aikuissosiaalityön päivät 2017 lahti 25.1.2017 pekka...

of 25 /25
23.1.2017 1 Jalkautuva sosiaalipalvelu Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka Karjalainen erikoistutkija, sosiaalipolitiikan tutkimusyksikkö

Upload: others

Post on 30-May-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

23.1.2017 1

Jalkautuva sosiaalipalvelu

Aikuissosiaalityön päivät 2017

Lahti 25.1.2017

Pekka Karjalainen

erikoistutkija, sosiaalipolitiikan tutkimusyksikkö

Page 2: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

23.1.2017 2

Sosiaalityö tilannekuvassa

Page 3: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

Sosiaalityön tilannekuva 1/2

• Sosiaalityön resursseja on kunnissa suunnattu pitkälti työttömyyden hoitoon sekä toimeentulotukeen

• Sosiaalityötä on pyritty tehostamaan nopeuttamalla toimeentulotuen käsittelyaikoja, asiakkaiden tarvearviointia, aktivointimääriä ja ”sakkolistalta” poistamisia

• Käytetyimpiä menetelmiä: neuvonta, ohjaus, talouteen liittyvien ongelmien selvittely, erilaisten suunnitelmien tekeminen, palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta

• Käytännöt ovat usein ”toimistokeskeisiä”; hallinto, lait ja määräajat ohjaavat sosiaalityön toteuttamista

• Sosiaalityössä pyritään tukemaan yksilöitä olemassa olevissa olosuhteissa, ei muuttamaan sosiaalisia ongelmia aiheuttavia rakenteita.

• Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä

• Sosiaalityössä tehdään yhteistyötä useiden tahojen kanssa, paikoin yhteistyö koetaan toimimattomaksi

• Yhteistyöverkostoissa sosiaalityön tehtävänä on usein kokonaisvastuun kantajan rooli

5 23.1.2017

Page 4: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

Tilannekuva 2/2: Sosiaalityötä vaikea saavuttaa

• Sosiaalityö ei läheskään aina tavoita kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä, jotka tarvitsisivat palveluja.

• Asiakkaaksi tulon käytännöt ovat varsin monimutkaisia ja tietoa on vaikea saada.

• Useimmiten sosiaalityöhön pääseminen edellyttää asiakkaan omaa aktiivisuutta.

• Jäykät toimintatavat ja kaavamaiset tulkinnat tukien myöntämisessä saattavat johtaa asiakkaiden kannalta kohtuuttomiin tilanteisiin.

• Asiakkaat toivovat vaivattomasti lähestyttäviä palveluita ja välittämistä.

23.1.2017 4

Page 5: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

Sosiaalityön paikka ja rooli

• Toimistokeskeisyydestä halutaan irti, mutta jalkautumiselle ei ole luotu sisältöjä. Sosiaalityössä jäätiin odottamaan, mitä Kela-siirto tuo tullessaan. Sosiaalityön sisällölle, menetelmille työtavalle suuri kehittämistarve.

– työmarkkinoille siirtyminen ei voi olla ainoa tavoite

– sosiaalisen kuntoutuksen toimintamuodot

– usean eri menetelmän tavoitteenmukainen käyttö parantaa vaikuttavuutta

• Kokeiluja ollut, mutta ne eivät ole lähteneet kantamaan työkäytäntöinä

• Jalkautumisesta puhutaan ja käytäntöjä pohditaan

• Sosiaalityön mahdollisuuksien nähdään avautuvan jalkauduttaessa

• Somen mahdollisuudet asiakkaiden tavoittamisessa ja yhteisösosiaalityön välineenä

23.1.2017 5

Page 6: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

23.1.2017 6

Jalkautumisen juuri

Itsenäinen käsite vai suhteessa

lähikäsitteisiin?

Page 7: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

Kytkentä rakenteelliseen sosiaalityöhön (Matthies & Närhi 2013, 88-91)

• Keskustelu poliittisesta ja vaikuttamaan pyrkivästä sosiaalityöstä kiertynyt rakenteellisen sosiaalityön ympärille

• 1970-80 -luvuilla yksilö- ja perhekeskeisen työn rinnalle kehittyi laajempi näkemys st:n roolista yhteiskunnassa

• Mainittiin ensimmäisen kerran 1984 sosiaalihuoltolaissa: toimintaa ja vaikuttamista yhteiskunnallisten epäkohtien ja eriarvoistavien rakenteiden poistamiseksi

• Sosiaalityön tehtävänä asiantuntijarooli ja vaikuttamistoiminta suhteessa kunnalliseen sosiaalipolitiikkaan

• Kohteena ”yksilö- ja perhetason pahoinvointioireiden rakenteelliset välitykset ja altistukset”

23.1.2017 Pekka Karjalainen 7

Page 8: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

• 1990-luvulla mm. Viirkorpi esitti systeemiteoreettisen näkökulman: Yksittäinen sosiaalityöntekijä työskentelee yksilön & ympäristön toimintaehtojen kanssa välitys yhdyskuntien ja yhteiskunnan epäkohtiin vaikuttaa takaisin asiakkaisiin. Näkemys kokonaisvaltaisesta sosiaalityöstä.

• Kananoja (1997): sosiaalisen asianajon käsite, jossa sosiaalinen raportointi sosiaalityön välineenä.

• Sosiaalityö hyvinvointipolitiikan välineenä 2015 –toimenpideohjelma (Karjalainen & Sarvimäki 2005): asiakkaiden arjesta tuotetun tiedon välittäminen yhteiskunnallista ja palvelujen kehittämistä koskevan päätöksenteon pohjaksi. Välineinä sosiaalisten vaikutusten arviointi, sosiaalinen raportointi ja sosiaalitalouden osaaminen. Sosiaalityö orientaatioina.

• Pohjola (2011): Rakenteellisen sosiaalityön tehtäväalueet: tietotyö, strateginen työ, inkluusiotyö, oikeudenmukaisuustyö.

23.1.2017 Pekka Karjalainen 8

Page 9: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

Kytkentä yhteisösosiaalityöhön

• Yhteisötyön ja yhteisösosiaalityön käsitteet vakiintuivat vasta 1990-luvun loppupuolella.

• Keskeiset toimintaperiaatteet: sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy, lähipalvelujen kehittäminen, kansalaisten oma-aloitteisuuden tukeminen ja sosiaalisten verkostojen merkityksen tunnustaminen.

• Kansalaisten hyvinvoinnin edistäminen paikallisten yhteisöjen tarjoamien mahdollisuuksien avulla.

• Lähiökehittämiseen & yhdyskuntatyöhön ovat sisältyneet rakenteellisen työn & yhteisötyön & jalkautumisen näkökulmat. Lähiöissä ja kaupungeissa tehtävää jalkautettua sosiaalityötä kutsutaan myös kaupunkisosiaalityöksi.

Pekka Karjalainen 9 23.1.2017

Page 10: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

Kytkentä yhdyskuntatyöhön

• Huoli yhdyskuntatyön häviämisestä. Työtä kuitenkin tehdään, mutta määrittelyt, tulkinnat ja toimintaympäristöt ovat muuttuneet.

• Tausta 1800-luvun lopun setlementtityössä: sosiaaliset ongelmat eivät yksilöiden syytä, vaan ne heijastelevat epäinhimillisiä olosuhteita ja yhteisöjen hentoa rakennetta.

• Taustalla mm. valtaistamisen empowerment -traditio ja sen freireläinen suuntaus: yk:n rakenteissa olevien epäoikeudenmukaisuuksien poistaminen edellyttää ihmisten tietoisuuden lisäämistä sortoa ja syrjintää aiheuttavista tekijöistä (tietoisuus toiminta).

• Suomalaiseen sosiaalityöhön menetelmänä 1970-luvulla, taustalla brittiläinen yhdyskuntatyö (community work).

• Näkynyt vahvimmin lähiökehittämisessä.

23.1.2017 Pekka Karjalainen 10

Page 11: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

Jalkautuminen yhdyskuntatyössä

• Yhdyskuntatyö (community work), empowerment -tyyppiset

työtavat ja jalkautuminen edustavat sosiaalityön aidointa sisältöä. Kuitenkaan työkäytännöt eivät ole vakiintuneet.

• Työ edellyttää rohkeaa ja ennakkoluulotonta tapaa olla kentällä ihmisten ja ryhmien parissa. Tarvitaan erityisosaamista ja kokemusta, jota ei ole syntynyt tai välittynyt projekteista emo-organisaatioihin.

• Työorientaatioiden kehittämisessä kyse on siitä, että työkäytännöt ensin luotava sekä on tuotettava tiedollinen perusta niiden pohjaksi.

• Miten sosiaalityö pystyy tarkentamaan katsettaan suhteessa muuttuviin ja moninaisiin yhteisöihin – löytyykö ne paikalliset yhteisölliset strategiat, joiden vahvistamisesta muodostuu työn luonteva perusta.

Pekka Karjalainen 11 23.1.2017

Page 12: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

• Yhteisöllisyys tarkoittaa erityyppisten pisteittäisten yhteisyyksien ja yhteenkuuluvuuksien luomista ja vahvistamista. Kun aiemmin yhdyskuntatyötä suunnattiin kokonaisille alueille, tarkennetaan nyt mahdollisiin riskiryhmiin tai tunnistettuihin riskeihin alueella.

• Vaikka "paikallinen" tuntuu häviävän, alueidentiteetti voi olla edelleen konkreettinen perusta sosiaalityölle. Asuminen ja siihen liittyvät tekijät ovat olennainen osa ihmisten hyvinvointia ja on vaikea kuvitella asumista ilman paikkaa ja tilaa.

• Sosiaalityö on yhteiskunnallista vaikuttamista. Se huomioi palvelujen marginaaliin jääneitä reuna-alueita, jotka ovat sosiaalityön ydintä.

• Usein lähiöhankkeilla on ollut samankaltainen rooli kuin yhdyskuntatyöllä: Projekti on toiminut välittäjänä asukkaiden ja viranomaisten välillä, jolloin on puhuttu "välittäjäverkostosta".

Pekka Karjalainen 12 23.1.2017

Page 13: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

23.1.2017 Pekka Karjalainen 13

Lähiöuudistus 2000 -ohjelman lupaavimmat kehityslinjat:

• Asukastoiminta ja asukastupatoiminta, joihin kuuluu ryhmätoimintaa, tiedottamista, tietoyhteiskuntaan osallistavaa toimintaa sekä asuinaluekohtaisten palvelujen tuottamista monitoimijaisesti

• Kaupunkisosiaalityön uudet mallit, kuten pyrkimys pois sektorirajoista, ennaltaehkäisevä toimintatapa ja kohdennettujen interventioiden käyttö

• Asumisneuvojatyö, palveleva isännöinti ja asuinympäristön jatkuvan kunnossapidon periaate

• Rakennusten ja fyysisen ympäristön perusparantaminen ja osallistavien suunnittelukäytäntöjen kehittäminen

• Strategisesti perusteltu lähiöiden ja yhdyskuntien kehittäminen

Karjalainen 2004

Page 14: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

Yhdyskuntatyössä käytetyt menetelmät ja vaikuttavuus

23.1.2017 Pekka Karjalainen 14

Karjalainen & Kivipelto 2014

Page 15: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

23.1.2017 15

Askeleet uudenlaiseen toimijuuteen

Page 16: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

Sosiaalityön metodista (Eskola & Viheriäranta 1982)

• Sunesson 1981: sosiaalityöntekijät eivät toimi metodisesti, vaan järjestelmäkeskeisesti

• Kysymys metodista sisältää pohdinnan sosiaalityön sisällöstä, luonteesta ja omaleimaisuudesta

• Järjestelmällinen menettelytapa jonkin päämäärän saavuttamiseksi tavoitteita asettamalla

• Sosiaalityön päämäärä:

1. Sosiaalityöntekijän väliintuloa/puuttumista vaatineen häiriön poistamista asiakkaan ongelmatilanteesta

2. Asiakkaan elämisen mahdollisuuksien turvaaminen sosiaalipolitiikan standardien mukaiseksi – yhteiskunnan resurssijärjestelmät hänen käyttöönsä

3. Asiakkaan aktivoiminen ongelmansa ratkaisemiseen, toimintakyvyn turvaaminen

23.1.2017 16

Page 17: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

Sosiaalityön periaatteet

• Kohtaamisen periaate

• Dialogisuuden periaate

• Tukemisen ja vahvistamisen periaate (empowerment)

• Asianajon periaate (advocasy)

• Jalkautumisen periaate

• Ei-byrokraattisuuden periaate

• Tavoitteellisuuden ja vaikuttavuuden periaate

23.1.2017 17

Page 18: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

Viisi askelta uudenlaiseen toimijuuteen

• Eniten tukea tarvitsevat ja kohtaamisen ongelma

• Reaktiivisuus

• Sosiaalityön paikka

• Sosiaalityön rooli ja kohdeongelma

• Sosiaalityön orientaatioperusta

23.1.2017 Pekka Karjalainen 18

Page 19: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

12.5.2016 19

Onko aikuissosiaalityössä elämää

toimeentulotukiuudistuksen jälkeen?

Pekka Karjalainen

Page 20: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

Kuntien valmistautuminen toimeentulotuen uudistukseen 2017 (Blomgren ym. 2016)

• Kuntien on parannettava sosiaalityön tarpeen tunnistamista eri palveluissa ja asiakkaiden ohjaamista sosiaalityöhön.

• Asiakkaan tilanne kokonaisvaltaisesti haltuun. Sosiaalityön ammattilaisten palveluita siirretään pois toimistoista asuinalueille ja verkostoihin, joissa asiakkaiden tilanteisiin voidaan vaikuttaa parhaiten.

• Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen toimintatapojen ja sisältöjen uusiminen. Tuki on sosiaalityön väline, johon voidaan liittää myös muita asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseen tarvittavia elementtejä.

• Asiakaslähtöisyyden omaksuminen kaikessa sosiaalityön kehittämisessä. Sosiaalitoimen asiakasraadit, jotka osallistuvat sosiaalityön kehittämiseen ja arviointiin yhdessä sosiaalityön ammattilaisten kanssa.

7 Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan - miten asiakas saa sosiaalityön palvelut?

Page 21: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

Muutos on mahdollisuus

• Välittömästi pilotoimaan uutta!

• Kehitettävä uudentyppisiä työorientaatioita riittävän suurella volyymilla. Huomioitava:

– Organisointi, johtaminen ja työnjako

– Verkostosuhteet ja kumppanuudet

– Osaaminen / sosiaalityön metodisuus / orientaatiot

• Yhteisöllisyyden uudet muodot: Välttämätöntä luoda some-sosiaalityö, joka yhdistää ”tilan” haltuunoton sekä perinteisesti että virtuaalisesti.

• Laajemminkin ”jalkautuminen” keksittävä uudella tavalla.

• Tutkiva sosiaalityö uudenlaiseen käytäntöjen kehittämisvälineenä. Työntekijät oman työnsä etnometodologeina! Työntekijät koostaisivat arkielämän käytännöllistä tietoa asiakkaiden olosuhteista, tarpeista sekä siitä miten niihin voidaan vastata.

23.1.2017 21

Page 22: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

• Sosiaalityön tavoite lähitulevaisuuden yhteiskunnassa? Miksi sen pitää olla olemassa?

• Ymmärrys siitä, että tämä on viimeinen mahdollisuus. Varovainen uudistaminen siellä ja täällä ei riitä.

• Selkeiden resurssien osoittaminen kunnissa sosiaalityössä tapahtuvaan ja muuhun sosiaalisten ongelmien poistamiseen tähtäävään työhön.

• Sosiaalityön rooli yhteiskunnallisena toimijana. Sosiaalityön tehtävät eriarvoisuuden poistamisessa, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteuttamisessa ja yhteiskuntarauhan turvaamisessa.

• Suomessa sosiaalityön vahva kiinnittyminen palvelujärjestelmään – hyvinvointia tuottava rakenne vai byrokraattinen rakenne?

23.1.2017 22

Page 23: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

Kolme skenaariota

1. Yhdyskuntatyön työkäytännöt vahvistuvat osaksi sosiaalityön menetelmiä (yhdyskuntatyön institutionaalinen malli).

2. Tulisieluisille sosiaalityöntekijöille avautuu mahdollisuuksia toimia parhaaksi katsomallaan tavalla ja yhdistellä erityyppisiä resursseja (yhdyskuntatyön individualistinen malli).

3. Sosiaalityön osaaminen välittyy yhdyskuntatyönä osaksi kaupunkipolitiikkaa, paikallis- ja virtuaaliyhteisöjä erilaisina projekteina ja ohjelmina (ohjelmallisen kehittämisen malli).

23.1.2017 Pekka Karjalainen 23

Karjalainen & Kivipelto 2014

Page 24: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

Välttämättömiä kysymyksiä ja väittämiä

• Sosiaalityön paikka tulevaisuudessa?

• Mitä voimme oppia menneestä, mikä toimii nyt, mikä tulevassa?

• Yhdyskuntatyö / yhteisö- ja rakenteellinen työ olivat niin paljon aikaansa edellä, että orientaatiosta riittää vielä ammennettavaa.

• Sosiaalityö perustuu luottamukseen, ei kilpailuun.

• Ei tule tehdä vain mitä laki tai byrokratiatyön perinne edellyttää, vaan se, mitä sosiaalityön täytyy tehdä.

• Onko visiota? Näkemystä, järkeilyä sosiaalityön suunnasta?

• Onko meillä intellektuaalista päättelykykyä tutkimustietoon ja kokemukseen pohjautuen?

• Muutos voi vaatia radikaalia sosiaalityön eetosta.

• Vaikuttavuus & tiedon muodostaminen ja hallinta.

23.1.2017 24 Pekka Karjalainen

Page 25: Aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahti 25.1.2017 Pekka ...paijathameensosiaalityo.pbworks.com/w/file/fetch... · • Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä •

Lisäinformaatiota:

Blomgren, Sanna & Karjalainen, Jouko & Karjalainen, Pekka & Kivipelto, Minna & Saikkonen, Paula &

Saikku, Peppi. Sosiaalityö, palvelut ja etuudet muutoksessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Raportti 4/2016. Helsinki 2016. ISBN 978-952-302-647-6 (painettu). ISBN 978-952-302-648-3 (verkko)

Raportti dioina:

http://www.slideshare.net/THLfi/sosiaality-palvelut-ja-etuudet-muutoksessa

Blomgren, Sanna & Karjalainen, Jouko & Karjalainen, Pekka & Kivipelto, Minna & Saikkonen, Paula &

Saikku, Peppi (2016) Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan – miten asiakas saa sosiaalityön palvelut?

Päätösten tueksi 1/2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-608-7

Blomgren, Sanna & Karjalainen, Jouko & Karjalainen Pekka & Kivipelto Minna. Kuntien

valmistautuminen perustoimeentulotuen Kela-siirtoon – THL:n kysely- ja haastattelututkimuksen

tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tutkimuksesta tiiviisti 33/2016. Helsinki 2016. ISBN

978-952-302-799-2 (verkkojulkaisu). http://www.julkari.fi/handle/10024/131623

Aiheesta lisää:

Kuntien huolehdittava paljon apua tarvitsevien palveluista toimeentulotuen Kela-siirrossa (THL:n tiedote 18.1.2016)

Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan - kunnissa suuri tarve sosiaalityön uudistamiseen. (THL:n tiedote 20.12.2016)

23.1.2017 25