ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös...

of 27 /27
Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 – 11.30 16.1.2012 [email protected] 1

Upload: others

Post on 05-Jun-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa

oppilaitoksissa

Kaija Miettinen FT, johtaja

Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012

Klo 10.20 – 11.30

16.1.2012 [email protected] 1

Page 2: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Menetelmät • Kysely (Laura Jauhola)

• Opetussuunnitelma-analyysi (Kaija Miettinen)

• Hyvien käytäntöjen kartoitus

”Onnistunut Opetus” –raportti tulossa (Päivi Pynnönen ja Anu Raudasoja HAMK, Eija Honkanen Haaga-Helia, AEO)

16.1.2012 [email protected] 2

Yhdistetty samaan

raporttiin

Page 3: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Kysely • yleisille ammatillisille oppilaitoksille, jotka

antoivat erityisopetusta lukuvuonna 2010-2011 • kyselyssä mukana 62 koulutuksen järjestäjää • vastausprosentti oli 78 • strukturoituja ja avokysymyksiä, joista on tehty

analyysit aineiston sisällöllisen luokittelujen kautta.

16.1.2012 [email protected] 3

Page 4: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Kyselyssä kartoitettiin 1. Kaikille opiskelijoille tarjottua tukea ja ohjausta eri opintojen

vaiheissa 2. Erityisopetuksessa olevien opiskelijoiden työssäoppimiseen ja

ammattiosaamisen näyttöihin tarjottua tukea 3. Tutkintotavoitteisen koulutuksen siirtymiin, läpäisyyn ja sen

seurantaan liittyviä käytäntöjä 4. Erityisopetuksen tarpeen tunnistamisen ja perusteen

määrittelemisen menetelmiä 5. Millaista erityispedagogista osaamista tulisi kaikkien opettajien

hallita sekä millaista erityisopettajuutta tarvitaan tulevaisuudessa.

16.1.2012 [email protected] 4

Page 5: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Kyselyssä kartoitettiin lisäksi 6. Erityisopetusta saavien opiskelijoiden

oppisopimuskoulutusta 7. Vammaisten opiskelijoiden valmentavan ja kuntouttavan

opetuksen tukea ja ohjausta opintojen eri vaiheissa

16.1.2012 [email protected] 5

Page 6: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Opetussuunnitelma-analyysi

• Koulutuksen järjestäjän yhteinen osa • Erityisopetuksen suunnitelma • Muut erityisopetukseen liittyvät asiakirjat • Sisällönanalyysi, analyysikehikkona kyselyn

rakenne, tulokset yhdistetty • 49 pyyntöä, 36 lähetti asiakirjat (87 %)

16.1.2012 [email protected] 6

Page 7: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Hyvät käytännöt

• Hämeen ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu

• Opettajien kuvauksia opetuksen menetelmistä • ”Onnistunut opetus”

16.1.2012 [email protected] 7

Page 8: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Tuloksista • Tämän esityksen tulokset perustuvat kyselyyn

sekä opetussuunnitelma-analyysiin • Tulokset on esitetään laajemmin myöhemmin

julkaistavassa raportissa • Hyvien käytäntöjen esittely on oma

kokonaisuutensa

16.1.2012 [email protected] 8

Page 9: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Tuloksia • Suurin osa erityistä tukea saavista opiskelijoista

opiskelee tavallisissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa = integraatio toteutuu

• Siirtymää inklusiiviseen ajatteluun on nähtävissä • Erityisopetus on ammatillisen koulutuksen

oleellinen osa • Erityisopettajuus on arjen pedagogiikkaa, ”hyvä

pedagogi” 16.1.2012 [email protected] 9

Page 10: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Tuloksia • Tukea pyritään järjestämään kaikille opiskelijoille,

ei vain erityistä tukea tarvitseville (tuki työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä, opinto-ohjaus, opiskelijahuollon tuki, opiskelun henkilökohtaistaminen, varhainen tuki)

• Syrjäytymisen ehkäisy sekä keskeyttämisten vähentäminen ovat kaikille opiskelijoille suunnattua tukea, myös erityisopetusta saaville

16.1.2012 [email protected] 10

Page 11: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Tuloksia • Opetuksen yksilöllistämisen keino on tavallisimmin

eriyttäminen (rästi-, tuki- yms. pajoja on 80 %:lla), uutena työpajayhteistyö

• Nivelvaiheen yhteistyö perusopetuksen kanssa toteutuu (hankkeet)

• Lähtötasokartoitukset, ryhmäyttäminen, alkuvaiheen opiskelun ohjaus toimivat

• HOJKS-prosessi hyvin samankaltainen kaikilla koulutuksen järjestäjillä

16.1.2012 [email protected] 11

Page 12: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Tuloksia • Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen

näyttäminen hyvin kuvattu (hankkeet) • Ammatit ja ammatillisuus eivät yhteisessä osassa

tai erityisopetuksen suunnitelmissa näy • Mielenterveyden ongelmat eivät näy

opetussuunnitelmissa, mutta opettajien vastauksissa kylläkin

16.1.2012 [email protected] 12

Page 13: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Tuloksia • Käsitteet ovat merkitykseltään ja sisällöltään

osittain jäsentymättömiä, esim. pienryhmä, eriyttäminen, työvaltainen opetus…

• Henkilöstön nimikkeet ja tehtävät vaihtelevia, erva, erityisopetuksen koordinaattori, erityisopetuksen vastaava…

• Resurssit määritelty monella eri tavalla

16.1.2012 [email protected] 13

Page 14: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Tuloksia • Erityisopetuksen perusteen luokittelu ei ole

yhdenmukainen eri oppilaitoksissa • Opettajien on vaikea kuvata sitä, miten he

ammatillista erityisopetusta toteuttavat • Työllistymisen tukeminen (uraohjaus) ei

opetussuunnitelmissa näy • Vaikuttavuutta seurataan yksittäisen opiskelijan

tasolla, mutta ei kokonaisuuden tasolla 16.1.2012 [email protected] 14

Page 15: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Tuloksia

• Hankkeiden vaikutus näkyy opetussuunnitelmissa

• Aikuisten tukeminen on tullut mukaan opetussuunnitelmiin

• Oppimisympäristöt ovat monimuotoistuneet • Verkostot näkyvät opetussuunnitelmissa

16.1.2012 [email protected] 15

Page 16: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Työryhmän kehittämisehdotukset Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen 1/2 • Työpaikkaohjaajien osaamista tulisi tukea tarjoamalla materiaalia esteettömän

työssäoppimisen mahdollistamiseksi ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoin huomioon ottamiseksi.

• Arviointiosaamista tulisi vielä parantaa ja sanallisen arvioinnin hyödyntämistä

ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa tulisi lisätä, jotta erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan osaaminen saadaan näkyväksi: Opiskelija saa palautetta omasta osaamisestaan monipuolisemmin ja arviointi tukee työelämään siirtymistä kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen.

• Varautuminen tutkinnon suorittamiseen osissa on erityisopetuksen näkökulmasta

selkeästi puutteellista. Tutkintoja tulisi monipuolistaa ja tutkinnon osien suorittamisen käytäntöjä tulisi kehittää ja mallintaa. Opiskelijan työllistymistä tukevia valinnaisuuksia myös muista tutkinnoista tulisi hyödyntää erityistä tukea tarvitsevien yksilöllisten opintopolkujen suunnittelussa.

16.1.2012 [email protected] 16

Page 17: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Työryhmän kehittämisehdotukset Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen 2/2

• Erilaisissa oppimisympäristöissä hankitun osaamisen tunnistamista ja

tunnustamista tulisi kehittää ammatillisessa ja valmentavatyyppisessä koulutuksessa.

• Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintojen aikana tapahtuva ja jatko-

ohjaukseen tarjottu resurssi tulisi varmistaa oppilaitoksissa. Uraohjaus tulisi tehdä läpinäkyväksi myös erityisopetusta saaville.

• Opiskelijoiden sijoittumista valmistumisen jälkeen tulisi seurata. Lisäksi tulisi tehdä

näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään. Seuranta tulisi nähdä työelämän tarpeiden mutta myös yksilön näkökulmasta tärkeänä koulutuksen kehittämisen välineenä.

16.1.2012 [email protected] 17

Page 18: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Kehittämisehdotukset Tuen tarpeen tunnistaminen, erityisopetuksen perusteen määrittäminen ja HOJKS-prosessin kehittäminen • HOJKSin kirjaamisen käytäntöjä tulisi kehittää oppilaitoksissa jotta sisäinen

tiedonsiirto pedagogisen tuen toteuttamiseksi paranisi. Selvityksen perusteella oppilaitoksiin tarvitaan vielä osaamisen johtamista ja toimenkuviin tulisi määritellä vastuut, jotta erityisopetuksen suunnitelmallinen toteutus saadaan läpinäkyväksi.

• HOJKS-prosessiin tulisi luoda hyviä käytänteitä. Oppilaitoksissa HOJKS-työ olisi

luontevaa liittää kiinteäksi osaksi organisaation laadunhallintaa. • Erityisopetuksen perusteita tulisi tarkastella opiskelijan yksilöllisistä tarpeista ja

pedagogiikan kannalta. Käsitteistö olisi hyvä avata ja merkitystä selventää oppimisen ja muun tuen näkökulmasta.

16.1.2012 [email protected] 18

Page 19: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Kehittämisehdotukset Ohjauksen ja tuen kohdentumisen ja vaikutusten seurata ja arviointi • Ohjauksen ja tuen seurantaan ja arviointiin tulisi saada kehittävä työnote.

Oppilaitoksissa tulisi tehdä enemmän seurantaa tukitoimien vaikuttavuudesta, joka kytketään osaksi organisaation laadunhallintaa.

16.1.2012 [email protected] 19

Page 20: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Kehittämisehdotukset Opettajuus, erityisopettajuus, arjen erityisopetus 1/2 • Opettajakoulutukseen tulisi sisältyä enemmän ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja.

Erityispedagogiikka tulisi sisällyttää vahvemmin opettajaopintoihin ja osaamisen pedagogista johtamista tulisi tuoda esiin systemaattisemmin opettajan opinnoissa.

• Ammatillisessa erityisopetuksessa tulisi korostua erityistä tukea tarvitsevan

opiskelijan tukemisen menetelmät ammatin opettamisessa. • Keskustelua yksilöllisen opetuksen, yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisesta ja

henkilökohtaistamisesta tulisi lisätä. Myös opettajakoulutuksessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota opetuksen yksilöllistämisen taitoihin.

16.1.2012 [email protected] 20

Page 21: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Kehittämisehdotukset Opettajuus, erityisopettajuus, arjen erityisopetus 2/2 • Opettajuuden ja erityispedagogiikan osaamisen kehittämisessä yhteistyötä tulisi

jatkaa ja syventää ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa. • Psyykkistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hoitotahon tulisi nivoutua osaksi

oppilaitoksen arkea. Tarvitaan vuorovaikutusta ja yhteistyön metapuhetta siitä, mitä kultakin taholta odotetaan sekä tietoa siitä, miten opiskelijan kuntoutusta voisi edistää opetuksessa.

16.1.2012 [email protected] 21

Page 22: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Kehittämisehdotukset Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus • Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ammatillisuutta tulisi painottaa ja se tulisi

nähdä vahvemmin osana ammatillista koulutusta. • Koulutusalakohtaisten opintojen toimeenpano ja sen merkitys vammaisten

opiskelijoiden valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen osana työllistymisen ja jatko-opintojen näkökulmasta tulisi selvittää.

Erityisopetusta tarvitsevat opiskelijat oppisopimuskoulutuksessa • Tiedotusta tulisi lisätä niin käytössä olevista tukikeinoista kuin työnantajien

positiivisista kokemuksista. Ohjaus- ja tukijärjestelmän synnyttämiseksi tulisi lisätä koulutusta, ohjeita ja malleja tuetun oppisopimuksen sekä lisäkoulutuksen hankintasopimuksen mahdollisuuksiin ja tekemiseen. Tuetun oppisopimuksen hankkeiden hyviä toimintamalleja ja aineistoja tulisi koostaa ja levittää laajemmin.

16.1.2012 [email protected] 22

Page 23: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Yleisiä päätelmiä

Ammatillinen erityisopetus on löytämässä vakiintuneet tavat toimia ja oman toiminta-alueensa Ammatillinen erityispedagogiikka?

16.1.2012 [email protected] 23

Page 24: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Yleisiä päätelmiä Ammatillinen erityisopetus on peruskoulun jatke vaiko ammattiin ja aikuisuuteen valmentautumisen alku? Mistä otetaan käsitteet? Ammattikasvatus ja aikuiskasvatus vahvemmin esille? Vai luodaanko omia käsitteitä?

16.1.2012 [email protected] 24

Page 25: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Johtopäätelmiä Hankkeiden vaikutukset näkyvät vahvasti ammatillisen erityisopetuksen toteuttamisessa Uudistumista edistetään ulkopuolisille interventioilla

16.1.2012 [email protected] 25

Page 26: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Johtopäätelmiä

Ammatillinen erityisopetuksen vaikuttavuutta ei järjestelmätasolla seurata ja arvioida Seurantaa, tutkimusta, laatutyötä?

16.1.2012 [email protected] 26

Page 27: Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ... · kun osaaminen on kuvattu myös todistukseen. ... näkyväksi, kuinka pitkällä aikajänteellä seurantaa tehdään

Johtopäätelmiä

Ammatillinen erityispedagogiikka ammattikasvatuksen osa-alueena on jäsentymätön alue Tutkimustoiminta?

16.1.2012 [email protected] 27