adana ödev

of 39 /39
01-ADANA

Upload: aysesimsek91

Post on 13-Jul-2015

640 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Adana ödev

01-ADANA

Page 2: Adana ödev

• Adana’da her uygarlık kendi kültür

çeĢitliliğini bir sonrakine aktararak

bir kültür mozayiği oluĢturmuĢtur.

Hititler, Romalılar, Araplar, Selçu

klular, Ramazanoğulları, Osmanlıl

ar, Türkmen ve Yörük aĢiretlerinin

yöre kültürünün çesitlenmesine

katkıları olmuĢtur. Özellikle 19. ve

20. yüzyıllarda Adana ovasında

yerleĢimin yoğunlaĢmasıyla

tarımda ve sanayileĢmede büyük

Page 3: Adana ödev

KÜLTÜRÜ

• Verimli topraklar ve coğrafi

konumu nedeni ile tarih öncesi

çağlardan baĢlayarak değiĢik

ulusların akınına uğramıĢ bölgede

Çukurova kültürünü bu

uygarlıklardan parça parça

biriktirilmiĢ taĢlarla oluĢturulmuĢ

bir yapı olarak tanımlamak

mümkündür. Bir kültür sentezini

oluĢturan etkenler içinde Hitit

Page 4: Adana ödev

• Burada hüküm sürmüĢ 10 uygarlığın

etkileri Adana'nın kültür yaĢamında

hala görülmekte ve hissedilmektedir.

Adana ve Çukurova kültürünü önemli

Ģekilde etkileyen gruplar özellikle

göçebe, Türkmen ve Yörük aĢiretleridir.

• 7-11. yy. arası Bizanslılar, Araplar ve

aradaki küçük bir çok siyasi

toplulukların kültür etkileri altında

geliĢen Anadolu, 11. yy.'dan itibaren

tamamen Selçuklu kültürü etkisi altına

girmiĢtir. Selçukluların ve onları

Page 5: Adana ödev

• Beylikler sonrası Osmanlı Devrinden

kalma yazılı kaynaklar zamanın

geliĢimine ıĢık tutmaktadır.

(ġeri/mahkeme Sicilleri veya Ziya PaĢa

devri kayıtları) Ovadan çok Toroslar'da

yerleĢen Türk (Yörük, Türkmen)

aĢiretleri uzun yüzyıllar dıĢ etkenlere

kapalı kalmıĢ ve en az 10-15 asırlık Türk-

Müslüman kültürünü pek fazla

değiĢmeden muhafaza etmeyi

baĢarmıĢlardır.

• Adana'nın daha ovalık kesimlere

Page 6: Adana ödev

• Bir toplumun maddi ve manevi

değerlerinin birikimi, o toplumun

kültürünü meydana getirir. Bir çok iç ve

dıĢ etkenlerin yarattığı

sentez, toplumun belli bir dönemdeki

kültürünü belirler. Verimli topraklar

ve coğrafi konumu nedeni ile tarih

öncesi çağlardan baĢlayarak değiĢik

ulusların akınına uğramıĢ bölgede

Çukurova kültürünü bu uygarlıklardan

parça parça briktirilmiĢ taĢlarla

Page 7: Adana ödev

• Özellikle 19.ve20. yüzyıllarda

Adana ovasında yerleĢimin

artmasıyla tarımda ve

sanayileĢmede büyük atılımların

olması, yörenin kültüründe büyük

değiĢiklikler yaratmıĢtır. Ayrıca

yörede yayla, deniz ve ova

kültürünün de karıĢımı ile yeni bir

kent kültürü meydana gelmiĢtir

Page 8: Adana ödev

ÇeĢitli Kültürlerin Yörede

Bıraktığı Ġzler

• Ġlde çeĢitli uygarlıklara ait toplam

65 adet büyük boyutlu sit alanı

bulunmaktadır. Bu sit alanları

içinde Kozan merkez ve Seyhan ilçe

merkezi gibi kentsel sitler, Misis,

Magarsus, Anavarza gibi arkeolojik

sitler, Ağyatan, Akyatan, Yumurtalık

Lagünü gibi doğal sitler, ayrıca

anıtsal nitelikli kültür varlıkları

da bulunmaktadır. Bunlar Misis ve

Page 9: Adana ödev

ADANA KALESĠ

Page 10: Adana ödev

ATATÜRK ANITI

Page 11: Adana ödev

ATATÜRK PARKI

Page 12: Adana ödev

ADANA CAMĠĠ VE HĠLTOSA

Page 13: Adana ödev

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ KAMPÜSÜ

Page 14: Adana ödev

DÖRT YOL AĞZI

Page 15: Adana ödev

DUMLU KALESĠ

Page 16: Adana ödev

KURT KULAĞI KERVANI

Page 17: Adana ödev

SABANCI MERKEZ CAMĠ

Page 18: Adana ödev

ADANA İL HARİTASI

Page 19: Adana ödev

• ALADAĞ

• Akören Kalesi

• Mazilik Ören Yeri ve Kalesi

• Postyağbasan Kalesi

• 3 adet Kilise

Page 20: Adana ödev

CEYHAN

Page 21: Adana ödev

• Kurtkulağı Kervansarayı : 1711’de yapılmıĢtır.

• Yılankale : Kilisesi ve sarnıcı bulunan kale SahmeranKale olarak da anılmaktadır.

• Ulu Cami : 1868’de yapılmıĢtır.

• Sirkeli Höyüğü : Tepebağ’dan sonra bölgenin en büyük höyüğüdür.

• Muradiye Cami : 1912-1720 yılları arasında yaptırılmıĢtır.

• Durhasan Türbesi : 1717-1720 yılları arasında yaptırılmıĢtır.

• Dumlu Kalesi : Asur, Pers, Roma kalıntılarına rastlanmaktadır

Page 22: Adana ödev

FEKEFeke kalesi : 12.yüzyılda Bizanslılar tarafından

yapıldığı sanılmaktadır.

Page 23: Adana ödev

ĠMAMOĞLU

• Koyunevi

• Mozaik Alanları

• Yeraltı Sehri

Page 24: Adana ödev

KARAĠSALI

• Yer Köprü Mağarası

• Milvan Kalesi : Karakılıç köyü yakınlarında bulunmaktadır

Page 25: Adana ödev

KARATAġ

Page 26: Adana ödev

• Yanık Kilise (Karakilise Kalıntısı) : Romalilar

tarafindan yapılmıĢtır.

• Antik Magarsus Kilisesi : Romalilar döneminde

yapılmıĢtır.

• Menzil Hani Kalintisi : Osmanlılar tarafindan 1782

yılında yaptırılmıĢtır.

• Tarihi Han Kalıntısı : Osmanlılar 1608 de

yaptırmıstır.

• Amfi Tiyatro : Romalılardan kalma tiyatro

kalıntılarıdır

• KARATAġ BALIKÇI BARINAĞI

Page 27: Adana ödev

KOZAN

Page 28: Adana ödev

• Kozan Kalesi : Asurlular tarafından yapılmıştır.

• Bucak Kalesi : Ortaçağ döneminde yapılmıştır.

• Hoskadem Cami : Mısır Kölemen Sultanı Abdullah Hoskadem tarafından 1448 yIlInda yaptırılmıştır.

• Pelesel Manastırı Kalıntıları : Ermeniler tarafından yaptırılmıştır.

• Anavarza Kalesi ve Kalintilari : M.Ö. 9. yy. Da Asurlular tarafindan yapılmıştır. Romalilardan kalma iki su kemeri, tiyatro, saray, tapınak, hamam kalıntıları, kaya mezarları, frenkslerle süslenmiş mezarlar kilise ve sarnıç bulunmaktadır.

Page 29: Adana ödev

POZANTI

Page 30: Adana ödev

• Kızıl Tabya : Mısırlı Ġbrahim PaĢa tarafından yaptırılmıĢtır.

• Ak Tabya : Mısırlı Ġbrahim PaĢa tarafından yaptırılmıĢtır.

• Yakarpınar Köprüsü : Yörenin en eski köprüsüdür.

• AnaĢka Kalesi : Müslüman ve Araplarca "Rus-NuĢ-

Sekaribu"diye de bilinir.

Page 31: Adana ödev

SAĠMBEYLĠ• Saimbeyli Kalesi : Ortaçağ da

yapılmıştır."Kara Kilise" de denir.

Page 32: Adana ödev

SEYHAN

Page 33: Adana ödev

• SEYHAN: Tepebağ Höyüğü : Bölgenin en büyük höyüğüdür.

• Taşköprü : 117-138 yıllarında yaptırılmıştır.Şehirmerkezindedir.319 metre uzunluğundadır.

• Bebekli Kilise : Saint Paul Katolik kilisesidir. 1880-1890 yıllarında yapılmıştır.

• Saat Kulesi : 1881'de yaptırılmıştır.

• Bedesten : Ramazanoğulları tarafından 16. yy. da yaptırılmıştır.

• Ulu Cami : Ramazanoğulları tarafından 1541 yılında yaptırılmıştır.

• Yağ Cami : 1501 yılında kilise iken camiye çevrilmiştir.

• Yeni Cami : 1724 yılında yaptırılmıştır.

Page 34: Adana ödev

• : Adana Arastası ile yan yanadır. Bugün sadece birkapı

bulunmaktadır.

• Bahri Paşa Çeşmesi : 1890'da yaptırılan ve imar çalışmaları

nedeniylekaldırılan çeşmenin aynısı 1993 yılında yeniden

yaptırılmıştır.

• Ramazanoğlu Konağı ve Harem Dairesi : 1489 yılında

yaptırılmıştır.

• Hasanağa Cami ( Hasan Kethüda) : 1558 yılında

yaptırılmıştır.

• Kemeraltı Cami : 1599 yılında yaptırılmıştır.

• Akça Mescit (Ağca Mescit) : 1489 yılında yaptırılmıştır.

• Çarşı Hamamı : 1529 yılında yaptırılmıştır.

Page 35: Adana ödev

TUFANBEYLİ

Page 36: Adana ödev

• TUFANBEYLİ: Şar Harabeleri : Tarihte

Hititlerin merkeziydi.

• Amfi Tiyatro : Romalılardan

kalmadır.

• Kilise Kalıntıları : Bizanslılardan

kalmadır.

• Kaya Kabartmaları: Hititliler

tarafından yapılmıştır.

Page 37: Adana ödev

YÜREĞĠR

• (Misis, Mopsuhestia)İlk ve

ortaçağda önemli bir yerleşim

merkezi olan Yüreğir ve

yöresinde eski eser olarak

köprü ve höyük, yer

Page 38: Adana ödev

YUMURTALIK

• Ayas Kalesi

• Süleyman Kulesi

• Markopolo İskelesi

Page 39: Adana ödev

AYŞE ŞİMŞEK DIŞ TİCARET (İÖ) 1/A

310 721 00 79