asoka mithran siru.pdf

Download asoka mithran siru.pdf

Post on 07-Aug-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/20/2019 asoka mithran siru.pdf

  1/181

   

  தய தம சகதக

  த பசய: அசகம தர

  New Ta mil Short Stories

  Edited by acO kamittiran

  In tamil script unicode /utf-8 forma t

  Acknowledgements:

  Our Sincere thanks go to the Digital Library of India

  for providing us with scanned images version of the work online.

  Etext preparation and proof-reading:

  This etext was produced through Distributed Proof-reading approach.

  We thank the following persons in the preparation and proof-reading of the etext:

  R. Aravind, Kavinaya, R. Navaneethakrishnan, P. Thulasimani, N Pasupathy,

  V. Ramasami, Vijayalakshmi Periapoilan, Raji Rajan, V.S. Kannan,

  S. Varadarajan & S. Karthikeyan

  Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne,

  Switzerland.

  © Project Madurai, 1998-2012.

  Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation

  of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.

  Details of Project Madurai are available at the website

  http://www.projectmadurai.org/

  You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

 • 8/20/2019 asoka mithran siru.pdf

  2/181

    2

  தய தம சக தக  

  த பசய: அசகம தர

  Source:

  தய தம சகதக தபசய: அசகமதர

  நஷன  ர

  இதய.  .

  1984 (1906)

  © உம அதத ஆசய

  வல: . 8-00

  RECENT TAMIL SHORT STORIES (TAMIL)

  Published by the Director,

  National Book Trust, India,

  A-5, Green Park, New Delhi-110016 and

  printed at Sree Seva Mandir, 32, Bazullah Road, T.Nagar, Madras - 17.

  --------------------

  ர

  ஆயர தளயர அப ப தம சகத இலகயத வளய படக படபளக கட த ஒற அள

  யச இ.

  இத இபதகள தடகதத அ ஆத த வதவட

  எற நலம ஏபட. அத ஆப தககமக வலகய எற உலக

  அரசய நரயகவ மறகமகவ வய எளயர

  நபத உப நலம நகத சகற. பவ

  பற இளஞ சதய உலக மனசச நக உ பணய.

  ஆட கலமக பழக தய கடபகப வத நறறக, ககக, கபக கமயன மபசலன ஆளயன. பல

  ஒக தளபகறன. உலக ஒ தய ஒ வழதட தடகய.

  இலகயவதக தகதசக எற  வ சதரணமக வகலமக

  ஒகளப ஒ. ஆன இலகயத தம அ கல

  ச பதளயபத. ஒ நகச அ நகத உடனய

 • 8/20/2019 asoka mithran siru.pdf

  3/181

    3

  இலகயமகவவதல. அத ஊவ பதறய ஒ றதபச

  இடவள தவபகற. தகவ பமற சதனக ந

  வளசயடத இத கலகடத தம எ றய

  நகசகள பரபர அடவத ப பரபர சகதக

  கவதக (நவக ட) நறயவ தறவகறன. ஆன அத

  நகசய பரபர அப அத படக அகபவகறன. பரபரப ம கயமக களம

  பணமத ஒவ கலதய மகள கலணவ வ

   தபவ எ என உதயக த கதகள சலவற இ

  தப அம கதடக இணக தததகற.

  இத த இனவ தவ வ கதக, கதசயக

  கக  எ உணகற.

   தம சகத றய பனணய ஓரள  பத 1960

  அளவ ட இதய ததரத  இதய எத பரதனமயதரமசஸ இலசயவத தட இ வதத உணரல.

  அநள பரபலமடத எதளக அனவம இதய ததரத

   மகளடய நலவய ஒ றபட இலசய வகத ம

  பரதபபதகவ எதனக. ததரத  நலவய இலசய

  வகத மகதய வக றயசக இ அபய ஏகபவத

   த நத ந ந பப சற சபரதய வக நற

  வதபடன. பழமய அச ப இபக

  பதபத றத மதவக இதக என,

  பவக மக உணவ றபடதக அள ம

  வளதகவல. மககவ பரமணய பரதய ப தம உரநடய ஒ மமலச ஏப, தம சகத றய

  மபத, .ப.ர. பற உவ உளடக இர

  னற பக வ ததக. இவக பணய தட

  சபரதய கணட மபசலன உபதபட வ எற

  இயக, இத ற ப பதய வகத தம வசககளடய

  கணசமன அள அறக பற ஜயகதன.

  ஜயகதன பலவ இள வயத பரபலமடத தம எதளக

  இ பல இகறக. ஆன ஜயகத சறத கதக மமலம கலத தவயன ககள  வதவ எ அறயபகற.

  அத நரத இதயவ நட பரபயத கலசரத அவ

  ஒக வவதல. தம எலக யதத வமன சதய மற

  கக வஜன பதககள இடபற வதத ஜயகதன

  ப கணசமன.

 • 8/20/2019 asoka mithran siru.pdf

  4/181

    4

    நன தம இலகய மகளடய பரவலக க ச