amintiri de neuitat - cdn4. de neuitat - susan elizabeth ¢  amintiri de neuitat 11 r,r:r

Download Amintiri de neuitat - cdn4. de neuitat - Susan Elizabeth ¢  Amintiri de neuitat 11 r,r:r

Post on 17-Oct-2019

19 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • f,Ttrlrffii'

  nefiif;at

  ht

  PS ET

  *J

 • seffiwffi$ffgmrffi Traducere din limba engjezd

  Cristina Tache Gabriel Drdghici

  v;

 • capitolul L

  ,,Md tem", mdrturisi Pen, ,,cd nu sunt foarte cuminte. Mdtu;a spune cd am primit o educagie lamentabild".

  Georgette Heyer, Corintianul

  Copilul nestS.pd.nit al Parrishului, Mississippi, se in torsese in oragul pe care il hsase in urmf, penffu totdeau. na. Sugar Beth Carey igi mut[ privirea de pe parbrizul umezit de ploaie cltre ciinele groaznic care stltea ldng[ ea pe scaunul din dreapta.

  - $tiu la ce te gdndegti, Gordon, aga ce de.i drumul gi spune-o. Cum decad cei puternici, corectl Rdse amar. Ei bine, te bag in m64a. Doar ce... Clipi simgind ingepL tura lacrimilor in ochi. Doar c6... te bag in m54a.

  Gordon igi inalqd capul 9i mArdi la ea. $i el credea c[ nu era buni de nimic.

  - Nu e vorba de mine, amice. Dadu mai tare insta- lagia de incElzire a vechiului ei Volvo ca se imbldnzeas- c[ frigul zilei de sfirgit de februarie. Griffin 9i Diddie Carey au fost stlpdnii acestui orag iar eu am fost prin- gesa 1or. Fata care, cel mai probabil, ar fi urmat s[ cuce- reascd lumea.

  Auzi urletul imaginar al unui baset care rdde. Asemenea girului de case acoperite cu tabh pe ldnga

  care tocmai trecuse, Sugar Beth incepuse qi ea s[ se dd. rlplneze pe ici, pe colo. P[rul lung gi blond care ii cddea in bucle pe umeri nu mai avea strf,lucirea de alt[datd, iar inimioarele de aur care ii atdrnau de lobii urechilor nu mai s[ltau intr.un dans lipsit de griji. Buzele ei imbufna. te igi pierduserl tendinqa de a se arcui in zAmbete sedu- cetoare, iar obrajii ei de plpug[ igi pierduserf, inocenqa pe care o aveau inainte de a se c[sltori de trei ori.

  Genele dese mtrrgineau inci doi ochi uimitori, de un albastru.deschis, dar o re{ea ugoari de riduri incepuse

 • 8 Susan Elizabeth Phillips

  sd le increjeascd aproape imperceptibil colqurile. Acum cincisprezece ani fusese cea mai bine imbr[cate fate din Parrish, dar acum una din cizmele ei din piele de viqel cu toc cui avea o micl gaurl in talpl, iar rochia violet tricohte gi strAns[ pe corp, cu gulerul sobru pe git, dar nu la fel de sobr[ ca lungime, era luati dintr-un magazin cu_prefuri reduse gi nu dintr-un butic scump.

  Parrishul igi incepuse existen;a pdn anii 1820 ca orag al bumbacului din nord.estul siatului Mississippi, iar mai tArziu scdpase de torgele armatei unioniste de ocupafie $agie vicleniei populaqiei lui feminine, care ii sc[ldase neincetat pe baiegii in albastru in farmecul lor 9i intr.o ospitalitate sudista neobositi, astfel incet nici unul dintre ei n,a ar.rrt sufletul s[ aprindd primul bag de chibrit. Sugar Beth era descendenla directe a acelor femei, dar in zile ca aceasta ii era greu s54i aminteascd acest lucru.

  Cdnd se apropie de Shorty Smith Road regla viteza gtergf,toarelor de parbriz gi igi aruncd privirea iatre cle- direa cu doud niveluri care incd se mai afla in cap[tul strizii, goala in aceaste dupi-amiaz[ de duminic[. Dato- rit[ lantajului economic exercitat de tatal ei, liceul din Parrish rlmdsese inci unul dintre puqinele experimente de succes d_e educaqie publica intigrata din iudul pro. fund. Candva, fusese stdpana acelor holuri. Numai ea decidea cine stltea la cea mai bunl mas[ de la cantinf,, cu ce beieEi era acceptabil s[ te intdlnegti 9i dacl o imi- taqie de poqete Gucci era in regule, in caz ci tatil tdu nu era Griffin_Carey gi nu gi.o puteai permite pe cea origi. nala. Blonda gi divine, fusese regina suprem[.

  Nu fusese intotdeauna o dictatoare binevoitoare, dar puterea ii fusese rareori contestat5, chiar 9i de cltre pro- fesori. Unul dintre ei incercase, dar Sugar Beth rezolvase rapid problema. Cit despre l7innie Divis... Ce gans[ ar fi avut o ciudagica stangace gi nesigur[ impotriva puterii 9i abilitaqii lui Sugar Beth Carey?

  In timp ce privea prin burniqa de februarie c[tre li. ceu, incepu s['i vibreze in cap vechea muzic[: INXS, Miami Sound Machine, Prince. In zilele acelea, cAnd

 • Amintiri de neuitat

  Iilton John cinta Candle in the Wind, o cAnta doar pe Marilyn.

  Liceul. Ultima perioadl in care lumea fusese la pi. crioarele ei.

  Gordon ffase un vAnt. - Doamne, cdt te ur[sc, cdine nenorocit. Faga dispreEuitoare a lui Gordon ii spunea c[ el nu

  dldea doi bani pe ea. Zilele astea, nici ea nu dedea. Privi indicatorul de benzinf,. Era pe drojdie, dar nu

  clorea sf, risipeascd banii ca sd umple rezervorul pdnd cind nu va fi obligat[. Dac[ priveai partea bunl a lu. crurilor, cine avea nevoie de benzine cAnd ajunsese la cap[tul drumului?

  Virf, la colq gi vlzu terenul gol de pe locul unde se afla odatd casa lui Ryan. Pentru ea, Ryan Galantine fusese asemenea lui Ken penffu Barbie. Cel mai popular bdiat; cea mai populard fatd.. T iubesc P ueci. Ea ii zdrobise ini- ma in primul an de universitate la Olel, cdnd il inqelase cu Darren Tharp, sporti\.'ul vedetl care devenise primul ei so!.

  Sugar Beth igi aminti cum obiqnuia slJ priveascd'VTinnie Davis pe Ryan atunci cAnd credea ce nu o ob-

  servl nimeni. Ca gi cdnd o paria impiedicatl ar fi avut weo gans[ la strS.lucitorul Ryan Galantine. Grupul de prietene ale lui Sugar Beth, Salciile de Mare, fdceau pe ele de rAs cAnd rAdeau de ea pe la spate. Amintirea o deprim[ gi mai tare.

  In timp ce conducea spre cenfful oragului, igi dadu seama c[ Parrishul igi valorificase faima noti descoperi- t[ de fundal gi personaj principal al bestsellerului rea- listUltimalmlta pelinia spre nicdieri. Noul birou turistic atrlsese un flux constant de vizitatori, 9i vedea cum oragul se inviorase. Trotuarul din fa;a bisericii pres- biteriene nu mai era denivelat, iar luminile stradale urAte cu care crescuse fuseserl inlocuite cu lampadare elegante de la trecerea dintre secole. Pe Tyler Street, casele istorice in stiluri de dinaintea Rezboiului Civil, victorian gi neo-grec igi expuneau tencuiala proaspete

  'N""r.l. f"nrilt"r penffu Universitatea din Mississippi (n.tr.)

 • 10 Susan Elizabeth phillips

  i^ar, cupola mons_truozitetii italienegti a doamnei Eulie Baker era impodobita cu o rozi a vd.nturilor el.g"rrta din cupru. Sugar Beth gi Ryan se giugiuliserd p""u1."" din spatele casei in noaptea de dinainte de i merge pind la cap[t. . Coti pe Broadway, strada principale a oragului, in-

  tinsd pe patru cvartale. Ceasul de la tribunai nu mai era oprit la zece {erd, zece, iar ffintAna arteziand din parc fusese,curdfatd. Banca, impreund cu o altf, iu. matate de duzini de firme, igi ifigau qi ele umbraie- le virgate castaniu cu verde,'iar drapelut .o"f"a"r"t nu se mai vedea pe niciieri. O lud la itdnsa oe Vallev. gi se indreptd spre vechea gard abandonata afiata la un cvartal distanqa.- PAna la ?nceputul anilor 1980, trenu- rile de pe calea feratd Mississippi Central soseau aici o dati pe zi. Spre deosebire de cilelalte cladiri J; ;;"; central5, gara avea nevoie de reparaqii majore gi de o curllenie serioasd.

  Exact ca ea.

  - . N], mai pu_tea am6.na acest lucru gi se indreptd spreMockingbird Lane gi spre casa cunoscutd,ub n*.I.^J. Frenchman's Bridel.

  Degi Frenchman's Bride nu se numdra printre casele istorice din Parrish, era cea mai grandioura di., oras. cu coloanele ei inalte, verandele largi gt ferestrele bovindou e.legante. Combinaqie minunati-de casd de pe o planta- Eie sudistd gi arhitecturg Queen Anne, casa stete; pe o micd ridicdtura destul de indepdrtate de stradd, incon- jurat[ de magnolii, arbori ai lui Iuda, azalee 9i'tufe decorni. Aici crescuse Sugar Beth.

  Asemenea caselor istorice d_e pe Tyler Street, gi aceasta era bine intreEinut[. Obloanele erau proaspet vopsite cu v.opqea neagrd lucioasi, iar fereastra in formd de evantai de deasupra ugilor duble de la intrare era luminati de strdlucirea difuze a candelabrului din interior. Refuzase 13 T1i primeascd ve;ti din oraq ::u_ani in urme, cu excep- qia frAnturilor pe care mltuga Thllulah catadicsise s5 i ie transmite, astfel incet nu gtia cine cumplrase casa. Asta

  'lu1il"rl-Eil..rul,ri

 • Amintiri de neuitat 11

  r,r:r bine. Existau deja destui oameni in via{a ei pe care sn-i dispreguiasce, iai in fruntea listei se afla'numele ei.

  Frenchman's Bride era una dintre cele trei case de lrc Mockingbird Lane. Deja trecuse de prima, cu doui. niveluri, in stil colonial francez. Spre deosebire de lirenchman's Bride, gtia cine locuia acolo. A treia cas6, (irrc aparlinuse mltuqii Thllulah, era destinagia ei.

  Goidon se foi. Cainele era riu, dar ultimuiei soq Em- rnertt, il iubise, aga c5. Sugar Beth se simgise obligaia sa.l l)il$treze pdn[ cdnd ii gdsea un nou stepen. PAne acum nu avusese deloc noroc. Era greu de gesit un clmin pen tru un baset cu tulburiri grave de comportament.

  Acum ploaia se inteqise, 9i dacd n-ar fi qtiut drumul, ar fi putut trece de aleea nepedira de vegetagie care se afla de cealalte parte a gardului viu inalt care apdra Frenchman's Ilride de privirile intrugilor in capltul dinspre est. Pietri- ;;ul disperuse de mulq iar amortizoarele uzate ale Vol. voului protestar[ la contactul cu denivelerile.

  Remiza trdsurilor ar[ta gi mai ddrIp[natd decdt gi-o rmintea, dar zidul v[ruit impAnzit de muqchi, fronfoa- nele gemene gi acoperigul abrupt qi ascugit ii dadeau un oarecare farmec, ca dintr.o carte de pove$ti. Con- struit[ in acelagi timp cu Frenchman's B1ide, nu ade- postise niciodatl nimic care sd semene cu vreo trS.sur[, dar bunica ei considerase cuvintul garaj preabanal. Pe la sfArgitul anilor 1950, locul fusese traniformat in lo. cuingE pentru Tallulah, mdtuqa lui Sugar Beth. Aceasta igi tr[ise acolo tot restul vieqii, iar atunci cdnd murise, remiza trdsurilor fusese o parre a m

View more >