alk i porodica

of 46 /46
ALKOHOLIZAM I PORODICA Petar Nastasić

Upload: gavrodjurickovic

Post on 18-Aug-2015

270 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

ALKOHOLIZAM I PORODICAPetar NastasiAlkoholiarska porodicaje specifaporodii siste! " ko!e je aj!aje jeda la alkoholiar#Oa i!a " se$i pijeje i opijaje# s%e oo &to jedi! op&ti! ter!io! a'i%a!o (alkoholiarsko poa&aje) kao stresi "slo%# i!a specifi dijadi odos# *alkoholiarski $rak+# i ,- cetralo je'.ro siste!a je siste!ski proces koji se a'i%a alkoholiarska porodica "klj""j"i i dec"/la%e karakteristike i (si!pto!i) o%ak%o. porodio. siste!a s": pore!eaj or.ai'acije s%akode%o. 0i%ljeja#eadek%ata porodica pra%ila# ko1"'ija i i%er'ija porodiih %e'a i "lo.a pore!eea hijerarhija !e2" s"$siste!i!a, dis1"kcioale# ejase# isprekidae i edoslede ko!"ikacije, esta$ile# %ariraj"e iterakcije praee o$rasci!a d%ostr"ko. poa&aja odoso# 1or!iraje! (pakto%a)# (a.od$i)# (sa%e'a) i ('a%era)#pore!eee .raice siste!a kako ""tar porodice# tako i " odosi!a sa spolji! s%eto!#

*na kraju svih tih procesa .....I'%itoperei siste!i %redostipraei atisocijai! poa&aje!# &to poekad do%odi do 'aajo. od"daraja od poa&aje okolie i s"ko$a sa jo!,*******Ovakvi alkoholiarski porodini sistemi se pokazuju kao sta$ili i d".otraji, bez obzira to u sebi poseduju visok nivo anksioznosti, neizvesnosti, neodreenosti i tenzije kako u emocionalnim odnosima, tako i u mentalnom sklopu pojedinih lanova. Pro!ee " o%ak%o! siste!" s" te&ko i'%odlji%e# jer je ra%ote0a po!erea daleko pre!a patolo.iji i %rlo sta$ila,Emocionalni odnosi u alkoholicarskoj porodiciZa porodini ivot u alkoholiarskoj porodici karakteristine su emocionalne relacije koje osciliraju od ekstremne ljubavi do krajnje mrnje, od prekida odnosa do neprekidne svae u zavisnosti od !aze alkoholizma."ajupadljivije i sa najdalekosenijimm posledicama su nedostatak bliskosti i ose#anje $praznine% &'rbi# ()))*.+orodine ulo,e u alkoholiarskoj porodici +orodine ulo,e su izmenjene, kon!uzne, bez jasno, i vrsto, koncepta u znaenju i izvodjenju, konvertovane &zamenjene*, i jedna osoba esto prolazi kroz vie ulo,a. "a ovaj nain se deci nudi po,rean model brano-porodinih odnosa sa iskrivljenom hijerarhijom i neadekvatno uspostavljenim autoritetom roditeljstva. .ocijalni kontakti alkoholiarske porodice/lkoholiarska porodica nema jasnu socijalnu vrednosnu orijentaciju, ni zdravu ivotnu 0loso0ju. 1rednosni sistem je izmenjen u zavisnosti od !aze alkoholizma. On je ponekad veoma razliit kod partnera, i oni esto ispoljavaju$sindrom dva sveta% &1uleti# ()22*. 3lanovi porodice nemaju zajednika interesovanja, ne provode zajedno slobodno vreme i usamljeni su4 .ocijalni kontakti su im drastino smanjeni, ak i oni sa najbliom rodbinom i prijateljima. ako i postoje socijalni kontakti, svode se na druenja sa dru,im porodicama alkoholiara.5omunikacije u alkoholiarskoj porodici karakterie- nestalnost, nepotpunost, nedoreenost, nejasnost i dvosmislenost-bezlinost i odbacivanje od,ovornosti za ono to se iskazuje-nedovoljnost ili polovicnost razmene in!ormacija u porodici,,,'$o. to.a e!a dijalo.a# do.o%ora# iti 'ajediko. plairaja3Zapravo..... alkoholiar e stoji i'a oo. &to .o%ori4 paono to upravo ,ovori i nema posebne veze saonim to je ,ovorio pre nekoliko minuta ili pre nekoliko dana4 jo ,ore,- on je ("%ek " pra%") i (istia) je oo &to o ka0e,....sve je krajnje nejasno, neizvesno i nedokuivo izavisi od njegovog stanja opijenosti ili treznosti i od postojee porodine situacije. .peci0nost poruka i manipulativno skrivena sadrina svake alkoholiarske poruke, dodato ote0a%a "sposta%ljaje po%oljih !edj"so$ih odosa+a samim tim oteava i razjanjavanje realnosti u kojoj ive"aime, sva ova obeleja komunikacije, slue alkoholiaru samo za odravanje alkoholiarsko, ponaanja i ponovno opijanje, kao stalno prisutno, cilja svih nje,ovih komunikacija i manipulacija. 5omunikacija supru,e vremenom vrlo konsekvetno prati muzevljeve komunikacione obrasce i promene stanja mua alkoholiara.6 taj proces sve vise se ukljucuju i deca iz ovih porodica.*******oblasti porodino, ivota

&$7E869/'O7": ;Ekerk" kaopotecijalo. sa%e'ika dr".o. s"pr"0ika# preosioca por"ka sa koji! !o0e da ko!"icira sas"pr"0iko! i kao (r"k" po!ireja) 'a dr".o. s"pr"0ika, ********7%a deca alkoholiarskih porodiih siste!a s" 0rt%e " to! s!isl" &to ih roditelji koriste sa!o kao pioe# kao a!orti'ere# kao sredst%a 'a isp"ja%aje s%ojih cilje%a i 'a odr0aje porodice i pored s%e dis1"kcioalosti, *******Porodica alkoholiara ije "s!erea pre!a 'ado%oljej" potre$a dece# %e pre!a odr0a%aj" porodie patolo.ije, Deca s" $e' podr&ke# pa i $e' prostora 'a ra'%oj# 'a osa!ostaljeje i 'a pre%a'ila0eje potre$e 'a podr&ko!# s%e do ost%areja p"e 'relosti,