akta cbp 2014

Download Akta CBP 2014

If you can't read please download the document

Post on 02-Jan-2017

239 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Cukai Barang dan Perkhidmatan 1

  UNDANG-UNDANGMALAYSIA

  Akta 762

  AKTA cUKAI bArANG DAN perKhIDMATAN 2014

  Akta 762 Teks 1 BM.indd 1 6/19/14 5:54:30 PM

 • Undang-Undang Malaysia2 AktA 762

  Tarikh Perkenan Diraja ... ... 9 Jun 2014

  Tarikh penyiaran dalam Warta ... 19 Jun 2014

  hakcipta pencetak hperceTAKAN NASIoNAL MALAYSIA berhADSemua Hak Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan di dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa jua cara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan/atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada percetakan Nasional Malaysia berhad (pencetak kepada Kerajaan Malaysia yang dilantik).

  Akta 762 Teks 1 BM.indd 2 6/19/14 5:54:30 PM

 • Cukai Barang dan Perkhidmatan 3

  UNDANG-UNDANG MALAYSIA

  Akta 762

  AKTA cUKAI bArANG DAN perKhIDMATAN 2014

  SUSUNAN SekSyeN

  Bahagian I

  PeRMULAAN

  Seksyen

  1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran 3. Pengertian perniagaan 4. Pengertian pembekalan

  Bahagian II

  PeNTADBIRAN

  5. ketua Pengarah dan pegawai lain dan tanggungjawab mereka 6. Pengiktirafan jawatan 7. Penjawat awam 8. kerahsiaan maklumat

  Bahagian III

  PeNGeNAAN DAN SkOP CUkAI

  9. Pengenaan dan skop cukai barang dan perkhidmatan, dsb. 10. kadar cukai 11. Masa pembekalan 12. Tempat pembekalan 13. Pembekalan perkhidmatan diimport 14. Tempat beradanya pembekal perkhidmatan 15. Nilai pembekalan barang atau perkhidmatan 16. Nilai barang yang diimport 17. Pembekalan berkadar sifar 18. Pembekalan dikecualikan

  Akta 762 Teks 1 BM.indd 3 6/19/14 5:54:30 PM

 • Undang-Undang Malaysia4 AktA 762

  Bahagian IV

  PeNDAFTARAN

  Seksyen

  19. Pendaftaran orang kena cukai

  20. Tanggungan untuk berdaftar

  21. Pemberitahuan tanggungan dan pendaftaran

  22. Pemberhentian tanggungan untuk berdaftar

  23. Arahan untuk mengira orang sebagai orang kena cukai tunggal

  24. Pendaftaran secara sukarela

  25. Pemberitahuan pemberhentian tanggungan atau pendaftaran secara sukarela

  26. Pembatalan pendaftaran

  27. Pendaftaran kumpulan

  28. Pendaftaran perkongsian

  29. Pendaftaran pertubuhan atau organisasi yang serupa

  30. Perdaftaran cawangan atau bahagian

  31. Wakil diri disifatkan sebagai orang kena cukai

  32. Pengecualian pendaftaran bagi orang yang membuat atau berniat untuk membuat pembekalan berkadar sifar

  Bahagian V

  PeRAkAUNAN, TAkSIRAN, MeNDAPATkAN, DSB.

  33. Pengeluaran invois cukai

  34. Pengeluaran invois cukai oleh komputer

  35. Nota kredit dan nota debit

  36. kewajipan untuk menyimpan rekod

  37. Asas pengakaunan

  38. kredit bagi cukai input terhadap cukai output

  39. Amaun cukai input yang dibenarkan

  40. Tempoh bercukai

  41. Pengemukaan penyata dan pembayaran cukai

  42. Pengemukaan perisytiharan dan pembayaran cukai oleh orang selain orang kena cukai

  43. kuasa untuk mentaksir

  Akta 762 Teks 1 BM.indd 4 6/19/14 5:54:30 PM

 • Cukai Barang dan Perkhidmatan 5

  44. ketua Pengarah boleh tidak mengambil kira atau mengubah perkiraan tertentu

  45. Mengimbangi cukai belum bayar terhadap pembayaran balik

  46. Mendapatkan cukai, dsb., sebagai suatu hutang sivil

  47. Penyitaan barang untuk mendapatkan cukai, dsb.

  48. kuasa untuk memungut cukai, dsb., daripada orang yang berhutang wang kepada orang kena cukai

  49. Mendapatkan cukai daripada orang yang meninggalkan Malaysia

  50. kuasa untuk menghendaki jaminan

  51. Pembayaran secara ansuran

  52. Barang diimport tidak boleh dilepaskan sehingga cukai dibayar

  53. Tanggungan pengarah, dsb.

  Bahagian VI

  kUMPULAN WANG BAGI PeMBAyARAN BALIk CUkAI BARANG DAN PeRkHIDMATAN

  54. Penubuhan kumpulan Wang bagi Pembayaran Balik Cukai Barang dan Perkhidmatan

  55. ketidakbolehpakaian seksyen 14a Akta Tatacara kewangan 1957

  Bahagian VII

  PeLePASAN, PeMBAyARAN BALIk DAN PeReMITAN

  56. kuasa Menteri untuk membenarkan pelepasan

  57. Pembayaran balik cukai, dsb., yang terlebih bayar atau terkhilaf bayar

  58. Pelepasan hutang lapuk

  59. Pelepasan barang terpakai

  60. Mendapatkan cukai, dsb., yang dibayar balik secara terkhilaf

  61. Skim Bayar Balik Pelancong

  62. Peremitan cukai, dsb.

  63. Peremitan cukai ke atas barang yang hilang, dsb., di bawah kawalan kastam

  Seksyen

  Akta 762 Teks 1 BM.indd 5 6/19/14 5:54:30 PM

 • Undang-Undang Malaysia6 AktA 762

  Bahagian VIII

  keS kHAS

  Seksyen

  64. ketidakpakaian kepada kerajaan

  65. ejen

  66. Pembekalan menjangkaui perubahan kadar atau perihalan

  67. Pelarasan kontrak pada perubahan kadar cukai

  68. Pemindahan usaha berterusan

  69. Usaha sama

  70. Skim Penggudangan

  71. Skim Pedagang Diluluskan

  72. Skim Pengilang Tol Diluluskan

  73. Skim Tukang emas Diluluskan

  74. Skim kadar Rata

  75. Pasaran modal

  Bahagian IX

  keTeTAPAN CUkAI BARANG DAN PeRkHIDMATAN

  76. ketetapan umum

  77. ketetapan awal

  78. kemuktamadan ketetapan awal

  79. ketetapan tidak terpakai apabila peruntukan Akta dipinda atau dimansuhkan

  Bahagian X

  PeNGUATkUASAAN

  80. kuasa penguatkuasaan, pemeriksaan dan penyiasatan

  81. Akses ke tempat atau premis

  82. Majistret boleh mengeluarkan waran geledah

  83. Menggeledah boleh dilakukan tanpa waran

  84. kuasa untuk menahan dan menggeledah pengangkut

  85. Penyitaan barang, dsb., yang menjadi subjek kesalahan

  86. Pemulangan atau pelupusan barang boleh alih

  87. kuasa menangkap

  Akta 762 Teks 1 BM.indd 6 6/19/14 5:54:30 PM

 • Cukai Barang dan Perkhidmatan 7

  Bahagian XI

  keSALAHAN DAN PeNALTI

  Seksyen

  88. Penalti bagi penyata yang tidak betul

  89. Penalti bagi pengelakan cukai, fraud

  90. Penalti bagi memperoleh pembayaran balik secara tidak wajar, dsb.

  91. Penalti bagi kesalahan berhubung dengan barang, invois dan resit

  92. Penalt i bagi menghalang, dsb. , pegawai cukai barang dan perkhidmatan

  93. Penalti bagi keengganan menjawab soalan atau memberikan maklumat palsu

  94. Penalti bagi kesalahan oleh orang yang diberi kuasa dan tidak diberi kuasa

  95. Percubaan dan persubahatan

  96. Penalti am

  97. kesalahan oleh kumpulan orang, dsb.

  98. Cukai, dsb., hendaklah kena dibayar walau apa pun apa-apa prosiding, dsb.

  Bahagian XII

  PeRBICARAAN DAN PROSIDING

  99. Pendakwaan

  100. Bidang kuasa untuk membicarakan kesalahan

  101. Sabitan di bawah undang-undang lain

  102. Beban pembuktian

  103. Peruntukan keterangan

  104. Nilai keterangan salinan notis elektronik

  105. keterangan melalui perakuan, dsb.

  106. Pemeriksaan atau ujian berkadar barang yang disita hendaklah diterima oleh mahkamah

  107. Pengemukaan perakuan analisis

  108. Bukti tentang pendaftaran atau pelesenan vesel dan pengangkut di Malaysia atau Singapura

  109. Bukti tentang tanan atau buatan suatu pesawat

  110. Bukti tentang ketepatan meter atau peranti lain bagi menyukat petroleum

  Akta 762 Teks 1 BM.indd 7 6/19/14 5:54:30 PM

 • Undang-Undang Malaysia8 AktA 762

  111. Pemenjaraan kerana tidak membayar denda

  112. Cara penyitaan tidak boleh diperiksa dalam perbicaraan di hadapan mahkamah atau rayuan

  113. Obligasi kerahsiaan

  114. Perlindungan pemberi maklumat daripada diketahui

  115. Pelucuthakan dan pelepasan barang yang boleh disita

  116. Tiada kos atau ganti rugi yang berbangkit daripada penyitaan boleh didapatkan balik melainkan jika penyitaan dibuat tanpa sebab yang munasabah atau sebab yang barangkali

  117. Mahkamah hendaklah memerintahkan pelupusan barang yang disita

  118. Barang yang disita yang berkenaan dengannya tiada pendakwaan, atau hasil jualannya, terlucut hak jika tidak dituntut dalam masa satu bulan

  119. Perletakhakan barang yang dilucuthakkan pada kerajaan Persekutuan

  120. Penyampaian saman

  121. Pengkompaunan kesalahan

  122. Perintah mahkamah

  Bahagian XIII

  kAJIAN SeMULA DAN RAyUAN

  123. Tafsiran

  124. Permohonan untuk semakan

  125. Penubuhan Tribunal

  126. Hak untuk merayu

  127. Bidang kuasa Tribunal

  128. keanggotaan Tribunal

  129. Perjalanan sementara fungsi Pengerusi

  130. Pembatalan pelantikan

  131. Peletakan jawatan

  132. Pengosongan jawatan dan pelantikan pemangkuan

  133. Setiausaha Tribunal dan pegawai lain

  134. Penjawat awam

  135. Pendengaran rayuan

  Seksyen

  Akta 762 Teks 1 BM.indd 8 6/19/14 5:54:30 PM

 • Cukai Barang dan Perkhidmatan 9

  136. Pendengaran oleh anggota tunggal

  137. Penzahiran kepentingan

  138. Pengecualian bidang kuasa mahkamah

  139. Notis rayuan dan pendengaran

  140. Rundingan bagi penyelesaian

  141. Perwakilan semasa pendengaran

  142. keterangan

  143. Tribunal boleh meminta maklumat

  144. keputusan

  145. keputusan dan penyelesaian hendaklah direkodkan secara bertulis

  146. keputusan Tribunal adalah mengikat

  147. Pemberesan rayuan

  148. Rayuan ke Mahkamah Tinggi

  149. Tribunal hendaklah menerima pakai tatacara

  150. Tidak mengikut bentuk

  151. Peruntukan yang berhubungan dengan kos dan perbelanjaan

  152. Pelupusan dokumen, dsb.

  153. Perbuatan atau peninggalan yang dilakukan dengan suci hati

  Bahagian XIV

  kA

View more