afariti seba

of 53 /53
čáʃÝÜa ɶ óŽvĆéŽi ē b Ĕ óŽÈ ɶ óŽÉĆjşŃÜa ž oîʁŠbɵÑŽÉɷÜa ž çaŽíîđ ‡đÜ BEHCETUL LEMMÂATU Lİ DİVÂNUL AFÂRİTUS SEBAH MUELLİF İBNİL HAC TİLMİSANİL MAĞRİBİ EDDAYİRZİ ÇEVİRİ İDRİS ÇELEBİ

Author: maskican

Post on 06-Aug-2015

525 views

Category:

Documents


14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

[email protected] vi b @ [email protected] [email protected] a BEHCETUL LEMMATU L DVNUL AFRTUS SEBAH MUELLF BNL HAC TLMSANL MARB EDDAYRZ EVR DRSELEB Bukitabnbtnhaklardriselebi'yeaitolup,iktibas edilemez. NSZ . , | -|=,,, - `, _, ` =` `-` ` -` ,. ` ,, -` , ` ` ,` ,.. , ` ,. `. -.` .`- ` ., = ` `, ` . , ` ,. . , . :_`, _ , . ` - ` _=` .`. `-` _ . _ ,. ` = ` - , , -` ., ` ,, ,,` , ` , ` , . ` - ,` , - ,Bismillhirrahmnirrahm. Elhamdulillhissemddeyynirraufurrahmur rahmnullatfulhannnulmennnuhalakalinsne veallemehulbeyn.Vesseltuvesselmualbedri felekil ekvni seyyidin Muhammedinil Mustafa min hulsetivelediadnniveradiyallhuanlihive ashbihi vel mecdi vel muerrefi ve tbihim bi hayri ihsn. (Bismillhirrahmnirrahm. Gizli ve akar her eyi iiten, herkesin hesabn ok iyi bilen,btnmahlukataevkatvemerhameteden, insanseven,lutufvekeremiyleinayeteden,insan yaratan,veinsanabilmedikleriniretenAllahc.c.a hamdolsun. Salatuselamisemukevvenatnsnmeyen, temiz,tahirAdnanoullarndanefendimizHazreti MuhammedMustafas.a.veolsun.CenabuHakO'nun aliveashabndan,hayrveihsanlaO'natabi olanlardanda razi olsun.) Hakikat ehlinin sonuncusu, Allah c.c. a vasl olanlarn ncs,mtehidlerinmidi,oalimleralimi,hccetve fehimsahibi,eyhMuhammedbinAbdullahbinMusa binMuhammedEttilmisanilMaribidDayirzi,dnyave ahirette bizi ve onu hayrl neticelerle sonlandrsn. Eyoulbilki!Buruhaniyetilmiileameletmekiin halveteekilmikendinefsineeziyetedip,buamele muvaffakolmakgayesiileuraanlarokgrdm. Ama hi biri muvaffak olamamtr. nk herkes kendi bildiikadarileameletmilerdir.Oihvanlarmdanrica edip,bendensonrakidinkardelerimebutertibi uygulaypinaallahuTealahsntamamilemuvaffak olurlar. Bu kitabm yedi gn zerine tertip ettim ve her gnn yediayrblmvardr.(7ifriti)Hergnnvegecenin ifritleriogneaitileriyaparlarvehersaatinayrifriti vardr.Hergezegenebirifritder.Hergnveher gecedeinaallahsrasilebirbirhavassn anlatacam.KitabmnisminideBehcetullemmaatuli divanulefaritulsebahkoydum.AllahTeala'nnizniile bumaksudusanaayrntlbirekildehibiryanlave pheye zeval vermeden anlatacam. Eybunushayokuyankardeim!Bizdennceki havasalimleribuilmecumartesignvegecesini balangkabuledipameletmilerdir.Bizdiyoruzki Pazar gn balang olsun. nk Allah azze ve celle ilk nce Pazar gnn yaratmtr. PAZARGNNNBRNCFRT Pazargnnevegecesineaitolanbufritok kuvvetliolup,cinlerinveeytanlarnhibirisiaslabuna ggetiremezler.Hattahibirhuddamonunyanna yaklaamaz. Kuvvetli ve iddetli bir ifrittir. GnegezegeninemensubolanPazargnnnve gecesininbirincivesekizincisaatlerineegemenolan birinci fritin ismi Henderv'tr. (= _ ) Bu frite ait olan zel harfleri ve isimleri aada grld gibidir. Harfleri budur: simleride budur: ` , , ` , ,` _,` , , , `` ,, , , ` , ` , , , `Ayleylehlinyerhendlinhemlinhelyn emhlin henkeheydin edehlin Allahc.c.nrahmetizerineolsun.Kitabnmellifi buyuruyorki:EyTalip!Bubirincifritaraclileinsan aklnnvefikrininhayretedecei,acaibtasarruflarda ve garip uygulamalarda bulunabilirsin. stediinhertrldilekleriin:(Sevgivemuhabbet, ilerininyolundagitmesivemuradnnhaslolmasvb.)Aada gelecek olan birinci hatemi yeil renkli ipek zerinePazargnbirincisaatolangnesaatinde yaz.Yazarkenosaatinbuhurunuyakarvettslersin. Dahasonrayazdnnzerineazimetiokursun.Sonra buyazdngzelbireylekatlayp,sapazuna baladktansonratarsan,AllahTealannizniyleher alandayardmalacangibiherarzunaulamanda sana bunun yeterli olacan grrsn. Eer,buhatemibirbayraabalarsanbubayrak inmeyecei gibi onu tayan ordu da asla yenilmez olur. Eer bu hatemi savaa giren ilk nc kiinin zerine takarsan,okiininmensubolduuorduyenilmeyecei gibiAllah'ninayetiylezafereldeetmiolur.Ancakbu ameliyeden nce azimeti yedi defa okumak gerekir. Eerbuhatemipazargnsaatindeyazp,zerine aldktansonra,hazinedekitlsmlar,hareketleri, manilerivedefinedekikoruyuculariptaledip,hibir zorlukla karlamadan Allah'n izniyle defineyi karr. Eer,buhatemibirkadnzerindetarsa,kocaso kadnabykbiraklabalanr.Bukadnkocasna stnvegalipgeleceigibitalepettiieylerAllah'n izniyle kendisinde toplanm olur. Eer, bir kimse hatemi yazp, ttsiledikten sonra yedi defada azimeti okuyup hatemi zerinde tarsa, makam sahibi ve saygn kiilere kar her trl stnlk ve zafer eldeedeceigibionlarnkatndaAllah'nizniylekabul ve takdir grm olur. Eer,buhatemibirvezirzerindetarsa,Sultann nezdinde derecesi srekli ykselmi olur. Vezirin szleri o kadar makbul olurki, Sultan hereyini o vezire danr ve onun fikirlerini kabul eder. Ey bu ilme vakf olan kii! Bu hatemifask veyacahil kimseler yazp, uygulayacak olurlarsa ad geen ifritlerin kuvvetiniaynekildegrpbundanyararlanabilirler. Dolaysylabuameliyyeyikullanacakmnafk,cahil fask, ve gnahkarlardan mutlaka korumak gerekir. Yineaadakihatemlefarklbirameldebulunmak istersen: Hatemi yazdktan sonra etrafna bir daire izip, dairenin i ksmna u Ayeti Kerimeleri yazarsn. _ ,` ,' ,,= , .` , `.~ ` .`,.,`` ,`` ,,= ` ,` ` , _` ,=, , .`.,` , ` ` , = , ` ` ` ,` , . . , ` , ' , _ ` , ``,.` , ,,,` ` `', , , ` , ,` , ` . ._, ` , _` ,. ` ` , ,` , ` ` `,. . . `- ,` , ' ,_ ` , ` ` .= ,` ,. ,` ` , .=` - , =` ` .` ,` .` , , ` ,` ,,,,. - ,, , ,. ~_ =,,`. `, ` ,` , , ` ,,` , , -zhemmettifetniminkumentefelvallahu veliyyuhumvealallhifelyetevekkelilmu'minn.Ve lekadnasarakumullhubibedrinveentumezilletun fettekullheleallekumtekurn.zteklulilmu'minne elenyekfkumenyumiddekmrabbukumbiselseti lfin minel meliketi muzeln. Bel in tasbir ve tettek veye'tkumminfevrihimhzyumdidkumrabbikumbi hamsetilfinminelmeliketimusevvimn.Vem cealehullhuillburlekumvelitatmeinnekulbukum bihi ve men nasru ill min ndillhil azzil hakm. Liyaktaa tarafanminelleznekeferevyekbitehumfeyenkalib hibn. Anla ve bil. Mezkur hatem grld gibidir: Allahnc.c.nrahmetizerineolsun.Mellifdiyorki: fritHanderv'nhatemineilikinbanaubilgilerayan oldu.AadagelecekbuhatemiPazargnneve gecesineaitolansaatte(yanihususisaatiolanems saatinde)yazpveyazdnesnadattsler,zerinede daveti defa tilavet edersin. Tilavet esnasnda ttsye devam edersin. Sonra bu hatemi hazr ettiin atal ibikli lekesiz beyaz bir horozun boynuna asarsn. Daha sonra davetittsileberaberbirdefadahaokurvetilavetin sonundahorozunoynaypzplaypyeredtn grrsn. Horoz dtkten sonra alp define veya kayp eyannbulunduundanphelendiinmekana gidersin.Sonrahorozuphelimekannortayerinde yerebrakrsn.Ttsyakpdavetidefaokuyup hacetinizikredersin.Horozyrypdefineolanyerin zerinevarpdururvepeneleriyleoraykazmaya balar,onoktayinceleyipbireyarar.Budurumda horozualpilksalverdiinyeregerigtrrsn.Tekrar ttsyakpazimetiokursun.Tekraraynyeregidip peneleriylekazdngrrsn.Halbyleolursayine horozualp nc kez eski yerine gtrr, tts yakp azimetidedeokuyupsalverirsin.Horoztekrarayn noktayavarpayaklarylakazmayabalar.Bylece aradnnesneninonoktadaolduunahkmedersin. Eer horoz birincide bir yere, tekinde de farkl bir yere giderse,yaomekanboturyadakullandnhoroz, bahsiniettiimizvasflardabirhorozdeildir.Nitekim uygulamadakullanlmasgerekenhorozun,sleymani horozuda denilen atal ibikli lekesiz beyaz horoz olmas gerekir.HazretiMuhammedMustafas.a.v.yle buyurmutur: :,` .,` ,` , .`. ,, _ `.,Eddkel ebyad hve sddk ve sddka sddk ''Beyaz horoz benim dostumdur ve dostumun dostudur''Bu meselede baka bir uygulama daha olup yledir: Mezkurhatemibirkadayazarsn.Hilekesiolmayan beyazerkekbirgvercinalrsn.Hatemikatlaypkuun boynunaasarsn.Birhalvetyerdekuuyannaalp ttsileberaberherfarznamazdansonraazimetiyedi defaokursun.Gvercinellerininarasndabaylana kadar buna devam edersin. Sonra kuun zerine ellerini koyup kulana u Ayeti kerimeyi: _ ` ,. , `_ ` . _,' . _ _ `, `` , =.` . ` _ .. . ,` - , _` ,` .,` , =` , ` , Venufihafissrifesekamenfissemvtivemen filardillmenallhusmmenufihafhiuhr feiz hm kymun yenzurn. okursanaynsaatiindeaylpkalkar.Sonragvercini yannaalpdefineolduundanphelendiinmahale gtrrsn.Malumttsyttsleyipdavetiyinetts yakmaksuretiyledefaokursun.ncokumann hitamndagvercinibrakrsan,uupykseldiini grrsn.Gverciningidipgerigelmeyeceine, kaybolacanadairaslaendieduyma.Okanatrpp ykselecektir.Oradaherhangibirgmvarisetam zerinekonupzerindekanatlarnrppduracaktr. Eer gvercini salverdiin esnada hareket etmez ve de uupykselmezse,tekrarazimetiokuyuptts yakmanagerekyoktur.Busuretlesadecekendini yormu olursun. nk byle bir durumda ya orada hi bir gm yoktur, varsada yce Allah'n hikmetiyle baka bir zata ksmet tayin edilmitir. Bu define bulma usulne Gvercin'inkanatlarnrpmaktandolaykanatlderler. Buterbiokseribirekildehusulegelir.Buameliyede kullanacan ikinci hatem grld gibidir. PAZARGNNNKNCFRT Pazar gnnn ikinci ifritin ismi Brik (3 _ ,) tir.) Brk ( 3 _ ,) diyede anlr. Baz alimler bu ifritin isminin Berk ( , | ,) olarak anp iddia etseler de sahih olan isim bizim ilkzikrettiimizisimdir.Buifritincinveeytanlarn cmlesininzerindeiddetlibirnfusuvardr.Ayn zamanda Pazar gnnn btn ifritleri zerinde kuvvetli bir etkisi vardr. Yeryznde ne kadar zarar varsa hepsi onlardanmeydanagelir.Bukiilerievlendirmekve ayrmakilerindeyinebugnvegeceyiseer.Pazar gnvearambagecesiibadetiindeilamaibadet iinyapldgibiuyankolup,buifritikollamalsn.Ad geengnvegeceninZhresaationunzel saatlerinden biridir.Bu ifritin harfleri budur: simleride budur: , _,` , ` ,` , ` , ,`,` , , Kesnke berydin ferheydin ehleycin Allah'nrahmetizerineolsun.Mellifbuyuruyorki: Ey Talip! unu iyi bilki bu ifriti itaat altna almak suretiyle oktasarruflardabulunabilirsin.nemlitasarruflardan birideudurki;zahettiimizdefinebulmausulleriveya baka bir usul ile nasip olurda bir define tespit edersen, budefineyikarrken,odefineyikoruyancinlerinveya defineninzerindehayatlarboyuncadefineyikoruyan koruyucucinlerivardr.Bukoruyucularbudefineyi karmakisteyenherkesiengellemeyealrlar. Defineyitamkaracanbirekildeyaklarsan,o defineningrnmn(Ta,kmr,toprak,akl,kl vb.) eklinde deitirirler. Defineyibulduunanda,defineyiamadanve yerinden karmadan bu ifritin hatemini, ismini, harflerini kelimeleriniveayetleriniPazargnveyagecesinin Zhresaatindebuhurunuyakarakyazarsn.Yazdktan sonraazimetizerinebuhurunutttrerekyedidefa okursun.Bundansonrayazdnhatemibirekinar ubuununucunaasarsn.Defineninyannagelirve buhurunuyakarakazimetiokumayabalarsn.Azimeti herokumannsonundaelindekiubukiledefinenin sana ve soluna iaret ederek, deitirilmemesini talep edip, u ibareyi zikredersin. , , ,` ` . ` ` -,,` - , . `` ,. ,`. , , ` ,. ~, . ` . ` ,` ,` ` - ,. - ,. ` , `` , _ ` .. .` , ` ` -` , ` ., ,.` , Tevekkelyhuddmehzihidda'veteveahmill mninevelmubdilnelihzihileyivettardhum anhzelmeknbihakkiemrikumsuleymnve htemiehu ve esmir rahmnU ad ytul kurn. Davetiveibareyiyedidefaokursun.Buuygulamay bitirdiin an Allah'n izniyle maksadna ulam olursun. Malumdefinenindeiiminigerekletirecekbtn manileriiptaletmiolursun.Buameliyedekullanlmas gereken hatem grld gibidir. Eerulatnherhangibirmalndnmgeirdiini grrsenyineszkonusuifritinismini,kelamve harfleriyleberaber(isminkelamlarnharflerin)harflerini hurufumukatta'olarak12tanekadayazarsn. Uygulamayyapacanmekandattsyakp,dnm geirmi mal ellerinin arasnda nne koyup, bir rt ile gizlersinvedavetiherbirkadnzerinebirerdefa okuyup,ateettsileatarsn.Herokumann sonunda malumeyannaslnadnmesihususundatevkilde bulunup niyet edersin ve akabinde u Ayeti okursun. ,. ` ,. = ` .,=.,` , `,`: ,` , `, ` , ,, `,_ ` ,` ,_. ` ,`. ` , = ,` - , ` ,` ,= ` ` , ,nnellezneyubyinekeinnemyubyinallhe yedullhifevkaeydhimfemennekesefeinnem yenkusualnefsihivemenevfhedealeyhullhe feseyu'thi ecran azm. Ameliyeninhitamndartykaldrrsan,Allah'nizniyle eski (nceki) aslna dntn grrsn. Bilki!Buifritinbiroktasrifivardr.Bunlardanbiride tefrikvebuuziindir.Birkimsesanadmanlk yapmakvezararvermekmaksadilebirkiiileibirlii iindebirlemisse:Pimemibirtulaparasna aadakihatemittsyakarakPazargnveya gecesindemezkursaatteyaz.Yazdnhatemin etrafna kiilerinisimlerinianne isimleriile utevkilide yazarsn. Yazlacak tevkil budur: ,-` ` -, , ,..` ` .,. ` , , .` , ,. `,, Tevekkelyhuddmehzelhtemibilfirkativel budati ve etti beyne kez ve kez Yazdktan sonra tulann zerine daveti 11 defa okur ve herokumannsonundayukardakitevkilideokursun. Dahasonratulaytozhalinegetirir,butozuokiilerin bulunduumahaleserpersen,eramalabirlemiiki kii darmadan olur ve aralarnda dmanlk balar ve hibir zamanda bir araya gelemezler. Bu amel kar koca arasnbozmakiinaslayaplmaz.ZiraAllah'ngazab byktr. Yazlacak olan Bark'n hatemi budur: PAZARGNNNNCFRT Pazar gnnn nc ifriti Ancvi ( -) tir. Baz eyhlerismininSena'f( - . =)olduunusyleselerde sahiholanisimbizimsylediimizilkisimdir.Kendisi zerindenbyktasarruflardabulunabileceinbuifritin saatipazargnnnvegecesininncsaatiolan utarid gezegeninin saatidir.Harfleri budur: Kelimeleride budur: =` , _ =` ,. ,`, _ ` ,, ` ,Hendeydelinhenderayinmehtranhefkin ketamein yeltelkemein Mellifbuyuruyorki:Buifritinbirokacaibvearaib tasarruflarndanbiridekorktuklarndaneminolmak, korunmakvegvenlikleilgilidir.Eerkendiniinsanlarn zararlarndan korumak, bir mekana hrszlarn girmesini nlemekveyolculuklardaselametiindeolmayarzu edersen; Aada gelecek olan hatemi, yukarda malum olansaatteyazarsn.(Pazargnveyagecesinde3. saat olan utarid saatinde) yazma esnasnda tts yakp, ttsyedevamedip,davetiyedidefaokursun.Her okumann sonunda arzu ettiin durumla ilgili u: , - ,,-` ` -, , , Tevekkel y huddme hzel htemi bi hifzi kez ve kez. tevkildebulunursun.Bundansonrabirevdebuhatemi eveasp,hfzedersenoeve hibir hrsz giremeyecei gibi, hibir fask, mnafk o eve zarar veremez. Eer hatemi zerinde tayacak olursan, her anlamda korunacangibihalknezdindeazizvemakbulolmu olursun.Arzuettiinmevkilersanayneleceigibi srekliykselipkabulgrmolursun.Sanabakan herkes sana rabet eder ve edinecein heybetle kendini satamalardanveinsanlarnktfiillerindenAllah Teala'nn faziletiyle korumu olursun. Eykardeim!Buifritintasarruflarndanfaydalanmak istersen,bazalimleryleameletmilerdir.Hatemile birlikteifritinkelimelerini,harfleriyleberaberu Ayetlerideekleyip,yazlmashususundagrbeyan etmilerdir.Hateminetrafnayazlmasgerektii dnlen Ayeti kerimeler unlardr. ,', , ` , . ,:` , _ ` :` , ,` _,,` ` ,` :`.` ,= , ` _ .` , . , ` ,` -: ` ` , _` _`, .` ,` . ,.,` ` , . , ` ,` , ,. ` , ` ,` -` ,.` .,` ,` ` , . ,` ` ,. `' , ` ,` . - .` ,` . , ` .=` ,`` ,` , `, _ , ` ,` ,` ,, ,` ..,` , ` - , ,` , ,` ` .` . ,.` ,` , ,` , _`-.` _ ` , ` ,` -,` , , ,` - , .,`` ` ` ,` _ =` `-, ,` ~,` , ` , , ` . _= `` .` `` ,` , , ,` - . ` ,` ` , ` - ` , ` ,` , , . ,.` `-`, ,` ,` ,==. . ` , ,`= ,=.,` . _ ,` `,.,`` ,`,`` , ` , ` . , ,, = ` . , - ` ,`, ,` , , ` ` . ` ` ` , = ` -, . ` ,. ,=,` . ,` ,` , =- ` ` ` ,. ` ,, = ' _= ,,.- ` _ _:' , _ , _` ,. _ ` , - .` , ,` , ,-` ` , ,_ ,` , ` - Yeyyuherraslubellimunzileileykemin rabbikeveinlemtefalfembellaterisletehu vallhuyu'simukeminenns.Velekaderselnil umeminminkablikefeehaznhumbilbe'si veddarrileallehmyetedarran.Feehaznhm batetenvehumlyeurn.Velevlizcehum be'suntedarravelkinkasetkulbuhumve zeyyenelehumueytnumknya'meln. Felammnesmzukkirbihifetehnaleyhim ebvbekullieyinhattizfirahbimut ehaznhmbatetenfeizhmmublisn.Fekutia dbirulkavmilleznevelhamdulillhirabbillemn. Ellezneklelehumunnsuinnennsekadceme lekumfahevhumfezdehummnenvekl hasbunallhuveni'melvekl.Fenkalebbini'metin minallhivefadlinlemyemseshumsunvettebe ridvnallhivallhuzfadlinazm.Lehu muakkbtunminbeyniyedeyhiveminhalfihi yahfeznehuminemrillh.Velyeduhuhifzhum vehuvelaliyyulazm.Verabbukealkullieyin hafz. Vallhu min verihim muht. Bel huve kurnun mecd. F levhn mahfz. Ancvi isimli fritin hatemi budur: PAZARGNNNDRDNCFRT PazargnnndrdncifritininismiMerkeyin ( , , -) tir. Btn tasarruflarda ok kuvvetli bir ifrittir. Bu ifritinbirokfiiligerekletirmedeokacaibtasarruf yetkisi ve kuvveti vardr. Bu ifrit ile ilgili ameliyelerin zel saatiPazargnnnvegecesinindrdncsaatiolan kamersaatidir.Bazalimlergnesaatidemilersede mellifinuygungrdsaatkamersaatidir.nk birincisaatolangnesaatibirinciifriteaittir.Birinci ifritinderslerininceyazmtk.Buifritinyapacaileri drdncsaatteyaptrmaldr.Drdncsaatdnda hibir fiili husule gelmez. Tecrbe edilmitir. Bu fritin harfleri budur: Kelimeleride budur: ` ,` , , ,, Edkaymanmdinhdinhelmanyekmedin hemyeftin Allah'nmafiretizerineolsunmellifdiyorki;Eybu ilme talip olan kardeim! Merkeyin isimli bu ifritin uzak vezoreldeedilebilenvarlklarzerindeglbir tasarrufyetkisivardr.nsanlarnvehayvanlarncelbi gibi,kadnveerkeklerin,kaanklenin,kocasnakar soukveasiolankadnnitaatvesevgisinin kazanlmasgibibunabenzerkonulardamkemmelbir tasrifi olup, bu konularda ok tesirlidir.Evdenkamveyasendenuzaktaolanbirkiiyi yanna getirtmek istersen: Aada gelecek olan hatemi yazarsn.Arzuettiinvecelbetmekistediinkiinin isminidetimsalinbannortasnayazarsn.(Timsalde grldgibi)YazmaiiniPazargnnnveya gecesinin drdnc saati olan kamer saatinde yazarsn. Ameliyeninbandansonunakadarttsyakmaya devamedersin.Yazmaiinibitirdiktensonradaveti21 defaokursun.Herokumannsonundauekilde tevkilde bulunursun: :.`,` _,- ,:` ` ` - ,.` ,` , ` , , ` . - , ` , ` , ` ` , ` - , _ `. ` -Ecibymerkeyinentevehuddmukeve cema'vnukeveeclibkezilkezbihakki m televteh aleykm. Okumantamamladktansonrahatemibulunduun mahallinveyaevininduvarnnkbletarafnaasarsn. Dahasonradavetibirkezdahaokurvetekrartevkilde bulunursun.cabetsratlegerekleir.Eermatlub yaknnda bir yerde ise icabet ayn saatte Allah'n izniyle gerekleir. Bu amel ok kuvvetli bir celbiyyedir. Yakn hemencelbederveuzaktakikiidesadeceyol mesafesikadargecikir.AllahTealahazertleridaha dorusunu bilendir. Yazlacak olan hatem grdn gibi budur: PAZARGNNNBENCFRT Pazargnnnbeinciifritininismiardeyin ( , , . -)dir.Bufritindebirokglveiddetlitasarruf yetkisi vardr. zel saati Pazar gnnn veya gecesinin beinci saati olan zhal saatidir. Bu ifritin harfleri budur: Kelimeleride budur: , ` _ , =` , = ,` ` _, ` , ` Keyenkin y zuhretin fetaytfin helacin hedman hedn Muellifbuyuruyorki:EyTalip!Bilki;Buifritinenok tasarruf yetkisinin olduu alan (Terbi el sryani) Sryani tarz define terbi'leridir. Bu tarz usulleri bu kitap dnda hibireserdebulamazsn.Buusldahilinde belirteceimizAyetveEsmalarndndabakabirey zerinde durma!Buifritinismialtharftenolumaktadr.Herbirharfi birismitemsiletmektedirki,dolaysylaalttanezel isim olumaktadr. Her isim bir huddamn ismidir ve her huddamdaaadabelirteceimizAyetlerinhizmetinde bulunmaktadr.Herbirharfinintemsilettiiisimlerzel sryaniceisimlerdir.ardeyinisimliifritinismininilk harfiolanayn(g)harfinintemsilettiisryaniceisim artael( .. | - , = )dur.Kendisinedenkdenve hizmetinde bulunduu Ayeti kerime: . ,` ,` , ` -` , - , . , ` , ` -` . ` _,, .` _` = ` , ` _ , ` ,` Ybeniyyeltedhulminbbinvhidinvedhul minebvbinmeteferrikatinvemunankum minallhi min etin. kinci harf olan Ra (_) harfinin Sryanice ismi Ra'el (, = - _) dur. Bunun Ayeti kerimesi: , ,- `` ,` ,` _ ` `,. ` ,` ,` ,` ,` , .` , - ` _ - - . .` _` =,, . ., ` , Ve lemm dehal min haysu emerahum ebhum m kne yun anhum minallhi min eyin ill hcetin f nefsin ya'kbe kadh ncharfolanDal(.)harfininSryaniceismi Deylesem ( , . , ) dur. Ayeti kerimesi de budur: ,,, ,`` _ ,, ` ,` ,,, ,` - =,`, _` , _. - _` , _ ` , , , ,` -_ ,` ,, - _` _, ` , .. , ` ` ,. ` _, . _ . ` ,, ,` . ` _ ` . ` _ , , _ ` . , Bismillhimecrhvemrshinnerabble afrurrahm.Vehiyetecrbihimfmevcinkel cibli ve nd nhun ve nibnehu kne f ma'zilin y buneyye erkab mean ve l tekin meal kfirn. DrdncharfolanYe()harfininSryaniceismi Yerkedel (, = = ,) dur. Ayeti kerimesi budur: `, , , _ _ , ., ,` -`` ,' , - ,` , _, , '. ,_` , _, - `` ` , .` _ - , ` - ` ` - _ , _- ,- , ` -` ` , ,` Verefeaebeveyhialalariveharrlehusucceden vekleyebetehzte'vluru'yyeminkablukad cealehrabbhakanvekadahsenebizahracen mines siccini ve cebikum minel bedvi. BeinciharfolanVav()harfininSryaniceismi Verkel (, = _ ) dur. Ayeti kerimeside budur: `.` , ` ,, . ` _,`` _` ` = ` ,, ` _,`_. _,`,. , ` ,= ,.` ` . = ` . ,` . .` _ , ` _ ` , . =. .,` ,` , _ ` ,,Velevlemtemseshunrunnrunalnrin yehdillhulinrihimenyeuveyadribullhul emsle linnsi vallhu bi kulli eyin alm. F buytin ezinallhu en terfeu. Altncharfolanin()harfininSryaniceismi erbetel (, = , =) dur. Ayeti kerimeside budur: , ` ,.` , , ` . ,` ,`. = ` , .-. , ` . ` ,` ` _ .` ,,,- ` ,` . = , _ ` , ,, . . ` _ , - ` ` ,` - ,` ` '`, ` ` . , -` , ` ` , ` .= Velevennekurnensuyyiratbihilcibluevkattat bihilarduevkellemebihilmevtbellillhilemru cema.Velevennemfilardimineceretin aklmunvelbahruyumidduhuminba'dihisebatu ebharin m nefidet kelimtullh. Ayetveisimlerbyledir.Bilki:almalarnbykbir gizlilikiindeyapmalsn.okkonuanlarnhezimete uradklarmalumdur.Srsaklamayavesusmayadair erdemsahibiolanlarnokeyevakfolmalar,baarl olmalarda bir hakikattir.Allah'nrahmetizerineolsun.Mellifeyh buyuruyorki;Buameliyeileameletmekistersennce ifritin zel saatini saptamalsn ki, bu da pazar gnnn veyagecesininbeincisaatiZhalsaatidir.Busaatte bulunduunmekandattsyakmalsn.Sonrabu terbi'ninisimveAyetlerinikrmzveyasarrenklibir kadayazarsn.Yazdktansonragzelvetemizbir eylekatlarsn.Ttsyakp,azimetionalt(16)defa okursun,herokumannhitamndadefinekefiiin ykselmesinisylersin.Okumabittiktensonrakad okumayyaptn,ykseliphareketettiimekannda brakpphelimekanagidersin.Oraysprp kirlilikleriniizaleedersin.Davetinttssylettsleyip davetiyedidefaokursun.Sonrakaldnmekanna dnersin.Sabaholuncayanibirsonrakignnsabah yine pheli mekana gidersin ve tts ile beraber daveti yedidefaokursun,tekrarmekannadnersin.nc gndedeaynuygulamaytekrarlarsn.Drdncgn olduundakadyannaalpphelimahalegidersin. Mahalin orta yerine kad yere brakr ve tts yakarak davetiyedidefaokursun.Eerkatyerindeoynayp zplamayabalarsaokumaiiniaralkszsrdrrsn. Eerkatyerindeoynaypykselirsebulunduu yerdenbakabiryere,saasolagidipgelirse,bir noktadadurmakonusundakararszkalrsaonualp kendiilkmekannabrakrsn.Yinettsyakpdaveti okumayadevamedersin.kincivencdefada yerinde zplayp, kendi bulunduu yerden baka yerlere gidipgelirsedavetibirkezdahaokuyup,kendi mekannadnersin.Builkmeskenindekadyanna koyup, gn boyunca daveti her farz namazdan sonra yedidefaokursun.Drdncgnkadyklenip, ttslerinideyannaalpmethum(pheli)mahale gidersin.Kadaipveyabenzeribireyilitirirsin. Kadyerekoyup,ttsyakarakdavetiokursun. Okumalarsonundailgilihuddamlaramalumkad define, hazine, kayp eya vb. gibi arzu ettiin nesnenin zerine yklenip gtrp brakmalar konusunda emirde bulunursun.Sonrakadnykselipyrdn grrsn.Buesnadadavetiokumayadevapedip, kadtakipedersin.Nihayetindekataradn nesneninzerinegidipkonar.Aradnnesneninorada olduunahkmedersinveikincikezaynameliyeyi yapmana asla gerek yoktur. Eer bulunduun mekan ile methummekanbirbirineuzakisemethummekana yaknbiryerdebirmeskenbulup,ameliyeniyaparsn. Buuygulamadakullanacan hatem (Sryanice isim ve Ayetlerden oluan hatem) budur: Mellifindediinegrebeinciifritinbirbaka tasarrufudayledir.Butasarrufsuyubatrmakile ilgilidir.Eerbunuarzuedersenaadagelecekolan beinciifritinikincihateminiyazarsn.Yazdktansonra gzelkokuluttslerlettslersin.Btnbunlarifritin mezkurzelsaatindeyaparsn.Sonradavetiyirmibir defaokursun.Herokumaakabindemaksadndile getirirsin.Dahasonrayerindibinebatrmakistediin suyun yanna gidersin. Hatemi srtn suya dnk olarak solelinlearkanadoruiddetlefrlatrsn.Suyadoru asladnpbakmamalsn.okiddetlibirgrlt duyarsn.Bugrltileberabersuyerindibinebatm olur. Bu hatemi o suyun amurundan yapp piirdiin bir sath zerine yazman gerekir. Hatemin ekli budur: Allah'nrahmetizerineolsun.Mellifdiyorki;Bu ifritinmuhabbetvecelbhususundahayretverici tasarruflarvardr.Eerbunuarzuedersenaada gelecekolanhatemiyinePazargnnnveya gecesininbeincisaatindeglsuyuvezaferankarm birmrekkeblekrmzrenklibirkadamatlubunismi ileberaberyazarsn.Yazdktansonradavetizerine yedidefaokursun.Herokumannsonundaarzuettiin durumla ilgili u ekilde tevkilde bulunursun. ` ,. .- ,,-.` `-, , , .`, `-,Tevekkelyhuddmehzelhtemibicelbifulan ibni fulanete bi mehabeti fulanete binti fulaneh Sonrakadcereyana(Rzgara)maruzyksekbir yerinkibletarafnaasarsn.Matluposaatiinde yanndahazrolur.Eermatlupuzakbiryerdeise bulunduuyerdenseninyannagelebileceisre zarfndagelir.Buuygulamadakullanacannc hatem budur: PAZARGNNNALTINCIFRT BuifritinzelsaatiPazargnnnveyagecesinin altncsaatiolanmterisaatidir.okserivegl tasarruf yetkileri olan bu ifritin ismi Elein ( | ) dir.Bu ifritin harfleri budur: Bu ifritin kelimeleride budur: ,` ` , , _,` , ` , ,,` = Berhdin azman hhuve kembeyan eymeln Birokhayrlvegaripilerdekullanabilecein Elein isimliifritinenoktasarrufyetkisininolduualanuyku esnasndaistenilenkonulardahaberdarolmaya ilikindir.Herhangibiristeininhakikatini,gelecektene trbirsonulasonulanacan,kaypeyannveya kiininmahiyetini,ahvalini,kaypkiinininlmolup olmadn, kaybedilen eyann nerede olduunu, kaan kleninakibetini,hrszlklailgilibirdurumuveya bunlarabenzergizlibirdurumuryaesnasndagrp renmek istersen; Aada gelecek olan hatemi Pazar gnnnveyagecesininaltncsaatindeglsuyuve zaferankarmbirmrekkepleyazp,gzelkokulu ttslerlettslersin.Sonrauykuyayatacanvakitiki rekatnamazklarsn.BirincirekattaFatihasuresinden sonra u Ayeti kerimeyi okursun: ,, ,` , ,` : ,` _ .,. , ` ., ,` ., ,, Vekezlikenuribrhmemelektessemvtivel ard ve liyekne minel muknn. kinci rekatta Fatihadan sonra u Ayeti kerimeyi oku: , ` . _,` ` _ .,., `` _,` = ,` - -' , - -` __ ` _ ` . ` _ ` . ,, . ,` `, _ . _ ` , - ` `,`, ` _` ` . ` , , ` , ,` , . , ` , ` ,. ` ,.` ,.,._ ..`,,` `, _ ` ` . _,.`= ` ,, _,`_ ` _,`` _` `` .` _. ,= ,` ` . = ` . ,` ., ,. ,` ,, Allahnurussemavativelardmeselnurihi kemikatinfihamisbahunelmisbahufizcacetin ezzcacetkeennehakevkebndrriyynykad min eceretin mbareketin zeytnetin la erkiyyetin velaarbiyyetinyekadzeythayuda-velevlem temsesh narun nurun ala nurin yehdillah li nurihi menyea-veyadribllahlemsalelinnasivallah bi klli eyin alim. Namazdansonrayinettsyakpdavetiyedidefa okursun.Hatemibannaltnakoyup,uykubasncaya kadarAllah'nFetth( _. )veAlm( ,,. -)isimlerini okursun.Busuretleistediinsrraayanenvakfolmu olursun. Bu ameliye iin yazacan hatem budur: Yineaynuygulamaiinmellifinkendisineayan olduunusylediibakabiryoldayledir.Ayn hatemiPazargnnnveyagecesininaltncsaatinde yazarsn. Tts yakmakla beraber daveti yedi defa okur veaynekildegnboyuncaherfarznamazn akabindettsyakarakdavetiyedierdefaokursun. Ama daveti her okumann sonunda u ibareyi okursun. ` , ,, ,` ` ` .` _ ,` `` ` -, _, ,` , , ~, ` ,_ _ ,` ~, . ,. ,,`` , ,. = _. , ` ,` ` , , , , ` ,` , ` , ` , ` , ` , ,Yebnevlyhuddmehzihidda'vetimeraddet minemrikezvekezvezhrkezveetlnal sirrikezvekezbissirrilleztevekkeltumbihive bihiemertumbrakallhufkumvealeykumve minkum. gnn bitiminden sonra drdnc gece bir nceki ameliyede usuln verdiimiz ekilde yatsdan sonra iki rekatnamazklarsn.Busuretlearzuettiinsrravakf olup maksadna Allah'n izniyle ulam olursun. PAZARGNNNYEDNCFRT Pazargnnnvegecesininokglveiddetli yetkisi olan yedinci ifritin ismi Sk ( - =) tr. zel saati Meriholanbuifrittenbtnhayrveerierikli isteklerini gerekletirmede yararlanabilirsin.Bu ifritin harfleri budur: Bu ifritin kelimeleride budur: ,` ,` , ,` , , _,` , , Dehkanhekrrineydinheyinyedin etteymin Buifritienokdmandatmaveyenmeilerinde kullanabilirsin.Ktbirinsan,topluluuveyadman gurubunuhezimeteuratmak,birgemiyibulunduu yerdenkovmak,yakmakveyabatrmakistersen,bu ifritinisminiPazargnnnveyagecesininyedinci saatindeaadagrldgibiharfleriteksiredilmi vefkolarak,kelimeveharfleriyleveayrca belirteceimizAyetlerleberaberyazarsn.Gzelce katlaypkatranaacylayaplmbirokkuburuiine koyarsn.Okkuburunudaiyicemumlarsn.zerine davetiyedidefaokuyup,hezimeteuratmakistediin kiinin eiinin altna veya getii yola gmersin. Ya da sudayzenvebatmasnarzuettiingemininiine gmersin. Daha sonra her farz namazn akabinde tts yakpdavetiyedierdefaokursun.Busuretleistediin eyinvukubulduunugrrsn.Budenenmibir ameliyedir. Sz konusu vefk grld gibidir:

Vefkin sa tarafna be Ayet, sol tarafna da be Ayet yazlacaktr. Sa tarafna yazlacak Ayetler bunlardr: , . . , ~ _ =,` ,` , ., ` ,,` ,. -,` `, .,` , ` ,` , ,, _` ,` ,` ` , ` ,` ` -` ,` . ` ,` ,` -,. , , - , . : _ . ,` -` _ - - , ,` ,` , ` , `= _. ` , , ` . ` ,, ` `,` ` .. ` , ,` , ` , .- ,. ` ,` ,,` ` , .,` ,` ` ,. .` , -` ` . ` ,` ,,, , , ` , , .` ,. , , = . ` -, .. ` ,` ,` , ` ,` _ ,, ` ,.` ` - , ` , .,` ,` ` ,..` , - ` ` .` ,` , _. ` ,` ` - , ` ,, , -` `, ` ,` ` , , _ ' , -` ,` ` _=, ` ,'. , ,` ,, `, .` , ,.,` `,,. ` ,` ` ` ,. - ` , ` , ` ,`,` ,` , .- ` , ,. ` -, _, ` , , ` , . ` ,` ` ` , ,` , ,`- . ` , ,.` ` , _,` , . ` , `, ` ,` , ,` - ,, ,` , ` , ,`- . ` ,` ,` `, Liyaktaatarafanminelleznekeferevyekbitehum feyenkalibhibn.La'merukeinnehmlef sekratihimya'mehn.Feehazethumussayhatu murikn.Fecealnliyehsfilehveemtern aleyhimhicretenminsiccl.nnefzlikeleyetin lilmutevessimn.Kadmekerallezneminkablihim feetallhubunynehumminelkavidifeharra aleyhimussakfuminfevkihimeveethumulazbu minhaysulyeurn.Velleznemekerusseyyiti enyahsifellhubihimulardaevye'tiyehumulazbu minhaysulyeurn.Evye'huzehumf tekallubihimfemhumbimu'cizn.Evye'huzehum altehavvuf. Ellezne kefer ve sadd an seblillhi zidnhumazbenfevkalazbibimknyufsidn. Efeemintumenyahsifebikumcnibelberriev yursilealeykumhsiansummeltecidlekum vekl.Ememintumenyudekumtretenuhr feyursilealeykumksifanminerrhifeyurikakum bimkefertumsummeltecidlekumaleynbihi teb. Sol tarafna yazlacak Ayeti kerimelerde budur: ,` , ,` ` ,` ,` ,, ,` ,, , ` . .. , ` .` - _ ` , ` , _ ` ` , ` , _ , ` ` , ` ,. , , ` ,` `,` ` ` ,` . ` _ _, -`` , = ` . = `` , ,=` ,. ` , _` , , , = ` `,, , ` = , ,` , ,, ,` ,` , _ _. ,` - ` . ` -` ,. ` ,` ,` -` ,` .-. .` , ` , =` , = ` , ,` , ` , =` ,` .,` ,` ` .,. ` ,` , ` , ` ,` - ,` -., _= ` _=,.,` , ,`, ` ,` -`, , -, . , =` , ,` , ` _ , , ` . , .` . ` .. ` ., `, _ ,` , ,` -` ` , ,` , _ ` ,` , ` ,` ,`` `` ,` , ,` ,` , , , ,` , ` ,` ,` , ` , , , ` ` , ,.` , ` , ` _ ` .,. _ ,.,`,` , ,` . , , ` ,, = ` , ` , _ ` ` ,.,` ,. ` _ ` ,` , `:.,` =, ,`,. ` ,` - _., , ,`, ` , ,` ,. ` `, :' , _. , .,`` ,` ,` ,` , ` ,` ,, _ ... . ` ` _, ,:` , _Ve araknellezne kezzeb bi ytin innehum kn kavmenamn.Klekadvekaaaleykummin rabbikumricsunveadabunetucdilnenf esminsemmettumhentumvebukumm nezzelallhubihminsultninfentezirinn meakumminelmunzirn.vekata'ndbirellez kezzebbiytinvemknmu'minn. Feehazethumur recfetu feesbeh f drihim csimn. Veemtarnaleyhimmataranfenzurkeyfekne kibetulmucrimn.Feehaznhumbatetenvehum lyeurn.Feehaznhumbimknyeksibn. Yatbeullhualkulbilkfirn.Feerselnaleyhimut tfnevelcerdevelkummeleveddefdiaved demeytinmufessaltinfestekbervekn kavmenmucrimn.Fentekamnminhumfearakn humfilyemmibiennehumkezzebbiytinve knanhfiln.Vedemmernmkneyasneu firavnevekmuhuvemknya'rin.Vef zlikumbelnminrabbikumazm.Feerseln aleyhimriczanminessem-ibimknyazlimn. Kezlikeneblhumbimknyefsikn.Veiz teezzenerabbukeleyebasennealeyhimilyevmil kymetimenyesmuhumselazbiinnerabbeke le serul ikb. Yinebuhatemi,harfleriayrolarak(hatemdeolduu gibi) ifritin kelimelerini, harflerini ve de davet ile beraber yeil renkli bir ipek zerine yazarsn. Bu yazdn ikier tanemeya,muklvelbanilettsleyipzerinde tarsan,buifritherarzunuyerinegetirmedesana hizmeteder.Tenhabiryerde,cinlerzerineggetirip onlaraarzunugerekletirmendedekullanabilirsin.Bu ve dier btn ameliyelerde bahsedilen davet budur: ,, -` , ` -` ,=,`,_- ` ,, .=,`, ` _` , . ,= ,.` ` , .., ` , _ .` _ - ,` . .` , _ ` _ ` , `` = `' , ` ,, = -. ,. _,.`` ,,,` ,, . ,,` -, , -. ` . __ ` . ` .` , ` ., -`` ., , _ , ., - ` ., ` ,` , ` , .. ` ,` , ` - _,- _ ` ` -. ` , .` . .- ` , ` ,- _ ` _ ` , .`' _, ` _ . ` ` -, , ` ,, = ' _ ,` ,_ _: . .` _.,- _ ` _` ,` `` ` : ` _ ,` , . `, ` . , , ` . _ ` . _ , ` __ ` . ,` ,` - ` ,, = ,. `. ` ,, = ,:'` ~ ,` . ,` - ` , ` _ . ` __, -._. ` ,` ,`` -, ` ,,` ,, ` ,` ,` ,, .` -` . , ` _ -.`., ` ,` , , , ` _ _.`- ` ., =, ` ,=,. ` , ,` , ,', ` ,` . ` ._` , , ` , ` , ` ` - , , , ,` , `,,, ` ,,, ,`, ~ , =, . = , ,` _. ,` ,.` , ,` , ' , .,= = ,, , `, ,` ,` ,` , ,` , ,` _ `-,,`,,, = ,,` , ,, ` , ,, , , =` , , ,` _. , ,` , ` ,.` .`. ,,, , ,` , .` , , , . , , , ` , =` , , , , ,,- , , , , ` . , .,` , ` ,`, , , ,` , ` , , .` , ` , ` ` , ` - , , ` , ` . . . ` , ,` ,. ,` _. . , ,_ _ ` . ` ,` , .` ,. ` ,` ,' , ` _` ,` ,` , ~, _, -` , , ` , ` ` . .`, ` ,,.` .` ,,- . ` . , ` ,- ` ` , ` . , , _ ` ,` ` , .. . . ` `` =`_,- , ` ` , ` , ` ,` .` ,` ,` ` , . - ,` ,` -` ,` ` ,-,` ,` ` ,,` ,` ` , ,,, ` ,` `, , ` . _ ` , _`- . - , `,` ,- , ,. ' ,` , _.`- ` . = . ' , ` . .,` _, . , ` . ` ,`,- , ` . _:` , _.._. ` _=., ,` , .=` . . . ` _. ` ` ` _ , . ` , , _ , , - ~ ~ ,`~ ,:` , ,= , ` ,` .` , ` , ` , , , , - , _.,` ,` , .`,` ` , , _. , ` , ` , ,`,.,` ` ` , ` ` ,` ,`` ,_ , , , = ,` .,` ,` _., ,` , , ` ,, ,` _ ,` ,` , ,` , ,` , ` ,. `. ` - ,. , ` , ` , ` ,` . `` .` - , , ,` ,` ,` ,` , . ,` ,..` , _,.`_ . , _,` , ~ , ,`- ,` ,, ` ,, = ` ,' '.` , , ` ,, _ , =` , , ,= _. , ,` ,`` ` -, ` ,: , , , , , ` , ,` , , , ` , - . ,` ,, = .,`` ` , ` , ` ` ` ,, = ' _ = , . ` , . , _ ., ` . - , ,` , - _ .` _ .` ,` _ , ,` _ , `, _,` `, _,` _ , =` , =` _ , , _ _ _ , =` , =` ,` , , ` _,'` _` , ` , ,` , , . - - _` , _` , ,_,` .` ,` , ` .` ., . =` , ,` .`~ ,`~ ,~` - , ` ` ` , ,` ` , _ ` , ` , ` , ~` _ , =`~ , ~ ` ` , `,` , . ` , , = =` ,= _ , ,` _, ` , ` , , ` , , Bismillahirrahminirrahim. Bismillahiyeramucemauvesevverulenemu.Ve halekaKlleeyinAlayertibilekvamuhvellahul azimulkaviyyusultanehuddamufimlkihilbakii beadefeneauhalkihilleziLayehulevelayezuulu veleyse linurihi efulurrabbel eale . rabbel ahireti vel ulaelkerbulmucibulhadiruayrimuibuhalekel melaiketl mkerrebiyneeafize hkmehu. Fi cemiul aminehalekelemlakivemdebberuleflekilkaditul adilulveliyyunnasirukadirualaamahalekaveyeh likuvehvelaliyyulazimukelamiilamelaiketel felekirrabiufelekeemsulmurtefiualahamiul eflakevelkevekibuvesukkeniminfilmeerikuvel meariburabbeeselkebiazimuhazihilesmaive azimuhazihilhurufienteninialamenasamen merdetelcinneveeyatniveevsekuhumbel vesekulvasikuvetehbisuhumfiscinilekderuve tezikuhumminezzeluvelesharuvesseciniddakuve tesiddualeyhim.Maleyetlikuveledyetiykuhatta yef alu keze vekeze bi hakke hazel kelamu aleykm vebikudretihuledeykmetayudinehayehameey leyihehalekatilezatinyezhahahayyensahiyen sasaudinkemahalkehmeerudinsarudinsarud. Feyuminfe yumin hudin hudinya handiye ilya at atailuyaarahailuyahameiluyacebheyeklinyaerkiluyatehkailuyamehtailuyanekyeiluek semtualeykmbiyarehudinbihacelhamebi hayetebehteylehebimekhaninbihakyekeen erahdin. Bera abedin. Bi hmeh yedetin. Ya meka kileifalumetumerunebihimenkezavekezabi hakka ma telev tehu aleykm en temsiku kulle men amefilvesekivesyrualeyhimminelazabiveeti uhumpamenvedduhumselalenveesekuhm minhamimulazabulalimuyusebminfevkhimul hami ila min hadidu ve haze e ne min asa ve haze azabihiminkmyameaerulbeahuvecemiul teahussefe in aseytum ve ebeytm ve tekber tm ve tecebertm.Citmvehasertm.Veleatm( veledentm)vehazitmvehabekllecebbarin aniduilaazabunalizufehveenelasahuve hazadeabiltaahuhattayelhakehumuminel azabuvezallumelayekderunealadefahuve enzeleyaazabellahualamenasanienneazabi rabbeke leveku ma lehu min dafiu nne azabullahu laediduinbetirabbekeleadidetamumintamesantahiyenhakiyehakiyeken.Telihnyel haahiyehahaknhayfetinyameaeralmelaikete entmelmseyyerunebilazabealeyhimyamea eralaferiyitevetentekmuminhumfeinnekm mntekmuneealineayeteyalinyalehafillevmi ya lumin e yedin eyrumin garumin ha din yer fkin feyalehayaruhinbihakkehazihilesma aleykmillamafealtmmaenertekmbihisseate esreu bi keza bi hakka sel umin e leumin eyrumin eyeruminhamhalin.Vetahurekinvetealinurike veentelkuddusulazimukalyekminfeytabirin yevme leha hadi he key en kiylin lehakiye keyeke ya meaeralhuddameesrauberakellahufikumve aleykmveinnehulakesemunlevtealemune azimunvelahavlevelakuvveteillabillahilaliyyul azimu ecibu bi hakke ya nekiritin nekiritin hu reynin hureyninnaruhinberuhinemehinemehnema hn emahn el ali alel kulli berehn enteytuhn enteytuhineleinineleininekriekrukinekri ekrukintebarekemnevverunuurumudebberul umurayahayhininhayhininelaceleelaceleya ehleemsibihakketaiinintanuintanuin,n haytaneininevereininseymenn.Enranin haymeininazaininaniininayaneninkey emeveininenkeuininesnatnn. Teatahaninertemaninyettakeninketuinin ekeymeeemkekeeryennnberakallahufi km ve aleykum.. BTT NDEKLER nsz 3 Pazar gnnn birinci ifriti 7 Pazar gnnn birinci ifritin birinci hatemi 10 Pazar gnnn birinci ifritin ikinci hatemi 13 Pazar gnnn ikinci ifriti 14 Pazar gnnn ikinci ifritin birinci hatemi 16 Pazar gnnn ikinci ifritin ikinci hatemi 18 Pazar gnnn nc ifriti 19 Pazar gnnn nc ifritin birinci hatemi 23 Pazar gnnn drdnc ifriti 24 Pazar gnnn drdnc ifritin hatemi26 Pazar gnnn beinci ifriti 27 Pazar gnnn beinci ifritin birinci hatemi 33 Pazar gnnn beinci ifritin ikinci hatemi 34 Pazar gnnn beinci ifritin nc hatemi 35 Pazar gnnn altnc ifriti 36 Pazar gnnn altnc ifritin i hatemi 38 Pazar gnnn yedinci ifriti 40 Pazar gnnn yedinciifritin hatemi 41 Btn amellerde kullanlan davet 46