att samverkan för barns bästa främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · att samverkan...

32

Upload: others

Post on 08-Mar-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors
Page 2: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Att samverkan för barns bästaFrämjande och hindrande faktorer

Samverkan som strategiHelsingfors2015-11-24

Berth [email protected]

Page 3: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Frågor att besvara

Hur få till stånd en fungerandesamverkan?

Hur vidmakthålla och utveckla enfungerande samverkan?

Page 4: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Innehåll

Bakgrund, utgångspunkter ochteoretiska aspekter

Några forskningsresultat frånsamverkansprojekt

Svar på frågorna

Page 5: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Bakgrund,utgångspunkter ochteoretiska aspekter

Page 6: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Specialisering

”(T)ydligast märks /emellertid/specialiseringstrenden inom barnavården ochmissbruksområdet, där åtta av tio klienter idag kommer i kontakt med specialiseradeenheter.” (Bergmark et al. 2008:45).

Page 7: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors
Page 8: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Fragmentisering

Samhällets insatser för att bistå personer medpsykiskt funktionshinder med rehabilitering för attde ska kunna återgå i arbete är bristfälliga ochsplittrade. […] Det största problemet isammanhanget är dock att samordningen mellande olika aktörernas insatser är undermålig. Dettariskerar också att underminera den enskildesinflytande på sin egen rehabilitering.•

(Nationell psykiatrisamordning, slutbetänkande 2006)

Page 9: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

• Oklarheter och otydligheter i andramyndigheters/förvaltningars ansvar ochbefogenheter och organisation medförsvårigheter i möjligheten och strävan attsamverka. Extra komplicerat blir detta när enskola samverkar med ett flertalstadsdelsförvaltningar med olika strukturer ochorganisationer.

• (Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst förbarn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa,Utbildningsförvaltningen och Socialtjänst- ocharbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms Stad, 2009)

Page 10: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors
Page 11: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

MotkrafterKunskapsområdet:

Ett biopsykosocialt synsätt (tvärvetenskap)

-Administrativt/organisatoriskt:Interprofessionell och interorganisatorisk

samverkan

Page 12: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Huvudbudskap

Skapa strukturella betingelser församverkan

Skapa förståelse och respekt i mötet

Page 13: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Ideal vs verklighet?Barnets bästa

KonsensusJämlikhet

Delat ansvarTillit

ProfessionalismStabil organisation

UtvecklingÖkad effektivitet

Organisationensintresse

MaktförhållandenPrestigehierarkier

Motverkandebelöningssystem

GruppmotsättningarHög

personalomsättningOmorganisationer

Page 14: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Tre förhållanden av centralbetydelse för samverkansprocessen

• Regelverk- Det regelverk som styr de inblandade aktörerna

• Organisation- Hur arbetet hos respektive aktör är organiserat- Hur samverkan mellan aktörerna är organiserad

• Synsätt- Vilket synsätt på såväl samverkan som objektet för

samverkan som råder inom organisationen/professionen

Page 15: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors
Page 16: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Socio-centrerad kunskapPiaget:

Vår kunskap betingas av vårabehov, begär och intressen

Kunskapen är ändamålsenlig

Page 17: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Ändamålsenligheten

Förvanskning

Tillägg

Utelämning

Page 18: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Regelverk ochadministrativa rutiner

Ansvar och maktLagstiftning (t.ex. sekretess)

Interna regler (avorganisationen/myndigheten

fastställda)

Page 19: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Organisatoriska förhållanden

UppdragResurser

Grad av politisk styrningStruktur

Page 20: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Någraforskningsresultat

frånsamverkansprojekt

Page 21: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Projekt om ”Barn som far illa eller riskeraratt fara illa”

Page 22: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Förändringar i samverkan i projekt om svårtfunktionshindrade barn (organisation)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Baslinje

Mittlinje

Slutlinje

Page 23: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Skolverket (tidigare Myndigheten för skolutveckling)

Page 24: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Projekt om ”Barn som far illa eller riskeraratt fara illa”

Professioners syn på varandra

05

101520253035404550

Positivt Neutralt Negativt

%

Lärare om socSoc om lärare

Page 25: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Pedagogers upplevelse av hinder församverkan (% n=94)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Hinder för samverkan om psykisk ohälsa

Page 26: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Hindrande och främjande förhållande församverkan inom SIP

(Samordnad Individuell Planering)

0

2

4

6

8

10

12

14

Aspekter av processen

Positiva Negativa

Page 27: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors
Page 28: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Frågorna att besvara

Hur få till stånd en fungerandesamverkan?

Hur vidmakthålla och utveckla enfungerande samverkan?

Page 29: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Hur få till stånd en fungerandesamverkan?

Operativt perspektiv

Kunskap om varandra och det mansamverkar om

Tid för samverkanRespektfullt bemötande

Ledningens stöd

Page 30: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Hur få till stånd en fungerandesamverkan?

Ledningsperspektiv

Kunskap om samverkan (samverkanskompetens)Samverkan mellan ”ledningarna”

Engagemang och delaktighetKlarlägg regelverk, organisation och synsätt och

undanröja hinderTillse att resurser för samverkan finnsInvolvera samtliga berörda parter

Skapa mötesplatser

Page 31: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Hur vidmakthålla och utveckla enfungerande samverkan?

Dokumentera processenFokusera på områden som inte

faller väl utUnderstödja områden som utvecklas

positivtKonstant förankring på politisk nivå

Page 32: Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer · 2015-12-01 · Att samverkan för barns bästa Främjande och hindrande faktorer Samverkan som strategi Helsingfors

Tack föruppmärksamheten