asgment bmm 3112

of 39 /39
BMM3112 2014 1.0 Pengenalan tatabahasa Tatabahasa ialah suatu kumpulan petua bagi membentuk perkataan frasa, klausa dan ayat. Perkataan bergabung membentuk frasa. Frasa bergabung membentuk ayat. Dua atau lebih ayat membentuk satu ayat majmuk. Ayat-ayat dalam ayat majmuk dipanggil klausa. Dan Secara umumnya, tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang: Morfologi: kajian tentang kata dan pembentukan kata, kelas kata dan imbuhan. Sintaksis: kajian tentang pembentukan ayat. Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur, pembentukan kata dan golongan kata. Dalam morfologi, unit terkecil yang mempunyai makna dan tugas nahu ialah morfem. Para pelajar juga perlu mengetahui maksud istilah morfem dan kata. Ini kerana kedua-dua adalah berbeza dari segi fungsi dan konsep. Sintaksis merupakan satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, dan binaan atau konstruksi ayat. Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat. 1.1 Objektif Kajian Objektif Kajian adalah membandingkan ketiga-tiga pemikiran dan pandangan pelopor tatabahasa di Negara Malaysia iaitu aliran 1

Upload: noorabib

Post on 18-Dec-2014

790 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

1.0 Pengenalan tatabahasa

Tatabahasa ialah suatu kumpulan petua bagi membentuk perkataan frasa, klausa dan

ayat. Perkataan bergabung membentuk frasa. Frasa bergabung membentuk ayat. Dua

atau lebih ayat membentuk satu ayat majmuk. Ayat-ayat dalam ayat majmuk dipanggil

klausa.

Dan  Secara umumnya, tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang: 

Morfologi: kajian tentang kata dan pembentukan kata, kelas kata dan imbuhan.

Sintaksis: kajian tentang pembentukan ayat.

Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur, pembentukan kata dan golongan kata.

Dalam morfologi, unit terkecil yang mempunyai makna dan tugas nahu ialah morfem.

Para pelajar juga perlu mengetahui maksud istilah morfem dan kata. Ini kerana kedua-

dua adalah berbeza dari segi fungsi dan konsep.

Sintaksis merupakan satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, dan

binaan atau konstruksi ayat. Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat

tetapi juga hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat.

1.1 Objektif Kajian

Objektif Kajian adalah membandingkan ketiga-tiga pemikiran dan pandangan pelopor

tatabahasa di Negara Malaysia iaitu aliran Tradisional (Za’ba), Aliran Struktural (Asmah

Hj. Omar) dan aliran Transformasi Generati oleh Nik Safiah Karim.

Selain itu, menghasilkan rumusan esei dalam bentuk peta minda i-think atau

Kemahiran Aras Tinggi(KBAT). Dan menterjemahkan petikan ringkas atau artikel

bahasa Inggeris ke Bahasa Malaysia.

1.2 Batasan Kajian

1

Page 2: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

Batasan Kajian penulisan ilmiah penulis merangkumi penulisan esei tiga aliran dan

pemikiran tatabahasa iaitu tatabahasa tradisional yang dipelopori oleh Za’ba, aliran

tatabahasa Struktural yang dipelopori oleh Asmah Hj. Omar dan akhir sekali tatabahasa

aliran transformasi Generatif yang dipelopori oleh Nik Safiah Karim.Setelah itu, ketiga-

tiga aliran ini perlu dipindahkan dalam bentuk peta yang menggunakan peta kemahiran

Aras Tinggi(KBAT) atau peta i-Think.

Selain itu penulisan ilmiah yang mengterjemahkan penulisan karangan atau

artikel pendek dalam versi Bahasa Inggeris ke versi Bahasa Malaysia perlu

diterjemahkan secara global oleh penulis. Dan akhir sekali penulisan refleksi secara

menyeluruh.

1.3 Kaedah Kajian

Kaedah yang digunakan dalam kajian penulisan ini adalah menggunakan kaedah kajian

perpustakaan berdasarkan sumber buku yang didapati secara langsung mahupun tidak

langsung dengan menggunakan laman sesawang.

1.4 Definisi konsep

2.0 Pengenalan Tatabahasa

Tatabahasa adalah bidang yang menumpukan kepada pembentukan kata dan proses

pembinaan ayat sesuatu bahasa (Nik Safiah Karim & Norlidza Shamsudin, 2008).

Menurut Siti Hajar Hj. Abdul Aziz (1996) tatabahasa ialah peraturan-peraturan

bagaimana sesuatu perkataan dibentuk dan bagaimana perkataan itu bergabung

dengan perkataan-perkataan lain untuk menghasil ayat-ayat yang gramatis. Dengan

kata lain, tatabahasa ialah rentetan ucapan, pengelompokan serta pengklasifikasian

unsur-unsur ucapan menurut fungsinya.

Menurut Noam Chomsky, seorang ahli bahasa, tatabahasa ditakrifkan sebagai suatu

kumpulan sistem yang harus dipatuhi oleh pengguna bahasa sesuatu bahasa itu, dan ia

2

Page 3: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

menjadi dasar untuk melahirkan asperasi bahasa yang baik dan indah, serta menjamin

kemantapan bahasa sesuatu bahasa. Menurut Chomsky lagi, tatabahasa berfungsi

dalam memisahkan bentuk-bentuk bahasa yang gramatis, daripada yang tidak

gramatis. Tatabahasa berperanan untuk menghuraikan pemilihan pengguna bahasa itu

untuk membina ayat-ayat yang baik. Oleh itu, dapatlah dinyatakan bahawa ia

merupakan dasar yang menjadi pedoman dan pegangan dalam menentukan betul atau

salah sesuatu bentuk bahasa pertuturan atau penulisan yang dihasilkan.

Menurut Robin (1971:172) pula menyatakan bahawa tatabahasa merupakan suatu

yang menitik beratkan struktur uturan pertuturan atau penulisan dan dengan

penggolongan serta pengkelasan unsur-unsur pertuturan yang berulang-ulang

berdasarkan rumus-rumusnya.

Bagi A.Koutsaudas (1969:1) tatabahasa ditakrifkan sebagai suatu alat yang

menggunakan untuk menghasilkan ayat-ayat yang betul yang tidak terbatas jumlahnya

dalam sesuatu bahasa dan tidak ada satupun yang salah.

Menurut Tatabahasa Dewan, aspek tatabahasa menyentuh kepada dua sudut, iaitu

melibatkan cara perkataan dibentuk daripada bunyi-bunyi bahasa dan cara perkataan

disusun menjadi ayat. Huraian di peringkat perkataan disebut morfologi, manakala

huraian di peringkat ayat disebut sintaksis.

Dapat dirumuskan bahawa tatabahasa merupakan suatu teori bahasa yang harus

disusun dengan tepat, lengkap, dan mudah difahami. Ianya dapat dihuraikan dengan

jelas tentang kebolehan bahasa disusun dan digunakan oleh penutur natif sesuatu

bahasa. Tatabahasa sesuatu bahasa itu mengandungi tiga bidang utama, iaitu

sintaksis, semantik dan fonologi. Tatabahasa menjadi suatu dasar dalam menyusun

sesuatu ayat dengan betul.

Tatabahasa juga boleh dilihat sebagai teori tentang peraturan yang

menghuraikan ayat-ayat dalam sesuatu bahasa dengan kaedah yang paling mudah,

tepat, dan lengkap. Tinjauan dalam bidang tatabahasa dilakukan dalam dua segi iaitu

3

Page 4: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

dari segi cara perkataan dibentuk daripada bunyi-bunyi bahasa (morfologi) dari segi

perkataan-perkataan disusun menjadi ayat (sintaksis)

Tatabahasa dapat dinyatakan sebagai satu konsep tatabahasa yang mempunyai

peraturan yang terdapat dalam sesuatu bahasa. Teori bahasa umumnya dipecahkan

kepada teori tradisional, teori struktural, teori transformasi generatif, dan teori

fungsional. Tiap-tiap aliran dipengaruhi oleh ilmu lain yang ada kaitan dengannya.

2.0 Definisi Tatabahasa

Tatabahasa ialah bidang yang menumpukan perhatian terhadap pembentukan kata dan

proses pembinaan ayat sesuatu bahasa. Bahasa terdiri daripada kumpulan ayat yang

tidak terbilang jumlahnya. Ayat pula terdiri daripada rentetan perkataan yang bermakna.

Perkataan dibina oleh gabungan bunyi-bunyi dalam sesuatu bahasa yang mempunyai

makna, digabungkan menjadi suku kata dan perkataan.

Bidang tatabahasa mengkaji cara-cara perkataan itu terbentuk dan selanjutnya

bagaimana(cara) perkataan itu bercantum membentuk frasa dan ayat.

Kajian tentang bidang tatabahasa dilakukan dari dua segi, iaitu cara perkataan itu

dibentuk daripada bunyi bahasa dan cara perkataan itu disusun menjadi ayat.Contoh

pembentukan kata ialah perbincangan tentang cara perkataan terbentuk melalui

penggabungan awalan, akhiran dan apitan, manakala contoh pembentukan ayat ialah

perbincangan tentang subjek dan predikat serta pola ayat. Bidang huraian pada

peringkat perkataan dikenali sebagai morfologi manakala peringkat ayat dikenali

sebagai sintaksis.Dengan perkataan lain, bidang tatabahasa terbahagi dua, iaitu

morfologi dan sintaksis.

Menurut Abdullah Hassan dalam Tatabahasa Pedagogi Sekolah Menengah

(2008),Tatabahasa merupakan susunan perkataan yang menjadi ayat. Cara-

caraperkataan-perkataan dibina dan kemudian disusun dalam ayat yang juga

mempunyai makna. Cara-cara inilah dikatakan sebagai tatabahasa.

4

Page 5: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

3.0 Aliran-Aliran Tatabahasa Mengikut Tokoh

3.1Aliran Tradisional

Aliran tradisional merupakan aliran terawal bagi historografi nahu Melayu. Aliran ini

menekan kepada aspek makna dan logika semata-mata. Kita dapat lihat kepada acuan

yang dibuat dalam penghasilan nahu ini. Misalnya Za‟ba dalam Pelita Bahasa 1 dengan

jelasnya menggolongkan nama mengikut makna. Begitu juga Marsden (1812) dan

Winstedt (1927). Kita juga dapat perhatikan kepada penggolongan kata yang dibuat

oleh ketiga-tiga tokoh tersebut yang sama dasarnya.

3.2Aliran Struktural

Aliran struktural merupakan aliran yang membangkang aliran tradisional. Linguistik di

Barat berkembang dengan pesatnya. Aliran ini begitu menekan kepada unsur dalam

sesuatu bahasa. Setiap unsur dikaji secara mendalam mengikut sistem bahasa. Bukti

yang nyata ialah penggolongan kata kerja yang dibuat oleh Asmah Hj. Omar dalam

buku Nahu Melayu Mutakhir yang berasas kriteria sintaksis.

3.3Aliran Tranformasi Generatif

Nahu ini terkenal kerana percubaan pengasasnya Noam Chomsky (1957) yang

memperkenalkan konsep struktur permukaan dan struktur dalaman. Di samping itu,

proses ayat yang ditransformasikan daripada satu struktur kepada satu struktur yang

memberi kelainan kepada nahu TG. Aliran ini dilihat mengambil pendekatan

pertengahan di antara nahu tradisional dan nahu struktural. Aliran TG begitu pesat

berkembang di negara Barat dan di Malaysia perkembangannya bagaikan cendawan

tumbuh selepas hujan. Ini terbukti apabila ramai sarjana Melayu mengaplikasikan nahu

TG ke dalam bahasa Melayu. Antara tokoh-tokohnya ialah Arbak Othman, Nik Safiah

Karim et al, Asraf, Abdullah Hassan, Mashudi Kader dan ramai lagi. Kita dapat meneliti

penggolongan kata yang dibuat oleh mereka hampir sama dan tidak banyak beza

kecuali atas dasar pemerian masing-masing.

5

Page 6: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

4.0 Tatabahasa Tradisional

Tatabahasa Tradisional merupakan nahu tertua di antara jenis-jenis aliran linguistik.

Nahu ini mementingkan peraturan preskriptif yang mesti dipatuhi dan dituruti. Dalam erti

kata lain, menurut nahu ini, undang-undang atau tatabahasa telah disediakan dan

penggunaan bahasa mestilah berdasarkan kepada peraturan yang telah ditetapkan. Ini

bermaksud nahu seperti begini akan mewujudkan satu bentuk bahasa yang betul dan

tepat sepanjang masa.

Teori Tatabahasa Tradisional mengutamakan bahasa tulisan. Kemahiran menulis lebih

penting daripada kemahiran lisan yang merangkumi latihan terjemahan daripada

bahasa asaran kepada bahasa ibunda ataupun dikenali sebagai bahasa pertama. Ini

kerana bahasa adalah bersifat sejagat. Pengajaran tatabahasa ini lebih berkonsepkan

secara deduktif. Penghafalan hukum tatabahasa yang diajarkan secara deduktif dan

diaplikasikan ke dalam penulisan. Terdapat juga kekecualian daripada hukum-hukum

biasa kerana setiap hukum tidak dapat elak daripada kekecualian. Kesilapan ini

menjadikan masalah kepada murid dan ianya perlu diberikan perhatian.

4.1 Pelopor Tatabahasa Tradisional

Tatabahasa tradisional di India telah bermula lebih awal daripada yang diketahui

berlaku di Yunani iaitu seawal 300 SM yang dipelopori oleh Panini. Teori Tatabahasa

Tradisional oleh Panini telah mendefinisikan tatabahasa tradisional sebagai ucapan

fikiran dan perasaan manusia dengan teratur serta menggunakan alat untuk

membunyikan suara.

4.2 Idea Asas Panini

Pengetahuan linguitik tatabahasa di India berasaskan daripada kajian yang dibuat

tentang bahasa Sanskrit iaitu bahasa yang dianggap suci dan digunakan dalam Rig-

Veda. Tatabahasa Sanskrit ciptaan Panini mengemukakan rencana bahasa yang

lengkap serta teliti yang tidak hanya bersandarkan kepada teori falsafah tetapi

berdasarkan penelitian dan pemerhatian secara deskriptif. Selain itu, ciri nahu teori ini

mementingkan bahasa tulisan. Dalam hubungan ini, semua bahasa mempunyai

6

Page 7: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

peraturan yang sama dengan bahasa Yunani. Lalu bahasa Yunani bertapak kepada

tatabahasa Inggeris yang amat mengutamakan makna bagi sesuatu unit nahu itu. Di

samping itu semua penutur diwajibkan mematuhi peraturan dan kesilapan yang

dilakukan dianggap sebagai kesalahan. Konsep teori ini diikuti oleh huraian.

pengajarannya lebih banyak tertumpu pada pengajaran nahu terjemahan. Penghasilan

tatabahasa tradisional pula bersifat anggapan yang merupakan kajian yang

berdasarkan kepercayaan atau tanggapan. Keistimewaan tatabahasa ini terletak pada

caranya dikaji, dihurai dan disusun berdasarkan pemerhatian yang halus.

4.3 Kepentingan teori yang dipelopori

Kajian Panini yang mengandungi lebih kurang seribu makalah yang memperlihat gejala

perkembangan ilmu linguistik struktural oleh orang Hindu. Tatabahasa tradisional atau

Sanskrit ini dijadikan pedoman memajukan ilmu linguistik di Eropah yang membuka

jalan kepada ilmu perbandingan bahasa. Tatabahasa dan tatabunyi yang dinyatakan

oleh Panini memperlihatkan cara-cara menganalisis bentuk-bentuk bahasa yang

memperlihatkan kesamaan tertentu di antara bahasa-bahasa yang berhubungan

kepada penemuan linguistik perbandingan. Teori ini seterusnya diperkembangkan oleh

Plato yang telah mendefinisikan ayat sebagai rentetan kata yang mempunyai pemikiran

yang lengkap iaitu ‘Logos’.

Rentetan sejarah perkembangan Tatabahasa Tradisional

Panini ( Zaman India 2- 200 SM)

Plato, Aristotles ( Zaman Yunani-300 SM )

Priscian ( Zaman Romawi- 500 SM )

Al-Khalil, Al-Masri ( Zaman Renaissance )

Jason Grimm ( Zaman Perbandingan )

Linguistik moden Ferdinand de Saussure ( Abad ke-19 dan 20 )

7

Page 8: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

4.4 Ciri-Ciri Tatabahasa Tradisional

Secara kasarnya, asas linguistik tradisional ditandai oleh beberapa ciri utama yang

penting iaitu:

Huraian bahasa berdasarkan makna dan logika (menurut falsafah Yunani)

Penguasaan bahasa tulisan lebih daripada bahasa lisan

Huraian aturan bahasa bersifat normatif dan preskriptif

Jika diteliti secara mendalam, kerangka asas kajian-kajian bahasa tradisional

dibuat berdasarkan bahasa tulisan. Huraian tatabahasa bersifat notion (bukan formal

dan struktur) dan berdasarkan anggapan disiplin-disiplin lain yang tiada kaitan dengan

bahasa. Akibatnya, huraian unsur-unsur bahasa menjadi tidak tepat dan tetap.

Contohnya dalam tatabahasa Melayu, „kata nama‟ didefinisikan sebagai segala

perkataan yang menyebut benda atau orang seperti budak, burung, kaki, tahun,

bulan….(Za‟ba, 1954). Sebenarnya huraian sebegini dikatakan sebagai berbentuk

notion. Kajian bahasa yang dijalankan adalah secara deduktif iaitu kajian yang

menekankan pemahaman undang-undang bahasa dahulu dan selepas itu diikuti

dengan misalan-misalan. Kajian bahasa yang dilaksanakannya menganggap bahawa

bahasa di dunia dihurai berasaskan ciri-ciri universal (seperti logik, falsafah dan yang

lainnya). Ahli bahasa tradisional berpendapat bahawa bahasa di dunia ialah variasi

bahasa Yunani dan Latin. Oleh itu, semua bahasa dihurai berasaskan unsur-unsur yang

sama.

Salah satu sifat nahu tradisional ialah berasaskan kepada satu model bahasa,

iaitu bahasa yang ideal yang dianggap baik dan lengkap segala-galanya dan daripada

model itulah diaplikasikan kaedah-kaedah penganalisisan ke dalam bahasa-bahasa

lain. Biasanya model bahasa yang menjadi acuan atau pola ialah bahasa Greek dan

Latin kerana nahu ini berasal daripada zaman Yunani – Latin. Antara pengkaji terawal

8

Page 9: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

ialah Plato dan Aristotle yang mengkaji penggolongan kata dengan pemerian terhadap

definisi-definisi tertentu yang pokok pangkalnya makna dijadikan analisis kajian nahu

ini.

Walau bagaimanapun, tidak semua isu penggolongan kata sependapat antara para

sarjana bahasa. Hal sedemikian bergantung terhadap pemerian dan kefahaman ahli

bahasa dalam memerihal bahasa tersebut. Dalam nahu tradisional, seorang ahli

bahasa dikatakan cuba sedaya mungkin untuk mencari unsur-unsur dalam bahasanya

dan dibahagikan atau diperikan berdasarkan model bahasa tadi. Satu keadaan yang

tidak praktikal atau tidak saintifik ialah tidak semua yang terdapat dalam model bahasa

itu terdapat juga dalam bahasa lain. Disebabkan itu, kita akan dapati bahawa huraian

atau pemerian golongan kata seolah-olah sengaja diada-adakan.

Oleh demikian, dapat dirumuskan bahawa nahu tradisional masih tidak bercirikan

saintifik, ia seolah-olah berusaha memerikan bahasa mengikut sesuatu model yang

dijadikan pola acuan. Perkara ini menggambarkan satu bentuk bahasa peniruan.

Namun apa yang pro mengenai nahu tradisional ialah sikap preskriptif yang mana akan

berjaya mewujudkan peraturan berbahasa dengan betul dan tepat sepanjang bahasa

itu hidup.

Secara khususnya, ciri-ciri Tatabahasa Tradisional ialah:

o Bersifat nasional iaitu bukan formal dan struktural

o Percampuran teori semantik dan gramatik

o Ketiadaan pola contoh yang dijadikan dasar pembentukan pelbagai struktur

o Ketiadaan pemilihan dan pemeringkatan bahan-bahan yang disampaikan

sama ada gramatikal atau leksikal, sama ada berasaskan yang mudah

atau yang kompleks, sama ada kekerapan dan kenyataan butir-butir itu

boleh diajar atau tidak.

o Ayat-ayat dibina menggunakan konsep „word building‟

o Dalam memerikan bahasa, TT bersifat preskriptif, humanistik dan normatif.

o Ilmu falsafah dan logika menjadi teras pegangan.

9

Page 10: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

5.0 Tatabahasa Struktural

Hasilan nahu Asmah Omar dilihat berunsurkan aliran struktural. Ini jelas apabila beliau

menyatakan kaedah yang digunakan berdasarkan teori sistemik-fungsional, dari aliran

Linguistik London. Ini kerana asas linguistik Asmah berpangkal daripada Universiti of

London di mana beliau mendapat Ijazah Kedoktoran pada tahun 1969. Pemerian beliau

terhadap nahu secara bersistem. Maksudnya kajian bahasa Melayu dihuraikan dari

tingkat bawah iaitu morfem kepada tingkat paling atas iaitu ayat dari segi skala

tatatingkat dalam nahu. Penghuraian nahu beliau lebih cenderung kepada deskriptif

iaitu mengkaji dan menghurai segala bentuk gejala bahasa sebagaimana ia wujud dan

digunakan oleh penuturnya. Asmah juga banyak menerangkan secara terperinci aspek

morfologi dan sintaksis secara mendalam.

5.1 Ciri-Ciri Tatabahasa Struktural

Fokus pengkajian Tatabahasa Struktural ialah aspek penghuraian struktur bahasa.

Struktur bahasa merupakan perkaitan antara fonem, sebagai unit bunyi, dengan fonem

sebagai unit tatabahasa. Asasnya tiap-tiap bahasa terdiri daripada satu pertalian

struktur tersendiri. Sekarang kita teliti dahulu ciri-ciri bahasa yang dibawa aliran

struktural ini:

o Bahasa ialah pertuturan bukan tulisan

o Bahasa ialah satu sistem

o Sistem bahasa ialah arbitrari

o Bahasa adalah untuk perhubungan

Seperti yang dinyatakan di atas, aliran struktural menekankan pertalian struktur

tersendiri, maka kajian bahasa dijalankan dalam pelbagai peringkat tatabahasa iaitu

mofologi dan sintaksis. Pada peringkat morfologi, sesuatu kata itu digolongkan dalam

kelas tertentu berdasarkan taburan kata-kata itu dalam struktur ayat. Pada peringkat

sintaksis, aliran struktural memberi tumpuan kepada perkembangan antara elemen

10

Page 11: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

dalam ayat ataupun konstituen-konstituen dalam ayat. Hal ini merupakan analisis ayat

yang memecahkan bahagian-bahagian dalam sesuatu ayat kepada konstituennya dan

selanjutnya mengaitkan tiap-tiap konstituen kepada konstituen yang lebih besar.

Konstituen yang lebih besar dikaitkan pula dengan yang lain. Cara pembahagian ini

digelar analisis konstituen terdekat (Immediate Constituent Analysis). (Fries, 1957).

Secara khususnya. Ciri-ciri Tatabahasa Struktural ialah:

o Mementingkan bentuk atau struktur yang sebenarnya terdapat dalam

sesuatu bahasa, justeru makna tidak diambil kira.

o Tidak mencampuradukkan ciri-ciri bahasa yang lain.

o Tidak bertitik tolak daripada ciri-ciri semantik yang terkandung dalam

sesuatu unsur tatabahasa.

o Tidak ada tatabahasa universal atau tatabahasa sejagat.

o Menghindari faktor berkaitan dengan psikologi, logika dan metafizik.

o Kajian dibuat secara objektif dan saintifik dengan bukti yang tepat dan betul.

Rumusan

Rumusannya, aliran struktural lebih menekan terhadap konsep struktur permukaan

kerana dengan jelasnya ia berkaitan tingkah laku, bentuk dan struktur sesuatu bahasa

Dalam tahun-tahun empat puluhan dan lima puluhan , muncul tokoh-tokoh bahasa

seperti Bloch, Haris, Wells dan Hocket yang membawa pengertian metadologi mereka.

Aliran ini digelar Struktural, taxonomist dan Bloomfieldian. Tatabahasa Struktural dikait

dengan era Linguistik Moden. Antara tokoh yang menjadi pengasas teori deskriptif

ialah Ferdinand de Saussure. Ferdinand menjadi tersohor kerana hasil karyanya

dibukukan oleh murid-muridnya yang mana buku tersebut dikenal dengan nama Course

in general Lingistik. Sesungguhnya Ferdinand menyatakan bahasa mempunyai jirim

dan bentuk.

11

Page 12: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

Dengan itu lahirlah Tatabahasa Struktural yang menekankan aspek sistem dan

unsur-unsur huraian bahasa secara mendalam. Aliran Ferdinand berkembang dengan

pelbagai mazhab antaranya ialah mazhab Geneva, Draha dan Glosematik. Sementara

itu di Amerika, L. Bloomfield , Franz Boas dan Edward Sapir juga banyak menurut

langkah Ferdinand. Seorang lagi ahli linguistik Amerika yang terkenal ialah Z.S Haris

menjalankan kajian linguistik secara struktur. Usaha Haris jelas terpapar dalam buku

berjudul Struktural Linguistik (1951). Dalam bukunya itu, Haris didapati sangat

mementingkan langkah-langkah dan kaedah yang patut dijalankan untuk mengkaji

bahasa. Sementara itu tokoh Tatabahasa Struktural Melayu Era Tahun 1960-an ialah

Asmah Hj. Omar (1968) -Morfologi- Sintaksis, Bahasa Melayu (Malaya) dan Bahasa

Indonesia Satu Perbandingan Pola.” Asmah Hj. Omar dan Rama Subbiah (1968) - An

Introduction to Malay Grammar. Asmah Hj. Omar (1970) - Bahasa Malaysia Kini: Satu

Pengenalan Melalui Struktural (Buku 1-V) dan asraf (1971) - Mari Belajar Bahasa Kita.

6.0 Tatabahasa Transformasi Generatif

Tatabahasa Transformasi Generatif mula diperkenalkan dalam bidang linguistik pada

tahun 1957 oleh Avram Noah Chomsky. Beliau ialah seorang ahli linguistik , pendidik ,

aktivis politik dan penulis Amerika Syarikat yang prolifik. Beliau dilahir dan dibesarkan di

Philadelphia, Pennsylvania. Beliau menamatkan ijazah pertamanya pada tahun 1945

dan pengajian sarjananya pada tahun 1955 di Universiti Pennsylvania. Chomsky telah

mencipta dan memperkenalkan satu bidang linguistik baharu yang diberi nama

tatabahasa generatif berdasarkan teori yang beliau usahakan sepanjang tahun 1950-

an. Beliau telah menerbitkan teori yang dipanggil tatabahasa tranformasi generatif

dalam bukunya yang bertajuk Syntactic Structures (1975) dan Aspects of the Theory of

Syntax (1965) iaitu buku yang telah menghuraikan nahu tranformasi dengan eksplisit

dan formal. Teori ini terkenal kerana kelainan yang ditonjolkan iaitu penggunaan rumus

semacam rumus matematik.

12

Page 13: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

Tatabahasa Transformasi Generatif mendapat sambutan dan popular dalam kalangan

para linguistik antarabangsa termasuklah pakar-pakar bahasa di Malaysia. Pengaruh

terhadap tatabahasa Transformasi Generatif ini bukan hanya setakat di Amerika sahaja

malah telah menular ke negara-negara Eropah dan juga ke Asia Tenggara khususnya

Malaysia. Antara tokoh-tokoh bahasa Melayu yang sealiran dan seangkatan dengan

tatabahasa ini ialah Lutfi Abas melalui bukunya iaitu Linguistik Deskriptif dan Nahu

Bahasa Melayu yang ditulisnya pada tahun 1971 , Abdullah Hassan melalui bukunya

iaitu Linguistik Am tahun 1980 , Nik Safiah Karim melalui buku Tatabahasa Dewan

(1991) dan Bahasa Malaysia Syntax (1978) dan beberapa orang lagi ahli bahasa

Transformasi Generatif Melayu.

Tatabahasa Transformasi Generatif (TG) merupakan satu aliran mazhab pengkajian

bahasa. TG memberi tumpuan terhadap bidang sintaksis serta mengutamakan bidang

semantik. Dasar utama teori ini ialah dengan menganggap bahawa setiap ayat yang

dihasilkan sebenarnya mengandungi dua peringkat. Peringkat-peringkat tersebut ialah

struktur dalaman dan struktur permukaan.

Struktur dalaman ialah struktur yang mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti

yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat atau membentuk semantik ayat.

Struktur permukaan ialah struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan

daripada struktur dalamannya. Ia juga merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya

diucapkan oleh si penutur untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa atau komponen

fonologi.

Menurut Nik Safiah Karim (1993), teori TG mengandaikan adanya dua peringkat

struktur ayat iaitu peringkat struktur dalaman dan peringkat struktur permukaan. Kedua-

dua peringkat struktur ini diterbitkan oleh dua jenis hukum atau rumus tatabahasa.

Rumus-rumus tersebut ialah Rumus Struktur Frasa (RSF) dan Rumus Transformasi.

RSF akan membentuk ayat pada struktur dalaman manakala Rumus Transformasi akan

menerbitkan ayat pada peringkat permukaan. Ayat-ayat yang terhasil daripada kedua-

dua bentuk tersebut biasanya tidak mempunyai persamaan. Ayat yang terhasil daripada

struktur dalaman akan menjadi input kepada pembentukan ayat pada peringkat

13

Page 14: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

permukaan. Teori ini juga mengandaikan bahawa kedua-dua jenis rumus tatabahasa ini

menjadi sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu.

Menurut Chomsky (1965), nahu terdiri daripada set rumus untuk menghasilkan ayat

yang tidak terhad jumlahnya. Nahu ini menganalisis bahasa berdasarkan himpunan-

himpunan tulisan dan bertujuan untuk memudahkan seseorang yang mempelajari

sesuatu bahasa itu dapat membentuk ayat-ayat baharu dan memahami pertuturan

orang lain yang tidak pernah didengarinya. TG juga dinyatakan bahawa nahu

dibahagikan kepada tiga komponen iaitu sintaksis, semantik dan fonologi.

Menurut Hashim Haji Musa (1993), komponen nahu mengikut aliran TG mengandungi

lima komponen iaitu komponen leksikon, komponen kategori atau struktur frasa,

komponen transformasi, komponen fonologi dan komponen semantik. Komponen

leksikon dan komponen struktur frasa sekaligus membentuk komponen dasar dan

bergabung dengan komponen transformasi untuk membentuk komponen sintaksis.

Rumusan

Kemunculan Tatabahasa Transformasi Generatif yang diasaskan oleh Chomsky

memberi impak kepada arus perkembangan tatabahasa sejagat. Aliran tersebut telah

memberi satu dimensi baru dalam suatu kesatuan tatabahasa dunia. Teori ini telah

mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh aliran-aliran tatabahasa sebelumnya.

Pendekatan tatabahasa transformasi generatif telah pun diterapkan ke dalam

pengajaran bahasa Melayu di Malaysia. Penerapan ini dilakukan dengan beberapa

pengubahsuaian dengan kehendak dan kriteria bahasa Melayu.

Tokoh-tokoh bahasa di Malaysia seperti Nik Safiah Karim, Arbak Othman, Asmah Hj

Omar dan Hashim Hj Musa telah menggunakan pendekatan Tatabahasa Transformasi

Generatif dalam penulisan buku teks dan pengajaran bahasa Melayu di peringkat

universiti. Kemunculan Tatabahasa Transformasi Generatif telah mempengaruhi

senario penyelidikan bahasa dan merancakkan lagi perkembangan tatabahasa Melayu

di Malaysia.

14

Page 15: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

15

Page 16: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

PETA I-THINK

Peta buih

16

Page 17: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

17

Page 18: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

Sejarah perkembangan ejaan jawi di Malaysia

18

Page 19: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

1.0 Pengenalan Tulisan Jawi

Tulisan Jawi telah wujud sejak sekitar tahun 1300 M di Kepulauan Melayu.

Perkembangannya berhubung kait dengan ketibaan Islam, khususnya daripada orang

Parsi. Abjad Arab yang diperkenalkan ini diubah suai agar sesuai dengan bahasa

Melayu klasik lisan. Tulisan Jawi ditulis dari kanan ke kiri, dan ditokok dengan 6 huruf

yang tiada dalam bahasa Arab, iaitu ca pa, ga, nga va dan nya. Tulisan ini telah

berkembang sejak zaman Kerajaan Islam Pasai kemudian disebarkan ke Kerajaan

Melaka, Kerajaan Johor dan juga Aceh pada abad ke-17. Bukti kewujudan tulisan ini di

Malaysia adalah dengan terjumpanya Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 702H

atau 1303M manakala tulisan Rumi yang paling awal ditemui adalah pada akhir kurun

ke-19. Ini menunjukkan tulisan Jawi telah sampai ke negara ini lebih awal berbanding

tulisan Rumi. Tulisan Jawi merupakan tulisan rasmi bagi Negeri-negeri Melayu Tidak

Bersekutu semasa penguasaan British. Kini tulisan ini digunakan dalam urusan agama

Islam dan adat istiadat Melayu di Malaysia. Pada zaman dahulu, tulisan Jawi

memainkan peranan penting dalam masyarakat. Tulisan ini digunakan sebagai

perantara penting dalam semua urusan pentadbiran, adat istiadat dan perdagangan.

Contohnya digunakan dalam perjanjian-perjanjian penting antara pihak-pihak Raja

Melayu dengan pihak-pihak berkuasa Portugis, Belanda dan Inggeris. Selain itu,

Pemasyhuran Kemerdekaan 1957 bagi Malaysia antara lain juga tertulis dalam abjad

Jawi.

2.0 Pendahuluan

Sejarah tulisan Jawi adalah antara tulisan terawal yang pernah ditemui.Tulisan ini telah

berkembang sejak zaman Kerajaan Islam Pasai kemudian disebarkan ke Kerajaan

Melaka, Kerajaan Johor dan juga Aceh pada abad ke-17. Bukti kewujudan tulisan ini di

Malaysia adalah dengan terjumpanya Batu Bersurat Terengganuyang bertarikh 702H

atau 1303M manakala tulisan Rumi yang paling awal ditemui adalah pada akhir kurun

ke-19. Ini menunjukkan tulisan Jawi telah sampai ke negara ini lebih awal berbanding

tulisan Rumi. Tulisan Jawi merupakan tulisan rasmi bagi Negeri-negeri Melayu Tidak

19

Page 20: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

Bersekutu semasa penguasaan British. Kini tulisan ini digunakan dalam urusan agama

Islam dan adat istiadat Melayu yang kebanyakkannya di Johor, Kedah,Kelantan, Perlis,

dan Terengganu.

Pada zaman dahulu, tulisan jawi memainkan peranan penting dalam masyarakat. Ia

digunakan sebagai perantara penting dalam semua urusan pentadbiran, adat istiadat

dan perdagangan. Contohnya digunakan dalam perjanjian-perjanjian penting antara

pihak-pihak di Raja Melayu dengan pihak-pihak berkuasa Portugis, Belanda dan

Inggeris.

Selain itu, Pemasyhuran Kemerdekaan 1957 bagi negara Malaysia antara lain juga

tertulis dalam abjad Jawi. Abjad Bukti bertulis mengenai Pengisytiharan Kemerdekaan

Tanah Melayu yang ditulis dalam bahasa Melayu bertulisan Jawi. Dokumen

Pemasyhuran Kemerdekaan 1957 telah ditulis dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu

yang ditulis Jawi dan bahasa Inggeris.

3.0 Sejarah perkembangan tulisan Jawi

Banyak kajian telah dilakukan tentang perkembangan sistem tulisan Jawi di Kepulauan

Melayu yang dijalankan oleh orang Barat. Mereka berbuat demikian kerana tugas atau

ada kaitan dengan keperluan pentadbiran, perniagaan dan agama Kristian. Ada juga

yang melakukannya disebabkan oleh kecenderungan kesarjanaan mereka, iaitu

sebagai pembawaan daripada tradisi pengajian yang dialami mereka di Universiti

Cambridge, Oxford, Leiden dan lain-lain.

Shellabear yang menulis artikel tentang perkembangan ejaan Melayu (Jawi) pada

tahun 1901 (the Evolution of Malay Spelling, JMBRAS, 1901,Vol. 36: 75 – 135), telah

menyebut dan memberi ulasan terhadap beberapa orang pengkaji Barat yang telah

menyelidiki bahasa Melayu, termasuk ejaannya (Jawi). Antaranya ialah van

Rongkel,van Elbinck, Robinson, Gerth v. Wijk, Werndly, van der Wall, Cohen Stuart, de

Hollander, van der Tuuk, Pihnappel, Klinkert dan Wilkinson dan Shellabear. Mereka

telah menyuarakan rasa kagum kerana keseragaman ejaan Jawi yang terkandung

20

Page 21: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

dalam manuskirp-manuskrip, sebelum kurun ke -17 Masihi yang tertulis di seluruh

pelosok Kepulauan Melayu dari Acheh ke Sulawesi. Beliau telah memberi dua sebab

tentang hal itu. Pertama, kemahiran menulis pada masa itu, hanya dikuasai oleh

beberapa orang tukang tulis. Mereka ini tentu sekali terlatih dalam kaedah penulisan

dan dengan itu dapat menjaga keseragamannya. Kedua, teks pada masa itu tentang

agama dan kerajaan, yang ditulis oleh mereka yang terpelajar sahaja.

Satu perkara yang amat menarik yang dinyatakan oleh Shellabear (ibid.: 77-78) ialah

orang Melayu menerima sistem tulisan Jawi ini secara langsung daripada orang Arab,

dan orang Arablah yang mula-mula menggunakan sistem tulisan Arab untuk menulis

bahasa Melayu yang seterusnya terkenal dengan nama tulisan Jawi itu.

Oleh sebab kebanyakan sistem tulisan Arab tidak menggunakan tanda baris, maka

penulisan tanpa tanda baris telah menimbulkan kekeliruan dalam bahasa Melayu.

Kekeliruan tersebut berlaku kerana tanda baris bahasa Melayu tidak dapat diramalkan

seperti dalam bahasa Arab. Oleh itu pada awal penggunaan tulisan Jawi, mengikut

Shellabear, tanda baris digunakan, termasuklah tanda tasydid. Tetapi setelah jurutulis-

jurutulis sudah biasa dengan ejaan perkataan-perkataan, maka tanda baris itu

ditiadakan kecuali;

”... in the cases of unusual words and peculiar derivatives.”

Demikianlah caranya kata Shellabear, bahasa Melayu ditulis dengan tulisan Jawi pada

awal abad ke-17 Masihi. Pada tahun 1812 Marsden telah memperkatakan tulisan Jawi

dalam bukunya A Grammar of the Malayan Language (London, 1812). Marsden

menyebut tentang 28 abjad Arab (yang sebenarnya 29, iaitu abjad hamzah ” ” ء tidak

diambil kira olehnya), yang dipinjam oleh bahasa Melayu dan mencipta enam abjad

baru (termasuk ” ذ ” yang kemudian digugurkan). Marsden menghuraikan penggunaan

tiap-tiap abjad dalam perkataan dan menamakan abjad-abjad itu sebagai konsonan

seperti halnya dalam bahasa Arab (Marsden, 1812: 14). Tentang vokal, Marsden

mengatakan tulisan Melayu juga menggunakan sistem pemvokalan seperti bahasa

Arab (ibid.) dengan menggunakan tanda-tanda baris, iaitu atas, bawah, dan hadapan.

21

Page 22: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

Marsden juga membincangkan tanda-tanda ortografi dalam tulisan Jawi seperti jezm

(tanda mati), tasydid, hamzah, meddah (panjang pendek) dan angka (ibid,:20).

Pada tahun 1913, R.O. Winstedt telah memperkatakan ejaan Jawi dalam bukunya

Malay Grammar (Oxford, 1913). Kajian Winstedt tentang ejaan ini jelas berasaskan

kajian-kajian terdahulu, terutamanya yang dilakukan oleh Marsden (1812) dan

Shellabear (1901). Oleh itu tidak banyak perkara baru yang diperkatakannya, kecuali

tentang tiga teori yang berkaitan dengan penggunaan huruf saksi oleh tukang tulis Jawi

yang berpendidikan Arab dan kemunculan penggunaan hamzah ” ء ” (Winstedt, 1913:

41-42). Selain ejaan Jawi, Winstedt juga telah memperkatakan ejaan Rumi bahasa

Melayu (ibid.:43) Di kalangan orang Melayu, Raja Ali Haji ialah tokoh yang mula-mula

memperkatakan sistem ejaan Jawi seperti yang tercatat dalam tulisannya Bustan al-

Katibin (1267 H./1857 M.) Huraian Raja Ali Haji tentang ejaan Jawi, sebenarnya

merupakan panduan untuk mengenal, menyebut dan menggunakannya dalam bentuk

tulisan.

Tokoh Melayu seterusnya yang memperkatakan sistem tulisan Jawi ialah Muhammad

Ibrahim, iaitu anak Abdullah Munshi, yang telah menerbitkan Kitab Pemimpin Johor

pada tahun 1878 M. Buku ini juga merupakan panduan tentang kaedah ejaan

Jawi.Tokoh Melayu yang mula-mula menganalisis sistem ejaan Jawi dengan

bersungguh-sungguh dari segi prinsip dan segala permasalahannya ialah Zainal Abidin

bin Ahmad (Za’ba) dalam tulisannya yang bertajuk ”Jawi Spelling” (JMBRAS, vol. IV,

1928, hlm. 80-104). Beliau telah memperkatakan tulisan Jawi dari segi sebab-sebab

timbulnya ketidakseragaman ejaan, sistem pemvokalan dalam Jawi, sistem ejaan

dalam suku kata terbuka dan tertutup, kepanjangan, tekanan dan intonasi,

perkembangan penggunaan abjad ” , ا, ي ” و penggunaan abjad-abjad ” , ء ” ا dan

penyebutan serta pengejaan bunyi a pada akhir kata. Za’ba seterusnya menerbitkan

buku Daftar Ejaan Melayu Jawi-Rumi pada tahun 1949. Beliau juga telah

membincangkan kaedah ejaan Jawi dan Rumi dalam buku nahunya yang termasyhur,

iaitu Pelita Bahasa Melayu penggal I (1940).Dua orang tokoh Melayu lagi yang pernah

memperkatakan ejaan Jawi ialah Raja Haji Muhammad Tahir bin almarhum Murshid

22

Page 23: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

Riau yang termuat di dalam bukunya Rencana Melayu (1928). Seorang lagi tokoh

Melayu ialah Mejar Datuk Haji Muhammad Said Sulaiman yang telah menulis buku

Buku Katan (1936) dan Panduan Bagi Ejaan PBmPB (1936).

Pada tahun 1954, sebuah jawatankuasa penyiasat tulisan Jawi-Rumi dalam Kongres

Persuratan Melayu se-Malaya Kedua di Seremban, telah membandingkan sistem

tulisan Jawi dan Rumi. Hasil daripada penyiasatan itu maka disimpulkan (dalam

Memorandum Mengenai Tulisan Rumi untuk Bahasa Melayu 1954) 11 kelebihan tulisan

Rumi berbanding dengan 12 kelemahan tulisan Jawi, dan satu kelemahan tulisan Rumi

berbanding dengan satu sahaja kelebihan tulisan Jawi.

Daripada hasil penyiasatan di atas, maka Angkatan Sasterawan 50 telah

mengesyorkan bahawa tulisan Rumi dirasmikan bagi persuratan Melayu dengan tidak

menghapuskan tulisan Jawi sehingga masa akan menentukannya. Pengesyoran ini

telah diterima oleh Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga, di Singapura/Johor

Bahru, 1956, sambil mengambil ketetapan membentuk satu badan untuk mengkaji

bagaimana hendak memelihara tulisan Jawi dan bagaimana hendak menyamakan

ejaan tulisan Jawi di Malaya dan Indonesia.

Dalam tahun 1972, Raja Mukhtaruddin Dain, telah mengesyorkan satu sistem

pemvokalan ejaan Jawi melalui penggunaan tanda-tanda baris sepenuhnya dengan

mengetepikan penggunaan abjad ” , و, ي ” ا untuk menandakan bunyi vokal (Raja

Mukhtaruddin Dain, 1972: 309-312). Beliau mengesyorkan tanda baris di atas

melambangkan vokal a, tanda baris di bawah melambangkan vokal i, tanda baris di

hadapan melambangkan vokal u, dan sebagainya.

Pada tahun 1981 Jawatankuasa Mengkaji Penggunaan Bahasa Malaysia di bawah

naungan Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengesyorkan supaya ejaan Jawi

pada masa itu dikaji semula dan diperkemaskan. Oleh itu, pada tahun 1983, melalui

daya usaha Dewan Bahasa dan Pustaka, Awang Mohamad Amin, telah membuat

penyelidikan tentang tulisan Jawi yang berjudul ”Satu Kajian Terhadap Kaedah Ejaan

Jawi Za’ba”. Tujuannya adalah untuk mencari data tentang ejaan Jawi bahasa Melayu

23

Page 24: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

dengan harapan bahawa data itu akan digunakan sebagai asas untuk

menyempurnakan ejaan tersebut.

Bagaimanapun, hasil kajian tersebut telah dibahaskan oleh Raja Mukhtaruddin bin Raja

Mohd. Dain dalam artikelnya ”Laporan Tentang Satu Kajian Kaedah Ejaan Melayu

Za’ba yang dibuat oleh Tuan Awang Mohd. Amin” dan Haji Hamdan bin Haji Abdul

Rahman dalam artikelnya ”Sistem Ejaan Jawi Bahasa Melayu Bagi Memenuhi

Keperluan Masa Depan” dalam satu bengkel yang diadakan di Dewan Bahasa dan

Pustaka pada bulan Februari 1983. Sebagai kesan daripada perbincangan dalam

bengkel itu, satu jawatankuasa ejaan Jawi Dewan Bahasa dan Pustaka, telah dibentuk

untuk menyemak sistem tulisan yang ada pada masa itu (khususnya sistem tulisan Jawi

Za’ba) dan memperkemaskannya.

Sistem ejaan itu dibengkelkan dalam Konvensyen Kebangsaan Tulisan Jawi di

Terengganu pada bulan April, 1994. Sistem ejaan itu diterima oleh konvensyen, dan

sebagai natijahnya, pada tahun 1986, diterbitkanlah buku Pedoman Ejaan Jawi Yang

Disempurnakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ini mengandungi tiga bab,

iaitu tentang pengenalan abjad dan huruf, bentuk huruf dan cara penulisan dan kaedah

mengeja Jawi. Pada tahun 1988, Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan pula buku

Daftar Ejaan Rumi-Jawi.Di kalangan orang Timur, Kang Keong Seock (1986) dari Korea

telah menyiapkan satu kajian berjudul ”Perkembangan Tulisan Jawi dalam Masyarakat

Melayu” sebagai satu tesis Sarjana Sastera di Universiti Malaya, yang kemudiannya

diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (1990). Dalam kajiannya, Kang

menyentuh tentang sejarah perkembangan tulisan Jawi daripada bentuk Arab kepada

Melayu asli dan menghuraikan perkembangan tulisan Jawi. Kang telah mengesyorkan

satu sistem gaya tulisan Jawi yang baharu. Pengesyorannya yang pertama adalah

untuk melestarikan prinsip penggunaan baris yang ada pada ejaan Arab bagi bunyi-

bunyi vokal pada suku kata tertutup. Pengesyorannya yang kedua pula adalah bunyi

vokal dalam suku kata terbuka mesti dilambangkan oleh abjad vokal yang sebenar.

2)Terjemah petikan Bahasa Inggeris ke Bahasa Malaysia

24

Page 25: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

Topic Haze: A Danger to Health

The haze is a constant phenomenon faced by Malaysia and her neighbouring

countries. The haze is basically pollution of atmosphere, which is clogged with

pollutants and other substances from forest fires.

The haze is a direct effect of forest fire in Kalimantan and other parts of Indonesia

due to slash and burn method of farming. The Indonesian authorities appear to have no

power to control farmers from practising such methods. The haze is further worsened by

open burning practised by most Malaysians. Open-field burning of rice straw by the rice

planters and open burning of dried leaves and garbage done by the public are a few

examples that done by Malaysian. Many are ignorant of the health effects of open

burning.

During the haze, hospitals and clinic often report a dramatic increase in

respiratory problems, lung infections and asthma attack. The Air Pollution Index (API)

usually indicates the hazardous and dangerous levels of pollution during this period.

The haze has long-term side effects. Prolonged inhalation of polluted air will result in

serious lung infection which particularly affects the elderly.

The government must play its role to reduce the haze treat. It has to cooperate

with the Indonesian authorities to stamp out forest fires. The culprits must be brought to

justice, either through healthy fine or prison sentence. Constant vigilance would ensure

the perpetrators do not repeat their offence.

The government should also raise the public awareness of the dangers of forest fire.

Continuous campaign of the cause, solutions and steps-need-to-be-taken to reduce the

haze need to be promoted through all types of social media like television, radio,

newspaper and even via internet. The authorities should also provide assistance to

farmers and introduce more sophisticated forest clearing methods.

In Malaysia, strict laws must be imposed to penalise those who practise open

burning. On-going campaigns on the dangers of open burning should be intensified.

25

Page 26: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

Individuals too have a role to play. They must participate in every campaign and stop

burning. Students can advise their parents not to practice open burning.

Every individual has to remember that we do not own the world, but instead we

lent it from our future generations. We must protect our world so that our grandchildren

woulh have a healthy earth to live.

Ahmad Harun bin Hashim

Seremban, Negeri Sembilan( 375 words)

From: Penilaian Topik Vista SPM/Sasbadi/2009

Petikan Bahasa Melayu

Jerebu adalah satu fenomena yang berterusan yang dihadapi oleh Malaysia dan

negara-negara jiran beliau. Jerebu pada dasarnya pencemaran atmosfera, yang

tersumbat dengan pencemaran dan bahan-bahan lain dari kebakaran hutan.

Jerebu adalah kesan langsung daripada kebakaran hutan di Kalimantan dan

bahagian-bahagian lain di Indonesia akibat slash dan membakar kaedah pertanian.

Pihak berkuasa Indonesia kelihatan tidak mempunyai kuasa untuk mengawal petani

dari mengamalkan kaedah tersebut. Jerebu ini diburukkan lagi oleh pembakaran

terbuka yang diamalkan oleh sebahagian besar rakyat Malaysia.

Semasa jerebu, hospital-hospital dan klinik sering melaporkan peningkatan

dramatik dalam masalah pernafasan, jangkitan paru-paru dan serangan asma. Indeks

Pencemaran Udara (IPU) biasanya menunjukkan tahap berbahaya dan berbahaya

pencemaran dalam tempoh ini. Jerebu mempunyai kesan sampingan jangka panjang.

Inhala berpanjangan.

Kerajaan perlu memainkan peranan untuk mengurangkan merawat jerebu. Ia

mempunyai untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa Indonesia untuk

menghapuskan kebakaran hutan. Penyebab mesti dibawa ke muka pengadilan, sama

ada melalui denda sihat atau hukuman penjara. Waspada selalu akan memastikan

pelaku tidak mengulangi off mereka.

26

Page 27: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

Kerajaan juga perlu meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai bahaya

kebakaran hutan. Kempen berterusan punca, penyelesaian dan langkah-keperluan-to-

be-diambil untuk mengurangkan keperluan jerebu untuk dipromosikan melalui semua

jenis media sosial seperti televisyen, radio, akhbar dan juga melalui internet. Pihak

berkuasa juga perlu menyediakan bantuan kepada petani dan memperkenalkan kaedah

pembersihan hutan yang lebih canggih.

Di Malaysia, undang-undang yang ketat mesti dikenakan untuk menghukum

mereka yang mengamalkan pembakaran terbuka. Yang sedang kempen mengenai

bahaya pembakaran terbuka perlu dipertingkatkan. Individu juga mempunyai peranan

untuk bermain. Mereka mestilah mengambil bahagian dalam setiap kempen dan

berhenti membakar.Pelajar boleh menasihati ibu bapa mereka tidak mengamalkan

pembakaran terbuka.

Setiap individu perlu ingat bahawa kita tidak memiliki dunia, tetapi sebaliknya kita

dipinjamkan daripada generasi akan datang. Kita mesti melindungi dunia kita supaya

cucu kita akan mempunyai bumi yang sihat untuk hidup.

Refleksi

BIBLIOGRAFI

Kamarudin Hj.Husin, Siti Hajar Hj.Abdul Aziz, Arb'ie Sujud (1997) Pengajian

Melayu 1: (Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa). Selangor: L.C.Marketing.

Abdullah Hassan (1987) Isu-isu Perancangan Bahasa: Pengintelektualan

Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

27

Page 28: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

Siti Hajar Hj.Abd.Aziz (1996) Tatabahasa Bahasa Melayu (Perkataan).Kuala

Lumpur:Kumpulan Budiman Sdn.Bhd.

Asmah Haji Omar (1993) Susur Galur Bahasa Melayu.Kuala Lumpur:Dewan

Bahasa dan Pustaka.

Khalid M.Hussain Kamus Dwibahasa Bahasa Inggeris-Bahasa Malaysia. Kuala

Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Prof.Dr.Asmah Haji Omar (1985) Perancangan Bahasa Dengan Rujukan Khusus

Kepada Perancangan Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka.

Abdullah Hassan (1987) Isu-isu Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Malaysia.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

S.Nathesan(1995) Laras Bahasa Ilmiah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka.

Abdullah Hassan.(2006). Morfologi. Kuala Lumpur: PTS Profesional

Publishing Sdn. Bhd.

Arbak Othman .(1984). Permulaan ilmu linguistik. Selangor: Penerbitan

Sarjana Sdn.Bhd.

Asmah Hj Omar.(2008). Nahu Melayu mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka.

Asmah Hj Omar.(2008). Nahu kemas kini. Kuala Lumpur: PTS Profesional

Publishing Sdn Bhd.

28

Page 29: Asgment bmm 3112

BMM3112 2014

Hashim Haji Musa.(1993). Binaan dan fungsi perkataan dalam bahasa

Melayu suatu huraian dari

sudut transformasi generatif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

29