007.

Parking

De groep baat in Parijs 9 parkings uit, met in totaal 4.038 parkeerplaatsen. In 2008 heeft de groep een nieuwe parkingactiviteit gelanceerd met een vernieu-wend en ecologisch concept voor drooghavens. Deze volledig geautomatiseerde toepassing laat toe om schepen van 5 tot 9 meter en met een gewicht tot 3 ton te ontvangen. Een pilootsite is reeds in gebruik in het zuiden van Frankrijk.

VOORUITZICHTEN 2009

In de huidige onzekere economische situatie zal Financière Duval zich toeleggen op het versterken van haar posities in de verschillende activiteiten, zonder mogelijke opportuniteiten voor ontwikkeling in deze sectoren uit het oog te verliezen. De economische ver-traging zal leiden tot een lagere ontwikkeling op het vlak van promotie en bouw. Daarentegen zouden de recurrente inkomsten van de verschillende activiteiten (uitbating en vastgoed) moeten leiden tot een verdere stijging van de omzet en een operationeel resultaat in lijn met 2008.

Port

e Su

d, P

oitie

rs

Bank Delen

[ Bank Delen realiseerde een belangrijke netto aangroeivan nieuwe toevertrouwde activa in uiterst volatiele marktomstandigheden. De Core Tier 1 kapitaalratio bedraagt 30,6% zonder toxische activa. ]

achteraan, van links naar rechts:René Havaux, Arnaud van Doosselaereen Paul De Wintervooraan, van links naar rechts:Filips De Ferm, Jacques Delen,Thierry Maertens en Bernard Woronoff

[ executief comité ]

Op 31 december 2008 bedroegen de aan Bank Delen toevertrouwde activa 10.343 miljoen euro (t.o.v. 11.293 miljoen euro per 30.06.08 en 12.126 miljoen euro per 31.12.07). Het beheerd vermogen werd negatief beïnvloed door de prestaties van de fi nanciële markten; daartegenover stond een be-langrijke netto-aangroei van kapitalen van zowel bestaande als van nieuwe klanten. Bank Delen be-reikte een infl ow die de niveaus van 2003 tot 2006 ruimschoots overtrof, in lijn met het niveau van re-cordjaar 2007. Hieruit blijkt het vertrouwen van het cliëntèle van Bank Delen, ook in ongunstige fi nanci-ele markten. In deze moeilijke marktomstandighe-den wint de relevantie van de conservatieve beleg-gingsstrategie en het ‘goede huisvader’ business model duidelijk aan belang.

Mede dankzij de belangrijke netto-aangroei van nieuwe toevertrouwde activa bleven de bruto be-drijfsopbrengsten boven 100 miljoen euro (104,5 miljoen euro) en dit ondanks de impact van het neerwaartse beurseffect tijdens het vierde kwartaal. Capital & Finance Asset Management (Capfi ), gefu-sioneerd met Bank Delen in 2007, vertegenwoordig-de 14% van deze bruto opbrengsten. In vergelijking

met 2007 (Capfi is in de consolidatie opgenomen sinds 01/08/07) daalden de totale bruto-inkomsten met 3,6%.

De bedrijfskosten zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen met 14% tot 44,3 miljoen euro. Daarvan bedroegen de personeelskosten 56% en de afschrij-vingen 9%. De groep Delen telde eind 2008 215 vol-tijdse personeelsleden, een toename met 5 nieuwe medewerkers. De cost-income ratio is licht geste-gen tot een nog uiterst competitieve 46,1% (44,6% over 2007).

De nettowinst daalde met 11,6% tot 32,5 miljoen euro (36,7 miljoen euro over 2007).

Activiteitenverslag

55

Bank Delen - Private Bankers legt zich toe op ver-mogensbeheer en patrimoniaal advies voor een ruim cliëntèle van voornamelijk particulieren en is voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot Best Private Bank in België. Op 31 december 2008 bedroeg het beheerd vermo-gen 10,3 miljard euro.

(5 1.000) 2008 2007 2006

Brutobedrijfsopbrengsten 104.485 108.429 87.814Nettoresultaat 32.469 36.714 30.007Nettocashfl ow 36.581 39.924 32.436

Eigen vermogen 281.083 246.021 148.711Beheerd en/of toevertrouwd 10.342.784 12.125.735 8.416.378

vermogen van cliënteel

Cost-income ratio (%) 46,1 44,6 43,3Return on equity (%) 12,3 18,6 21,2Core Tier 1 kapitaalratio (%) 30,6 24,8 25,6Personeel 215 210 168

Deelnemingspercentage AvH: 78,75%

DELEN INVESTMENTS CVAwww.delen.be

1992 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

Discretionair beheer Niet-discretionair beheer

(€ mio)

Het geconsolideerd eigen vermogen van groep Delen bedroeg 281,1 miljoen euro per 31.12.08 (t.o.v. 246,0 miljoen euro per 31.12.07). Het nuttig eigen vermogen (rekening houdend met de immateriële vaste activa) bedroeg 113,3 miljoen euro per 31.12.08 (t.o.v. 90,1 miljoen euro per 31.12.07). Aldus is Bank Delen ruim gekapitaliseerd en voldoet de groep ruim-schoots aan de geldende Bazel II eigen vermogens-vereisten. De Core Tier 1 kapitaalratio van Bank Delen bedroeg 30,6% op 31.12.08.

Bovendien beschikt Bank Delen over een solide, een-voudig te begrijpen balans. De cashtegoeden op de balans zijn conservatief belegd, voornamelijk in over-heidspapier, bij banken op korte termijn of geplaatst bij de Nationale Bank. De traditioneel voorzichtige beleggingsstrategie heeft ervoor gezorgd dat Bank Delen noch enig ‘subprime’ papier noch andere ‘toxi-sche’ producten in de portefeuille heeft.

Het rendement op het (gemiddelde) eigen vermogen was een bevredigende 12,3%.

OPERATIONEEL OVERZICHT 2008

Temidden van een allesoverheersende bancaire cri-sis bleef Bank Delen in 2008 gefocust op de verdere succesvolle integratie van de Brusselse vermogens-beheerder ‘Capital & Finance’ en de bestendiging van haar strategie om de aanwezigheid van Bank Delen in de verschillende regio’s te versterken. In januari 2009 werd Bank Delen op basis van een bevraging binnen de fi nanciële sector door Euromoney tot Best Private Bank in België uitgeroepen. Het is de eerste maal dat

een Belgische private bank deze prijs driemaal op rij wint.

Het moeilijkste beursjaar sinds decennia en een uit de hand gelopen kredietcrisis heeft de waarde van de aandelenmarkt in één jaar tijd gehalveerd. Tot op heden is er nog geen adequate oplossing ge-vonden voor de malaise in de fi nanciële sector on-danks maatregelen genomen door diverse overheden. Een defl atoire spiraal heeft zich ten volle ontwikkeld en heeft steeds meer regio’s en sectoren getroffen. Hoewel de bank dit scenario al meerdere jaren als be-langrijk risico voor de aandelenmarkt inschatte, is ze weliswaar verrast geweest door de snelheid waarmee de opgebouwde economische en fi nanciële excessen werden gecorrigeerd. In het kader van de defensieve strategie had Bank Delen in de portefeuilles een heel hoog percentage cash opgebouwd. De cash werd steeds op een veilige manier belegd voornamelijk in door overheden gewaarborgde effecten. Bovendien heeft de traditioneel behoudsgezinde strategie ervoor gezorgd dat de bank niet in de val liep om aandelen tijdens de daling bij te kopen.

Niettegenstaande de moeilijke fi nanciële markten heeft Bank Delen nieuwe kapitalen aangetrokken. De netto-infl ow van Bank Delen was aanzienlijk. Alle vestigingen van Bank Delen droegen bij tot de groei van de beheerde vermogens. Om het Limburgs cliëntèle optimaal van dienst te kunnen zijn, heeft de Bank in februari 2008 een nieuw kantoor geopend in de Limburgse provinciehoofdstad. Bank Delen had al kantoren in Antwerpen, Brussel (2), Luik, Kortrijk-Roeselare, Gent en nu dus ook in Hasselt.

Act

ivite

itenv

ersl

ag

56

Ook Bank J.Van Breda & C° droeg via haar 43 kanto-ren in belangrijke mate bij tot het resultaat van Bank Delen. Op 31.12.08 beheerde Bank Delen 1.370 mil-joen euro voor rekening van cliënten aangebracht door het netwerk van Bank J.Van Breda & C°. Daar-naast beheert Bank Delen nog een bedrag van 103 miljoen euro via beveks die Bank J.Van Breda & C° promoot bij haar cliëntèle en verzorgt zij de effecten-administratie van Bank J.Van Breda & C° (217 miljoen euro). Aldus vertegenwoordigde Bank J.Van Breda & C° ongeveer 15% van het totaal vermogen bij Bank Delen.

In 2008 droeg Capfi 14% van de bruto opbrengsten bij. Via de acquisitie van Capfi heeft Bank Delen in een niet onbelangrijke mate haar aanwezigheid op de Brusselse markt versterkt, waar zij al via de integratie van Havaux in 2000 actief aanwezig was. In 2008 fo-custe groep Delen zich op de integratie en de fi delise-ring van het Capfi cliëntèle. Een centrale organisatie van de bankservice, de informatica en de administra-tieve diensten liet de vennoten en het personeel van Capfi toe om zich te concentreren op het fondsen-beheer en de klantenrelatie. Een aantal diensten met betrekking tot de beveks Universal Invest werden in de loop van 2008 door de groep Delen overgeno-men. Deze synergieën genereerden een additionele bijdrage tot de winstmarge. Niettegenstaande de moeilijke beursmarkten zit de integratie van Capfi op kruissnelheid. In 2009 zal verder aandacht besteed worden om het volledige gamma van diensten aan het ‘Capfi ’ cliëntèle aan te bieden.

In 2008 zette Bank Delen haar strategie verder om de kwaliteit en effi ciëntie van het vermogensbeheer te optimaliseren door te streven naar een groter aandeel van beheersmandaten. Op het einde van 2008 waren 68% (7.049 miljoen euro) van de aan Bank Delen toevertrouwde vermogens rechtstreeks discretionair of via eigen patrimoniale beveks beheerd. Dit verte-genwoordigt meer dan 13.000 beheersmandaten.

VOORUITZICHTEN 2009

De turbulentie op de fi nanciële markten zorgt nog steeds voor een ongunstig beursklimaat. Het is precies in dergelijke periodes dat een belegger met een perspectief op langere termijn het verschil moet trachten te maken.

De Bank zal zich verder inzetten om nieuwe kapi-talen aan te trekken, met een focus op regio’s waar haar naambekendheid nog niet even groot is. De Bank blijft bestaande en nieuwe klanten overtuigen dat kapitalen, zoals in het verleden, bij Bank Delen veilig zijn en dat haar vermogensbeheer een stabiel en gunstig vooruitzicht biedt voor de toekomst. In-dien externe groei-opportuniteiten zich voordoen, zal Bank Delen blijven evalueren of deze in haar strategie kunnen passen.

Activiteitenverslag

57

Bank J.Van Breda & C°

[ Bank J.Van Breda & C° kende een sterke commerciële prestatie met een groei van zowel deposito’s en kredieten. De Core Tier 1 kapitaalratio bedraagt 10,1%, zonder toxische activa en een zeer conservatieve leverage ratio. ]

van links naar rechts:Vic Pourbaix, Dirk Wouters,Carlo Henriksen en Guy Rigouts

[ executief comité ]

FINANCIEEL OVERZICHT 2008

Dankzij een voorzichtig fi nancieel beheer en op-nieuw sterke commerciële prestaties heeft Bank J.Van Breda & C° in 2008 zeer degelijke resultaten neergezet.

De nettowinst bedroeg 20,6 miljoen euro, slechts 8% onder 2007, en dit in een uiterst moeilijke fi nan-ciële omgeving. Het sterke vertrouwen van de doel-groepklanten in de bank en haar gespecialiseerde vermogensbegeleiding resulteerde in een verdere groei van het totaal belegd vermogen tot meer dan 5 miljard euro.

Bankproduct zakt met 2% in moeilijk renteklimaat

Het geconsolideerde bankproduct bedroeg 79,9 miljoen euro (tegenover 81,5 miljoen euro in 2007). • Deze daling wordt nagenoeg volledig verklaard

door minwaarden op indekkingsinstrumenten die Bank J.Van Breda & C° gebruikt om haar ren-terisico te beheersen. De scherpe daling van de marktrente tijdens de laatste weken van 2008 had een minwaarde op deze indekkingsinstru-menten van 2,8 miljoen euro tot gevolg.

• Ondanks de fi nanciële crisis stegen de netto-commissie-inkomsten met 1%.

• Niettegenstaande de volumestijgingen in depo-sito’s (+17%) en kredieten (+7%) steeg het ren-teresultaat slechts met 1% als gevolg van het on-gunstige renteklimaat en een gemiddelde inverse rentecurve in 2008, waarbij de kortetermijnrente hoger lag dan de langetermijnrente.

Het totale bankproduct bestond voor 56,6 miljoen euro uit netto-interestinkomen en voor 22,6 miljoen euro uit commissie-inkomsten. Deze netto com-missie-inkomsten bedragen intussen reeds 28,3% van het totale bankproduct (tov 17% in 2005 en 11% in 2003).

De kosten bleven op hetzelfde niveau als in 2007, namelijk 47,6 miljoen euro. Bank J.Van Breda & C° blijft investeren in informaticatoepassingen, verbe-terde huisvesting en bijkomend commercieel per-soneel. In 2008 waren er 125 relatieverantwoordelij-ken, tegenover 121 eind 2007.

Deze strikte kostenbeheersing was evenwel onvol-doende om de druk op het bankproduct als gevolg van het (extreem) ongunstige renteklimaat te com-penseren. Hierdoor kende de cost/income-ratio een lichte stijging tot 60% (58% in 2007).

Activiteitenverslag

59

Bank J.Van Breda & C° is een gespecialiseerde advies-bank die zich uitsluitend richt tot ondernemers en vrije beroepen, zowel voor hun privé- als professio-nele belangen, met een specifi eke focus naar vermo-gensopbouw, -beheer en bescherming.

(5 1.000) 2008 2007 2006

Bankproduct 79.860 81.496 78.949Nettoresultaat 20.619 22.384 24.397

Eigen vermogen 222.599 206.577 224.371Balanstotaal 2.943.818 2.631.572 2.596.297

Totaal belegd door cliënten 5.009.245 4.700.984(2) 4.077.405Privé-kredietverlening 2.202.059 2.056.606 1.797.619Net loan loss provision (%) 0,19 0,13 0,04

Cost-income ratio (%) 59,6 58,5 57,0Return on equity (%) 9,6 10,4 10,6Core Tier 1 kapitaalratio (%) 10,1 9,5 10,6Solvabiliteitsratio’s (RAR) (%) 12,5 11,8 13,1Personeel 403 399 403

(1) Na uitkering in 2006 van 1 17,6 mio dividend mbt boekjaar 2005 en 1 13 mio uitzonderlijk dividend 2006

(2) Na uitkering in 2007 van 1 11,4 mio dividend mbt boekjaar 2006 en 1 25 mio uitzonderlijk dividend 2007

Deelnemingspercentage AvH: 78,75%

BANK J.VAN BREDA & C° NVwww.bankvanbreda.be

(1)

De waardeverminderingen en provisies voor krediet-dossiers stegen tot 4,1 miljoen euro tegenover 2,4 miljoen euro in 2007, maar blijven met 0,19% van de gemiddelde kredietportefeuille op een laag niveau (0,13% in 2007).

Sterke solvabiliteit

Eind 2008 bedroeg het eigen vermogen 223 miljoen euro tegenover 207 miljoen euro eind 2007. Daar-mee behaalt de bank een solvabiliteitsratio van 12,5% tegenover 11,8% eind 2007, terwijl de minimum-vereiste 8% bedraagt en een Core Tier 1 kapitaalratio van 10,1% tegenover 9,5% eind 2007, bij een mini-mumvereiste van 4%.

OPERATIONEEL OVERZICHT 2008

Ondernemers en vrije beroepen werken steeds

intenser met Bank J.Van Breda & C°

De nichestrategie waarmee Bank J.Van Breda & C° zich specifi ek richt tot ondernemers en vrije beroe-pen, bevestigt haar succes. De vele ondernemers en vrije beroepen die de voorbije jaren cliënt werden, vertrouwen ook een steeds groter deel van hun bank-zaken toe, zowel privé als professioneel. Dit komt niet alleen tot uiting in een stijgend aantal doelgroeprela-ties, maar ook in een groter aantal diensten per cliënt en in een stijging van het gemiddeld netto bankpro-duct per klant.

Bank J.Van Breda & C° wordt op geen enkele wijze getroffen door de kredietcrisis op de fi nanciële mark-ten. De bank heeft immers noch enig ‘subprime’ pa-pier noch andere toxische producten in portefeuille. De portefeuille fi nanciële instrumenten van Bank J.Van Breda & C° bestond op 31/12/2008 voor 93% uit overheidsobligaties. Dit maakt dat het eigen ver-mogen, net zoals in 2007, niet werd aangetast door waardeverminderingen op dergelijke fi nanciële in-strumenten.

Hiermee beschikt de bank over voldoende middelen om op eigen kracht verder te groeien, zelfs bij on-voorziene marktomstandigheden.

Bovendien had de bank een zeer conservatieve hef-boomratio (totale activa vs eigen vermogen) van slechts 13,2 per eind 2008. Volgens een studie van het Centre for European Policy Studies bedroeg deze hefboomratio in een selectie van 8 Europese lidstaten per einde 2007 gemiddeld 23,2.

Ook de liquiditeitspositie van de bank is in 2008 verder gunstig geëvolueerd dankzij de continue in-stroom van klantendeposito’s.

De belangrijkste fi nancieringsbron voor de bank is de cliëntèle van de bank: vele duizenden lokale onder-nemers en beoefenaars van vrije beroepen gebruiken Bank J.Van Breda & C° voor hun beleggingen en dag-dagelijkse werking. Hierdoor beschikt de bank over een stabiele fi nancieringsbron, waarvan de volumes gespreid zijn over een grote groep klanten. De exter-ne institutionele fi nanciering (interbancair + effecten geplaatst bij institutionelen) betreft slechts 10,7% van het balanstotaal, waarvan 43% met een looptijd kleiner dan een jaar.

De behoudsgezinde beleggingsstrategie zorgde sa-men met de patrimoniale begeleiding ook in 2008 voor een gestage instroom van nieuw kapitaal, zowel van bestaande als van nieuwe cliënten. Ondanks de beurscrisis groeide het door cliënten belegd vermo-gen in 2008 tot boven 5 miljard euro, een stijging met 7%. Dankzij het vertrouwen van de cliëntèle in de ver-mogensbegeleiding van de bank haalde de instroom van beleggingen een recordniveau.

• Cliëntendeposito’s stegen tot 2.221 miljoen euro (+ 17%).

• De beleggingen in buitenbalansproducten bleven status quo op 2.788 miljoen euro.

• De instroom van bijkomende beleggingen com-penseerde de waardedaling van de portefeuilles door de beurscrisis.

Act

ivite

itenv

ersl

ag

60

In het vermogensbeheer beheerde Bank Delen eind 2008 1.370 miljoen euro voor cliënten van Bank J.Van Breda & C° (tegenover 1.463 miljoen euro in 2007, -6%).

De verzekeringsbeleggingen groeiden opnieuw met meer dan 130 miljoen euro tot een volume van 1.174 miljoen euro (+12%). De uitstaande reserves in an-dere verzekeringsproducten (vooral groepsverzeke-ringen) stegen per einde boekjaar met 23% tot meer dan 109 miljoen euro.

Als gevolg van de beurscrash kenden de beleggings-fondsen een terugval tot een belegd kapitaal van 156 miljoen euro (-34%). De netto commissie-inkomsten in het doelgroepbankieren kenden een lichte stijging (+2%).

Bank J.Van Breda & C° is volledig cliëntgedreven. De volledige kredietportefeuille wordt gefi nancierd met klantendeposito’s. Kredieten worden uitsluitend verstrekt aan de doelgroep van succesvolle lokale ondernemers en vrije beroepen met wie de bank een globale relatie onderhoudt of verwacht te kunnen op-bouwen. De kredietportefeuille is zeer gespreid. De bank hanteert hierbij concentratielimieten per sec-tor en maximale kredietbedragen per relatie. Ook in 2008 bleef het kredietvolume uit het doelgroepban-kieren verder stijgen tot 1.872 miljoen euro (+7%). Daarnaast heeft de bank een aanvullende activiteit van autofi nanciering aan binnenlandse particulieren. Op het einde van 2008 bedroeg de totale Car Finance portefeuille 277 miljoen euro tegenover 266 miljoen euro eind 2007 (+4%).

De waardeverminderingen bleven door de voorzich-tige cliëntgedreven aanpak beperkt tot 0,19% van de gemiddelde kredietportefeuille.

Bank J.Van Breda & C° verzorgt de relatie met het cliëntèle vanuit 43 kantoren, waarvan 11 zelfstandige agenten. Van deze 43 kantoren zijn er nu 5 in Wal-lonië en 2 in Brussel gevestigd. Einde 2008 stelde de bank in totaal 403 personeelsleden tewerk, waarvan 125 relatieverantwoordelijken. In 1999 waren er dat nauwelijks 60.

VOORUITZICHTEN 2009

Niettegenstaande de onzekere economische con-junctuur en fi nanciële markten verwacht de bank, behoudens onvoorziene omstandigheden, een vrij crisisbestendig resultaat te realiseren dankzij:• een stijging van het renteresultaat, gesteund door

een terugkeer naar een positieve transformatie-marge dankzij een meer normale rentecurve;

• een voorzichtige kredietpolitiek, die de waardever-mindering – alhoewel stijgend o.i.v. de recessie – toch aanzienlijk onder het marktgemiddelde moet houden;

• de eigen beleggingsportefeuille van de bank die conservatief belegd is, zonder subprime of andere toxische producten;

• een volledig cliëntgedreven bank, met een strate-gie van vermogensbegeleiding die steeds de lange termijn bescherming van de activa van haar klan-ten voor ogen heeft;

• de continue sensibilisering rond kostenbeheer-sing.

Ook al dient het jaar 2009 zich als zeer uitdagend aan, de zeer gezonde positie van de bank blijft een solide basis voor een fi nancieel performante groei op lange termijn.

Activiteitenverslag

61

2003 2004 2005 2006 2007 20080

500

1000

1500

2000

2500

3000

(€ mio)

Buitenbalansbeleggingen

Cliëntendeposito’s

Kredieten aan doelgroepcliënten

Act

ivite

itenv

ersl

ag

62

2008 was ook voor de verzekeringssector een bijzon-der turbulent jaar. De wereldwijde crisis, de val van de grondstoffenprijzen en de vermindering van de mari-tieme transportactiviteit wogen op de premievolumes. Bovendien hebben enkele belangrijke natuurrampen en scheepscalamiteiten het technische resultaat van de sector beïnvloed.

In deze moeilijke marktomstandigheden slaagde BDM erin het jaar af te sluiten met een operationeel resultaat (ebitda) van 1,5 miljoen euro, in lijn met 2007. Het in-casso hield goed stand in de twee kernactiviteiten: de transportportefeuille groeide met 3,3% terwijl in brand en bedrijfsschade het incasso steeg met 3,6%. In de andere takken waren vooral de autoverzekeringen ver-antwoordelijk voor premieverlies: de harde premiecon-currentie botste met objectieven inzake rentabiliteit, waardoor bepaalde risico’s in deze tak doelbewust niet werden hernieuwd.

Bruns ten Brink kende een gelijkaardig premiever-lies in Nederland. Midden 2008 werd een radicale vernieuwing doorgevoerd met een herstructure-

ring en nauwere samenwerking tussen Belgische en Nederlandse teams. Het versneld uitbouwen van een elektronische verwerkingsmodule voor massari-sico’s, en vooral het lanceren van nieuwe producten en diensten zullen toelaten de zakelijke markt van kleine en middelgrote ondernemingen te ontwikkelen.

De verzekeringsmaatschappij Asco realiseerde een premie-incasso van 20 miljoen euro (+20%). Net zo-als de voorbije jaren werd het premieaandeel in eigen behoud verder verhoogd: de netto premies stegen met 32% tot 8,1 miljoen euro. Einde 2008 bedroegen de to-tale technische voorzieningen 20,6 miljoen euro, waar-van 10,7 miljoen in eigen behoud, een stijging die vol-ledig in lijn ligt met de evolutie van de netto premies.

Asco had in de loop van 2007 reeds een deel van haar beleggingsportefeuille afgebouwd. Niettemin werden belangrijke waardecorrecties geboekt in 2008 voor een bedrag van 2,3 miljoen euro. Hierdoor werd een glo-baal verlies geleden van 2,5 miljoen euro. Het eigen vermogen van Asco blijft echter ruimschoots voldoen-de om de solvabiliteitsvereisten te dekken.

Asco Life, de levensverzekeringsmaatschappij (Asco 40%), hield goed stand in een bijzonder moeilijke markt. De nieuwe productie, traditioneel vooral tak-23 producten, kende een belangrijke terugval. Aan de andere kant waren er weinig afkopen waardoor de be-staande portefeuille vrij stabiel bleef. De dalingen van de technische reserves ten gevolge van de crisis wogen op de opbrengsten, maar dankzij een strikte kosten-controle werd het verlies beperkt tot 0,7 miljoen euro.

In het laatste kwartaal werd het directieteam van de groep versterkt met Jos Gielen als CEO, die vanuit een jarenlange internationale ervaring bij één van de 5 grootste Europese verzekeringsgroepen het geheel een versterkte focus en dynamiek zal geven.

2009 wordt erg voorzichtig benaderd. De aanhouden-de crisis zal blijven wegen op premievolumes. Ander-zijds wordt in de sector een versterking van de premie-niveaus verwacht: het plotse wegvallen van belangrijke fi nanciële inkomsten zal het belang van correcte tech-nische resultaten doen toenemen.

Asco-BDM

De verzekeringsgroep Asco-BDM richt zich voorname-lijk op maritieme en industriële verzekeringen in België en Nederland. BDM is een verzekeringsagentuur, die voor rekening van de verzekeringsmaatschappij Asco en van internationale verzekeringsmaatschappijen, risicodekkingen aanbiedt in nichemarkten. BDM ope-reert in Nederland via haar fi liaal Bruns ten Brink. De

aanwezigheid van Asco in de maatschappijen waar-voor BDM en Bruns ten Brink risico’s onderschrijven heeft belangrijke voordelen: ze verschaft de agenturen een grotere stabiliteit, versterkt de capaciteit via directe toegang tot de herverzekeringsmarkt en laat de aan-deelhouders toe te participeren in de technische resul-taten van de groep.

(5 1.000) 2008 2007 2006

Asco

Bruto premies 20.011 16.185 16.181Nettoresultaat -2.062 1.314 1.930Eigen vermogen 9.112 11.186 9.501

BDM

Geïnde premies 48.972 48.980 58.328Bedrijfsopbrengsten 6.296 7.056 6.132Nettoresultaat 7 3.243 749Eigen vermogen 1.035 1.028 4.085

Bruns ten Brink

Geïnde premies 25.450 28.155 29.064Bedrijfsopbrengsten 3.444 3.579 3.562Nettoresultaat -722 66 226Eigen vermogen 147 902 949

Personeel 98 110 118

Deelnemingspercentage AvH: 50%

ASCO NV

Private Equity

[ De lagere bijdrage van Private Equity was te wijten aan marktomstandigheden en impairments in 4Q08. Het gecorrigeerd netto-actief bedraagt 438,8 miljoen euro. ]

Her

tel

Euro

Med

ia Gro

up

Ate

nor

Span

o

Turb

o’s

Hoe

t

Egem

in

Activiteitenverslag

65

AvH stelt risicodragend kapitaal ter beschikking van een beperkt aantal middelgrote ondernemingen met een sterke concurrentiële positie en groeipotentieel, die geleid worden door een goed managementteam. Dit gebeurt door het nemen van zowel meerder-heids- als minderheidsparticipaties.

FINANCIEEL OVERZICHT 2008

2008 werd zoals verwacht een moeilijker jaar voor de Europese durfkapitaalsector. AvH zette in deze context een redelijke prestatie neer met betrekking tot haar durfkapitaalactiviteiten. De permanente fo-cus op operationele toegevoegde waarde, de lange termijn horizon en de conservatieve balansstruc-turen droegen hier zeker toe bij. Dit zou moeten leiden tot een verbeterde marktpositie in moeilijke, onvoorspelbare markten. Daarenboven beschikt de groep over de nodige middelen om haar participa-ties te helpen hun marktposities te versterken.

AvH investeerde in 2008 19,1 miljoen euro in pri-vate equity. Het betrof vooral vervolginvesteringen die leidden tot een verhoging van deelnemingsper-centages door overname van bestaande aandelen. Daarnaast werd ook bijgedragen tot de fi nanciering van acquisities of investeringen verricht door de portfoliovennootschappen, zodat zij een stevige balans behielden. Het niveau van desinvesteringen bedroeg 58,3 miljoen euro (inclusief meerwaarden). Hierdoor kan 2009 met een versterkte kaspositie ingezet worden.

De courante bijdrage van ‘Private Equity’ tot de re-sultaten van de groep bedroeg in 2008 7,8 miljoen

euro (na impairments ten belope van 17,3 miljoen euro), tegenover 47,2 miljoen euro in 2007. Inclu-sief de meerwaarden droeg Private Equity bij tot het geconsolideerd resultaat van AvH ten belope van 18,3 miljoen euro in 2008.Het gecorrigeerd netto-actief van de Private Equity portefeuille, inclusief latente meer(min)waarden op de beursgenoteerde aandelen binnen Sofi nim en op Groupe Flo, bedroeg eind 2008 438,8 miljoen euro (t.o.v. 478,7 miljoen euro eind 2007). Abstractie ma-kend van de in 2008 uitgekeerde winstverdeling van 8 miljoen euro, betekende dit een relatief beperkte daling van 7%.

GIB NV

Deelnemingspercentage AvH: 50%

Via GIB, dat door AvH en de Nationale Portefeuille Maatschappij paritair gecontroleerd wordt, geeft AvH gestalte aan haar partnership met de groep Frère. De portfolio van GIB bleef ongewijzigd in 2008.

Act

ivite

itenv

ersl

ag

66 Groupe Flo is de Franse leider van de commerciële restauratie met bediening. De strategie steunt op een portefeuille van zeer bekende merken, comple-mentaire concepten van themarestaurants en de uitbating van bekende brasserieën.

Na 4 jaar ononderbroken groei werd Flo in 2008 ge-confronteerd met een drastische trendbreuk waar-bij de consumenten hun restaurantbezoek terug-schroefden. In deze moeilijke conjunctuur heeft Flo in 2008 een groei van de geconsolideerde omzet geboekt van 2,5%, voornamelijk dankzij de uitbrei-ding van de perimeter via 23 openingen. In de twee-de jaarhelft werd anderzijds een rationalisatie van de keten doorgevoerd, met de sluiting of verkoop

van 12 restaurants tot gevolg. Bij gelijke perimeter daalde de omzet met 4,6%. De totale verkoop via de diverse merken bedroeg meer dan 510 miljoen euro. Het resultaat van de groep werd zwaar beïn-vloed door de daling van de commerciële activiteit, die nog verslechterde in de tweede jaarhelft, alsook door de vermindering van de tewerkstellingssteun sinds januari 2008 (met 10 miljoen euro). Dit werd enigszins gecompenseerd door de eerste effecten van de vermindering in personeel sinds het einde van de eerste jaarhelft. Het operationeel resultaat daalde met 56% tot 14,4 miljoen euro. Het netto resultaat werd voor 48,8 miljoen euro negatief beïn-vloed door een uitzonderlijke waardevermindering met betrekking tot de keten Bistro Romain.

Geconfronteerd met de economische crisis en de gestegen loonkost heeft Flo zich sinds de tweede jaarhelft toegelegd op een reorganisatie van haar park. De eigen ontwikkeling van de merken Hip-popotamus, Tablapizza, Taverne de Maître Kanter en van de brasserieën wordt sterk vertraagd. De ontwikkeling van het merk Bistro Romain is stop-gezet waarbij de handelsfondsen geleidelijk aan de andere merken van de groep worden overgedragen. Deze maatregelen moeten Flo toelaten haar plaats als marktleider te behouden en klaar te staan voor de opportuniteiten die bij een heropleving van de economische activiteit zullen ontstaan.

(5 1.000) 2008 2007

Omzet 389.525 379.982EBITDA 32.508 46.000Netto resultaat -38.400 19.065Eigen vermogen (deel groep) 98.867 144.700Netto fi nanciële positie -141.448 -123.800

www.groupefl o.com

Trasys is actief in de informatica met een ruime waaier van diensten en competenties (advies, uit-voering van projecten, uitbating van informatica in-frastructuur), zowel voor openbare instellingen als voor bedrijven. De onderneming stelt meer dan 600 personen te werk in België, Luxemburg, Engeland,

Frankrijk, Griekenland en Spanje. Het voorbije jaar werd het management versterkt, lanceerde Trasys een nieuw bedrijfslogo in het kader van de verster-king van het imago, en werd de organisatie gefocust op sectoren en dienstenpakketten. Hierdoor kan Trasys zich in de toekomst profi leren in activiteiten met hogere toegevoegde waarde. Het volume ge-presteerde uren groeide in 2008 maar werd beperkt door een krappe arbeidsmarkt. Verder werden de resultaten negatief beïnvloed door marge-erosie in een beperkt aantal grote software ontwikkelingspro-jecten. Trasys heeft verscheidene raamcontracten voor consulting en softwareontwikkeling afgesloten of verlengd met gespecialiseerde agentschappen van de Europese Commissie. De functionele en informatica-competenties ontwikkeld in het kader van de REACH reglementering voor in Europa ver-kochte chemische stoffen, vinden hun weg naar de chemische industrie. Trasys mikt op een verdere groei van de volumes en de operationele marges, in het bijzonder in de bedrijvenmarkt.

(5 1.000) 2008 2007

Omzet 71.594 62.934EBITDA 5.284 6.149Netto resultaat 3.531 3.314Eigen vermogen (deel groep) 9.816 9.360Netto fi nanciële positie 1.974 -641

www.trasys.be

Deelnemingspercentage GIB: 46,6%

Deelnemingspercentage GIB: 82,8%

Activiteitenverslag

67SOFINIM NV

Deelnemingspercentage AvH: 74%

De participaties van Sofi nim konden zich in 2008 goed handhaven of soms zelfs de resultaten ver-beteren. Hierbij kunnen de geslaagde turnarounds van Alural en Egemin vermeld worden, ondanks de moeilijkere conjunctuur, alsook de bestendiging van de resultaten bij Alupa, Atenor, Engelhardt, Hertel, Manuchar en NMC. Anderzijds boekten een aantal participaties, en in het bijzonder Axe, Distriplus, Euro Media Group, Spano en Turbo’s Hoet Groep, een terugval qua resultaat. Globaal gezien viel daar-door, samen met het effect van een aantal impair-ments (17,3 miljoen euro, deel AvH), het resultaat van de private equity deelnemingen sterk terug. Dit bleef evenwel nog behoorlijk op peil in vergelijking met andere durfkapitaalgroepen.

De investeringen in nieuwe participaties bleven in 2008 beperkt tot vervolginvesteringen, die voorna-

melijk plaatsvonden bij Hertel en Synvest (Corelio). Daarnaast kon Sofi nim enkele exits realiseren voor een totaal bedrag van 58,3 miljoen euro, exclusief de verkoop van SES-aandelen. De participatie in Ar-comet werd verkocht aan het management, en de participaties in Oleon en Oleon Biodiesel werden verkocht aan de Franse groep Sofi protéol. Op deze transacties behaalde Sofi nim, gespreid over de in-vesteringshorizon 2000-2009, een IRR van respec-tievelijk 11,1% (Arcomet) en 14,8% (Oleon).

Sofi nim verkocht ook haar SES-aandelen. Hiermee kwam er een einde aan haar participatie sinds 1989. Sofi nim hielp deze vennootschap, die eind 2008 een beurskapitalisatie had van 6,8 miljard euro, mee lanceren. Begin 2009 werd eveneens de participatie in IDIM verkocht, met een beperkte meerwaarde.

Het Genkse Alupa is een van de voornaamste Eu-ropese producenten van gemetalliseerd papier voor gebruik in de etiketten- en sigarettenindustrie. Als onafhankelijke speler kon Alupa zich in 2007/2008 verder ontwikkelen en de medio 2006 ingezette turnaround bestendigen. De klantenportfolio werd verder uitgebouwd in de breedte, terwijl de produc-tiviteit en de machinerendementen verder stegen zonder afbreuk te doen aan de hoge kwaliteit van de producten. Dit alles resulteerde in een fors hogere nettowinst. Er werden opnieuw een aantal doorbra-ken gerealiseerd op het vlak van de ontwikkeling van technologieën voor nieuwe commerciële toepassin-gen.

(5 1.000) 2008 2007

Omzet 29.863 29.827EBITDA 2.939 2.491Netto resultaat 1.587 1.008Eigen vermogen (deel groep) 7.479 5.910Netto fi nanciële positie -1.025 -4.014

www.alupa.com

In 2008 kon Alural, in lijn met de verwachtingen, opnieuw winst optekenen. De groep is actief in de oppervlaktebehandeling (poederlakken) van aluminium dat hoofdzakelijk bestemd is voor de bouwwereld. Met deze resultaten lijkt de turn-around ingezet, waarbij de focus op een verhoogde productiviteit, kwaliteit en service ligt. De fi lialen in Frankrijk en Polen alsook de fabriek in Lummen de-den het goed. Eind 2008 werd een participatie in een ontlakkingsfabriek overgedragen aan een industriële partner, wat de verklaring vormt voor de daling van de omzet die anders nog licht gestegen zou zijn. Daarnaast werd het management verder versterkt en werd de groep schuldenvrij.

(5 1.000) 2008 2007

Omzet 37.161 37.393EBITDA 3.243 2.828Netto resultaat 613 -834Eigen vermogen (deel groep) 5.587 5.131Netto fi nanciële positie 674 -1.789

www.alural.be

Deelnemingspercentage Sofi nim: 100,0%

Deelnemingspercentage Sofi nim: 60,0%

Act

ivite

itenv

ersl

ag

68

Vorig jaar verkocht Sofi nim samen met de andere externe aandeelhouders haar participatie in Arcomet aan de familie Dirk Theyskens en het management, met de steun van twee durfkapitaalgroepen. Ook Sofi nim nam hier in beperkte mate aan deel, via

een “vendor loan”. Sinds 2000 begeleidde Sofi nim de groei van het Limburgse torenkranenverhuur-bedrijf, en via kapitaalsverhogingen verschafte het de nodige fi nanciële basis om de kranenvloot en de internationale expansie te versnellen. Daarnaast stond Sofi nim het managementteam bij in de diver-se strategische refl ecties alsook in de uitbouw van adequate rapporterings- en managementstructuren. Hierdoor evolueerde de omzet van 53 miljoen euro in 2000 naar 160 miljoen euro omzet en een bedrijfs-cashfl ow (EBITDA) van 39,6 miljoen euro in 2008.

In 2008 heeft het beursgenoteerde Atenor voor het derde opeenvolgende jaar een record resultaat ge-boekt (41,3 miljoen euro tegenover 35,4 miljoen euro in 2007). Deze resultaten komen voor het groot-ste deel voort uit de verkoop van de vennootschap President (30.000 m2 kantoren aan de Kirchberg in Luxemburg). De resultaten van deze transactie

werden geboekt in functie van de afwerkingsgraad van het project. In augustus 2008 werd het project Vue sur Hain (bouwvergunning voor 82 woningen) doorverkocht met 0,5 miljoen euro bijdrage tot het resultaat. In de loop van het jaar werden tevens de eerste projecten in Oost-Europa opgestart: een pro-ject van 60.000 m2 in Budapest (Hongarije) en een project van 70.000 m2 in Boekarest (Roemenië). In totaal beheert Atenor vandaag 9 projecten, voor een totale bouwoppervlakte van bijna 400.000 m2. Bij het beëindigen van het project President begin 2009 zal Atenor over een positieve netto-thesaurie beschikken ondanks het feit dat alle verworven gron-den afbetaald werden. Voor diverse projecten in por-tefeuille (waaronder South City en Media Garden) werd een pre-verkoop of pre-verhuring ondertekend. De economische en fi nanciële crisis zal logischerwij-ze een invloed op de resultaten en activiteiten heb-ben, zonder evenwel de stabiliteit en de continuïteit van de groep in gevaar te brengen.

(5 1.000) 2008 2007

Omzet 39.217 33.918EBITDA 41.664 31.530Netto resultaat 41.292 35.414Eigen vermogen (deel groep) 125.878 102.968Netto fi nanciële positie -28.220 42.734

www.atenor.be

Axe Investments heeft als voornaamste participatie een 40% belang in Xylos, een vennootschap die toe-

gepaste ICT diensten en opleidingen verschaft. Xylos kon dankzij investeringen in infrastructuur, nieuwe competenties en technologieën opnieuw goede re-sultaten behalen, die op hun beurt een belangrijke bijdrage tot de resultaten van Axe Investments le-verden. Ook de door Xylos opgestarte joint-ventures Smart@xs en Inia presteerden zoals verwacht. Axe Investments realiseerde geen andere investeringen in 2008. De zeer negatieve evolutie van de beurs-koersen van een aantal beleggingen (voornamelijk KBC en Agfa-Gevaert) noopten tot waardeverminde-ringen, met een globaal negatief resultaat als gevolg. Axe beschikt nog over voldoende kasmiddelen om in de toekomst van eventuele investeringsopportu-niteiten gebruik te kunnen maken.

(5 1.000) 2008 2007

Omzet 335 36EBITDA 89 -54Netto resultaat -5.178 782Eigen vermogen (deel groep) 14.674 19.852Netto fi nanciële positie 3.624 5.040

www.axe-investments.com

Deelnemingspercentage Sofi nim: 12,0%

Deelnemingspercentage Sofi nim: 48,3%

Activiteitenverslag

69Bij het Nederlandse Cindu zette dochtervennoot-schap Cindu Chemicals (Cindu 50%, geconsolideerd via vermogensmutatie) opnieuw een sterk resultaat neer (nettowinst 2,2 miljoen euro), al was dit door de marktomstandigheden een stuk lager dan in 2007 (4,6 miljoen euro). Hiermee wordt de turnaround bevestigd, waardoor Cindu Chemicals nu steviger staat om de uitdagende marktomstandigheden die zich aanbieden, aan te kunnen. Bij Cindu wordt ver-der gewerkt aan de verkoop van vastgoed dat niet meer vereist is voor de bedrijfsvoering.

(5 1.000) 2008 2007

EBITDA 369 1.543Netto resultaat 1.490 3.541Eigen vermogen (deel groep) 5.618 4.855Netto fi nanciële positie 1.776 889

www.cindu.nl

Corelio, waarin Synvest een belang aanhoudt van 40,3%, heeft in een aanhoudend moeilijke ad-vertentiemarkt relatief goed standgehouden. De krantenoplage van De Standaard, Het Nieuwsblad en Les Editions de l’Avenir bedroeg samen gemid-deld 519.302 exemplaren, onder andere dankzij de geslaagde integratie van Het Volk in Het Nieuws-blad. Corelio blijft zo de grootste krantenuitgever in België. De focus bij de huis-aan-huisbladen ‘Passe Partout’ lag in eerste instantie op de integratie van het netwerk en van de organisatie. Passe Partout is met 96 lokale edities en een oplage van 4,4 mil-joen exemplaren een geduchte challenger in de Bel-gische markt van de gratis regionale pers. Corelio Printing versterkte in 2008 haar positie in de Belgi-sche markt van offsetdrukkerijen met de overname van de drukkerij Nevada-Nimifi (omzet 50 miljoen euro in 2007), die ook in Frankrijk een belangrijke speler is. Ook Woestijnvis (Corelio 40%) kon haar marktpositie verder consolideren, onder meer dank-zij de vernieuwing van het voetbalcontract. Begin 2008 heeft Sofi nim haar indirect belang in Corelio

verhoogd van 15,9% tot 20,2%, enerzijds door haar deelneming in Synvest te verhogen tot 49,9%; an-derzijds via de gestegen participatie van Synvest in Corelio van 32,8% naar 40,3%, naar aanleiding van de verkoop door KBC. Corelio wil in 2009 de terug-val in de advertentie-inkomsten opvangen door de invoering van een aantal besparingsmaatregelen, die zo de competitiviteit en resultaten moeten veilig stellen.

Deelnemingspercentage Sofi nim: 50,0%

(5 1.000) 2008 2007

Omzet 388.205 356.572EBITDA 37.743 34.535Netto resultaat 3.479 6.402Eigen vermogen (deel groep) 57.400 62.891Netto fi nanciële positie -65.812 -43.776

www.corelio.beDeelnemingspercentage Sofi nim: 49,9%

Act

ivite

itenv

ersl

ag

70 Distriplus is actief in de gespecialiseerde distributie in België en het Groothertogdom Luxemburg via de merken Planet Parfum, Club en Di. Planet Par-fum is de tweede grootste selectieve distributeur van parfumerie in België met 68 verkooppunten. Het heeft daarnaast ook 4 verkooppunten in het Groothertogdom Luxemburg. De netto omzet be-droeg 89,7 miljoen euro in 2008, wat een stijging van 2,5% betekent ten opzichte van 2007. Club verdeelt boeken en papierwaren in België via 28 verkooppunten en de internetsite Proxis. De om-zet bedroeg 55,4 miljoen euro in 2008, een stijging

met 2,3% in vergelijking met 2007. Met een nieuw winkelconcept in 4 extra verkooppunten heeft Club in 2008 de grondige vernieuwing van zijn winkels verdergezet. Di is een parfumerie en drogisterijke-ten die in België 91 winkels in eigen beheer en 32 franchisewinkels uitbaat. Hier daalde de omzet in 2008 met 3,4% tot 82,4 miljoen euro. Dit was on-dermeer het gevolg van het stopzetten van product-lijnen die niet meer pasten in de nieuwe positione-ring gericht op lichaamsverzorging en cosmetica. In 2008 werd verder gewerkt aan de herpositionering van Di. Zo werd in december een nieuw winkelcon-cept gelanceerd in een nieuw verkooppunt in het Woluwe Shopping Center in Brussel. Op operati-oneel vlak betekende 2008 een keerpunt. Zo werd een gemeenschappelijk computer- en manage-mentsysteem voor de 3 merken opgestart en kwam de logistieke activiteit van Di voortaan in eigen be-heer terwijl dit tot juni 2008 via Delhaize gebeurde. Deze projecten brachten belangrijke kosten met zich mee. Het netto resultaat werd verder bezwaard door 16 miljoen afwaarderingen op de bij aanschaf betaalde goodwill. In 2009 zal er bijzondere aan-dacht gaan naar de onrendabele winkels van de ver-schillende merken en naar de verdere commerciële herlancering van Di.

(5 1.000) 2008

Omzet 236.359EBITDA 8.764Netto resultaat -19.830Eigen vermogen (deel groep) 81.452Netto fi nanciële positie -73.379

www.club.bewww.di.be

www.planetparfum.be

Het in 2007 ingezette veranderingsproces bij Egemin werd in 2008 succesvol afgerond. Er wer-den belangrijke structuurwijzigingen doorgevoerd en een aantal nieuwe strategische accenten gelegd. Egemin positioneert zich als automatiseringspart-ner voor lokale en globale ondernemingen in speci-fi eke doelsectoren (o.a. farmacie, voeding en drank, distributie), waar automatisering de sleutel tot suc-ces is. Egemin bestaat voortaan uit vier divisies met

een sterk marktgerichte aanpak. De divisie Handling Automation (automatisatie van interne logistiek in productie en distributie) bevestigde haar positie met goede resultaten. Egemin Consulting werd samenge-voegd met de automatiseringsactiviteit in de farma-ceutische sector in een nieuwe divisie Life Sciences (validatie, compliance en automatisatie voor farma-ceutische, medische en biotech industrie). Deze activiteit vervolgde zijn groeiplan met ondermeer een sterke expansie in Nederland en Zwitserland. De divisie Process Automation (automatisering van productieprocessen) ondervond in 2008 het meest de impact van de recessie, en het business model werd aangepast om hieraan het hoofd te bieden. De divisie Infrastructure Automation (automatisering van infrastructuurwerken zoals bruggen en sluizen en bewaking en bediening van objecten op afstand) tenslotte heeft een zeer sterk jaar achter de rug, met een aantal grote bestellingen waarvan de uitvoering gespreid is over meerdere jaren. Globaal realiseerde Egemin in 2008 een nettoresultaat boven budget en werd 2009 gestart met een goed gevulde orderpor-tefeuille.

(5 1.000) 2008 2007

Omzet 64.682 79.190EBITDA 3.318 -653Netto resultaat 1.387 -3.842Eigen vermogen (deel groep) 5.340 4.143Netto fi nanciële positie 7.300 3.219

www.egemin.be

Deelnemingspercentage Sofi nim: 50,0%

Deelnemingspercentage Sofi nim: 28,9%

Activiteitenverslag

71Het Duitse Engelhardt Druck maakt etiketten voor de drank- en voedingsindustrie, en is een van de grootste spelers op de Duitse markt. Het bedrijf drukt voornamelijk via offset-technologie op ver-schillende onderlagen (wit en gemetalliseerd pa-pier, karton en folie), zowel met vellendruk als met rotatiedruk. In het voorbije jaar ontwikkelde het bedrijf nieuwe technologieën en producten voorna-melijk voor de groeiende markt van voedingsverpak-kingen. Ondanks deze ontwikkelingskosten en de moeilijke marktomstandigheden in de kernmarkten is Engelhardt er in geslaagd de omzet en EBITDA te handhaven op hetzelfde niveau als vorig jaar.

(5 1.000) 2008 2007

Omzet 65.858 65.178EBITDA 5.243 5.171Netto resultaat 713 940Eigen vermogen (deel groep) 10.620 9.907Netto fi nanciële positie -5.945 -5.538

www.engelhardt-etikett.de

Euro Media Group (EMG) is vandaag de Europese leider op de markt van televisie- en fi lmfaciliteiten, via een aanwezigheid in 6 landen met lokale mer-ken met sterke naambekendheid. Zo zijn er United Broadcast Facilities, Cinevideogroup en Filmpart-ners in Nederland, Videohouse in België, Nobeo en TV-Unit in Duitsland, CTV Outside Broadcasts in het Verenigd Koninkrijk, en Livetools Technology (R&D voor hoge frequentie uitzendingen) in Zwitserland. In Frankrijk is EMG actief via Euro Media Télévision (leider op het vlak van Reality TV en Spelletjes/Ont-spanning), SFP (uitzendingen in hoge frequenties over lange afstand, fi ctieproducties, coproducties), VCF (grote sportevenementen), DVS (vertraagde beelden), Tatou (verhuur van materiaal), Transpalux, Car Grip Films en Lumex (verlichting en materiaal). EMG stelt ongeveer 1300 vaste personeelsleden tewerk. De groep beschikt over een groot aanbod aan diensten, waaronder 42 captatiewagens (21 in ‘High Defi nition’, HD), 84 studio’s, ENG- en SNG reportagesets, 93 postproductie-eenheden, “play-out” diensten, ateliers voor decorbouw, verhuur van meubels en accessoires alsook diensten voor vastgoed. 2008 was het eerste jaar van de geïnte-greerde samenwerking. Het bleek een groot suc-ces zowel op technisch vlak als op het vlak van de samenstelling van teams voor de Olympische Spe-len in Peking. De overnames van Transpalux, Car Grip en Lumex begin 2008 hebben de positie van

de groep in Frankrijk versterkt op de markt van fi c-tieproducties en vooral van speelfi lms. In Nederland werd een eerste stap gezet naar rationalisatie in een concurrentiële markt, door de fusie van Cinevi-deogroup en United Broadcast Facilities. In België werden nieuwe toepassingen ontwikkeld, zoals de “play-out”, voornamelijk door een partnerschap met Telenet. Tenslotte werden belangrijke investeringen gedaan op het vlak van HD om tegemoet te komen aan de groeiende eisen van de markt. In 2009 zal EMG zijn ontwikkeling verder zetten, in het bijzon-der op het vlak van nieuwe media, en zal gestreefd worden naar verdere synergieën op groepsniveau.

(5 1.000) 2008 2007

Omzet 311.115 268.170EBITDA 58.415 49.697Netto resultaat 739 14.948Eigen vermogen (deel groep) 153.749 157.009Netto fi nanciële positie -118.206 -76.298

www.euromediagroup.comwww.ubf.nl

Deelnemingspercentage Sofi nim: 97,5%

Deelnemingspercentage Sofi nim: 22,0%

Act

ivite

itenv

ersl

ag

72 In 2008 vertoonde het Nederlandse Hertel

een sterke omzetgroei van 16%. Het bedrijfsresul-taat voor goodwillafschrijvingen (EBITA) bedroeg 35,2 miljoen euro (2007: 40,4 miljoen euro). De teruggang in EBITA is deels te verklaren door de devaluatie van het Engelse Pond en deels door bui-tengewone winsten die in 2007 werden behaald. De toename van de goodwillafschrijvingen en de fi nancieringslasten drukten daarnaast ook op de evolutie van de nettowinst. In lijn met de strategie van industrieel dienstverlener werd vorig jaar een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd. Hertel bestaat nu uit vier marktgerichte business segmenten: Industrial Services, Defence & Offshore,

Power Services en Special Services. Deze nieuwe structuur stelt Hertel beter in staat kennis en capa-citeit toe te passen en te exporteren, en zodoende haar klanten hoogwaardige industriële onderhouds- en projectoplossingen te bieden. 2008 werd geken-merkt door een aantal strategische overnames. In het begin van het jaar verrichtte Hertel overnames in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk ter uitbreiding van haar know-how en versteviging van haar markt-positie. Later in het jaar verrichtte Hertel nog acqui-sities in Singapore, Qatar, Bahrein en Thailand. Deze overnames waren gericht op het verstevigen van de positie van Hertel in regio’s waar de economische groei groot is. In de thuismarkten scoorde Hertel ondermeer met belangrijke nieuwbouwprojecten van energiecen-trales in Duitsland. Er vonden ten slotte een aantal managementwijzigingen plaats, ondermeer ten ge-volge van het overlijden van een lid van de raad van bestuur. De vooruitzichten voor 2009 zijn positief, maar het is nog niet helemaal duidelijk welke invloed de economische teruggang zal hebben op de activi-teiten van Hertel. Sofi nim verhoogde vorig jaar haar participatie in Hertel van 36,0% tot 40,7%.(5 1.000) 2008 2007

Omzet 799.941 676.570EBITDA 49.327 52.121Netto resultaat 13.974 22.697Eigen vermogen (deel groep) 69.505 64.326Netto fi nanciële positie -55.240 -41.150

www.hertel.com

IDIM is actief als promotor in de Brusselse immobi-liënsector. Het voornaamste actief van de vennoot-schap betreft een site in Neder-over-Heembeek. In samenspraak met de andere aandeelhouders werd het belang van Sofi nim in januari 2009 verkocht voor een bedrag van 5,3 miljoen euro aan haar mede-aan-deelhouders uit de publieke sector. In 2008 werd het resultaat van IDIM nog mee opgenomen. Door het uittreden van de private partners uit het kapitaal van de vennootschap kunnen de twee belangrijke publieke actoren - de G.O.M.B. (Gewestelijke Ont-wikkelingsmaatschappij van het Brussels Hoofdste-delijk Gewest) en de G.I.M.B. (Gewestelijke Inves-teringsmaatschappij voor Brussel) - over de nodige terreinen beschikken om bij te dragen tot de econo-mische ontwikkeling van het Brussels Gewest.

(5 1.000) 2008 2007

Omzet 79 243EBITDA -440 -221Netto resultaat -905 -658Eigen vermogen (deel groep) 8.547 9.453Netto fi nanciële positie -5.949 -5.413

Deelnemingspercentage Sofi nim: 40,7%

Deelnemingspercentage Sofi nim: 37,5%

Activiteitenverslag

73I.R.I.S. is een op NYSE Euronext Brussels genoteerd technologiebedrijf en een van de wereldleiders in de ontwikkeling van software voor intelligente docu-mentherkenning. Daarnaast is het de referentiespe-ler in oplossingen voor elektronisch document-, ge-gevens- en informatiebeheer in de Benelux, Frankrijk en Duitsland. I.R.I.S. is tenslotte ook een vaste waar-de geworden op de markt van de optimalisatie van complexe IT infrastructuren in België en Luxemburg. In 2008 tekende I.R.I.S. een grotere nettowinst op in lijn met de groei van de vorige jaren, en hoopt het de volgende jaren op dezelfde koers te kunnen verder gaan, vooral door het uitbreiden van de activiteiten naar andere regio’s. Het bedrijf beschikt daarvoor over een stevige balans. In die zin kondigde I.R.I.S. begin 2009 de overname van Corismo aan. Deze in-vestering versterkt haar posities in IT infrastructuur

en biedt uitzicht op aanzienlijke synergieën in elek-tronisch documentenbeheer.

(5 1.000) 2008 2007

Omzet 109.326 95.062EBITDA 9.816 9.031Netto resultaat 6.188 5.733Eigen vermogen (deel groep) 53.637 49.226Netto fi nanciële positie 14.109 19.227

www.irislink.com

Manuchar, van oorsprong een handelsmaatschap-pij van anorganische chemicaliën en staalproduc-ten, legt nu steeds meer de nadruk op marketing- en logistieke oplossingen voor producenten en industriële eindgebruikers met betrekking tot heel diverse productfamilies. Het evolueerde zo steeds meer naar de rol van distributeur. Manuchar treedt op als export- en marketingkanaal voor belangrijke producenten voornamelijk uit de BRIC-landen. Het vormt tevens voor verschillende multinationals de voornaamste leverancier van globale logistieke diensten, met magazijnruimte in verschillende lan-den en just-in-time leveringen. De groep werkt via een uitgebreid netwerk van eigen fi lialen in onder-meer alle Latijns-Amerikaanse landen, en bouwt daarnaast een eigen netwerk uit in Afrika, Azië en de CIS-landen (Commonwealth of Independent States). De nettowinst van Manuchar bedroeg in 2008 8,2 miljoen euro. De gegenereerde cashfl ow werd grotendeels geïnvesteerd in lokale infrastruc-tuur en bedrijfskapitaal. Vorig jaar groeiden de che-micaliënactiviteiten dankzij een versterkte positio-nering in Latijns-Amerika. Voor anorganische droge

chemicaliën is Manuchar vandaag de nummer 1 op het vlak van lokale distributie en logistiek. De staal-activiteit leed in het laatste halfjaar sterk onder de economische verzwakking maar is nog steeds po-sitief dankzij een zeer voorzichtig beheer van het klanten- en voorraadrisico. In 2009 verwacht de onderneming een verbeterde positionering omwille van de schaalvoordelen waarover het beschikt in ver-gelijking met de concurrentie.

(5 1.000) 2008 2007

Omzet 714.309 571.727EBITDA 45.501 24.827Netto resultaat 8.203 8.607Eigen vermogen (deel groep) 32.171 24.703Netto fi nanciële positie -162.258 -110.240

www.manuchar.com

SPEF I (Sofi nim 2,0%), een fonds beheerd door Mercapital, omvat nog slechts 2 kleinere participa-ties (Ydilo en Record GO) en bevindt zich in een eindfase. Door een gedeeltelijke realisatie van het eveneens door Mercapital beheerde fonds SPEF II (Sofi nim 1,3%) werd de initiële investering in dat fonds reeds grotendeels terugbetaald. Als gevolg van de huidige economische omstandigheden zou de ver-koop van de resterende participaties nog meerdere

jaren kunnen vergen, zonder het initieel vooropge-stelde rendementsobjectief in gevaar te brengen.

Deelnemingspercentage Sofi nim: 6,2%

Deelnemingspercentage Sofi nim: 20,0%

Act

ivite

itenv

ersl

ag

74 NMC heeft ondanks de zwakkere conjunctuur behoorlijke resultaten geboekt in het afgelopen boekjaar. Het in Eynatten gevestigde bedrijf is een internationale leider op het vlak van de ontwikke-ling, productie en verkoop van synthetische schuim-producten. De groep produceert decoratieve pro-ducten voor binnenhuisinrichting en gevelmuren, isolatieproducten voor de verwarmings-, sanitaire- en isolatiesector, verpakkingen, producten voor sport en ontspanning en realiseert oplossingen op maat voor de automobielsector en de industrie. De geconsolideerde omzet steeg met 8% in vergelij-king met 2007. De overname van drie bedrijven in

Scandinavië begin 2008, waarmee de marktpositie in Noord-Europa versterkt werd, en een overname eind 2007 in Engeland, droegen hier zeker toe bij. De kernmarkten in de Benelux, Duitsland en Frank-rijk bleven stabiel, ondermeer dankzij de lancering van nieuwe producten zoals het profi el “Noma-wood” voor de bouw dat in België gelanceerd werd. Dit product boekte reeds een aantal successen in terrastoepassingen (bvb terrasplanken). De groep kon haar omzet in Centraal Europa verder verhogen, wat de daling van de activiteiten in de andere regio’s compenseerde.

Net zoals bij de andere kunststofverwerkers werden de resultaten van NMC negatief beïnvloed door de gestegen grondstofprijzen. Daarnaast wogen de lanceringskosten van nieuwe producten op de resul-taten, alsook de opstartkosten verbonden aan een nieuwe fabriek voor isolatieproducten in Polen. Sinds oktober 2008 vertonen de grondstofprijzen een om-gekeerde beweging. Dit zou moeten leiden tot meer aanvaardbare marges. Gezien de belangrijke impact van de economische vertraging op de belangrijkste markten van NMC beoogt de groep haar capaciteit aan deze omstandigheden aan te passen, en via een continu kostenbeleid de rendabiliteit te verzekeren.

(5 1.000) 2008 2007

Omzet 170.027 157.625EBITDA 20.150 24.100Netto resultaat 7.587 11.245Eigen vermogen (deel groep) 68.011 70.603Netto fi nanciële positie -34.714 -15.801

www.nmc.be

Oleon Holding (Sofi nim 37,1%) en Oleon Biodiesel (Sofi nim direct 22,2%, indirect 40,8%) leverden nog een winstbijdrage over de eerste 9 maanden van 2008, gezien de verkoop aan de Franse groep Sofi protéol-Diester in november 2008, die begin 2009 werd gefi naliseerd. Oleon groeide uit tot een gerenommeerde Europese speler in de oleochemie, de chemie van de natuurlijke oliën en vetten. Sinds de buy-out in 2001 volgde de Oleon groep een stra-tegie van diversifi catie en internationale expansie. Zo realiseerde Oleon overnames in Noorwegen

en Duitsland en bouwt zij momenteel een nieuwe productie-eenheid in Maleisië. Oleon Biodiesel was tevens de eerste industriële biodieselproducent in België. Na de brand in Ertvelde in 2007 besliste Oleon de vetzurenactiviteit opnieuw op te bouwen en zelfs uit te breiden. Op basis van hernieuwbare grondstoffen produceerde Oleon in 2008 meer dan 500.000 ton vetzuren, esters, vetalcoholen, glyce-rine, dimeren en andere specialiteiten die omwille van hun technische en milieuvriendelijke kwaliteiten gebruikt worden in de industrie. De Oleon groep stelt 550 mensen tewerk. De geconsolideerde omzet steeg door deze strategie van 255 miljoen euro in 2001 naar 408 miljoen euro in 2007. AvH realiseer-de op deze transactie via Sofi nim een meerwaarde van ongeveer 5 miljoen euro, hetgeen samen met de reeds vroeger erkende vermogensaanwas in de con-solidatie over de investeringsperiode van 2001 tot 2009 een IRR vertegenwoordigt van 14,8%.

Deelnemingspercentage Sofi nim: 27,6%

Activiteitenverslag

75Spanogroup is actief op het vlak van houttransfor-matie via 4 business units: Spano (houtspaan- en bouwplaten), Dekaply (decoratieve afwerking van houtplaten), Spanolux MDF (medium density fi ber-board) en Balterio (laminaatvloeren). In deze twee laatste BU’s heeft Spanogroup een participatie van 50%. Vanuit haar Belgische productievestigingen levert Spanogroup rechtstreeks aan industriële klan-ten, of via een sterk uitgebouwd netwerk van profes-sionele houthandels, zowel in West- en Oost-Europa als in Scandinavië. Spano heeft belangrijke markt-posities opgebouwd op het vlak van ondermeer brandvertragende spaanplaten, MDF en (ultra)lichte MDF.

De activiteiten lagen in de eerste helft van 2008 in lijn met het recordjaar 2007. Sinds het derde kwar-taal kenden alle activiteiten echter een duidelijke te-rugval. Deze daling treft de volledige sector in Euro-pa en is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de lagere consumptie in de meubelindustrie en de verminder-de vraag naar plaatmaterialen in de bouwindustrie. Ook de marges zijn in de loop van 2008 onder druk komen te staan omwille van sterk gestegen grond-stof- en energiekosten en gedaalde verkoopsprijzen.

Ondanks deze verslechterende marktomstandighe-den is Spanogroup erin geslaagd zijn capaciteit af te stemmen op de gedaalde vraag. In 2008 werd A&S Energie opgericht, een 50/50 joint venture met Aspi-ravi, een Belgische groene stroomproducent. Er werd gestart met de bouw van een biokrachtcentrale van 25 MW in Oostrozebeke naast de site van Spano. Via deze unieke centrale, die operationeel zal zijn tegen medio 2010, zal Spanogroup ook actief worden als producent van groene stroom in België.

(5 1.000) 2008 2007

Omzet 233.692 264.643EBITDA 23.802 42.053Netto resultaat 2.384 17.205Eigen vermogen (deel groep) 69.721 67.408Netto fi nanciële positie -60.297 -61.408

www.spanogroup.be

Voor Turbo’s Hoet Groep, actief in de vrachtwagen-sector als offi cieel verdeler voor de constructeurs DAF en Iveco, was 2008 een bijzonder jaar. Het jaar startte in een periode van hoogconjunctuur en werd gekenmerkt door een grote vraag naar nieuw transportmateriaal met lange levertijden als ge-volg. Vanaf mei werden dan de eerste tekenen van een nakende recessie duidelijk in West-Europa, en vanaf augustus volgde ook Oost-Europa. In ver-koop kenden de Belgische dealers een status quo, in Frankrijk werden 29% meer nieuwe voertuigen verkocht. De Oost-Europese DAF dealerships (ex-clusief DAF dealer voor regio Moskou en exclusief dealer voor gans Bulgarije), tekenden elk voor 50% meer verkoop tegenover 2007. De turbodivisie is marktleider voor de Europese aftersalesmarket en kende opnieuw een behoorlijke groei met 10% meer verkochte turbo’s dan vorig jaar. Hoet Trucking & Renting heeft in 2008 haar positie als grootste

onafhankelijke leasemaatschappij van bedrijfsvoer-tuigen (2.415 stuks) bevestigd. De omzet van de groep steeg met 8% tot 375 miljoen euro, terwijl het nettoresultaat daalde tot 6,6 miljoen euro als gevolg van de economische terugval in het tweede semester.

(5 1.000) 2008 2007

Omzet 375.032 346.331EBITDA 21.094 24.697Netto resultaat 6.576 11.450Eigen vermogen (deel groep) 73.558 67.025Netto fi nanciële positie -120.957 -75.359

www.turbos-hoet.com

Deelnemingspercentage Sofi nim: 72,9%

Deelnemingspercentage Sofi nim: 50,0%

Andere investeringen

Koffi

e F. R

ombo

uts

Saga

r Cem

ents

Hen

sche

l

Activiteitenverslag

77

Sipef is een agro-industriële groep, genoteerd op NYSE Euronext Brussel, die actief is in de tropische landbouw, voornamelijk in het Verre Oosten.

De kernactiviteiten van de groep zijn in Indonesië ge-vestigd. De palmolie- en rubberplantages in Sumatra en de theeplantage in Java vertegenwoordigen iets meer dan de helft van de omzet, maar dragen voor 61% bij tot de brutowinst van de groep. De palmolie- en rubberactiviteiten in Papua-Nieuw-Guinea zijn in volle expansie en vertegenwoordigen 35% van de om-zet en de bedrijfswinst. De Afrikaanse plantages zijn minder rendabel. De focus van de groep is dan ook volledig op het Verre Oosten gericht. Sipef kan tevens, als directe investeerder, als een “pure play” op het vlak van palmolie en rubber worden beschouwd.

OPERATIONEEL OVERZICHT 2008

Sipef kan terugblikken op het beste jaar uit haar ge-schiedenis. Tijdens de eerste helft van 2008 werden de prijzen voor de meeste grondstoffen door specula-tieve posities van fondsen en fi nanciële beleggers tot ongekende hoogten gedreven, die niet meer strook-ten met de fundamentele analyse van vraag en aan-bod. Deze beleggers legden de link tussen palmolie en ruwe olie, gebaseerd op een stijgende vraag naar biobrandstoffen. Hierdoor hebben bijna alle basis-grondstoffen voor voeding een voorheen ongekende prijsstijging gekend. Palmolie voor de voedings- en biobrandstoffenindustrie was in deze opwaartse trend prominent aanwezig. Tegenover het 20-jarig gemiddelde van ongeveer 480 USD/ton, werden-eind maart recordprijzen van 1.402,50 USD/ton geregistreerd. Ook natuurlijke rubber als basisgrondstof voor de bandenindustrie genoot van de uitzonder-lijke omstandigheden en bereikte een piek van 3.310 USD/ton in juni. De crisis in de tweede jaarhelft heeft de fi nanciële spelers echter verplicht om hun ruime posities in commodities versneld af te bouwen. Dit heeft geleid tot een zeer snelle kentering in de prij-zen, zodat eind 2008 palmolie opnieuw noteerde aan 530 USD/ton en rubber aan 1.370 USD/ton. De plotse prijsdalingen hebben in de commodity sector ook geleid tot heel wat niet nageleefde contracten.

Sipef heeft tijdens de periode van hoge prijzen in belangrijke mate haar producties kunnen verkopen aan gereputeerde klanten, waardoor het effect van de prijsdalingen minder tastbaar in de resultaten van het tweede semester aanwezig is. De stijgende ruwe olieprijzen hebben echter wel een effect gehad op de

kostprijzen. Zowel hogere meststoffen- en transport-kosten, alsook stijgende salarissen door hoge infl atie-cijfers in het Verre Oosten, hebben ervoor gezorgd dat de productiekosten met ongeveer 30% zijn gestegen tegenover 2007. Enkel een zwakkere lokale munt in Indonesië heeft dit effect kunnen milderen. Sipef sluit het boekjaar dan ook af met een resultaat voor IAS41 van 50,7 miljoen USD tegenover 40,5 miljoen USD in 2007, wat op zich ook al een recordjaar was. De niet-recurrente elementen in het resultaat zijn beperkt tot 4,2 miljoen USD en betreffen voornamelijk de meer-waarden op de verkoop van niet-kernactiviteiten.

De operationele cashfl ow van 62,2 miljoen USD werd integraal besteed aan de geplande uitbreiding van de plantages, en heeft tevens toegelaten een tijdelijke nettocashpositie op te bouwen. De aangekondigde aanplantingen in het nieuwe project in Indonesië

Andere investeringen

(USD 1.000) 2008 2007 2006

Omzet 279.402 207.292 163.687EBITDA 84.400 70.749 38.069EBIT 81.353 73.882 34.703Nettoresultaat 58.765 47.289 22.100Nettocashfl ow 65.605 57.499 30.552

Eigen vermogen (deel groep) 247.140 199.419 155.302Netto fi nanciële positie 14.454 -8.280 -35.215Balanstotaal 373.926 342.806 283.456

Deelnemingspercentage AvH: 19,66%

SIPEF NVwww.sipef.be

Act

ivite

itenv

ersl

ag

78werden integraal uitgevoerd. De groep is met 3.432 hectaren gegroeid in het voorbije jaar, zodat er nu 46.630 hectaren palmolie en 9.578 hectaren rubber-aanplanten beschikbaar zijn, waarvan 23,4% het sta-dium van de productie nog niet heeft bereikt.

De resultaten volgens IFRS verplichten Sipef tevens om de biologische activa aan reële waarde op te nemen. De nieuwe aanplantingen hebben een bijkomende waarde gecreëerd van 8,0 miljoen USD, waardoor het netto resultaat, aandeel van de groep, IAS 41 inclusief, 58,8 miljoen USD bedraagt, een stijging met 24,3% te-genover 2007 en 99,7% tegenover 2006. Het nettore-sultaat bedraagt derhalve 6,56 USD per aandeel.

De focus op return werd verscherpt en de verkoop van niet-kernactiviteiten werd intensief voortgezet. De verkoop van het laatste kantoorgebouw in de VSA werd begin 2008 gefi naliseerd met een meerwaarde van 3,48 miljoen USD. Tevens werd de marketing van tropische vruchten stopgezet. Ook de verkoop van de niet-rendabele theeactiviteiten in Vietnam werd afgerond met een meerwaarde van 0,5 miljoen USD. Behoudens de verkoop van enkele niet-operationele activa in Brazilië kunnen we stellen dat Sipef vandaag enkel nog belangen bezit die bijdragen aan de groei en de ontwikkeling van de rendabiliteit van de groep.

VOORUITZICHTEN 2009

De lagere prijzen voor grondstoffen, als gevolg van de daling van de vraag op korte termijn en van de

negatieve vooruitzichten voor de wereldeconomie in het algemeen, zullen het Sipef niet mogelijk maken de resultaten van 2008 te evenaren. De investerings-programma’s in de bestaande uitbreidingsprojecten werden voor het komende jaar dan ook bijgesteld om de gezonde cashsituatie niet aan te tasten.

De prijsniveaus van palmolie vertonen echter reeds de eerste tekenen van herstel naar de fundamentele vraag- en aanbodverhoudingen. De korte en middel-lange termijn verwachtingen zijn zondermeer positief voor palmolie als basis voor de voedingssector. Sipef wil zo snel mogelijk uitgroeien tot een middelgrote speler in de palmoliesector, met de bijkomende ver-werving en aanplant van goede landbouwgronden in Indonesië en Papua-Nieuw-Guinea.

Mogelijke uitbreidingen in rubber worden eveneens overwogen, alhoewel de rubbermarkt mogelijk een langere tijd zal lijden onder de dalende vraag naar au-tobanden. Sipef gelooft echter in de lange termijn per-spectieven van natuurlijke rubber als basisgrondstof en wenst ook hier tijdens periodes van laagconjunc-tuur te anticiperen op de toekomstige vraag.

Het 10-jarenplan van Sipef voorziet de uitbreiding naar 100.000 hectaren (aandeel van de groep), met 70% in palmolie en 30% in rubberplantages en de-zelfde 70/30 verhouding tussen Indonesië en Papua.

Sipef wenst zich blijvend te profi leren als een duurza-me producent van kwalitatief hoogstaande landbouw-grondstoffen voor de verwerkende industrie.

Het zwaartepunt van de activiteiten van Henschel Engineering ligt enerzijds op de ontwikkeling en de vervaardiging van laadbakken en kippers voor lichte vrachtvoertuigen en anderzijds op de vervaardiging

van lasconstructies, met bijzondere focus op telescopi-sche kranen voor mobiele kraanvoertuigen

De jaren 2006-2008 hebben in het teken gestaan van de volledige verplaatsing van de lasactiviteiten naar de in het jaar 2000 opgerichte dochteronderneming Teleskop in Küstrin, Polen, gelegen op ongeveer 60 km van Berlijn. In deze fabriek, met meer dan 500 medewerkers, worden kraanarmen gelast uit hoog-waardig staal. Deze worden mechanisch bewerkt en geschilderd voor levering aan de voornaamste kraan-producenten. De sterke groei op deze markt vereist signifi cante investeringen, die Henschel in staat moe-ten stellen haar hoge marktaandeel te behouden. De vestiging te Antwerpen telt ongeveer 60 medewerkers en produceert laadbakken en kippers. Het hele pro-ductieproces is in eigen handen, gaande van staal-bandspoelen (coils), oppervlaktebehandeling in de kataforese-en schilderinstallaties tot het eindproduct, dat rechtstreeks geleverd wordt aan de fabrieken van Volkswagen en andere autoconstructeurs.

(5 1.000) 2008(1) 2007 2006

15 maanden

Omzet 78.573 61.716 63.725EBITDA 12.728 11.219 10.693EBIT 10.712 8.559 7.783Nettoresultaat 3.789 8.489 6.774Nettocashfl ow 12.267 11.150 9.685

Eigen vermogen (deel groep) 25.895 26.268 16.634Netto fi nanciële positie -5.803 -4.835 -6.794Balanstotaal 47.863 39.672 32.054

(1) IFRS cijfers, inclusief uitzonderlijke MtM mbt wisselkoersindekkingen (1 6,461 mio)

Deelnemingspercentage AvH: 50%

HENSCHEL ENGINEERING NV www.hengineering.dewww.teleskop.com.pl

Koffi e F. Rombouts (opgericht in 1896) produceert en verdeelt kwaliteitskoffi e onder de merknamen “Koffi e Rombouts” en “Café Malongo”. De groep staat zelf in voor de selectie van koffi ebonen in Midden- en Zuid- Amerika, Azië en Afrika en brandt deze op artisanale wijze in haar productiefaciliteiten in België en Frank-rijk.

Koffi e F. Rombouts realiseert 53% van haar omzet in Frankrijk, 30% in België en 7% in het Verenigd Konink-rijk. In België is Koffi e F. Rombouts marktleider in de horecasector. In Frankrijk baat Koffi e Rombouts o.m. 16 koffi ebars uit.

Koffi e Rombouts is actief in verschillende markten: retail in België en het Groothertogdom Luxemburg 29,5% van de omzet, horeca in de Benelux 39,3% van de omzet, kantoren 8% van de omzet, rechtstreekse verkoop 4,3% van de omzet en export 18,9% van de omzet.

Koffi e Rombouts heeft een traditie op het vlak van innovatie. In 1958 lanceerde de groep de individuele

koffi efi lter naar aanleiding van de Wereldtentoonstel-ling in Brussel. In 1995 werd het “1,2,3 Spresso”-sy-steem geïntroduceerd en in 2008 werd het “Oh Es-presso”-toestel op de markt gebracht waarmee in een handomdraai een kopje espresso kan worden gezet.

De groep stelt vandaag meer dan 500 medewerkers tewerk.

(5 1.000) 2007 2006

Omzet 122.453 118.637EBITDA 13.039 12.754EBIT 6.064 6.195Nettoresultaat 3.352 3.145Nettocashfl ow 10.327 9.704

Eigen vermogen (deel groep) 24.833 22.416Netto fi nanciële positie -1.900 1.625Balanstotaal 85.658 86.044

Deelnemingspercentage AvH: 20%

KOFFIE F. ROMBOUTS NVwww.rombouts.com

Sagar Cements Limited (SCL) werd in 1985 in India opgestart met een productiecapaciteit van 0,6 MTPA cement. Door het in gebruik nemen van een nieuwe productielijn in augustus 2008 werd de capaciteit van klinkerstenen verhoogd tot 2,1 MTPA en de cementca-paciteit tot 2,5 MTPA. Er worden verschillende soorten cement geproduceerd en alle producten worden ver-kocht onder de merknaam Sagar. De dochtervennoot-schap Sagar Power voorziet met haar waterkrachtcen-trale van 8,5 MW in een deel van de energie voor de cementfabriek. Aan de behoefte aan kalksteen wordt voldaan door de eigen mijn, die naast de fabriek ge-legen is, en die een reserve van meer dan 80 miljoen ton heeft.

Naast de verkoop in de zuidelijke staten Andhra Pra-desh, Orissa, Tamil Nadu en Karnataka is SCL nu ook aanwezig in de markten van Maharashtra en Andaman & Nicobar, wat de omzet in de toekomst zal doen stijgen. Ongeveer een derde van de omzet wordt nu reeds gerealiseerd buiten de thuisstaat Andhra Pradesh. De geplande aansluiting aan de spoorlijn naast de fabriek loopt zoals voorzien, waar-door verder gelegen gebieden in de toekomst aan lage transportkosten zullen kunnen beleverd worden.

In een joint-venture met het Franse Vicat werd Vicat Sagar Cement Private Limited (Sagar 49%, Vicat 51%) opgericht in Gulbarga, Karnataka. Deze productiefaci-liteit zal een capaciteit hebben van 5,5 MTPA cement en 4 MTPA klinkerstenen en zal beschikken over een eigen electriciteitscentrale van 60 MW. Er zijn ook vol-

doende reserves van kalksteen. De werken verlopen volgens plan en de totale kosten zullen oplopen tot 25 miljard INR. Sagar heeft hierin 150 miljoen INR ge-investeerd.

Door de investering in Sagar Cements heeft AvH de eerste stappen in Indië gezet, samen met een gerepu-teerde familiale aandeelhouder. S. Veera Reddy heeft het bedrijf gesticht en de familie Reddy is nog steeds als referentie-aandeelhouder aanwezig. Hun industri-ele visie op lange termijn sluit nauw aan bij de waar-den van AvH. Wij gaan er van uit dat deze connectie waardevol zal zijn in de verdere uitbouw van de activi-teiten op het Indiase subcontinent.

(INR mio) 2008(1) 31/03/08

9 maanden 12 maanden

Omzet 1.804,0 2.746,2EBITDA 325,8 639,3EBIT 204,0 576,7Nettoresultaat 95,9 329,5Nettocashfl ow 217,7 392,1

Eigen vermogen (deel groep) 1.897,1 1.124,9Netto fi nanciële positie 2.493,8 2.008,0Balanstotaal 4.954,8 3.846,3

(1) Enkel de laatste 6 maanden van 2008 werden geconsolideerd (INR 1.314 mio omzet, INR 25 mio nettoresultaat).

1 1 = INR 68,027211 (31/12/2008)

Deelnemingspercentage AvH: 14%

SAGAR CEMENTS LIMITEDwww.sagarcements.in

Activiteitenverslag

79

Financiële staten

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde resultatenrekening 83

Geconsolideerde balans 84

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 86

Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen 87

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening

1. Waarderingsregels 88

2. Dochterondernemingen en gemeenschappelijke dochterondernemingen 92

3. Geassocieerde deelnemingen 95

4. Bedrijfsacquisities en -verkopen 97

5. Segmentinformatie 98

6. Immateriële vaste activa 108

7. Goodwill 108

8. Materiële vaste activa 109

9. Vastgoedbeleggingen gewaardeerd aan reële waarde 110

10. Ondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode wordt toegepast 111

11. Financiële activa 112

12. Banken - vorderingen op kredietinstellingen & cliënten 118

13. Voorraden en onderhanden projecten in opdracht van derden 119

14. Leasing 120

15. Voorzieningen 120

16. Financiële schulden 121

17. Banken - schulden aan kredietinstellingen, cliënten & obligaties 122

18. Financiële instrumenten 123

19. Belastingen 124

20. Aandelenoptieplannen 125

21. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 126

22. Tewerkstelling 127

23. Pensioenverplichtingen 127

24. Beëindiging van bedrijfsactiviteiten 127

25. Verbonden partijen 128

26. Winst per aandeel 129

27. Voorgestelde en uitgekeerde dividenden 130

Verslag van de commissaris 131

Enkelvoudige jaarrekening 132

De geconsolideerde jaarrekening van AvH is opgemaakt conform de International Financial Reporting Standaarden en IFRIC interpretaties van kracht per 31 december 2008, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

Inhoud

83Geconsolideerde jaarrekening

RESULTATENREKENING (CATEGORIAAL)

(5 1.000) Toelichting 2008 2007 2006

Bedrijfsopbrengsten 409.956 363.971 372.034Verrichting van diensten 15.328 16.655 18.501Leasingopbrengsten 10.521 9.564 9.621Vastgoedopbrengsten 54.461 45.802 10.399Rente-opbrengsten bancaire activiteiten 143.755 118.078 98.158Ontvangen provisies bancaire diensten 24.409 24.286 18.283Opbrengsten uit onderhanden projecten in opdracht van derden 145.374 136.847 209.359Overige bedrijfsopbrengsten 16.108 12.740 7.712

Overige exploitatiebaten 18.229 15.960 15.785Rente op vorderingen fi nanciële vaste activa 3.613 1.902 692Dividenden 14.401 13.942 15.062Overige exploitatiebaten 214 116 32

Exploitatielasten (-) -412.180 -311.781 -349.450Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen (-) 13 -97.971 -103.805 -160.023Voorraadwijziging handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (-) -11.157 41 -464Rentelasten Bank J.Van Breda & C° (-) -107.450 -83.619 -65.533Personeelslasten (-) 22 -61.714 -59.885 -59.244Afschrijvingen (-) -7.146 -7.184 -6.605Bijzondere waardeverminderingsverliezen (-) -52.162 -9.368 -1.523Overige exploitatielasten (-) -75.796 -68.270 -64.530Voorzieningen 1.217 20.308 8.471

Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 16.004 68.150 38.370

Winst (verlies) op activa/passiva gewaardeerd aan reële waarde via resultatenrekening 10.257 56.225 13.108Private equity 11 9.484 45.248 11.639Financiële activa voor handelsdoeleinden 18 294 -724 -952Vastgoedbeleggingen 9 6.791 11.048 1.342Afgeleide fi nanciële instrumenten 18 -6.312 654 1.080

Winst (verlies) op de overdracht van activa 39.724 70.150 31.416Gerealiseerde meer(min)waarde op immateriële en materiële vaste activa 106 430 760Gerealiseerde meer(min)waarde op vastgoedbeleggingen -13 5.774 Gerealiseerde meer(min)waarde op fi nanciële vaste activa 25.319 43.812 27.154Gerealiseerde meer(min)waarde op andere activa 14.312 20.135 3.502

Financieringsopbrengsten 25.287 30.122 28.389Renteopbrengsten 22.263 26.467 27.365Diverse fi nanciële opbrengsten 3.025 3.655 1.024

Financieringslasten (-) -24.288 -23.363 -11.003Rentelasten (-) -22.820 -20.372 -9.083Diverse fi nanciële lasten (-) -1.468 -2.991 -1.920

Aandeel in de winst (verlies) van ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast 10 96.559 113.291 237.728

Overige niet-exploitatiebaten 1.777 1.074 4.086

Overige niet-exploitatielasten (-) -1.007 -132 -13

Winst (verlies) vóór belasting 164.314 315.518 342.081

Winstbelastingen 19 -9.664 -12.132 -12.947Uitgestelde belastingen 4.672 2.330 -160Belastingen -14.336 -14.462 -12.787

Winst (verlies) na belasting uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 154.650 303.386 329.135

Winst (verlies) na belasting uit bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd 24

Winst (verlies) van het boekjaar 154.650 303.386 329.135

Aandeel van het minderheidsbelang 40.092 61.997 21.534Aandeel van de groep 114.558 241.390 307.600

WINST PER AANDEEL

1. Gewone winst (verlies) per aandeel 1.1. uit de voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten 3,45 7,27 9,261.2. uit de voortgezette activiteiten 3,45 7,27 9,262. Verwaterde winst (verlies) per aandeel 2.1. uit de voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten 3,44 7,24 9,232.2. uit de voortgezette activiteiten 3,44 7,24 9,23

We verwijzen naar de segment informatie op pagina 98 voor meer uitleg bij de geconsolideerde resultaten.

Geconsolideerde jaarrekening84

ACTIVA

(5 1.000) Toelichting 2008 2007 2006

I. VASTE ACTIVA 3.353.800 3.070.902 2.631.284

Immateriële vaste activa 6 1.185 1.081 1.391

Goodwill 7 140.675 120.834 117.826

Materiële vaste activa 8 108.761 95.449 69.439Terreinen en gebouwen 43.336 41.864 27.468Installaties, machines en uitrusting 22.682 21.231 21.772Meubilair en rollend materieel 3.939 3.701 2.370Overige materiële vaste activa 1.345 1.531 1.462Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 30.679 19.973 8.888Operationele leasing - als leasinggever (IAS 17) 6.780 7.150 7.479

Vastgoedbeleggingen 9 551.048 462.948 471.304

Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast 10 726.457 611.336 588.393

Financiële vaste activa 11 391.963 405.461 225.278Private equity deelnemingen 321.741 344.692 162.117Voor verkoop beschikbare fi nanciële vaste activa 22.048 20.088 52.694Vorderingen en borgtochten 48.174 40.681 10.466

Afdekkingsinstrumenten op meer dan één jaar 18 6.143 15.584 14.707

Vorderingen op meer dan één jaar 88.676 81.915 71.951Vorderingen uit fi nanciële lease 14 87.088 80.143 70.271Overige vorderingen 1.587 1.772 1.681

Uitgestelde belastingvorderingen 19 11.119 8.118 5.579

Banken - vorderingen kredietsinstellingen & cliënten op meer dan één jaar 12 1.327.775 1.268.177 1.065.416

II. VLOTTENDE ACTIVA 1.865.798 1.817.052 2.062.496

Voorraden 13 21.553 31.825 34.625

Bedrag verschuldigd door klanten voor onderhanden projecten 13 9.250 7.554 2.260

Geldbeleggingen 530.924 613.169 835.801Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa 11 519.918 612.208 814.994Financiële activa behorend tot de handelsportefeuille (trading) 18 11.006 961 20.807

Afdekkingsinstrumenten op ten hoogste één jaar 18 2.976 1.365 896

Vorderingen op ten hoogste één jaar 178.992 121.606 195.173Handelsvorderingen 48.825 55.451 89.029Vorderingen uit fi nanciële lease 14 34.880 32.066 29.200Overige vorderingen 95.288 34.089 76.944

Terug te vorderen belastingen 19 5.915 5.300 5.082

Banken - vorderingen kredietsinstellingen & cliënten op ten hoogste één jaar 12 784.097 786.272 752.049

Geldmiddelen en kasequivalenten 305.126 225.547 214.778Termijndeposito’s tot drie maand 118.499 192.475 177.512Liquide middelen 186.626 33.072 37.265

Overlopende rekeningen 26.964 24.414 21.834 III. ACTIVA BESTEMD VOOR VERKOOP 0 0 27.698 TOTAAL DER ACTIVA 5.219.598 4.887.954 4.721.478

85Geconsolideerde jaarrekening

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

(5 1.000) Toelichting 2008 2007 2006

I. TOTAAL EIGEN VERMOGEN 1.926.109 1.997.428 1.803.253

Eigen vermogen - deel groep 1.517.147 1.580.059 1.423.664

Geplaatst kapitaal 113.907 113.907 113.907Aandelenkapitaal 2.295 2.295 2.295Agio 111.612 111.612 111.612

Geconsolideerde reserves 1.428.942 1.360.317 1.151.151

Herwaarderingsreserves -11.564 118.545 169.368Effecten beschikbaar voor verkoop 5.459 123.357 168.835Afdekkingsreserve -9.040 3.661 3.551Omrekeningsverschillen -7.983 -8.472 -3.018

Ingekochte eigen aandelen (-) -14.138 -12.710 -10.762

Minderheidsbelang 408.962 417.369 379.588

II. LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN 622.180 603.469 811.576

Voorzieningen 15 5.315 6.795 25.571

Pensioenverplichtingen 23 1.614 1.821 1.518

Uitgestelde belastingverplichtingen 19 11.021 24.727 25.444

Financiële schulden 16 303.472 188.200 222.297Leningen van banken 225.894 114.306 159.681Achtergestelde leningen 68.988 73.849 62.597Financiële lease-overeenkomsten 31 45 20Overige fi nanciële schulden 8.559

Langlopende afdekkingsinstrumenten 18 20.735 5.175 4.978

Overige schulden 7.210 10.419 11.117

Banken - schulden aan kredietinstellingen, cliënten & obligaties 17 272.814 366.330 520.651

III. KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN 2.671.309 2.287.057 2.106.649

Voorzieningen 15 0 165 0

Pensioenverplichtingen 23 87 75 50

Financiële schulden 16 203.126 214.043 210.090Leningen van banken 61.444 30.429 3.085Achtergestelde leningen 9.462 1.703 233Financiële lease-overeenkomsten 15 14 5Overige fi nanciële schulden 132.205 181.897 206.768

Kortlopende afdekkingsinstrumenten 18 2.162 821 612

Bedragen verschuldigd aan klanten voor onderhanden projecten 13 5.673 7.202 6.185

Overige schulden op ten hoogste één jaar 93.643 80.440 105.285Handelsschulden 44.234 51.681 77.698Ontvangen vooruitbetalingen op onderhanden projecten 2.916 633 1.020Schulden mbt bezoldigingen & sociale lasten 11.810 15.733 14.806Overige schulden 34.684 12.393 11.761

Te betalen belastingen 19 9.853 6.225 8.875

Banken - schulden aan kredietinstellingen, cliënten & obligaties 17 2.313.763 1.944.161 1.740.485

Overlopende rekeningen 43.002 33.925 35.067

IV. VERPLICHTINGEN BESTEMD VOOR VERKOOP 0 0 0

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN DE VERPLICHTINGEN 5.219.598 4.887.954 4.721.478

Geconsolideerde jaarrekening86

KASSTROOMOVERZICHT (INDIRECTE METHODE)

(5 1.000) 2008 2007 2006

I. GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN, OPENINGSBALANS 225.547 214.778 351.090

Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 16.004 68.150 38.370Dividenden van vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast 18.207 208.026 27.472Overige niet-exploitatiebaten (lasten) 573 -71 807Winstbelastingen -9.664 -12.133 -12.947

Aanpassingen voor niet-geldelijke posten Afschrijvingen 7.146 7.184 6.605Bijzondere waardeverminderingsverliezen 52.202 9.368 1.516Aandelenoptieplannen 535 235 -6.066(Afname) toename van voorzieningen -2.088 -18.499 -8.729(Afname) toename van latente belastingen -4.672 -2.330 160Andere niet-kasopbrengsten (kosten) -665 226 618

Cashfl ow 77.578 260.158 47.806

Afname (toename) van het bedrijfskapitaal 161.259 -103.266 28.266Afname (toename) van voorraden, onderhanden projecten & ontvangen vooruitbetalingen 6.196 1.559 846Afname (toename) van vorderingen -74.933 55.819 -43.829Afname (toename) van vorderingen kredietinstellingen & cliënten (banken) -61.545 -141.466 182.731Toename (afname) van schulden (andere dan fi nanciële schulden) 10.679 -26.517 -49.323Toename (afname) van schulden aan kredietinstellingen, cliënten & obligaties (banken) 276.086 10.192 -66.272Afname (toename) overige 4.775 -2.853 4.113

OPERATIONELE CASHFLOW 238.837 156.891 76.072

Investeringen -627.346 -647.230 -1.136.066Aanschaffi ng van immateriële en materiële vaste activa -22.916 -14.499 -21.744Investering in vastgoedbeleggingen -51.346 -8.410 -8Verwerving van fi nanciële vaste activa -127.792 -354.212 -67.822Nieuwe leningen toegestaan -7.665 -36.784 -7.705Verwerving van geldbeleggingen -417.628 -233.326 -1.038.788

Desinvesteringen 455.797 566.314 981.912Desinvesteringen van immateriële en materiële vaste activa 197 927 517Desinvesteringen van vastgoedbeleggingen 3.644 42.914 2.396Overdracht van fi nanciële vaste activa 97.279 80.237 66.423Terugbetaalde leningen 561 1.625 667Overdracht van geldbeleggingen 354.117 440.611 911.908

INVESTERINGSCASHFLOW -171.548 -80.916 -154.155

Financiële operaties Ontvangen interesten 23.105 26.250 26.805Betaalde interesten -21.786 -17.676 -6.397Diverse fi nanciële opbrengsten (lasten) 756 -215 946(Afname) toename van eigen aandelen -1.571 -3.262 -8.549(Afname) toename van fi nanciële schulden 108.705 -19.544 -43.048Winstverdeling -46.124 -38.210 -29.993Dividenden uitgekeerd aan derden -13.473 -17.962 -9.975

FINANCIERINGSCASHFLOW 49.612 -70.618 -70.212

II. NETTO TOENAME IN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN 116.901 5.357 -148.294

Wijziging consolidatiekring of -methode -37.445 5.409 11.989Wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten 123 3 -7

III. GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN, SLOTBALANS 305.126 225.547 214.778

Op pagina 102 van dit verslag is een opsplitsing opgenomen van dit kasstroomoverzicht per segment.

87Geconsolideerde jaarrekening

MUTATIEOVERZICHT - GECONSOLIDEERD EIGEN VERMOGEN

(5 1.000) Herwaarderingsreserves

BEGINSALDO, 1 JANUARI 2007 113.907 1.151.151 168.835 3.551 -3.018 -10.762 1.423.664 379.588 1.803.253

Uitkering dividend vorig boekjaar -38.216 -38.216 -17.962 -56.178Winst van het boekjaar 241.390 241.390 61.997 303.386Wijziging herwaarderingsreserves

- integrale vennootschappen -46.025 -635 3 -46.657 -931 -47.588Wijziging herwaarderingsreserves

- vermogensmutaties 547 745 -5.458 -4.166 148 -4.018Totaal baten en lasten

voor de periode -45.478 110 -5.455 -50.823 -783 -51.606Verrichtingen met ingekochte

eigen aandelen -1.948 -1.948 -1.948Andere (vnl. wijzigingen

consolidatiekring / belangen%) 5.991 5.991 -5.470 521

EINDSALDO 31 DECEMBER 2007 113.907 1.360.317 123.357 3.661 -8.472 -12.710 1.580.059 417.369 1.997.428

BEGINSALDO, 1 JANUARI 2008 113.907 1.360.317 123.357 3.661 -8.472 -12.710 1.580.059 417.369 1.997.428Uitkering dividend vorig boekjaar -46.124 -46.124 -13.473 -59.597Winst van het boekjaar 114.558 114.558 40.092 154.650Wijziging herwaarderingsreserves

- integrale vennootschappen -119.583 -10.244 -383 -130.210 -6.258 -136.467Wijziging herwaarderingsreserves

- vermogensmutaties 1.685 -2.457 873 101 551 652Totaal baten en lasten

voor de periode -117.898 -12.701 490 -130.109 -5.707 -135.816Verrichtingen met ingekochte

eigen aandelen -1.428 -1.428 -1.428Andere (vnl. wijzigingen

consolidatiekring / belangen%) 192 192 -29.320 -29.128

EINDSALDO 31 DECEMBER 2008 113.907 1.428.942 5.459 -9.040 -7.983 -14.138 1.517.147 408.962 1.926.109

Eff

ecte

n b

esch

ikb

aar

voo

r ve

rko

op

Aan

del

enka

pit

aal

& a

gio

Gec

on

solid

eerd

ere

serv

es

Afd

ekki

ng

sres

erve

s

Om

reke

nin

gs-

vers

chille

n

Ing

eko

chte

eig

enaa

nd

elen

Eig

en v

erm

og

en -

dee

l g

roep

Min

der

hei

dsb

elan

g

TO

TAA

L E

IGE

NV

ER

MO

GE

N

ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE HET KAPITAAL

Geplaatst kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt 2.295.277,90 euro. Het kapitaal is volledig volgestort en wordt vertegenwoordigd door 33.496.904 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur kan in de gevallen voorzien in het bijzonder verslag, goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 9 maart 2009, het maat-schappelijk kapitaal gedurende 5 jaar, te rekenen vanaf 2 april 2009, in één of meer malen verhogen met een bedrag van maximum 500.000 euro.

De raad van bestuur kan tevens gebruik maken van het toegestaan kapitaal, in geval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap, onder de voorwaarden en binnen de grenzen van artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur kan van deze machtiging gebruik maken, indien de kennisgeving van de CBFA aan de vennootschap dat haar is kennis gegeven van een openbaar overnamebod, niet later dan drie jaar na 9 maart 2009 plaatsvindt.

Kapitaalbeheer

AvH beschikt over een aanzienlijke cash reserve die deels belegd is in korte termijn deposito’s bij vooraanstaande fi nanciële instellingen waarmee AvH al gedurende lange termijn samenwerkt, en deels geïnvesteerd is in liquide aandelen. Niettegenstaande AvH over een positieve netto-thesaurie beschikt, heeft ze wel fi nanciële schulden op korte termijn onder de vorm van ‘commercial paper’. De huidige programma’s bieden AvH de mogelijkheid om in totaal voor 250 miljoen euro commer-cial paper uit te geven. Daarvan werd per einde 2008 slechts ten belope van 46,6 miljoen euro gebruik gemaakt. AvH beschikt over bevestigde kredietlijnen, gespreid over verschillende banken, die dit bedrag ruimschoots overstijgen.

AvH en subholdings hanteren als regel dat geen verbintenissen worden aangegaan of zekerheden worden verstrekt voor verplichtingen van de operationele deelne-mingen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan daarvan worden afgeweken.

Kapitaal 2008 2007

Aantal aandelen 33.496.904 33.496.904Aantal VVPR Strips 6.733.984 6.733.984

2008 2007

Eigen aandelen - beginsaldo 292.852 265.894

inkoop eigen aandelen 22.994 38.458verkoop eigen aandelen -1.500 -11.500Eigen aandelen - eindsaldo 314.346 292.852

Geconsolideerde jaarrekening88

CONFORMITEITSVERKLARING

De geconsolideerde jaarrekening wordt opgemaakt conform de Internatio-nal Financial Reporting Standards en IFRIC interpretaties van kracht per 31 december 2008, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. Conform IFRS 1 heeft AvH gebruik gemaakt van volgende opties bij de opmaak van de openingsbalans per 1 januari 2004:• bedrijfscombinaties ontstaan vóór de overgangsdatum worden niet her-

werkt;• de cumulatieve omrekeningsverschillen zijn opgenomen in de geconso-

lideerde reserves;• alle actuariële winsten en verliezen op de pensioenverplichtingen zijn in

het eigen vermogen erkend;• voor de toepassing van IFRS 2 “share-based payment” werden enkel de

opties toegekend na 7 november 2002 verwerkt;• de overgangsbepalingen van IFRS 4 “Insurance” werden toegepast.

VOORSTELLINGSBASIS

De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld volgens de historische kostprijsmethode, behalve voor fi nanciële instrumenten en activa die aan reële waarde gewaardeerd worden. De openingsbalans per 1 januari 2004 is opmaakt conform IFRS 1.

CONSOLIDATIEPRINCIPES

De geconsolideerde jaarrekening omvat de fi nanciële gegevens van AvH NV, haar dochterondernemingen en gemeenschappelijke dochteronderne-mingen alsook het aandeel van de groep in de resultaten van de geassoci-eerde deelnemingen.

1. Dochterondernemingen

Dochterondernemingen zijn entiteiten die door de groep worden gecontro-leerd. Er bestaat controle wanneer AvH de macht heeft om het fi nancieel en operationeel beleid van een onderneming te sturen teneinde voordelen uit haar activiteiten te verwerven. De deelnemingen in dochterondernemingen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum van verwerving tot het einde van de controle.De fi nanciële staten van de dochterondernemingen worden opgemaakt voor dezelfde rapporteringsperiode als AvH, waarbij uniforme IFRS waar-deringsregels worden gehanteerd. Alle intragroepsverrichtingen en niet ge-realiseerde intragroepswinsten en -verliezen op transacties tussen groeps-ondernemingen worden geëlimineerd. Niet gerealiseerde verliezen worden geëlimineerd tenzij het om een bijzondere waardevermindering gaat.

2. Gemeenschappelijke dochterondernemingen en geassocieerde deelne-

mingen

Gemeenschappelijke dochterondernemingen

Ondernemingen die gezamenlijk worden gecontroleerd (gedefi nieerd als die entiteiten waarin de groep de gezamenlijke controle heeft, onder meer via het aandeelhouderspercentage of contractuele overeenkomst met één of meerdere entiteiten van de joint venture) zijn opgenomen op basis van de vermogensmutatie-methode vanaf de datum van verwerving tot het einde van de controle.

Geassocieerde deelnemingen

Geassocieerde deelnemingen waarop de groep een aanzienlijke invloed van betekenis heeft, meer bepaald ondernemingen waarin AvH de macht heeft om deel te nemen (geen controle) aan de fi nanciële en operationele beleidsbeslissingen van de deelneming, worden opgenomen volgens de vermogensmutatie-methode, vanaf de datum van verwerving tot het einde van de controle.

Vermogensmutatiemethode

Volgens de vermogensmutatiemethode worden de deelnemingen oor-spronkelijk geboekt tegen kostprijs en wordt de boekwaarde vervolgens aangepast om het aandeel van de groep in de winst of het verlies van de deelneming op te nemen, en dit vanaf de aanschaffi ngsdatum. De fi nanciële staten van deze ondernemingen worden opgemaakt voor dezelfde rapporteringsperiode als AvH, waarbij uniforme IFRS waarde-ringsregels worden gehanteerd. Niet gerealiseerde intragroepswinsten en -verliezen op transacties worden geëlimineerd ten belope van het belan-genpercentage.

3. Private Equity deelnemingen van Sofi nim

De gemeenschappelijke dochterondernemingen en de geassocieerde deel-nemingen van Sofi nim, ‘venture capitalist’, worden in toepassing van IAS 31, § 1 en IAS 28, § 1, gewaardeerd aan reële waarde conform IAS 39. Zij worden in de balans gepresenteerd als ‘private equity deelnemingen’ waar-bij de schommelingen in de reële waarde worden opgenomen in het resul-taat van de periode waarin de wijziging zich voordoet.

Waarderingstechnieken

Financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via resultaat zijn eigen vermogensinstrumenten die behoren tot de investeringsportefeuille van Sofi nim, waaronder ook de gemeenschappelijke dochterondernemingen en de geassocieerde deelnemingen. De reële waarde wordt op het moment van aanschaf gelijkgesteld aan de aanschaffi ngsprijs zoals die in een transactie met een derde partij is tot stand gekomen. In daaropvolgende periodes wordt deze waarde aangepast in functie van het gerealiseerde resultaat van de respectievelijke onderne-ming. Voor beursgenoteerde aandelen wordt als reële waarde in principe de beurskoers genomen, behalve in die gevallen waar in functie van de grootte van de aangehouden participatie en van de in de markt verhan-delde volumes, de beurskoers als niet representatief wordt gezien voor de participatie in kwestie. Indien dat het geval is, wordt teruggegrepen naar de eerder vermelde waardering. Gerealiseerde winsten of verliezen op deze investeringen worden berekend als het verschil tussen de verkoopprijs en de boekwaarde van de investe-ring op het moment van de verkoop. Alle aankopen en verkopen van fi nanciële activa volgens standaard markt-conventies worden erkend op transactiedatum i.e. de datum waarop de groep zich tot de aankoop verbindt.

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa met een bepaalde levensduur worden gewaar-deerd aan kostprijs, verminderd met gecumuleerde afschrijvingen en even-tuele bijzondere waardeverminderingen. Immateriële vaste activa worden afgeschreven volgens de lineaire methode over de voorziene gebruiksduur. De voorziene gebruiksduur wordt op jaar-lijkse basis geëvalueerd, evenals de eventuele restwaarde. De restwaarde wordt verondersteld nul te zijn. Immateriële vaste activa met een onbepaalde levensduur, tevens aan kost-prijs gewaardeerd, worden niet afgeschreven maar ondergaan jaarlijks een impairment test en wanneer zich indicaties van een eventuele waardever-mindering voordoen. Kosten voor het opstarten van nieuwe activiteiten worden in resultaat ge-nomen op het moment dat ze zich voordoen. Onderzoeksuitgaven worden ten laste van het resultaat van het boekjaar genomen. Ontwikkelingsuitgaven die voldoen aan de strenge erkennings-criteria van IAS 38 worden geactiveerd en afgeschreven over de economi-sche levensduur.

Toelichting 1: IFRS Waarderingsregels

89Geconsolideerde jaarrekening

GOODWILL

Goodwill is het positieve verschil tussen de kostprijs van de bedrijfscom-binatie en het aandeel van de groep in de reële waarde van de verworven activa, de overgenomen verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen van de dochteronderneming, gemeenschappelijke dochteronderneming of geassocieerde deelneming op het moment van de overname. Goodwill wordt niet afgeschreven maar ondergaat een test op bijzondere waardeverminderingen bij iedere jaarafsluiting en wanneer zich indicaties van een eventuele waardevermindering voordoen.

MATERIELE VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa worden geboekt tegen aanschaffi ngs- of vervaardi-gingsprijs, verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en de eventu-ele bijzondere waardeverminderingen. Materiële vaste activa worden afgeschreven volgens de lineaire methode over de voorziene gebruiksduur. De voorziene gebruiksduur wordt op jaar-lijkse basis geëvalueerd, evenals de eventuele restwaarde. Herstellingsuitgaven voor materiële vaste activa worden ten laste van het resultaat van het boekjaar genomen, tenzij ze resulteren in een verhoging van het toekomstig economisch nut van de respectievelijke materiële vaste activa, wat hun activering justifi eert. Activa in aanbouw worden afgeschreven vanaf het moment dat de activa beschikbaar zijn voor gebruik. Kapitaalsubsidies worden in de balans gepresenteerd als uitgestelde baten en worden op systematische en rationele basis opgenomen in de resulta-tenrekening als baten over de gebruiksduur van het actief.

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN VAN VASTE ACTIVA

Op elke afsluitdatum gaat de groep na of er aanwijzingen zijn dat een ac-tief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig, wordt een inschatting gemaakt van de rea-liseerbare waarde. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde wordt een bijzonder waardevermindering geboekt om de boekwaarde van het actief terug te brengen tot de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde van een actief wordt gedefi nieerd als de hoogste waarde van de reële waarde min verkoopkosten (uitgaande van een niet ge-dwongen verkoop) of de gebruikswaarde (o.b.v. de actuele waarde van de geschatte toekomstige cashfl ows). De eruit resulterende bijzondere waar-deverminderingen worden ten laste van de resultatenrekening geboekt. Eerder geboekte waardeverminderingen, behoudens op goodwill en voor verkoop beschikbare fi nanciële activa, worden via de resultatenrekening teruggenomen wanneer die niet meer geldig zijn.

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN - VASTGOEDBELEGGINGEN

1. De groepsvennootschap is leasingnemer

Financiële leasing (groepsvennootschap draagt substantieel alle eigen-domsrisico’s en -baten)Bij de aanvang van de leaseperiode worden de activa en verplichtingen in de balans opgenomen aan reële waarde van het geleased actief of indien lager, de contante waarde van de minimale leasebetalingen, zoals bepaald op het tijdstip van de aanvang van de lease. De disconteringsvoet gebruikt bij de berekening van de contante waarde van de minimale leasebetalingen is de impliciete rentevoet van de lease overeenkomst, zo die kan worden bepaald. In het andere geval dient de marginale rentevoet van de leasing-nemer worden gebruikt.

Operationele leasing (voordelen en risico’s blijven substantieel bij de lea-singgever)De leasebetalingen worden opgenomen als lasten op lineaire basis over de leaseperiode, tenzij een andere systematische basis beter het tijdspatroon van de voordelen voor de gebruiker weergeeft.

2. De groepsvennootschap treedt op als leasinggever

Financiële leasing

De fi nanciële leasingcontracten worden in de balans opgenomen onder de lange en korte termijnvorderingen aan de huidige waarde van de toekom-stige leasingbetalingen en de al dan niet gegarandeerde residuwaarde. De gelopen rente wordt in het resultaat genomen, berekend aan de impliciete rentevoet. Acquisitiekosten met betrekking tot leasingcontracten toewijsbaar aan het contract worden gespreid over de looptijd van het contract opgenomen in het resultaat. Acquisitiekosten die niet toewijsbaar zijn aan een contract (supercommissies, bepaalde campagnes) worden onmiddellijk in resultaat genomen.

Operationele leasing

De operationele leasings betreffen leasings die niet kwalifi ceren als een fi nanciële leasing. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen operationele leasings die o.b.v. IAS 17 aan kostprijs worden gewaardeerd en operati-onele leasings die als een vastgoedbelegging worden beschouwd en die o.b.v. IAS 40.33 aan marktwaarde worden gewaardeerd waardoor de waar-deschommelingen in de resultatenrekening zullen opgenomen worden. Het onderscheid tussen beide soorten hangt af van de berekeningswijze van de optie. Indien de aankoopoptie rekening houdt met de marktwaarde dan zal het contract als een vastgoedbelegging gekwalifi ceerd worden. In alle andere gevallen worden deze contracten beschouwd als operationele leasings conform IAS 17.

3. Vastgoedbeleggingen – verhuurde gebouwen

De vastgoedbeleggingen worden aan reële waarde gewaardeerd, waarbij de waardeschommelingen in de resultatenrekening worden verwerkt. Op basis van schattingsverslagen wordt de reële waarde van verhuurde gebou-wen jaarlijks bepaald.

FINANCIELE INSTRUMENTEN

1. Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa

Voor verkoop beschikbare aandelen en effecten worden gewaardeerd aan reële waarde. De reële waardeschommelingen worden in het eigen vermo-gen gerapporteerd, tot verkoop of bijzondere waardevermindering, waarbij de gecumuleerde herwaardering in de resultatenrekening wordt opgeno-men. Wanneer de reële waarde van een fi nancieel actief niet betrouwbaar kan worden bepaald, wordt het gewaardeerd aan kostprijs. Wanneer een daling van de reële waarde van een voor verkoop beschikbaar fi nancieel actief in het eigen vermogen wordt erkend en er objectieve dui-ding van bijzondere waardevermindering aanwezig is, worden de cumu-latieve verliezen die voorheen rechtstreeks in het eigen vermogen werden gerapporteerd, in de resultatenrekening verwerkt.

2. Financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via resultaat

De reële waardeschommelingen van de “fi nanciële activa gewaardeerd aan reële waarde via resultaat”, in het bijzonder ‘private equity deelnemingen’, worden in de resultatenrekening verwerkt.

3. Afgeleide instrumenten

De operationele dochterondernemingen binnen de AvH-groep zijn elk verantwoordelijk voor het beheer van hun risico’s zoals wisselrisico, in-terestrisico, kredietrisico, grondstoffenrisico, etc. De risico’s, die variëren naargelang de sector waarin de dochterondernemingen actief zijn, worden bijgevolg niet centraal beheerd op groepsniveau. De desbetreffende direc-ties rapporteren evenwel aan hun raad van bestuur of auditcomité over hun risico-indekking.Op het niveau van AvH en subholdings worden de (voornamelijk) intrest-risico’s wel centraal beheerd door het AvH Coordination Center. Afgeleide instrumenten worden initieel gewaardeerd tegen kostprijs. Na de initiële erkenning worden deze instrumenten opgenomen in de balans aan hun reële waarde waarbij de wijzigingen in de reële waarde in resultaat worden geboekt tenzij deze instrumenten deel uitmaken van indekkingsverrichtin-gen.

Geconsolideerde jaarrekening90

Kasstroom-indekkingen

De waardeschommelingen van een afgeleid fi nancieel instrument dat vol-doet aan de strikte voorwaarden voor erkenning als kasstroom-indekking worden opgenomen in het eigen vermogen voor het effectieve deel. Het ineffectieve deel wordt rechtstreeks in de resultatenrekening geboekt. De dekkingsresultaten worden van het eigen vermogen naar de resultaten-rekening overgeboekt op het moment dat de gedekte transactie zelf het resultaat beïnvloedt.

Reële-waarde-indekkingen

Waardeschommelingen van een afgeleid instrument dat formeel toegewe-zen werd voor de indekking van de veranderingen in de reële waarde van geboekte activa en passiva, worden uitgedrukt in de resultatenrekening samen met de winsten en de verliezen die voortvloeien uit de herwaarde-ring aan reële waarde van het ingedekte bestanddeel. De waardeschom-melingen van afgeleide fi nanciële instrumenten die niet als reële-waarde- of kasstroom-indekking erkend zijn, worden onmiddellijk in de resultatenre-kening opgenomen.

4. Rentedragende schulden en vorderingen

Financiële schulden en vorderingen worden gewaardeerd tegen geamorti-seerde kostprijs met behulp van de effectieve-rentemethode.

5. Handelsvorderingen en overige vorderingen

Handelsvorderingen en overige vorderingen worden gewaardeerd aan nominale waarde, verminderd met eventuele waardeverminderingen voor oninbare vorderingen.

6. Kas en kasequivalenten

Kas en kasequivalenten, bestaande uit contanten en kortlopende beleggin-gen, worden in de balans opgenomen tegen nominale waarde.

VOORRADEN / ONDERHANDEN PROJECTEN IN OPDRACHT VAN DER-

DEN

Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs (aanschaffi ngs- of vervaar-digingsprijs) volgens de FIFO-methode (fi rst-in, fi rst-out) of tegen de netto realiseerbare waarde wanneer deze lager is. De vervaardigingsprijs omvat alle directe en indirecte kosten die nodig zijn om de goederen tot hun af-werkingsstadium op balansdatum te brengen, wat overeenkomt met de geschatte verkoopprijs in normale omstandigheden, verminderd met de afwerkings-, marketing- & distributiekosten (netto realiseerbare waarde). Onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd vol-gens de ‘Percentage of Completion’ methode, waarbij resultaat erkend wordt a rato van de vooruitgang van de werken. Voorziene verliezen wor-den evenwel onmiddellijk ten laste van het resultaat geboekt.

KAPITAAL EN RESERVES

Kosten die verband houden met een kapitaaltransactie worden in minde-ring van het kapitaal gebracht.

Ingekochte eigen aandelen worden aan aanschaffi ngsprijs in mindering van het eigen vermogen geboekt. Een latere verkoop of vernietiging geeft geen aanleiding tot resultaatsimpact; winsten en verliezen met betrekking tot eigen aandelen worden rechtstreeks in het eigen vermogen geboekt.

OMREKENINGSVERSCHILLEN

Enkelvoudige jaarrekeningen

Transacties in vreemde valuta worden geboekt tegen de wisselkoers die geldt op datum van de transactie. Positieve en negatieve niet-gerealiseerde omrekeningsverschillen, resulterend uit de omrekening van monetaire ac-tiva en passiva aan de slotkoers op balansdatum, worden als opbrengst respectievelijk kost in resultaat genomen.

Geconsolideerde rekeningen

Op basis van de slotkoersmethode worden de activa en passiva van de geconsolideerde dochteronderneming aan slotkoers geconverteerd terwijl de resultatenrekening aan gemiddelde koers wordt verwerkt, wat resulteert in omrekeningsverschillen rechtstreeks vervat in het geconsolideerd eigen vermogen.

VOORZIENINGEN

Indien een onderneming van de groep een (wettelijke of indirecte) verplich-ting heeft tengevolge van een gebeurtenis uit het verleden en het waar-schijnlijk is dat de afwikkeling van deze verplichting zal gepaard gaan met een uitgave en het bedrag van deze verplichting tevens op betrouwbare wijze kan bepaald worden, wordt op balansdatum een voorziening aan-gelegd. Ingeval het verschil tussen de nominale en verdisconteerde waarde mate-rieel is, wordt een voorziening geboekt ten belope van de verdisconteerde waarde van de geschatte uitgaven. De eruit resulterende toename van voor-ziening à rato van de tijd, wordt als intrestlast geboekt.

Herstructurering

Herstructureringsvoorzieningen worden enkel geboekt als de groep for-meel een gedetailleerd herstructureringsplan heeft goedgekeurd en als de geplande herstructurering reeds is aangevangen of de personeelsleden getroffen door de herstructurering erover werden geïnformeerd. Voor kos-ten die betrekking hebben op de normale groepsactiviteiten worden geen voorzieningen aangelegd.

Garanties

Voor garantieverplichtingen op geleverde producten of diensten en opge-leverde werken wordt op basis van statistische informatie uit het verleden een provisie aangelegd.

VOORWAARDELIJKE VORDERINGEN EN VERPLICHTINGEN

Voorwaardelijke vorderingen en verplichtingen worden vermeld in de toe-lichtingen, indien impact van materieel belang.

BELASTINGEN

De belastingen omvatten zowel belastingen op het resultaat als de uit-gestelde belastingen. Beide belastingen worden in de resultatenrekening geboekt behalve wanneer het bestanddelen betreft die deel uitmaken van het eigen vermogen en bijgevolg toegewezen worden aan het eigen ver-mogen.Uitgestelde belastingen worden berekend volgens de balansmethode, toe-gepast op tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van de in de balans opgenomen activa en passiva en hun fi scale waarde. De voornaamste tij-delijke verschillen ontstaan uit verschillende afschrijvingsritmes van mate-riële vaste activa, voorzieningen voor pensioenen en overdraagbare fi scale verliezen.Uitgestelde belastingsverplichtingen worden erkend voor alle belastbare tijdelijke verschillen:• behalve wanneer de uitgestelde belastingverplichting voortvloeit uit de

oorspronkelijke erkenning van goodwill of de initiële boeking van activa en passiva in een transactie die geen bedrijfscombinatie is en die op het moment van de transactie geen invloed heeft op de belastbare winst;

• behalve met betrekking tot investeringen in dochterondernemingen, gemeenschappelijke en geassocieerde ondernemingen, waar de groep bij machte is de datum waarop het tijdelijke verschil zal weggewerkt worden te controleren en niet verwacht wordt dat het tijdelijk verschil in de voorzienbare toekomst zal weggewerkt worden.

Uitgestelde belastingsvorderingen worden geboekt voor de aftrekbare tij-delijke verschillen en op overgedragen recupereerbare belastingskredieten en fi scale verliezen, in de mate dat het waarschijnlijk is dat er belastbare winsten zijn in de nabije toekomst om het belastingsvoordeel te kunnen

91Geconsolideerde jaarrekening

genieten. De boekwaarde van de uitgestelde belastingsvorderingen wordt op elke balansdatum nagezien en verminderd in de mate dat het niet lan-ger waarschijnlijk is dat voldoende belastbare winst beschikbaar zal zijn om alle of een gedeelte van de uitgestelde belastingen te kunnen verrekenen. Uitgestelde belastingsverplichtingen en -vorderingen worden bepaald met behulp van aanslagvoeten die verwacht worden van toepassing te zullen zijn in de jaren dat deze tijdelijke verschillen zullen gerealiseerd of afge-rekend worden, gebaseerd op belastingspercentages die bekrachtigd of bevestigd zijn op de balansdatum.

PERSONEELSBELONINGEN

De personeelsbeloningen omvatten kortetermijnpersoneelsbeloningen, vergoedingen na uitdiensttreding, andere langetermijnpersoneelsbelonin-gen, ontslagvergoedingen en beloningen in de vorm van eigen-vermogens-instrumenten. De personeelsvergoedingen na uitdiensttreding omvatten pensioenplan-nen, levensverzekeringen en verzekeringen voor medische bijstand. Pen-sioenplannen onder vaste bijdrage plannen of te bereiken doel plannen worden verstrekt via afzonderlijke fondsen of verzekeringsplannen. Verder bestaan er nog personeelsbeloningen in de vorm van eigen vermogensin-strumenten.

Pensioenplannen

Plannen met vaste bijdrage (“Defi ned Contribution Plans”)De vaste bijdrage wordt ten laste van de resultatenrekening geboekt van het jaar waarop ze betrekking hebben.

Te bereiken doel plannen (“Defi ned Benefi t Plans”)

De verplichting op balansdatum wordt berekend op basis van de actuele waarde van de pensioenverplichtingen, verhoogd(verlaagd) met de niet-er-kende actuariële winsten(verliezen) en na aftrek van de reële waarde van de pensioenplan-activa alsook de nog niet geboekte kosten voor gepresteerde diensten uit het verleden. Ingeval deze berekening in een positief saldo resulteert, wordt de activering begrensd tot het netto totaal van alle niet in rekening genomen kosten van gepresteerde diensten en contante waarde van om het even welke terugbetaling van het plan of verminderingen van toekomstige bijdragen tot het plan. Bij de introductie van een nieuw plan of bij de verbetering van een bestaand plan, worden de kosten betreffende gepresteerde diensten uit het verleden (of “servicekosten uit het verleden” genoemd) gespreid ten laste genomen tot de voordelen verworven zijn. In de mate dat de pensioenvoordelen reeds onmiddellijk verworven zijn, worden deze kosten onmiddellijk in de resultatenrekening opgenomen. Het bedrag dat in de resultatenrekening wordt opgenomen, bestaat uit de huidige servicekost, de eventuele erkende servicekost van vroegere dienst-jaren, de fi nancieringslast, de verwachte opbrengst van de activa van het plan en de actuariële winsten en verliezen.

Personeelsbeloningen in de vorm van eigen vermogeninstrumenten

Binnen de groep AvH bestaan verschillende aandelenoptieplannen, die aan werknemers het recht geven om AvH aandelen of aandelen van bepaalde dochterondernemingen te kopen tegen een voorafbepaalde prijs. Deze prijs wordt bepaald op moment van toekenning van de opties en is geba-seerd op de marktprijs of de intrinsieke waarde. Tevens zijn op het niveau van bepaalde dochterondernemingen warranten-plannen opgesteld.De prestaties van de begunstigden worden gewaardeerd aan de hand van de reële waarde van de toegekende opties en warranten en als kost in de resultatenrekening erkend op het ogenblik van de geleverde prestaties tij-dens de vestigingsperiode.

ERKENNING VAN OPBRENGSTEN

De opbrengsten worden conform de IFRS-normen erkend, rekening hou-dend met de specifi eke activiteiten van elke sector.

BEEINDIGDE BEDRIJFSACTIVITEITEN

De activa, passiva en netto-resultaten van beëindigde bedrijfsactiviteiten worden afzonderlijk in één rubriek gerapporteerd in de geconsolideerde balans en resultatenrekening. Dezelfde rapportering geldt voor activa en passiva bestemd voor verkoop.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er kunnen zich na balansdatum gebeurtenissen voordoen die bijkomende informatie geven over de fi nanciële situatie van de onderneming op balans-datum (“adjusting events”). Deze informatie laat toe schattingen te verbe-teren en een betere weerspiegeling te geven van de werkelijke toestand op balansdatum. Deze gebeurtenissen vereisen een aanpassing van de balans en het resultaat. Andere gebeurtenissen na balansdatum worden vermeld in de toelichting indien ze een belangrijke impact kunnen hebben.

WINST PER AANDEEL

De groep berekent zowel de basis als de verwaterde winst per aandeel in overeenstemming met IAS 33. De basis winst per aandeel wordt berekend op basis van het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen tijdens de periode. Verwaterde winst per aandeel wordt berekend volgens het ge-middelde aantal uitstaande aandelen tijdens de periode plus het verwa-teringseffect van warranten en aandelenopties uitstaande tijdens de pe-riode.

SEGMENTINFORMATIE

1. Primaire segmentinformatie

AvH is een gediversifi eerde groep actief in volgende kernsectoren:1. Bouw, bagger en concessies met DEME, één van de grootste baggerbe-

drijven ter wereld, Rent-A-Port, Algemene Aannemingen Van Laere, een toonaangevende aannemer in België en de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen.

2. Vastgoed en aanverwante diensten met Leasinvest Real Estate, een ge-noteerde vastgoedbevak, Extensa Group, een belangrijke gronden- en vastgoedontwikkelaar, Cobelguard, een bewakingsgroep en Groupe Financière Duval, actief in de ontwikkeling en exploitatie van vastgoed, vakantie- en rusthuizen in Frankrijk.

3. Financiële diensten met Bank Delen, één van de grootste onafhankelijke privé-vermogensbeheerders in België, Bank J.Van Breda & C°, niche-bank voor de ondernemer en de vrije beroepen in België en de verzeke-ringsgroep Asco-BDM.

4. Private equity met Sofi nim, één van de grootste risicokapitaalverschaf-fers in België, en GIB.

5. De headquarter-activiteiten zitten gebundeld in het 5e segment AvH en subholdings.

2. Secundaire segmentrapportering

De activiteiten van de integraal geconsolideerde vennootschappen con-centreren zich voornamelijk in België-Luxemburg. Extensa investeerde de voorbije jaren in Roemenië, Slowakije en Turkije. AvH stapte in 2008 in de markt van de bouwmaterialen in India via haar 14% belang in Sagar Cements.

NIEUWE EN GEWIJZIGDE IFRS-STANDAARDEN EN IFRIC-INTERPRETATIES

VANAF 2009

De standaarden en interpretaties die van toepassing zijn voor de AvH-groep zijn voornamelijk IFRS 3 “Bedrijfsacquisities”, IFRS 8 “Operationele segmenten” en IFRIC 15 “Overeenkomsten voor de bouw van vastgoed”. De impact van IFRS 8 op de huidige gedetailleerde segmentrapportering zal beperkt zijn.

Geconsolideerde jaarrekening92

Toelichting 2: Dochterondernemingen en gemeenschappelijke dochterondernemingen

1. Integraal geconsolideerde dochterondernemingen

Naam van de dochteronderneming Ondernemings- Maatschappelijke Belangen % Belangen %

nummer zetel 2008 2007

BOUW, BAGGER EN CONCESSIESAlgemene Aannemingen Van Laere 0405.073.285 België 100,00% 100,00%

Anmeco 0458.438.826 België 100,00% 100,00%Groupe Thiran 0425.342.624 België 99,95% 99,95%TPH Van Laere 43.434.858.544 Frankrijk 99,76% 99,76%Van Laere Infrabouw 810.124.282 Nederland 100,00% 100,00%Vandendorpe 0417.029.625 België 90,32% 90,32%Wefi ma 0424.903.055 België 100,00% 100,00%

Nationale Maatschappij der Pijpleidingen 0418.190.556 België 75,00% 75,00% Quinten Matsys 0424.256.125 België 75,00% 75,00% Corepi(1) 1993.2215.066 Luxemburg 75,00% Canal-Re 2008 2214 764. Luxemburg 75,00%

VASTGOED EN AANVERWANTE DIENSTEN

Extensa Group 0425 459 618 België 100,00% 100,00%Citérim 0450.016.058 België 100,00% 100,00%Extensa 0466.333.240 België 100,00% 100,00%Extensa Development (ex-Stevibis) 446.953.135 België 100,00% 100,00%Extensa Land I(2) 0465.058.085 België 100,00%Extensa Land II 0406.211.155 België 100,00% 100,00%Extensa Luxembourg 1999.2229.988 Luxemburg 100,00% 100,00%Extensa Nederland 801.966.607 Nederland 100,00% 100,00%Extensa Participations I 2004.2421.120 Luxemburg 100,00% 100,00%Extensa Participations II 2004.2421.090 Luxemburg 100,00% 100,00%Extensa Romania J40.24053.2007 Roemenië 100,00% 100,00%Extensa Slovakia 36.281.441 Slowakije 100,00% 100,00%Grossfeld Immobilière 2001.2234.458 Luxemburg 100,00% 100,00%Implant 0434.171.208 België 100,00% 100,00%Kinna Finance(3) 0465.054.523 België 100,00%Kinna I 0465.054.721 België 100,00% 100,00%Kinna II 0465.054.919 België 100,00% 100,00%Leasinvest Finance 0461.340.215 België 100,00% 100,00%Leasinvest Real Estate Management 0466.164.776 België 100,00% 100,00%Metropool 2000(2) 0444.461.225 België 100,00%UPO Invest 0473.705.438 België 100,00% 100,00%Vilvolease 0456.964.525 België 100,00% 100,00%

Leasinvest Real Estate(4) 0436.323.915 België 30,01% 30,01%Leasinvest Services 0878.901.063 België 29,71% 29,71%Leasinvest Immo Lux 1991.8500.012 Luxemburg 30,01% 28,87%Leasinvest Immo Lux Conseil 1991.4000.036 Luxemburg 30,01% 30,01%Zebra Trading(5) 0424.903.946 België 30,01% Alm Distri(5) 0475.333.157 België 30,01%

FINANCIËLE DIENSTEN

Bank J.Van Breda & C°(6) 0404.055.577 België 78,75% 75,00%Van Breda Car Finance 0475.277.432 België 78,75% 75,00%Beherman Vehicle Supply 0473.162.535 België 63,00% 60,00%Beherman Vehicle Finance NV (in vereffening) 0473.376.232 België 63,00% 60,00%Station Zuid 0454.664.041 België 78,75% 75,00%Fracav 0449.881.545 België 78,75% 75,00%

Finaxis(6) 0462.955.363 België 78,75% 75,00%

(1) NMP verkocht eind 2008 haar participatie in Corepi.(2) Deze vennootschappen worden aan historische vermogensmutatiewaarde opgenomen, wegens te verwaarlozen activiteiten.(3) De participatie in Kinna Finance (Kinesis-project in Evere) werd verkocht in 2008.(4) De controle over Leasinvest Real Estate vloeit voort uit de aandeelhoudersovereenkomst tussen Extensa en Axa Belgium.(5) Begin 2008 investeerde Leasinvest Real Estate in opslagruimten gelegen in de Antwerpse regio.(6) Het belang in Finaxis werd (indirect) verhoogd van 75% tot 78,75% via de overname van 15% in Promofi .

93Geconsolideerde jaarrekening

Toelichting 2: Dochterondernemingen en gemeenschappelijke dochterondernemingen (vervolg)

1. Integraal geconsolideerde dochterondernemingen (vervolg)

Naam van de dochteronderneming Ondernemings- Maatschappelijke Belangen % Belangen %

nummer zetel 2008 2007

PRIVATE EQUITY

Sofi nim 0434.330.168 België 74,00% 74,00%Sofi nim Luxemburg 2003.2218.661 Luxemburg 74,00% 74,00%Mabeco 0428.604.101 België 74,00% 74,00%

SUBHOLDINGS AvHAnfi ma 0426.265.213 België 100,00% 100,00%Anima Care 0469.969.453 België 100,00% 100,00%AvH Coordination Center 0429.810.463 België 99,99% 99,68%AvH Resources India(7) U74300DL2001PTC111685 India 100,00% Avafi n-Re(8) 1991.2210.289 Luxemburg 100,00%Brinvest 0431.697.411 België 99,99% 98,71%NIM 0403.232.661 België 100,00% 100,00%Profi molux 1992.2213.650 Luxemburg 100,00% 100,00%Protalux 1991.4015.963 Luxemburg 100,00% 100,00%

(7) AvH Resources India (ex Brand Strat Consulting Pvt. Ltd) houdt een 14% belang in Sagar Cements (India) aan en wordt vanaf 2008 integraal geconsolideerd.(8) Eind 2008 verkocht AvH haar belang in Avafi n-Re.

Geconsolideerde jaarrekening94

Toelichting 2: Dochterondernemingen en gemeenschappelijke dochterondernemingen (vervolg)

2. Gemeenschappelijke dochterondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode is toegepast

(5 1.000) Onder- Maatschap- Belangen % Belangen % Totaal Totaal Omzet Netto-

nemings- pelijke 2008 2007 activa verplich- resultaat

Naam van de dochteronderneming nummer zetel tingen

BOUW, BAGGER EN CONCESSIES

D.E.M.E. 0400.473.705 België 50,00% 50,00% 1.788.679 1.289.070 1.508.776 114.827

Rent-A-Port 0885.565.854 België 45,00% 45,00% 17.118 11.669 5.876 3.013

Nationale Maatschappij der PijpleidingenCorenox(1) 0444.375.608 België 37,50% Napro 0437.272.139 België 37,50% 37,50% 548 5 199 134Nitraco 0450.334.376 België 37,50% 37,50% 9.687 7.681 1.503 248

VASTGOED EN AANVERWANTE DIENSTEN

Extensa GroupCBS-Invest(2) 0879.569.868 België 50,00% 16.877 11.545 5.201 -49Exparom I(3) 343.081.70 Nederland 50,00% 7.530 7.451 -71Exparom II(3) 343.081.66 Nederland 50,00% 3.381 3.332 -51Extensa Istanbul 566454 / 514036 Turkije 50,00% 50,00% 4.938 6.172 -1.351Extensa Land I(4) 0465.058.085 België 100,00% 347 822 -67Metropool 2000(4) 0444.461.225 België 100,00% 1.962 4 83Leasinvest Development(4) 0405.767.232 België 100,00% 100,00% 200 574 -48Project T&T 0476.392.437 België 50,00% 50,00% 53.252 51.818 734 -855T&T Koninklijk Pakhuis 0863.090.162 België 50,00% 50,00% 87.211 59.444 5.069 6.480T&T Openbaar Pakhuis 0863.093.924 België 50,00% 50,00% 20.783 13.689 2.552 1.591T&T Parking 0863.091.251 België 50,00% 50,00% 7.781 5.404 476 461T&T Tréfonds 0807.286.854 België 50,00% 2.152 1.960 -9Top Development 35 899 140 Slowakije 50,00% 17.775 7.646 3.008 922

FINANCIELE DIENSTEN

Asco 0404.454.168 België 50,00% 50,00% 37.754 28.283 20.011 -2.471

B.D.M 0404.458.128 België 50,00% 50,00% 18.422 17.821 48.972 65

Bruns ten Brink 033.174.736 Nederland 50,00% 50,00% 2.942 2.813 25.450 -722

Delen Investments(5) 0423.804.777 België 78,75% 75,00% 1.703.250 1.421.990 104.485 32.469

PRIVATE EQUITY

Financière Flo 39.349.570.937 Frankrijk 33,00% 33,00% 103.421 71.021 0 134Groupe Flo 09.349.763.375 Frankrijk 23,29% 23,37% 419.127 322.260 389.525 -38.400

Financière Trasys 0881.214.910 België 41,39% 45,97% 33.012 19.241 0 1.695Trasys 0429.117.706 België 41,39% 45,97% 29.578 19.762 71.594 3.531

SUBHOLDINGS AvH

GIB-subgroep 0404.869.783 België 50,00% 50,00% 64.883 5.454 0 607

Sipef(6)(7) 0404.491.285 België 19,66% 19,55% 311.417 64.277 279.402 58.765

Henschel Engineering 0404.002.030 België 50,00% 50,00% 47.863 21.968 78.573 3.789

Telemond Holding 0893.552.617 België 50,00% 5.380 4.070 3.461 295

Sagar Cements(8) L26942AP1981- India 14,02% 4.955 3.058 1.804 218 PLC002887

(1) NMP verkocht haar 50% participatie in Corenox aan Air Liquide.(2) CBS-Invest zal instaan voor de bouw van 3.677 m2 retail, 49 appartementen en een ondergrondse parking in Roeselare.(3) De Exparom-vennootschappen werden opgericht in het kader van vastgoedontwikkelingsprojecten in Roemenië.(4) Deze vennootschappen worden aan historische vermogensmutatiewaarde opgenomen, wegens te verwaarlozen activiteiten.(5) Het belang in Finaxis werd (indirect) verhoogd van 75% tot 78,75% via de overname van 15% in Promofi , waardoor AvH 78,75% aanhoudt van de commanditaire vennoot-

schap op aandelen Delen Investments. (6) De aandeelhoudersovereenkomst tussen de familie Baron Bracht en AvH, afgesloten op 12 februari 2007, resulteert in een gezamenlijke controle van Sipef.(7) Cijfers Sipef in ‘000 USD. (8) AvH investeert in de markt van de bouwmaterialen in India via haar 14% belang in Sagar Cements. Cijfers Sagar Cements 9 maand 2008 in (‘000) INR.

IAS 31 biedt de keuzemogelijkheid om gemeenschappelijke dochterondernemingen in de geconsolideerde rekeningen op te nemen volgens de proportionele conso-lidatie- of de alternatieve vermogensmutatiemethode. AvH opteert voor de vermogensmutatiemethode. De co-controles vloeien voort uit de bestaande aandeelhoudersstructuren of -overeenkomsten.

95Geconsolideerde jaarrekening

Toelichting 2: Dochterondernemingen en gemeenschappelijke dochterondernemingen (vervolg)

3. Belangrijkste dochterondernemingen en gemeenschappelijke dochterondernemingen die niet zijn opgenomen in de consolidatiekring

(5 1.000) Onder- Maatschap- Belangen % Reden van Totaal Totaal Omzet Netto-

nemings- pelijke 2008 niet- activa verplich- resultaat

nummer zetel opname in tingen

Naam van de dochteronderneming consolidatie

BOUW, BAGGER EN CONCESSIES

Algemene Aannemingen Van LaereVKV Gmbh 191 812 827 Duitsland 50,00% (1) 62 3 0 -16VLK Gmbh 163 826 669 Duitsland 50,00% (1) 277 54 0 3S.C.I. De la Vallee 4384665881 Frankrijk 100,00% (1) 406 333 82 56

VASTGOED EN AANVERWANTE DIENSTEN

Extensa GroupBeekbaarimo 19.992.223.718 Luxemburg 50,00% (1) 258 59 0 -11DPI 0890.090.410 België 50,00% (1) 56 0 0 -6Extensa 1 36 654 116 Slowakije 100,00% (1) 12 19 0 -5

FINANCIELE DIENSTEN

Asco Life 0475.402.641 België 75,75% (1) 44.109 40.501 6.556 -641

SUBHOLDINGS AvH

Belcadi 0033.38.885 Nederland 72,00% (1) 1 395 0 -6BOS 0422.609.402 België 100,00% (1) 293 1 0 10Cruiser 0060.52.113 Nederland 100,00% (1) 1 143 0 -4GNR(2) Antillen 100,00% (1) 75 15 0 -5InTouch Telecom Europe Nederland 50,00% (1) 1.529 241 0 53Vlaamse Beleggingen 0082.92.942 Nederland 100,00% (1) 607 5.155 0 -343

(1) Investering van te verwaarlozen betekenis.(2) Cijfers GNR in 1000 USD.

Toelichting 3: Geassocieerde deelnemingen

1. Geassocieerde deelnemingen waarop de vermogensmutatiemethode is toegepast

(5 1.000) Onder- Maatschap- Belangen % Belangen % Totaal Totaal Omzet Netto-

nemings- pelijke 2008 2007 activa verplich- resultaat

Naam van de geassocieerde deelneming nummer zetel tingen

BOUW, BAGGER EN CONCESSIES

Algemene Aannemingen Van LaereLighthouse Parkings 0875.441.034 België 33,33% 33,33% 3.930 1.535 1.104 34

Nationale Maatschappij der PijpleidingenBelgian Pipe Control 0446.109.037 België 18,75% 18,75% 309 147 485 4

VASTGOED EN AANVERWANTE DIENSTEN

Extensa GroupFDC Deva 341 41 084 Nederland 20,00% 20,00% 9.524 46 0 84FDC Focsani 201 28 317 Nederland 20,00% 20,00% 9.075 375 0 34Grossfeld PAP 2005.2205.809 Luxemburg 25,00% 25,00% 31.816 34.279 0 -697Immobiliere Espace Kirchberg B B77.989 Luxemburg 10,00%

Cobelguard 0448.564.424 België 39,60% 40,00% 17.947 11.490 46.624 1.914

Financière Duval(1) 401.922.497 Frankrijk 30,00% 20,82% 442.536 363.044 401.089 5.814

FINANCIELE DIENSTEN

Bank J.Van Breda & C°Finauto 0464.646.232 België 39,38% 37,50% 903 685 501 -9Antwerpse Financiële

Handelsmaatschappij 0418.759.886 België 39,38% 37,50% 314 189 175 108Financieringsmaatschappij Defi nco 0415.155.644 België 39,38% 37,50% 190 14 35 25Necadis Credit 0412.639.384 België 39,38% 37,50% 154 2 7 5Informatica J. Van Breda & C° 0427.908.174 België 31,50% 30,00% 3.834 2.674 7.060 2

Promofi 1998 2205 878 Luxemburg 15,00% 54.203 33 0 449

(1) Uitoefening warrants Groupe Financière Duval waardoor belangen% is toegenomen van 20,8% tot 30%.

Geconsolideerde jaarrekening96

Toelichting 3: Geassocieerde deelnemingen (vervolg)

2. Geassocieerde deelnemingen waarop geen vermogensmutatiemethode is toegepast

(5 1.000) Onder- Maatschap- Belangen % Reden van Totaal Totaal Omzet Netto-

nemings- pelijke 2008 niet- activa verplich- resultaat

nummer zetel opname in tingen

Naam van de geassocieerde deelneming consolidatie

BOUW, BAGGER EN CONCESSIES

Algemene Aannemingen Van LaereProffund 0475.296.317 België 33,33% (1) 5.822 3.323 6.065 115

VASTGOED EN AANVERWANTE DIENSTEN

Extensa GroupBel Rom Patru J40.9114.26052008 Roemenië 20,00% (2) 19.155 12.789 0 0Bel Rom Sapte J40.9153.27052008 Roemenië 20,00% (2) 42.449 40.045 0 0

SUBHOLDINGS AvH

Belgian Media Holding 0446.404.787 België 49,99% (1) 59 4 0 -6Nivelinvest 0430.636.943 België 25,00% (1) 31.105 23.482 843 221Koffi e F. Rombouts 0404850185 België 20,00% (3) 85.658 60.825 122.042 3.352

(1) Investering van te verwaarlozen betekenis.(2) Recente investering. (3) AvH heeft geen vertegenwoordiger in de bestuursorganen van Koffi e F. Rombouts en oefent bijgevolg geen invloed van betekenis uit. Cijfers van het boekjaar 2007.

97Geconsolideerde jaarrekening

Leasinvest Real Estate verwierf 100% van twee vennootschappen (Zebra Trading en Alm Distri) die eigenaar zijn van een opslag- en distributiesite in Wommelgem van bijna 28.000 m2 (inclusief 4.200 m2 kantoren), twee opslagmagazijnen van in totaal 13.000 m2 gelegen in de transportzone Meer en een winkelpand van 4.800 m2 te Merksem.

Deze 2 vennootschappen hebben bijgedragen tot het resultaat vanaf 1 maart 2008, hetzij 10 maanden. De contributie tot het geconsolideerd netto resultaat van het boekjaar 2008 bedroeg 0,4 miljoen euro (0,1 miljoen euro – deel AvH). Indien de vennootschappen waren opgenomen in de consolidatie vanaf 1 januari 2008, zou de bijdrage tot het netto resultaat 0,7 miljoen euro (0,2 miljoen euro – deel AvH) hebben bedragen. Op jaarbasis realiseren de vennootschappen een huuromzet van 1,6 miljoen euro.

Op de avenue Monterey 35, één van de belangrijkste straten in het centrum van Luxemburg, werd een ruwbouw van het kantoorproject ‘Montimmo’ verworven. Het project omvat 1.585 m2 kantoorruimte en 15 ondergrondse parkeerplaatsen. Montimmo SA is opgenomen in de consolidatie sinds 30 juni 2008. De bijdrage van de vennootschap tot het resultaat is nihil, aangezien de vennootschap als enig actief een kantorenproject heeft. De vennootschap werd in oktober 2008 gefuseerd met Leasinvest Immo Lux, een 100% dochtervennootschap van LRE.

De bedrijfsacquisities van 2007 betroffen voornamelijk de overname door Bank J.Van Breda & C° van de klantenportefeuille van zelfstandige binnenvaartondernemers (ex-Creditmar).

AvH en NMP verkochten eind 2008 hun participatie Avafi n-Re respectievelijk Corepi.De overdracht in 2007 betrof de verkoop van het Franse V.P.N. door Van Laere.

We verwijzen tevens naar de cashfl ow statement op pagina 102.

Toelichting 4: Bedrijfsacquisities en -verkopen

(5 1.000) 2008 2007

BEDRIJFSACQUISITIES

Vaste activa 34.158 85.006Vlottende activa 599 15.754Totaal activa 34.757 100.760

Eigen vermogen - deel groep -24.203 -61.316Langlopende verplichtingen -4.353 -6.772Kortlopende verplichtingen -6.201 -32.672Totaal van het eigen vermogen en verplichtingen -34.757 -100.760

Totale activa 34.757 100.760Totale verplichtingen -10.554 -39.444Netto actief 24.203 61.316

Netto goodwill 882 3.102Aankoopprijs 25.085 64.418

(5 1.000) 2008 2007

OVERDRACHT VAN INTEGRAAL GECONSOLIDEERDE ONDERNEMINGEN

Vaste activa 0 179Vlottende activa 38.891 4.549Totaal activa 38.891 4.728

Eigen vermogen - deel groep -26.721 -1.318Minderheidsbelang 0 -451Langlopende verplichtingen -10.925 -165Kortlopende verplichtingen -1.244 -2.794Totaal van het eigen vermogen en verplichtingen -38.891 -4.728

Totale activa 38.891 4.728Totale verplichtingen -12.170 -2.959Netto actief 26.721 1.769

Netto actief - deel AvH 26.721 1.318Netto goodwill 0 559Gerealiseerde meerwaarde (minwaarde) op verkoop 6.415 60Verkoopprijs 33.137 1.937

Geconsolideerde jaarrekening98

Toelichting 5: Segmentinformatie - Resultatenrekening 2008

(5 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5

Bouw, Vastgoed Financiële Private AvH en Eliminaties TOTAAL

bagger & en aan- diensten Equity sub- tussen 2008

concessies verwante holdings segmenten

Primaire segmentinformatie diensten

Bedrijfsopbrengsten 159.025 70.597 178.255 8 4.282 -2.211 409.956Verrichting van diensten 13.548 2.790 -1.011 15.328Leasingopbrengsten 2.066 8.455 10.521Vastgoedopbrengsten 54.461 54.461Rente-opbrengsten bancaire activiteiten 143.755 143.755Ontvangen provisies bancaire diensten 24.409 24.409Opbrengsten uit onderhanden projecten 136.370 9.004 145.374Overige bedrijfsopbrengsten 9.106 5.066 1.636 8 1.492 -1.200 16.108

Overige exploitatiebaten 22 362 63 9.276 12.671 -4.165 18.229Rente op vorderingen fi nanciële vaste activa 3.130 2.565 -2.082 3.613Dividenden 22 362 63 6.013 7.941 14.401Overige exploitatiebaten 133 2.165 -2.083 214

Exploitatielasten (-) -152.932 -41.091 -159.578 -5.070 -57.803 4.295 -412.180Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen (-) -87.091 -10.880 -97.971Voorraadwijziging handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (-) 1.690 -12.848 -11.157Rentelasten Bank J.Van Breda & C° (-) -107.450 -107.450Personeelslasten (-) -27.042 -2.958 -28.865 -2.849 -61.714Afschrijvingen (-) -3.600 -603 -2.255 -23 -665 -7.146Bijzondere waardeverminderingsverliezen (-) -1.842 -128 -4.248 -45.944 -52.162Overige exploitatielasten (-) -35.196 -14.428 -16.924 -5.197 -8.345 4.295 -75.796Voorzieningen 150 753 164 150 1.217

Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 6.114 29.868 18.740 4.213 -40.851 -2.082 16.004

Winst (verlies) op activa/passiva gewaardeerd aan reële waarde via resultatenrekening 3.135 -2.335 9.484 -27 10.257

Private equity 9.484 9.484Financiële activa voor handelsdoeleinden 294 294Vastgoedbeleggingen 6.791 6.791Afgeleide fi nanciële instrumenten -3.656 -2.629 -27 -6.312

Winst (verlies) op de overdracht van activa 12.096 -4.393 -381 23.197 9.205 39.724Gerealiseerde meer(min)waarde op

immateriële en materiële vaste activa 101 -2 8 106Gerealiseerde meer(min)waarde op vastgoedbeleggingen -13 -13Gerealiseerde meer(min)waarde op fi nanciële vaste activa 11.995 -4.380 1 14.074 3.629 25.319Gerealiseerde meer(min)waarde op andere activa -380 9.123 5.569 14.312

Financieringsopbrengsten 2.625 4.256 15.258 621 4.333 -1.806 25.287Renteopbrengsten 2.571 1.335 15.258 592 4.313 -1.806 22.263Diverse fi nanciële opbrengsten 53 2.921 30 21 3.025

Financieringslasten (-) -1.215 -16.806 -5.163 -331 -4.661 3.888 -24.288Rentelasten (-) -1.052 -16.566 -5.163 -263 -3.665 3.888 -22.820Diverse fi nanciële lasten (-) -163 -240 -68 -996 -1.467

Aandeel in de winst (verlies) van de ondernemingenwaarop vermogensmutatie is toegepast 58.836 5.700 31.216 -9.260 10.067 96.559

Overige niet-exploitatiebaten 260 791 2 725 1.777

Overige niet-exploitatielasten (-) -1.006 -1.006

Winst (verlies) vóór belasting 78.716 21.545 57.335 27.927 -21.208 0 164.315

Winstbelastingen -2.010 984 -7.542 -1.096 -9.664Uitgestelde belastingen -211 2.924 1.173 786 4.672Belastingen -1.799 -1.940 -8.715 -1.882 -14.336

Winst (verlies) na belasting uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 76.706 22.529 49.793 27.927 -22.304 0 154.651

Winst (verlies) na belasting uit bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd 0

Winst (verlies) van het boekjaar 76.706 22.529 49.793 27.927 -22.304 0 154.650Aandeel van het minderheidsbelang 3.900 15.037 11.433 9.675 46 40.092Aandeel van de groep 72.805 7.491 38.360 18.251 -22.350 114.558

99Geconsolideerde jaarrekening

Bouw, bagger & concessies: bijdrage tot groepsresultaat AvH: 72,8 miljoen euro

DEME (AvH 50%) levert met 57,4 miljoen euro de grootste bijdrage. De bij-drage van DEME wordt opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode omdat DEME een deelneming is waarover AvH een gedeelde controle uit-oefent. De volledige resultaatsbijdrage van DEME is bijgevolg gegroepeerd onder de lijn ‘aandeel in de winst (verlies) van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast.’ Wij verwijzen naar pagina 36 van dit verslag voor commentaren omtrent de gang van zaken bij DEME.

Rent-A-Port (AvH 45%) focust op internationale havengerelateerde conces-sies en engineering-projecten en is actief in onder andere India, Vietnam, Congo, Liberia en Nigeria. Rent-A-Port wordt eveneens opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode.

De geconsolideerde rekeningen van Algemene Aannemingen Van Laere (AvH 100%) en van Nationale Maatschappij der Pijpleidingen (AvH 75%) worden integraal geconsolideerd. De groep Van Laere sluit 2008 af met een winst van 2,4 miljoen euro. NMP realiseerde een opmerkelijk resultaat van 15,5 miljoen euro (deel AvH : 11,6 miljoen euro) dankzij 12 miljoen euro meerwaarde op de verkoop van haar deelneming in Corenox aan Air Liquide en van haar deelneming in Corepi.

Vastgoed en aanverwante diensten: bijdrage tot groepsresultaat van AvH:

7,5 miljoen euro

De vastgoedbevak Leasinvest Real Estate - LRE (AvH 30,01%) valt, op basis van de aandeelhoudersovereenkomst tussen Axa Belgium en Extensa, on-der de exclusieve controlebevoegdheid van Extensa en wordt bijgevolg sinds eind 2006 integraal opgenomen in consolidatie (voorheen verwerkt volgens vermogensmutatiemethode).

LRE realiseerde in 2008 een stijgend vastgoedresultaat op een stabiele, kwa-liteitsvolle portefeuille. Het netto-resultaat daalde echter van 33,4 miljoen euro naar 20,9 miljoen euro ten gevolge van beperktere (herwaardings)-meerwaarden en de impact van de “mark to market” waardering van rente-indekkingen. Hierdoor daalde de bijdrage tot het AvH-groepsresultaat tot 6,4 miljoen euro (t.o.v. 9,8 miljoen euro in 2007).

Extensa (AvH 100%, projectontwikkeling) kende een moeilijker jaar, waarbij reeds een vertraging in de verkoop van ontwikkelingsprojecten werd ervaren. De grondontwikkelingsactiviteiten in België droegen recurrent 4,3 miljoen euro bij tot het resultaat. De vertraging in de realisatie van de vastgoedpro-jecten in Roemenië en Istanbul en uitzonderlijke kosten verbonden aan ga-ranties met betrekking tot het in 2007 verkochte Targu Mures project (-4,4 miljoen euro) en de verkoop van het Kinesis-project (-3,2 miljoen euro) in Brussel verklaren in belangrijke mate de daling van de resultaten van Extensa (-1,7 miljoen euro vs 15,2 miljoen euro in 2007).

Cobelguard (AvH 40%) en Groupe Financière Duval (30%) worden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode.

Cobelguard realiseerde in 2008 alweer een sterke groei van haar omzet met 16% tot 46,6 miljoen euro en een stijging van haar operationele winst met 25% tot 3,7 miljoen euro.

Groupe Financière Duval, waarin AvH in juni 2008 haar participatie verhoog-de van 21% naar 30%, realiseerde een belangrijke stijging van haar omzet (+50% tot 401 miljoen euro) en van haar operationele cash fl ow (+12% tot 29,5 miljoen euro). Gestegen afschrijvingen en interestlasten deden het net-toresultaat evenwel dalen tot 5,8 miljoen euro (7,5 miljoen euro in 2007).

Financiële diensten: bijdrage tot groepsresultaat van AvH: 38,4 miljoen euro

De Finaxis groep (AvH 78,75%) waarin de bijdragen van de bankgroepen Bank Delen en Bank J.Van Breda & C° zijn opgenomen, vertegenwoordigt het leeuwenaandeel van het segment “fi nanciële diensten”. In 2008 heeft AvH, via een deelneming van 15% in Promofi , haar belangenpercentage in

Finaxis (en dus onrechtstreeks in Bank Delen en in Bank J.Van Breda & C°) verhoogd van 75% tot 78,75%. Deze verhoging werd toegepast vanaf het 2e kwartaal 2008.

Bank J.Van Breda & C° wordt, via Finaxis, integraal geconsolideerd terwijl de resultaten van Delen Investments verwerkt worden via vermogensmutatie.

Het geconsolideerde bankproduct van Bank J.Van Breda & C° bleef nagenoeg stabiel op 79,9 miljoen euro (versus 81,5 miljoen euro over 2007), waarbij de volumestijgingen zich vooralsnog niet vertaalden in renteresultaten omwille van de inverse rentecurve in 2008. Het nettoresultaat daalde echter met 8% tot 20,6 miljoen euro (22,4 miljoen euro over 2007) ten gevolge van min-waarden op indekkingsinstrumenten en de stijging van de provisies voor kredietverliezen.

De volatiele fi nanciële markten en de beperkte beleggingsopportuniteiten re-sulteerden in een daling van de nettowinst van Bank Delen met 12% tot 32,5 miljoen euro (36,7 miljoen euro in 2007). De toevertrouwde activa eindigden op 10.343 miljoen euro (versus 12.126 miljoen euro eind 2007). Rekening houdend met het neerwaarts beurseffect impliceert deze evolutie een belang-rijke netto aangroei van nieuwe toevertrouwde activa, in lijn met het record van 2007.

De verzekeringsgroep BDM-Asco wordt eveneens opgenomen via vermo-gensmutatie.

Private equity: bijdrage tot groepsresultaat van AvH: 18,3 miljoen euro

AvH is actief in ‘private equity’ via Sofi nim (minderheidsdeelneming van 26% in handen van NPM-Capital) enerzijds, en via GIB (gezamenlijke deel-neming met de Nationale Portefeuille Maatschappij) anderzijds. GIB en de participaties die via GIB worden aangehouden (Groupe Flo en Trasys), worden verwerkt via de vermogensmutatiemethode. De deelnemingen in de private equity portefeuille van Sofi nim worden gewaardeerd aan “fair value”. De schommelingen in “fair value” worden in het resultaat opgenomen onder de rubriek “Private Equity”.

De ‘Private Equity’ activiteit heeft over 2008 aanzienlijk minder bijgedragen (18,3 miljoen euro) dan over 2007 (65,3 miljoen euro), als gevolg van de im-pact van de economische vertraging in het vierde kwartaal, de impairments bij Groupe Flo (11,4 miljoen euro, deel AvH) en bij Distriplus (5,9 miljoen euro, deel AvH) en lagere gerealiseerde meerwaarden. Binnen de Private Equity portefeuile werden 10,4 miljoen euro meerwaarden (deel AvH) gere-aliseerd, waarvan 5,4 miljoen euro op de verkoop van het belang in Arcomet en 5 miljoen euro op Oleon Holding/Biodiesel. De verkoop van de aandelen SES leverde een meerwaarde van 6,8 miljoen euro op.

AvH en subholdings: bijdrage tot groepsresultaat: - 22,4 miljoen euro

Naast de opbrengsten en kosten die samenhangen met het beheer van de deelnemingen en van de thesauriepositie van AvH en subholdings, bevat dit segment ook de resultaten van Sipef (19,7%), Henschel/Telemond (50%) en Sagar Cements (14%) die worden opgenomen via de vermogensmuta-tiemethode.

De bijdrage van AvH & subholdings was in 2008 36,0 miljoen euro nega-tief, omwille van 44 miljoen euro waardevermindering op de aandelenpositie Fortis. In 2007 was de holdingbijdrage nog 34,3 miljoen euro, ondermeer dankzij 19,2 miljoen euro terugname van GIB-voorzieningen. In 2008 werden enkele kleinere belangen (Avafi n-Re en IBF) alsook een deel van de aandelen KBC en Telenet verkocht.

De participaties opgenomen volgens de vermogensmutatie droegen voor 9,9 miljoen euro bij, waarbij Sipef de grootste bijdrage leverde (7,8 miljoen euro), dankzij erg goede marktprijzen voor palmolie, rubber en thee. Via een 14% participatie in de beursgenoteerde groep Sagar Cements Ltd zette AvH een eerste stap op de markt van de bouwmaterialen in Indië.

Commentaar bij de segmentinformatie - Resultatenrekening 2008

Geconsolideerde jaarrekening100

Toelichting 5: Segmentinformatie - Activa 2008

(5 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5

Bouw, Vastgoed Financiële Private AvH en Eliminaties TOTAAL

bagger & en aan- diensten Equity sub- tussen 2008

concessies verwante holdings segmenten

Primaire segmentinformatie diensten

I. VASTE ACTIVA 293.930 688.202 1.740.443 389.818 276.307 -34.900 3.353.800

Immateriële vaste activa 19 142 995 28 1.185

Goodwill 1.928 145 3.523 135.078 140.675

Materiële vaste activa 28.246 36.616 29.944 66 13.888 108.761

Vastgoedbeleggingen 2.749 548.299 551.048

Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast 258.399 86.517 290.942 26.277 64.322 726.457

Financiële vaste activa 1.958 609 747 363.475 60.074 -34.900 391.963Private equity deelnemingen 321.741 321.741Voor verkoop beschikbare fi nanciële vaste activa 463 604 719 20.262 22.048Vorderingen en borgtochten 1.495 5 28 41.733 39.813 -34.900 48.174

Afdekkingsinstrumenten op meer dan één jaar 249 5.894 6.143

Vorderingen op meer dan één jaar 382 11.585 76.208 500 88.676Vorderingen uit fi nanciële lease 10.880 76.208 87.088Overige vorderingen 382 705 500 1.587

Uitgestelde belastingvorderingen 248 4.039 4.415 2.417 11.119

Banken - vorderingen kredietsinstellingen &cliënten op meer dan één jaar 1.327.775 1.327.775

II. VLOTTENDE ACTIVA 120.127 93.831 1.494.248 73.815 134.866 -51.089 1.865.798

Voorraden 2.788 18.766 21.553

Bedrag verschuldigd door klanten voor onderhanden projecten 5.731 3.519 9.250

Geldbeleggingen 8.811 482.955 2.774 36.385 530.924Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa 8.811 471.949 2.774 36.385 519.918Financiële activa behorend tot de

handelsportefeuille (trading) 11.006 11.006

Afdekkingsinstrumenten op ten hoogste één jaar 2.976 2.976

Vorderingen op ten hoogste één jaar 79.303 40.508 44.012 50.212 14.439 -49.481 178.992Handelsvorderingen 37.990 10.009 1.997 -1.170 48.825Vorderingen uit fi nanciële lease 555 34.325 34.880Overige vorderingen 41.313 29.945 9.687 50.212 12.442 -48.311 95.288

Terug te vorderen belastingen 368 578 1.322 429 3.218 5.915

Banken - vorderingen kredietsinstellingen & cliënten op ten hoogste één jaar 784.097 784.097

Geldmiddelen en kasequivalenten 31.510 20.745 155.617 18.440 78.814 305.126Termijndeposito’s tot drie maand 22.486 18.365 77.649 118.499Liquide middelen 9.024 20.745 155.617 75 1.165 186.626

Overlopende rekeningen 427 904 23.269 1.961 2.011 -1.608 26.964

III. ACTIVA BESTEMD VOOR VERKOOP 0

TOTAAL DER ACTIVA 414.056 782.033 3.234.691 463.634 411.173 -85.989 5.219.598

(5 1.000) Bouw, Vastgoed Financiële Private Sipef, Eliminaties TOTAAL

bagger & en aan- diensten Equity Henschel tussen 2008

concessies verwante & AvH en segmenten

Secundaire segmentinformatie - Proforma omzet diensten subholdings

Omzet lidstaten van de Europese Unie 417.388 204.321 288.030 985.825 62.077 -1.070 1.956.571Overige landen binnen Europa 19.236 4.893 40.124 64.253Landen buiten Europa 470.327 129.230 19.093 618.650

TOTAAL 906.951 204.321 292.923 1.155.179 81.169 -1.070 2.639.474

De proforma omzet bevat de omzet van alle participaties aangehouden door de AvH-groep en wijkt dus af van de omzet zoals gerapporteerd in de wettelijke IFRS consolidatie, die is opgemaakt op basis van de op pagina 92 t.e.m. 96 gerapporteerde consolidatiekring. In deze proforma voorstelling worden alle (exclusieve) con-trole-belangen integraal verwerkt, en de overige belangen proportioneel.

101Geconsolideerde jaarrekening

Toelichting 5: Segmentinformatie - Eigen vermogen en verplichtingen 2008

(5 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5

Bouw, Vastgoed Financiële Private AvH en Eliminaties TOTAAL

bagger & en aan- diensten Equity sub- tussen 2008

concessies verwante holdings segmenten

Primaire segmentinformatie diensten

I. TOTAAL EIGEN VERMOGEN 340.498 339.715 480.083 454.758 311.055 1.926.109

Eigen vermogen - deel groep 327.892 154.945 379.926 343.344 311.040 1.517.147

Geplaatst kapitaal 113.907 113.907Aandelenkapitaal 2.295 2.295Agio 111.612 111.612

Geconsolideerde reserves 331.991 154.908 383.439 342.838 215.766 1.428.942

Herwaarderingsreserves -4.099 37 -3.513 506 -4.495 -11.564Effecten beschikbaar voor verkoop -74 4.041 948 545 5.459Afdekkingsreserve -704 -103 -7.792 -441 -9.040Omrekeningsverschillen -3.395 215 237 -5.039 -7.983

Ingekochte eigen aandelen (-) -14.138 -14.138

Minderheidsbelang 12.607 184.770 100.157 111.414 15 408.962

II. LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN 23.291 242.646 386.258 301 4.584 -34.900 622.180

Voorzieningen 374 2.577 49 125 2.190 5.315

Pensioenverplichtingen 79 903 632 1.614

Uitgestelde belastingverplichtingen 5.271 4.181 1.168 400 11.021

Financiële schulden 16.598 231.757 89.988 28 -34.900 303.472Leningen van banken 16.595 209.299 225.894Achtergestelde leningen 68.988 68.988Financiële lease-overeenkomsten 3 28 31Overige fi nanciële schulden 22.459 21.000 -34.900 8.559

Langlopende afdekkingsinstrumenten 2.847 17.888 20.735

Overige schulden 969 1.284 3.448 176 1.333 7.210

Banken - schulden aan kredietinstellingen, cliënten & obligaties 272.814 272.814

III. KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN 50.267 199.672 2.368.350 8.574 95.535 -51.089 2.671.309

Voorzieningen 0

Pensioenverplichtingen 87 87

Financiële schulden 1.722 145.043 10.662 4.760 88.250 -47.311 203.126Leningen van banken 1.605 59.839 61.444Achtergestelde leningen 9.462 9.462Financiële lease-overeenkomsten 15 15Overige fi nanciële schulden 116 85.204 1.200 4.760 88.236 -47.311 132.205

Kortlopende afdekkingsinstrumenten 2.162 2.162

Bedragen verschuldigd aan klanten voor onderhanden projecten 5.673 5.673

Overige schulden op ten hoogste één jaar 42.243 37.954 7.875 1.736 5.312 -1.476 93.643Handelsschulden 32.831 10.952 13 198 716 -476 44.234Ontvangen vooruitbetalingen op onderhanden projecten 2.916 2.916Schulden mbt bezoldigingen & sociale lasten 3.153 320 7.365 200 772 11.810Overige schulden 3.344 26.682 497 1.338 3.823 -1.000 34.684

Te betalen belastingen 439 3.847 4.250 1.316 9.853

Banken - schulden aan kredietinstellingen, cliënten & obligaties 2.313.763 2.313.763

Overlopende rekeningen 190 12.828 29.552 2.078 656 -2.302 43.002

IV. VERPLICHTINGEN BESTEMD VOOR VERKOOP 0

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGENEN DE VERPLICHTINGEN 414.056 782.033 3.234.691 463.634 411.173 -85.989 5.219.598

Geconsolideerde jaarrekening102

Toelichting 5: Segmentinformatie - Kasstroomoverzicht 2008

(5 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 & 5

Bouw, Vastgoed Financiële AvH, Eliminaties TOTAAL

bagger & en aan- diensten subhold & tussen 2008

concessies verwante Private segmenten

Primaire segmentinformatie diensten Equity

I. GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN, OPENINGSBALANS 37.186 11.919 10.654 165.788 225.547

Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 6.114 29.868 18.740 -36.637 -2.082 16.004Dividenden van vennootschappen

waarop vermogensmutatie is toegepast 449 17 17.741 18.207Overige niet-exploitatiebaten (lasten) 276 297 573Winstbelastingen -2.010 984 -7.542 -1.096 -9.664

Aanpassingen voor niet-geldelijke postenAfschrijvingen 3.600 603 2.255 688 7.146Bijzondere waardeverminderingsverliezen 1.841 128 4.288 45.944 52.202Aandelenoptieplannen 148 -47 -4 438 535(Afname) toename van voorzieningen -150 -1.798 10 -150 -2.088(Afname) toename van latente belastingen 211 -2.924 -1.173 -786 -4.672Andere niet-kasopbrengsten (kosten) -4 -615 -15 -30 -665

Cashfl ow 10.476 26.496 16.576 26.112 -2.082 77.578

Afname (toename) van het bedrijfskapitaal -13.468 19.562 208.100 -52.935 161.259Afname (toename) van voorraden, onderhanden

projecten & ontvangen vooruitbetalingen -4.246 10.442 6.196Afname (toename) van vorderingen -833 -19.791 -4.328 -49.982 -74.933Afname (toename) van vorderingen kredietinstellingen

& cliënten (banken) -61.545 -61.545Toename (afname) van schulden

(andere dan fi nanciële schulden) -7.885 24.592 -1.898 -4.130 10.679Toename (afname) van schulden aan kredietinstellingen,

cliënten & obligaties (banken) 276.086 276.086Afname (toename) overige -504 4.319 -216 1.176 4.775

OPERATIONELE CASHFLOW -2.992 46.058 224.676 -26.822 -2.082 238.837

Investeringen -7.325 -103.214 -420.845 -95.962 0 -627.346Aanschaffi ng van immateriële en materiële vaste activa -4.972 -13.719 -3.825 -399 -22.916Investering in vastgoedbeleggingen -51.346 -51.346Verwerving van fi nanciële vaste activa -2.242 -38.088 -6 -87.455 -127.792Nieuwe leningen toegestaan -110 -61 -7.493 -7.665Verwerving van geldbeleggingen -417.014 -614 -417.628

Desinvesteringen 28.002 -123 326.065 101.853 0 455.797Desinvesteringen van immateriële en materiële vaste activa 168 6 3 20 197Desinvesteringen van vastgoedbeleggingen 3.644 3.644Overdracht van fi nanciële vaste activa 27.742 -4.141 1 73.677 97.279Terugbetaalde leningen 92 369 100 561Overdracht van geldbeleggingen 326.061 28.056 354.117

INVESTERINGSCASHFLOW 20.678 -103.337 -94.780 5.891 0 -171.548

Financiële operatiesOntvangen interesten 2.571 1.335 16.236 4.769 -1.806 23.105Betaalde interesten -1.052 -15.667 -5.163 -3.792 3.888 -21.786Diverse fi nanciële opbrengsten(lasten) -110 1.782 4 -920 756(Afname) toename van eigen aandelen -90 -1.481 -1.571(Afname) toename van fi nanciële schulden -1.476 94.582 4.098 11.500 108.705Winstverdeling -46.124 -46.124Dividenden uitgekeerd aan derden -1.554 -16.089 -107 4.276 -13.473

FINANCIERINGSCASHFLOW -1.619 65.854 15.068 -31.772 2.082 49.612

II. NETTO TOENAME IN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN 16.066 8.574 144.964 -52.703 0 116.901

Wijziging consolidatiekring of -methode -21.743 128 -15.830 -37.445Wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten 123 123

III. GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN, SLOTBALANS 31.510 20.745 155.617 97.254 305.126

103Geconsolideerde jaarrekening

Segment 1: Bouw, bagger & concessies

In het kasstroomoverzicht worden alleen de kasbewegingen van de groepen Nationale Maatschappij der Pijpleidingen (NMP) en Algemene Aannemin-gen Van Laere getoond. De kasbewegingen van DEME, de belangrijkste par-ticipatie uit dit segment, en van Rent-A-Port zijn niet opgenomen aangezien beide deelnemingen volgens de vermogensmutatiemethode opgenomen worden.

De desinvesteringen van 27,7 miljoen euro betreffen de door NMP verkochte deelnemingen in Corenox (aan Air Liquide) en in Corepi, waarop NMP voor 12 miljoen euro aan meerwaarden realiseerde.

Segment 2: Vastgoed en aanverwante diensten

Enkel de kasstromen van Extensa en Leasinvest Real Estate zijn in het kas-stroomoverzicht opgenomen. Groupe Financière Duval en Cobelguard wor-den verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode. De kasbewegingen van deze laatste participaties zijn bijgevolg niet zichtbaar in het kasstroom-overzicht.

In het kader van haar internationale expansie investeerde Extensa verder in de ontwikkelingsprojecten in Roemenië, Turkije en Slowakije. De investerin-gen van Leasinvest Real Estate concentreerden vnl. zich in Luxemburg : met name de renovatie en uitbreiding van de CFM- en Bian-sites op Cloche d’Or, de overname van een ruwbouw van het kantoorproject ‘Montimmo’ en de verwerving van 3 top retaillocaties (een retailsite te Strassen van 22.721 m2 en twee retailgebouwen, waarvan een in Diekirch van 8.843 m2 en een in Foetz van 4.219 m2). Voorts investeerde LRE in een opslag- en distributiesite in Wommelgem, twee opslagmagazijnen in de transportzone Meer en een winkelpand van 4.800 m2 te Merksem.

De (beperkte) desinvesteringen door Extensa hadden een negatieve impact op het resultaat van Extensa, met name de verkoop van het Kinesis-project

(-3,2 miljoen euro) in Brussel en de uitzonderlijke kosten verbonden aan ga-ranties met betrekking tot het in 2007 verkochte Targu Mures project (- 4,4 miljoen euro).

Segment 3: Financiële diensten

Dit segment bevat uitsluitend kasstromen die betrekking hebben op de re-keningen van Bank J.Van Breda & C° en van Finaxis aangezien de groepen Delen en BDM-Asco volgens de vermogensmutatiemethode verwerkt worden.

Segmenten 4 en 5: Private equity en AvH en subholdings

In het segment Private equity zijn de kasbewegingen van GIB en haar doch-ters niet opgenomen in het kasstroomoverzicht omdat deze participaties volgens de vermogensmutatiemethode worden verwerkt, enkel de kasbewe-gingen van Sofi nim zijn opgenomen.

De investeringen betroffen enerzijds 19,1 miljoen euro in Private equity, voornamelijk opvolgingsinvesteringen in Hertel en Corelio, en anderzijds 76,5 miljoen euro, hoofdzakelijk in de verhoging (indirect) van de participatie in Finaxis van 75% tot 78,75%, een verhoging van de deelneming in Duval van 21% tot 30%, de nieuwe investering van 20% in Koffi e Rombouts en het 14% belang in Sagar Cements.

In 2008 verkocht Sofi nim haar belangen in Arcomet en Oleon Holding/Bio-diesel en werden de aandelen SES van de hand gedaan. AvH en subholdings verkochten enkele kleinere belangen zoals Avafi n-Re en IBF alsook een deel van de aandelen KBC en Telenet.

Om haar volledige optieverplichtingen in te dekken heeft AvH in 2008 voor 1,5 miljoen euro aan eigen aandelen ingekocht en heeft anderzijds voor 0,02 miljoen euro aan eigen aandelen verkocht naar aanleiding van de uitoefening van opties.

Segmentinformatie – Geconsolideerde cashfl ow statement 2008

Evolutie van de thesaurie van de AvH-groep 2004-2008(1)

(5 mio) 2008 2007 2006 2005 2004

Eigen aandelen 12,7 11,3 9,0 3,0 2,3

Overige beleggingen• Portefeuille aandelen(2) 39,2 225,9 233,7 200,0 78,3• Termijndeposito’s 99,7 166,2 158,3 310,8 60,6

Liquide middelen 1,5 3,6 1,9 1,2 1,2

Latente meerwaarden op beursgenoteerde portefeuille(2) 79,9

Financiële schulden -46,6 -43,3 -62,2 -80,6 -103,1

Nettothesauriepositie 106,4 363,6 340,7 434,4 119,2

Nettothesauriepositie incl. verkoop Oleon Holding/Biodiesel(3) 154,7

(1) Bevat de thesaurie en fi nanciële schulden aan kredietinstellingen en t.o.v. fi nanciële markten van de geconsolideerde ondernemingen opgenomen in de segmenten ‘AvH en subholdings’ en ‘Private Equity’, alsook (vanaf 2005) de thesaurie van GIB (50%) opgenomen via vermogensmutatiemethode.

(2) Conform IFRS zijn vanaf 2005 de portefeuille aandelen reeds opgenomen aan marktwaarde.Voor meer details verwijzen we naar Toelichting 11.5.(3) Verkoopsopbrengst geïnd begin 2009.

Geconsolideerde jaarrekening104

Toelichting 5: Segmentinformatie - Resultatenrekening 2007

(5 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5

Bouw, Vastgoed Financiële Private AvH en Eliminaties TOTAAL

bagger & en aan- diensten Equity sub- tussen 2007

concessies verwante holdings segmenten

Primaire segmentinformatie diensten

Bedrijfsopbrengsten 153.740 55.708 151.996 15 5.699 -3.186 363.971Verrichting van diensten 14.477 4.192 -2.014 16.655Leasingopbrengsten 2.090 7.474 9.564Vastgoedopbrengsten 45.802 45.802Rente-opbrengsten bancaire activiteiten 118.078 118.078Ontvangen provisies bancaire diensten 24.286 24.286Opbrengsten uit onderhanden projecten 132.957 3.890 136.847Overige bedrijfsopbrengsten 6.306 3.926 2.158 15 1.508 -1.173 12.740

Overige exploitatiebaten 469 280 44 6.709 10.637 -2.179 15.960Rente op vorderingen fi nanciële vaste activa 1.352 1.785 -1.234 1.902Dividenden 469 280 44 5.324 7.824 13.942Overige exploitatiebaten 33 1.028 -945 116

Exploitatielasten (-) -148.918 -30.614 -134.060 -5.169 2.847 4.131 -311.781Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen (-) -97.042 -6.763 -103.805Voorraadwijziging handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (-) 12 30 41Rentelasten Bank J.Van Breda & C° (-) -83.619 -83.619Personeelslasten (-) -26.636 -2.252 -27.719 -212 -3.066 -59.885Afschrijvingen (-) -3.623 -630 -2.408 -20 -503 -7.184Bijzondere waardeverminderingsverliezen (-) -123 -3.692 -2.537 -3.016 -9.368Overige exploitatielasten (-) -21.766 -17.313 -18.521 -4.982 -9.820 4.131 -68.270Voorzieningen 261 8 744 45 19.251 20.308

Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 5.291 25.375 17.980 1.555 19.184 -1.235 68.150

Winst (verlies) op activa/passiva gewaardeerd aan reële waarde via resultatenrekening 11.612 -590 45.248 -44 56.225

Private equity 45.248 45.248Financiële activa voor handelsdoeleinden -724 -724Vastgoedbeleggingen 11.048 11.048Afgeleide fi nanciële instrumenten 564 134 -44 654

Winst (verlies) op de overdracht van activa 3.674 16.519 -253 34.719 15.492 70.150Gerealiseerde meer(min)waarde op

immateriële en materiële vaste activa 382 32 8 8 430Gerealiseerde meer(min)waarde op vastgoedbeleggingen 5.774 5.774Gerealiseerde meer(min)waarde op fi nanciële vaste activa 3.292 10.111 -2 24.417 5.995 43.812Gerealiseerde meer(min)waarde op andere activa 602 -251 10.295 9.489 20.135

Financieringsopbrengsten 2.426 3.855 17.514 2.505 7.310 -3.487 30.122Renteopbrengsten 2.166 747 17.514 2.474 6.993 -3.428 26.467Diverse fi nanciële opbrengsten 260 3.107 30 317 -59 3.655

Financieringslasten (-) -1.255 -15.042 -4.009 -1.246 -6.533 4.722 -23.363Rentelasten (-) -1.026 -13.253 -4.008 -1.225 -5.521 4.662 -20.372Diverse fi nanciële lasten (-) -229 -1.789 -21 -1.012 60 -2.991

Aandeel in de winst (verlies) van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast 47.097 7.902 37.623 4.008 16.661 113.291

Overige niet-exploitatiebaten 61 1.013 1.074

Overige niet-exploitatielasten (-) -123 -6 -3 -132

Winst (verlies) vóór belasting 57.170 51.227 68.266 86.788 52.067 0 315.518

Winstbelastingen -1.757 -225 -9.349 -800 -12.132Uitgestelde belastingen -500 2.348 -527 1.009 2.330Belastingen -1.257 -2.574 -8.822 -1.809 -14.462

Winst (verlies) na belasting uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 55.412 51.002 58.917 86.788 51.267 0 303.386

Winst (verlies) na belasting uit bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd 0

Winst (verlies) van het boekjaar 55.412 51.002 58.917 86.788 51.267 0 303.386Aandeel van het minderheidsbelang 1.575 23.936 14.573 21.525 387 61.997Aandeel van de groep 53.837 27.066 44.343 65.264 50.880 241.390

105Geconsolideerde jaarrekening

Toelichting 5: Segmentinformatie - Activa 2007

(5 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5

Bouw, Vastgoed Financiële Private AvH en Eliminaties TOTAAL

bagger & en aan- diensten Equity sub- tussen 2007

concessies verwante holdings segmenten

Primaire segmentinformatie diensten

I. VASTE ACTIVA 247.766 569.048 1.644.871 415.913 228.205 -34.900 3.070.902

Immateriële vaste activa 22 190 825 45 1.081

Goodwill 1.928 145 3.523 115.237 120.834

Materiële vaste activa 26.940 25.722 28.549 47 14.192 95.449

Vastgoedbeleggingen 2.749 460.198 462.948

Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast 213.457 59.430 259.269 36.837 42.343 611.336

Financiële vaste activa 1.938 5.318 906 379.029 53.170 -34.900 405.461Private equity deelnemingen 344.692 344.692Voor verkoop beschikbare fi nanciële vaste activa 555 5.293 885 13.355 20.088Vorderingen en borgtochten 1.382 25 21 34.337 39.816 -34.900 40.681

Afdekkingsinstrumenten op meer dan één jaar 2.178 13.379 27 15.584

Vorderingen op meer dan één jaar 444 12.405 69.041 25 81.915Vorderingen uit fi nanciële lease 11.394 68.749 80.143Overige vorderingen 444 1.011 292 25 1.772

Uitgestelde belastingvorderingen 289 3.462 1.202 3.165 8.118

Banken - vorderingen kredietsinstellingen & cliënten op meer dan één jaar 1.268.177 1.268.177

II. VLOTTENDE ACTIVA 122.765 74.056 1.247.096 44.737 367.671 -39.273 1.817.052

Voorraden 1.197 30.627 31.825

Bedrag verschuldigd door klanten voor onderhanden projecten 5.453 2.100 7.554

Geldbeleggingen 6.837 380.482 26.091 199.759 613.169Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa 6.837 379.521 26.091 199.759 612.208Financiële activa behorend tot

de handelsportefeuille (trading) 961 961

Afdekkingsinstrumenten op ten hoogste één jaar 9 1.356 1.365

Vorderingen op ten hoogste één jaar 77.706 20.855 46.791 2.616 11.502 -37.864 121.606Handelsvorderingen 47.068 7.992 8 2.202 -1.819 55.451Vorderingen uit fi nanciële lease 516 31.550 32.066Overige vorderingen 30.638 12.347 15.241 2.608 9.300 -36.045 34.089

Terug te vorderen belastingen 1.073 487 1.650 391 1.699 5.300

Banken - vorderingen kredietsinstellingen & cliënten op ten hoogste één jaar 786.272 786.272

Geldmiddelen en kasequivalenten 37.186 11.919 10.654 14.094 151.694 225.547Termijndeposito’s tot drie maand 28.212 975 14.010 149.278 192.475Liquide middelen 8.975 11.919 9.679 84 2.416 33.072

Overlopende rekeningen 148 1.223 19.892 1.545 3.016 -1.410 24.414

III. ACTIVA BESTEMD VOOR VERKOOP 0 TOTAAL DER ACTIVA 370.531 643.103 2.891.967 460.650 595.876 -74.173 4.887.954

(5 1.000) Segment 1 Segment 2

BELUX Overige TOTAAL

2007

Secundaire segmentinformatie

Bedrijfsopbrengsten 363.971 363.971Totaal activa 4.741.380 146.574 4.887.954Investeringen -324.789 -89.115 -413.904

Geconsolideerde jaarrekening106

Toelichting 5: Segmentinformatie - Eigen vermogen en verplichtingen 2007

(5 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5

Bouw, Vastgoed Financiële Private AvH en Eliminaties TOTAAL

bagger & en aan- diensten Equity sub- tussen 2007

concessies verwante holdings segmenten

Primaire segmentinformatie diensten

I. TOTAAL EIGEN VERMOGEN 278.641 333.678 434.527 451.772 498.811 1.997.428

Eigen vermogen - deel groep 269.621 141.647 328.926 343.880 495.986 1.580.059

Geplaatst kapitaal 113.907 113.907Aandelenkapitaal 2.295 2.295Agio 111.612 111.612

Geconsolideerde reserves 272.740 140.368 330.762 331.079 285.366 1.360.317

Herwaarderingsreserves -3.119 1.278 -1.837 12.800 109.422 118.545Effecten beschikbaar voor verkoop 1.060 -3.752 12.519 113.529 123.357Afdekkingsreserve 1.030 222 2.127 281 3.661Omrekeningsverschillen -4.149 -4 -212 -4.107 -8.472

Ingekochte eigen aandelen (-) -12.710 -12.710

Minderheidsbelang 9.020 192.032 105.601 107.892 2.825 417.369

II. LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN 32.021 121.937 472.082 1.167 11.162 -34.900 603.469

Voorzieningen 523 3.759 48 275 2.190 6.795

Pensioenverplichtingen 84 1.033 704 1.821

Uitgestelde belastingverplichtingen 12.403 5.525 1.239 5.559 24.727

Financiële schulden 18.073 110.136 94.849 42 -34.900 188.200Leningen van banken 18.070 96.236 114.306Achtergestelde leningen 73.849 73.849Financiële lease-overeenkomsten 3 42 45Overige fi nanciële schulden 13.900 21.000 -34.900

Langlopende afdekkingsinstrumenten 44 5.131 5.175

Overige schulden 937 2.472 3.452 892 2.667 10.419

Banken - schulden aan kredietinstellingen, cliënten & obligaties 366.330 366.330

III. KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN 59.869 187.487 1.985.359 7.712 85.903 -39.273 2.287.057

Voorzieningen 165 165

Pensioenverplichtingen 75 75

Financiële schulden 1.722 167.019 1.703 5.400 74.236 -36.038 214.043Leningen van banken 1.606 28.822 2 30.429Achtergestelde leningen 1.703 1.703Financiële lease-overeenkomsten 14 14Overige fi nanciële schulden 116 138.198 5.400 74.221 -36.038 181.897

Kortlopende afdekkingsinstrumenten 821 821

Bedragen verschuldigd aan klanten voor onderhanden projecten 7.202 7.202

Overige schulden op ten hoogste één jaar 49.652 10.211 10.672 434 10.375 -904 80.440Handelsschulden 45.445 5.473 12 205 1.450 -904 51.681Ontvangen vooruitbetalingen op onderhanden projecten 633 633Schulden mbt bezoldigingen & sociale lasten 3.429 655 8.660 229 2.761 15.733Overige schulden 146 4.083 2.000 6.164 12.393

Te betalen belastingen 871 1.177 3.351 827 6.225

Banken - schulden aan kredietinstellingen, cliënten & obligaties 1.944.161 1.944.161

Overlopende rekeningen 421 9.080 24.411 1.878 465 -2.331 33.925

IV. VERPLICHTINGEN BESTEMD VOOR VERKOOP 0

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN DE VERPLICHTINGEN 370.531 643.103 2.891.967 460.650 595.876 -74.173 4.887.954

107Geconsolideerde jaarrekening

Toelichting 5: Segmentinformatie - Kasstroomoverzicht 2007

(5 1.000) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 & 5

Bouw, Vastgoed Financiële AvH, Eliminaties TOTAAL

bagger & en aan- diensten subhold & tussen 2007

concessies verwante Private segmenten

Primaire segmentinformatie diensten Equity

I. GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN, OPENINGSBALANS 31.203 12.290 12.102 159.181 214.778

Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten 5.291 25.375 17.980 20.739 -1.235 68.150Dividenden van vennootschappen waarop

vermogensmutatie is toegepast 989 10 207.027 208.026Overige niet-exploitatiebaten (lasten) -62 -6 -3 -71Winstbelastingen -1.757 -225 -9.350 -800 -12.133

Aanpassingen voor niet-geldelijke posten Afschrijvingen 3.623 630 2.408 523 7.184Bijzondere waardeverminderingsverliezen 123 3.692 2.537 3.016 9.368Aandelenoptieplannen 225 240 97 -326 235(Afname) toename van voorzieningen -554 1.712 -296 -19.361 -18.499(Afname) toename van latente belastingen 500 -2.348 527 -1.009 -2.330Andere niet-kasopbrengsten (kosten) 234 1 -9 226

Cashfl ow 8.379 29.303 13.914 209.796 -1.235 260.158

Afname (toename) van het bedrijfskapitaal 954 -5.824 -123.147 24.752 -103.266Afname (toename) van voorraden, onderhanden projecten

& ontvangen vooruitbetalingen -2.270 3.828 1.559Afname (toename) van vorderingen 30.218 -9.507 10.741 24.367 55.819Afname (toename) van vorderingen kredietinstellingen

& cliënten (banken) -141.466 -141.466Toename (afname) van schulden (andere dan

fi nanciële schulden) -26.865 -443 -1.445 2.236 -26.517Toename (afname) van schulden aan kredietinstellingen,

cliënten & obligaties (banken) 10.192 10.192Afname (toename) overige -130 298 -1.170 -1.852 -2.853

OPERATIONELE CASHFLOW 9.333 23.479 -109.234 234.548 -1.235 156.891

Investeringen -3.197 -35.850 -330.459 -277.724 -647.230Aanschaffi ng van immateriële en materiële vaste activa -2.968 -532 -6.211 -4.788 -14.499Investering in vastgoedbeleggingen -8.410 -8.410Verwerving van fi nanciële vaste activa -51 -20.866 -125.418 -207.876 -354.212Nieuwe leningen toegestaan -178 -6 -36.600 -36.784Verwerving van geldbeleggingen -6.036 -198.830 -28.460 -233.326

Desinvesteringen 7.267 63.566 404.387 91.095 566.314Desinvesteringen van immateriële en materiële vaste activa 806 95 27 927Desinvesteringen van vastgoedbeleggingen 42.914 42.914Overdracht van fi nanciële vaste activa 6.437 13.690 88 60.021 80.237Terugbetaalde leningen 24 1 1.600 1.625Overdracht van geldbeleggingen 6.865 404.299 29.447 440.611

INVESTERINGSCASHFLOW 4.070 27.716 73.928 -186.630 -80.916

Financiële operaties Ontvangen interesten 2.166 747 19.151 7.613 -3.428 26.250Betaalde interesten -1.026 -12.411 -4.008 -4.892 4.662 -17.676Diverse fi nanciële opbrengsten(lasten) 30 477 -36 -685 -215(Afname) toename van eigen aandelen -944 -2.319 -3.262(Afname) toename van fi nanciële schulden -2.140 -23.650 33.922 -27.676 -19.544Winstverdeling -38.210 -38.210Dividenden uitgekeerd aan derden -5.303 -15.788 -15.172 18.301 -17.962

FINANCIERINGSCASHFLOW -6.273 -51.569 33.857 -47.868 1.235 -70.618

II. NETTO TOENAME IN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN 7.130 -374 -1.449 51 5.357

Wijziging consolidatiekring of -methode -1.147 6.556 5.409Wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten 3 3

III. GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN, SLOTBALANS 37.186 11.919 10.654 165.788 225.547

Geconsolideerde jaarrekening108

Toelichting 6: Immateriële vaste activa

(5 1.000) Patenten, Goodwill Computer- Overige TOTAAL

merken & software immateriële

andere activa

rechten

BEWEGINGEN IN IMMATERIELE VASTE ACTIVA - BOEKJAAR 2007

Immateriële vaste activa, beginsaldo 0 0 1.391 0 1.391Brutobedrag 67 2.451 2.862 5.381Geaccumuleerde afschrijvingen (-) -67 -2.451 -1.471 -3.990

Investeringen 538 538Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) -2 -2Afschrijvingen (-) -846 -846

Immateriële vaste activa, eindsaldo 0 0 1.081 0 1.081Brutobedrag 67 2.451 2.983 5.501Geaccumuleerde afschrijvingen (-) -67 -2.451 -1.902 -4.420

BEWEGINGEN IN IMMATERIELE VASTE ACTIVA - BOEKJAAR 2008

Immateriële vaste activa, beginsaldo 0 0 1.081 0 1.081Brutobedrag 67 2.451 2.983 5.501Geaccumuleerde afschrijvingen (-) -67 -2.451 -1.902 -4.420

Investeringen 496 496Afschrijvingen (-) -393 -393

Immateriële vaste activa, eindsaldo 0 0 1.184 0 1.184Brutobedrag 67 2.451 2.499 5.017Geaccumuleerde afschrijvingen (-) -67 -2.451 -1.314 -3.833

Toelichting 7: Goodwill

(5 1.000) 2008 2007

BEWEGINGEN IN GOODWILL

Goodwill, beginsaldo 120.834 117.826Brutobedrag - integraal geconsolideerde participaties 123.034 119.977Geaccumuleerde bijzondere WV - integraal geconsolideerde participaties (-) -2.200 -2.151

Stijging van het deelnemingspercentage 19.841 465Verwervingen door middel van bedrijfscombinaties 3.102Overdrachten door bedrijfsafsplitsing (-) -559

Goodwill, eindsaldo 140.675 120.834Brutobedrag - integraal geconsolideerde participaties 143.865 123.034Geaccumuleerde bijzondere WV - integraal geconsolideerde participaties (-) -3.190 -2.200

De goodwill is voornamelijk toe te wijzen aan Finaxis en voorts aan de dochterondernemingen aangehouden voor Van Laere (vnl. Groupe Thiran), Extensa en Bank J.Van Breda & C° (overname binnenvaart-klantenportefeuille in 2007).

In de loop van het eerste semester 2008 heeft AvH, via een deelneming van 15% in Promofi , haar belangenpercentage in Finaxis verhoogd van 75% tot 78,75%.

109Geconsolideerde jaarrekening

Toelichting 8: Materiële vaste activa

(5 1.000) Terreinen Installaties, Meubilair Overige Activa in Operationele TOTAAL

en machines en materiële aanbouw leasing als 2007

gebouwen en rollend vaste & vooruit- leasinggever

uitrusting materieel activa betalingen (IAS 17)

I. BEWEGINGEN IN MATERIELE VASTE ACTIVA - BOEKJAAR 2007

Materiële vaste activa, beginsaldo 27.468 21.772 2.370 1.462 8.888 7.479 69.439Brutobedrag 32.924 163.407 13.767 2.353 8.888 10.471 231.810Geaccumuleerde afschrijvingen (-) -5.403 -141.636 -11.397 -892 -2.991 -162.319Geaccumuleerde bijzondere WV (-) -52 -52

Investeringen 8.420 2.099 2.728 418 6.828 39 20.533Verwervingen door middel van bedrijfscombinaties 759 17 14 790Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) -130 -8 -74 -212Overdrachten door bedrijfsafsplitsing (-) -33 -115 -148Afschrijvingen (-) -1.789 -2.615 -1.223 -342 -369 -6.338Overboekingen van (naar) andere posten 7.135 -7 4.257 11.385

Materiële vaste activa, eindsaldo 41.864 21.231 3.701 1.531 19.973 7.150 95.449Brutobedrag 49.232 164.359 13.981 2.764 19.973 10.510 260.819Geaccumuleerde afschrijvingen (-) -7.369 -143.128 -10.280 -1.233 -3.360 -165.370

II. OVERIGE INFORMATIE

Financiële leasesNettoboekwaarde van MVA onder fi nanciële lease 56 56Materiële vaste activa verworven onder fi nanciële lease 72 72

(5 1.000) Terreinen Installaties, Meubilair Overige Activa in Operationele TOTAAL

en machines en materiële aanbouw leasing als 2008

gebouwen en rollend vaste & vooruit- leasinggever

uitrusting materieel activa betalingen (IAS 17)

I. BEWEGINGEN IN MATERIELE VASTE ACTIVA - BOEKJAAR 2008

Materiële vaste activa, beginsaldo 41.864 21.231 3.701 1.531 19.973 7.150 95.449Brutobedrag 49.232 164.359 13.981 2.764 19.973 10.510 260.819Geaccumuleerde afschrijvingen (-) -7.369 -143.128 -10.280 -1.233 -3.360 -165.370

Investeringen 1.948 4.068 1.537 243 14.624 22.420Verwervingen door middel van bedrijfscombinaties 6.919 6.919Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) -25 -65 -91Afschrijvingen (-) -2.130 -2.592 -1.234 -429 -370 -6.755Overboekingen van (naar) andere posten 1.654 -10.837 -9.183

Materiële vaste activa, eindsaldo 43.336 22.682 3.939 1.345 30.679 6.780 108.761Brutobedrag 52.835 167.950 13.790 2.917 30.679 10.510 278.680Geaccumuleerde afschrijvingen (-) -9.499 -145.268 -9.851 -1.572 -3.730 -169.920

II. OVERIGE INFORMATIE

Financiële leasesNettoboekwaarde van MVA onder fi nanciële lease 42 42Materiële vaste activa verworven onder fi nanciële lease 72 72

De netto-toename van de materiële vaste activa met 13,3 miljoen euro wordt verklaard door investeringen ten belope van 29,3 miljoen euro, de afschrijvingslast van 6,8 miljoen euro en de overboeking naar Vastgoedbeleggingen voor 9,2 miljoen euro.

De investeringen werden grotendeels door Leasinvest Real Estate gerealiseerd, vnl. in Luxemburg, met name de renovatie en uitbreiding van de CFM- en Bian-sites op Cloche d’Or alsook de verwerving eind 2008 van een ruwbouw van het kantoorproject ‘Montimmo’. De oplevering van de CFM-site en de Parking Axxes resulteerde in een overboeking naar de balansrubriek Vastgoedbeleggingen.

Geconsolideerde jaarrekening110

Toelichting 9: Vastgoedbeleggingen gewaardeerd aan reële waarde

(5 1.000) Verhuurde Operationele TOTAAL

gebouwen leasing als 2007

leasinggever -

IAS 40

I. BEWEGINGEN IN VASTGOEDBELEGGINGEN AAN REELE WAARDE - BOEKJAAR 2007

Vastgoedbeleggingen, beginsaldo 469.464 1.840 471.304Brutobedrag 469.464 1.840 471.304

Investeringen 749 749Geactiveerde latere uitgaven 1.082 1.082Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) -9.483 -9.483Winsten(verliezen) door aanpassing van reële waarde 10.908 140 11.048Overboekingen van (naar) andere posten -11.385 -11.385Overige toename (afname) -368 -368

Vastgoedbeleggingen, eindsaldo 460.968 1.980 462.948Brutobedrag 460.968 1.980 462.948

II. OVERIGE INFORMATIE

Huurinkomsten en operationele kostenHuurinkomsten van vastgoedbeleggingen 33.318 203 33.521Directe operationele kosten (incl onderhoud & herstellingen) van verhuurde gebouwen -2.989 -2 -2.992Directe operationele kosten (incl onderhoud & herstellingen) van niet-verhuurde gebouwen -452 -452

(5 1.000) Verhuurde Operationele TOTAAL

gebouwen leasing als 2008

leasinggever -

IAS 40

I. BEWEGINGEN IN VASTGOEDBELEGGINGEN AAN REELE WAARDE - BOEKJAAR 2008

Vastgoedbeleggingen, beginsaldo 460.968 1.980 462.948Brutobedrag 460.968 1.980 462.948

Investeringen 51.345 51.345Verwervingen door middel van bedrijfscombinaties 27.964 27.964Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) -7.157 -7.157Winsten(verliezen) door aanpassing van reële waarde 7.161 -370 6.791Overboekingen van (naar) andere posten 9.183 9.183Overige toename (afname) -27 -27

Vastgoedbeleggingen, eindsaldo 549.438 1.610 551.048Brutobedrag 549.438 1.610 551.048

II. OVERIGE INFORMATIE

Huurinkomsten en operationele kostenHuurinkomsten van vastgoedbeleggingen 34.306 208 34.513Directe operationele kosten (incl onderhoud & herstellingen) van verhuurde gebouwen -1.620 -1.620Directe operationele kosten (incl onderhoud & herstellingen) van niet-verhuurde gebouwen -559 -559

Leasinvest Retail Estate verwierf 3 top retaillocaties in Luxemburg: een retailsite te Strassen van 22.721 m2 en twee retailgebouwen, waarvan een in Diekirch van 8.843 m2 en een in Foetz van 4.219 m2. Verder verwierf Leasinvest Real Estate rechtstreeks en onrechtstreeks 100% van twee vennootschappen die eigenaar zijn van een opslag- en distributiesite in Wommelgem van bijna 28.000 m2 (inclusief 4.200 m2 kantoren), twee opslagmagazijnen van in totaal 13.000 m2 gelegen in de transport-zone Meer en een winkelpand van 4.800 m2 te Merksem. Dit laatste pand werd ondertussen ingebracht in de vastgoedbevak Retail Estates via een partiële splitsing tegen een inbrengwaarde van 3,5 miljoen euro in ruil voor 83.632 nieuwe aandelen hetgeen een participatie in Retail Estates vertegenwoordigt van 2,2%. De overige desinvestering werd door Extensa gerealiseerd (gebouw in Technologielaan in Londerzeel).De oplevering door Leasinvest Real Estate van de CFM-site en de Parking Axxes resulteerde in een overboeking vanuit de rubriek Materiële vaste activa naar de balansrubriek Vastgoedbeleggingen.

Waardering van de vastgoedbeleggingen

De vastgoedbeleggingen worden aan reële waarde gewaardeerd, waarbij de waardeschommelingen in de resultatenrekening worden verwerkt.

Verhuurde gebouwen

Op basis van schattingsverslagen wordt jaarlijks de reële waarde van verhuurde gebouwen bepaald.

Operationele leasings als leasinggever - IAS 40

Operationele leasings waarvan de aankoopoptie rekening houdt met de marktwaarde worden als vastgoedbeleggingen gekwalifi ceerd. In andere gevallen worden deze contracten als operationele leasing conform IAS 17 beschouwd.

111Geconsolideerde jaarrekening

(5 1.000) Vermogens- Goodwill TOTAAL

mutatie- opgenomen 2008

waarde in

VM-waarde

BEWEGINGEN IN ONDERNEMINGEN WAAROP VERMOGENSMUTATIE IS TOEGEPAST

Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast: beginsaldo 584.898 26.438 611.336

Aanschaffi ngen 17.353 12.432 29.784Overdrachten (-) -236 -118 -353Aandeel in winst (verlies) van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast 96.559 96.559Toename (afname) door wisselkoerswijzigingen 923 923Impact dividenden uitgekeerd door deelnemingen (-) -17.664 -17.664Overboekingen van (naar) andere posten -4.436 5.727 1.291Overige toename (afname) 4.581 4.581

Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast: eindsaldo 681.977 44.479 726.456

Toelichting 10: Ondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode is toegepast

(5 1.000) 2008 2007

ONDERNEMINGEN WAAROP VERMOGENSMUTATIE IS TOEGEPAST

Bouw, bagger & concessies 258.399 213.457Vastgoed en aanverwante diensten 86.517 59.430Financiële diensten 290.942 259.269Private equity 26.277 36.837AvH en subholdings 64.322 42.343

Totaal 726.457 611.336

Rechtstreeks aangehouden participaties opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode

IAS 31 biedt de keuzemogelijkheid om participaties aangehouden in co-controle in de geconsolideerde rekeningen op te nemen volgens de proportionele consolida-tie- of de alternatieve vermogensmutatiemethode. AvH opteert voor de vermogensmutatiemethode en past deze toe op haar deelnemingen DEME (50%), Rent-A-Port (45%), Delen Investments (78,75%), GIB-groep (50%), BDM-ASCO-BtB (50%), Henschel Engineering (50%), Telemond Holding (50%) en Sipef (19,7%).

In deze balansrubriek zijn tevens de rechtstreeks aangehouden belangen in Cobelguard (39,6%), Groupe Financière Duval (30%), Promofi (15%) en Sagar Cements (14%) opgenomen.

Onrechtstreeks aangehouden participaties opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode

De ondernemingen van het project “Tour & Taxis” (50%) en de vastgoedprojecten in Roemenië, Turkije en Slowakije zijn de voornaamste participaties, aangehouden door de integraal geconsolideerde dochtervennootschap Extensa.

De investeringen in 2008 ten belope van 29,8 miljoen euro zijn hoofdzakelijk voor rekening van AvH (26,9 miljoen euro) en betreffen o.m. de verhoging van het belang in Groupe Financière Duval van 20,8% tot 30% (12,5 miljoen euro), de 14% participatie in de beursgenoteerde groep Sagar Cements Ltd (Indië) ten belope van 13 miljoen euro en de verhoging (indirect) van de participatie in Finaxis van 75% tot 78,75% via een participatie van 15% in Promofi .

Het aandeel in de winst van de vermogensmutatie-vennootschappen wordt in sterke mate beïnvloed door de contributies van DEME (57,4 miljoen euro), Delen Investments (32,5 miljoen euro) alsook de negatieve bijdrage van Groupe Flo (- 10,1 miljoen euro). Voorts leverden Sipef (7,8 miljoen euro), de deelnemingen van Extensa (3,4 miljoen euro), Henschel (1,9 miljoen euro) en Groupe Financière Duval (1,7 miljoen euro) de belangrijkste positieve bijdragen.

De impact van de eerste consolidatie van de 50% joint venture opgericht door Extensa in Slowakije weegt voor 4,6 miljoen euro door in de rubriek “Overige toename/afname”.

Geconsolideerde jaarrekening112

Toelichting 11: Financiële activa

1. FINANCIELE ACTIVA EN PASSIVA PER CATEGORIE

(5 1.000) Reële waarde Boekwaarde

2008 2007 2008 2007

FINANCIELE ACTIVA

Financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via resultatenrekeningPrivate equity deelnemingen 321.741 344.692 321.741 344.692

Financiële activa voor handelsdoeleindenFinanciële activa behorend tot de handelsportefeuille (trading) 11.006 961 11.006 961

Financiële activa beschikbaar voor verkoopVoor verkoop beschikbare fi nanciële vaste activa 22.048 20.088 22.048 20.088Voor verkoop beschikbare geldbeleggingen 519.918 612.208 519.918 612.208

Vorderingen en liquiditeitenVorderingen en borgtochten 48.174 40.681 48.174 40.681Vorderingen uit fi nanciële lease 129.467 114.363 121.968 112.209Overige vorderingen 96.875 35.884 96.875 35.861Handelsvorderingen 48.825 55.451 48.825 55.451Termijndeposito’s tot drie maand 118.499 192.475 118.499 192.475Liquide middelen 186.626 33.072 186.626 33.072Banken - vorderingen kredietinstellingen & cliënten 2.205.021 2.087.282 2.111.872 2.054.449

Afdekkingsinstrumenten 9.119 16.949 9.119 16.949

FINANCIELE PASSIVA

Financiële passiva gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

Financiële schuldenLeningen van banken 276.586 144.101 287.338 144.735Achtergestelde leningen 81.526 76.784 78.450 75.552Financiële lease-overeenkomsten 46 59 46 59Overige fi nanciële schulden 140.764 181.897 140.764 181.897

Overige schuldenHandelsschulden 44.234 51.681 44.234 51.681Ontvangen vooruitbetalingen op onderhanden projecten 2.916 633 2.916 633Schulden mbt bezoldigingen & sociale lasten 11.810 15.733 11.810 15.733Overige schulden 41.894 22.812 41.894 22.812

Banken - schulden aan kredietinstellingen, cliënten & obligaties 2.593.516 2.309.534 2.586.577 2.310.491

Afdekkingsinstrumenten 22.897 5.996 22.897 5.996

(5 1.000) Gerealiseerde Rente- Gerealiseerde Rente-

meerwaarden opbrengsten meerwaarden opbrengsten

(minwaarden) (lasten) (minwaarden) (lasten)

2008 2008 2007 2007

Financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via resultatenrekening 14.074 24.417 Financiële activa voor handelsdoeleinden 435 285 90 524Financiële activa beschikbaar voor verkoop 25.558 15.235 39.530 17.203Vorderingen en liquiditeiten 16.183 17.505

Financiële passiva gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs -22.820 -20.372

De reële waarde van kredieten en vorderingen van Bank J.Van Breda & C° werd bepaald gebruik makend van het discounted cashfl ow model (actuele waarde van toekomstige kasstromen op basis van de geldende swaprente + marge). De gehanteerde marge is deze die actueel was bij de laatste transacties van de bank in de betrokken markt.

113Geconsolideerde jaarrekening

2. KREDIETRISICO

Het kredietrisico van NMP wordt afgedekt door het afsluiten van langetermijn contracten waarbij het leidingennet ter beschikking wordt gesteld van derden voor het transport van hun producten. Vermits de klanten van NMP grote nationale of internationale bedrijven zijn, wordt het risico op en discontinuïteit in de inkomsten eerder laag ingeschat.

Leasinvest Real Estate streeft naar een goede spreiding zowel naar aantal huurders als naar sectoren waarin deze huurders actief zijn teneinde wanbetaling en faillissement van huurders te beperken. Tevens wordt ervoor gezorgd dat de huurders een solvabele standing hebben en dat er langlopende huurcontrac-ten worden afgesloten om de duurzaamheid van de huurinkomstenstroom te verzekeren en bijgevolg de duration van de huurcontracten te verhogen.

Extensa Group is een vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks (via participaties) actief is in vastgoedinvesteringen en projectontwikkeling. Het huurdersrisico binnen de bestaande vastgoedportefeuille van Extensa wordt beheerd door langetermijnhuurcontracten af te sluiten met solvabele partners die actief zijn in diverse economische markten. Voorafgaand aan de ondertekening van een nieuw ontwikkelingsproject wordt een uitgebreide analyse ge-maakt van de eraan verbonden technische, juridische en fi nanciële risico’s.

Voor de kredietrisico’s aangaande de leasingportefeuille van Bank J.Van Breda & C° verwijzen we naar de kredietrisico-policy zoals beschreven in toelichting 12.

Het private equity segment en AvH & subholdings investeren op lange termijn in een beperkt aantal bedrijven met internationaal groeipotentieel. Het ge-diversifi eerde karakter van deze investeringen draagt bij tot een evenwichtige spreiding van de economische en fi nanciële risico’s. Bovendien zal AvH in de regel deze investeringen fi nancieren via eigen vermogen.

(5 1.000) TOTAAL Niet Vervallen Vervallen Vervallen Vervallen

vervallen < 30 dagen < 60 dagen < 120 dagen > 120 dagen

VERVALDAGENBALANS 2007

Financiële activa gewaardeerd aan reële waardevia resultatenrekening 344.692 344.692

Financiële activa voor handelsdoeleinden 961 961 Financiële activa beschikbaar voor verkoop 632.296 632.296 Vorderingen 244.202 225.685 10.974 2.029 5.212 302

VERVALDAGENBALANS 2008

Financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via resultatenrekening 321.741 321.741

Financiële activa voor handelsdoeleinden 11.006 11.006 Financiële activa beschikbaar voor verkoop 541.966 541.966 Vorderingen 315.842 298.293 10.232 2.107 4.934 276

De vervallen vorderingen betreffen de aannemingsactiviteit van Van Laere en de leasingportefeuille van Bank J.Van Breda & C°.

Achterstallige vorderingen hebben meestal te maken met geschillen die tussen de bouwheer en de aannemer Van Laere ontstaan zijn. De aanstelling van experten en het bekomen van hun expertiseverslag kan maanden in beslag nemen en resulteert tussentijds vaak in blokkeren van betalingen.

Verwachte verliezen op werven worden adequaat voorzien via waardeverminderingen op werven, opgenomen in de balansrubriek “Onderhanden projecten in op-dracht van derden” (Toelichting 13). In deze verliezen zijn eventuele waardeverminderingen op handelsvorderingen vervat, wat de lage gecumuleerde waardever-minderingen op handelsvorderingen verklaart.

Geconsolideerde jaarrekening114

(5 1.000) Financiële Financiële Financiële Vorderingen

activa aan activa voor activa

reële waarde handels- beschikbaar

via result. rek. doeleinden voor verkoop

BOEKJAAR 2007

Gecumuleerde waardeverminderingen - beginsaldo -16.786 0 -30.343 -24.226Bijzondere WV geboekt tijdens het boekjaar -379 -3.095 -663Bijzondere WV teruggenomen tijdens het boekjaar 289 115 1.422Bijzondere WV uitgeboekt tijdens het boekjaar 3.167 2.305

Gecumuleerde waardeverminderingen - eindsaldo -16.875 0 -30.156 -21.163

BOEKJAAR 2008

Gecumuleerde waardeverminderingen - beginsaldo -16.875 0 -30.156 -21.163Bijzondere WV geboekt tijdens het boekjaar -143 -46.093 -1.460Bijzondere WV teruggenomen tijdens het boekjaar -290 3 335Bijzondere WV uitgeboekt tijdens het boekjaar 2.574 227 1.719

Gecumuleerde waardeverminderingen - eindsaldo -14.734 0 -76.020 -20.569

De waardeverminderingen op fi nanciële activa aan reële waarde via resultatenrekening zijn volledig terug te vinden in het Private equity segment, waarin een aantal oude investeringen vervat zitten, die in het verleden werden afgewaardeerd, met name Brepols, Lamitref en het in 2006 afgewaardeerde Alupa. De verkoop in 2008 van Arcomet Beheer resulteerde in een uitboeking ten belope van 2,5 miljoen euro.

De fi nanciële activa beschikbaar voor verkoop noteren gecumuleerde waardeverminderingen van 76 miljoen euro die hoofdzakelijk toe te wijzen zijn aan het segment AvH en subholdings en gelinkt zijn aan oude investeringsdossiers: Belcadi (1 -13,9 mio), All Equity (1 -3,3 mio), BMH (1 -2,1 mio). De waardevermindering van het boekjaar van 46,1 miljoen euro werd voor 44,3 miljoen euro veroorzaakt door de koersdaling van de Fortis aandelen.

De leasingportefeuille van Bank J.Van Breda & C° telt voor 10,7 miljoen euro aan oude gecumuleerde waardeverminderingen.

(5 1.000) Financiële Financiële Financiële Vorderingen

activa aan activa voor activa

reële waarde handels- beschikbaar

via resultaten- doeleinden voor verkoop

rekening

BOEKJAAR 2007

Persoonlijke zekerheden die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van derden 3.247 68

Zakelijke zekerheden die door de in de consolidatie opgenomenondernemingen werden gesteld of onherroepelijk beloofd op eigen activa, als waarborg voor schulden en verplichtingen van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen

Verplichtingen tot aankoop van vaste activa 5.698 Verplichtingen tot verkoop van vaste activa 136.634 1.658

BOEKJAAR 2008

Persoonlijke zekerheden die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van derden 23 68

Zakelijke zekerheden die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen werden gesteld of onherroepelijk beloofd op eigen activa, als waarborg voor schulden en verplichtingen van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen

Verplichtingen tot aankoop van vaste activa 3.938 Verplichtingen tot verkoop van vaste activa 123.614

We verwijzen naar Toelichting 21 ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’ voor verdere uitleg.

115Geconsolideerde jaarrekening

3. WISSELKOERSRISICO

Aangezien Extensa Group aanwezig is in Turkije en Roemenië, zijn de locale activiteiten onderhevig aan de koers van de locale deviezen, voornamelijk de USD in Turkije en de RON in Roemenië. Daar de meeste projecten zich nog in de ontwikkelingsfase bevinden, zijn er geen specifi eke dekkingen voorzien op dit ogenblik. Te meer, de verzwakking van de RON heeft geen ongunstige effecten veroorzaakt op de twee lopende “retail park” projecten.

Het wisselkoersrisico van Bank J.Van Breda & C° is beperkt aangezien de bank enkel actief is in België en door de aard van haar cliënteel geen eigen materiële munt-posities heeft. Via haar 14% belang in Sagar Cements (India) heeft AvH een investering in INR. De overige integraal geconsolideerde participaties zijn niet onderhevig aan een wisselkoersrisico aangezien zij voornamelijk actief zijn in de euro-zone.

Verschillende niet-integraal geconsolideerde participaties zoals DEME, Sipef, maar ook Hertel, Manuchar, Henschel e.a. zijn in belangrijke mate actief buiten de euro-zone. Het wisselkoersrisico wordt in die gevallen telkens op niveau van de deelneming zelf opgevolgd en aangestuurd.

De hieronder vermelde koersen werden gebruikt om de balansen en resultaten van de buitenlandse entiteiten om te rekenen naar de euro.

4. PRIVATE EQUITY DEELNEMINGEN

(5 1.000) 2008 2007

PRIVATE EQUITY DEELNEMINGEN - REELE WAARDE

Private equity deelnemingen: beginsaldo 344.692 162.117Aanschaffi ngen 11.502 166.697Overdrachten (-) -43.937 -27.058Winst (verlies) op private equity participaties gewaardeerd aan reële waarde via resultatenrekening 9.484 45.248Overige toename (afname) -2.312

Private equity deelnemingen: eindsaldo 321.741 344.692

Conform IAS 31 en IAS 28 worden gemeenschappelijke dochterondernemingen en geassocieerde deelnemingen, aangehouden door voornamelijk Sofi nim, het pri-vate equity vehikel uit de AvH-groep, aan reële waarde gewaardeerd, waarbij de waardeschommelingen in de resultatenrekening worden erkend (IAS 39).

De private equity deelnemingen dragen bij tot het resultaat via de “fair value” schommelingen enerzijds en de cash inkomsten via de uitkering van dividenden anderzijds.

(5 1.000) Aandeel- Fair value Cash Totaal Deel groep Deel groep

houders % schommeling inkomsten 2008 2007

Alupa 100,00% 1.587 1.587 1.175 746Alural 60,00% 364 364 270 -406Arcomet Beheer (3 m tot verkoop) 10,00% 115 115 85 419Atenor 12,01% 3.383 1.573 4.956 3.667 3.204Axe Investments 48,34% -3.493 177 -3.316 -2.454 280Blomhof 20,54% 130 130 96 55Corn Van Loocke 377Cindu 50,00% 382 363 745 551 1.969Distriplus 50,00% -9.915 -9.915 -7.337 474De Steeg 50,00% -143 -143 -106 -280Egemin Int 28,91% 401 401 297 -822Engelhardt 97,50% 463 463 343 268Euro Media Group 22,00% -203 366 163 120 237Hertel Holding 40,68% 5.097 5.097 3.772 5.843IDIM 37,47% -339 -339 -251 -182IRIS 6,22% -1.761 -1.761 -1.303 608Manuchar 20,00% 1.095 519 1.614 1.194 331NMC 27,63% 1.090 1.065 2.156 1.595 2.550Oleon Holding (9 m tot verkoop) 37,07% 5.904 5.904 4.369 5.781Oleon Biodiesel (9 m tot verkoop) 22,23% 574 574 424 417Spano Invest 72,92% 1.764 1.764 1.306 9.283Synvest - Corelio 49,99% 582 582 431 791Turbo’s Hoet 50,00% 2.406 1.050 3.456 2.557 4.246Sany-Turbos-Hoet.com 33,33% 0 0 0 UBF (9 m in 2007) 842

Bijdragen deelnemingen Sofi nim 9.484 5.112 14.597 10.801 37.033

Financière Flo - Groupe Flo (vermogensmutatie) 33,00% -10.150 3.180Financière Trasys - Trasys (vermogensmutatie) 41,39% 885 828

Bijdragen private equity deelnemingen(1) 1.537 41.039

(1) Zie afzonderlijke bijlage “Kerncijfers” - geconsolideerd groepsresultaat.

Slotkoers Gemiddelde koers

US Dollar (USD) 1,3917 1,4747Roemeense Lei (RON) 4,0225 3,6826Indische Rupie (INR) 68,0272 63,6943Turkse Lire (YTL) 2,1488 1,9064Slovaakse Kroon (SKK) 30,1260 31,2617

Geconsolideerde jaarrekening116

Commentaar bij de private equity deelnemingen aan reële waarde

De private equity participaties hebben over 2008 aanzienlijk minder bijgedragen tot het groepsresultaat (1,5 miljoen euro) dan over 2007 (41,0 miljoen euro), deels onder invloed van de impact van de economische vertraging in het vierde kwartaal, deels omwille van de impairments bij Groupe Flo (11,4 miljoen euro, deel AvH) en bij Distriplus (5,9 miljoen euro, deel AvH). Ook de verkopen van Arcomet en Oleon Holding / Biodiesel hadden een impact op de bijdrage. Oleon Holding en Oleon Biodiesel droegen voor 9 maanden bij tot het resultaat, terwijl de bijdrage van Arcomet beperkt bleef tot het 1e kwartaal.

Het private equity segment heeft per 31 december een eigen vermogen (inclusief aandeel van derden) van 454,8 miljoen euro. Hierin is het aandeel van de deelne-mingen die via GIB worden aangehouden (Groupe Flo en Trasys) opgenomen voor een bedrag van 26,3 miljoen euro.

Op basis van de beurskoersen per 31 december 2008, overschrijdt de beurswaarde van Atenor de waarde waartegen deze participatie is opgenomen in de balans per 31 december 2008 met 7,6 miljoen euro. De boekwaarde van het belang in Groupe Flo daarentegen vertoont een (latente) minwaarde van 23,5 miljoen euro, op basis van de beurskoersen.

5. VOOR VERKOOP BESCHIKBARE FINANCIELE ACTIVA

(5 1.000) Financiële Geld-

vaste activa beleggingen

VOOR VERKOOP BESCHIKBARE FINANCIELE ACTIVA - BOEKJAAR 2007

Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa: beginsaldo reële waarde 52.694 814.994Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa - boekwaarde 33.635 666.120Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa - aanpassing aan reële waarde 19.059 148.873

Aanschaffi ngen 11.055 232.736Actuarieel rendement -1.637Overdrachten (-) -2.619 -420.908Overdrachten door bedrijfsafsplitsing (-) -1.079Toename (afname) door wijzigingen in de reële waarde -8.997Bijzondere WV opgenomen in de resultatenrekening (-) -319 -2.790Overboeking van (naar) andere posten -83Overige toename (afname) -40.723 -27

Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa: eindsaldo reële waarde 20.088 612.208Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa - boekwaarde 20.088 492.469Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa - aanpassing aan reële waarde 0 119.740

VOOR VERKOOP BESCHIKBARE FINANCIELE ACTIVA - BOEKJAAR 2008

Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa: beginsaldo reële waarde 20.088 612.208Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa - boekwaarde 20.088 492.469Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa - aanpassing aan reële waarde 0 119.740

Aanschaffi ngen 13.625 380.513Actuarieel rendement -978Overdrachten (-) -1.648 -323.250Toename (afname) door wijzigingen in de reële waarde -103.255Bijzondere WV opgenomen in de resultatenrekening (-) -773 -45.320Overige toename (afname) -9.243

Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa: eindsaldo reële waarde 22.048 519.918Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa - boekwaarde 22.048 517.745Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa - aanpassing aan reële waarde 0 2.173

In de rubriek ‘Voor verkoop beschikbare fi nanciële vaste activa’ zijn voornamelijk de participaties in Koffi e F. Rombouts, Belfi mas, Asco Leven en Tikehau SS Fund Ltd ondergebracht.

De investering van 20% in Koffi e F. Rombouts enerzijds en de opname in de consolidatiekring van AvH Resources India (100% dochteronderneming waarin het 14% belang van Sagar Cements is ondergebracht) en Top Delopment (de 50% joint venture van Extensa in Slowakije) anderzijds, verklaren grotendeels de evolutie van de voor verkoop beschikbare fi nanciële vaste activa.

117Geconsolideerde jaarrekening

De Geldbeleggingen bestaan uit:

(5 1.000) Aantal Reële

aandelen waarde

OLO-portefeuille bij Bank J.Van Breda & C° 471.949KBC 1.183.429 25.385Fortis 2.782.844 2.588Telenet 250.313 3.079CNP 95.044 3.308Retail Estates (bij Extensa & Leasinvest Real Estate) 256.704 8.810Andere 4.799

519.918

De beurscrisis in de 2e jaarhelft van 2008 had een impairment van 45 miljoen euro (hoofdzakelijk op Fortis aandelen) en een daling van de latente meerwaarden(103 miljoen euro, vnl op aandelen KBC) tot gevolg. De aanschaffi ngen en overdrachten werden in belangrijke mate door Bank J.Van Breda & C° gerealiseerd. Het segment AvH en subholdings verkocht in 2008 1.200.000 aandelen SES, 234.098 aandelen KBC en 65.065 aandelen Telenet.

Per segment wordt de reële waarde van de geldbeleggingen als volgt opgedeeld:

(5 1.000) Reële

waarde

Financiële diensten (vnl. Bank J.Van Breda & C°) 471.949AvH & subholdings 36.385Private equity 2.774Vastgoed en aanverwante diensten 8.811Bouw, bagger & concessies 0

519.918

Samenstelling beleggingsportefeuille 31/12/08

naar rating (Standard & Poors) naar sector naar restlooptijd naar munt

Aaa 17% Overheden 93% <= 2010 16% EUR 100%Aa1 69% Financieel 7% 2011-2013 59%Aa2 8% Rest 0% 2014-2017 25%Aa3 0% 2018-2038 0%A1 6%A2 1%

KREDIETRISICO VAN DE BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Bank J.Van Breda & C°

Het kredietprofi el van de beleggingsportefeuille wordt al jarenlang bewust erg laag gehouden. De bank belegt enkel in obligaties waarvan 93% uitgegeven door Europese overheden.

Het investeringskader dat jaarlijks ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur bepaalt waarin belegd kan worden en welke limieten gelden. In de onderstaande tabel vindt u de samenstelling van de beleggingsportefeuille naar rating, sector, munt en eindvervaldag.

AvH, subholdings en private equity

AvH belegt in liquide aandelen, waarvan de belangrijkste hierboven zijn vermeld.

Geconsolideerde jaarrekening118

Toelichting 12: Banken - vorderingen op kredietinstellingen & cliënten

(5 1.000) Reële waarde Boekwaarde

2008 2007 2008 2007

I. VORDERINGEN OP KREDIETINSTELLINGEN

Binnenlandse banken 22.527 117.727 22.518 117.727Buitenlandse banken 15.550 4.115 15.548 4.115

Totaal kredietinstellingen 38.077 121.842 38.066 121.842

II. LENINGEN EN VORDERINGEN OP CLIENTEN

Wissels en eigen accepten 1.400 1.380 1.394 1.377Investeringskredieten en fi nancieringen 1.387.719 1.235.842 1.315.031 1.208.329Hypothecaire leningen 359.155 319.019 342.427 315.971Termijnkredieten/straight loans 339.065 339.486 335.243 337.217Debetstanden/kaskredieten 58.211 60.701 58.211 60.701Overige 21.500 9.012 21.500 9.012

Totaal cliënten 2.167.050 1.965.440 2.073.806 1.932.607

TOTAAL VORDERINGEN OP KREDIETINSTELLINGEN & CLIENTEN 2.205.127 2.087.282 2.111.872 2.054.449

De integrale consolidatie van Bank J. Van Breda & C° resulteert in de opname van de specifi eke bancaire vorderingen en schulden in de balans van AvH. Deze rubrie-ken werden gegroepeerd om de balans zo transparant mogelijk te houden.

De leningen en vorderingen op cliënten omvatten: • kredieten toegekend aan familiale ondernemers en vrije beroepen. De vele ondernemers en vrije beroepen die de voorbije jaren cliënt werden, vertrouwen een

steeds groter deel van hun bankzaken aan de bank toe. • autofi nancieringen verstrekt door Van Breda Car Finance, voor 100% dochteronderneming van de bank. De kredieten aan cliënten groeiden met 7%.

Kredietrisico

De kredietportefeuille van Bank J.Van Breda & C° is zeer gespreid binnen het door de bank gekende cliënteel van lokale ondernemers en vrije beroepen. De bank han-teert hierbij concentratielimieten per sector en maximale kredietbedragen per relatie. De kredietportefeuille is onderverdeeld in risicocategorieën die elk hun specifi eke opvolging krijgen. Over de kredieten uit de hoogste risicocategorie “onzeker verloop” wordt tweemaal per jaar gerapporteerd aan de Raad van Bestuur.

In het kader van Bazel II heeft Bank J.Van Breda &C° geopteerd voor de ‘standardised approach’.

Vorderingen die dubieus worden, worden overgedragen naar de afdeling Betwiste Zaken. Er gelden criteria voor verplichte overdracht wanneer bepaalde gebeurte-nissen zich voordoen bij onze cliënten, kredietnemers of borgen. Op de kredieten in de hoogste risicocategorie en op de vorderingen die dubieus worden, worden waardeverminderingen geboekt.

(5 1.000) TOTAAL Niet Vervallen Vervallen Vervallen Vervallen Dubieus

vervallen < 30 dagen > 30 dagen > 60 dagen > 120 dagen

< 60 dagen < 120 dagen

VERVALDAGENBALANS 2007

Binnenlandse banken 117.727 117.727 Buitenlandse banken 4.115 4.115

Totaal kredietinstellingen 121.842 121.842 0 0 0 0 0

Wissels en eigen accepten 1.377 569 275 533 Investeringskredieten en fi nancieringen 1.208.329 1.079.242 117.860 6.770 300 1.807 2.350Hypothecaire leningen 315.971 275.185 37.197 2.528 676 385Termijnkredieten/straight loans 337.217 313.693 17.975 3.801 1.538 210 Debetstanden/kaskredieten 60.701 47.839 11.212 756 520 374 Overige 9.012 9.012

Totaal cliënten 1.932.607 1.725.540 184.519 14.388 3.034 2.391 2.735

119Geconsolideerde jaarrekening

(5 1.000) TOTAAL Niet Vervallen Vervallen Vervallen Vervallen Dubieus

vervallen < 30 dagen > 30 dagen > 60 dagen > 120 dagen

< 60 dagen < 120 dagen

VERVALDAGENBALANS 2008

Binnenlandse banken 22.518 22.518 Buitenlandse banken 15.548 15.548

Totaal kredietinstellingen 38.066 38.066 0 0 0 0 0

Wissels en eigen accepten 1.394 711 683Investeringskredieten en fi nancieringen 1.315.031 1.276.971 23.352 11.015 367 3.326Hypothecaire leningen 342.427 332.761 7.517 773 102 1.274Termijnkredieten/straight loans 335.243 321.558 10.718 1.999 910 58 Debetstanden/kaskredieten 58.211 41.860 13.125 782 1.147 1.297 Overige 21.500 21.500

Totaal cliënten 2.073.806 1.995.361 55.395 14.569 2.526 1.355 4.600

Toelichting 13: Voorraden en onderhanden projecten in opdracht van derden

(5 1.000) 2008 2007

I. VOORRADEN, NETTOBEDRAG 21.553 31.825

Brutoboekwaarden 22.486 35.608Grond- en hulpstoffen 3.637 1.197Onroerende goederen bestemd voor verkoop 18.849 34.411

Afschrijvingen en andere waardeverminderingen (-) -933 -3.783Geboekte WV op voorraden in resultatenrekening tijdens het boekjaar -849 -3.783

II. ONDERHANDEN PROJECTEN IN OPDRACHT VAN DERDEN

Bedrag door (aan) opdrachtgevers verschuldigd voor onderhanden projecten, netto 3.578 352Bedrag door klanten verschuldigd voor onderhanden projecten 9.250 7.554Bedrag aan klanten verschuldigd voor onderhanden projecten (-) -5.673 -7.202

Opbrengsten onderhanden projecten 119.961 132.380

Onderhanden projecten op afsluitdatumBedrag van gemaakte kosten en opgenomen winsten min verliezen -152.896 -111.135Bedrag van gerealiseerde opbrengsten 149.319 110.783

De onroerende goederen bestemd voor verkoop zijn afkomstig van het segment “Vastgoed en aanverwante diensten”. Ze bevatten de grondenportefeuille van Extensa (ongeveer 150 ha) die is opgenomen op basis van aanschaffi ngswaarde (18,9 miljoen euro).

Onderhanden projecten van Algemene Aannemingen Van Laere en Extensa worden gewaardeerd volgens de “Percentage of Completion” methode, waarbij resultaat erkend wordt à rato van de vooruitgang van de werken. Voorziene verliezen worden evenwel onmiddellijk ten laste van het resultaat geboekt.

De vooruitgang van de werken wordt bepaald op basis van de gedane kosten in verhouding tot de verwachte kostprijs van het ganse project. In de opstartfase van een project wordt geen resultaat erkend.

Geconsolideerde jaarrekening120

Toelichting 14: Leasing

(5 1.000) resterende looptijd resterende looptijd

< 1 jaar > 1 jaar > 5 jaar TOTAAL < 1 jaar > 1 jaar > 5 jaar TOTAAL

< 5 jaar 2008 < 5 jaar 2007

I. LEASINGGEVER - Financiële lease

Bruto lease-investeringen 39.713 88.451 10.834 138.998 36.094 80.257 12.848 129.199Contante waarde van minimale leasebetalingen 32.853 78.771 8.317 119.941 30.027 71.149 8.993 110.169Onverdiende fi nancieringslasten 19.057 19.030De geaccumuleerde waardeverminderingen

voor oninbare te vorderen minimale leasebetalingen 10.700 10.124

Debiteuren leasing 2.027 2.027 2.040 2.040

II. LEASINGGEVER - Operationele lease

Toekomstige minimale leasebetalingen onder niet-opzegbare operationele leases 998 685 99 1.782 980 1.536 245 2.761

III. LEASINGNEMER - Financiële lease

Minimale leasebetalingen - totaal 17 29 3 49 17 45 3 65Minimale leasebetalingen - rente (-) -2 -1 -3 -2 -3 -5Contante waarde van de

minimale lease-betalingen 15 28 3 46 14 42 3 59

Uitsplitsing lease-verplichtingen naar activa:Installaties, machines en uitrusting 46 59

IV. LEASINGNEMER - Operationele lease

Toekomstige minimale leasebetalingen onder niet-opzegbare operationele leases 28 52 2 82 30 72 10 111

Operationele lease- en subleasebetalingen opgenomen in de winst- en verliesrekening 1.642 1.520

De leasingschulden worden in de toelichting “Financiële schulden” gerapporteerd (pagina 121).

Toelichting 15: Voorzieningen

(5 1.000) Voor- Voor- Voor- Milieu- Overige TOTAAL

zieningen zieningen zieningen voor- voor-

voor voor voor zieningen zieningen

garanties gerechtelijke contrac-

procedures tuele

verplichtingen

VOORZIENINGEN - BOEKJAAR 2007

Voorzieningen, beginsaldo 21.964 797 0 167 2.643 25.571

Additionele voorzieningen 1.725 8 165 1.898Toename van bestaande voorzieningen 115 2 117Toename door bedrijfscombinaties 156 156Bedrag aan gebruikte voorzieningen (-) -162 -559 -721Terugname van niet-gebruike voorzieningen (-) -19.298 -759 -4 -20.060

Voorzieningen, eindsaldo 4.500 48 165 167 2.080 6.960

VOORZIENINGEN - BOEKJAAR 2008

Voorzieningen, beginsaldo 4.500 48 165 167 2.080 6.960

Additionele voorzieningen 515 28 616 1.158Toename van bestaande voorzieningen 2 2Bedrag aan gebruikte voorzieningen (-) -1.056 -1.056Terugname van niet-gebruikte voorzieningen (-) -26 -1 -165 -1.558 -1.751

Voorzieningen, eindsaldo 3.933 77 0 167 1.137 5.315

In het saldo van 5,3 miljoen euro voorziening heeft 1,9 miljoen euro betrekking op huurgaranties gegeven door de vastgoedpoot.

De terugname van niet-gebruikte voorzieningen in 2007 kwam overeen met provisies die werden aangelegd op het moment van de aankoop van GIB in 2002.De desbetreffende risico’s zijn in 2007 verdwenen wegens het verstrijken van door GIB contractueel toegestane garantieperiodes.

121Geconsolideerde jaarrekening

Toelichting 16: Financiële schulden

(5 1.000) resterende looptijd resterende looptijd

< 1 jaar > 1 jaar > 5 jaar TOTAAL < 1 jaar > 1 jaar > 5 jaar TOTAAL

< 5 jaar 2008 < 5 jaar 2007

I. FINANCIËLE SCHULDEN

Leningen van banken 61.444 214.898 10.996 287.338 30.429 53.927 60.380 144.735Achtergestelde leningen 9.462 42.396 26.592 78.450 1.703 45.987 27.862 75.552Financiële lease-overeenkomsten 15 31 46 14 45 59Overige fi nanciële schulden 132.205 8.559 140.764 181.897 181.897

Totaal 203.126 265.884 37.588 506.598 214.043 99.959 88.242 402.243

Liquiditeitsrisico

De fi nanciële schulden zijn afkomstig uit volgende segmenten:

KT LT

Bouw, bagger & concessies 1.722 16.598Vastgoed en aanverwante diensten 145.043 231.757Financiële diensten 10.662 89.988Private equity 0 0AvH & subholdings 46.899 28Intercompany -1.200 -34.900

203.126 303.472

De schulden aangegaan door NMP ter fi nanciering van de aanleg van de pijpleidingen (15,7 miljoen euro) dragen het meest bij tot de fi nanciële schulden van het segment “Bouw, bagger & concessies”. In het kader van de terbeschikkingstelling van de pijpleidingen worden het volledig kapitaal en de intrest-lasten doorgerekend aan de gebruiker van de pijpleiding.

Leasinvest Real Estate en Extensa Group beschikken bij hun banken over de nodige lange termijn kredietfaciliteiten en back-up lijnen voor hun commer-cial paper-lijnen om de bestaande en toekomstige investeringsnoden te dekken. Door deze kredietfaciliteiten en back-uplijnen is het fi nancieringsrisico ingedekt. Het liquiditeitsrisico wordt beperkt door enerzijds de fi nancieringen te spreiden over verschillende bankiers en anderzijds door de vervaldata van de kredietfaciliteiten te diversifi ëren.

De fi nanciële schulden van het segment “Financiële diensten” betreffen hoofdzakelijk de achtergestelde leningen van Bank J.Van Breda & C° en Finaxis. De specifi eke bancaire schulden zitten vervat in toelichting 17.

De fi nanciële schulden “AvH en subholdings” komen nagenoeg overeen met het door AvH Coordination Center uitgegeven commercial paper. AvH en AvH-CC beschikken over bevestigde kredietlijnen, gespreid over verschillende banken, die de uitstaande CP-verplichtingen ruim overtreffen. Bovenop de fi nanciële schulden onder de vorm van commercial paper heeft het segment nog 41.309 (000) euro schulden ten opzichte van andere groepsbedrijven (het betreft deelnemingen die een deel van hun kasoverschotten in deposito brengen bij AvH Coordination Center). Deze bedragen worden uiteraard geëlimineerd in consolidatie.

(5 1.000) 2008 2007

II. SCHULDEN (OF GEDEELTE VAN SCHULDEN) GEWAARBORGD DOOR ZAKELIJKE ZEKERHEDEN GESTELD OF ONHERROEPELIJK BELOOFD OP DE ACTIVA VAN DE IN DE CONSOLIDATIE OPGENOMEN ONDERNEMINGEN

Leningen van banken 98.640 47.925Overige fi nanciële schulden 15.350 48.063

Totaal 113.990 95.988

Geconsolideerde jaarrekening122

Toelichting 17: Banken - schulden aan kredietinstellingen, cliënten & obligaties

(5 1.000) Reële waarde Boekwaarde

2008 2007 2008 2007

I. SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN

Rekening-courant/overnight 869 716 869 716Deposito’s met vaste looptijd 158.059 168.803 157.860 168.768Overige deposito’s 115.962 118.264 115.963 118.069

Totaal 274.890 287.783 274.692 287.553

II. SCHULDEN AAN CLIENTEN

Rekening-courant/overnight 620.138 579.431 620.138 579.431Deposito’s met vaste looptijd 1.070.088 824.721 1.063.889 824.817Overige deposito’s

• speciale deposito’s 15.072 15.099 16.512 15.099• gereguleerde deposito’s 370.158 330.340 369.114 330.340• overige deposito’s 47.134 45.663 47.138 45.663• depositogarantiesysteem 1.103 1.103 1.103 1.103

Totaal 2.123.693 1.796.357 2.117.894 1.796.453

III. SCHULDCERTIFICATEN INCLUSIEF OBLIGATIES

Schuldcertifi caten 177.261 204.310 176.294 204.871Kasbons 10.016 13.931 9.939 14.080Niet converteerbare obligaties 7.656 7.153 7.759 7.535

Totaal 194.933 225.394 193.992 226.486

TOTAAL SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN, CLIENTEN & OBLIGATIES 2.593.516 2.309.534 2.586.577 2.310.491

De integrale consolidatie van Bank J.Van Breda & C° resulteert in de opname van de specifi eke bancaire vorderingen en schulden in de balans van AvH. Deze rubrieken werden gegroepeerd om de balans zo transparant mogelijk te houden.

De externe institutionele fi nanciering (interbancair + effecten geplaatst bij institutionelen) betreft slechts 10,7% van het balanstotaal van Bank J. Van Breda & C°, waarvan slechts 43% met een looptijd kleiner dan een jaar. De belangrijkste fi nancieringsbron is het cliënteel van de bank: vele duizenden lokale ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen gebruiken Bank J.Van Breda & C° voor hun beleggingen en dagdagelijkse werking. Hierdoor beschikt de bank over een stabiele fi nan-cieringsbron, waarvan de volumes gespreid zijn over een grote groep klanten. Dit resulteerde in een aangroei van de cliëntendeposito’s van 18%. Daardoor is de externe funding, die al heel beperkt was, nog verder afgenomen in de loop van 2008.

Liquiditeitsrisico Bank J.Van Breda & C°

Het liquiditeitsrisico van de bank wordt permanent bewaakt door een proactief Thesauriebeheer, binnen de krijtlijnen van het Asset & Liability Management.

De bank beschikt over een ruime liquiditeitspositie, gekarakteriseerd door thesaurie-overschotten, die in de loop van 2008 nog aanzienlijk zijn toegenomen.

Voor haar liquiditeitsbeheer maakt de bank o.a. gebruik van liquiditeitsgaprapporten, ratio-analyse en volumeprognoses op korte en lange termijn. De bank maakt ook gebruik van een interne liquiditeitsratio die de liquide activa en de beschikbare liquiditeit uit de beleggingsportefeuille afzet tegenover de kortetermijnverplichtin-gen. De ratio’s bevestigden dat de reeds comfortabele liquiditeitspositie in 2008 nog werd versterkt.

In de onderstaande tabel vindt u de activa en passiva gegroepeerd per periode van vervaldagen.

Liquiditeitsgap

(€ mio) ≤ 1 maand 1-3 maand 3-12 maand 1-5 jaar 5-10 jaar > 10 jaar Totaal

31/12/08

Activa 511 131 294 1.151 524 294 2.905Passiva 1.019 457 471 608 41 310 2.905

Gap -508 -326 -177 543 483 -16 0

31/12/07

Activa 277 194 364 911 581 304 2.631Passiva 896 362 395 542 57 379 2.631

Gap -619 -168 -32 370 524 -75 0

De tabel houdt rekening met de assumpties die genomen worden voor de producten zonder vervaldag (bijv. zicht- en spaarrekening). De bank hanteert conservatieve veronderstellingen voor deze producten zonder vervaldag.

Daarenboven heeft de bank een ruime portefeuille obligaties van hoge kwaliteit die gebruikt kunnen worden als buffer om liquiditeitsschommelingen in de thesaurie op te vangen. Eind 2008 bedroeg deze portefeuille 454 miljoen euro.

123Geconsolideerde jaarrekening

Renterisico Bank J.Van Breda & C°

Bank J.Van Breda & C° voert een voorzichtig beleid qua renterisico, ruim binnen de normen van de CBFA (Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewe-zen). Daar waar de looptijden van activa en passiva onvoldoende overeenkomen, zet de bank indekkingsinstrumenten in om dit te corrigeren. Dit gebeurt met een combinatie van renteswaps (die de vlottende renteverplichtingen omzetten in vaste) en opties (die bescherming bieden tegen een stijging van de rente boven bepaalde niveaus).

Het renterisico wordt o.a. gemeten aan de hand van de Basis Point Value- methodologie. Gedurende 2008 werd het renterisico afgebouwd. Per 31/12/2008 zou een parallelle stijging van de volledige rentecurve met 1 basispunt of 0.01% het renteresultaat met -39.689 euro beïnvloeden. Eind 2007 was dit nog -45.112 euro. De bank voert tevens een uitgebreide rentegapanalyse en een scenarioanalyse uit (met parallelle en niet-parallelle rentebewegingen) die toelaten de impact van stress-scenario’s te analyseren.

Renterisico overige integraal geconsolideerde participaties

NMP is niet onderhevig aan enig renterisico aangezien de intrestlasten integraal worden doorgerekend aan de gebruikers in het kader van de terbeschik-kingstelling van de pijpleidingen.

Het indekkingsbeleid van Leasinvest Real Estate is afgestemd om het renterisico voor ongeveer 80% van de fi nanciële schulden veilig te stellen. Gezien de schuldfi nanciering van Leasinvest Real Estate gebaseerd is op een vlottende rentevoet, bestaat het risico dat bij een stijging van de rentevoeten de fi nancie-ringskosten oplopen. Dit renterisico wordt ingedekt door fi nanciële instrumenten zoals spot & forward rente-collars en interest rate swaps.

De vervaldata van de rente-indekkingen situeren zich tussen 2009 en 2013. De vaste rentevoeten van de interest rate swaps liggen tussen 3,38% en 3,87%, kredietmarge niet meegerekend.

Het is de bedoeling van Extensa Group om een intrestindekking van 50% te behouden op de gefi nancieerde lijnen die onderhevig zijn aan variabele rente-voeten (het merendeel van de huidige schulden). Gezien de huidige indekkingen van 40 miljoen euro in 2009 en 2010 vervallen, zullen nieuwe indekkingen hoogstwaarschijnlijk in de loop van het jaar afgesloten worden, teneinde een groter voordeel uit de evolutie van de monetaire markten te halen. Te meer, de impact “mark to market” van de huidige fi nanciële instrumenten is erg beperkt.

De fi nanciële schulden van de segmenten Private equity en AvH & subholdings komen nagenoeg overeen met het door AvH Coordination Center uitgegeven commercial paper (46,6 miljoen euro eind 2008). Per jaareinde 2008 was er geen enkel rente-indekkingsinstrument uitstaand.

Sensitivity analyse voor het renterisico

Indien de Euribor met 1% zou stijgen, zou dit een toename van de rentelasten met zich meebrengen van 0,7 miljoen euro (Extensa), 1,9 miljoen euro (Leas-invest Real Estate) en 0,5 miljoen (AvH en subholdings). Dit houdt evenwel geen rekening met de impacten die we zouden terugvinden op het actief.

Toelichting 18: Financiële instrumenten

(5 1.000) Notioneel Boekwaarde Notioneel Boekwaarde

bedrag 2008 2008 bedrag 2007 2007

INDEKKING VAN HET RENTERISICO VAN EEN PORTEFEUILLE

Activa

Kasstroomindekking 348.426 766 445.584 6.813 < 1 jaar 26 152 > 1 jaar 740 6.661

Passiva

Kasstroomindekking 435.364 14.949 67.273 366 < 1 jaar 507 0 > 1 jaar 14.442 366

(5 1.000) Winst Verlies Winst Verlies

2008 2008 2007 2007

AANPASSINGEN AAN DE REËLE WAARDE VAN INDEKKINGSINSTRUMENTEN

KASSTROOMINDEKKING VAN HET RENTERISICO

Reële waarde wijzigingen van de indekkingsderivaten - ineffectief gedeelte -905 247 -23Inresultaatname van initiële intrinsieke waarde van indekkingsinstrumenten

volgens het bij aanvang verwachte cashfl owpatroon -1.328

Erkend in Erkend in eigen eigen vermogen vermogen

Reële waarde wijzigingen van de indekkingsderivaten - effectief gedeelte -21.956 -608

Stopzetting kasstroomindekking -8 599 -12

Geconsolideerde jaarrekening124

Volgens Volgens Boekwaarde Notioneel bedrag Boekwaarde Notioneel bedrag

soort type

Activa Passiva Te ontvangen Te leveren Activa Passiva Te ontvangen Te leveren

2008 2008 (activa) (passiva) 2007 2007 (activa) (passiva)

(5 1.000) 2008 2008 2007 2007

AFGELEIDE FINANCIELE INSTRUMENTEN VOOR HANDELSDOELEINDEN

Rente Option Cap/Floor/ 164 2.275 165.000 1.429 44 135.000 Collar Swaption

IRS 4.902 2.614 157.500 200.155 4.494 1.383 229.473 62.000

FRA 7 20.000

Overige 10.918 10.833 695 611

Aandelen Equity option 1.657 1.785 8.308 8.946 3.234 3.441 8.408 8.946 Other 88

Valuta (FX) FX forward 1.440 1.084 21.771 27.268 979 755 23.960 21.325 FX option 190 190 7.257 7.257

Overige 266

Totaal 19.359 7.948 370.669 243.626 11.097 5.630 397.452 112.271

< 1 jaar 2.950 1.655 1.213 821 > 1 jaar 5.403 6.293 8.923 4.809 Obligaties in trading 10.918 695 Aandelen in trading 88 266

Deze rubriek bevat de indekkingsinstrumenten, waarop Bank J.Van Breda & C°, Extensa Group en Leasinvest Real Estate beroep doen, die niet voldoen aan de criteria voor hedging.

Toelichting 19: Belastingen

(5 1.000) Activa Verplichtingen NETTO Activa Verplichtingen NETTO

2008 2008 2008 2007 2007 2007

I. UITGESTELDE BELASTINGVORDERINGEN EN -VERPLICHTINGEN OPGENOMEN IN DE BALANS

Immateriële vaste activa -227 -227 -32 -32Materiële vaste activa 17 1.974 -1.957 71 2.095 -2.024Vastgoedbeleggingen -312 2.339 -2.652 3.034 -3.034Afgeleide fi nanciële instrumenten 5.565 -49 5.614 -2.346 24 -2.370Voorraad en onderhanden projecten 3.723 -3.723 4.274 -4.274LT vorderingen 714 -714 669 -669Geldbeleggingen -455 46 -501 4.004 4.004Overige activa 1.898 -1.898 32 8.765 -8.733Voorzieningen 27 166 -139 29 3.584 -3.555Pensioenverplichtingen 25 231 -206 32 245 -213Overheidssubsidies -436 -436 -445 -445Overige passiva 25 1.098 -1.073 260 2.845 -2.585Fiscale verliezen 6.892 -1.119 8.011 6.512 -809 7.321

TOTAAL 11.119 11.021 98 8.118 24.727 -16.609

II. NIET-OPGENOMEN UITGESTELDE BELASTINGVORDERINGEN

Niet-geboekte fi scale verliezen 8.251 8.251 4.334 4.334Andere niet-geboekte uitgestelde belastingvorderingen 3.531 3.531 2.029 2.029

TOTAAL 11.782 0 11.782 6.363 0 6.363

De evolutie van de netto-uitgestelde belastingvorderingen en- verplichtingen verliep voor 4,7 miljoen euro over resultatenrekening. De overige evolutie is voornamelijk toe te wijzen aan de evolutie van de herwaarderingsreserves “Effecten beschikbaar voor verkoop” en “Afgeleide fi nanciële instrumenten” alsook van de fi scale verlie-zen.

125Geconsolideerde jaarrekening

(5 1.000) 2008 2007

III. ACTUELE EN UITGESTELDE BELASTINGLASTEN (-BATEN)

Actuele belastingen, nettoBelastingen op het resultaat van het boekjaar -14.884 -14.543Aanpassingen aan belastingen van voorgaande perioden 548 81

TOTAAL -14.336 -14.462

Uitgestelde belastingen, nettoHerkomst en terugboeking van tijdelijke verschillen 1.749 -15Toevoeging (gebruik) van fi scaal overdraagbare verliezen 1.965 1.535Overige uitgestelde belastingen 959 809

TOTAAL 4.672 2.330

Totaal actuele en uitgestelde belastingslasten(-baten) -9.664 -12.132

IV. AANSLUITING TUSSEN TOEPASSELIJK EN EFFECTIEF BELASTINGTARIEF

Winst (verlies) vóór belasting 164.314 315.518Winst (verlies) van ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast (-) -96.559 -113.291 67.755 202.227Toepasselijk belastingtarief (%) 33,99% 33,99%Belastingen op basis van het toepasselijk belastingtarief -23.030 -68.737

Impact van tarieven in andere rechtsgebieden 323 90Impact van niet-belastbare inkomsten 28.524 56.483Impact van niet-aftrekbare kosten -25.190 -3.680Impact van teruggenomen (aangewende) fi scale verliezen -865 -230Impact van wijzigingen in de belastingtarieven 209Impact van over-(onder)schattingen voorgaande perioden 8 -79Overige toename (afname) 10.566 3.811Belasting op basis van het effectief belastingtarief -9.664 -12.132

Winst (verlies) vóór belasting 164.314 315.518Winst (verlies) van ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast (-) -96.559 -113.291 67.755 202.227Effectief belastingtarief (%) 14,26% 6,00%

Toelichting 20: Aandelenoptieplannen

1. ‘Equity settled’ optieplan AvH per 31 december 2008

Jaar van Aantal Aantal Aantal Saldo Uitoefenprijs Uitoefentermijn

aanbod toegekende uitgeoefende vervallen (€)

opties opties opties

1999 10.650 -9.750 -900 0 30,00 01/01/2003 - 25/03/2010 2000 15.650 -12.850 -1.000 1.800 28,26 01/01/2004 - 12/01/2011 2001 109.500 -27.500 -10.500 71.500 32,33 01/01/2005 - 07/02/2012 2002 1.000 -1.000 0 30,65 01/01/2006 - 06/02/2013 2003 38.500 -11.500 -3.500 23.500 15,98 01/01/2007 - 31/01/2011 2004 32.500 -500 32.000 19,02 01/01/2008 - 26/01/2012 2005 44.500 44.500 27,08 01/01/2009 - 24/01/2013 2006 46.000 46.000 46,09 01/01/2010 - 03/01/2014 2007 45.000 45.000 62,12 01/01/2011 - 08/01/2015 2008 46.500 46.500 66,05 01/01/2012 - 02/01/2016 389.800 -63.100 -15.900 310.800

Het aandelenoptieplan van AvH, dat in maart 1999 werd goedgekeurd, beoogt de motivatie op lange termijn van uitvoerende bestuurders, leden van het executief comité, kaderleden en consulenten wiens activiteit essentieel is voor het succes van de groep. De opties geven recht op de verwerving van evenveel aandelen Ackermans & van Haaren.

Het remuneratiecomité is belast met de opvolging van dit plan en met de selectie van de begunstigden. De opties worden gratis aangeboden en hebben een looptijd van 8 jaar. De vennootschap heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid geboden door de programmawet van 24 december 2002 om de looptijd van alle vóór 2003 uitstaande opties met drie jaar te verlengen.

IFRS 2 werd toegepast op de aandelenopties toegekend na 7 november 2002. De reële waarde per 31 december 2008 van de uitstaande opties 2003 tot en met 2008 bedraagt 2,6 miljoen euro en is berekend door een externe partij aan de hand van het Monte Carlo model, waarvan de voornaamste kenmerken:

Geconsolideerde jaarrekening126

Jaar Share price Dividend yield Volatility Interest rate Fair Value Estimated Black & Scholes Benefi ciaries

(1) (1) expected Value Turnover

lifetime (1)

2003 15,75 3,24% 38,11% 3,46% 4,96 6,70 5,18 1,33% 2004 22,20 2,30% 28,09% 3,69% 7,10 6,10 7,67 1,33% 2005 28,06 1,92% 20,36% 3,16% 6,16 6,24 6,79 1,33% 2006 47,60 1,37% 18,10% 3,23% 10,22 5,95 11,94 1,33% 2007 66,90 1,35% 22,05% 4,04% 18,43 5,75 21,74 1,33% 2008 65,85 1,75% 20,24% 4,34% 14,84 5,90 17,78 1,33%

In 2008 werden 46.500 nieuwe aandelenopties toegekend met een uitoefenprijs van 66,05 euro per aandeel. De reële waarde bij toekenning werd vastgelegd op 0,7 miljoen euro en wordt over de “vesting”-periode van 4 jaar in resultaat genomen.

Ter indekking van de uitstaande optieverplichtingen heeft AvH in totaal 314.346 eigen aandelen in portefeuille.

2. “Cash settled” optie- en warrantenplannen bij de geconsolideerde dochterondernemingen van AvH

De begunstigden van de optieplannen van Van Laere, Bank Delen, Bank J.Van Breda & C° en Extensa beschikken over een verkoopoptie lastens de respectievelijke moedervennootschappen Anfi ma, Delen Investments, Finaxis en NIM (die zelf over een koopoptie en een voorkooprecht beschikken om te verhinderen dat de aan-delen zouden worden overgedragen aan derden).

Deze optieplannen betreffen dus niet-beursgenoteerde aandelen, waarbij de waardebepaling in het optieplan is vastgelegd. De waardebepaling van de optieprijs is (afhankelijk van het optieplan) gebaseerd op de aangroei van het eigen vermogen, een multiple op de aangroei van de geconsolideerde winst of een marktwaardebe-paling van de vennootschap. De waardering van de warranten toegekend aan de begunstigden van DEME, is gebaseerd op een multiple op van de geconsolideerde cashfl ow.

Conform IFRS 2 zit de impact van deze optie- en warrantenplannen op basis van de best mogelijke inschattingen in de schulden vervat. Deze schulden worden herzien ten gevolge van uitoefening, nieuwe toekenning of aanpassing van de parameters. Deze toe- of afnames van de schulden betekenen een kost respectievelijk opbrengst in de resultatenrekening.

De totale schuld van de optie- en warrantenplannen van de integraal geconsolideerde ondernemingen per 31 december 2008 bedraagt 4,6 miljoen euro.

3. Eigen aandelen ingekocht

In het kader van het bovenvermelde aandelenoptieplan AvH werden in de loop van 2008 22.994 eigen aandelen ingekocht alsook 1.500 verkocht ten gevolge van de uitoefeningen die in 2008 plaats vonden. Het totaal aantal eigen aandelen per eind december 2008 bedraagt 314.346.

Toelichting 21: Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

(5 1.000) 2008 2007

Persoonlijke zekerheden die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van derden 59.108 48.853

Zakelijke zekerheden die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen werden gesteld of onherroepelijk beloofd op eigen activa, als waarborg voor schulden en verplichtingen van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen 15.725 17.050

Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam maar ten bate en op risico van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen voor zover deze goederen en waarden niet in de balans zijn opgenomen 11.336 8.893

Verplichtingen tot aankoop van vaste activa 52.896 17.009Verplichtingen tot verkoop van vaste activa 267.367 306.463

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen van banken (Bank J.Van Breda & C°)• kredietengagementen 208.879 233.323• fi nanciële garanties 57.593 50.863• repo transacties + zakelijke zekerheden 50.290 50.590

De persoonlijke zekerheden zijn voor 41,3 miljoen euro samengesteld uit de garanties op de bouwwerven die verstrekt werden door Algemene Aannemingen Van Laere. Extensa heeft voor 14,9 miljoen euro aan garanties gesteld m.b.t. haar activiteiten in de grond- en projectontwikkeling. De persoonlijke zekerheden in het seg-ment ‘AvH en subholdings’ bedragen 2,9 miljoen euro.

De zakelijke zekerheden zijn volledig voor rekening van NMP en bestaan uit in pand gegeven transportovereenkomsten.

De onderaannemers van Algemene Aannemingen Van Laere hebben voor 11,3 miljoen euro aan waarborgen gesteld.

De verplichtingen tot aankoop van vaste activa zijn voor 35,4 miljoen euro voor rekening van LRE en betreffen de aankoop van Canal Logistics, een opslagruimte van 50.000 m2 nabij Brussel. 18,4 miljoen euro is afkomstig uit het segment ‘AvH en subholdings’. Deze rubriek omvat de put-opties in het kader van aandelenoptieplan-nen of in het kader van aandeelhoudersovereenkomsten binnen private equity.

In de rubriek ‘verplichtingen tot verkoop van vaste activa’ vertegenwoordigen call-opties op de activa van het segment ‘AvH en subholdings’ 181,4 miljoen euro. De toegekende aankoopopties op operationele leasingcontracten en op vastgoedbeleggingen bij Extensa Group en Leasinvest Real Estate verklaren de resterende 86 miljoen euro.

127Geconsolideerde jaarrekening

Toelichting 22: Tewerkstelling

2008 2007

I. GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND

Bedienden en directie 585 587Arbeiders 384 406

II. PERSONEELSKOSTEN (5 1.000)

Bezoldigingen en sociale lasten -58.868 -56.487Pensioenkosten (vaste bijdragen en te bereiken doel) -2.123 -2.151Aandelenoptieplannen -723 -1.247

Totaal -61.714 -59.885

In de hoofdzetel van Ackermans & van Haaren zijn 39 mensen tewerkgesteld.

Toelichting 23: Pensioenverplichtingen

(5 1.000) 2008 2007

Te bereiken doel plannen 152 471Andere pensioenverplichtingen (brugpensioen) 1.549 1.425Totaal pensioenverplichtingen 1.701 1.896

Totaal pensioenactiva 678 1.012

I. TE BEREIKEN DOEL PENSIOENPLANNEN

1. Bedragen opgenomen in de balansNettoverplichtingen (-vorderingen) uit hoofde van gefi nancierde te bereiken doel plannen -465 -709

Contante waarde van volledig of gedeeltelijk gefi nancierde verplichtingen 2.216 2.298Reële waarde van fondsbeleggingen (-) -2.680 -3.007

Niet-opgenomen actuariële winsten (verliezen) -62 168

Verplichtingen (-vorderingen) uit hoofde van te bereiken doel plannen, totaal -527 -541Verplichtingen 152 471Activa (-) -678 -1.012

2. Nettolasten opgenomen in de resultatenrekening 140 188Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten 177 250Rentekosten 135 107Verwacht rendement op fondsbeleggingen (-) -171 -138Opgenomen actuariële (winsten) verliezen, netto -30

3. Bewegingen in de verplichtingen (-vorderingen) uit hoofde van te bereiken doel plannenVerplichtingen uit hoofde van te bereiken doel plannen, beginsaldo -541 -535Betaalde bijdragen (-) -126 -165Opgenomen lasten 140 188Overige toename (afname) -29Verplichtingen uit hoofde van te bereiken doel plannen, eindsaldo -527 -541

4. Voornaamste actuariële veronderstellingenDisconteringsvoet 5,25%-5,90% 5,00%-5,25%Verwacht rendement op fondsbeleggingen 4,00%-5,00% 4,00%-4,75%Verwacht percentage van loonsverhogingen 2,00%-3,50% 2,00%-3,50%Percentage dat de tendens voor medische kosten weerspiegelt 2,00% 2,00%

II. PENSIOENPLANNEN MET VASTE BIJDRAGE

Totaal kosten opgenomen in de resultatenrekening -1.180 -1.114

De te bereiken doel pensioenplannen betreffen voornamelijk de plannen bij AvH en subholdings.

Toelichting 24: Beëindiging van bedrijfsactiviteiten

In 2008, 2007 en 2006 vonden geen beëindigingen van bedrijfsactiviteiten plaats.

Geconsolideerde jaarrekening128

Toelichting 25: Verbonden partijen

(5 1.000) Boekjaar 2008 Boekjaar 2007

I. ACTIVA JEGENS VERBONDEN PARTIJEN

Financiële vaste activa 4.910 36.528 41.437 4.913 18.306 20 23.238Vorderingen en borgtochten: bruto 4.910 36.528 41.437 4.913 18.306 20 23.238

Vorderingen 3.137 2.304 28.449 33.890 3.350 18.528 6.530 28.407Handelsvorderingen 10 226 236 247 4 251Overige vorderingen: bruto 3.711 2.304 28.223 34.238 3.670 18.528 6.526 28.724Overige vorderingen: WV -584 -584 -567 -567

Banken - vorderingen kredietsinst & cliënten 174 1.674 1.848 9 2.030 2.039

Overlopende rekeningen - activa 1.169 1.811 14 2.995 1.356 349 28 1.733

TOTAAL 9.390 40.643 30.137 80.170 9.628 37.183 8.608 0 55.418

II. VERPLICHTINGEN JEGENS VERBONDEN PARTIJEN

Financiële schulden 260 7.000 7.260 260 7.000 7.260Achtergestelde leningen 7.000 7.000 7.000 7.000Overige fi nanciële schulden 260 260 260 260

Overige schulden 451 4.913 5.364 433 2.303 2.736Handelsschulden 149 149 144 144Overige schulden 451 4.764 5.215 433 2.159 2.592

Banken - schulden aan kredietinst, cliënten & obligaties 138.867 857 139.724 147.716 864 148.580

Overlopende rekeningen - passiva 783 14 797 1.370 10 1.380

TOTAAL 140.361 0 5.784 7.000 153.145 149.779 0 3.177 7.000 159.956

III. TRANSACTIES TUSSEN VERBONDEN PARTIJEN

Bedrijfsopbrengsten 11.382 136 209 11.730 13.092 114 172 13.378Verrichting van diensten 1.529 90 120 3 1.742 1.674 68 7 1.749Leasingopbrengsten 0 3 3Rente-opbrengsten

bancaire activiteiten 9 94 103 6 159 165Ontvangen provisies

bancaire diensten 9.827 -121 9.706 11.392 11.392Overige bedrijfsopbrengsten 17 46 116 179 20 45 4 69

Overige exploitatiebaten 537 8.067 174 9.131 597 6.201 92 6.889Rente op vorderingen

fi nanciële vaste activa 483 2.808 5 3.295 551 1.352 1.902Dividenden 5.112 174 5.287 4.796 92 4.888Overige exploitatiebaten 54 147 348 549 46 53 99

Exploitatielasten (-) -6.828 -143 -3.631 -10.602 -6.653 -379 -2.044 -9.076Rentelasten

Bank J.Van Breda & C° (-) -6.398 -60 -6.458 -6.296 -37 -6.333Bijzondere waarde-

verminderingsverliezen (-) -349 -143 -492 -274 -379 -653Overige exploitatielasten (-) -80 -3.571 -3.652 -83 -2.007 -2.090

Financieringsopbrengsten 217 8 923 1.152 337 421 344 1.103Renteopbrengsten 216 8 5 229 334 421 756Diverse fi nanciële opbrengsten 1 923 924 3 344 347

Financieringslasten (-) -29 -102 -558 -91 -971 -90 -181 -1.333Rentelasten -29 -427 -456 -91 -971 -181 -1.243Diverse fi nanciële lasten -102 -102 -90 -90

Pri

vate

eq

uit

y p

arti

cip

atie

s

Do

chte

r-o

nd

ern

emin

gen

Gea

sso

ciee

rde

dee

lnem

ing

en

An

der

e ve

rbo

nd

en

par

tije

n

TO

TAA

L 2

008

Do

chte

r-o

nd

ern

emin

gen

Pri

vate

eq

uit

y p

arti

cip

atie

s

Gea

sso

ciee

rde

dee

lnem

ing

en

An

der

e ve

rbo

nd

en

par

tije

n

TO

TAA

L 2

007

129Geconsolideerde jaarrekening

De leden van het executief comité kunnen door de uitoefening van hun aandelenopties per eind 2008 op termijn in totaal 242.300 aandelen AvH verwerven.

V. DE COMMISSARIS ERNST & YOUNG HEEFT DE VOLGENDE BEZOLDIGINGEN ONTVANGEN VOOR:

(5 1.000) AvH Dochter- Totaal AvH Dochter- Totaal onder- 2008 onder- 2007 nemingen(1) nemingen(1)

De uitoefening van een mandaat 35 881 916 35 918 953Andere opdrachten 51(2) 234 284 428 339 767

Totaal 86 1.114 1.200 463 1.257 1.720

(1) Inclusief gemeenschappelijke dochterondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode.(2) Er werd een bijkomende vergoeding betaald van 4.650 euro (excl. btw) aan Ernst & Young Tax Consultants CV voor fi scale adviezen en van 3.500 euro (excl. btw) aan Ernst &

Young Bedrijfsrevisoren BCV voor een analyse van de personeelscyclus en een omzetverklaring. Voorts werd 42.512 euro (excl. btw) betaald aan Ernst & Young Finansman (Turkije) als vergoeding voor ‘due diligence’ prestaties.

Toelichting 26: Winst per aandeel

2008 2007

I. VOORTGEZETTE EN BEEINDIGDE ACTIVITEITEN

Netto geconsolideerd resultaat, aandeel van de groep (1 1.000) 114.558 241.390Gewogen gemiddeld aantal aandelen(1) 33.182.558 33.204.052Winst per aandeel (2) 3,45 7,27

Netto geconsolideerd resultaat, aandeel van de groep (1 1.000) 114.558 241.390Gewogen gemiddeld aantal aandelen(1) 33.182.558 33.204.052Impact aandelenopties 104.833 115.402Aangepast gewogen gemiddeld aantal aandelen 33.287.391 33.319.454Verwaterde winst per aandeel (2) 3,44 7,24

II. VOORTGEZETTE ACTIVITEITEN

Netto geconsolideerd resultaat van voortgezette activiteiten, aandeel van de groep (1 1.000) 114.558 241.390Gewogen gemiddeld aantal aandelen(1) 33.182.558 33.204.052Winst per aandeel (2) 3,45 7,27

Netto geconsolideerd resultaat van voortgezette activiteiten, aandeel van de groep (1 1.000) 114.558 241.390Gewogen gemiddeld aantal aandelen(1) 33.182.558 33.204.052Impact aandelenopties 104.833 115.402Aangepast gewogen gemiddeld aantal aandelen 33.287.391 33.319.454Verwaterde winst per aandeel (2) 3,44 7,24

(1) Op basis van uitgegeven aandelen, gecorrigeerd voor eigen aandelen in portefeuille.

(5 1.000) 2008 2007

IV. VERGOEDINGEN

Vergoeding van de bestuurdersTantièmes ten laste van AvH 214 205

Vergoeding van de leden van het executief comité

Vaste vergoeding 1.987 2.044Variabele vergoeding 1.138 1.786Groeps- en hospitalisatieverzekering 293 99

Geconsolideerde jaarrekening130

Toelichting 27: Voorgestelde en uitgekeerde dividenden

(5 1.000) 2008 2007

I. VASTGESTELD EN UITGEKEERD GEDURENDE HET JAAR

Dividend op gewone aandelen: • slotdividend 2007: 1,39 euro per aandeel (2006: 1,15 euro per aandeel) -46.124 -38.216

II. VOORGESTELD TER GOEDKEURING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING

Dividend op gewone aandelen: • slotdividend 2008: 1,39 euro per aandeel (uitkering aan eigen aandelen uitgesloten) -46.124

III. DIVIDEND PER AANDEEL (2)Bruto 1,3900 1,3900Netto 1,0425 1,0425

Met VVPR StripNetto 1,1815 1,1815

131Geconsolideerde jaarrekening

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN ACKERMANS & VAN HAAREN NV OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGE-SLOTEN OP 31 DECEMBER 2008

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de geconsolideerde jaarrekening evenals de vereiste bijkomende ver-meldingen en inlichtingen.

Verklaring zonder voorbehoud over de geconsolideerde jaarrekening

Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening van Ackermans & van Haaren NV en haar dochterondernemingen (samen ‘de Groep’) over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008, opgesteld overeenkomstig de International Financial Reporting Standards (IFRS) zo-als aanvaard binnen de Europese Unie, en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Deze geconsolideer-de jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans afgesloten op 31 de-cember 2008, de geconsolideerde resultatenrekening, het geconsolideerde kasstroomoverzicht en het geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008, alsook het overzicht van de belangrijkste waarderingsregels en andere toelichtingen. Het geconsolideerde balanstotaal bedraagt 5.219.598 (000) euro en de geconsolideerde winst van het boekjaar, aandeel van de Groep, bedraagt 114.558 (000) euro.

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor het opstellen en de ge-

trouwe weergave van de geconsolideerde jaarrekening

Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening valt onder de verant-woordelijkheid van de raad van bestuur. Deze verantwoordelijkheid omvat: het opzetten, implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de geconso-lideerde jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of het maken van fouten bevat; het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels, en het maken van boekhoudkundige schat-tingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de commissaris

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Overeenkomstig deze controlenormen hebben wij controlewerkzaamhe-den uitgevoerd ter verkrijging van controle-informatie over de in de gecon-solideerde jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De keuze van deze controlewerkzaamheden hangt af van onze beoordeling alsook van onze inschatting van het risico dat de geconsolideerde jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of het maken

van fouten. Bij het maken van onze risico-inschatting houden wij rekening met de bestaande interne controle van de Groep met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de geconsolideerde jaarrekening ten einde in de gegeven omstandigheden de gepaste werkzaamheden te bepalen, maar niet om een oordeel te geven over de effectiviteit van de interne controle van de Groep. Wij hebben tevens de gegrondheid van de waarderingsregels en van de consolidatiegrondslagen, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige schattingen gemaakt door de Groep, alsook de voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening, als geheel be-oordeeld.

Ten slotte hebben wij van de raad van bestuur en van de verantwoordelijken van de Groep de voor onze controlewerkzaamheden vereiste ophelderin-gen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons ver-kregen controle-informatie een redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de fi nanciële toestand van de Groep per 31 december 2008, en van zijn resultaat en kasstromen voor het boekjaar afgesloten op die datum, in overeenstemming met de IFRS zoals aanvaard binnen de Europese Unie, en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

Bijkomende vermeldingen en inlichtingen

Het opstellen en de inhoud van het geconsolideerd jaarverslag vallen on-der de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Het is onze verant-woordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen en inlichtingen op te nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen:

• Het geconsolideerd jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlich-tingen en stemt overeen met de geconsolideerde jaarrekening. Wij kun-nen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen worden geconfronteerd, alsook van hun positie, hun voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van be-paalde feiten op hun toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel be-vestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.

Antwerpen, 22 april 2009

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBACommissarisVertegenwoordigd door

Christel Weymeersch Patrick RottiersVennoot Vennoot

Verslag van de commissaris

Enkelvoudige jaarrekening

Overeenkomstig artikel 105 W.Venn. wordt hierna een ver-korte versie weergegeven van de enkelvoudige jaarrekening Ackermans & van Haaren.De volledige jaarrekening wordt overeenkomstig de artike-len 98 en 100 W. Venn. samen met het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris neer-gelegd bij de Nationale Bank van België.

De commissaris heeft met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening een goedgekeurde verklaring zonder voorbe-houd gegeven.De volledige jaarrekening, het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris liggen ter in-zage op de zetel van de vennootschap en zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld conform de Bel-gische boekhoudwetgeving.

Adres: Begijnenvest 113, 2000 AntwerpenTel. +32 3 231 87 70Fax +32 3 225 25 33E-mail [email protected]

133Enkelvoudige jaarrekening

BALANS

(5 1.000) Nota’s 2008 2007 2006

ACTIVA

VASTE ACTIVA 1.267.308 1.303.967 1.265.207

I. Oprichtingskosten

II. Immateriële vaste activa 28 45 0

III. Materiële vaste activa (1) 13.668 14.063 9.869A. Terreinen en gebouwen 9.713 11.380 804C. Meubilair en rollend materieel 869 973 262D. Leasing en soortgelijke rechten 42 56 21E. Overige materiële vaste activa 3.044F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 1.654 8.782

IV. Financiële vaste activa (2) 1.253.612 1.289.859 1.255.338A. Verbonden ondernemingen 1.165.782 1.164.097 1.126.913

1. Deelnemingen 1.140.173 1.138.585 1.122.4002. Vorderingen 25.609 25.512 4.513

B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 57.492 33.689 11.4001. Deelnemingen 57.492 33.689 11.4002. Vorderingen

C. Andere fi nanciële vaste activa 30.338 92.073 117.0251. Aandelen 30.336 92.071 117.0212. Vorderingen en borgtochten in contanten 2 2 4

VLOTTENDE ACTIVA 51.784 77.615 100.660

V. Vorderingen op meer dan één jaarA. HandelsvorderingenB. Overige vorderingen

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoeringA. Voorraden

1. Grond-en hulpstoffen2. Goederen in bewerking3. Gereed product4. Handelsgoederen5. Onroerende goederen6. Vooruitbetalingen

B. Bestellingen in uitvoering

VII. Vorderingen op ten hoogste een jaar (3) 5.192 3.791 40.173A. Handelsvorderingen 2.021 2.199 1.812B. Overige vorderingen 3.171 1.592 38.361

VIII. Geldbeleggingen 44.982 70.509 58.007A. Eigen aandelen (4) 9.575 12.281 10.332B. Overige beleggingen 35.407 58.228 47.675

IX. Liquide middelen 573 1.934 1.027

X. Overlopende rekeningen 1.037 1.381 1.453

TOTAAL DER ACTIVA 1.319.092 1.381.582 1.365.867

Enkelvoudige jaarrekening134

BALANS

(5 1.000) Nota’s 2008 2007 2006

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN (5) 643.062 703.994 544.507

I. Kapitaal 2.295 2.295 2.295A. Geplaatst kapitaal 2.295 2.295 2.295B. Niet opgevraagd kapitaal (-)

II. Uitgiftepremies 111.612 111.612 111.612

III. Herwaarderingsmeerwaarden

IV. Reserves 50.026 48.520 46.005A. Wettelijke reserve 248 248 248B. Onbeschikbare reserves 13.743 12.315 10.367

1. Eigen aandelen 13.709 12.281 10.3322. Andere 34 34 35

C. Belastingvrije reservesD. Beschikbare reserves 36.035 35.957 35.390

V. Overgedragen winst 479.129 541.567 384.595Overgedragen verlies (-)

VI. Kapitaalsubsidies

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 0 0 0

VII. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen2. Belastingen3. Grote herstellings- en onderhoudswerken4. Overige risico’s en kosten

B. Uitgestelde belastingen

SCHULDEN 676.030 677.588 821.360

VIII. Schulden op meer dan één jaar 28 42 17A. Financiële schulden 28 42 17B. HandelsschuldenC. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingenD. Overige schulden

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 674.430 677.077 819.407A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen (6) 14 14 5B. Financiële schulden (7) 625.005 623.192 776.194

1. Kredietinstellingen 02. Overige leningen 625.005 623.192 776.194

C. Handelsschulden 346 740 8741. Leveranciers 346 740 874

E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1.466 2.552 3.1121. Belastingen 190 393 7472. Bezoldigingen en sociale lasten 1.276 2.159 2.365

F. Overige schulden (8) 47.599 50.579 39.222

X. Overlopende rekeningen 1.572 469 1.936

TOTAAL DER PASSIVA 1.319.092 1.381.582 1.365.867

135Enkelvoudige jaarrekening

RESULTATENREKENING

(5 1.000) Nota’s 2008 2007 2006

KOSTEN

A. Kosten van schulden (9) 31.035 30.023 25.052

B. Andere fi nanciële kosten 703 750 937

C. Diensten en diverse goederen 5.564 7.097 8.195

D. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 666 962 932

E. Diverse lopende kosten 84 38 144

F. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings-kosten, immateriële vaste activa en materiële vaste activa 629 465 99

G. Waardeverminderingen (10) 102.990 11.340 5331. op fi nanciële vaste activa 48.084 252 4972. op vlottende activa 54.906 11.088 36

H. Voorzieningen voor risico’s en kosten 0 0 -2.938

I. Minderwaarde bij realisatie 5.132 374 1.1431. van materiële en immateriële vaste activa 2 4 2. van fi nanciële vaste activa 5.078 9413. van vlottende activa 52 370 202

J. Uitzonderlijke kosten 0 0 0

K. Belastingen

L. Winst van het boekjaar 206.253 10.425

M. Overboeking naar belastingvrije reserves

N. Te bestemmen winst van het boekjaar 0 206.253 10.425

RESULTAATVERWERKING

A. Te bestemmen winstsaldo 527.409 590.848 432.8061. Te bestemmen resultaat van het boekjaar -14.158 206.253 10.4252. Overgedragen winst van het vorige boekjaar 541.567 384.595 422.381

Totaal 527.409 590.848 432.806

Enkelvoudige jaarrekening136

RESULTATENREKENING

(5 1.000) Toelichting 2008 2007 2006

OPBRENGSTEN

A. Opbrengsten uit fi nanciële vaste activa (11) 114.610 235.635 35.6961. Dividenden 111.714 233.615 34.8982. Interesten 1.745 1.000 2963. Tantièmes 1.151 1.020 502

B. Opbrengsten uit vlottende activa (12) 2.460 3.643 1.487

C. Andere fi nanciële opbrengsten 6 213 1

D. Opbrengsten uit geleverde diensten 2.531 3.485 4.007

E. Andere lopende opbrengsten 281 175 295

F. Terugnemingen van afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële en immateriële vaste activa

G. Terugnemingen van waardevermindering 0 22 1.0061. op fi nanciële vaste activa 9412. op vlottende activa 22 65

H. Terugnemingen van voorzieningen voor risico’s en kosten

I. Meerwaarde bij realisatie (13) 12.757 14.129 2.0301. van immateriële en materiële vaste activa 12 22. van fi nanciële vaste activa 12.220 14.117 73. van vlottende activa 537 2.021

J. Uitzonderlijke opbrengsten

K. Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen

L. Verlies van het boekjaar 14.158

M. Onttrekking aan de belastingvrije reserves 14.158

N. Te bestemmen verlies van het boekjaar

RESULTAATVERWERKING

C. Toevoeging aan het eigen vermogen 1.506 2.515 9.5283. Aan de overige reserves 1.506 2.515 9.528

D. Over te dragen resultaat 479.129 541.567 384.5951. Over te dragen winst 479.129 541.567 384.595

F. Uit te keren winst 46.774 46.766 38.6831. Vergoeding van het kapitaal 46.561 46.561 38.5212. Bestuurders of zaakvoerders 213 205 162

Totaal 527.409 590.848 432.806

137Enkelvoudige jaarrekening

BALANS

Activa

1. Materiële vaste activa: hebben voornamelijk betrekking op de terreinen en gebouwen gelegen in de Begijnenvest nrs 105 en 113 en in de Schermers-straat nrs 42-44. Sinds 1 januari 2008 heeft Leasinvest Real Estate zijn intrek genomen in het gebouw gelegen in de Schermersstraat 42. De des-betreffende posten werden overgeboekt naar de overige materiële vaste activa.

2. Financiële vaste activa: de voornaamste toename in de portefeuille van Ackermans & van Haaren in 2008 betreft de kapitaalverhoging bij Groupe Financière Duval en bij AvH Resources India Private Ltd. Verder werd 2008 gekenmerkt door een acquisitie van Koffi e F. Rombouts (20%). In 2008 verkocht Ackermans & van Haaren 234.098 KBC-aandelen en haar participatie in de Luxemburgse dochtermaatschappij Avafi n-Re.

3. Vorderingen op ten hoogste één jaar: onder deze post vinden we voorna-melijk de terug te vorderen directe belastingen.

4. Eigen aandelen: de post “eigen aandelen” is gestegen met de netto-in-koop van 21.494 eigen aandelen in 2008 ter indekking van het aandelen-optieplan.

Passiva

5. Eigen vermogen: het eigen vermogen bedraagt 643,0 miljoen euro na winstverdeling. De raad van bestuur heeft ter goedkeuring door de Alge-mene Vergadering van Aandeelhouders een dividend van 1,39 euro bruto per aandeel voorgesteld (idem 2007).

6. Schulden op meer dan één jaar: Ackermans & van Haaren heeft geen noemenswaardige lange termijn schuld.

7. Financiële schulden op korte termijn: de fi nanciële schulden van Acker-mans & van Haaren (625 miljoen euro) zijn in lijn met eind 2007 en be-staan uitsluitend uit korte termijn voorschotten die werden verstrekt door Ackermans & van Haaren Coordination Center, waarvan het kapitaal vol-ledig in handen is van groepsvennootschappen.

8. Overige schulden: omvat de dividenduitkering van 46,6 miljoen euro die ter goedkeuring wordt voorgesteld aan de Algemene Vergadering van 25 mei 2009.

RESULTATENREKENING

Kosten

9. Financiële kosten: de fi nanciële kosten blijven op hetzelfde niveau als 2007 daar de fi nanciële schuld t.o.v. de groepsvennootschap AvH Coor-dination Center nagenoeg ongewijzigd is.

10. Waardeverminderingen: als gevolg van de sterk gedaalde beurskoersen werden belangrijke waardecorrecties geboekt op aandelen van o.a. Fortis en KBC.

Opbrengsten

11. Opbrengsten uit fi nanciële vaste activa: In 2008 heeft Ackermans & van Haaren voor 111,7 miljoen euro dividenden geïnd van haar doch-terbedrijven, in vergelijking met 233,6 miljoen euro in 2007 (waaronder evenwel een zeer groot dividend afkomstig van GIB). Bij deze post dient tevens opgemerkt te worden dat niet alle deelnemingen van de groep rechtstreeks door Ackermans & van Haaren aangehouden worden. Som-mige participaties worden aangehouden via dochtermaatschappijen zo-als Anfi ma, Sofi nim of Nationale Investeringsmaatschappij. Dit heeft tot gevolg dat in de enkelvoudige rekeningen van Ackermans & van Haaren niet alle door de groep ontvangen dividenden zichtbaar zijn en dat de opgenomen dividenden bij Ackermans & van Haaren niet noodzakelijk overeenstemmen met het resultaat van de deelnemingen zoals dit in de geconsolideerde rekeningen wordt gerapporteerd.

12. Opbrengsten uit vlottende activa: betreffen voornamelijk dividendin-komsten uit de beleggingsportefeuille.

13. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa: bevat voornamelijk de meerwaarde gerealiseerd op de verkoop van de Luxemburgse dochter-maatschappij Avafi n-Re.

Commentaren bij de enkelvoudige jaarrekening

Concept en realisatie

The Image Company

Druk

Erasmus – Euroset

Foto’s

Cover & titelpagina’s: Hervé CharlesCover: Leie 452009Pagina 6: Leie 452607Pagina 10: Leie 452204Pagina 18: Leie 451006Pagina 34: Schelde 912607Pagina 80: Leie 452205

Maatschappelijke zetel, raad van bestuur, executief comité

(Ackermans & van Haaren, Extensa Group, Leasinvest Real

Estate, Bank J.Van Breda & C°, Bank Delen), personeel:

Nicolas van Haaren

Ackermans & van Haaren: Marc Detiffe, Caroline Van PouckeVan Laere: A33 Architecten, NMBS Holding, Laurent NeyLeasinvest Real Estate: hoooxFinancière Duval: Alain Gouillardon, OdalysEuro Media Group: © SFPAtenor: Architect Assar Marc EwenEgemin: Egemin International NV

Ackermans & van Haaren NVBegijnenvest 1132000 AntwerpenBelgiëTelefoon +32 3 231 87 70Fax +32 3 225 25 33RPR AntwerpenBTW: BE 0404.616.494E-mail: [email protected]: www.avh.be

Contactpersonen

Alle persberichten van AvH en haar belangrijkste dochterondernemingen, alsook de presentatie aan de investeerders kunnen geraadpleegd worden op de website www.avh.be.Voor alle vragen kan men terecht op het telefoonnummer +32 3 231 87 70 of via e-mail: [email protected] ter attentie van Luc Bertrand, Jan Suykens of Tom Bamelis.

Ce rapport annuel est également disponible en français.This annual report is also available in English.De Nederlandse versie van dit document moet beschouwd worden als het offi ciële referentiedocument.

We work for growth

Begijnenvest 113 • 2000 Antwerpen

Tel. +32 3 231 87 70 • Fax +32 3 225 25 33

E-mail [email protected]