avasiloaie rodica

of 17 /17
Autonomia Autonomia universitară universitară și și libertatea academică: libertatea academică: evoluția Bibliotecii evoluția Bibliotecii Rodica Avasiloaie, Rodica Avasiloaie, directorul Bibliotecii Academiei de Muzic directorul Bibliotecii Academiei de Muzic â â , , Teatru Teatru și și Arte Plastice Arte Plastice

Upload: dib-ulim

Post on 23-Jun-2015

131 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Avasiloaie rodica

Autonomia Autonomia universitară și universitară și libertatea academică:libertatea academică:

evoluția Biblioteciievoluția Bibliotecii

Rodica Avasiloaie,Rodica Avasiloaie,directorul Bibliotecii Academiei de Muzicdirectorul Bibliotecii Academiei de Muzicââ, Teatru , Teatru și și

Arte PlasticeArte Plastice

Page 2: Avasiloaie rodica

AutonomieAutonomie

dreptul de a guverna prin legi propriidreptul de a guverna prin legi proprii(Dic(Dicționarul Petit ționarul Petit Robert)Robert)

Page 3: Avasiloaie rodica

Kant a arătat că „autonomie” este compusul lui Kant a arătat că „autonomie” este compusul lui „auto” și „nomos” – ceea ce înseamnă „să îți dai legi „auto” și „nomos” – ceea ce înseamnă „să îți dai legi proprii”. Această înțelegere a autonomiei se găsește proprii”. Această înțelegere a autonomiei se găsește în actele și normativele, inclusiv tratate şi pacte în actele și normativele, inclusiv tratate şi pacte internaţionale la care Republica Moldova este parte internaţionale la care Republica Moldova este parte cum ar fi: „The Lima Declaration on Academic cum ar fi: „The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education” (1988), „The Magna Charta of European Education” (1988), „The Magna Charta of European Universities” (Bologna, 1988), Declaraţia de la Universities” (Bologna, 1988), Declaraţia de la Bologna (1999), Declarația de la Lisabona (2007)etc.Bologna (1999), Declarația de la Lisabona (2007)etc.

Page 4: Avasiloaie rodica

Republica MoldovaRepublica Moldova

AAutonomia universitară (AU) a fost consfinţită prin Legea utonomia universitară (AU) a fost consfinţită prin Legea Învăţământului (1995), alte acte subordonate legii şiÎnvăţământului (1995), alte acte subordonate legii şi

proiectul Codului Educaţiei.proiectul Codului Educaţiei.

Autonomia universitară este stipulată înAutonomia universitară este stipulată în Constituția Constituția Republicii Moldova, Art. 35 Dreptul la învățătură p. (6) Republicii Moldova, Art. 35 Dreptul la învățătură p. (6)

Instituțiile de învățământ superiorInstituțiile de învățământ superior beneficiază de dreptul la beneficiază de dreptul la autonomie.autonomie.

Strategia Unificată de Dezvoltare a Învăţământului pentru Strategia Unificată de Dezvoltare a Învăţământului pentru perioada 2010-2015perioada 2010-2015

  

Page 5: Avasiloaie rodica

Hotărîrea GuvernuluiHotărîrea Guvernului nr. 983 nr. 983 din 22 decembrie din 22 decembrie 20122012 cu privire la modul de funcționare a instituțiilor de cu privire la modul de funcționare a instituțiilor de învățămînt superior de stat în condiții de autonomie financiară. învățămînt superior de stat în condiții de autonomie financiară. În baza acestei hotărîri (p.2) se stabileşte perioada de tranziţie În baza acestei hotărîri (p.2) se stabileşte perioada de tranziţie de doi ani financiari (2013, 2014). Ministerele de resort în de doi ani financiari (2013, 2014). Ministerele de resort în perioada de tranziţie vor distribui alocaţiile instituţiilor de perioada de tranziţie vor distribui alocaţiile instituţiilor de învăţămînt superior din subordine în baza procedurii privind învăţămînt superior din subordine în baza procedurii privind realizarea achiziţiilor publice dintr-o singură sursă.realizarea achiziţiilor publice dintr-o singură sursă.

Conform p. 3, ME, în comun cu ministerele de resort, va Conform p. 3, ME, în comun cu ministerele de resort, va elabora şi va înainta Guvernului spre aprobare metodologia de elabora şi va înainta Guvernului spre aprobare metodologia de calculare a taxei de studii.calculare a taxei de studii.

  

Page 6: Avasiloaie rodica

Anexa nr.1 Anexa nr.1 REGULAMENTREGULAMENTcu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt superior de stat în condiţii de autonomie financiarăsuperior de stat în condiţii de autonomie financiară

I.2. Instituţia de învăţămînt superior de stat este o unitate cu autonomie I.2. Instituţia de învăţămînt superior de stat este o unitate cu autonomie financiară nonprofit, care activează în condiţii de autogestiune, în baza financiară nonprofit, care activează în condiţii de autogestiune, în baza alin. (10) art. 61 din Legea învăţămîntului.alin. (10) art. 61 din Legea învăţămîntului.

5. Alocaţiile transferate de la bugetul de stat pentru programele de studii 5. Alocaţiile transferate de la bugetul de stat pentru programele de studii oferite conform Planului (Comenzii de Stat) reprezintă una din sursele de oferite conform Planului (Comenzii de Stat) reprezintă una din sursele de venituri ale Instituţiei. venituri ale Instituţiei. Instituţia este în drept să obţină venituri din alte Instituţia este în drept să obţină venituri din alte surse neinterzise de lege.surse neinterzise de lege.

6. Autonomia financiară ca parte componentă a autonomiei universitare, 6. Autonomia financiară ca parte componentă a autonomiei universitare, inclusiv ce constă în dreptul Instituţiei de a-şi organiza activitatea inclusiv ce constă în dreptul Instituţiei de a-şi organiza activitatea independent şi a se autogestiona financiar, de a-şi exercita activitatea fără independent şi a se autogestiona financiar, de a-şi exercita activitatea fără nici un fel de ingerinţe ideologice, politice sau religioase.nici un fel de ingerinţe ideologice, politice sau religioase.

2. e) să respecte libertatea academică a personalului didactic, didactic auxiliar 2. e) să respecte libertatea academică a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare, precum şi drepturile şi libertăţile studenţilor...şi de cercetare, precum şi drepturile şi libertăţile studenţilor...

II.10. Autonomia financiară se realizează prin:gestionarea  mijloacelor II.10. Autonomia financiară se realizează prin:gestionarea  mijloacelor financiare, inclusiv a celor alocate din bugetul de stat, prin conturi bancare;financiare, inclusiv a celor alocate din bugetul de stat, prin conturi bancare;

Page 7: Avasiloaie rodica

d) stabilirea cuantumului taxelor de studii, de cazare în cămine, conform d) stabilirea cuantumului taxelor de studii, de cazare în cămine, conform metodologiei aprobate de Guvern, precum şi pentru serviciile acordate şi metodologiei aprobate de Guvern, precum şi pentru serviciile acordate şi lucrările executate contra plată coordonate cu fondatorul;lucrările executate contra plată coordonate cu fondatorul;

VI.20. Mijloacele financiare din contul bugetului de stat ...se alocă pentru anul VI.20. Mijloacele financiare din contul bugetului de stat ...se alocă pentru anul financiar cu repartizarea pe lunile anului. financiar cu repartizarea pe lunile anului. Mijloacele respective se transferă lunar Mijloacele respective se transferă lunar la contul bancar al Instituţiei de către fondator.la contul bancar al Instituţiei de către fondator.

  

VI. 22. Costul per student, stabilit de către fondator la repartizarea mijloacelor pe VI. 22. Costul per student, stabilit de către fondator la repartizarea mijloacelor pe Instituţii, include următoarele categorii de consumuri: Instituţii, include următoarele categorii de consumuri:     b) de achiziţionare a mărfurilor, serviciilor şi lucrărilor necesare pentru     b) de achiziţionare a mărfurilor, serviciilor şi lucrărilor necesare pentru asigurarea desfăşurării procesului educaţional/ de cercetare ştiinţifică;asigurarea desfăşurării procesului educaţional/ de cercetare ştiinţifică;    c) procurări de mijloace fixe.    c) procurări de mijloace fixe.

24. Pentru activităţile de cercetare ştiinţifică cu finanţare de la bugetul de stat, 24. Pentru activităţile de cercetare ştiinţifică cu finanţare de la bugetul de stat, mijloacele se alocă în baza programelor şi proiectelor cîştigate prin concurs în mijloacele se alocă în baza programelor şi proiectelor cîştigate prin concurs în modul stabilit.modul stabilit.    25. În scopul stimulării /dezvoltării învăţămîntului superior, fondatorul creează     25. În scopul stimulării /dezvoltării învăţămîntului superior, fondatorul creează o rezervă pînă la 2% din volumul alocaţiilor pentru programele de studii oferite o rezervă pînă la 2% din volumul alocaţiilor pentru programele de studii oferite conform Planului (Comenzii de Stat) şi o distribuie în bază de concurs, conform conform Planului (Comenzii de Stat) şi o distribuie în bază de concurs, conform necesităţilor statului de formare de cadre în economia naţională, conform unui necesităţilor statului de formare de cadre în economia naţională, conform unui Regulament aprobat de fondator.  Regulament aprobat de fondator. 

  

Page 8: Avasiloaie rodica

Anexa nr.2Anexa nr.2 LISTALISTA

instituţiilor de învăţămînt superior de stat care vor activa,instituţiilor de învăţămînt superior de stat care vor activa,

în condiţii de autonomie financiară în condiţii de autonomie financiară

1.1.Universitatea de Stat din MoldovaUniversitatea de Stat din Moldova

2.Universitatea Tehnică a Moldovei2.Universitatea Tehnică a Moldovei

3.3.Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din ChişinăuUniversitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chişinău

4.4.Universitatea Agrară de Stat din MoldovaUniversitatea Agrară de Stat din Moldova

5.5.Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu” Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”

6.6.Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi SportUniversitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

7.7.Universitatea de Stat din TiraspolUniversitatea de Stat din Tiraspol

88..Universitatea de Stat ,,A.Russo” din BălţiUniversitatea de Stat ,,A.Russo” din Bălţi

99.Universitatea de Stat ,,B.P.Hasdeu” din Cahul.Universitatea de Stat ,,B.P.Hasdeu” din Cahul

10.10.Universitatea de Stat din ComratUniversitatea de Stat din Comrat

11.11.Universitatea de Stat din TaracliaUniversitatea de Stat din Taraclia

12.12.Academia de Studii Economice din MoldovaAcademia de Studii Economice din Moldova

13.13. Academia de Muzică, Teatru şi Arte PlasticeAcademia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

14.14. Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova

1515..Universitatea Academiei de Ştiinţe a MoldoveiUniversitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

1616. . Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii MoldovaAcademia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova   

Page 9: Avasiloaie rodica

Ce ne oferă autonomia?Ce ne oferă autonomia?

Libertatea de a-Libertatea de a-șiși stabili stabili sstructuratructura Libertatatea de a selecta cadreLibertatatea de a selecta cadre Libertatea e a dezvolta programe de studiiLibertatea e a dezvolta programe de studii Libertatea de a stabili taxeLibertatea de a stabili taxe Libertatea de creațieLibertatea de creație Libertatea de asigurare a veniturilorLibertatea de asigurare a veniturilor

Page 10: Avasiloaie rodica

Autonomia universitară este caracterizată prin prisma a patru piloni: Autonomia universitară este caracterizată prin prisma a patru piloni: Autonomia organizațională:Autonomia organizațională: llibertatea universitibertatea universităţăţii de a-ii de a-şşi stabili structura, forma de i stabili structura, forma de

conducere conducere şşi relai relaţţiile de subordonare iile de subordonare şşi responsabilitate. i responsabilitate. Autonomia resurselor umane:Autonomia resurselor umane: l libertatea universităţii de a recruta şi selecta resurse ibertatea universităţii de a recruta şi selecta resurse

umane calificate, responsabilitatea umane calificate, responsabilitatea îîncheierii contractelor de muncă, stabilirea nivelului ncheierii contractelor de muncă, stabilirea nivelului salariilor, sporului la salariu în funcţie de valoarea potenţialului uman. salariilor, sporului la salariu în funcţie de valoarea potenţialului uman.

Autonomia academică:Autonomia academică: libertatea şi responsabilitatea universităţii de a dezvolta libertatea şi responsabilitatea universităţii de a dezvolta programe proprii de studii, definirea structurii şi conţinutului curriculumului universitar, programe proprii de studii, definirea structurii şi conţinutului curriculumului universitar, responsabilitatea asigurării calităţii acestor programe, a cercetarilor universitare, responsabilitatea asigurării calităţii acestor programe, a cercetarilor universitare, determinarea procedurilor de selecţie a viitorilor studenţi. determinarea procedurilor de selecţie a viitorilor studenţi.

Autonomia financiarăAutonomia financiară:: libertatea universităţii de asigurare a veniturilor şi de alocare a libertatea universităţii de asigurare a veniturilor şi de alocare a resurselor financiare, stabilirea taxelor de studii, taxelor de cazare in cămine, taxelor la resurselor financiare, stabilirea taxelor de studii, taxelor de cazare in cămine, taxelor la prestări servicii, de finanţare şi cofinanţare a cercetărilor universitare, de utilizare şi prestări servicii, de finanţare şi cofinanţare a cercetărilor universitare, de utilizare şi depozitare a resurselor financiare, utilizând proceduri proprii pentru gestiunea eficientă a depozitare a resurselor financiare, utilizând proceduri proprii pentru gestiunea eficientă a lor.lor.

Libertatea academicăLibertatea academică reprezintă dreptul de g reprezintă dreptul de gâândire şi exprimare neîngrădită, în ndire şi exprimare neîngrădită, în virtutea căruia membrii comunităţii universitare dobvirtutea căruia membrii comunităţii universitare dobâândesc, dezvoltă şi transmit ndesc, dezvoltă şi transmit cunoştinţe prin intermediul predării, dezbaterii, cercetării, lecturii şi scrisului.cunoştinţe prin intermediul predării, dezbaterii, cercetării, lecturii şi scrisului.

Page 11: Avasiloaie rodica

Principiile autonomiei universitare au similitudini cu principiile economiei de piaţă, în Principiile autonomiei universitare au similitudini cu principiile economiei de piaţă, în cadrul căreia se produce concurenţa în bază de calitate şi eficienţă.cadrul căreia se produce concurenţa în bază de calitate şi eficienţă.

Dinamica alocărilor din bugetul de stat destinat educaţiei pentru învăţământul superior a Dinamica alocărilor din bugetul de stat destinat educaţiei pentru învăţământul superior a crescut în fiecare an, însă ponderea alocată acestui tip de învăţământ a înregistrat o crescut în fiecare an, însă ponderea alocată acestui tip de învăţământ a înregistrat o descreştere constantădescreştere constantă. .

  

FinanțareaFinanțarea universităților a trecutuniversităților a trecut sub aspect tehnic de la sistemul trezorial la cel bancar. sub aspect tehnic de la sistemul trezorial la cel bancar.

  

Potrivit Legii Bugetului, învăţământul superior a primit în 2013 aproape 60Potrivit Legii Bugetului, învăţământul superior a primit în 2013 aproape 60 de milioane de de milioane de lei.lei.

A U presupune și schimbare, adaptare, cooperare. „Îmbunătăţirea Autonomiei Universitare A U presupune și schimbare, adaptare, cooperare. „Îmbunătăţirea Autonomiei Universitare în Moldova” este titlul Proiectului TEMPUS, la care participă mai multe instituții, inclusiv în Moldova” este titlul Proiectului TEMPUS, la care participă mai multe instituții, inclusiv 8 universități, instituții care au creat consorțiu și beneficiază de suport din partea 8 universități, instituții care au creat consorțiu și beneficiază de suport din partea universităților UE.universităților UE.

Conform Declaraţiei Asociaţiei Universităţilor Europene, de la Lisabona (2007), Guvernele Conform Declaraţiei Asociaţiei Universităţilor Europene, de la Lisabona (2007), Guvernele sunt rugate să promoveze principiul autonomiei instituţionale cu scopul de a găzdui sunt rugate să promoveze principiul autonomiei instituţionale cu scopul de a găzdui diverse misiuni instituţionale. Îmbunătăţirile cadrului normativ şi reglementările interne diverse misiuni instituţionale. Îmbunătăţirile cadrului normativ şi reglementările interne vor fi structurate în 4 capitole: organizaţional, resurse umane, academic şi financiar.vor fi structurate în 4 capitole: organizaţional, resurse umane, academic şi financiar.

  

Page 12: Avasiloaie rodica

Din experiența altor țări:Din experiența altor țări:

ÎÎn domeniul autonomiei universitare, principalele exemple vin din Statele n domeniul autonomiei universitare, principalele exemple vin din Statele Unite, unde cele mai mari universități, de la Harvard, la Columbia Unite, unde cele mai mari universități, de la Harvard, la Columbia șși i Stanford sunt private si s-au autoguvernat întotdeauna financiar.Stanford sunt private si s-au autoguvernat întotdeauna financiar.

  

Pe vechiul continent, însă, universitPe vechiul continent, însă, universitățățile mari și de prestigiu sunt finanțate ile mari și de prestigiu sunt finanțate peste tot de către stat, majoritar sau în totalitate. Așa e cazul chiar și cu peste tot de către stat, majoritar sau în totalitate. Așa e cazul chiar și cu cele mai mari universități britanice, Oxford cele mai mari universități britanice, Oxford șși Cambridge. În Franța, între i Cambridge. În Franța, între 2009 - 2012 toate universitățile sunt trecute la autofinanțare. 2009 - 2012 toate universitățile sunt trecute la autofinanțare.

Bibliotecarii remarcă o nouă perioadă, un nou sistem de gestionare bugetară Bibliotecarii remarcă o nouă perioadă, un nou sistem de gestionare bugetară etc. În urma unui studiu (2005), s-a constatat că Franța este țara în care s-etc. În urma unui studiu (2005), s-a constatat că Franța este țara în care s-a produs o ameliorare în ceea ce privește AU (în comparație cu alte 7 țări a produs o ameliorare în ceea ce privește AU (în comparație cu alte 7 țări europene).europene).

Page 13: Avasiloaie rodica

CB

Metodologia finanțăriiMetodologia finanțării

Fondator-Buget de stat - TrezorerieFondator-Buget de stat - Trezorerie

Biblioteca

Banca - UniversitateaSurse proprii

Granturi

Page 14: Avasiloaie rodica

Interdependența dintre biblioteca universitară și instituția de învățământ superior Interdependența dintre biblioteca universitară și instituția de învățământ superior care o tutelează se manifestă, în mod ideal, printr-un efort continuu de adaptare care o tutelează se manifestă, în mod ideal, printr-un efort continuu de adaptare a bibliotecii la nevoile de acces la informații și documente generate de procesul a bibliotecii la nevoile de acces la informații și documente generate de procesul de predare, învățare și cercetare, pe de o parte, și pe de altă parte prin sprijinul de predare, învățare și cercetare, pe de o parte, și pe de altă parte prin sprijinul acordat de către universitate pentru creșterea calității colecțiilor șiacordat de către universitate pentru creșterea calității colecțiilor și serviciilor serviciilor propriei biblioteci. Biblioteca este vectorul accesului la informaţia stiinţifică în propriei biblioteci. Biblioteca este vectorul accesului la informaţia stiinţifică în cadrul universităţii si, în acest fel, are o contribuție importantă la creșterea cadrul universităţii si, în acest fel, are o contribuție importantă la creșterea nivelului de competitivitate pe plan intern si internaţional a acesteia.nivelului de competitivitate pe plan intern si internaţional a acesteia.

    Resursele bibliotecii sunt constituite din alocaţii de la bugetul universităţii , Resursele bibliotecii sunt constituite din alocaţii de la bugetul universităţii , aprobate de Senatul universităţii, venituri proprii, provenite din servicii, tarife şi aprobate de Senatul universităţii, venituri proprii, provenite din servicii, tarife şi penalităţi, conform legislaţiei în vigoare.penalităţi, conform legislaţiei în vigoare.

În mod evident, evoluţia bibliotecii universitare contemporane nu poate fi pusă În mod evident, evoluţia bibliotecii universitare contemporane nu poate fi pusă exclusiv în relaţie cu direcţiile de dezvoltare a învăţământului superior. Ea se exclusiv în relaţie cu direcţiile de dezvoltare a învăţământului superior. Ea se situează la răscrucea unor transformări majore produse la nivelul a trei actori situează la răscrucea unor transformări majore produse la nivelul a trei actori principali care îi principali care îi influențează activitatea: procesul de învățământ, spectrul influențează activitatea: procesul de învățământ, spectrul infodocumentar și utilizatorii de informații.infodocumentar și utilizatorii de informații.

  

Page 15: Avasiloaie rodica

Biblioteca universitară a devenit o structură de tip hibrid, care integrează toate tipurile de Biblioteca universitară a devenit o structură de tip hibrid, care integrează toate tipurile de documente pe toate tipurile de suporturi și furnizează servicii atât local, cât și la documente pe toate tipurile de suporturi și furnizează servicii atât local, cât și la distanță, distanță, folosind mijloace tradiționale, dar și electronice.folosind mijloace tradiționale, dar și electronice.

Marca definitorie a strategiilor, politicilor si serviciilor bibliotecii universitare a secolului al Marca definitorie a strategiilor, politicilor si serviciilor bibliotecii universitare a secolului al XXI-lea trebuie să fie XXI-lea trebuie să fie schimbareaschimbarea, asumată ca proces continuu., asumată ca proces continuu.Alături de Alături de schimbarea continuăschimbarea continuă, , integrareaintegrarea este un alt cuvânt-cheie care trebuie este un alt cuvânt-cheie care trebuie folosit folosit pentru a descrie serviciile furnizate de biblioteca universitară contemporană.pentru a descrie serviciile furnizate de biblioteca universitară contemporană.

Statutul actual și perspectivele de dezvoltare ale bibliotecilor trebuie analizate prin Statutul actual și perspectivele de dezvoltare ale bibliotecilor trebuie analizate prin cercetări cât mai aplicate, care trebuie să își propună, pe lângă identificarea crizelor, să cercetări cât mai aplicate, care trebuie să își propună, pe lângă identificarea crizelor, să caute soluţii.caute soluţii.

Unele soluții pentru bibliotecile noastre ar fi: elaborarea actelor normative (Regulamentul-Unele soluții pentru bibliotecile noastre ar fi: elaborarea actelor normative (Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a BU, introducerea articolului despre BU în Carta cadru de organizare și funcționare a BU, introducerea articolului despre BU în Carta Instituției, elaborarea unei metodologiei de evaluare a personalului de bibliotecă, Instituției, elaborarea unei metodologiei de evaluare a personalului de bibliotecă, elaborarea Curricumului Cultura Informației pentru BU, elaborarea unor proiecte în elaborarea Curricumului Cultura Informației pentru BU, elaborarea unor proiecte în comun de modernizare a bibliotecilor, parteneriate cu alte instituții, revizuirea contractelor comun de modernizare a bibliotecilor, parteneriate cu alte instituții, revizuirea contractelor cu sindicatele, căutarea surselor financiare din proiecte europene etc.cu sindicatele, căutarea surselor financiare din proiecte europene etc.  

  

.

Page 16: Avasiloaie rodica

Desigur că Desigur că autonomia universitarăautonomia universitară nu este ceva simplu, folosirea ei nu este ceva simplu, folosirea ei presupunpresupunâând nd

viziune, viziune,

competență managerială, competență managerială,

spirit antreprenorial, spirit antreprenorial,

capacitate de a avea consens,capacitate de a avea consens,

preocupare de integrare a diversității etc,preocupare de integrare a diversității etc,

dar rămâne o valoare indispensabilă a lumii civilizate.dar rămâne o valoare indispensabilă a lumii civilizate.

  

Page 17: Avasiloaie rodica

Libertate academicLibertate academicăăși universitară, și universitară,

dragi colegi!dragi colegi!