bac 2017 limba si literatura romana profilul real 2017 limba si literatura... · / 30 de variante...

5
Dan Gulea Corina 0prescu Bacalaureat 2017 Limba si literatura rom6n5 , FTLTERA TEoRETtcA, PR0FIL REAL FTLTEBA TEHN0L0CtCA; HLIERA VOCAT|0Unfi - T0ATE PB0FILURILE, CU EXCEPTIA PROFILULUI PEDAG0GIC / Breviar conceptual / 76 de variante de subiecte pentru proba scrisd / 30 de variante de subiecte pentru proba oralE / lndice tematic pentru subiectele scrise i

Upload: dangthu

Post on 16-Feb-2018

262 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bac 2017 Limba si literatura romana Profilul real 2017 Limba si literatura... · / 30 de variante de subiecte pentru proba oralE lndice tematic pentru subiectele scrise i. ... Bac

Dan Gulea Corina 0prescu

Bacalaureat 2017

Limba si literatura rom6n5,

FTLTERA TEoRETtcA, PR0FIL REAL

FTLTEBA TEHN0L0CtCA; HLIERA VOCAT|0Unfi -T0ATE PB0FILURILE, CU EXCEPTIA PROFILULUI PEDAG0GIC

/ Breviar conceptual/ 76 de variante de subiecte pentru proba scrisd

/ 30 de variante de subiecte pentru proba oralE

/ lndice tematic pentru subiectele scrise

i

Page 2: Bac 2017 Limba si literatura romana Profilul real 2017 Limba si literatura... · / 30 de variante de subiecte pentru proba oralE lndice tematic pentru subiectele scrise i. ... Bac

Aspecte teoretice ale rezolv6rii subieetelor. Breviar

Subiectul scrisSubiectul de tip I..,...,, ..,..,....,...........,,.7

Cerinfa I .........,.....,. ...........,...,........7Cerinfa 2 .,...,..,.,.,,,, ....................... I 3

Cerinfa 3 ...,....,.....,. ........,........,..... 17Cerinfa 4 .........,...... ....................,.,20Cerinfa 5 ...........,.... ................,......20Cerinta 6 .....,........., ..................,....20Cerinfa 7 ,......,.,...... ..,,.,....,..,,,...,.,.22Cerinfa 8 ,.,............. .....r............. ..,..,.............,...3 1

Cerinfa 9 ..........,..... ................,......3 I

Subiectul de tip II .......,..32Structura textului argumentativ................. ......32Tipuri de argumente ............,.. ......33Strategii ale discursului argumentativ........... .....................33

Subiectul de tip tll .........34Primul reper: definiliile sau reperele teoretice...... ..............35

Tema gi motivul literar. ............35Tema qi viziunea asupra lumii intr-un text studiat al unuia dintre autoriicanonici...... .......,....36Particularitlfile de construcfie ale unei specii literare,pebazaunui text studiatdin autorii canonici: basm cult, nuvel[, roman psihologic/al experienfei,comedie...... ............37Curente literare (culturale)... ........................39

Al doilea reper: exemp1e.............. .......,.,...,......46Particularitlfile de construcfie a unui personaj din textele autorilor canonici ....,.46

Al treilea reper: conceptele de teorie literarl ..................,...50Genulliric....,.,.,... ............,.......,50Genul epic............ .....................52Genul dramatie .,,...61

Al patrulea reper: exprimarea opiniei personale..,, .,.,,.,..,.,,62

Page 3: Bac 2017 Limba si literatura romana Profilul real 2017 Limba si literatura... · / 30 de variante de subiecte pentru proba oralE lndice tematic pentru subiectele scrise i. ... Bac

Stilurile funcfionale ....,.................67

l. Stilul (limbajul) gtiintific ,.'.,.67

2. Stilul (limbajul) juridico-administrativ..'.,. .,.,.,,,,.,..,,..67

3. Stilul (limbajul) religios..'..,. ...........,.'......68

4. Stilul (limbajul) jurnalistic...... ........-......,.68

5. Stilul (limbajul) publicitar .,............,.....'.68

6. Stilul (limbajul) politic .'.....68

Subiectul scris. Modele de subiecte................ ....,...................69

Subiectul oral. Modele de subiecte................. ......................261

Subiectul oral. Sugestii metodologice.............. ...........'........284

Indice - subiectul de tip III..... ........291

Page 4: Bac 2017 Limba si literatura romana Profilul real 2017 Limba si literatura... · / 30 de variante de subiecte pentru proba oralE lndice tematic pentru subiectele scrise i. ... Bac

Subiectul scris. Modele de subiecte

Modelul 0(subiect dat la sesiunea din vara lui 2016)

sT'BIECTUL I

Actul IIITebloul VDANNY (cu tristef6 sincer6. E schimbat, s16bit, parc6 maturizat): Azi e o sdptdmdnd

& cdnd n-am primit nimic. Ce-o fi cu ea? Ce i s-o Ji tntdmplat?

i Llf,{DONA (aer fericit, care o infrumusefeazd Si o intinereqte. E coafatd frumos 9i

fuatA bine gi discret): $tiu qi eu?DANNY: De patru luni, de la prima noastrd intdlnire, scrisoarea ei nu mi-a lipsit inwio sdptdm,ind. $i acum, aSa deodatd, tace!!(ADONfu Poate reflecteazd la ce li-a spus in ultima scrisoare.DANNY: Cd in ziua cdnd se va convinge c-o iuhesc cu adevdrat va ieSi din

?

A: Da.\lNY: Dar n-a avut timp destul sd se convingd pdnd acuma? Ce.fac de patru luniit s-o iubesc? Ce dovezi mai mari vrea sd-i dau? Am renunlat la cdsdtoria cu Zuc,

prieteni, Nu trdiesc decdt cu gdndul Si cu suisorile ei. Pdrinlii mei nu mai 6tiu ce e

aine. Doctorti la.fel,NA: Ioli sunt convinqi cd suferi din cauza hti Zuc, fi,indcd s-a logodit ct"t

ln erfard de suferinfd,,, Idila],lNY: Niqte imbeetli toSi, Sffir numai pentru ,,8a"!

NA: ered ed e qi un ple de literaturd la mlJlac,

e wnfcl de roman,.,NNY:lrzrrzei gi viata e un roman,,.

A: Fdrd tndolald, [.,,] (Se aqazd,) Mai euminte arfi sd renunfl.

NNY: Eprea tdrzia acuma! O iwbese prea mult,A: $i dacd ar renuntra ea?

],iNY: A/u gtiu ce-ag faee, l,,.l Ah! $i mdcar dacd i'aq pfiea suie! Aq eonvinge'o*agostea tnea e o realitate gi cd viala mea fird ea c un chin. Joc tenis ca un

numai cu antrenorul, ca sd obosesc qi sd md pot odihni noaplea cdteva

. Am sldbit patru kilograme.A: Cdte unul pe lund.

IrNY: Nr,r mai rdde!... Tu nu stii ce inseamnd sd iubepti,

: De unde Stii tu?I\l{Y: .Fiindcd n-ai iubit niciodatd,

NA: Si dacd totusi aS Ji iubit?

69

NllY: ft.r esti prea tare si dragostea, infond, e o sldbiciune.

Page 5: Bac 2017 Limba si literatura romana Profilul real 2017 Limba si literatura... · / 30 de variante de subiecte pentru proba oralE lndice tematic pentru subiectele scrise i. ... Bac

MADONA: Poate cd am iubit stdpdnd pe mine?DANNY: Hm! gi crezi tu cd n-ag Ji bdgat eu de seamd?MADONA (cu un surds person al): Adevdratl Fald de tine, nu pot avea niciun secret.DANNY: Eu cred, Dona, cd dacd tu ai./i iubit pe cineva, l-ai/i pututface intr-adevdr.fericit.MADONA: Ce te.face sd crezi asta?DANNY: 7ot.MADONA (cu team[, ca un criminal care revine la locul crimei): $i crezi cd pe minem-or putea iubi cineva? 1...)DANNY: Sunt absolut convins. $i * dacd imi dai voie sdJi dau qi un sfat in viala mea -iatd-l: iubeste, Dona. Chiar dacd ai suferi cum sffir eu ocuma, totuqi sd stii cddragostea e cel mai bun lucru din viatd... E aronta ei.

(Tudor Mugatescu, Madona)

1. Numeqte c6te un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelo r deodatd Siteamd.

2. Explicd rolul cratimei in secven!a: n-am primit.3. construieqte un enun! in care s6 forosegti o loculiune/expresie care

substantivul via7d.

4. Precizeazd" o temda discufiei dintre personajele din textul dat,

si confini

5. Transcrie, din textul dat, douS cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mlrci aleadres[rii directe.

6.

7.8.9.

Menlioneaz[ o modalitate de caracterizare a personajului feminin, exemplific6ndocu o secventd semnificativ6 din textul dat.Prezint[ rolulnota]iilor autorului in textul dat.Ilustreaz[, cu c6te un exemplu din textul dat, doui trislturi ale genului dramatic.Comenteaz6, in 60-100 de cuvinte, unnltoarea secvenf[ din text:DANNY: Sunt absolut convins. gi - dacd imi dai voie sd-li dau si un sfat in viayamea - iatd-l: iubeste, Dona. chiar dacd ai suferi cum suJdr elt acuma, totusi sd stiicd dragostea e celmai bun lucru din viald... E aroma ei.

SUBIECTUL al ll-leaS-crie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre rolul jocurilor pedispozitive electronice (calculator, tabletd, telefon inteligent etc) in viala tinerilor.

SUBIECTUL a! lll-!eaRedacteazd un eseu de 600*900 de cuvinte in care sd prezinli tema si viziunea desprelume intr-un roman interbelic studiat.in elaborarea eseului, vei avea in vedere urmdtoarele repere:

evidenlierea a dou[ tr[sSturi care fac posibilS incaclrarea romanului interbelicstudiat intr-o perioad[, intr-un curent cultural/literar sau intr-o orientare terraticE;

70