”vettä&vaan”&...

Click here to load reader

Post on 07-Oct-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 •                      

  ”Vettä  vaan”   Vedenkulutus  kestävässä  kehityksessä  kotitalouden  

  toiminnan  näkökulmista                        

   

                 

  Helsingin  yliopisto   Käyttäytymistieteellinen  tiedekunta   Opettajankoulutuslaitos   Kotitalousopettajan  koulutus   Ainedidaktinen  proseminaari     Kasvatustiede   Toukokuu  2016   Silja  Hakala,  Liisa  Lavonen  &     Anna  Paatero     Ohjaaja:  Päivi  Palojoki  &  Anne   Malin  

 •  

  Tiedekunta  -­  Fakultet  -­  Faculty   Käyttäytymistieteellinen  

  Laitos  -­  Institution  -­  Department   Opettajankoulutuslaitos  

  Tekijä  -­  Författare  -­  Author   Silja  Hakala,  Liisa  Lavonen  &  Anna  Paatero   Työn  nimi  -­  Arbetets  titel   ”  Vettä  vaan”  Vedenkulutus  kestävässä  kehityksessä  kotitalouden  toiminnan  näkökulmista     Title   "Just water" - The sustain developement and water consumption in home economics edu- cation   Oppiaine  -­  Läroämne  -­  Subject   Kasvatustiede   Työn  laji/  Ohjaaja  -­  Arbetets  art/Handledare  -­   Level/Instructor   Ainedidaktinen proseminaari / Päivi Palojo- ki, Anne Malin  

  Aika  -­  Datum  -­  Month  and   year   Toukokuu  2016  

  Sivumäärä  -­  Sidoantal  -­  Number  of   pages   30  s  +  7  s  (liitteet)  +  2  s.   Summary  

  Tiivistelmä  -­  Referat  -­  Abstract   Opeta  toisin  –opetuskokeilussa  tavoitteena  oli  kehittää  peruskoulun  seitsemännelle  luokalle   opetuskokonaisuus,   jossa   tarkastellaan  oman   toiminnan  vaikutusta  kestävään  kehitykseen   ja   vedenkulutukseen   omassa   arjessa.     Opetuskokeilussa   pyrittiin   kognitiivisesti   haastaviin   tehtäväkokonaisuuksiin   sekä   ilmiölähtöisyyteen   yhdistelemällä   kestävän   kehityksen   ekolo-­ gian  osa-­alueen  ympärille  paljon  mielenkiintoisia  ja  erityyppisiä  tehtäväympäristöjä.  Opetuk-­ sessa  hyödynnettiin  digitalisaatiota  käyttämällä  tablet-­laitteita  oppimisalustana  sekä  tiedon-­ hankinnan  keinona.       Opetus  suunniteltiin  ja  toteutettiin  eräälle  yläkoululle  Helsingissä.  Opetuskokonaisuus  järjes-­ tettiin  neljälle  seitsemännen   luokan   ryhmälle  3  x  45  min  pituisina  oppitunteina.  Kokeilussa   tutkivalla   oppimisella   sekä  avoimilla   oppimisympäristöillä   nähtiin   olevan   tuntien   rakennetta   ohjaava  perusta.  Opetuksen  aloittavalla  motivointitehtävällä  oli  merkitys  oppilaiden  kiinnos-­ tuksen  sekä  sisäisen  motivaation  heräämiseen.  Motivointitehtävän  globaali   näkökulma  ve-­ denkulutukseen   ja   vesivarantojen   jakautumisesta   maailmassa   herätti   kiinnostuksen   oppi-­ laissa  kysymään   lisää  vedestä   ja  siihen   liittyvistä   ilmiöistä.  Opetus   toteutettiin  kotitalouden   luokkahuoneessa  tehtäväympäristönä,  jossa  oppilaat  kiersivät  neljän  hengen  ryhmissä.  Jo-­ kaisessa  työpisteessä  vedenkuluttamista  käsiteltiin  eri  näkökulmasta.       Opetuksen  onnistuminen   tässä  koulussa  oli  mahdollista,   sillä  koulun   toimintakulttuuri   sekä   ohjaajien  kannustus  kokeilla  uutta  edesauttoivat  opetuskokeilun  suunnittelua  ja  tavoitteiden   toteutumista.  Opetuskokonaisuudella  voidaan  nähdä  olevan   jatkokehittelyn  kannalta  paljon   mahdollisuuksia.   Esimerkiksi   yhtenäisen   peruskoulun   toteuttamana   projektina   vesi,   antaa   aiheena  mahdollisuuden  laajentaa  ilmiölähtöistä  oppimista  vieläkin  pidemmälle.  Digitalisaa-­ tion  käyttöönoton  mahdollinen  kehittäminen  liittyy  sovellusten  käyttämiseen  sekä  siihen,  että   oppilaat  tuottaisivat  myös  itse  materiaalia  näiden  sovellusten  avulla.     Avainsanat  -­  Nyckelord   Kestävä  kehitys,  vastuullisuuskasvatus,  vedenkulutus,  ilmiölähtöinen  oppiminen,  laaja-­alainen   osaaminen  

  Keywords   sustainable development, water consumption, a phenomenon based learning  Säilytyspaikka  -­  Förvaringsställe  -­  Where  deposited   Helsingin  yliopiston  kirjasto,  keskustakampuksen  kirjasto,  käyttäytymistieteet  /  Minerva    

 •   3  

  SISÄLLYSLUETTELO  

  1   JOHDANTO  .................................................................................................  4  

  2   KESTÄVÄ  KEHITYS  ....................................................................................  5   2.1   Ekologinen  kestävyys;;  Vesi  luonnonvarana  ..........................................  5   2.2   Kestävä  kehitys  Perusopetuksen  opetussuunnitelmassa  2014  ............  5   2.3   Vastuullisuuskasvatus  ...........................................................................  6  

  3   OPETUSKOKEILU  .......................................................................................  8   3.1   Tutkiva  oppiminen  .................................................................................  8   3.2   Avoimet  ja  ongelmalähtöiset  oppimisympäristöt  ...................................  9   3.3   Laaja-­alainen  osaaminen  ja  oppiainerajat  ylittävä  opetus  ..................  10  

  4   OPETUSKOKEILUN  TOTEUTUS  ..............................................................  12   4.1   Oppimateriaalit  ja  opetusteknologia  ....................................................  12   4.2   Motivointi  .............................................................................................  12   4.3   Tunnin  kulku:  työpistetyöskentely  .......................................................  14  

  5   ARVIOINTI  .................................................................................................  21   5.1   Oppilaiden  arviointi  .............................................................................  21   5.2   Opetuskokeilun  arviointi  ......................................................................  22  

  6   POHDINTA  .................................................................................................  24  

  7   SUMMARY  .................................................................................................  26  

  LÄHTEET  ..........................................................................................................  29  

  LIITTEET  ...........................................................................................................  31                              

 •   4  

  1   JOHDANTO    

  Ainedidaktisen  kehittämisprojektin  pääteemana  on  vesi  ja  vedenkulutuksen  tarkaste-­

  lu  kestävän  kehityksen   ja  kotitalouden  eri  ulottuvuuksien  kautta.  Tavoitteena  on  sy-­

  vempi  ymmärrys  vedenkulutuksesta  oppilaan  omassa  arjessa  ja  eri  toimintaympäris-­

  töissä.     Ainedidaktisen   kehittämisprojektin   oppimiskokeilussa   herätellään   oppilaita  

  kohti  ekologisempaa  ajattelua  konkreettisten  tehtävien  avulla.  Tähän  pohjautuu  vah-­

  vasti   tutkivan   oppimisen   teoria   ja   avoimet   oppimisympäristöt.   Nopeasti   muuttuva  

  ympäristö  antaa  aihetta  kehittää  opetusta  ja  kotitalouden  opetusta  vastaamaan  muu-­

  toskeskeiseen   toimimiseen,   tiedonhankintaan,   digitalisaatioon   ja   aktiiviseksi   kansa-­

  laiseksi  kasvamiseen.  Näiden  suurien  tavoitteiden  käyttöönottoa  on  otollista  harjoitel-­

  la  kotitalouden   tunnilla   ilmiöpohjaisen  vedenkulutuksen   teeman  ympärillä,   jolloin  eri   tiedon-­  ja  taidon  alat  ylittyvät  ja  syntyy  yhdistävää  osaamista.  (POPS,  2014,  s.  20.)  

  Tämän  ainedidaktisen  kehittämisprojektin   tavoitteena  on  kehittää  ekologisen  kestä-­

  vän  kehityksen  vedenkulutukseen  liittyvien  ilmiöiden  oppimista  ryhmissä  sekä  antaa  

  laaja   tulevaisuuden   taitoja  painottava  oppimiskokemus  peruskoulun   seitsemäsluok-­

  kalaisille.   Opetuksen   tavoitteeksi   asetetaan   oppilaiden   ajattelutaitojen   kehittyminen  

  sekä  pohdinta  omasta  vedenkulutuksesta.  Kehittämisprojektin  tavoitteeksi  asetetaan  

  myös  abstraktien  käsitteiden  parempi  hahmottaminen  näitä  laajoja  käsitteitä;;  piilove-­

  si,   vesijalanjälki   ja   pohjavesi   pyritään   havainnollistamaan   opetuksessa   oppilaiden  

  oman  toiminnan  ja  konkreettisten  esimerkkien  avulla.  Oppilaiden  oma  aktiivinen  toi-­

  mijuus  ja  osallisuus  ovat  keskeisessä  asemassa  opetuskokeilussa,  näitä  pyritään  tu-­

  kemaan  avoimilla  ongelmalähtöisillä   tehtäväympäristöillä,   joita  oppilaat   tutkivat  koti-­

  talouden  oppitunnin  aikana  pienryhmissä.    

  Kaikkien   oppimistehtävien   rakentumista   ohjaa   ajatus   oppiaineiden   välisestä   yhteis-­

  työstä  ja  monialaisista  oppimiskokonaisuuksista.