analiza pokazatelja kvaliteta rada domova · pdf filei to pre svega kod vulnerabilne...

of 24 /24
REPUBLIKA SRBIJA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E- mail: [email protected] Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913 1 ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA ZDRAVLJA I OPŠTIH BOLNICA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA U PERIODU 1. 07.-31. 12. 2011. GODINE

Author: phungtu

Post on 03-Mar-2018

221 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA · PDF filei to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a ... U službi zz dece, ... status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E- mail: [email protected]

Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913

1

ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA

RADA DOMOVA ZDRAVLJA I OPŠTIH

BOLNICA BRANIČEVSKOG I

PODUNAVSKOG OKRUGA U PERIODU

1. 07.-31. 12. 2011. GODINE

Page 2: ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA · PDF filei to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a ... U službi zz dece, ... status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E- mail: [email protected]

Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913

2

U zdravstvenim ustanovama unapređenje kvaliteta rada zdravstvene zaštite, je sastavni

deo svakodnevnih aktivnosti zdravstvenih radnika i saradnika kao i svih drugih radnika u

zdravstvenim ustanovama. To je kontinuiran proces čiji je cilj da se dostigne viši nivo

efikasnosti i efektivnosti u samom radu, kao i veći stepen zadovoljstva korisnika i zaposlenih.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije u saradnji sa Republičkim fondom za zdravstveno

osiguranje Beograd, je iniciralo praćenje i unapređenje kvaliteta rada u zdravstvenim

ustanovama primarne i sekundarne zdravstvene zaštite 2004. godine, najpre kroz interni akt

Objašnjenje za praćenje kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama, da bi se već krajem 2006.

godine došlo do radne verzije Pravilnika o pokazateljima kvaliteta rada zdravstvene zaštite a

sredinom 2007. godine i do njegovog zvaničnog usvajanja (Sl. glasnik RS br.57/2007.).

Međutim, obzirom da praćenje pokazatelja kvaliteta rada predstavlja kontinuirani proces gde se

pokazatelji kvaliteta prilagođavaju postojećim potrebama, 2010. godine usvojen je novi

Pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite (Sl. glasnik RS 49/2010.), koji definiše

nove pokazatelje koji treba da dostignu određeni stepen kvaliteta. Metodološko uputstvo za

postupak izveštavanja zdravstvenih ustanova o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite od

strane Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović-Batut“ izašlo je u junu 2011.

godine tako da se pokazatelji kvaliteta rada iz prethodno navedenog Pravilnika prate u

zdravstvenim ustanovama od 1. januara 2011. godine a u analizi za 2011. godinu biće prikazani

podaci od 1. 07. do 31. 12. 2011. godine.

U situaciji kada su sredstva koja se obezbeđuju za zdravstvenu zaštitu iz javnih

prihoda ograničena i nedovoljna za stalno rastuće potrebe zdravstvenog sistema treba primeniti

stručne i iskustvene pokazatelje u oblasti praćenja kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama,

kako bi se za ishod po zdravstvenu zaštitu pacijenata, obezbedila efikasna i racionalna

zdravstvena zaštita. Svakako treba imati u vidu da se unapređenjem i praćenjem kvaliteta rada

zdravstvenih ustanova stvaraju uslovi za uspostavljanje procesa licenciranja i akreditacije.

Treba imati u vidu da je za stalno unapređenje kvaliteta rada u zdravstvenim

ustanovama odgovorna pre svega Komisija za unapređenje kvaliteta rada zdravstvene ustanove

koja je formirana od strane direktora, rukovodeći tim i direktor. Komisija za unapređenje

kvaliteta rada jeste stručno telo koje se stara o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene

zaštite koja se sprovodi u zdravstvenoj ustanovi. Navedena Komisija je u obavezi da na početku

kalendarske godine sačini predlog Programa za unapređenje kvaliteta rada zdravstvene

ustanove i prosledi Upravnom odboru na usvajanje. Navedena Komisija u toku godine

kontinuirano prati sprovođenje Programa i o tome podnosi šestomesečni i godišnji izveštaj

direktoru i Upravnom odboru zdravstvene ustanove.

Početkom kalendarske godine Institut za javno zdravlje Srbije vrši kontrolu i obradu

podataka iz dostavljenih izveštaja o kvalitetu rada svih zdravstvenih ustanova i izračunava

prosek indikatora za nivo Republike Srbije. Obzirom da ovi prosečni indikatori bivaju

dostavljeni Zavodima za javno zdravlje nešto kasnije, pristupilo se obradi podataka i formiranju

prosečnih vrednosti indikatora za Braničevski i Podunavski okrug za drugu polovinu 2011.

godine.

Kvalitet zdravstvene zaštite je složen pokazatelj funkcionisanja zdravstvene službe koji

se sastoji iz brojnih komponenti. U osnovi se nalazi ishod, a sem toga može da se sagledava i

strukturalni i procesni aspekt. Razmatranje kvaliteta rada može biti usmereno na primarni,

sekundarni i tercijarni nivo.

Ova analiza pokazatelja kvaliteta rada obuhvata teritorije Braničevskog i Podunavskog

okruga na kojima se nalaze jedanaest domova zdravlja i četiri opšte bolnice. Domovi zdravlja

locirani su u opštinama Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće

Page 3: ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA · PDF filei to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a ... U službi zz dece, ... status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E- mail: [email protected]

Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913

3

Petrovac i Požarevac koje administrativno pripadaju Braničevskom okrugu, i Velika Plana,

Smederevo i Smederevska Palanka koji pripadaju Podunavskom okrugu. Po dve bolnice nalaze

se u okruzima i to Opšta bolnica Požarevac i Petrovac u Braničevskom okrugu, a Opšta bolnica

Smederevo i Smederevska Palanka u Podunavskom okrugu.

I POKAZATELJI KVALITETA RADA DOMOVA ZDRAVLJA

U oblasti zdravstvene delatnosti na primarnom nivou, sagledani su pokazatelji

kvaliteta koji se odnose na rad izabranog lekara i to u službi opšte medicine, pedijatrije i

ginekologije.

Analizirajući indikatore na nivou primarne zdravstvene zaštite prethodno navedenih

domova zdravlja jednog i drugog okruga došli smo do sledećih rezultata.

Grafikon br. 1 Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog

izabranog lekara u periodu od jula do decembra 2011. godine

Kao što se vidi iz grafikona br. 1, veći je procenat korisnika koji su iz bilo kog razloga

posetili svog izabranog lekara u domovima zdravlja Podunavskog okruga i to najviše u službi

pedijatrije dok je u Braničevskom okrugu najveći procenat u službi opšte medicine.

79,01 77,89

63,81

86,03

96,44 95,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Braničevski okrug Podunavski okrug

Opšta medicina Pedijatrija Ginekologija

Page 4: ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA · PDF filei to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a ... U službi zz dece, ... status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E- mail: [email protected]

Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913

4

1,43

6,04

1,89

0,56

1,86

2,43

1,75

3,06

2,09

3,82

4,53

9,21

4,92

0,71

1,26

1,17

1,32

1,16

0,83

0,39

0,46

0,62

0,44

0,48

0,46

0,47

1,37

2,2

0,57

3

1,49

1,42

1,46

1,55

1,53

0,85

0,69

2,95

1,05

DZ Veliko Gradište

DZ Golubac

DZ Žabari

DZ Žagubica

DZ Kučevo

DZ Malo Crniće

DZ Petrovac

DZ Požarevac

Braničevski okrug

DZ Velika Plana

DZ Smederevo

DZ Smederevska Palanka

Podunavski okrug

Opšta medicina Pedijatrija Ginekologija

Grafikon br. 2 Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara

u periodu od jula do decembra 2011. godine

Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara na nivou

Braničevskog okruga je takav da na jednu prvu posetu u službi opšte medicine dolaze dve

ponovne posete a u službi ginekologije taj odnos je 1,5. U Podunavskom okrugu u službi opšte

medicine na jednu prvu dolazi čak pet ponovnih poseta dok je odnos 1,05 kod poseta izabranom

ginekologu. Na nivou oba okruga zapaža se da je odnos pvih i ponovnih poseta kod izabranog

pedijatra manji od 1 što verovatno znači da se većina problema rešava pri pvoj poseti.

Onos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta

kod izabranog lekara (opšta medicina, pedijatar, ginekolog) prikazuje grafikon br. 3, iz koga se

vidi da je najviše uputa izdato u službi opšte medicine, četvrtina u Braničevskom a trećina u

Podunavskom okrugu od ukupnog broja poseta. Najmanje izdatih uputa je u službi ginekologije

na nivou oba okruga, dok je u pedijatrijskoj službi upute dobila četvrtina korisnika u

Podunavskom okrugu dok je u Braničevskom tek svako deseto dete dobilo uput za

specijalističko konsultativni pregled.

Page 5: ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA · PDF filei to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a ... U službi zz dece, ... status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E- mail: [email protected]

Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913

5

Grafikon br. 3 Onos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i

ukupnog broja poseta kod izabranog lekara u periodu od jula do decembra 2011. godine

24,88

10,6

10,37

30,45

25,78

7,79

0%

50%

100%

Braničevski okrug Podunavski okrug

Opšta medicina Pedijatrija Ginekologija

U okviru preventivnog rada praćen je pokazatelj koji predstavlja procenat preventivnih

pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara (grafikon br. 4). U najvećem obimu

preventivni rad nad korisnicima zdravstvene zaštite se obavlja u službi zdravstvene zaštite žena,

i to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a manje kod planiranja porodice i

adolescenata. U službi zz dece, preventivni rad je takođe zastupljen kroz sistematske i ciljane

preglede, a izuzetno se malo sprovodi u opštoj medicini i medicini rada. U poređenju sa

prethodnom godinom u sve tri službe došlo je do blagog povećanja preventivnih pregleda u

odnosu na ukupan broj poseta, što ukazuje da preventivni pregledi još uvek nemaju svoje pravo

mesto u zdravstvenoj zaštiti. Obzirom da Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu

zaštitu definiše obavezne sistematske preglede očekuje se porast ovih pregleda u narednoj

godini kod izabranih doktora.

Grafikon br. 4 Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta

kod izabranog lekara u periodu od jula do decembra 2011. godine

Page 6: ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA · PDF filei to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a ... U službi zz dece, ... status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E- mail: [email protected]

Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913

6

3,35 3,93

20,51

37,4540,29

36,81

0

10

20

30

40

50

Braničevski okrug Podunavski okrug

Opšta medicina Pedijatrija Ginekologija

U okviru preventivnog rada u službi opšte medicine sagledavan je i obuhvat osoba

starijih od 65 godina vakcinacijom protiv gripa. Taj obuhvat se kretao od 9,32% u

Podunavskom do 14,05% u Braničevskom okrugu U odnosu na prošlu godinu neznatno je

povećanje procenta vakcinisanih osoba starijih od 65 godina.

Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem

kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90 kreće se oko 50%

(Braničevski-59,24% a Podunavski-47,43%). U Braničevskom okrugu nešto više od trećine

obolelih od šećerne bolesti biva upućeno na pregled očnog dna dok je u Podunavskom okrugu

upućen svaki osmi pacijent (13,01%). Broj obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je

bar jednom odredjena vrednost glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) kreće se nešto manje od

petine u Braničevskom i nešto više od petine u Podunavskom okrugu. Kod polovine

registrovanih korisnika u Podunavskom okrugu ubeležena je vrednost krvnog pritiska, indeks

telesne mase-ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje dok je u

Braničevskom okrugu to učinjeno kod nešto više od petine korisnika (22,28%). Veoma malom

broju korisnika starijih od 50 godina je uradjen test na krvarenje u stolici (hemokult test) na

nivou oba okruga (Braničevski-2,92% a Podunavski-1,29%), tako da na tome kao i na

celokupnoj preventivi treba raditi u narednom periodu.

Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija

ordinirana terapija penicilinom je u Braničevskom 39,79% što je duplo više nego u

Podunavskom okrugu (18,30%).

U okviru rada pedijatrijske službe, izabrani lekar je u više od trećine epizoda akutnih

infekcija gornjih disajnih puteva (J00-J06) pri prvom pregledu propisao antibiotik na nivou

domova zdravlja oba okruga (Braničevski-38,82% a Podunavski-31,33%). Od ukupnog broja

dece lečene antibioticima svakom devetom u Braničevskom i svakom šestom u Podunavskom

okrugu je ordinirana ampulirana terapija. Preventivni rad ove službe je veoma zastupljen u

oblasti ishrane tako da je skoro svoj predgojaznoj i gojaznoj deci u zdravstveni karton ubeležen

status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani u Braničevskom i velikom procentu (88,56%)

u Podunavskom okrugu. Obuhvat dece u 15. godini života kompletnom imunizacijom je

94,40% u Braničevskom dok je u podunavskom tri puta manji (30,%).

U okviru rada službe ginekologije prati se procenat korisnica od 25 do 69 godina

starosti obuhvaćenih ciljanim pregledom radi ranog otkrivanja raka grlića materice i u

Braničevskom iznosi 35,16% a u Podunavskom okrugu (26,71%) dok je procenat korisnica od

Page 7: ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA · PDF filei to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a ... U službi zz dece, ... status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E- mail: [email protected]

Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913

7

45 do 69 godina starosti koje su upućene na mamografiju od bilo kog izabranog ginekologa,

nešto veći na nivou oba okruga (Braničevski-38,83% a Podunavski-53,52%).

U okviru rada patronažne službe domova zdravlja posmatran je prosečan broj poseta

po broju stanovnika odredjene populacione grupe (novorodjenčad, odojčad, osobe starije od 65

godina) i taj broj je sličan na nivou oba okruga (Braničevski-0,38 i Podunavski-0,34). Obuhvat

novorodjenčadi prvom patronažnom posetom je znatno veći u Podunavskom (84,02%) nego u

Braničevskom okrugu (56,83%) što je prikazano u tabeli br 1.

Tabela br. 1 Prikaz obuhvata novorođenčadi prvom patronažnom posetom po

domovima zdravlja u periodu od jula do decembra 2011. godine

*Domovi zdravlja sa najnižom i najvišom vrednošću

Hitna medicinska pomoć

U sagledavanju kvaliteta rada hitne medicinske pomoći analizirani su indikatori koji

se odnose na aktivaciono vreme (zbir svih vremenskih intervala I u minutima za pvi red

hitnosti / ukupan broj poziva prvog reda hitnosti), reakciono vreme (zbir svih vremenskih

intervala II u minutima za prvi red hitnosti / ukupan broj izlazaka na teren za prvi red hitnosti) i

Zdravstvene ustanove

Obuhvat

novorođenčadi

prvom patronažnom

posetom

DZ Velko Gradište 48,82%

DZ Golubac* 43,64%

DZ Žabari 97,06%

DZ Žagubica 97,67%

DZ Kučevo* 100%

DZ Malo Crniće 81,25%

DZ Petrovac 49,78%

DZ Požarevac 46,26%

Braničevski okrug 56,83%

DZ Velika Plana 84,31%

DZ Smederevo 52,86%

DZ Smederevska Palanka 96,87%

Podunavski okrug 84,02%

Page 8: ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA · PDF filei to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a ... U službi zz dece, ... status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E- mail: [email protected]

Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913

8

vreme prehospitalne intervencije (zbir svih vremenskih intervala III u minutima za prvi red

hitnosti / ukupan broj izlazaka na teren za prvi red hitnosti).

Vremenski interval I - vremenski interval u minutima koji je prošao od momenta

prijema poziva za prvi red hitnosti do predaje tog poziva. Vremenski interval II - vremenski

interval u minutima koji je prošao od momenta predaje poziva za prvi red hitnosti ekipi do

dolaska ekipe do pacijenta. Vremenski interval III - vremenski interval u minutima koji je

prošao od momenta dolaska ekipe do pacijenta do momenta oslobađanja ekipe ili predaje

pacijenta na dalje zbrinjavanje za prvi red hitnost.

Na teritoriji Braničevskog okruga, ova služba postoji samo u Požarevcu i Petrovcu pri

čemu je na nivou navedenog okruga aktivaciono vreme iznosilo 2,34 min. U Podunavskom

okrugu, gde sva tri doma zdravlja imaju razvijenu ovu službu taj indikator je bio 1,09 minuta,

odnosno duplo kraće. Reakciono vreme na nivou Braničevskog okruga iznosi 10,04 min. a

Podunavskog okruga 8,49 min. Vrednosti ova dva indikatora koji su se prethodne godine zvali

reakciono vreme I i II beleže slične vrednosti i 2011. godine. Vreme prehospitalne intervencije

na nivou Podunavskog okruga iznosi 17,50 min. dok je u Braničevskom okrugu nešto duže i

iznosi 20,43 min. Procenat uspešnih KPR u slučaju iznenadnih srčanih zastoja koji su se desili

bez prisustva ekipe HMP na nivou Braničevskog okruga iznosi 53,85% a u prisustvu ekipe

HMP iznosi 23,08% dok u Podunavskom okrugu prvi indikator iznosi 4,35% a drugi 40,0%. U

tabeli br. 2 sledi prikaz vrednosti indikatora koji se odnose na HMP.

Tabela br. 2 Prikaz vrednosti indikatora koji se odnose na zdravstvene ustanove

koje imaju HMP u periodu od jula do decembra 2011. godine

Indikator

Zdravstvene ustanove koje imaju HMP

DZ

Pet

rov

ac

DZ

Po

žare

vac

DZ

Vel

ika

Pla

na

DZ

Sm

eder

evo

DZ

Sm

eder

evsk

a

Pal

ank

a

Procenat samostalno rešenih slučajeva na

terenu

31,27 71,57 70,91 72,21 50,23

Procenat samostalno rešenih slučajeva u

ambulanti

80,55 67,43 70,53 62,23 59,25

Procenat indikovanog med. tretmana kod

pacijenta sa teškom traumom

100 100 100 75 100

Procenat pacijenata sa AKS kojima je otvoren

intravenski put, dat morfijum, kiseonik,

nitroglicerin i acetilsalicilna kiselina

100 76,47 91,30 70 54,55

Procenat pacijenata sa AKS kojima je otvoren

venski put, dat morfijum, kiseonik,

nitroglicerin, acetilsalicilna kiselina,

klopidogrel, kleksan i transportovani su u

najbližu ustanovu zbog primarne koronarne

intervencije

100 0 91,30 57,5 0

Procenat pacijenata sa AKS sa ST elevacijom

kojima je otvoren venski put, dat morfijum,

kiseonik, nitroglicerin, acetilsalicilna kiselina,

klopidogrel, kleksan i započeta ili data

100 0 0 45 0

Page 9: ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA · PDF filei to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a ... U službi zz dece, ... status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E- mail: [email protected]

Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913

9

prehospitalna tromboliza

Što se tiče postojanja plana reagovanja u vanrednim situacijama DZ Petrovac i DZ

Požarevac u Braničevskom okrugu ga imaju dok u Podunavskom okrugu imaju domovi zdravlja

u Smederevu i Smederevskoj Palanci dok DZ Velika Plana nema.

Na teritoriji oba okruga, u četiri doma zadravlja obezbeđuje se zdravstvena zaštita

obolelih od tuberkuloze i drugih plućnih bolesti i to u Braničevskom okrugu DZ Veliko

Gradište i DZ Petrovac a u Podunavskom okrugu DZ Smederevo i Dz Smederevska Palanka.

Prosečan broj poseta po lekaru na nivou Braničevskog okruga je 961,6 (Podunavski okrug-

1857), broj uputa za laboratoriju na 100 poseta je 3,08 (Podunavski okrug-6,96), broj uputa za

rendgen na 100 poseta je 29,72 (Podunavski okrug-69,53) i broj uputa za funkcionalnu

dijagnostiku na 100 poseta je 21,92 (Podunavski okrug-39,82). U Podunavskom okrugu

vrednosti su skoro duplo veće nego u Braničevskom, kao što je broj poseta po lekaru kao i broj

uputa za laboratoriju, rendgen i funkcionalnu dijagnostiku. Pošto je broj lekara isti (5)

zaključuje se da su veće potrebe za uslugama ove službe na nivou Podunavskog okruga.

Ostali pokazatelji koji se prate u zdravstvenim ustanovama koje obezbeđuju zdravstvenu

zaštitu obolelih od tuberkuloze i drugih plućnih bolesti, biće prikazani u tabeli br. 3.

Tabela br. 3 Prikaz pokazatelja koji se prate u ustanovama koje obezbeđuju zdravstvenu

zaštitu obolelih od tuberkuloze i drugih plućnih bolesti u periodu od jula do decembra

2011. godine

Indikator

Naziv zdravstvene ustanove

DZ

Vel

iko

Gra

diš

te

DZ

Pet

rov

ac

DZ

Sm

eder

evo

DZ

Sm

eder

evs

ka

Pal

ank

a

Procenat pozitivnih sputuma 14,29 2,45 4,23 0

Procenat pozitivnih uzoraka 14,29 10,34 44,10 0

Procenat pregledane dece i odraslih u kontaktu

prvog reda sa obolelim od tuberkuloze ( unutar 30

dana )

100 100 75 43,75

Procenat pacijenata sa astmom i HOBP-om koji su

imali indikacije za bolničko lečenje, a uspešno su

lečeni u ambulantnim uslovima

79,41 14,45 85,52 40

Procenat pacijenata koji su završili edukaciju u

Savetovalištu za odvikavanje od pušenja i ne puše

6 meseci nakon završetka edukacije

0 22,22 20 0

Procenat hospitalizacija kod pacijenata na

dugotrajnoj oksigenoterapiji u kućnim uslovima

nakon dobijanja aparata

66,67 28,57 0 0

Page 10: ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA · PDF filei to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a ... U službi zz dece, ... status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E- mail: [email protected]

Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913

10

Stomatologija

U oblasti dečje stomatologije prioritetan je pre svega preventivni rad, te se zato i

očekuje da oralno zdravlje bude na zavidnom nivou.

Grafikon br. 5 Prikaz dece sa zdravim zubima i KEP-om u periodu od jula do decembra

2011. godine

20,77

15,85

24,42

19,31

26,18

34,25

25,34

57,63

8,28

13,46

13,33

7,84

37,12

11,28

16,49

2,04

19,86

43

55,85

47,08

37,35

39,23

6,78

21,28

53,59

6,62

2,35

7,14

2,4

4,12

1,38

4,24

1,54

0,99

23,65

3,46

3,11

2,16

8,73

0 20 40 60 80 100 120

Podunavski okrug

S. Palanka

Smederevo

V.Plana

Braničevski okrug

Požarevac

Petrovac

Malo Crniće

Kučevo

Žagubica

Žabari

Golubac

V. Gradište

7 god. sa zdravim zubima 12 god. sa zdravim zubima 12 god. sa KEP-om

Međutim, realnost je sasvim drugačija što nam i pokazuje sam grafikon br.5. Prema

dostavljenim podacima sa terena najveći udeo dece sa zdravim zubima kod sedmogodišnjaka je

u opštinama Malo Crniće i Veliko Gradište, u Braničevskom okrugu, odnosno Smederevo u

Podunavskom okrugu. Razlog za to može biti intenzivnije sprovođenje zdravstvenovaspitnog

rada poslednjih godina, sprovođenje lokalne fluorizacije kod dece kao i pravilnije ishrane same

dece. Na nivou Braničevskog okruga manje od jedne trećine sedmogodišnjaka ima zdrave zube

26,18% kao i prethodne godine. U susednom okrugu (Podunavski okrug) stanje je nešto manje

dobro gde 20,77% sedmogodišnjaka ima zdrave zube (2010. god.-.24,16%) Posmatrajući

podatke u vezi zdravih zuba kod dvanaestogodišnjaka može se reći da je procentualni udeo

različit od opštine do opštine i kreće se od 6,78 u Žagubici do 55,85 u Požarevcu (2010. godine-

8,45% u Golupcu do 50,9% u Velikom Gradištu) sa napomenom da je u Braničevskom okrugu

Page 11: ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA · PDF filei to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a ... U službi zz dece, ... status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E- mail: [email protected]

Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913

11

43% što je više u odnosu na prethodnu godinu kada je bilo 31,2% dvanaestgodišnjaka sa

zdravim stalnim zubima. Situacija sa zdravim zubima kod dvanaestogodišnjaka u Podunavskom

okrugu je takva da tek svako deveto dete ima zdrave zube u ovom uzrastu sa neznatnim

razlikama između opština ali u znatno manjem obimu nego 2010. godine kada je svako četvrto

dete imalo zdrave zube u ovom uzrastu.

Što se tiče KEP-a kod dvanaestogodišnjaka, može se reći da deca u Podunavskom

okrugu u proseku imaju 2,88 karioznih, ekstrahovanih ili plombiranih zuba dok je ta vrednost

kod dece u Braničevskom okrugu nešto niža i iznosi 2,09.

Procentualni udeo dece u 7. razredu osnovne škole kod kojih je utvrđeno prisustvo

nelečenih ortodontskih anomalija je sličan na nivou oba okruga (Braničevski-62,62% i

Podunavski-63,54%) kao i procentualni udeo dece u 3. razredu srednje škole kod kojih je

utvrđen isti problem (Braničevski-79,15% i Podunavski-64,51%). Nešto više od trećine

trudnica je obuvaćeno preventivnim pregledom na nivou Podunavskog okruga (35,72%) dok je

u Braničevskom nešto više od četvrtine (26,69%). Najviše preventivnih stomatoloških pregleda

obavljeno je u DZ Malo Crniće u Braničevskom odnosno u DZ Smederevo u Podunavskom

okrugu. Najmanje preventivnih stomatoloških pregleda je obavljeno u DZ Veliko Gradište u

Braničevskom okrugu odnosno u DZ Velika Plana na nivu Podunavskog okruga.

Grafikon br. 6 Trudnice obuhvaćene preventivnim stomatološkim pregledom po

domovima zdravlja na nivou oba okruga u periodu od jula do decembra 2011. godine

35,72

45,96

62,71

9,15

26,69

17,97

33,98

86,49

28,57

76

36,76

47,92

7,59

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Podunavski okrug

DZ Smederevska Palanka

DZ Smederevo

DZ Velika Plana

Braničevski okrug

DZ Požarevac

DZ Petrovac

DZ Malo Crniće

DZ Kučevo

DZ Žagubica

DZ Žabari

DZ Golubac

DZ Veliko Gradište

Procenat trudnica obuhvaćenih preventivnim pregledom

Page 12: ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA · PDF filei to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a ... U službi zz dece, ... status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E- mail: [email protected]

Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913

12

U oblasti stomatološke zaštite starijih od 18 godina evidentira se učestalija potreba za

konzervativnim tretiranjem parodontopatije, što ukazuje na veću prisutnost ovog problema. U

Braničevskom okrugu skoro svaki četrnaesti korisnik zbrinjavan je zbog parodontopatije dok je

u Podunavskom okrugu to bio svaki deveti tako da je manje lica koristilo ovu vrstu lečenja u

odnosu na 2010. godinu na nivou oba okruga. Procentualni udeo ponovljenih intervencija u

odnosu na ukupan broj stomatoloških intervencija je prikazan u grafikonu br. 7 iz koga se vidi

da je najviše ponovljenih intervencija obavljeno u DZ Žagubica i generalno u Braničevskom

okrugu (10,09%) osim DZ Petrovac gde ovih intervencija nije bilo. Znatno manje ponovljenih

stomatoloških intervencija obavljeno je u Podunavskom okrugu (1,85%).

Grafikon br. 7 Procentualni udeo ponovljenih intervencija u odnosu na ukupan broj

stomatoloških intervencija po domovima zdravlja na nivou oba okruga u periodu od jula

do decembra 2011. godine

Page 13: ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA · PDF filei to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a ... U službi zz dece, ... status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E- mail: [email protected]

Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913

13

Specijalističko-konsultativna delatnost

Analizirajući pokazatelje kvaliteta rada u specijalističko-konsultativnoj delatnosti

jednog i drugog okruga može se zaključiti da se zakazivanje pregleda obavlja samo u pojedinim

službama, dok se u nekim pacijenti odmah, tj. istog dana primaju na pregled.

Prosečna dužina čekanja na zakazan prvi pregled je u Braničevskom 10,13 dana, što je

slično kao i 2010. godine, a u Podunavskom okrugu 7,6 (2010. god.- 9,4 dana), iako je situacija

nešto bolja može se videti da se ne dolazi baš tako brzo do specijaliste.

U Braničevskom okrugu zakazuju se prvi pregledi u službi interne medicine,

oftalmologije i psihijatrije, pri čemu je najduže čekanje kod interniste u proseku oko 10,73 dana

(2010. god. 11,5 dana). U Podunavskom okrugu zakazivanje prvih pregleda je evidentirano u

svim oblastima sem otorinolaringologije, s napomenom da se najduže čeka na pregled kod

pneumoftiziologa u proseku oko 14,08 dana (2010. god. 15,8 dana).

U popodnevnim satima organizovan je rad u svim specijalističko-konsultativnim

službama osim pneumoftiziologije u Podunavskom okrugu. U Braničevskom okrugu

organizovan je popodnevni rad u službi interne medicine i pneumoftiziologije.

U odnosu na ukupan broj prvih poseta, 18,43% (2010. god.-7,9%) je bilo zakazano

prvih pregleda u Braničevskom, a 24,73% (2010. god.-22,2%) u Podunavskom okrugu.

1,85

3,02

0,96

2,23

10,09

5,88

0

2

4,96

58,9

3,51

0,87

9,67

0 10 20 30 40 50 60

Podunavski okrug

DZ Smederevska Palanka

DZ Smederevo

DZ Velika Plana

Braničevski okrug

DZ Požarevac

DZ Petrovac

DZ Malo Crniće

DZ Kučevo

DZ Žagubica

DZ Žabari

DZ Golubac

DZ Veliko Gradište

Procentualni udeo ponovljenih intervencija u odnosu na ukupan broj stomatoloških intervencija

Page 14: ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA · PDF filei to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a ... U službi zz dece, ... status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E- mail: [email protected]

Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913

14

Sticanje i obnova znanja i veština zaposlenih

Iz izveštaja o sticanju i obnovi znanja i veština zaposlenih saznajemo da je 45,31%

zaposlenih na nivou Podunavskog okruga, koje su bar jednom o trošku ustanove pohađale kurs,

seminar ili učestvovale na kongresu ili stručnom sastanku iz oblasti koja je relevantna za njihov

stručni rad a u Braničevskom okrugu nešto više 67,51%. Broj akreditovanih programa

kontinuirane medicinske edukacije od strane Zdravstvenog saveta Srbije, a čiji su nosioci

(predavači) zaposleni u zdravstvenoj ustanovi je u Braničevskom okrugu 66 dok je u

Podunavskom duplo veći i iznosi 125.

Broj podnetih prigovora u periodu od jula do decembra 2011. na nivou Podunavskog okruga

iznosi ukupno 42 a na nivou Braničevskog okruga četiri puta više (181).

II POKAZATELJI KVALITETA RADA OPŠTIH BOLNICA

Vekovna težnja medicinske profesije je da obezbedi najbolje moguće lečenje i negu. U

tom pogledu su istraživačke i praktičke aktivnostri usmerene na procenu, merenje i poboljšanje

kvaliteta.

Kvalitet u zdravstvenom sistemu može se sagledati na nivou institucije, davaoca i

korisnika zdravstvenih usluga, ali i drugih atributa zdravstvene zaštite poput dostupnosti,

jednakosti, prihvatljivosti itd. Proces rada u zdravstvenim ustanovama se inače sagledava kroz

prikaz indikatora kvaliteta rada (bolnički letalitet za određena oboljenja, smrtnost od pojedinih

invazivnih dijagnostičkih procedura ili hirurških intervencija, zadovoljstvo pacijenata...), obima

rada odnosno korišćenja kapaciteta bolnica (stopa hospitalizacije, broj dana hospitalizacije,

prosečna dužina bolničkog lečenja, zauzetost bolničkih postelja, propusna moć postelja, broj

ispisanih pacijenata po lekaru i medicinskoj sestri) i troškova rada bolnica (prosečni godišnji

troškovi po bolničkoj epizodi, prosečni godišnji troškovi po bolesničkom danu, udeo troškova za

ambulantno-polikliničko lečenje u ukupnim troškovima bolnice).

Grafikon br. 8 Stopa letaliteta po granama opštih bolnica u periodu od jula do decembra

2011. godine

Page 15: ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA · PDF filei to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a ... U službi zz dece, ... status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E- mail: [email protected]

Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913

15

6,1

3,2

3,6

6,6

5,5

5

3,4

34,1

2,2

23,2

2 3,5

42,6

6

9,9

8

3,7

1 8,0

9

12,3

38,2

5

9,9

7

0,1

6

0,1

20,1

40,0

5

0

2

4

6

8

10

12

14

nivo ustanove hirurgija interna pedijatrija ginekologija

OB Požarevac OB Petrovac OB Smederevo OB S.Palanka Braničevski okrug Podunavski okrug

Stopa letaliteta posmatrana po granama, evidentira najveće vrednosti u internističkoj

grani i to u Opštoj bolnici Smederevska Palanka 12,33 i Požarevac 9,98 a najmanja je u

Petrovcu 3,71. Ovako niska stopa letaliteta u petrovačkoj bolnici može se objasniti postojanjem

samo internog odeljenja koje je ujedno i sama internistička grana, dok u ostalim većim

bolnicama i odeljenja kao što je infektivno i neurologija koja imaju veliku smrtnost, odražavaju

se na ukupnu stopu letaliteta interne grane. Niske vrednosti pre svega u manjim bolnicama jesu

i zbog toga što te bolnice teže slučajeve pre ili kasnije proslede većim bolnicama, što utiče na

povećanje smrtnosti u okružnim bolnicama ili institutima i klinikama.

Sledi hirurška grana u kojoj su stope smrtnosti znatno niže u poređenju sa internom

granom, pri čemu je ova stopa najveća u Petrovcu 4,1 zatim Požarevcu 3,43 a najmanja u

Smederevu 2,22. Posmatrano na nivou ustanove, stopa letaliteta najniža je u petrovačkoj bolnici

2,78 (2010. godine-3,2) a najviša u požarevačkoj i bolnici u Smederevskoj Palanci (5,25) dok je

2010. godine u požarevačkoj bila (6,1) a u bolnici u Smederevskoj Palanci (6,6) dok ova stopa

na nivou oba okruga beleži slične vradnosti (Braničevski 4,67 i Podunavski 4,16).

U oblasti pedijatrije nema umrlih ni u jednoj bolnici dok u oblasti ginekologije i

akušerstva stopa letaliteta evidentira se kao i prethodne godine, u bolnicama Požarevac (0,16) i

Smederevska Palanka (0,12).

Procenat umrlih u toku prvih 48 sati od prijema u bolnicu beleži slične vrednosti

na nivou oba okruga (Braničevski-34,38 i Podunavski-33,96) i to najviše u internističkoj a

zatim hirurškoj grani dok u oblasti pedijatrije i ginekologije nije bilo umrlih u prvih 48 sati od

prijema u bolnicu.

Page 16: ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA · PDF filei to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a ... U službi zz dece, ... status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E- mail: [email protected]

Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913

16

Grafikon br. 9 Prikaz specifičnih stopa letaliteta u opštim bolnicama u periodu od jula do

decembra 2011. godine

2011. godini

5,257,76

26,55

2,78

12,2

85,71

3,33 6,02

15,33

5,251,19 7,26

4,67

8,92

28,33

4,163,59

10,76

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

OB Požarevac OB Petrovac OB Smederevo OB S.Palanka Braničevski

okrug

Podunavski

okrug

na nivou ustanove infarkt miokarda cerebrovaskularni insult

Letalitet predstavlja negativni pokazatelj zdravstvenog stanja stanovništva i poželjno

je da njegove vrednosti budu što manje. Analizirajući stope letaliteta, uočava se da je ona

najmanja kada je u pitanju smrtnost na nivou ustanove, a znatno veća kada se radi o smrtnosti

od određene bolesti, odnosno specifične stope letaliteta.

Opšta stopa letaliteta, odnosno stopa letaliteta na nivou ustanove je najveća u

Požarevcu i Smedrevskoj Palanci (5,25) a najmanja je u petrovačkoj bolnici 2,78, kao i

prethodne godine.

Ako se posmatra stopa letaliteta od infarkta miokarda, može se uočiti da je ona najviša

u bolnici Petrovac 12,2 (2010. godine-15,4) a najniža u Smederevskoj Palanci 1,19 (2010.

godine-6,9). Evidentno je da je stopa letaliteta od infarkta miokarda poslednjih godina u

opadanju, tako je i u Podunavskom okrugu niža nego prethodne godine i iznosi 3,59 (2010.

godine-7,7).

Specifična stopa letaliteta od cerebrovaskularnog insulta je najveća u petrovačkoj

bolnici (85,72) veća nego 2010. godine kada je bila (52,9), što se može objasniti većim brojem

hospitalizovanih pacijenata od cerebrovaskularnog insulta (CVI) u poređenju sa ostalim

bolnicama, a sa druge strane većim brojem umrlih, što utiče na visok udeo umrlih a samim tim i

na veću stopu letaliteta. Najniža stopa letaliteta (CVI) je u Smederevskoj Palanci 7,26 (2010.

godine -6,8).

Visoka vrednost ove stope govori nam da od 100 pacijenata koji su hospitalizovani

zbog cerebrovaskularnog insulta, svaki treći završi letalno u Braničevskom a svaki deveti u

Podunavskom okrugu (grafikon br. 9).

Page 17: ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA · PDF filei to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a ... U službi zz dece, ... status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E- mail: [email protected]

Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913

17

Grafikon br. 10 Procenat umrlih u prvih 48 sati od infarkta miokarda i

cerebrovaskularnog insulta u opštim bolnicama Braničevskog i Podunavskog okruga u

periodu od jula do decembra 2011. godine

100

50

66,67

21,67

40

23,81

0

46,15

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

OB Petrovac OB Požarevac OB Smederevo OB S. Palanka

Procenat umrlih od AIM Procenat umrlih od CVI

Na prikazanom grafikonu uočava se najveća smrtost od infarkta miokarda u prvih 48

sati u Opštoj bolnici u Petrovcu 100%, a najmanja odnosno nema umrlih od AIM u prvih 48 sati

u Smederevskoj Palanci. Najveći procenat umrlih u prvih 48 sati od prijema u bolnicu od CVI

je takođe u Opštoj bolnici u Petrovcu (50%) a najmanji u Opštoj bolnici u Požarevcu (21,67%).

Page 18: ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA · PDF filei to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a ... U službi zz dece, ... status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E- mail: [email protected]

Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913

18

Prosečna dužina bolničkog lečenja hospitalizovanih pacijenata od infarkta miokarda u

Braničevskom okrugu je 9,2 (2010. godine-9,76 dana) a u Podunavskom okrugu 9,13 (2010.

godine-10,24 dana). Prosečna dužina bolničkog lečenja hospitalizovanih pacijenata od CVI, na

nivou Podunavskog okruga je 8,62 (2010. godine-9,55) a na nivou Braničevskog okruga je

10,16 (2010. godine-9,55 dana).

Porođaji trudnica obavljaju se u svim bolnicama oba okruga, stim što u sagledavanju

onih porođaja koji se obave carskim rezom može se uočiti da su oni najzastupljeniji u bolnici u

Petrovcu sa 39,24% (2010. godine-45,5%). U bolnicama u Smederevskoj Palanci i Požarevcu

svaka četvrta žena se porodi carskim rezom a u Smederevu kod svake pete žene se porođaj

završi na ovaj način ( grafikon br. 11).

Grafikon. br. 11 Procenat porođaja obavljenih carskim rezom, u epiduralnoj anesteziji i

porođaja obavljenih uz prisustvo partnera ili člana porodice u bolnicama bolnicama

Braničevskog i Podunavskog okruga u periodu od jula do decembra 2011. godine

39,24

0 0

26,3

0 0

22,43

0 0

23,95

0 0,97

0

5

10

15

20

25

30

35

40

OB Petrovac OB Požarevac OB Smederevo OB S. Palanka

Procenat porođaja obavljenih carskim rezom Procenat porođaja u epiduralnoj anesteziji

Procenat porođaja uz prisustvo partnera

Svaka šesta porodilja je imala povredu pri porođaju u bolnici u Smederevskoj Palanci

dok je u smederevskoj bolnici najmanji procenat ovih porodilja oko 3%. Na nivou

Braničevskog okruga 4,35% porodilja je imalo povredu tokom samog porođaja. Svako deveto

novorođenče u bolnici u Smederevskoj Palanci je imalo povredu pri rađanju dok je u ostalim

bolnicama znatno manje od 0,63% u petrovačkoj do 4,74% u požarevačkoj bolnici. Prosečna

dužina ležanja u bolnici za normalan porođaj je od oko 1,5 dan u Petrovcu do 5,5 dana u

Smederevskoj Palanci. Na nivou oba okruga nije bilo umrlih trudnica, porodilja i odojčadi

tokom hospitalizacije osim u bolnici u Smederevskoj Palanci gde je zabeleženo jedno umrlo

odojče. Porodilišta sve četiri bolnice na nivou oba okruga su uključene u program „Bolnica

prijatelj beba“.

U analiziranju operativnih zahvata može se konstatovati da je u proseku oko 49 (2010.

godine-86) operacija po hirurgu u Braničevskom okrugu, dok je u Podunavskom okrugu taj broj

oko 36 (2010. godine-59). Prosečan broj preoperativnih dana lečenja je najveći u Smederevskoj

Palanci 1,7 dana a najmanji u Petrovcu 0,94 dana, slično kao i prethodne godine.

Page 19: ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA · PDF filei to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a ... U službi zz dece, ... status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E- mail: [email protected]

Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913

19

Stopa letaliteta operisanih pacijenata, najniža je u Smederevskoj Palanci 1,04 a najviša

u Petrovcu 3,45 (2010. godine najniža je bila u Smederevskoj Palanci-1,1 a najviša u

Požarevcu-1,9). Na nivou oba okruga nije bilo pacijenata koji su dobili sepsu posle operacije.

U bolnicama na nivou Braničevskog okruga, svaka druga klinička dijagnoza uzroka

smrti potvrđena je obdukcionim nalazom (47,37% dok je 2010. godine-72,5%), a od ukupnog

broja umrlih 4,24% je upućeno na obdukciju Najviše je obdukovanih na odeljenjima interne

medicine a zatim sledi hirurška grana. Na odeljenju pedijatrije je bilo umrlih dok je na

ginekološkom odeljenju bilo egzitusa ali bez obdukcije. U bolnicama Podunavskog okruga, u

posmatranom periodu (VII-XII 2011. godine) nije bilo upućivanja umrlih na obdukciju.

Prosečna dužina bolničkog lečenja je duža u Podunavskom (8,2 dana) nego u

Braničevskom okrugu gde je 6,84 dana. Sličan je prosečan broj medicinskih sestara po zauzetoj

bolesničkoj postelji (Braničevski-1,67 a Podunavski-1,43) na nivou oba okruga. Procenat

pacijenata kod kojih je izvršen ponovni prijem na odeljenje intenzivne nege u Braničevskom

okrugu, i to samo u bolnici u Požarevcu je skoro 3% dok je u Podunavskom okrugu ovaj

pokazatelj veoma nizak (1 pacijent ili 0,19%).

U Braničevskom okrugu oko 8% pacijenata a u Podunavskom oko 5% pacijenata se

prate po procesu zdravstvene nege, dok je oko 6% na nivou Podunavskog okruga, a skoro 18%

na nivou Braničevskog okruga otpusnih sestrinskih pisama patronažnoj službi.

Na teritoriji Braničevskog okruga, OB Požarevac kao i Podunavskog okruga (OB

Smederevo i Smederevska Palanka) imaju odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih

stanja, tako da prate pokazatelje kvaliteta rada urgentne službe. Prosečna dužina čekanja na

pregled najduža je u Smederevu oko 14 minuta a najkraća u Požarevcu oko 5 minuta. Na nivou

Braničevskog okruga veći je procenat uspešnih kardiopulmonalnih reanimacija (52,38%) a u

Podunavskom okrugu (37,5%).

Kako je svaka zdravstvena ustanova u obavezi da uspostavi formalne procedure za

registrovanje neželjenih događaja i neželjenih dejstava lekova, na nivou oba okruga, sve četiri

bolnice imaju uspostavljenu proceduru za registrovanje ovih pokazatelja koji se odnose na

bezbednost pacijenata. Stopa padova pacijenata na nivou Braničevskog okruga je 0,76 a

Podunavskog nešto manje 0,14. Stopa pacijenata sa dekubitusom veća je u Podunavskom (1)

nego u Braničevskom okrugu (0,73) dok je stopa tromboembolijskih komplikacija veća u

Braničevskom (0,31) nago u Podunavskom okrugu (0,11). Pokazatelji koji se odnose na

bezbednost pacijenata u hirurgiji kao što su stopa komplikacija usled davanja anestezije kao i

broj hirurških intervencija koje su urađene na pogrešnom pacijentu, pogrešnoj strani tela i

pogrešnom organu nisu prikazani ni u jednoj bolnici na nivou oba okruga jer ih nije bilo. Stopa

ponovljenih operacija u istoj regiji četiri puta je veća u Braničevskom (5,94) nego u

Podunavskom okrugu (1,43). Stopa mehaničkih jatrogenih oštećenja kod hirurških intervencija

zabeležena je jedino u OB Požarevac i iznosi 0,69. U OB Petrovac nije zabeležen nijedan

navedeni pokazatelj koji se odnosi na bezbednost pacijenata u hirurgiji.

U Podunavskom okrugu nije bilo bolničkih infekcija na jedinici intenzivne nege svih

odeljenja dok stopa incidencije svih bolničkih infekcija na jedinici intenzivne nege u

Braničevskom okrugu iznosi 0,21. Biološka kontrola sterilizacije nije rađena u bolnicama

Podunavskog okruga dok je prosečan broj kontrola po autoklavu u bolnicama Braničevskog

okruga 0,47. Stopa incidencije infekcije operativnog mesta na nivou Podunavskog okruga je

0,21 duplo manje nego u Braničevskom okrugu (0,55). Sve četiri bolnice oba okruga imaju

protokol za zbrinjavanje teških multiplih trauma.

Tabela br. 4 Pokazatelji kvaliteta vođenja lista čekanja u 2011. godini

Page 20: ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA · PDF filei to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a ... U službi zz dece, ... status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E- mail: [email protected]

Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913

20

Usluga Opšta bolnica

Procenat

izvršenih

intervencija sa

Liste čekanja u

odnosu na

ukupan broj

Broj novih

pacijenata na

Listi čekanja

Prosečna

dužina čekanja

u danima

Ekstrakcija

katarakte Požarevac 100 87 1,76

Totalna proteza

kuka i kolena Požarevac 92,21 158 312,07

CT torakalnih

organa sa

kontrastom

S. Palanka 91,67 3 12

CT torakalnih

organa bez

kontrasta

Požarevac 50 1 2

CT ostalih tkiva

i kostiju Požarevac 75 6 1,83

CT glave i vrata

sa kontrastom Požarevac 37,14 285 2,07

S. Palanka 100 0 10

CT glave i vrata

bez kontrasta Požarevac 9,28 9 1,78

S. Palanka 100 14 11

CT lumbalnog

dela kičme bez

kontrasta

Požarevac 91,94 57 2,23

Angio CT Požarevac 100 2 2,5

CT kostiju i

organa lica Požarevac 96,77 58 1,8

Analizirajući Listu čekanja sa indikatorima na odeljenjima ortopedije, oftalmologije i

radiologije, nailazilo se na probleme koji u startu nisu mogli biti rešeni, pa iz tog razloga

pojedine pokazatelje treba prihvatiti sa rezervom a neke i ne treba komentarisati.

Naime, Lista čekanja vodila se u Opštoj bolnici u Požarevcu i Smederevskoj Palanci i

na tabeli su prikazani definisani pokazatelji.

Lista čekanja na odeljenju ortopedije požarevačke bolnice u vezi operacija kuka

pokazuje period čekanja od nešto manje od godinu dana kao i 2010. godine što je manje u

odnosu na 2009. godinu kada je period čekanja iznosio godinu dana i četiri meseca. Pacijenti

kojima je ova intervencija neophodna pripadaju starijoj dobnoj grupaciji i u proseku čekaju oko

310 dana. Poznato je da se sa godinama starosti uvećava rizik kao i komplikacije u toku i posle

hirurškog zahvata, stoga ohrabruje podatak koji nam govori da se smanjila dužina čekanja.

Na odeljenju oftalmologije iste bolnice u proseku se čeka oko 2 dana na operaciju

katarakte i ugradnje sočiva.

Page 21: ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA · PDF filei to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a ... U službi zz dece, ... status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E- mail: [email protected]

Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913

21

Za preglede kompjuterizovane tomografije na odeljenju radiologije u požarevačkoj

bolnici čeka se u proseku oko dva dana.

U bolnici u Smederevskoj Palanci, Lista čekanja se vodi samo za preglede

kompjuterizovane tomografije na odeljenju radiologije i na njih se čeka oko 11 dana.

Pokazatelji kvaliteta rada u službi za transfuziju krvi-prosečan broj davanja krvi

DDK po lekaru na nivou Podunavskog okruga je 1187 dok je u Braničevskom duplo manje

550,7. Takođe se znatno razlikuju procenti namenskih davanja krvi (Podunavski okrug-35,3% a

Braničevski okrug-2,91%). Procenat davanja krvi na terenu je od 13-15% na nivou oba okruga.

Procenat izdatih jedinica cele krvi je znatno veći u Braničevskom (69,09%) nego u

Podunavskom okrugu gde je 5,18%. Procenat izdatih deleukocitarnih eritrocita u Podunavskom

okrugu iznosi 27,78% dok je Braničevskom okrugu taj broj veoma mali i iznosi 0,32%.

Specijalističko konsultativna delatnost na sekundarnom nivou u Podunavskom

okrugu, sprovodi se u službama hirurgije, interne medicine i psihijatrije. Pregledi kod

specijalista na sekundarnom nivou zakazuju se na hirurškoj grani gde je prosečna dužina

čekanja oko 6 dana (2010. godine-3 dana), u službi interne medicine čeka se oko 17 dana

(2010. godine-20 dana) i na psihijatriji gde se čeka oko 13 dana na zakazan prvi pregled (2010.

godine-10 dana). Što se tiče zakazivanja pregleda jedna trećina pregleda u službama se

zakazuje, i to svakodnevno. U Braničevskom okrugu takođe se zakazuje više od četvrtine

pregleda i to svakodnevno. Dužina čekanja na psihijatriji i ginekologiji je oko 2 dana, dok se na

hirurgiji čeka u proseku nedelju dana a u službi interne medicine oko 9 dana, slično kao i

prethodne 2010. godine.

Sticanje i obnova znanja i veština zaposlenih-Na nivou Braničevskog okruga, u OB

Petrovac bilo je održano 36 radionica, edukativnih skupova i seminara i 11 akreditovanih

programa kontinuirane medicinske edukacije od strane Zdravstvenog saveta Srbije, a čiji su

nosioci (predavači) zaposleni u toj ustanovi. Više od trećine zaposlenih su bar jednom o trošku

ustanove pohađale kurs, seminar ili učestvovale na kongresu ili stručnom sastanku iz oblasti

koja je relevantna za njihov stručni rad. U OB Požarevac je bilo 25 radionica, edukativnih

skupova i seminara i 15 akreditovanih programa kontinuirane medicinske edukacije od strane

Zdravstvenog saveta Srbije, a čiji su nosioci (predavači) zaposleni u toj ustanovi. Nešto više od

90% zaposlenih je bar jednom o trošku ustanove pohađale kurs, seminar ili učestvovale na

kongresu ili stručnom sastanku iz oblasti koja je relevantna za njihov stručni rad. U

Podunavskom okrugu, u OB Smederevo bilo je održano ukupno 51 - radionica, edukativnih

skupova i seminara i 44 akreditovanih programa kontinuirane medicinske edukacije od strane

Zdravstvenog saveta Srbije, a čiji su nosioci (predavači) zaposleni u toj ustanovi. Nešto manje

od četvrtine zaposlenih su bar jednom o trošku ustanove pohađale kurs, seminar ili učestvovale

na kongresu ili stručnom sastanku iz oblasti koja je relevantna za njihov stručni rad. U OB

Stefan Visoki Smederevska Palanka bilo je održano ukupno 4 - radionica, edukativnih skupova

i seminara i 6 akreditovanih programa kontinuirane medicinske edukacije od strane

Zdravstvenog saveta Srbije, a čiji su nosioci (predavači) zaposleni u toj ustanovi. Nešto više od

trećine zaposlenih su bar jednom o trošku ustanove pohađale kurs, seminar ili učestvovale na

kongresu ili stručnom sastanku iz oblasti koja je relevantna za njihov stručni rad.

ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE

POŽAREVAC U 2011. GODINI

Page 22: ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA · PDF filei to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a ... U službi zz dece, ... status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E- mail: [email protected]

Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913

22

Zavod za javno zdravlje Požarevac je u okviru svojih aktivnosti pratio pokazatelje

kvaliteta rada i to po oblastima. Na nivou ustanove se sprovodila edukacija kojih je periodu

VII-XII 2011. godine bilo 29 i na kojima je prisustvovalo 87 zdravstvenih radnika/saradnika,

tako da je prosečan broj edukacija po zaposlenom 0,33.

Zavod ima svoju ažuriranu veb prezentaciju, na kojoj je transparentno dostupna analiza

zdravstvenog stanja stanovništva, analiza zadovoljstva korisnika zdravstvenom zaštitom, kao i

analiza pokazatelja kvaliteta rada Braničevskog i Podunavskog okruga kao i sve informacije u

vezi zaštite životne sredine, zaraznih bolesti kao i rad savetovališta za DPST.

U obeležavanju datuma po kalendaru zdravlja najviše su zastupljeni nastupi u

medijima, zatim manifestacije u zajednici i konferencije za medije, što se može videti u

grafikonu br. 15. Procenat obeleženih datuma po kalendaru zdravlja je 66,67%. Obeleženo je 17

datuma van kalendara zdravlja i to kroz 10 manifestacija u zajednici i 74 medijskih aktivnosti.

Grafikon br. 15 Obeleženi datumi po kalendaru zdravlja i van kalendara zdravlja u

Zavodu za javno zdravlje Požarevac u periodu VII-XII 2011. godine

45

74

610

2 10

10

20

30

40

50

60

70

80

nastupi u medijima manifestacija u

zajednici

konferencija za

medije

Po kalendaru zdravlja Van kalendara zdravlja

Grafikon br. 16 Nastupi u medijima u 2011. godini po kalendaru zdravlja u Zavodu za

javno zdravlje Požarevac u periodu VII-XII 2011. godine

Page 23: ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA · PDF filei to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a ... U službi zz dece, ... status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E- mail: [email protected]

Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913

23

Štampa

44%

Radio

23%

TV

33%

Od nastupa u medijima po kalendaru zdravlja, najviše je bilo zastupljeno učešće u pisanim

medijima, zatim televizija pa radio, što se može videti iz grafikona br. 16.

Grafikon br. 17 Broj vakcinalnih punktova na kojima je

sprovedena revizija vakcinalnih kartoteka u 2011. godini

0 0,5 1 1,5 2

V.Gradište

Golubac

Žabari

Žagubica

Kučevo

M. Crniće

Petrovac

Požarevac

V.Plana

Smederevo

S.Palanka

Na grafikonu br. 17 prikazan je broj vakcinalnih punktova po opštinama oba okruga

odakle se vidi da Požarevac ima 2 a ostali domovi zdravlja po jedan, gde je i sprovedena

revizija vakcinalnih kartoteka. U 2010. godini bilo je domova zdravlja koji nisu imali nijedan

vakcinalni punkt (Malo Crniće i Smederevska Palanka).

Nadzor nad bolničkim infekcijama praćenjem incidence sprovodi se svakog meseca u

OB Požarevac na odeljenjima hirurgije i neonatologije od strane jednog epidemiologa iz

Zavoda za javno zdravlje Požarevac.

Page 24: ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA DOMOVA · PDF filei to pre svega kod vulnerabilne kategorije trudnica, a ... U službi zz dece, ... status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: www.zzjzpo.rs

E- mail: [email protected]

Tel.: 012/222-568; 223-153; Faks: 012/220-913

24

Stopa incidencije bolničkih infekcija na neonatologiji bila je 0,58 a na hirurgiji 0,85 (2010.

godine na neonatologiji-1,9 a na hirurgiji-0,4). Učešće potvrda o smrti u Registru za rak iznosi

oko 4%.

U Zavodu za javno zdravlje Požarevac postoji Plan reagovanja u vanrednim situacijam

koji je ažuriran kao i četiri mobilna tima.

Procenat uspešnosti u međulaboratorijskim ispitivanjima i poređenjima za fizička i

fizičko-hemijska ispitivanja je 97,53% a za sanitarnu mikrobiologiju je 100%. U Centru za

higijenu i humanu ekologiju ostvareno je 100% stručnih mišljenja sa predlogom mera za

neispravne uzorke.

Svi zaposleni u Zavodu za javno zdravlje Požarevac su bar jednom o trošku ustanove

pohađale kurs, seminar ili učestvovale na kongresu ili stručnom sastanku iz oblasti koja je

relevantna za njihov stručni rad. Postoje dva akreditovana programa kontinuirane medicinske

edukacije od strane Zdravstvenog saveta Srbije, a čiji su nosioci (predavači) zaposleni u Zavodu

za javno zdravlje Požarevac.

Zaključak

Na osnovu iznetih vrednosti pokazatelja kvaliteta rada može se sagledati rad i

funkcionisanje zdravstvenih ustanova, propusti koji su napravljeni, kao i dobri elementi za

nastavak i još bolje usavršavanje istih. Oni treba da posluže menadžmentu zdravstvenih

ustanova kao smernice za poboljšanje i unapređenje kvaliteta rada kao i sagledavanje pozicije

zdravstvene ustanove.

Centar za promociju zdravlja,

analizu, planiranje, organizaciju

zdravstvene zaštite, informatiku Zavod za javno zdravlje

i biostatistiku u zdravstvu Požarevac

dr Ivana Živković Prim. dr Zorica Mitić

specijalista socijalne medicine D I R E K T O R